Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina20/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29

Dit is dat yserwerck in onsen jair van Stijn Zoens gehadt:

Item XXXJ lib. (pont) ysers aen gehengen op ter bruggen ende aen pannen dair die spill yn gaet van der bruggen ende aen gehengen van den vensteren aen den Toerne, elc lib ad I kr. valet I gul XJ kr.

Item noch IIII C scerpelinc aen de burggen gebesicht, elc ad XVI kr. valet III gul IIII kr.

Item noch III C LXIX lasnagel totter bruggen en Toerne, elc hondert ad VIII kr. valet I gul X kr.

Item noch IJ C XX doernagel totter Toerne, elc ad IIII kr. valet VII kr.

Item noch XXXV C dacknagel, dair men die plancken mede op sloech, elc hondert IIIJ kr. valet VI gul IIJ kr.

Item gegeven van enen nyen emer te bijnden enden enen alden te verbijnden aen de put op die merckt XVI kr.

Somma lateris XLV gul VII kr.


Fol. 218 v

Dit is den cost van den hoefde in onss tijt.

Item gecoft van Deenken weertrijs voir I gul VI kr.

Item gecoft van Jan die Haze weertrijs voir I gul XV kr

Item gecoft van Jacob van Aken weertrijs voir VII gul

Item gecoft van Bartolt die Jeger weertrijs voir VI gul

Item gecoft van Heyn van Kuyc weertrijs voir IIIJ gul

Item Heyn van Kuyc VIII dage rijs gesneden, elc dagh ad IIII kr valet I gul XII kr

Item Goessen van der Hege rijs gesneden VIII dage ad IIII kr. valet I gul XII kr

Item Herman Uden soen IIII dage Rijs gesneden ad IIII kr. valet XVI kr.

Item Gaert Jans soen Rijs gevuert VIII voeder, elc ad VI kr. valet II gul VIII kr.

Item Jan Stout gevuert IIII voeder rijs, elc ad IIII kr. valet XVI kr.

Item Goessen van der Hege II voeder rijs gevuert, elc ad IIII kr. valet VIII kr

Item gecoft van Arnt van Haeps te Beers IIJ C Elshout, elc hondert ad II rh. Gul, den gul ad XLIII kr. valet X gul XV kr.

Item doe die Burgermeister gewandert was myt Willem van Gael tot Beers om dat elshout te copen, doe verteert V kr.

Item Willem van Gael gearbeit aen den hoefde XIII dage, elc ad V kr. valet III gul V kr.

Item Arnt Coppen gearbeit aen den hoefde X dach, elc ad IIII kr. valet I gul XVIII kr.

Item Arnt Koenen kar gedient aen den hoefde VI dage elc ad X kr valet III gul

Item Arnt van der Hege sijn kar gedient aen den hoefde VII dage elc dages VIII kr. valet II gul XVI kr

Item Goessen van der Hege sijn kar gedient IIII dage ad VIII kr. valet I gul XII kr.

Item Egbert van der Hege sijn kar gedient II dage ad VIII kr. valet XVI kr.

Item Jan van der Hege sijn kar gedient IIII dage ad VIII kr. valet I gul XII kr.

Item Lambert Sael sijn kar gedient IIJ dage, elc ad VIII kr. valet I gul VIII kr.

Item Gaert op ten Dijck IIII dage gedient myt sijnre kar ad VIII kr. valet I gul XII kr.

Item Jan Abesoens kar gedient IIII dage ad VIII kr. valet I gul XII kr.

Item doe die van Velp dienden der stat aen den hoefde, hen gescenct aen brode ende bier IIIII kr.

Somma lateris LVII gul XIX kr.


Fol. 219 r.

Dit is den Onraet, die die stat jairlics gilt

Item op Paesschen den scolthet, den scepenen ende den clerc, elken gegeven 1 pair hanssen tsamen XI pair ad III kr. ende in elken IIII qrten wijns ad III kr. een oirtken myn, valet VII gul XIIII kr.

Item den Bade een pair hanzen ende II qrten wijns, den weker een qrt wijns ad III kr. 1 oirtken myn valet XI kr. i oirtken

Item op Kersmysse des gelijcs gegeven den selven XII pair hanzen ad III kr. ende XLVII qrten wijns, elc ad IIJ kr. valet VII gul XIIIJ kr.

Item den scolthet voir sijnn tabbert VI gul

Item dem clerc voir sijnen tabbert IIII gul

Item den bade voir sijnen tabbert IIII gul

Item den orgelmeyster voir sijnen tabbert IIII gul

Item den capittel IIJ lib auds gelds valet III gul IIII kr.

Item van sente Barbaren altair X s aids gelds valet XII kr. III oirtken

Item noch den capittel II lib pay(ment) uyter Jan Monnics landt valet XIX kr.

Item den heer van den banwijn XL lib pay(ment) valet XVIII gul IX kr I oirtken

Item Gijsbert die Wreij C pont pay(ment) valet XLVI gul III kr.

Item den alden scutten doe sy schoten VI gul

Item Sente Barbaren scutten IIII gul

Item in desen jair op ter poirten verbernt (verbrand) LXXI lib(er - pont) kersen (kaarsen), elc lib. ad IIJ kr. valet VIII gul XVIII kr.

Item Jan Monnic II malder rogh ad XXXVIII kr. valet III gul XLII kr

Item Bertolt die Jeger II malder rogh ad XXXVIII kr. valet III guld XVI kr.

Item Henric Brief IIIIJ malder rogh d XXXVIII kr. valet VIII guk XI kr

Item Jan Carper X vaet roggen, dat malder ad XXXVIII kr. valet II gul VIIJ kr.

Item Bayken Vaex I malder gersten I gul III kr.

Item van der urkloccken te stellen X gul

Item Poelmans moeder VIIJ vlemsche gul valet VIII gul V kr.

Item den poirter aen die Hampoirt II lib pay(ment) valet XIX kr.

Item den poirter aen die Brugpoirt I lib pay(ment) valet IX kr. I oirtken

Item den coster I lib pay(ment) valet IX kr. I oirtken

Item den Bade van Antwerpen te Pinxsten ende sente Lamberts mysse, die ons die geleyde brieve brengt , gegeven tot twee termijnen I guld

Item over ons rekeningen mitten clerc verteert III gul

Somma lateris I C LXVI gul XIX kr. III oirtken.
Fol. 219 v.

Dit sijn die gene die myt leydaeck in onsen jair gedeckt hebben van elker roede gegeven enen Reynaldus guld ende den gulden ad XXXII kr.
Item Jan Holle IX roede

Item Jan Barbier VII roede

Item Willem Camerlinc IIII roede

Item Goedde van Aken VII roede ende een derdel van eenre roede

Item Jan van Beers VI roede ende een derden deel van eenre roede

Item Lijsbet van Kuyc III roede ende I vierdel

Item Peter Sadelmeker IIII roede ende III vierdel

Item Ceelken die Vriese VI roede ende III vierdel

Item Heylken Botteliers IIJ roede

Item Jan van den Broec IIII roede

Iten Henric Baten J roede end J vierdel

Item Jan van Aken I vierdel van eenre roede ende X voet

Item Jaob die Gruter VIIJ roede myn XV voet

Item Peter Arntz soen J roede

Somma van den leydaec loept te samen LXIII roeden enden een derdendeel, valet in Arnh. Gul I C 1 gulden VII kr.
Fol. 220 r.

Somma sommarum van allen uytgeven loept te samen VIII C LXVIII gul V kr.


Aldus blijft ons die stat sculdich, als dat opboeren af geslagen is C LXVII gul VII kr.
Item soe bewijsen wij dat holt, dat jacob Dopper ende Jan van Beers gecoft hadden in oirre tijt op ten Moellenberch liggende ende op ter haven in der stat behoef.

Item Gerit Sloetmeker gemaaect een slot voir der doeren van der Hampoirten van den nyen toerne, dat hy sculdich was bleven der stat.

Item Claes Meus soen gemaect II brantroeden op ter Raetcameren wegen XXIIII lib. van sijnre burgerscap wegen, die Jacob ende Jan over gewesen hadden te verdienen. Ende dat ander gebreck is hy noch sculdich der stat te verdienen.

Item verpacht Deric Scoell, Jan Scoell, Wouter van Kuyc, Henric van Kuyc, Aelbert Kyvoet ende Jan die Visscher, Deric Goedden enden Willem Abesoen, die visscherije voir den hoefde in der Mazen, gelijc als Heyn van Merlair, Heyn van der Hogen huys, Gaert Geritz soen ende Deric Baden te hebben plochten uytgenomen, dat sy genen last en sullen hebben van den hoefde te halden duerende drie jair lanck aengaende op sente Martijns dach in den wijter int jair ad XLII (1442) ende uytgaende op en selve dach voir negghenden halve Rijns gulden of payment, dat dair goet voir is, altoes te betalen tot Paesschen dair naest volgende.

Item verpacht Peter Sceerre, Geerlic Sceerre, Deric Sceerre ende Jacob Sceerre den meesten Toern van der Hampoirt, beneden haren slijpsteen in te setten, voir twee pont pay(ment) tsiairs jairlics te betalen op sente Martijns in den wijnter, altoes tot wederseggen der stat.
Fol. 220 v.

Jan van Aner (?)

(rest blanco)
Fol. 221 r

Anno XLIII (1443)
Jan Holle )

Jans van den Broeck ) burgermeysteren

Fol. 221 v (blanco
Fol. 222 r

Opboeren Jan Holle ende Jans van den Broeck Burgermeysteren te Grave, aengaende in den jair van XLIII (1443) op ten Jairsdach, uytgaende in den jair van XLIIII (1444), dat lib (-er, pont) gerekent voir VIIJ Gelresche meuwen, ende die Gelresche meu gerekent voir V oirtken ende den gul ad XXII kr(omstert).
Item In den irsten van allen assijsen van den hele jair in onser rijr verpacht.

Item den Brode ass die slach XXII lib.

Item den wijn ass. sullen wy hier nae bewijsen

Item den karen ass den slach XXV lib.

Item den Bier ass den slach II C LXXXV lib.

Item den verwer ass den slach XLII lib

Item den wever ass den slach LXX lib

Item den Cremer ass den slach XXXIII lib

Item den holten ass den slach XIX lib

Item den scoemeker ass den slach XV lib

Item den visscher ass den slach XXVIII lib

Item den vleyshouwer ass den slach XV lib

Item die wage ass den slach XXXIII lib

Item die steenpacht den slach XX lib

Item kesen ende lynnen laken ass den slach VIII lib

Item den fermenteut ass die slach XL lib

Somma lateris VI C LV lib.
Fol. 222 v

Dit sijn die hoechsellen, die der stat geboiren van den selven assijzen.

Item van den Broden ass. II hoechsel ad XII s valet 1 lib IIII s.

Item die hoechsellen van den wijn ass sullen wy hier nae bewijsen.

Item van den karen ass. sijn te samen IIII hoechsel, elc ad XXX s., soe coemt der stat dair aff IIII lib.

Item van den Bier ass. IIII h(oechsel) ad III lib valet XII lib.

Item van den verwer ass. II h., ad XXX s. valet III lib.

Item van den wever ass. sijn te smen IIII h, elc ad III lib, soe coemt der stat dair af VIII lib

Item van den Cremer ass., VIII h, elc ad XXX s valet XII lib

Item van den holten ass. IIII h, ad IX s. valet I lib XVI s.

Item van den scoemeker ass, sijn te samen VIII h, elc ad IX s, soe coemt der stat dair aff II lib VIII s.

Item van den visscher ass. IIII h., elc ad XVIII s valet III lib XII s.

Item van den vleyshouwer ass, sijn te samen II h., elc ad XVIII s, soe coemt der stat dair af I lib IIII s.

Item van den wage ass. IIII h, elc ad XXX s valet VI lib.

Item van den steenpacht sijn te samen XI h, elc ad XII s, soe coemt der stat dair af IIII lib VIII s.

Item van den kesen ende lynen laken ass II h ad XII s valet I lib IIII s.

Item van den fermenteut ass, XII h ad XII s valet VII lib IIII s.

Somma lateris LXVIII lib
Fol. 223 r.

Op Paesschen ende op sente Martijn geboirt in die Wijt:

Item Herman van Wamel VIII hont XXVIII s.

Item die selve IIII “ XIIII s.

Item Jut Frederix ende hoir kijnder VIII “ XXVIII s.

Item Jan Maessoen XIIII “ XLII s.

Item Jan Stout IIII “ XIIII s.

Item die selve VIII “ XXVIII s.

Item Jans erfgenamen van Wijgen IIII “ XIIII s.

Item Jan Monnic IIII “ XIIII s.

Item Arnt Koenen IIII “ XIIII s.

Item die selve VIII “ XXVIII s.

Item Deric Goedden VIII “ XXVIII s.

Item die selve IIII “ XIIII s.

Item Jacob van Aken VIII “ XXVIII s.

Item Bertolt die Jeger VIII “ XXVIII s.

Item Deric die Gruter IIII “ XIIII s.

Item Willem van Wijgen IIII “ XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII “ XIIII s.

Item Jacob Kyvoet IIII “ XIIII s.

Item Demont Koenen IIII “ XIIII s.

Item Deric Goedden IIII “ XIIII s.

Item Jan van Wijgen VIII “ XXVIII s.

Item Claes Roelofs soen VIII “ XXVIII s.

Item Jan Hazen kijnderen XII “ XLII s.

Item Deric die Gruter IIII “ XIIII s.

Item Jan Cellen soen IIII “ XIIII s.

Item Jacob Kyvoet IIII “ XIIII s.

Item Demont Koenen VIII “ XXVIII s.

Item Henric van der Bruggen ende Uwden van den Velde VIII hont XXVIII s.

Item Jan Monnic ende Ude Talholt VIII hont XXVIII s.

Item Ude Tailholt IIII “ XIIII s.

Item die selve IIII “ XIIII s.

Item Deenken Kuycmans VIII “ XXVIII s.

Item Demont Koenen IIII “ XIIII s.

Item Jan Monnic IIII “ XIIII s.

Item Deric die Gruter IIII “ XIIII s.

Somma lateris XXXVII lib II s.
Fol. 223 v.

Noch op Paesschen ende op sente Martijn.

Item geboirt van XIII beckeren, van elken VI gr. payment valet V lib IIII s.

Item van VIII vleysblencken, elc ad XII gr. payment valet VI lib VIII s.

Item op Paesschen van Bormans hoff was I lib XIIII s.

Item van enen hoff in der Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d.

Item Jan Roef van enen hoff buten der Brugpoirten enen blaeuwen guld valet II lib XVI s.

Item die selve uyter sijnen II capuijn tsiairs

Item van den bogen by den gasthuys V vlemsch valet I lib.

Item van den gastmeyster van enen bogen X s.

Item Bertolt Siegers Toern V s.

Item van den hof aen den Toern II s.

Item Deric van der Meer van sijnen Toern 1 blaeuwen gul valet II lib VI s.

Item Heyn Feessen uyter die hofstat by den pertener III capuyn tsiairs

Item die Moellers van enen boge by tgasthuys XIX s.

Item Jacob die Gruter van enen boge X s.

Item van Willem Snavels huyssinge IIII lib V s.

Item van der Scoemeker spoelle buten der Brugporte II lib

Item Jacob Spaenrebeen van Heyn Ansems Raemstat I lib.

Item van Henrics Toern van der Hatert III s auds gelds valet X s.

Item Rut Hoellen uyter den huys aen die Brugpoirt I lib.

Item van der alder Tijgelrijen I lib XII s.

Item van Jan Quaypape hoff X s.

Item Lemken die Moeller van sijnen hof buten die Hampoirt II s.

Item van den Toern after Deric Wantems soen II s IIII d.

Item Jacob Kyvoer van der Groenre Stegen III lib XIII s.

Item van Peter van Wijgen van enen camp by Sent Joest berch X s.

Item Coman Henric van Scaepkens hoff III s.

Item van den straetken neven Deric Wantems 1 gr. payment valet I s IIII d.

Item van der Hampoirten I lib

Item van Heynken Wellens hoff buten die Hampoirt van der Stegen 1 lib.

Item Goessen van der Hege VI vaet rogh tsiairs valet II lib XI s.

Item Gerit Kanen uyter sijnen huys IIII vaet rogh tsiairs valet I lib XIIII s.

Item Rut Hoellen van den welleken tusschen der Brugpoirten by den Wijer II lib VII s.

Item Peter Sceerre mijt sijnen medegesellen van den nedersten Toern van der Hampoirte II lib

Somma lateris XLIX lib III s.
Fol 224 r.

Op sente Peters dach ad Cathedram van den Ramen geboirt ende den Vlemschen gerekent voir VI b(raspenning?) ende XIII vleemsch voir den gulden.

Item Wouter van Wamel van eenre ramen IIIJ vl. gul

Item Herman van Wamel III vl. gul

Item Beel Evertz IIIJ vl. gul

Item Peter Jans sn. IIIJ vl. gul

Item Deric van der Meer IIIJ vl. gul

Item Jan van Beers II vl. gul

Item Jan Barbier IJ vl. gul

Item Goedde van Aken II vl. gul ende I qrtier

Item Gaert Evertz IIII vl. gul

Item Jacob Loijkens II vl. gul

Item Deric van Moldick IJ vl. gul

Item Deric van der Voirt IJ vl. gul

Item Willem Wellens IJ vl. gul

Somma van den Ramen XXXIII vl. gul 1 qrtier maken tsamen XXXVI gul VI kr.
Dit sijn die ghene die poirter weren sijn ende den Reynaldus guld gerekent voir XXXIIII kr.

Item Henric Hack die Moeller )

Item Henneken Luytkens )

Item Willem van der Troeyer (Noeyer?) )

Item JanWillems soen die sceerre ) van elken geboirt II Reynaldus gul, maken tsamen XVIII gul XII kr.

Item Maes van Uden die Volre )

Item Jan die Leu die Volre )

Somma lateris LIIII gul XVIII kr.


Fol. 224 v

Item den wijn ass. van den helen jair den slach dair af XLVII voeder, elc voeder ad II alde scilden. Ende den alden scilt ad IJ rh. Gul. Ende den alden scilt ad IJ rh. Gul. En den Rijns gul van den drie vierdel jairs ad XLIIII kr. ende van den lesten vierdel jairs den Ixgul ad XLVI kr.

Item van den selven wijn ass IIII hoechsel ad I voeder wijns, maken alte samen LI voeder wijns, valet in Arnh. Gul III C IX gul XJ kr.

Item geboirt op Paesschen van Deric Scoell ende sijnen gesellen van den hoefde IX rh. Gul valet XVII gul

Item geboirt van den verre VII gul
Dit is van vechteliken saken, elc dusent steens gerekent voir XL kr.

Item Deric Gruter II dusent st(eens)

Item Deric die Vysscher van Nederassel II “

Item Staes die Volre II “

Item Heyn Borchman I “

Item Gerit die Cuper II “

Item een knecht Van Weerdt te Nederassel II “

Somma van den steen loept XI M st. valet XX gul.


Summa lateris III C LIII gul XJ kr.
Fol. 225 r.

Dit si die steen in onsen jair gebacken

Item in den irsten gebacken II oven steens enden den irsten oven helt LXJ M (60.500) steens. Ende den anderen oven helt LII dusent (52.000) ter goeder rekeningen, want hij noch in den oven steet, valet te samen I C dusent XIIJ dusent (112.500) steens.

Item des is geleent van Bertolt die Jeger, daer die monde aen den steenoven mede gemaect sijn, ende die steen mede gedeckt is, want dair genen decksteen en was 1 dusent st

Item van desen voirs. Steens is vermetst aen den Toern by der Vischpoirten XLVIIJ dusent steens.

Item noch in dachueren vermetzt aen die Hampoirt beneden aen die graft ende aen die Brugpoirt aen der slusen ende die wenger aen der Veerpoirte IIII M VJ C steens.

Item soe coemt der stat van desen voirgen. steen LIX M IIIIJ C steen, dat dusent gerekent voir XL kr. valet I C VII gul.

Item geboirt van den van Eesscharen van II M ende IIII C steens, van elcken dusent L kr., soe coemt der stat dair af te baten I gul IIII kr.

Item den Onraet van den steen sullen wij in den uytgeven bewijsen.

Somma lateris I C VIII gul IIII kr.

Somma sommarum van allen opboeren loept te samen VIII C LXI gul VII kr.


Fol. 225 v.

Uytgeven der Burgermeysteren voirscr. in onsen jair, den gul oic gerekent ad XXII kr.

Item verdingt in den irsten aen meyster Jan II oven steens voirs. te vormen, dair yn geweest sijn I C dusent enden XIIJ dusent ad XX kr valet (snal?) C I gul V kr.

Item soe sijn meyster Jan voirscr. over betaelt, solde dat werck gemaect weren en sijnen knapen, by beveel des Raeds LXXX kr. valet III gul XIIII kr.

Item dair tegen heeft meyster Jan een deels van eerden gecosticht, die hy heeft doen graven, die daer noch leget by den oven.

Item verdingt den irsten oven steens te bernen aen Lemken voir XXIX rh. Gul ende III oirt, den rh. Gul ad XLIIII kr. enden den auden Oven aen den waltvorster voir XXXII rh. Gulden, oic ad LIIII kr. valet I C XXIIIJ gul

Item meyster Jan gedaen I voeder torfs, dat hij gebarnt heeft XII kr.

Item verdeckt op die loedsen, ende die steen mede gedeckt aen den hagen (=droogschoppen) VIII vymmen schoeff ad IX kr., noch om deckstroe gegeven aen den hagen LXVI kr., ende dat doen halen tot Haeps, dair af gegeven IX kr. Deric Hoet oic gegeven van stroe te voeren aen den Tijgeloven IIII kr. valat (snal?) VI gul XV kr.

Somma lateris II C XXXV gul XIII kr.


Fol. 226 r.

Item in den irsten soe bleef men Claes Roelofs soen ende Jacob van Aken, den alden Burgermeysteren sculdich van hoerre rekeningen C LXVII gul VII kr., den guld ad XX kr. vlet I C L gul XIII kr.

Item doe die Raet verset wairt, doe verteert tot Derics huys van de Cluten LIII qrten wijna ad IIJ kr. valet VI gul J kr.

Item doe die alde Burgermeysteren rekende, doe verteert in Derics huys van de Cluten LXV qrt wijns ad IIJ kr. valet VII gul IX kr.

Item doe die Raet der alder Burgermeysteren rekeningen oversagen, doe verteert opt Raethuys VIII qrten biers ad VI gr., want sy seer voir gedroncken hadden, valet III kr. III oirtken.

Item gescenckt Willem van Kessel, om des Tols will XIIII kr.

Item gegeven van den verre (?) te halen ende aen de put te bijnden II kr.

Item gegeven Jan Ekers van II strekel totter scepelen II kr.

Item gegeven Coen Cruysberch voir IIII ny zeel aen der wagen I gul V kr.

Item gegeven van den blaesvallige opt Raethuys te lappen I kr.

Item VIII qrten wijns gehadt ad IIJ kr. opt Raethuys, doe die Raet spraeck hielt van den scepenen, die die Amptman gesent had valet I gul II kr.

Item gegeven Aernt Koenen van VJ vierdel poeter (?), die geset sijn dan des noot was dat hondert gecoft voir XXXIII kr. valet II gul I kr.

Item gegeven Gerit van der Holt om dat hy te Venle gereden was, om Gaert Beckers wil, te teergelde I nyen gul enden VI vl. valet II gul..

Item gegeven Henric Baten, om dat hy te Venle gegangen was, om Gaert Beckers will XVIII kr.

Item Jan van den Broeck ende Jacob Dopper gereden van beveel des Raedts te Nymegen tot ons Heren genade, om brieven will van mijn joncker van Wickrade aengaende der stat van Venle om Gaert voirs. te Grave te brengen, doe verteert IIJ rh. Gul XI kr. valet V gul XI kr.

Item van Heyn Peperkoec I peert gehuert ende is III dage uytgeweest ad VIIJ kr. ende Jacob Dopper gegeven van sijnen peerde te hueren I gul valet II gul J kr.

Item Jan Holl, Bayken Vaex ende Jan van Beers III dage uytgeweest tot Nymegen om des Craengeldts will, doe verteert LX kr. valet II gu; XVI kr.

Item gegeven Deric Beerkens van dat hy ons te Nijmegen vuerden XVIII kr.

Item Jan van den Broeck ende Bayken Vaex aen dat Tolhuys gereden tot ons Heren genaden, wat hy ons gescix had by hem te comen, verteert II gul

Item gegeven II peerden te hueren II dage ad X kr. valet I gul XVIII kr.

Item Reynken gesant tot Ravensteyn om I daach myt Stamelaert te halden, hem gegeven III kr.

Item daer nae myt Arnt Koenen wagen gevaren op der slusen, ende Stamelart ons op die tijt wederboet den dach te halden, doe verteert tot Deric Hanen huys XVIJ kr.

Item noch myt Arnt Koenen wagen gevaren op ter slusen om sprake te halden myt Stamelert om der burger goeden will, doe verteert I gul III kr.

Item gegeven Arnt Koenen tot II reysen van den bueren(?) te Langel I gul.

Somma lateris I C XC gul Ii kr. III oirtken.
Fol. 226 v.

Item Henric Baten gesant ten Bosche, om der antwoyrdt will van den brief aengaende Stamelert ende Jan van der Donck, hem gegeven XII kr.

Item Rut Baden gegeven van dat men over sijn erve gevaren had om sant te halen aen den steenoven V gul

Item betaelt van beveel des Raeds IIII qrten wijns, doe wij den bogemelten ontfingen, ad II kr. valet XII kr.

Item gescenckt den heyden by beveel des Raeds II gul

Item noch den heyden gescenckt op een ander tijt by beveel des Radt II gul.

Item II seel gehadt aen dat urwerck wegen XIII lib ad Ii kr. valet I gul IIII kr

Item gecoft van Koenen I C XXXIIII tonnen keyen ad III kr. valet XVIII gul VI kr.

Item gegeven van den voirs. keyen uyt den sceep te dragen I gul IX kr.

Item gegeven om I tonne, die keyen mede te meeten VI kr.

Item gegeven om een mande, die keyen mede op te dragen III kr.

Item gegeven III mannen van den borch te slichten aen die Vischpoirt VI kr.

Item Arnt gevuerdt eerdt aen der Tijgelrijen, dair men die steen mede deckten, hem gegeven IIIIJ kr.

Item Lambert Saael sant ende keyen gevuert in die Brugpoirt, hem gegeven IIII kr.

Item Deric gedeckt II dage opt Hage huys ad VI kr. valet XII kr.

Item gegeven Gerit Klueker (?) voir teen ende bant geerden ende van de oeperen X kr.

Item Jaepsken van Haef van der steen uyter graften te dragen by der Hampoirte IIII kr.

Item Jaepsken IIIJ dach steen geveecht in den Toern aen der Visschpoirte endeaen der Maespoirten ad V kr. valet XVIIJ kr.

Item Heyn Fees gevuert LX wagen eerden ad VII gr. by den pottener op ter dijck valet I gul XJ kr.

Item gegeven Heyn Fees myt sijnen knaep van dat hy den alden Tuyn halp richten aen den selven dijck IIII kr.

Item Jan van Hijnen enen swengel aen die Veerpoirt gemaect van sijnen holt XII kr.

Item Jan Maessoen oic enen swengel gemaect van sijnen holt aen der selver poirte IX kr.

Item Jan van Hijnen nij scalien geset in die spoel aen der Zebertze poirte ende gesweept VIII kr.

Item gegeven enen knecht, die hem halp ende dat yss ontwee al dair gehouwen heeft III kr.

Item van den stalre gegeven al daer te vueren I kr.

Item Jan van Hijnen IIIJ dach, ad VIII kr., aen den Tigeloven dat Hagehuys gericht ende poesten dair onder geset valet I gul VI kr.

Item noch Jan V dage ad VIII kr., die brugge aen der Brugpoirte gemaect ende boven dat leydack geplenct op der poirte valet I gul XVIII kr.

Somma lateris XL gul IIIIJ kr.


Fol. 227 r.

Item noch Jan IIIJ dach ad VIII kr., die Veerpoirt gemaect, soe dat holt gehouwen ende gesneden tot clampen valet I gul VI kr.

Item van Jan Maessoen 1 keperholt, dat staket aen Gijsbertz Toern mede gesweept II kr.

Item noch van Jan Maessoen XLII voet boekenre plancken, die gater mede overslagen in den Toern, over te wulfen ad X kr.

Item gegeven Arnt Knapensoen voir enen balc dair plancken af gesneden sijn tot brugplancken aen die Hampoirt 1 gul XIIII kr.

Item gegeven Deric van den Balc voirs te snijden XII kr.

Item dair toe totter bruggen voirs. gecost plancken voir XX kr.

Item noch vanArnt gehadt III holter van dertigen ad VI kr. ende XVII keper holter ad II kr. 1 oirtken ende XI middel holter ad III kr. ende dit is gebesicht aen der Brupoirten ende aen die loudse ende dat staket mede gesweept valet IIII guld 1 kr. 1 oirtken.

Item noch vanArnt gehadt 1 C ende XVIII voet leydaecken plancken, dat hondert voir XXV kr., de gebesicht sijn op die Brugpoirt valet 1 gul VII kr.

Item gegeven Henric Salman van dat men kalc ende steen op sijn hofstat vuerden aen die Vischpoirt 1 gul III kr.

Item 1 gote geleet aen die brugpoirt ende een aen die Hampoirt XVI kr.

Item gegeven Jan Gobbels soen van den steygerholt te vueren aen die Hampoirt 1 kr.

Item gegeven om 1 wijnvaet, daer die bogemeker pijl af maken sal 1 gul IIII kr.

Item gegeven om 1 kar kalcs dair die vorsten op die Brugpoirt, Veerpoirt ende Hampoirten mede gevorst sijn X kr.

Item ontfangen van Heyn Gruter VIII dusent leyen ad VJ gul, dair die Hampoirt, Brugpoirt ende Veerpoirt mede gedect sijn, ende die Wakehuys mede gestopt sijn ende enen postulaet gulden gerekent voir IJ gulden valet sunt (?) XLVIII gul

Item gegeven van den voirscr. leyen uyten sceep te dragen ende voirt op te vueren XVI kr.

Item Maes gedeckt die Hampoirt, die helt VI roeden myn een vierdel ad XX kr. valet IIII gul XXI kr. I oirtken.

Item gegeven van IIII vanen die op te Toernen staen te malen ende te vergulden VIII gul

Item gehadt totter Hampoirten II tafelen loeds, die wegen II C LXXV lib, dat hondert voir VI gulden myn J oirt valet XVI gul

Item dair toe gehadt IIJ kl. Teens, dair dat mede gesaudeert is ad IIII kr. enden den teengrater gegeven van II lib gewichts te maken in der wagen III kr. valet sunt XIII kr.

Item gegeven van den II roellen loeds van Nymegen te ha[en VI kr.

Item gebesicht totter poirten te vorsten XVI vorstpannen d II bly (?) valet X kr.

Item noch gebesicht aen die Hampoirt VIII wijndingen, daer die voet beneden mede gemaect is ende J kr. om medeler daer toe valet XIIJ kr.

Item gedect op die Brugpoirt VIJ roede ad XIX kr. valet V guld XIIII kr.

Item dair toe gehadt XXII vorster ad II blij valet XIIIJ kr.

Item gegeven Reynken van dat hy dat kalc boven op die Brugpoirt droech 1 kr.

Somma lateris XIX gil XV kr.
Fol. 227 v.

Item die een sijde van der Veerpoirten ny ver deckt, helt IIJ roede ad XIX kr. valet IIII gul IIIJ kr.

Item Maes ende Heynken die leyen af gebroken van der Veerpoirten en Brugpoirten, elc V dage, ad VIIJ kr. valet III gul IX kr.

Item Maes noch gebroken steygergater aen die Veerpoirt ende die leyen op gedragen VIII dage ad VII kr. valet II gulden XII kr.

Item noch Maes dat Wakehuys gestopt by Cranenvelds 1 dach ende op ten hogen Toern ende op te huysken aen den put op die Merckt gestopt III dage ad VIIJ kr. valet I gul VIII kr.

Item noch Maes gesoudeert IJ dach op ter Toernen aen die Hampoirt ad VIJ kr. valet XI kr. I oirtken.

Item soe sijn vermetz aen die Vischpoirt XLVIIJ dusent steens (47500) van elcken dusent gegeven XVI kr. valet XXXIIII gul XII kr.

Item Herman, Jan van den Hout, Wouter enden Heynken hebben te samen gemetz in dachueren, soe aen den steenoven, aen der slusen by der Brugpoirten, aen der Veerpoirten, aen der Visschpoirten, die muere gestopt, aen die Hampoirt, in der graften enden den harden steen op ten toern te setten XXXJ dach ad III alde braspenning valet XII gulden IIIIJ kr.

Item Peter Spronck, Jan Symons ende Jacob van Have XXIII dage den steenmetzeler geoepert ad V kr., dair die voirs. steenmetzeler gewracht hebben valet V gul V kr.

Item gegeven Heyn Seessen van dat hij steen vuerden van der Hampoirten aen der Brugpoirten ende aen die Veerpoirt IIII kr.

Item verdingt aen Arnt Koenen ende Claes Frederix die steen van den oven in der stat, dair des te doen was, elc dusent voir VIIJ kr. ende des steens is geweest LII dusent ende J C (52.500) valet .. XVII gul XVIJ kr.

Item Jan Gobbels gevuert III karren alde steens van der Hampoirten aen die Veerpoirt ad XI gr. valet IIJ kr.

Item gecoft van Deric Doncker LXVIII mudde kalx, dat hondert gecoft voir XXIX gul, ad XLIIII kr. valet XXXV gul IX kr.

Item gegeven van elcken mud te beslaen 1 vlemsch valet V gul XV kr.

Item Jan Gobbels gevuert I C XXXV (135) karren sands myt sijnen gesellen totten kalc te beslaen ende voirt den morter mede gemaect ad XI gr valet V gul IIII kr. 1 oirtken.

Item die selve myt sijnen gesellen gevuert I C LXXX (180) karren kalcs ad IX gr, dair des te doen was valet V gulden XIIIIJ kr.

Item gehadt van Jan van den Broeck XV karren kalcs, want ons kalc ontbrack ad X kr. valet VI gul XVIII kr.

Item gegeven om 1 tonne dair calc cupen af gemaect sijn VI kr.

Item van die nye rolle aen den put op die merckt ende van den calc cupen te bijnden tsamen XVI kr.

Somma lateris 1 C XLI gul XVII kr.


Fol. 228 r


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina