Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina21/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29

Dit is dat yserwerck in onsen jair.

Item IIII vanen op die Hampoirt, wegen LXVI lib. ad V oirtken

Een 1 geheng aen die Hampoirt vermaect, dair af gegeven XVI kr. valet sunt IIII gul XJ kr.

Item noch enen ancker gemaect achter Gijsbertz Toern op ter mueren aen die doerne, ende voirt aen haecken op die leydaken gebesicht, wegen te samen XLV lib ad I kr. valet II gul I kr.

Item noch gehadt aen anderen yserwerck, dair des te doen was XXI kr.

Item gegeven van de paleyen te beslaen aen den put op die merckt i gul XI kr.

Item gebesicht op ter poirten I C leydaecks nagel ende LXXV dat hondert voir IX blij (?) valet IIII kr. III oirtken.

Item gebesicht totter voirs. leydaeck XXX dusent ende I C leynagel ad VIII kr. valet X gul XX kr. III oirtken.

Item gebesicht aen de bruggen dair wij se te doen hadden III C en XXXVI lasnage; ad X kr. valet I gul XIJ kr

Item noch gehadt VI C ende LXXV doernagel, dair wij se te doen hadden ad V kr. valet I gul XI kr. III oirtken.

Item noch gehadt IIIIJ C vensternagel, dair wij se te doen hadden ad IIJ kr. valet XI kr. I oirtken

Item noch gehadt totter bruggen ende anders waer V C XXV scerpelinc ad XX kr. valet IIII gul XVII kr.

Item Heyn van Kuyc die staken gericht by Gijsbertz Toern ende op gegravenen ende poeter geset VIII dage ad IIIIJ kr. valet I gul XIIII kr.

Item noch Heyn gearbeit aen den Hamdijck X dage, aen die sluse IJ dach ende aen den Toern op ter Mazen aen den dijck IJ dach ende III dage op ten dijck bij den pottener ende III dage die graft geoepert bij der stat Camp ad IIIIJ kr. valet IIII gul II kr.

Item Jan die Cort oic die staken helpen richten IJ dach ad IIIIJ kr. valet VI kr. III oirtken

Item Arnt Coppen III dage poeter geset myt Heynen van Kuyc ende X dage gearbeit aen den Hamdijck ende IJ dach aen die sluse ende IJ dach aen den Toern ende IIII dage bij den pottener ad IIIIJ kr. valet IIII gul II kr.

Item Jan Gobbels gevuert VI voeder rijs, soe aen den Hamdijck ende aen der slusen mede te tuynen ad III kr. valet XVIII kr.

Item Beckeman ons steen helpen laden ende om die heyde geweest, hem gegeven VI kr.

Item op ter raethuys gebarnt IIII vymmen rijs ad XVI kr. valet II Gul XX kr.

Item gehadt oic van Gherit Sloetmeker I busslot aen den Toern van der Vispoirten voir XX kr., noch I slot vermaect aen die Hampoirt III kr. ende II knuyster (?) vermaect oic in die Hampoirt IIII kr. ende I knuyster vermaect aen die Veerpoirt II reysen V kr. valet sunt I gul X kr.

Item Gerit 1 sloetel gemaect totter slote by Cranenvelts IJ kr.

Item oic gehadt van Jan van Gael 1 vierdel lasnagel aen die Veerpoirt mede te spongen IIJ kr.

Item gecoft II scalen, dair die bruggen mede gelapt sijn voir VI kr.

Somma lateris XLIIII gul XI kr. I oirtken.


Fol. 228 v

Item ontfangen van Koenen VII tonnen keyen ende die Verstrait in die Brugpoirt ad IIIJ kr. valet I gul VI kr.

Item ontfangen noch van Holtken XXVII tonnen keyen ad IIJ kr. valet III gul Ij kr.

Item dair af gegeven op te dragen VI kr.

Item Reynken Gorijs gevuert hout van den moelenberch aen den Tygeloven tot den loetzen, hem gegeven III kr.

Item soe heb ic myn geboirt van Jacob Dopper van den bier assis dab die Gelresche meu ad V oirtken, gelijc wy vol voir gerekent hebben, want hij ons by Rade des Raeds IIII blij (?) betaelt heeft, soe beloept dat gebreck I gul XVII kr.

Item gegeven enen knecht, die den wech maecten, want men uyten legen lande Tijgelden aen den oven VII kr.

Item soe heb ic in voirledenen tijden voir Gaert van Adendonck betaelt voir sijn burgerscap IJ Reynaldus gul, soe is Gaert cortz uyter stat gebannen ende en wil geen burger wesen, noch dije II scilde nyet betalen, die ic gerekent heb der stat valet III gul II kr.

Somma lateris IX gul XX kr.
Fol. 229 r

Dit is den onraet die die stat jairlics gilt.

Item op Paesschen den scepenen, den scouthet enden den clerc, ellike gegeven voir hansen ende wijn XIII kr. valet VI gul XI kr.

Item den baide voir sijn hansen ende wijn VIII kr., den weker IIJ kr. valet XJ kr.

Item op Kersmys, oic den scouthet, den scepenen enden den clerc XI pair hansen ad IIIJ kr. ende in elc pair IIII qrt ad IIIJ kr. enden den baide 1 pair hansen ende II qrt wijs ende den weker I qrt valet sunt IX gul IX kr.

Item den scolthet op Paesschen voir sijnen tabbert VI gul

Item den clerc voir sijnen tabbert op Paesschen IIII gul

Item den bade voir sijnen tabbert op Paesschen IIII gul

Item den Orgelmeyster voir sijnen tabbert IIII gul

Item den selven gegeven voir sijn loen VI gul

Iten den Capittel IIJ lib auds gelds ende Sente Barbaren altair X s auds gelds, den velemsch ad VJ blij (?) valet III gul X kr. 1 oirtken.

Item den capittel IJ lib payment uyter Jan Monnics landt valet XVIII kr. III oirtken

Item den heer van den banwijn XL lib. payment valet XVII gul I kr.

Item Gijsbert die Wrey I C lib payment valet XLIIII gul XII kr. III oirtken

Item den alden scutten doe sy schoeten VIII gul

Item sente Barbaren scutten IIII gul

Item in desen jair op ter poirten verbarnt LXXXII lib kerss (kaarsen) ad IIJ kr. valet IX gul VII kr.

Item Jam Monnic II malder roggen ad XLIIII kr. valet IIII gul

Item Bertolt die Jeger II malder rogh ad XLIIII kr. valet IIII gul

Item Henric Brief IIIIJ malder rogh ad XLIIII kr. valet IX gul

Item Jan Carper op Martini X vaet rogh ad XXXII kr. valet I gul XVIIII kr.

Item Bayken Vaex (!) 1 malder gersten 1 gul IIII kr.

Item van der urklocken te stellen X gul

Item Poelmans moeder VIIJ vlemsche gul valet VIII gul V kr.

Item die poirter aen die Hampoirt II lib payment valet XVIII kr. III oirtken

Item die poirter aen die Brugpoirt I lib payment valet X kr.

Item den coster I lib payment valet X kr

Item den Bade van Antwerpen te Pinxsteren ende te Bammys, die ons die geleyde brieve brenget, hem gegeven tot twee termijnen 1 gul IIII kr. I oirtken

Item over ons Rekeninge mitten clerc verteert III gul

Item den clerc gegeven voir int ende pappier 1 gul

Somma lateris I C LXXII gul XVI kr. III oirtken.
Fol. 229 v.

Dit sijn die ghene die myt leydaeck in onsen jair gedeckt hebben van elker roede gegeven I Reynaldus gul ende den gul ad XXXIIII kr.

Item Kersten die Gruter X roeden ende 1 vierdel l

Item Jan Udellien IIIJ roede l

Item Jacob die Gruter V roeden ende III vierdel l

Somma van den leydaeck lopet te samen XX roede valet XXX gulden III kr
Item Jan van Cranenvelt gedeckt III dusent IIJ C (3250) tygelen dat dusent J rynse gul valet III gul VJ kr.

Somma lateris XXXIII gul IX kr.


Somma sommarum van allen uytgeven loept te samen IX C LXVII (967) gul XX kr. III oirtken.
Aldus blijft ons die stat sculdich, als dat opboeren afgeslagen is I C VI gul XIII kr. III oirtken.
Fol. 230 r.

Item van den holt dat op ten Moellenberch lach, des is IIII holter geset in die Spoel ende I holt leget voir die Zebertze poirt ende I holt ende IIII eynden gegeven totten vonderen op ten Ham, by beveel des Raeds ende III holter vertymmert aen der loedzen tot poesten ende I holt leet daer noch. Ende dat ander holt leget voirt op ten Moelenberch.


Item Claes Meussoen en heeft nyet voldaen van sijnre burgerscap anders dan die II brantroede die op ter Raetcamere staen, wegen XXIIII lib(er), gelijc hier voirtijts der stat gerekent is.
Item den lesten oven steens hebben wij gerekent voir LII (52.000) dusent steens ende is des meer dair yn dat sal der stat dienen anders dan meyster Jan sijn loen dair af te geven. En is des steens myn dair yn, dat sal ons die stat weder richten ende bewijs te doen van den steen als hy uten oven geset wordt by den burgermeysteren.
Item verdingt aen Jan van Brecht also voel eerden voirt te graven totter eerden, die daer leget by den oven, dair men enen oven steens af bornen mach, hem dair af te geven, als die voirt gegraven is XXXVIII kr.
Fol. 230 v.

Dit sijn die puncten die die Raet gewraeckt hebben:
Item soe heeft Kersten gedeckt nae der Rekeningen X roeden 1 vierdel leydaecks, soe was sijn huys half in tijgelen gedeckt, soe sal men nyet meer geven, dan die beternyssen dair op.
Item van Gaert van Adendonck II scilde valet III gul II kr.
Fol. 231 r.

Anno (14) XLIII 1444
Jacop Doppers )

Deric van der Meer ) burgermeyster
Fol. 231 v.

Item die Raet will gericht hebben III dusent ny steens myt den kalc, meyster loen ende myt den anderen onraet dair op gegaen valet VJ rh. Gul.

Item voirt soe will die Raet gericht hebben as van den IIII dusent als steens den kalc, meysterloen ende myt den anderen onraet dair op gegaen, met den alden steen nyet te richten valet III rh. Gul V kr.

Item men sal oic richten XX dage in dachueren, elcken dach IX kr, waant die Burgermeyster hem dair yn mysrekent hebben valet III rh. Gul ende XXXVI kr.

Item Jacob ende Deric Burgermeysteren sullen richten III M ende IJ C steens, die meer in den lesten oven geweest is, ende des is oic geweest III dusent IJ C steens in den lesten oven, die ter goeder rekeningen is gerekent valet VI dusent III C steen valet VJ rh. Gul.

Item men sal richten van den baideloen of dat by te brengen myt den baide, as dair op geboirt I rh. Gul.

Item die Raet will gericht hebben van den panhuys III rh. Gul

Somma XXI rh. Gul. XLJ kr.


Fol. 232 r.

Opboeren Jacob Duppers ende Derics van der Meer in der tijt Burgermeysteren te Grave, aengaende in den jair van XLIIII (1444) op ten Jairsdach, uytgaende in den jair van XLV (1445) op ten selven dach, dat liber gerekent voir VIIJ Gelresche meuwen ende die gelresche meu voir XVII groet, ende den Rijnsch gul gerekent voir XLVIII kr.
Item in den irsten van allen assijzen van den helen jair in onser tijt verpacht:

Item den Broede assijs, den slach dair af XX lib

Item den wijn assijs sullen wy nae bewijsen mytten hoechsellen.

Item den Caren assijs XXXIIII lib

Item den Bier assijs II C LXXXI lib

Item den Verwer assijs XXXV lib

Item den wever assijs LXXX lib

Item den Cremer assijs XXXVIII lib

Item den Holten assijs XVI lib

Item den scoemeker assijs XIIII lib

Item den Visscher assijs XXXI lib

Item den vleyshouwer assijs XV lib

Item die wage assijs XL lib

Item den steenpacht XIIII lib

Item den kesen ende lynen laken assijs VIII lib

Item den ferentoit assijs XXXVI lib


Somma lateris VI C LXII lib.

Film 217 / 8 (fiche 8 e.v.)
Fol. 232 v

Dit sijn die hoechsellen die der stat geboiren van de voirgen(oemde) assijzen:
Item van den broide assijs VI hoechsel ad XII s. ende tweedeel van een hoechsel valet IIII lib

Item den Caren ass. VI hoechsel ad XXX s valet IX lib.

Item die Bier ass. VI hoechsel ad III lib valet XVIII lib

Item den verwer ass. IIII h ad XXX s valet VI lib

Item den wever ass IIII h. ad III lib valet XII lib

Item den Cremer ass IIII h ende tweedeel van II hoechsellen ad XXX s valet II lib

Item den Holten ass IIII h ad IX s valet I lib XVI s.

Item den scoemeker aa II h ad IX valet XVIII s

Item den visscher ass IIII h ad XVIII s valet III lib XII s.

Item den vleyshouwer II h ad XVIII s I lib XVI s.

Item die wage ass IIII h ad XXX s valet VI lib

Item den steenpacht VIII h ad XII s valet IIII lib XVI s.

Item die kesen ende lynen laken ass II h ende tweedeel van een hoechsel ad XII s valet I lib XII s.

Item den fermentoit ass VI h ad XII s valet III lib XII s


Somma van den hoechsellen LXXV lib II s
Item Rut Hoellen verpacht XII jair lanck, dat welleken by der watermoelen oen dat te bruyken ende te besijgen in sulker maten, dat der stat graven ende wallen dair mede nyet verargert en werden jairlix voir III lib beheltelic enen toeganck dair over op ter wijer.
Item Kersten die Gruter verpacht oick XII jair dat ander welleken by der watermoelen neest der stat mueren jairlix voir I lib.
Item Jan Coeberch uyter den huys dat Jan Roefs was t jairs II capuyn

Item Heyn Rees uyter den huys by den pottener III capuyn


Somma lateris LXXIX lib II s.
Fol. 233 r.

Op Paesschen ende op Sente Martijn geboirt in die Wijt:

Item Herman vanWamel VIII hout XXVIII s

Item die selve IIII hout XIIII s.

Item Jut Frederix ende hoir kijnder VIII hout XXVIII s

Item Jan Maessoen XIIII hout XLII s

Item Jan Stout IIII hout XIIII s.

Item die selve VIII hout XXVIII s.

Item Jans erfgenamen van Wijgen IIII hout XIIII s.

Item Jan Monnic IIII hout XIIII s

Item Arnt Koenen IIII hout XIIII s.

Item die selve VIII hout XXVIII s.

Item Deric Goedden VIII hout XXVIII s.

Item die selve IIII hout XIIII s.

Item Jacob van Aken VIII hout XXVIII s.

Item Bertolt die Jeger VIII hout XXVIII s.

Item Deric die Gruter IIII hout XIIII s

Item Willem van Wijgen IIII hout XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hout XIIII s.

Item Jacob Kynoet IIII hout XIIII s.

Item Demont Koenen IIII hout XIIII s.

Item Deric Goedden IIII hout XIIII s.

Item Jan van Wijgen VIII hout XXVIII s.

Item Claes Roelofs soen VIII hout XXVIII s.

Item Jans Hazen kijnderen XII hout XLII s.

Item Deric die Gruter IIII hout XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hout XIIII s.

Item Jacob Kynderen IIII hout XIIII s.

Item Demont Koenen VIII hout XXVIII s.

Item Henric van der Bruggen ende Albert van de Velde VIII h XXVIII s.

Item Jan Monnic ende Ude Tailholt VIII hout XXVIII s.

Item Ude Tailholt IIII hout XIIII s.

Item die selve IIII hout XIIII s.

Item Deenken Kuytmans VIII hout XXVIII s.

Item Demont Koinen IIII hout XIIII s.

Item Deric die Gruter IIII hout XIIII s.
Somma lateris XXXVII lib II s.
Fol. 233 v.

Noch op Paesschen ende op Sente Martijn.

Item op Paesschen van Bormans hoff was I lib XIIII s.

Item van enen hoff in der Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d

Item van den bogen by den Gasthuys V vleemsche valet I lib

Item van den gastmeyster van enen bogen X s.

Item Bertolt Jegers Toern V s

Item van den hof aen den Toern II s.

Item die Moellers van enen boge by gasthuys XIX s.

Item Jacob die Gruter van enen boge X s.

Item van Willem Snavels huyssinge IIII lib V s.

Item van der Scoemeker spoelle buten die Brugpoirt II lib

Item Jacob Spaenrebeen van Heyn Ansems raemstat I lib

Item van Henrics Toern van der Hatert III s auds gelds valet X s

Item Rut Hoellen uyter den huys aen die Brugpoirt I lib.

Item van der alder tijgelrijen I lib XII s.

Item van Jan Quaeypapen hoff X s.

Item Lemken die Moeller van sijnen hoff, buten die Hampoirt II s.

Item van den Taern after Deric Wantems soen II s IIII d.

Item Kacob Kynoet van der Groenre Stegen III lib XIII s

Item van Peter van Wijgen van enen Camp bij sent Joest berch X s.

Item Coman Henric van Scaepskens hoff III s.

Item van den straetken neven Deric Wantems 1 gr. payment valet I s IIII d.

Item van der Hampoirten I lib

Item van Heynken Wellens hoff buten die Hampoirt van der stegen I lib

Item Peter Sceerre myt sijnen medegesellen van der nedersten Toern van der Hampoirten Ii lib

Somma lateris XXV lib VII s.


Somma sommarum van den poinden (?) loept VIII C III lib XI s valet I C LXIII r. gul XXII kr.
Fol. 234 r.

Op Sente Peters dach ad Cathedram van den Ramen geboirt enden den Vleemsche gerekentt voir VI blij (?) I gr. ende XIII Vleemsch voir den gulden.
Item verpacht XII jair lanck vijff ramen buten der Hampoirten aen der stat muer in sulker maten, dat mense teynden der XII jaren redelick genckaftich der stat weder op leveren sal, alsoe dat men dair redelick en wael op recken mach mit sulker gereeck en reyscap daer aen te laten als daer aen geweest is.
Item soe heeft die irste raem Jan van Luenen voir II Vleemsche gul

Item die ander Herman van Wamel voir III vl. gul ende III oirt

Item die derde raem Wolter van Wamel voir IIJ vl. gul

Item die vierde raem Peter die Jode voir II vl. gul

Item die vijfte raem Jacob van der Holt voir IIJ vl. gul.
Dit sijn die hoechsellen, die men in desen jair van desen ramen geboirt heeft, elc hoechsel een oirt vl. gul.
Item van der irster Ramen XIIII hoechsellen valet IIIJ vl. gul

Item van der ander ramen XII h valet III vl. gul

Item van der derder ramen XXIIII h. valet VI vl. gul.

Item van der vierder ramen XVIII h valet IIIIJ vl. gul.

Item van der vijfter ramen XXIIII h valet VI vl. gul.
Item geboirt in desen jair van den ramen tsamen:

Item in den irsten Wolter van Wamell IIIJ vl. gul.

Item Herman vanWamel III vl. gul

Item Beel Evertz IIIJ vl. gul.

Item Peter Jans soen IIIJ vl. gul

Item Deric van der Meer IIIJ vl. gul

Item Jan van Beers II vl. gul.

Item Jan Barbier IJ vl. gul.

Item Goed van Aken II vl. gul 1 qrtier

Item Jacob Loeykens IIII vl. gul.

Item Deric van Moldick IJ vl. gul.

Item Deric van der Voirt IJ vl. gul

Item Willem Wellens IJ vl. gul.

Somma lateris van den alden pacht XXXIII vl. gul 1 qrtier ende voir van de hoechsellen XXIII vl.gul. valet tsamen XXIX rh. Gul XIIII kr. I oirtken.


Fol. 234 v.

Item den slach van den wijn assijs in den helen jair voir XXXIX voeder, ad II alde scilde ende den alden scilt voir IJ r. gul enden 1 h(eochsel) ad een voeder valet te samen XL voeder sunt aen gelde C XIX rijns gulden

Item op Paesschen van den hoefside (?) geboirt van den visscherien IX rijs gul

Item Goessen van der Hege tsiairs VI vaet rogh valet XIX kr.

Item Gerit Kanen uyter sijnen huys IIII vaet roggh valet XIII kr.

Item Jan Coeberch uyter enen hoff buten der Brugpoirten 1 blaeuwen gulden valet XXVII kr.

Item Deric van der Meer van sijnen taern 1 blaeuwen gulden valet XXVII kr.

Item van XI beckeren elc III Gelresche meuwen valet XLIII kr.

Item van VIII vleysbencken, elc VI Gelresche meu valet 1 rijns gulden XIIII kr. III oirtken

Item van der schoelen geboirt van II jaren, elc siairs 1 r. gul valet II r. gulden


Dit sijn die geen die poirter woirden sijn ende van elken geboirt II Reynaldus gul ad XXXVI kr.
Item Arnt van Middeler spoermeker )

Item Herman die Pelser )

Item Wolter Coenraets soen ) valet tsamen XII Reynaldus gul maken IX r. gul.

Item Roelof Geritz soen die Volre )

Item Coinraet Peters soen die bereyder )

Item Jacob van der Lijnden )


Dit is van vechteliken saken, elc dusent steens gerekend voir XLII kr.
Item Jan Kocken II dusent steens )

Item Jan Teenginger /ganger(?) II M steens )

Item Teuken van Gael II M steens )

Item Tine Selen I M steens )

Item Willem van Boegen II M steens )

Item Heyn Campscerper II M steens )

Item Jacob Golt smyt I M steens ) Somma van den steen loept tsamen XV r. gul

Item Jan van Olmen II M steens ) XXXVI kr.

Item Herman van Lent I M steens )

Item Heynkeman I M steens )

Item Jan Barbier II M steens )
Somma lateris 1 C LVIII r. gul XI kr. III oirtken.
Fol. 235 r.

Dit is die steen in desen jair gebacken.

Item gebacken II oven steens, den irsten helt LIIII M (54.000) steens ende den anderen rekenen wij oick LIIII M ter goeder rekening bij bewijs hoeneer den steen utgeset woirdt, want hy noch in den oven steet, valet tsamen I C VIII M (108.000) steens.


Item des is vermetst buten der Hampoirten aen der nyder mueren XIIII M II C steens.

Item noch in dachueren aen der Hampoirten boven der neester brugge IIIIJ M steens

Item noch aen der mueren bij mijns heren Taern aen der Ramen.al om verstopt IJ M steens

Item den belaten (melaatsen!!) gedaen tot hoeren huysken op ten kerckhof IIJ C steens
Item soe coemt der stat van desen voirg. steen LXXXVII M VJ C (87.550) steens, elc dusent XLII kr., valet tsamen LXXVI r. gulden VI kr.
Somma lateris LXXVI r. gul VI kr.
Somma sommarum van allen opboeren loept tsamen IIII C XXVII r. gul VI kr.
Fol. 235 v

Uytgeven der Burgermeysteren voirs.
Item in den irsten soe heeft Claes Frederix verdingt te vormen II oven steens des sold men aen die eerde leveren, gegraven tot enen oven, gelijc die alde Burhgermeysteren dat verdingt hadden aen Jan van Brecht, die des tyet gegrvane en heeft, soe heeft men dair af gegeven te graven 1 r. gul.

Item soe heeft men voir gerekent van den II Oven C M VIII M (108.000) steens, van elken dusent gegeven te vormen XXII kr. Valet sunt (?) XLIX r. gul XXIIII kr.

Item den irsten oven verdingt te bernen aen loen ys voir XXIX r. gul. XXIIII kr.

Item den anderen aen Jan van Kessel voir XXIX r. gul XXIIII kr.

Item Heyn van van Kuyc ende Arnt Koppen aldair in die Leuten (?) III dage getuynt, elken gegeven des dags V kr. Valet XXX kr.

Item noch Heyn van Kuyc, Willem van Gael ende Jan van der Hege, dair getuynt 1 dach valet XV kr.

Item van den stroe ende rijs aldair gegeven te vueren VI kr.

Item Ude van Heck II dage gedeckt opt Hagehuys ad VI kr. Valet XII kr.

Item Gerit Klueker voir teen ende bant geerde ende van oeperen X kr.

Item een kar III dage aen den oven gehadt, die den wech mitten gruys maecten ende oic hielp slichten totten anderen oven, gegeven XXIIII kr.

Item van den wech foir den groten Camp sooit (zoden?) te halen gegeven IIJ r. guld

Item aen der stat sijn dit jair vermetzt gelijc int opboeren voir bewesen is XX M IIIIJ C (20.450) steens, van elken dusent gegeven te vueren IX kr. Valet III r. gul XL kr.

Somma lateris I C XIX r. guld IX kr.
Fol. 236 r.

Item Jan Holle ende Jan van den Broeck, die alde Burgermeysteren, bleven tachter dit voirleden jair aen der stat L r. gulden XXXVI kr.

Item doe die Raet verset wairdt, verteert tot Jan Beckers huys LXXIIII qrten wijns ad IIIJ kr. Valet V r. gul XIX kr.

Item doe die alde burgermeysteren rekenden al dait verteert LXII qrten wijns ad IIIJ kr. Valet IIII r. gul XXV kr.

Item doe men die rekeningen der alder burgermeysteren over sach in Derics huys van der Cluten tot Jans Beckers gehaelt XXXI qrten wijns. Ende van Deric tonrade XV kr. Valet sunt II rh. Gul XXXI kr.

Item mijn Joncker van Cleve gescenckt by beveel des Raeds 1 aem wijns ende IIII der Statannen myt wijn, die qrt IIIJ kr. Valet VII r. gul XLII kr.

Item voir tfat gegeven VII kr.

Item den dregeren die tfat droegen gegeven II kr.Item den heer vanCleve gescenckt by beveel des Raeds XXXIII qrten wijns ad IIIJ kr., an scone broide III kr. enen peperkoec 1 postulaet gulden valet III r. gul XI kr.

Item in dit voirleden jair doe men dbroit gewegen had, heb ic tot Gijsenhuys by beveel des Raeds verleet IX qrten wijns ad IIIJ kr. valet XXXIJ kr.

Item Reynken te Ravesteyn geseynt totten drost Stamelert, hem gegeven III kr.

Item tot Langell opter Sluysen mitten Scolttet enden den Raet by Stamelert te dage geweest, doe verteert XVIII qrten wijns ad IIIJ kr. valet I rh. Gul XV kr.

Item Gaert Koenen den Raet dair gevuert, hem gegeven XV kr.

Item Henric Baten II werf tot Raeyde gesant om der Cappen will tot meyster Deric hem gegeven XVI kr.

Item te Batenborch gevaren die Cap te bezien, den poirter op ten huse gegeven IIII kr.

Item aldair verteert XXVIII kr.

Item te veergelde van den wagen ende onss XII kr.

Item Gaert Kaenen ons dair gevuert,dair af gegeven XXIIII kr.

Item des avonts te Grave by meyster Deric verteert XIIII kr.

Item aen meyster Deric die Cap op ten groten Taern aen der Brugpoirten verdingt te maken, dair op geset then twee malen, dat hy det stat wael aen den werck verstoiren (?) sal V rh. Gul

Item bij beveel des Raeds Henric Baten gesant tot Bueren, aen onsen genedigh heer van Gelre, om her Deric van der Voirt tot enen pastoir te behalden, hem gegeven IJ rh. Gul.

Item noch om der selver saken enen bade gesant, den gegeven XI kr.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina