Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina22/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

Item een baide geseynt aen den heer vanCleve, want joncfrouw Mechtelt van de Donck tot Ufel besat was ende die baide most tot Burick blive na sijnre antwoirdt III dage, den gegeven II rh. Gul.

Item noch enen naide gesant tot Genp aen Elbert van Alpen, hem gegeven VI kr.

Item van enen man van Venloe gecocht IJ C tonnen keyen, elc ton III kr. valet IX rh. Gul XVIII kr.

Item die keyen costen op te doen XXVI kr.

Item om I manden dair men se yn droech, gegeven III kr.

Item om een ton dair men se mede mat gegeven VI kr.


Somma lateris XCVII rh. Gul XLV kr.
Fol. 236 v.

Item soe geboirt der stat te betalen van den hoech straten XVIII roeden, elc roede XIIII kr. valet V rh. Gul XII kr.

Item want die stat totten straten al om sant ende keyen sal doen, soe sijn verstraet te samen XLIX roeden, dair toe gevuert III C XII karren sands, elc kar XI groet valet VJ r. gul

Item noch LXIII (63) karren keyen gevuert ad I kr. ende mede op ut der slijck gehouwen, valet I rh. Gul XV kr.

Item Jaepsken van Haeff geseynt tot Venlo aen Peter van Merlair, dat hy mij seynden J C (50 mudde) calx, want der en gheen calc ut en quem ende hy dair nae den calc wachten, hem gegeven XXVI kr.

Item van Baertken Tymmerman gecoft J C kalx voir XVJ rh. Gul, des heeft die stat noch enen hoep calx op ter haven liggen, noch is van desen calc vercoft XIII mud, aldus blijft der stat te betalen XXXVII mud calc valet XI rh. Gul XXII kr.

Item van elken mud ye beslaen gegeven II kr. valet 1 rh. Guld XXVI kr.

Item tot desen calc gevuert mede te beslaen ende te vermetzen C VIII karren sands ad I kr. valet II rh. Gul XII kr.

Item soe sijn gevuert van der haven aen die Hampoirt LXXIIII karren calx, twee karren voir IJ kr. valet 1 rh. Gul VIIJ kr.

Item Deynken ende Jan Mont hebben verdingt die muer te leggen, die neder gevallen was buten der Hampoirten, elc dusent steens voir XV kr., soe sijn dair vermetzt XIIII M II C (14.200) ny steens ende VI M IIII C (6.400) alds steens, sunt XX M VII (20.600) steens valet aen gelde VI rh. Guld XXI kr.

Item aldair gestraet IIIIJ roede ad XIIII kr. valet I rh. Gul XV kr.

Item totter straten gevuert XXXVIII karren keyen, ende XXII karren sands ad VI gr. valet I rh. Gul III kr. III oirtken.

Item van der Hampoirten gevuert op der stat dijck XVIII karren gruys ende slijck valet xv kr.

Item die vanVelp gescenct, doe dy den wech volden 1 stoel kees, II broden XXVI qrten biers valet XX kr.

Item van den alden steen gegeven ut te wynnen XXVI kr.

Item verdingt aen Henneken Dupper ende Heyn van Kuyc enen dijck dair te maken, dair men over oessden voir IJ rh. Gul

Item doe men t grontwerck van den gesellen gescenct te bier XIIII kr.

Item Jaepsken van Haeff aldair plancken, holt, eerdt ende stroe af ende aen gevuert II dage valet XX kr

Item tot deser muere t grondwerck te wynnen, hebben gegraven ende geoest Jan die Kort III dage, Heyn van Kuyc IIII dage, Gert die Ridder II dage, Lambert yn die Stove V dage, Henneken Dupper III dage, Gaetsken van Lent IIII dage, Deric Gaeykens IIII dage, Willem vangael VI dge. Sunt XXXI dage ad V kr. valet III rh. Gul XI kr.

Item noch hebben dair toe geholpen Gerit Clueker VI dage ende Heyn II dage ad III kr. valet J rh. Gul

Item Jans soen van Zwol ene Willem van Gael ende Weenken Uwens III dage, die eerd uyter bruggen geworpen ad V kr. valet XLV kr.

Item Jaepsken van Haeff die eerd ewech gevuert IJ dach valet XVI kr.

Item enen knecht die II dage den sten veechden gegeven XII kr.

Item van Leonart van Esden gehadt XVI vlacken die men gebesicht sijn by Leukens dijck in den groten water ende nae aen der Hampoirten der vlacken is, vijf soe verloren ende ontwee gesneden, dair voir betaelt XLII kr.

Item gescenct den genen die aen der Hampoirten myt holt ende plancken dat weder dijckten, doe die muer gevallen was tot Jan Kocken XV kr.

Somma lateris XLVII rh. Gul XXXVIJ kr.


Fol. 237 r.

Item Deynken ende Jan Mont hebben gemetst in dachueren aen der Hampoirten boven der meester brugge ende aen der ander bruggen, die muer gebroken al dair, die ny muer yn vergaderden tsamen XVIII dage, ad IX kr. valet VI rh. Gul XXXVI kr.

Item Gerit die Ridder geoepert IIII dage, Jan die Kort XVI dage, Deic Gaeykens XII dage ad V kr. valet III rh. Gul XVI kr.

Item Jan van Hijnen die kap dair boven getymmert yn dachueren, die kast aen der bruggen vermeact ende II balken voir der bruggen op gebroken ende weder II ander balken yn geleet, tsamen XIIII dage ad VIII kr. valet II rh. Gul XVI kr.

Item aen mijns heren Toern die trappen vermaect ende 1 banck op ter Veerpoirte bij Jan Kocken bij Derics van Bell ende aen de Ramen buten der Hampoirten III bribben gemaect, een doer aen den Toern buten der Brugpoirten ende die bruggen al om verlapt tsamen IX dagen valet IJ rh. Gul

Item totten bruggen te lappen en cleppen dair op gemaect gecost III schalen voir XIIII kr.

Item om II sulre plancken op ter bruggen en plancken totter doeren aen den grote toern XXXVI kr.

Item Ansem gemetzt aen den ramen ende aen mijns heren Toern, die gater al om toe gemetst, dair des te doen was III dage ad IX kr. valet XXVII kr.

Item dem oeper knecht XV kr.

Item om die plancken die op ten kribben liggen XXVI kr.

Item Coman Henric had enen balc op ter haven liggen, die is op der Veerpoirten tot eenre banck gemaect, dair voir betaelt XXXI kr.

Item voor die bruggen buten der Hmpoirten II balken ende tholt, dair die kap af gemaect is, behalven der stat holt, dat dair toe is II rh. Gul xL kr.

Item Gairt Koenen gegeven dat hy van der Veerpoirte, aen die Hampoirt vuerde VI grote steen, daer men die nasen op over wan III kr.

Item die Burgermeysteren yt Swederen tot Nymegen by den steden geweest II dage verteert II rh. Gul VI kr.

Item van peerd huer die twee dage XL kr.

Item die Burgermeysteren mitte Amptman ende myt Sweeder noch II reysen tot Nymegen geweest, verteert te samen IIII rh. Gul XXXII kr.

Item van peerd huer IIII dage ad X kr. valet I rh. Gul XXXII kr.

Item meyster Gerit Sloetmeker een stoenveer aen dat oerwerck vermaect, dair hy af rekent I rh. Gul

Item Arnt van der Heege, den wech af gecoft by Loukens dijck, erflic in sulker matten dat die stat dair dijcken mach ende doen den dijck bepaten ende Arnt sal en weijen, dats te weten, bij den Heemraet ende naebueren die in der Marssen gearst sijn ende hier af sal die stat betalen II rh. Gul XVI kr.

Item noch van IX merghen lands gelijc dat bij den heemraet getaxiert is, elken morgen IIJ kr. valet XXIIJ kr.

Somma lateris XXXIII gul J kr.
Fol. 237 v.

Item die Tolner van Genp heeft versocht den toll van den Namensen steen die aen den Toern aen der Visch poirte leget ende eghenen tol noch af gegeven en is op dat avent verkalden aen Elbert vanAlphen quit te scelden, die tolner dair op geset XII kr.

Item die Burgermeyster Sweeder geweest tot Arnhem om joncfrouw Mechtelt van der Donck II dage ut geweest, verteert XXVIII kr.

Item van poende huer die II dage XL kr.

Item op ter Statdijck, aen der sluysen ende aen die Vispoirt, by potteners opt hoeft, ende aen der lijnden aen den oven ende bij der Scutwall, hebben getuynt en gedijckt Heyn van Kuyc XXVI dage, Willem vanGael XXIII dage, Jan van der Hege XIII dage, Goed Pappert III dage, Arnt Hack IIII dage, sunt LXIX dage ad V kr. valet VII rh. Gul IX kr.

Item die Rijs IIII dage aen gevuert op ter sluysen, mitter karren III dage ende op ten hoefde II dage eer gevuert, tsamen II rh. Gul

Item van Arnt Knapes(oen) gehaelt holt aen der sluysen ende aen den dijck bij Loukens dijck, in den groten water ende anden der Hampoirte ende kribben, in der stat gemaect ende 1 balckoen, III boltken tot sproeten aen die lederen ende XX keperholter aen den clock oven, gelijc sijn sedel dat utwijst beloept tsamen valet IX gul XXVIII kr.

Item gescenckt den genen die den dijck bij Loekens dijck maecten te bier XII kr.

Item Henric Cuper gemaect enen nijden Emer op ter merckt aen den put V kr., een sant cuyp op ter tijgelrijen VIII kr., noch die kalc cupen gebonden ende die wijnton, dair men der Joncker van Cleve mede scencten gebonden ende schoen gemaect tsamen XII kr. valet sunt XXV kr.

Item van Coman Henric II calc cupen ende van Grenen (?) II cupen ad II kr. valet VIII kr.

Item van Jan Kocken VI dennen holter, dair men lederen maken sal voir 1 rijer valet 1 rh. Gul XV kr.

Item Henneken Dupper van eenre lederen te maken gegeven X kr.

Item van den sloten en kluysteren te vermaken aen der poirten XVII kr.

Item doe die Raet in des Amptmans kraem was eeten, bij oiren beveel, gecost tegen Deric Gruter enen hamel voir XXXIII kr.

Item gebarnt opt Raethuys III vymmen rijs ad XXVI kr. facet I rh. Gul XXX kr.

Somma lateris XXII rh. Gul XXVII kr.


Fol. 238 r.

Dit is dat yserwerck in onsen jair gebesicht.

Item aen des poirters huysken 1 geheng IJ kr. op ter merckt aen de put ende nyder emer gebonden ende die scakel vermaect daer die roll yn geet tsamen XVI kr. aen den Toern buten der Brugpoirte totter doeren II gehange mitter stauwen XI kr. aen der Hampoirte enen yseren peg ende II gehenge aen der clepper V kr., die veter aen der uterster bruggen vermaect VI kr., aen der poirten 1 clinck IIII kr., IIIIJC (450) lasnagel ad X kr., IIJ C (250) doirnagel ad V kr., II c lasnagel ad IIJ kr., die band aen der bruggen XXXVI lib(er) ad 1 butken valet tsamen III rh. Gul X kr.

Item een ny veter aen der Hampoirten, weget XIX lib ad 1 vlemsche valet XXXVIJ kr.

Item noch van Teuken van Gael aen yserwerck ende nagelen gehadt XXXII kr.


Dit sijn die gene, die myt leydaeck in onsen jair gedeckt hebben, van elliet roeden gegeven 1 Reynaldus gul ende den gul ad XXXVI kr.

Item Jan Holle VI raeden ende 1 vuerdel

Item Leenart Rutkens IIII roeden

Item Jan van Cranenvelt II roeden

Item Jan die Best IIJ roede

Item Arnt van Helmont VIII roeden 1 derdel heb ic betaelt

Item Peter Sadelmeker IIJ roede heb ic betaelt

Somma van den leydaeck XXV roeden 1 derdel deel maken XIX rh. Gul.


Somma sommarum XXIII rh. Gulden XXXJ kr.
Fol. 238 v.

Dit is den Onraet die die Stat jairlics gilt.

Item op Paesscehn den scepenen, den scouthet ende den clerc, elken gegeven 1 pair hansen ad IIIJ kr. ende in elc pair IIII quarten (wijn) ad IIII kr., ende den baide 1 pair hansen ende II quarten wijns ende den weker 1 quart valet sunt IIII rh. Gul XXXVIII kr.

Item Op Kersmys oic den scouthet, den scepenen ende den clerc XI pair hansen ad IIIJ kr. ende in elc pair IIII quart ad IIII kr. Ende nden baide I pair hansen ende II qrt. wijna ende den weker 1 qrt valet sunt IIII rh. Gul XXXVIII kr.

Item den scolthet op Paesschen voir sijnen tabbert op Paesschen III rh. gul

Item den clerc van sijnen tabbert op Paesschen II rh. gul

Item den Baide voir sijnen tabbert op Paesschen II rh. gul

Item den orgelmeyster voir sijnen tabbert II rh. gul

Item den Bogemeker voir sijnen tabbert III rh. gul

Item den selven gegeven voir sijn loen van IJ jair IIIIJ rh. gul

Item den Capittel IIJ lib(er) auds gelds ende Sente Barbare altair X snauds gelds, den vlemsche gerekent ad VI blij 1 gr. valet 1 rh. gul XXXIX kr.

Item den Capittel II lib. payment uyter Jan Monnics landt valet XIX kr. III oirtken

Item den heer van de banwijn XL liber payment valet VIII rh gul XVI kr.

Item Gijsbert die Wrey I C liber payment valet XX rh. gul XL kr.

Item den alden scutten doe sy schoeten IIII rh. gul

Item sente Barbaren scutter II rh. gul

Item in desen jair op ter poirten verbarnt XC lib. kersen ad IIJ kr. valet IIII rh. gul XXXIII kr.

Item Jan Maut (?) II malder rogh ad XXVIII kr. valet I rh. gul VIII kr.

Item Bertolt die Jeger II malder ad XXVIII kr. valet I rh. gul VIII kr.

Item Henric Brief IIIIJ malder rogh ad XXVIII kr. valet II rh. gul XXX kr.

Item Jan Carper op Martini X vaet rogh ad XXVIII kr. valet XXXV kr.

Item Baeyken Vaex 1 malder gersten voir XXIIII kr.

Item van der Oerklocken te stellen V rh gul

Item Poelmans moeder VIIJ vl. gul valet III rh gul XLIIIJ kr.

Item den poirter aen die Hampoirt II lib. payment valet XX kr.

Item den poirter aen die Brugport I lib. payment valet X kr.

Item den coster 1 lib. payment valet X kr.

Item den Baide van Andtwerpen, te Pinxsteren ende te Bamys die ons die geleyde brief brengt, hem gegeven tot twee malen XXIIII kr.

Item over ons Rekeningen mitten clerc verteert II gul

Item den clerc gegeven voir Int ende pappier I rh. gul

Somma lateris LXXXVI rh. gul XXVII kr. III oirtken.


Fol. 239 r.

Somma sommarum van allen uytgeven loept te samen IIII C XXX rh. gul XXXII kr. I oirtken


Aldus blijft ons die stat sculdich als dat opboeren af geslagen is III rh. gul XXVI kr. I oirtken.
Fol. 239 v (1).

Dit is dat men totter clocken ontfangen heeft.

Item in den irsten soe woech die alde gebroken clock XXXJ C (3050) liber (pond).

Item noch ontfangen C LXX lib. aen ketelen en becken.

Item noch ontfangen XXXI lib. teens (tin)

Item noch aen potten ontfangen IIII C lib., thondert voir V rh. gul valet sunt XXI rh. gul XII kr.

Item ontfangen XLVI lib.loeds ad II kr. vercoft valet I rh. gul XLII kr.

Item noch IX lib. kopers ad IIIIJ kr. valet XXXIJ kr.

Item van den Heylich Geestmeyster aen gelde geboirt XXVIII rh. gul

Item van den Gastmeysteren geboirt XX rh. gul

Item geboirt van Jan Ceellen soen VIII rh. gul

Item doe men om voer, aen gelde ontfangen V rh. gul ad XLVI kr. ende IIII kr. valet IIII rh. gul XLII kr.

Item doe men die clock kersten dede dair wairt gegeven tsamen XXXVI rh. gul ad XLVI kr. ende II kr. valet XXXIIII rh. gul XXVI kr.

Item een gulden Ringsken vercoft voir XXXIII kr.

Somma van de opboeren loept I C XIX rh. gul XLIIJ kr.


Dit is den Cost ende dat utgeven van der clocken

Item in den irsten gecoft X C lib. copers ende XII lib thondert VIIJ rh. gul valet LXXV rh. gul XLII kr.

Item van Trude van Erp C XIIII lib. copers valet VIII rh. gul XXV kr.

Item van den Clockgieter III C XXV lib. clockspijsen, thondert IX rh.gul valet XXIX rh. gul XII kr.

Item II C XII lib. teens (tin) thondert voir XJ rh. gul valet XXII rh. gul XVII kr.

Item den clocgieter voir sijn loen gegeven XLII postulaet gulden valet XXXIJ rh. gul

Item sijnen knaep te drinckgelt J rh.gul

Item aen brandt gehadt soe aen koelen, aen holt ende torf tsamen VJ rh. gul

Item aen Jan van Hijnen die clock verdingt te hangen mitter sleyen te maken ende plancken, dair toe gekort die op ter Toern sijn tsamen voir IIIIJ rh. gul XII kr.

Item enen Clepel doen maken, weget C XXVIII lib ad IIIJ kr. valet IX rh. gul XVI kr.

Item tot Nymegen enen clepel geleent, soe dat Statmeyster van Nymegen, die den Clepel uyter clocken wan ende weder om hinck end hier te brengen ende weder om te vueren, tsamen dair af gegeven XXII kr.

Item dat Teen costen van Den Bosch te brengen XIII kr.

Item om een mande, dair ment yn besloech ende meeler gegeven VII kr.

Item enen man die die mande mitter teen vuerden op enen kroeywagen totter wagen te varen, hem gegeven IJ kr.


Fol. 239 v (2).

In den jair ons Heren dusent vierhondert ende vierendtwintich des Sonnendaghes nae des heiligen Cruys dach in den May, soe is Jacob Dupper burgermeyster tot Grave overcomen mit meyster Derick Tymmerman van Raede enen toeren te tymmeren an der stat etc.

Item soe sal Derick vurscr. Den toeren tymmeren van sinen holt ten leydecke toe LXXX voet hoege, dat een goet houtwerck is van haelt ende van plancken des die stat vurscr. bederff heet ende Derick vurscr. eer en dair soe sal die stat vurscr. al yseren werck toe doen ende dat holt werck vursc. Sal Derick vurscr. tymmeren tussen dit ende sunte Michiels misse off sunte Merten onbevangen al vol rijcht op de toeren.

Item als vurscr. Derick vurscr. dit vurscr. holtwerck voltymmeren heet, soe sal Deric vurscr. dat holtwerck op die Maese bestellen an dat scepe tussen Geysteren ende Bekerstaede dair Derick vurscr. dat beste gelegen is.

Item als dat holtwerck vurscr. op die Maese an dat sceep is, soe sal Deric vurscr. myt sinen knechten dat holtwerck vurscr. in dat sceep helpen ende soe wes hulpe dat Deric meer behoeff, die sal om die Burgermeysteren vurscr. doen an den sceep ende weder uyt te geven ende voert an den toeren ende op den toeren te trecken en toe wijnden ende Deric vurscr. en sal gheen vensteren, noch sulre maken op ten toeren, noch dair in doen uyt ghesnijden in den leydack, die sal Deric vurscr. maken, alsoe veul alst die Burgermeyster begeert oft nutte emde orbelick is der stat vurscr..

Item die stat vurscr. sal dat sceep bestellen en besorgen ende becostigen uyt ende in buten Dericks scade vurscr.

Item want Deric vurscr. dat holtwerck vursch. Besorgen moet en tymmeren gelyc vurscr. steet, soe sal om die burgermeyster ende die stat vurscr. weder om besorgen en vervoegen hondert gouwen rijnsgulden ende vyffensestich gouwen rijns guld off nader goet gelt dair voir dair men die vurgen. guld mede betalen mach tot Grave te betalen dese vurscr. summen te vijffter termijnen, dat is te weten bi XXV ryns gul vurscr. te Paesschen neest toecomende nae datum deser zelen ende soe west die summe vurscr. dan meer is, dat sal staan die ierste termijn een iair daer nae alst dat holtwerck vurscr. volrycht is ende dat voert an elke termijn een iair ..aeder andee die vier terminen vurscr. tot vur jare gelyc vurscr. steet.
Fol. 239 v (3).

Item weert saeck dat Deric vurscr. dese vurscr. summe nyet betaelt en worden gelijc vurscr. steet van desen burgermeyster ende van der stat vurscr. ende Deric vurcr. dair scade ende hinder by hedde off lede, dat sullen an die burgermeyster ende die stat vurscr. oprichten by goeden mannen, sonder enich weder seggen.

Item Deric vurscr. sal hebben te voirlief van den burgermeyster in der stat vurscr. husinge ende bedden tot Grave myt sinen gesin alsoe lange als hi aver den werc is tot Grave sonder argelist ende voirt soe sal Deric vurscr. hebben een ton biers, hop off kout ende enen tabbart ende een covel ende Dericks huysvrou vurscr. ee covel ende elliken knaep off knecht een covel van alsulken laken, dair die stat vurscr. oer dieren (?) ende hoer knechten mede cleet.

Item oeck soe eest gevoirwordt aff dat saeck weer dat Derick vurscr. dat holtwerck vurscr. myt alle sinen toebehoer vurscr. nyet ende tymmerden noch en maecten nae inthalt ter zelen, dat sold Deric vurscr. den Burgermeyster ende der stat vurscr. richten by den vijff segsluden, sonder enich weder seggen ende sonder argelist.


Item her Burgermeyster dees zeel heb ic doen scrive gelyc als dair gedoerig as en soe ic verstaen heb deser doet ghi twe scriven ende seynden my … een uyt een ghesniden en dees selven zelen synen my oec weder .. Heer Got sy myt U ende myt ons allen.
Fol. 240 r.

Item Heyn van Kuyc ende Jaepsken van Haef op ter have gegraven, elc V dage ad V kr. valet 1 rh. gul II kr.

Item Heyn Denys II dage aldair geholpen, gegeven IX kr.

Item van den leem totter vormen ende totten oven, gegeven te vueren VI kr.

Item totten oven ende totter vormen III M tseens, ad X kr. valet II rh. Gul XXX kr.

Item van den steen te vueren, elc dusent IX kr. valet XXVII kr.

Item van Henric Cuper enen kreyen bandt op ten Toern, dair men die clock mede luyt XIII kr., van den banden om die vorm XIII kr., van den banden om den Oven, dair men yn smelten IX kr. valet tsamen XXXVI kr.

Item van den Coper te Deventer gegeven te wegen X kr., int sceep te doen II kr, van Deventer te Grave te vueren, costen XL kr. valet tsamen 1 rh. Gu; IIII kr.

Item om der spijsen wil te Nijmegen gereden, verteert X kr. ende een peerdt gehuert voir X kr.

Item Steeghsken tot Lobede geseyndt, want t sceep mitter spijsen dair gehalden was, gegeven VIII kr.

Item om Teen (tin) Ten Bosch gereden, verteert XVI kr.

Item Arnt Koenen die clocspijse van Nijmegen bracht ende die clocgieters gereysscap costen te vueren XXVI

kr.

Item X qrt olijs, dair men die ballige mede smeerde, ad III kr. valet XXX kr.Item den Cost gedaen op ten dach, datmen die cloc goet, 1 vaet biers XXV kr.

Item II hammen X kr., II stucken Runt vleysch III kr., aen brode V kr valet XIX kr.

Item XIX lib(er) stoelkese ad J kr. 9½ kr.

Item Heyn van Kuyc ende Jaepsken van Haeff,dat sy des nachts die gereesscap verwaairden, gegeven V kr.

Item des avonts verteert tot Jan Kocken mitter clocgueter VI kr.

Item des smergens, doe men die clock ut gewannen had, tot Henric Baten aten hoirre Vi, die daer hielpen ad III kr valet XVIII kr.

Item doe tot Jan Monnics mitten clocgieter by eens deels van den Rade gegolden, behalven den cost VIII qrten wijns ad IIIJ kr. valet XXVIII kr.

Item doen emn die alde clock ontwee sloech, tot Jan Kocken aen bier VII kr.

Item die Burgermeister mitten kercmeyster gereden tot Arnhem, aen onze genedige vrouwen van Gelre, III dage utgeweest, verteert II rh. Gul.

Item van peerd huer I rh. Gul XII kr.

Item die gevederlinge (?) te bidden VI kr.

Item doe die clock gekerstent was int wijnhuis VI qrten ende aen spijsem tsamen LII kr. valet I rh. Gul IIII kr.

Item van den smyt aen der ganss ende aen sijn gereysscap gehadt II C LXXVI lasnagel, thondert X kr., I C LXIII doirnagel, thondert V kr., IIIJ C latnagel enden vensternagel, thondert IIJ kr., IIII scakelen II haeck, op ten Toern IIII krammen VIII kr., II bande om dat balc XVI kr., II onder lagen aen die pannen XIIII kr., een kennyff woech XIIII liber ende II krammen om die as XXVII liber, elc liber I butken valet al te samen II rh. Gul XLVII kr.

Somma van den uutgeven loept te samen II C VI rh. Gul XL kr.


Aldus bliven wij tachter van der clocken tsamen LXXXVI rh. Guld XLVJ kr.

Item des heeft die stat noch een stuck spijsen, mitten alden pannen, dat weget omtrent III C XX lib.


Fol. 240 v blanco
Fol. 241 r.

Anno XLV 1445

Jan Holl(en) )

Jan Naperincs ) burgermeisteren
Anno ..XLV (1445)
Fol. 241 v

Dit syn die gene, die noch sculdich sijn van der clocken

Item Arnt Peters sn 1 rh. Gul

Item Aell Ghenen X kr

Item Weyndel Scaepsken III kr.

Item mijn Joncfr. Van der Aelsvoirt J rh. Gul

Item Joncfrou Van der Donck J rh. Gul


Fol. 242 r.

Opboeren Jan Hollen ende Jan Naperinc in der tijt Burgermeysteren te Grave aengaende in den jair van XLV op ten jairsdach, uutgaende in den jair van XLVI (1446) op ten selven dach. Dat lib(er) gerekent van VIIJ Gelresche meuwen en die Gelresche meu voir XVII groet enden den Rijnsche gulden gerekent voir XLIIJ kr(omstert).
Item in den irsten van allen assijsen van den heelen jair in onser tijt verpacht

Item den Brode ass. Den slach dair af XII lib

Item den wijn ass sullen wy nae bewijsen mytten hoechsellen.

Item den Caren ass. LV lib.

Item den Bier ass. II C LX lib

Item den verwer ass. XL lib

Item den wever ass L lib.

Item den Cremer ass. XXXI lib.

Item den holten ass. XII lib.

Item den scoemeker ass. XIII lib.

Item den visscher ass. XXVI lib.

Item den vleyschouwer ass. X lib.

Item den wage ass. XXXI lib.

Item den steenpacht X lib.

Item den kesen ende lynnen laken ass. VI lib.

Item den fermentoyt ass. XXXVI lib.

Somma lateris V C XII lib.
Fol. 242 v1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina