Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina23/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

Dit syn die hoechsellen, die der stat geboiren van den voirge. Assijsen:

Item van den Broden ass. IIII h(oechsel) ad XII s valet I1 lib VIII s.

Item den Caren ass. II hoechsel ad XXX s III lib.

Item den Bier ass. VIII h(oechsel) ende tweedeel van I h. ad III lib valet XXVI lib.

Item den verwer ass. IIII h., ad XXX s. valet VI lib.

Item die wever ass. II h, ende tweedeel van II h ad III lib.valet X lib

Item den Cremer ass., VI h. ad XXX s valet IX lib

Item den holten ass. VI h, ad IX s. valet II lib XIIII s.

Item die scoemeker ass. VI h ende die tweedeel van II h. ad IX s. valet III lib VI s.

Item den visscher ass. IIII h., elc ad XVIII s valet III lib XII s.

Item die vleyshouwer ass. II h., ende twee deel van 1 h. ad XVIII s. II lib VIII s.

Item die wage ass. IIII h. ad XXX s valet VI lib.

Item die steenpacht X h ad XII s.valet VI lib

Item die kesen ende lynen laken ass II h ad XII s valet I lib IIII s.

Item die fermentoyt ass, XII h ad XII s valet VII lib IIII s.
Item geboirt van Rut Hoellen van den welleken by der watermoelen III lib

Item geboirt van kersten die Gruter van den welleken after die watermoelen I lib

Item Jan Coeberch uter Jan Roefs huys was II capuijn

Item Heyn Sees uter den huys by den pettener III capuijn


Somma lateris XCII lib XVI s.
Item van den Broden ass. II hoechsel ad XII s valet 1 lib IIII s.

Item die hoechsellen van den wijn ass sullen wy hier nae bewijsen.

Item van den karen ass. sijn te samen IIII hoechsel, elc ad XXX s., soe coemt der stat dair aff IIII lib.

Item van den Bier ass. IIII h(oechsel) ad III lib valet XII lib.

Item van den verwer ass. II h., ad XXX s. valet III lib.

Item van den wever ass. sijn te smen IIII h, elc ad III lib, soe coemt der stat dair af VIII lib

Item van den Cremer ass., VIII h, elc ad XXX s valet XII lib

Item van den holten ass. IIII h, ad IX s. valet I lib XVI s.

Item van den scoemeker ass, sijn te samen VIII h, elc ad IX s, soe coemt der stat dair aff II lib VIII s.

Item van den visscher ass. IIII h., elc ad XVIII s valet III lib XII s.

Item van den vleyshouwer ass, sijn te samen II h., elc ad XVIII s, soe coemt der stat dair af I lib IIII s.

Item van den wage ass. IIII h, elc ad XXX s valet VI lib.

Item van den steenpacht sijn te samen XI h, elc ad XII s, soe coemt der stat dair af IIII lib VIII s.

Item van den kesen ende lynen laken ass II h ad XII s valet I lib IIII s.

Item van den fermenteut ass, XII h ad XII s valet VII lib IIII s.

Somma lateris LXVIII lib


Fol. 243 r.

Op Paesschen ende op sente Marten geboirt in die Wijt:

Item Herman van Wamel VIII hont XXVIII s

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Jut Frederix ende oir kijnder VIII hout XXVIII s

Item Jan Maessoen XIIII hout XLII s

Item Jan Stout IIII hout XIIII s.

Item die selve VIII hout XXVIII s.

Item Jans erfgenamen van Wijgen IIII hout XIIII s.

Item Jan Monnic IIII hout XIIII s

Item Arnt Koenen IIII hout XIIII s.

Item die selve VIII hout XXVIII s.

Item her Jan van Olmen VIII hout XXVIII s

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Jacob van Aken VIII hout XXVIII s.

Item Bertolt die Jeger VIII hout XXVIII s.

Item Deric die Gruter IIII hout XIIII s

Item Willem van Wijgen IIII hout XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hout XIIII s.

Item Jacob Kynoet IIII hout XIIII s.

Item Demont Koenen IIII hout XIIII s.

Item her Jan van Olmen IIII hout XIIII s
Item Jan van Wijgen VIII hout XXVIII s.

Item Claes Roelofs soen VIII hout XXVIII s.

Item Jans Hazen kijnderen XII hout XLII s.

Item Deric die Gruter IIII hout XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hout XIIII s.

Item Jacob Kynoet IIII hout XIIII s.

Item Demont Koenen VIII hout XXVIII s.

Item Henric van der Bruggen ende Uwen van de Velde VIII h XXVIII s.

Item Jan Monnic ende Ude Tailholt VIII hout XXVIII s.

Item Ude Tailholt IIII hout XIIII s.

Item die selve IIII hout XIIII s.

Item Deenken Kuycmans VIII hout XXVIII s.

Item Demont Koinen IIII hout XIIII s.

Item Jan Monnic IIII hout XIIII s.

Item Deric die Gruter IIII hout XIIII s.
Somma lateris XXXVII lib. II s.
Fol. 243 v.

Noch op Paesschen ende op sente Marten

Item op Paesschen van Bormans hoff was I lib XIIII s.

Item van enen hoff in der Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d

Item van den bogen by den Gasthuys V vleemsche valet I lib

Item van den gastmeyster van enen bogen X s.

Item Bertolt Jegers Toern V s

Item van den hof aen den Toern II s.

Item die Moellers van enen boge by tgasthuys XIX s.

Item Jacob die Gruter van enen boge X s.

Item van Willem Snavels huyssinge IIII lib V s.

Item van der Scoemeker spoel buten die Brugpoirt II lib

Item Jacob Spaenrebeen van Heyn Ansems raemstat I lib

Item van Henrics Toern van der Hatert III s auds gelds valet X s

Item Rut Hoellen uyter den huys aen die Brugpoirt I lib.

Item van der alder tijgelrijen I lib XII s.

Item van Jan Quaeypapen hoff X s.

Item Lemken die Moeller van sijnen hoff, buten die Hampoirt II s.

Item van den Taern after Deric Wantems soen II s IIII d.

Item Jacob Kynoet van der Groenre Stegen III lib XIII s

Item van Peter van Wijgen van enen Camp bij sent Joest berch X s.

Item Coman Henric van Scaepskens hoff III s.

Item van den straetken neven Deric Wantems 1 gr. payment valet I s IIII d.

Item van der Hampoirten I lib

Item van Heynken Wellens hoff buten die Hampoirt van der stegen I lib

Item Peter Sceerre myt sijnen medegesellen van den nedersten Toern van der Hampoirten II lib

Somma lateris XXV lib VII s.


Somma sommarum van den ponden loept VII C XLVII lib V s valet i C LV rh. Guld XXXIIJ kr.
Fol. 244 r.

Op sente Peters dach ad Cathedram van den Ramen geboirt, en den vleemschen gerekent voir VI bl. En de 1 grotken ende XIII Vleemsche voir den gulden.
Dit sijn sie Ramen aen der muren

Iten Jan van Luenen IJ vlemsche gulden

Iten\m Herman van Wamel III vl. Gul ende III oirt

Item Wolter van Wamel IIJ vl. Guld

Item Goedden van Aken II vl. Guld.

Item Jacob vanHout IIJ vl. Guld


Dit sijn die Ramen op ten wall

Item Jan van Beers II vl. Guld

Item Jaepsken Ven IJ vl. Gul

Item Arnt van Helmont II vl. gul 1 qrtier

Item Gaert Evertz IIII vl. Guld

Item Jacob Loykens II vl. Guld

Item Deric van Moudick IJ vl. Guld

Item Deric van der Voirt IJ vl. Gul

Item Willem Wellens IJ vl. Gul
Somma van den ramen loept te samen XXIX vl. Guld valet sunt XIIII rh. Gul XLJ kr.
Item den slach van den wijn ass in den heelen jair voir XXV voeder ad II alde scilde enden den alden scilt gerekent voir IJ rh. Gul ende II h. ad I voeder, valet te samen XXVII voeder, sunt aen gelde LXXXI rh. Gulden
Item geboirt op Paesschen van den hoeffde IX rh. Guld

Item Goessen van der Hege VI vaet rogge tsiaers valet XXXVI kr.

Item Gerit Kanen uter sijnen huys IIII vaet rogh valet XXIIII kr.

Item Jan Coeberch utr enen hof buten die Brugpoirt 1 blaeuwen gulden valet XXVIII kr.

Item Deric van der Meer van sijen Toern 1 blaeuwe gulden valet XXVIII kr.

Item geboirt van XII beckeren, elc III gelresche meuwen valet 1 rh. Gul

Item geboirt van VIII vleyschbenck, elc ad VI Gelre meuwen valet i rh. Gul XIIII kr.

Item geboirt vanClaes die Scoemeker XXXVI kr.

Somma lateris I C IX rh/ gul XXXIX kr.
Fol. 244 v.

Dit sijn die gene die in desen jair poirter worden sijn ende van elcken geboirt II Reynaldus gul ad XXXVI kr.

Item in den irsten Jan Reijners soen

Item Symon die lijnewever valet IIII Reynaldus guld valet III rh. Gulden.
Item Jan van den Hout Rentmeyster is poirter worden, mer die Stat heeft hem sijn burgerscap gescenct !
Dit is van vechtliken saken, elc dusent steens gereekent voir XLII kr.

Item in den irsten Gelis Corpus I dusent steens

Item Jan Reijners soen I “

Item Henric van der Heyden I “

Item Jan van Olmen die Jonge I “

Item Jan Zeus II “

Item Rut die Smyt I “

Item Wouter van Heck van Ceelken Sloetmekers wegen IIII duysent steens


Somma XI dusent steens IX rh. Gul XXX kr
Item vercoft III C IIII lib. Clocspijsen, dat hondert voir VII peter ende die IIII lib. Gingen bynnen in den coep valet XX rh. Gul XVIJ kr.

Item geboirt van den vannen (?) van den hout, dat wij vanReynken Priem hadden I rh. Guld VIII kr/.

Item vercoft XIIII karren calcs van den calc ad X kr. valet II rh. Gul XXXVII kr.

Item geboirt van der weyden aen den Tijgeloven IJ rh. Gulden


Dit is van den Clockgelde

Item geboirt van den Rentmeyster Jan van den Hout I rh. Guld, van Herman Myneren XXIIJ kr., Jacob Maes XII kr., Meesken van den Hout XII kr., Herman Beymans (?) XII kr., Gerit Sloetmeker V kr., Jacob van den Hout XX kr., Henneken Dupper VIJ kr, Goessens Anssems IIII kr., Jan van Weerdt VIII kr., Deric van Hollant I rh. Gul, Jacob Ven XXIIII kr., Willem Tijsen IIII kr. valet IIII rh. Gulden XXXIIII kr.


Somma lateris XLIII rh. Gul VJ kr.
Fol. 245 r.

Dit is die steen in desen jair gebacken.

Item gebacken in desen jair een oven steens, die helt LX dusent steens

Item des is vermetz in den Irsten aen die Veerpoirt aen der muren gelapt buten en bynnen aen den ganck VIII dusent VII C steens

Item besijden onder den boegen after Demont Koenen V C steens

Item aen der Brugpoirt vermetz, soe by der watermoelen ende boven op ten Toern aen der borstweren II M VI C steens

Item vermetz aen der Hampoirten voir die brugge by Willem Snavels ende in der graft by Jacob Gruters gelapt I M II C steens

Item noch soe steet aen den Oven XIIJ dusent steens
Soe coemt der stat van desen voirgen. steen XXXIIIIJ dusent steens, elc dusetn XLII kr., valet sunt XXX rh. Gul IX kr.

Item des voirs. steens is buten vercoft Evert vanWiss VJ dusent ende die kerc van Velp III dusent IX C 1 veerdel steens ende Willem van Stramprade 1 dusent steens, elc dusent voir enen rh. Guld, soe coemt der stat f\dair af te baten tsamen 1 rh. Gul XIIII kr.


Somma lateris XXXI rh. Gulden XXIII kr.

Somma sommarum van allen opboeren loept te samen III C XL rh. IIIJ kr.


Fol. 245 v.

Uytgeven der Burgermeysteren voirscr.

Item in den irsten soe heeft in den ovengeweest LX dusent steens, van elken dusent gegeven te vormen XXII kr. valet XXVIIJ rh. Gulden

Item verdingt den oven te barnen aen Lambert Baiden Knaep voir XXV rh. Gul XVI kr.

Item gegeven Beckeman van deckstroe, den steen te decken XL kr.

Item Herman Peperkoek gegeven van den selven stroe te vueren ende te laden ende van enen nyen hecken op ter tijgelrijen te vueren, vervallen IX kr.

Item gegeven Deric den Tijgeler 1 voeder rorfs XVI kr.

Item gegeven van den wech doir den groten Camp sant te halen tot den enen oven IJ rh. Gul

Item aen der stat sijn dit jair vermetz, gelijc int opboeren voir bewesen is XIII M steens, van elcken dusent gegeven te vueren van de eenre helft IX kr. ende van der ander helft X kr., want quaet varen was valet IIJ rh/. gulden I oirtken

Item gegeven Deric den Tijgeler J malder rogh ad XX kr. ende een malder mauts ad XL kr. valet I rh.gul XII kr.

Item geleent van Jacob Dupp(er) IJ dusent steens, dair den steen mede gedect waert in den oven, ende die steet op ten oven, ende is de stat valet I rh. Gulden XV kr.

Somma lateris LX rh. Gulden XXXV kr. III oirtken.
Fol. 246 r.

Item in den irsten betaelt den alden burgermeysteren, dat sy tachter waren bleven in oirre rekeningh,soe ander klocken, soe aen der stat LXVIII rh. Gulden XXX kr. III oirtken

Item doe die Raet versat waert, verteert in Derics huys van der Meer LXXXIII qrten wijns ad IIII kr. valet VI rh. Gulden XLIIII kr.

Item doe die alde Burgermeysteren rekende, verteert in Tijsen huys LIIII quarten ad IIII kr. valet IIIIJ rh. Gulden

Item doe men die rekeninge oversach, verteert tot Tijsen XXVI qrten ad IIII kr., valet II rh. Gulden VIII kr.

Item gescenct ons Heren genade een gelaech in Jacob Duppers huys LXXXII qrten. ad IIII kr. valet VI rh. Gul XL kr.

Item ons Amptman sprake gehalden op ter sluysen mitter dross vanRavensteyn van de Burger guede will, doe hij weder quam verteert VI qrten in Derics huys van der Meer ad IIII kr. valet XXIIII kr.

Item gescenct Jannes van Doedekum van beveel des Raeds IIII ny gulden valet II rh.gul XL kr.

Item gescenct den Raet van Savoeyen VIII qrten roeds wijns ad I braspenning valet XXVI kr.

Item gescenct den dross van Ravesteyn IIII qrten ad IIII kr. valet XVI kr.

Item gegeven den heyden van beveel des Raeds I rh. Guld

Item noch nae gegeven den heyden een ander parthije XI kr.


Dit is om der Burger guede noch verteert:

Item Wolter Mangelert, den Raet gevuert op die sluse, ende spraken gehalden myt den Dross ende Rentmeyster, oin gegeven te voerloen XVIII kr.

Ende die Raet nyet verteert doe sy weder quamen.

Item Ceelken den Cremer tot Cleve gesant aen ons Heren genaden vanCleve om der gueden will ende III dagen gelegen oer hij sijn antwordt crijgen mocht, hem gegeven XVIII kr.

Item Henric Baten gesant tot Ravensteyn totter Dross om sprake met hem te halden van den gueden, hem gegeven IIII kr.

Item noch Henric Baten gesant tot Ravesteyn in den groten water, om den Dross vanRavesteyn met onsen Amptman sprake te halden, hem gegeven VIII kr.

Item ons scouthet ende Sweer tot Ravesteyn geweest om sprake te halden mijt den Drosse en Rentmeyster voir hoir peerdt cost gegeven VII butken en die Dross scenckten dat gelaech valet IX kr. 1 oirtken

Item Arnt Koenen den Raet gevuert tot Velp ende keerden weder, doe men op die sluse gevaren sold hebben om sprake te halden ende noch nae weder den Raet op der slusen gevuert, hem gegeven XXIIII kr.

Item Baeyken en Sweer gereden myt den Amptman tot Aernem om der gueden will ende II dage uut geweest, verteert LXVI kr. ende voir hoir peerdt loen XX kr valet I rh. Gulden XXXVIII kr.

Item Ceelken gesant tot Gelre aen ons Heren genaden om te vrnemen wat mijn here vanCleve ons Heren genade gesach had, hem gegeven XVIII kr.

Item noch gegeven van dat Ceelken mijt enen brief van de Amptmans wege gesant was, om met den scepenen van Uden ende Herpen te spreken van der Burger guede will VIII kr.

Item noch Ceelken gesant tot Meegen om den dach te verlengen van den Burgeren, die daer beset waren, hem gegeven V kr.

Somma lateris XCVIII rh. Gulden XXX kr.
Fol. 246 v

Item opt Raethuys verbarnt 1 vym Rijs valet XXVI kr.

Item IIII roeyken biers gedroncken opt Raethuys, als men sprake hielt opt Raethuys tot Jan Kocken gehaelt valet V kr.

Item gegeven her Ude van der scoelen te hueren IIII rh. gulden

Item gecoft een nij hoet aen dat hecken van den tijgeloven ende all ny sceijen doen maken int hecken ende II scale liggen op ter goeten voir Heyn mitten Scupen, tsamen I rh. Gulden

Item gegeven Jan vanWeerdt, dat hy dat maecten XIIII kr.

Item gegeven Arnt Koenen van XI karren kalcs te vueren van der haven op ter Blijenberch, dat die alde burgermeysteren dair hadden laten liggen ad J kr. valet VJ kr.

Item gesant Ceelken tot Antwerpen om den Toll te verantwoirden, hem gegeven I rh. Gulden

Item gesant Jan Ekers in den lande van Gulich tot ons Heren genade, hem gegeven XXIIII kr.

Item gegeven Gerit Klueker van den hege uter graft te wijnnen tot II reysen XVJ kr.

Item gegeven den gastmeyster van gruyss te vueren op ten dijck V kr.

Item noch Henric van der Bruggen ende Aerken Koenen LXVIII karren gry\uyss gevuert van den kerchof op ter dijck ad J kr. valet XXXIIII kr.

Item doen maken XI lib gewichts myn een vierdel totter wagen (stadswaag) dat liber ad 1 vlemschen valet XXJ kr.

Item gecoft II scepel ende drie ny vaet voir XXIII kr.

Item die hebben gecost te bijnden elc scepel XXXVI kr. ende die drie ny vaet gebonden voir II scpel valet III rh. Gulden.

Item gegeven om enen goetste(n) u. leet op ter Raetcameren XXIIII kr.

Item gegeven Jan Maessoen voer een banck op die Veerpoirt X kr.

Item Gerit Sloetmeker gegeven van den wagen te vermaken XX kr.

Item gecoft J C (50) poeter ad 1 blij ende die doen setten op ten wall ende een man II dage d’over geset ad IIII kr. valet XXIII kr., 1 oirtken

Item Gerit Stevens soen III lederen doen maken, dair af gegeven I rh. gulden

Item noch Gerit een goet gemaect van sijnen gemaect by Jan Maessoen in der muren ende noch een goet gemaect by Howelretz (?) hem gegeven XXXI kr.

Item bij Bijge (?) corf (torf?) gecoft omde te steygeren ad IJ kr. valet XJ kr.

Item gehadt van Heyn mitten scepen hout, dair poest af gemaect sijn totter lijnen (?) voir I rh. gulden

Item gegeven van den selven hout te vueren II kr.

Item Jan van Weerdt III dage, Arnt Tymmerman V dage die lijnde getymmert ad VIII kr. valet I rh. gul XVI kr.

Item van den karbelen totter lijnden te snijen III kr.

Item Gerit Stevens dat staecket getymmert bij Gijsberts toern en sijn knaep dat helpen richten, tsamen gegeven IX kr.

Item Heyn van Kuijc ende Arnt Hoppen aldair gegraven, elc II dage ad V kr. valet XX kr.

Item gecoft op die Hampoirt III C XCVJ (395½) voet plancken leydaecks ad XXIIII kr. valet I rh. gulden XLVII kr.

Item verdeckt op die Hampoirt I M VIII C LXXV (1875) leijen, dat dess II rh. gul ende een oirt, dair af gegeven te vueren ende op te doen uten sceep V kr. ende gegeven van den plancken op te slaen VIII kr. ende d’op gedect IJ roeden ende 1 vierdel ad XXII kr. valet sunt V rh. gulden XXVJ kr.

Somma lateris XXVI rh. gulden XXX kr. III oirtken.
Fol. 247 r.

Item gehadt van Jan van Gael totter Hampoirten VIII C ende een vierdel daecknagel, dat dusent ad XXVIIJ kr. ende1 vierdel lasnagel, dat hondert X kr.. Ende van Rutten V dusent leynagels ad VIII kr. ende totter twee bloemen op ter Hampoirten gehadt LXVIII lib loeds, dat hondert III rh. gulden myn J oirt. Dair af gegeven te maken XL kr.. Ende noch dair toe gehadt V lib. teens, dair die bloemen mede gesoudeert sijn ad IIII kr. valet IIII rh. gul XXV kr. III oirtken.

Item gecoft III stenen nazen ende die liggen noch in den nyen Toern voir XVIII kr.

Item gegeven van der clockspijzen tAndtwerpen te vueren XXVI kr.

Item verdeckt op ter Raethuys IX vym scoef ad VIII kr. valet I rh. gulden XX kr.

Item dair af gegeven te decken van der eenre sijden verdingt voir LVII kr. ende die ander sijde 1 dach gestopt IX kr. Ende Rut Punder (?) dair 1 dach geoepert V kr. ende te teenen ende bantgeerden III kr. valet sunt I rh. gulden XXVJ kr.

Item gecoft een wijnvaet, scaft afte maken voir XXXVI kr.

Item een scael gecoft dair een goet af gemaect is onder den roest (roeft?) by Jacob Gruters voir IX kr.

Item Arnt Tymmerman die goet gemaect ende III dage die bruggen gelapt valet XXIIII kr.

Item noch Henric van Weert die brugge gelapt IX kr. ende 1 planck mede te lappen II kr. valet XI kr.

Item gecoft van holtken XLVIII tonnen keyen ad IIII kr. myn 1 oirtken. Ende dair af gegeven van op te dragen VI kr. valet III rh. gulden XLII kr.

Item Aerken Koenen ghevuert after Demont Koenen mede te straten LXVI karren sands. Henric van der Bruggen LVI karren. Goessen Frederic I C XX karren ad III blij valet IIII rh. guld XXXIJ kr.

Item Henric van der Bruggen al dair gevuert van der Maze Demont Koenen XXXV karren keyen Goessen IIII karren keyen ad XI gr. valet XXXIII kr.

Item een man III dagen die keyen uten slijc gewonnen ad IIII kr. valet XII kr.

Item Aerken Koenen VII karren gruys gevuert van Jans van den Broeck in die boegen in der nyer straten ad J kr. valet IIIJ kr.

Item Goessen Frederix gevuert V karren leems aen dat Raethuys ende aen den hogen Toern ad III blij valet IIIIJ kr.

Item gecoft van Herman in den Engel XIIJ mud calcs ende een cuyp, dat hondert voir XXVIII gold rh. gulden valet III rh. guld XXXIJ kr.

Item dair af gegeven te zijse wat her Leonart den sijs af doen sold III kr.

Item dair toe gevuert totter kalc te beslaen XXVI karren sandts ad III blij ende van den mud gegeven te beslaen i vleemschen valet I rh. gulden I kr.

Item Frederic noch gevuert XVI karren sands mede te beslaen, daer den calc aen der stat gemetz waert III blij ende XXXI karren kalcs gevuert van der haven in der stat, dair men die vermetz heeft, ad III blij valet sunt XLIIIJ kr.

Item noch gecoft XXIIII mud ende J cuyp calcs, dat hondert voir XXVIII rh. gulden enden XV qrten Delfs bierts te lijcop gegolden valet VII rh. gulden IIIIJ kr.

Item dair toe gevuert XLVIII karren sands mede te beslaen ad III blij enden van den mud gegeven te beslaen 1 vlemschen valet I rh. gulden XLII kr.

Somma lateris XXXIIII rh. gulden XV kr. 1 oirtken.
Fol. 247 v

Item noch Frederic gevuert XXV karren calcs van der haven in der stat daer men dess behoefden mede te metzen ad III blij valet XXIII kr.

Item Herman Beynoms gemetz IX dage, die muren aen die Veerpoirt buten gelapt ende Heynken VIII dge ad IX kr. valet III rh. gulden IX kr.

Item Wouter ende Jan van der Hout oic buten aen die Veerpoirt gelapt ende die wengen al dair gemaect ende aen die Hampoirt ende aen die Brugpoirt gelapt ende gemetz ende op den hogen Toern die borstweer vermaect, elc XVIIJ dach ad IX kr. valet VI rh. gulden XXVII kr.

Item Weerner Uwens IIII dage geoepert aen der Mazen ad IIII kr. ende Claes van den Walde VII dage. Janneken die Cup XXVI dage ad V kr. valet sunt III rh. gulden XXXVII kr.

Item van Arnt Tymmerman II boeyeren ad VI kr., dair kalc mede op gedragen is, valet XII kr.

Item gecoft I tonne II calc cupen af gemaect ende een ton water mede te dragen ad VIII kr. valet XVI kr.

Item Gerit die Cup XXXIIII reep gebonden soe aen die calc cupen ende die tonnen gebonden, dair dat donrecruyt yn steet ad 1 oirtken valet IX kr.

Item noch Gerit die Cup die scepel ende vaet geijckt ende die roll, dat houtwerc vermaect aen den put op die merct sunt IX kr.

Item Heyn van Kuyc ende Claes Lubrics IIII dage aen den hoge Toern gedijckt ad V kr. XL kr.

Item gegeven Jacob Kyenoet van dat hy die lude over gevuert heeft aen die Sebrechs poirt op ten dijck in den groten water XX kr.

Item Arnt Koenen gedijckt met sijnre karren aen die sluse IX kr.

Item Jan van Aelst IIII nacht in den grote water op ter Maesdijck gewaect ende 1 dach ad III kr.. Arnt Voss II nacht ad IIII kr. ende Willem Janssoen VI dage ende VI nacht ad III kr. valet I rh. gul XI kr.

Item Jan van Hijnen den dijck bij pottenerts gepaelt in den groten water hem gegeven VI kr.

Item noch Jan van Hijnen aldair in den water IX nacht gewaect ad III kr. ende rijss ende hout van den hoefden op te Wall gesleypt II kr. valet XXIX kr.

Item noch Jan van Hijnen mijt sich ander IIIIJ nacht ende dach totten dijck aldair gesien ad III kr. valet XXVII kr.

Item Arnt Koenen III voeder myst gevuert van des Rentmeysters op ten dijck by den pottener ad I kr. valet III kr.

Item Bruysten III voeder hoeys gevuert uter den Eesscharense velde op ten dijck, dat ons die Rentmeyster gaf, ad IIII kr. valet XII kr.

Item noch Bruysten gevuert dat hout van Arnt Knapesoens op ten dijck, hem gegeven II kr.

Item Symon II dage geholpen, soe dat myst te laden ende den dijck helpen beslaen by den pottener ad IIII kr. ende II nacht al dair mede gewaect ad III kr. valet XIIII kr.

Item gegeven om stroe daer die wijpen mede gebonden waren aldair II kr.

Item van Arnt Knapesoen gehadt XLIX keperholter op ten dijck by den pottener pael af gemaect ad I vleemsch valet I rh. gulden XLVI kr.

Somma lateris XXI rh. gulden XXVIJ kr.
Fol. 248 r.

Item Heyn van Kuyc II dagen gedijckt op ten dijck aen der slusen ad IIII kr. valet VIII kr.

Item Willem Janssoen VI dagen geknoet, soe op ten wall ende gemynt aen den dijck by den pottener, ad IIII kr. valet XXIIII kr.

Item Jan van der Hege II dage gemynt al dair op ten dijck ad IIII kr. valet VIII kr.

Item Arnt Voss III dage getuynt op ten dijck bij den pottener ad IIII kr. valet XVI kr.

Item Arnt Koenen van den rijsen te vueren van Herman Naeren (?) hoff bij den pottener III kr.

Item Henric van der Bruggen gevuert in den groten water op ten dijck LVII karren sands ende IIII karren myst gevuert by Hoellekens, ad VII gr., valet XXXIII kr.

Item Frederic oic aldair in den water op ten dijck gevuert XXXVIII karren sands ad VII gr. valet XXJ kr.

Item Aerken Koenen oic aldair gevuert in den groten water op ten dijck XXVIII karren sands ad VII gr. valet XV kr.

Item noch nae Jan van der Hege V dage geknoet ende getuynt by den pottener ad IIII kr. ende van hem 1 vim stroeijs op ten Maesdijck V kr. valet XXV kr.

Item by beveel des Raeds V man tot Gassel gesant op ten dijck in den groten water ad III kr. valet XV kr.

Item Jan die Haze gevuert van den kerchof op ten dijck XXXI karren gruijs ad J kr. valet XVI kr.

Item gehadt van Jan Maessoen enen boss latten aen die lijnde XIII kr.

Item sijn knaep II dage die brugge gelapt ad VI kr. ende VII kr. van plancken, een goet oic af gemaect after Hoelleken valet XIX kr.

Item noch van Jan Maessoen plancken gebesicht after aen die kist van der bruggen aen die Hampoirt voir XIIII kr.

Item gecoft tegen scampen II dusent pijlyser voir VII rh. gulden

Item gegeven Beckeman van den slijck van der straten te doen II kr.

Item enen knecht geseynt tot Hoemen myt enen brief aen mijn joncher van Groesbeeck II kr.

Item I lib roesels (=reuzelvet) gebesicht, dair die roll mede gesmeert is, doe men dat hout werc op wandt van der cappen II kr.

Item gegeven Stouten van steygerplancken ende palen te vueren van Arnt Knapesoens op ten hoefde II kr.

Item gehadt van Gelis Hack deck leggen by Claeskens Uwen (?) wiell noch aen den dijck, XVI boirden rijs ad J kr. valet VIII kr.

Somma lateris XII rh. gulden V kr.


Fol. 248 v.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina