Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina24/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Dit is den Cost van den hoefde

Item gecoft in den irsten van Reijnken Priem XX eyken palen ende 1 els te Beers voir X rh. gulden XX kr(omstert)

Item die dat selve holt holpen laden, gegeven X kr.

Item dair af gegeven van den stock te houwen ende die rijss te bijnden XXXVI kr.

Item die Rijss van den voirscr. hout opt raethuys gebarnt.

Item dat voirs. hout ende rijs doen vueren van Beers te Grave tot XIX vueren ad IX kr. valet III rh. gul XVIIJ kr.

Item gecoft van Jacob Emontz soen VII pael ende noch IIII pael ende IIII holter mede te swepen tsamen voir IX rh. gul XVI kr.

Item Gaert Koenen die helft gevuert van desen hout van den Ham op ten Hoeft om nijet, als voir sijn clocgelt. Ende Arnt Koenen die ander helft gevuert tot IIII vueren ad IIII kr.. Ende gegeven van den hout te laden valet XVIII kr.

Item noch van Arnt den Raymeker I balc yn togen afgesneden sijn voir XXXVI kr.

Item van mij (ontvangen) Jan Hollen VII intogen dair toe ad VII kr. valet I rh. gul I kr.

Item van enen Willem Monnic enen balc, daer die pael mede gesweept sijn XXXVI kr.

Item noch van Willem gehadt II brackoen ende III holter van dertigen, ad VI kr. valet XXX kr.

Item gecoft van Jan Maessoen noch II pael ad III oirt valet IJ rh. gulden

Item van den II palen uter haven op ten hoefde te sleypen, gegeven II kr.

Item noch gehadt van Jan Maessoen LIII holter van dertigen ende barckoen onder een ad VI kr. totten hoefde, noch L keperholter pael af gecort op ten hoefde ad I vleemsche ende VI intogen int hoeft ad XVI kr. valet sunt X rh. gul XIIII kr.

Item van Arnt Knapesoen gehadt LVII keperholter, oic pael af gemaect ende gecort op ten hoefde ad I vleemsche valet II rh. gul XIIIIJ kr.

Item noch van Arnt gehadt totten hoefde IX middelhouter ad IIII kr. ende VII barckoen mede te sweepen ad VI kr. ende noch van hem gehadt VI holter van de drie holteren staken gemaect ende van den anderen III holteren gemaect, want ander holt te cort was ad XXIIII kr. valet sunt IIII rh. gul XXX kr.

Item van Jan Hollen te Gassel gecoft XIIII holter ende enen tack voir X rh. gul II kr.

Item dat selve hout doen vueren van Gassel te Grave tot X vueren, dess hebben Arnt Koenen, Stout, Gaert ende Henric Brief, elc een voir den stat gescenct ende die VI voeren ad VI kr. valet XXXVI kr.

Item noch van Jan Naperinc gehadt II intogen ad VII kr. XIIII kr.

Item gecoft van Willem van Stramprade enen weerdt met rijsen totten hoefde te houwen voir IIII rh. gul XVII kr.

Item noch vanHenric Brief gecoft totten hoefde voir I rh. gul

Item Arnt Coppen III dagen die voirs. rijs gesneden, Driets V dage, Claes Lubrichs IIII dage, heyn van Kuyc V dage, ad V kr. valet I rh. gul XXXVII kr.

Item Triestken, Heyn vanKuyc ende Ceelken die rijs gehaelt met enen sceep uten weerde aen den hoefde gevuert II dage ad V kr. ende van den scep te hueren IX kr. valet XXXIX kr.

Item gegeven om enen reep dair men die staken mede hyelt VIII kr.

Somma lateris LXV rh.gul II kr.


Fol. 249 r

Iten gehadt van Jan Coeberch XXXVIII borden rijs, der noch een deel in de Toern steet ende dander gebesicht in den hoefde ad J kr. valet XIX kr.

Item gecoft van Heyn mitten scapen VI houter, dair men die staken gesweept sijn, ad VI kr. valet XXXVI kr.

Item gecoft van Reynken Priem XXXIIII elshouter, pael af gemaect op ten hoefde ad I kr. valet XXXIIII kr.

Item van Jan Koenen gehadt XXXIIII elshouter pael oic af gemaect op ten hoefde ad J kr. valet XVII kr.

Item van Jan van Wansum gecoft III pael tot intogen ad VIII kr. ende die pael gecort aen sijn clocgelt valet VIII kr.

Item gegeven twee holtsnijderen dat sy die intogen gesneden hebben, want dat hout te groet was, IIJ dach ad VII kr. valet XXXV kr.

Item Gerit Stevens soen ende sijn knaep in den irsten getymmert aen den hoefde XXX dage, Gerit ad IX kr. ende sijn knaep ad VII kr. valet X rh. gul.

Item noch gegeven van II houter te snyen totten hoefde VIII kr.

Item gegeven Gerit van sijnen reep, der hij die pael mede stoet XXVIII kr.

Item Jan van Weerdt ende sijn knaep die staken gericht ende gestoten aen den hoefde V dage ad VI kr. valet I rh. gul XII kr.

Item Jan van Weerdt gegeven voir sijnen reep dair toe VI kr.

Item meyster Deric ende sijn knaepen tsamen onder oen, XXV dage, ad V kr., die staken gericht ende gestoten aen den hoefd valet II rh. gul XXIX kr.

Item Ceelken die Cremer XV dagen gearbeydt aen de hoefde ad V kr. valet I rh. gul XXVII kr.

Item Jan van der Hege oic aen de hoefde gearveydt XVI dage ad V kr. valet I rh. gul XXXII kr.

Item Herman die Brabander IX dage oic gearbeydt ad V kr. valet XLV kr.

Item Claes Lubrichs IIII dage dair aen gearbeydt ad V kr. valet XX kr.

Item Willem Jans soen XIII dage dair aen gearbeydt ad V kr. valet I rh. gul XVII kr.

Item Heyn van Kuyc oic daer gearbeydt IIII dage ad V kr. ende Willem van Gael IIII dage ad IX kr. ende Willem Jans soen nae gearbeydt aen den hoefde V dage ad IIII kr. valet I rh. gul XXVIII kr.

Item Jan van der Hege nae gearbeydt aen den hoefde V dage ad IIII kr. valet XX kr.

Item Henric van der Bruggen III voeder houtz gevuert met sijnre karren op ten hoefde, hem gegeven II kr.

Item Goessen Frederix J dach eerdt gevuert op ten hoefde VI kr.

Item Herman Peperkoec eerdt gevuerdt op ten hoefde X kr.

Item Deric Jacobs I dach gearbeydt op ten hoefde IIII kr.

Item die mesmeker Willem Nyeren, Deric Evertz ende Deric Jacobs soen, die holpen heyden op ten hoefde, hen te samen gegeven XV kr.

Item gegeven Henric Scutman voir sijn sceep, dat men gebesicht heeft aen den hoefde in der tymmeringen XXIIII kr.

Item gescenct den gesellen op ten hoefde soe voir ende nae aen broede, bier ende kees sunt XIIII kr.

Somma lateris XXVII rh. gul XVI kr.


Fol. 249 v

Dit is den onraet van der cappen

Item in den irsten verleet in Jans huys van Hijnen meyster Deric ende sijnen knapen oir gelach, doe mens met hem eens wairt IX kr.

Item doe meyster Derics knaep te Grave was ende die boetscap bracht, dat dat houtwerc reede was ende lach III dage eer hij sijn antwoirdt crijgen moecht van den scepenen ende raet, als van der scepdge (?) hij verteert IIII maeltijden ad II kr. valet VIII kr.

Item verdingt aen Gelis Luwe die Cap te halen myt III scepen eens te varen tot Ees (=Maashees) voir XIIII rh. gul XL kr.

Item Reynken Quattel tot Genp gesant om Gelis Luwe te halen V kr.

Item Ceelken die Cremer noch tot Genp nae gesant om Gelis ende hij was tot Kuyc weder gekeert, want Gelis dair vant III kr.

Item gegeven voir drie teringen, die ic, Jan Holle ende die sceeplude verteerden V dage, die die cap int sceep loeden, tsamen I rh. gul III kr.

Item gegeven den ghenen, die tot Maeshees dat houtwerc holpen laden XXV kr.

Item Arnt Koenen dat houtwerc van der have opgevuert ende die plancken, dat meesten deel IJ rh. gul ende Heynken oic mede gevuert, die bloeck van der Maze aen die snijenle (?) IIIJ kr. valet I rh. gul XXVIIJ kr.

Item Arnt Koenen meyster Derics huysraet te Rade weder gevuert, hem gegeven I rh, gul XIII kr.

Item Willem van Boegen op ten Toern geoepert I dach V kr. ende Jan van der Hege aen der Cappen gearbeyt XVII dage ende Rut van Boegen XII dage, Ant Voss XIIII dage, Gerit Proeyt II dage, Ceelken die Cremer II dage, hout helpen laden uten sceep. Symon IIII dage aen der Cappen gearbeydt ad IIII kr. sunt IIII rh. gul XVII kr.

Item gecoft van Jan Maessoen II balcken, daer die stant vuicken (?) op ten toern af gesneden sijn voir IJ rh. gul ende te snyen VI kr. valet I rh. gul XXX kr.

Item Aerken Koenen 1 kar leems gevuert aen den hogen Toern, dair die balcken van der cappen in liggen IJ kr.

Item Deric Reynerts soen ende Gaetsken van Lent leydaeck gehaelt totter Cappen tot Maeshees, die meyster Deric nae dede halen, hen gegeven XXXI kr.

Item die stat meyster Deric gescenct hondert qrten biers ad I blij tot Antz van Tefelen, dat hem die stat gelaeft had valet XXXI kr.

Item gegeven meyster Deric VIIJ blaeus tot sijnen tabbert ende tot V covelen sijnen knapen ende hen ad XX kr. ende I blij ende IIII ellen lelts (?), dair sijnen tabbert mede gevoedert is ad XIIII kr. ende sijn wijff een el langs swarts tot enen covel voir XLII kr. ende van den maken XXV kr. valet V rh. gul XXXVJ kr.

Item meyster Deric ende sijnen gesynne gedaen X weelren lanc huyssinge ende beddinge myt hoeren toebehoeren, gelijc hen gelaeft was II rh. gul

Item op ter Raethuys die Amptman ende die raet verdroncken in der Cameren, doe ons heren genaden den brief gesant had aen der stat van de waken ende hielden sprake oic van meyster Derics wege, VII roeyken Delfs biers ad II blij valet IX kr.

Somma lateris XXXV rh. gul.
Fol. 250 r.

Dit is dat yserwerck in desen jair gebesicht.

Item in den irsten totter Cappen gehadt van Jan Teus (?) XIIII dusent VII C daecknagel, dat dusent XXVIIJ kr. ende III vierdel ende IX scerpelic dat hondert ad XX kr. ende VII C doernagel ad V kr. ande XJ hondert lasnagel ad X kr. valet XI rh. gulXXXII kr. III oirtken

Item noch totter Cappen XLII lib aen gehengen, die hangen in die borstweer ende noch LIIII lib. aen gehengen, die sijn aen die vensteren boven in der Cappen ad IIII blij valet IIJ rh. gul

Item noch van Jan gehadt totter hoefde in den irsten V C LIIII voetnagel, dat hondert ad LXXXVI kr. ende noch II C VI dobbel scerpelinc dat hondert XL kr. valet sunt IX rh. gul XLIIII kr.

Item Jan gemaect die pley (WC ?) aen der put XIIII kr. ende aen den emer al dair IIII kr. valet XVIII kr.

Item noch gemaect II scuppen, deen aen die Hampoirt, ende dander aen die Brugpoirt ad X kr. valet XX kr.

Item noch een veter aen die middelste brug van de Hampoirten, die weget XVII lib ad IIII blij valet XXI kr.

Item die heyde gebonden op ten hoefde gebesicht V kr.

Item aen die Vischpoirt den overvall gemaect, dair die boem yn velt VII kr.

Item aen den alden scepelen te maken IIII kr.

Item van Jan gehadt I C LXXXII scerpeling ad XX kr., die gebesicht sijn aen der bruggen ende anders waer, valet XXXVI kr.

Item noch van Jan gehadt III C een vierdel lasnagell ad X kr. ende die gebesicht al om, dair des te doen is geweest, valet XXXIIJ kr.

Item noch van Jan gehadt IIJ C doirnagel ad V kr. valet XIIJ kr.

Item noch van Jan gehadt IJ C latnagell ad III kr. valet IIIIJ kr.

Item Jan een tralij gemaect after Peters van Gelre, in der stat mure, dair dat water doir loept, weget XVI lib ad IIII blij valet XX kr.

Item II ogen aen die Zebrechse poirt gemaect IIII kr.

Item noch Jan II bussen gebonden, aen banden wegen XX lib ad IIII blij valet XXV kr.

Item noch Jan van Gael gemaect 1 verdel lasnagel valet IIJ kr.

Somma lateris XXVIII rh. gul, XXIIII kr. III oirtken.
Fol. 250 v

Dit is den onraet, die die stat jairlics gilt

Item in den irsten op Paesschen, den scepenen, den scoutheit ende den clerc elc gegeven 1 pair hansen ad IIIJ kr. ende in elc pair IIII qrt ad IIII kr. enden den baide 1 pair hansen ende II qrten ende den waker 1 qrt valet zunt IIII rh. gul XXXVIII kr.

Item op Kerstmys oic gegeven gelijc voirs. steet IIII rh. gul XXXVIII kr.

Item den scoutheit voir sijnen tabbert op Paesschen III rh. gulden

Item den clerc voir sijnen tabbert op paesschen II rh. gulden

Item den baide voir sijnen tabbert op Paesschen II rh. gulden

Item den Bogemeker voir sijnen tabbert II rh. gulden VI kr.

Item den selven voir sijn loen gegeven III rh. guld

Item den Capittel IIJ lib. auds gelds ende Sente Barbare altair X .. auds gelds, den vlemschen ad VI blij ende I groetken valet I rh. gul XXXIX kr.

Item den Capittel II lib payment uter Jan Monnics landt valet XX kr.

Item den heer voir sijn banwijn XL lib payment valet VIII rh. gul XVI kr.

Item Gijsbert die Wreede I C lib. payment valet XX rh. gul XL kr.

Item den alden scutten doe sy scoten IIII rh. gul

Item sente Barbare scutten II rh. gul.

Item in desen jair op ter poirten verbarndt ende op te dijck in den water I C IIII lib kers, die helft ad IIJ kr. ende die ander helft ad VII blij valet V rh, gul II kr.

Item Jan Monnic II malder roggen ad XXXII kr. I rh. gul XVI kr.

Item Bertolt die Jeger II malder rogge ad XXXII kr. valet I rh. gul XVI kr.

Item Deric Brief IIIIJ malder rogge, die II malder ad XXXII kr. ende die IIJ malder ad I rh,. gul valet III rh. gul XL kr.

Item Jan Carper op Martini X vaet rogge ad LII kr. valet I rh. gul XVII kr.

Item Baeyken Vaex 1 malder gersten voir XXXIII kr.

Item van der Urclocken te stellen V rh. gul

Item Triestken VIIJ vl. guld valet III rh. gul XLIIIJ kr.

Item den poirteer aen die Hampoirt II lib. payment valet XX kr.

Item den poirter aen die Brugpoirt I lib. payment valet X kr.

Item den coster I lib. payment valet X kr

Item den baide van Antwerpen, te Pinxsten ende te Bamys, die ons die geleyde brieve brengt, hem gegeven tot II malen XXIIII kr.

Item over die rekeninge mitten clerc verteert IJ rh. gul.

Item den clerc gegeven voir int ende pappier J rh. gul.

Somma lateris LXXXIIII rh. gul XLV kr.
Fol. 251 r

Dit syn die gene, die myt leydaeck in onsen jair gedeckt hebben, van elker roeden gegeven 1 Reynaldus gulden.

Item Jan van den Hout die steenmetzeler IIII roeden myn een sesten deel.

Item Jan Kocken VIII roeden ende een vierdel

Itam Jan van Doernen IIJ roede

Item Arnt van Tefelen IIII roeden myn J vierdel

Item Jan Holl IIJ roede myn J vierdel

Item Peter Arntz soen I roede

Somma lateris leydaeck XXII roeden myn een sesten deel maken XVI rh. gul XVIII kr.


Item Jan Naperinc J roede Tijgeldaecks afgebroken ende weder myt leyen gedeckt, soe coem oen van de beterscap dair af VI kr.
Item verdingt aen meyster Deric by consent des Raeds, twee die nederste sulre in den nyen Toern te maken, in alsulker maten, dat die ribben sullen wesen vierkant J voet goets houts ende II balcken sla hy leggen in den nedersten sulre, beneven den anderen balc, die daer leet, als dat behoert, ende die balcken sullen halden een voet vierkant breet ende aen elc eynde van den balcken gepoelluyt. Ende die ribben sullen liggen enen voet breet van een ende die sulre plancken sullen wesen gesneden acht uten voet van beyden sulre ende die stat sal meyster Deric die gaet doen breken, daer die balcken ende ribben in liggen sullen ende hier sal meyster Deric af hebben XIII rh. gul, als dat gemaect is ende men sal hem corten, dat hen verleet is J rh. gulden.
Item verdingt die Cap te decken aen den leydecker van Venlo, elc roede te decken voir sijn loen XXIIII kr ende die stat sal hem doen steygeringe ende een poirt dair hy op is, die wijle dat hij deckt, hem verleet, dat men hem af corten sal aen sijn loen XX kr.
Item meyster Gerit Sloetmeker ander geheiten Mijgken, dat urwerck verdingt II jair te stellen na datum des rekeningen te Kersmys aengaende hem geleent[, dat hem due Burgermeysteren corten sullen int irste jair, aen sijnen termijn IJ rh. gul.
Item verdingt aen Jan Zeus all die leynagel te maken tottter cappen, dat dusent voir VIII kr.

Somma lateris XVIII rh. gulden XLIIII kr.


Fol. 251 v

Somma sommarum van allen utgeven loept te samen VC XIII rh, gulden XXXV kr.


Aldus blijft ons die stat sculdich I C LXXIII rh. gulden XXXIJ kr.
Fol. 252 r.

Item verpacht die vysscherij van den hoefde, III jair lanck, Jacob Dupper, elcs jairs voir IIIIJ rh. gulden op Paesschen te betalen ende op Sente Martens dach in den wijnter, soe sal die pacht af ende aen gaen.


Dit sijn die gewichten in der wagen III stucken, elc I C, II stucken elc vijftich, I stuck XXIIII lib, een stuck XX lib(er), een stuck VIII lib., een stuck IIII lib. ende een stuck III lib., een stuck II lib. ende een stuck I lib, een stuck J (=½ pont) lib ende een stuck een vierdel liber.
Dit sijn die scepelen, die die stat heeft: VIII scepelen, III vaet ende J vaet.
Item die heyde, die men der stat jairlics gilt, en is nyet betaelt in Jacob Duppers tijden Burgermeyster ende noch in desen jair uytgenomen Jan van Dans I voeder heyden betaelt.
Item men sal meyster Gerit Herrberts van der urclocken te stellen gegeven van II jaren, elcs jairs III rh. gul
Fol. 252 v. blanco
Fol. 253 r.

Anno XLVI (1446)

Claes Roelofssoen )

Jacop Dopper ) Burgermeysteren.
Fol. 253 v

Dit is die wrakinge van dess rekeningen:

Item in den irsten, soe dunckt den Rade te voel gerekent wesen IIII vymmen scoef ende I vierdel ad XII kr. valet I rh. gulden III kr.

Item die Raet wil beter bewijs hebben van den sande ende van den keyen, dat gevuert ende verstraet is.

Item die Raet en wil den lijcop nijet betaelt hebben van den XXIX kr. om dat die karren nyet gedient en solden hebben.

Item I dach Deenken mitten karren eerst gevuerdt, dair te voel gerekent XVI kr.

Item dunckt den Raide te voel gerekent wesen X dagen eerdt utten bruggen gegraven.

Item het dunckt den Raet te voel wesen van der tymmeringh van der brugge gerekent ende beter bewijs af hebben.

Item die Raet will gerekent hebben van jacob van Driel, Bertolt van Driel, Jan van Erp ende enen man van Mylle, die broeken dair af.

Item die nye Burgermeysteren sullen die broeken uut doen richten van den bier, dat Jan barbier, Jan Hocken, Arnt die Kael getapt hebben, boven der stat insettinge ende consent dair af.
Fol. 254 r

Opboeren Claes Roelofs soens van Merlair ende Jacob Dipperts in der tijt Burgermeysteren te Grave, aengaende in den jair van XLVI (1446) op ten jairsdach, utgaende in den jair van XLVII (1447) op ten selve dach, dat liber gerekent voir VIIJ Gelresche meu ende die Gelresche meuwe voir XVII groet ende den Rijns gulden gerekent voir XLVIII kr.
Item in den irsten van allen assijsen van den heelen jair in onser tijt verpacht:

Item den Brode ass, den slach dair af XIIII lib.

Item den wijn ass. sullen wy mitten hoechsellen, nae bewijsen.

Item den Caren ass. XXXV lib.

Item den Bier ass. II C LXXV lib

Item den verwer ass. XL lib.

Item den wever ass. XL lib.

Item den Cremer ass. XXVI lib.

Item den holten ass. XIII lib.

Item den Scoemeker ass. XIII lib.

Item den vischer ass. XX lib.

Item den vleyshouwer ass. XII lib.

Item die wage ass. XXXII lib.

Item den steenpacht ass. XX lib.

Item kesen ende lijnen laken ass. VI lib.

Item den fermenteut ass. XXXVI lib.

Somma lateris V C LXXXII lib.
Fol. 254 v

Dit sijn die hoechsellen die der stat geboiren van den voirgen. assijsen.

Item in den irsten van den Brode ass VI hoechsel ad XII s. valet III lib XII s.

Item den Caren ass VI h. ende die twee deel van 1 h. ad XXX s valet X lib.

Item den Bier ass XIIII s. ad III lib valet XLII lib.

Item den verwer ass. VI h. ende twee deel van II h. ad XXX s. valet XI lib.

Item die Wever ass. IIII h ad III lib valet XII lib.

Item den Cremer ass VIII h. ad XXX s valet XII lib.

Item den holten ass. IIII h. ende twee deel van II h ad IX s valet II lib VIII s.

Item den Scoemeker ass VIII h. ende tweedel van I h ad IX s valet III lib XVIII s.

Item den Visscher ass. II h. ende twee deel van I h. ad XVIII s. valet II lib. VIII s.

Item den vleyshouwer ass II h. ad XVIII s valet I lib XVI s.

Item die wage ass. IIII h. ende twee del van I h. ad XXX s valet VII lib.

Iten die Steenpacht ass. IIII h. ad XII s. valet II lib VIII s.

Item kesen ende lijnen laken ass. IIII h. ad XII s. valet II lib VIII s.

Item die fermentoyt ass. XIIII h. ad XII s. valet VIII lib. VIII s.
Item geboirt vanRut Hoellen van den welleken bider watermolen III lib.

Item van Kersten die Gruter van den welleken after der watermolen I lib.

Item Jan Coeberch uter Jan Roefs huys was II capuijn

Item Heyn Feets (?) uter den husen by den pottener III capuijn.

Somma lateris I C XXV lib. VI s.
Fol. 255 r.

Op Paesschen ende op Sente Marten in die Wijt geboirt.

Item Herman van Wamell VIII hont XXVIII s.

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Jut Frederix ende hair kijnder VIII hont XXVIII s.

Item Jan Maessoen XIIII hont XLII s.

Item Jan Stout IIII hont XIIII s.

Item die selve VIII hont XXVIII s.

Item Jans erfgenamen van Wijgen IIII hont XIIII s.

Item Jan Monnic IIII hont XIIII s.

Item Arnt Koenen IIII hont XIIII s.

Item die selve VIII hont XXVIII s.

Item her Jan van Olmen VIII hont XXVIII s.

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Jacob van Aken VIII hont XXVIII s.

Item Deric die Gruter IIII hont XIIII s.

Item Willem van Wijgen IIII hont XIIII s.

Item Jan Ceellen soen IIII hont XIIII s.

Item Jacob Kynoet IIII hont XIIII s.

Item Demont Koenen IIII hont XIIII s.

Item her Jan van Olman IIII hont XIIII s.

Item Jan van Wijgen VIII hont XXVIII s.

Item Claes Roelofs soen VIII hont XXVIII s.

Item Jans Hazen kijnderen XII hont XLII s.

Item Deric Gruter IIII hont XIIII s.

Item Jan Ceelkensoen IIII hont XIIII s.

Item Jacob Kynoet IIII hont XIIII s.

Item Demoet Koenen VIII hont XXVIII s.

Item Henric van der Brugge ende Uwen van den Velde VIII hont XXVIII s.

Item Jan Monnic ende Ude Talholt VIII hont XXVIII s.

Item Ude Taelholt IIII hont XIIII s.

Item die selve IIII hont XIIII s.

Item Deenken Kuyckmans VIII hont XXVIII s.

Item Demoet Koenen IIII hont XIIII s.

Item Jan Monnic IIII hont XIIII s.

Item Deric Gruter IIII hont XIIII s.

Somma lateris XXXVII lib II s.


Fol. 255 v.

Noch op Paesschen ende op Sente Marten:

Item op Paesschen van Boermans hof was 1 lib. XIIII s.

Item van enen hof in der Stoven Arnt Hack XVIII s. IIII s.

Item van den bogen by den Gasthuys V vlemsh valet I lib.

Item van den Gastmeyster van enen bogen X s.

Item Bertolts Jegers Toern V s.

Iten van den hof aen den Toern II s.

Item die moellers van enen bogen by tgasthuys XIX s.

Item Jacob die Gruter van enen boge X s.

Item van Willems Snavels huyssinge op Martini IIII lib. V s.

Item van der Scoemaker spoel buten die Brugpoirt II lib.

Item Jacob Spaenrebeen van Heyn Ansems Raemstat I lib.

Item van Henrics Toern van der Hatert III s. alds gelds valet X s.

Item Rut Hoellen uter den huys aen die Brugpoirt I lib.

Item van der alder tijgelrijen I lib. XII s.

Item van Jan Quaypapenhof X s.

Item Lemken die Moeller van sijnen hof buten die Hampoirt II s.

Item van den Toern after Deric Wantems soen II s IIII d.

Item Jacob Kynoet van der Groenre Stegen II lib XIII s.

Item van Peter van Wijgen van enen Camp by Sent Joest berch X s.

Item Coman Henric van Scaepkens hoff III s.

Item van den straetken neven Deric Wantems (Wautems?) 1 gr. payment valet I s. IIII d.I

Item van der Hampoirten I lib.

Item van der Stegen buten die Hampoirt, dit jair nyet af geboirt, want die stat daer over dijckten.

Item Peter Sceerre mit sijnen medegesellen van den nedersten Toern van der Hampoirten II lib.

Somma lateris XXIIII lib VII s.


Somma sommarum van den ponden loept VII C LXVIII lib XV s valet I C LVII rh. gulden IIIIJ kr.
Fol. 256 r


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina