Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina26/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Dit is van den bussen.

Item gecoft van Jan Teus ende Sweer van de Sande een ny busse, die weget I C ende XXV liber, dair heeft Jan voirs. gehadt van elcken liber 1 kr. ende Sweer VJ oirt Rijns gulden. Ende die beternys scenckten Sweer der stat ende wy hebben enen Rijns gulden dair oic op betaelt ende dat woech hy ons over aen der bussen valet sunt III rh. gulden XLIIII kr.

Item noch een ny busse doen maken myt II Cameren weget III C LX lib. ad een butken ende I kr., elc liber valet XVII rh. gulden VII kr.

Item gedroncken op te wall XXIIII qrt biers, doe men die bussen stelden ad VI gr. valet XI kr.

Item Jan Teus gemaect aen der nyer bussen, die op ten gestel steet aen banden ende bolten XXXVJ lib ad IIII meu Ende noch van onsen banden ende nagelen te maken aen den alden bussen XX kr. Ende noch een loet busse gebonen ende aen stonyngen XIX lib. ad IJ kr. Ende noch IIII butken van eenen stonyngen ende noch gebonde IIII rader, die men tot Oeyen seynde XIIII kr. valet sunt II rh. gulden XIIIJ kr.

Item doen maken II pair Rader van assen totten bussen te Oeyen tsamen LXXX kr. ende II holter, dair die bussen yn liggen sullen, enen Rijns gulden valet sunt II rh. gul XXXI kr.

Item mesyer Jan die Busmeyster gegeven van dachueren van den bussen te tymmeren ende te proeven 1 rh. gulden XXIIIIJ kr.

Item gegeven Willem van Aelst, dat hy ons geholpen heeft tot Crude (buskruit) te maken XVI kr.

Item gegeven van de doinrecrude te maken ende van edick ende malefasije ende ander reesscap, dat dair toe ginck II rh. gulden XLII kr.

Item die bussen, die ons mijn joncker van Groesbeeck geleent had, doe die pickert quamen, die costen te halen ende weder te vueren XLII kr.

Item Maes II dage geholpen aen der bussen VIII kr.

Item gescenct doe men die bussen bescoet (testen) XX qrt biers ad VI groet valet IX kr. I oirtken

Item gecoft XXXIX stenen cloet voir X kr. ende enen bade gegeven, die se te Nymegen haelden IIII kr. valet XIIIJ kr.

Somma lateris XXXII rh. gulden XVI kr. III iirtken.
Fol. 267 r.

Item die scolthet Sweer, die Burgermeyster tot Goch gereden, om des Graspeels will, tot ons heren genaden, II dage uutgeweest, die verdaen III rh. gul X kr.

Item II dage III perde sdagh ter huere ad X kr. valet I rh. gulden XI kr.

Item betaelt tot Derics van Bell voir den Amptman ende voir den scolthet ende voir den Raet, tot XV personen toe, elc IIII kr., doe wij den dach gehalden hadden in der kercken, tegen die van Uden, om des Graspeels will, valet I rh. gul XI kr.

Item gecoft van Jan Hocken (Kocken?) IX dennen leerboem, dair men leren af gemaect heeft voir LXXVII stuver ende 1 oirtken valet IIII rh. gul III kr. I ortken

Item Henneken Dopper gemaect III leren, elc XII kr.. Ende van hoerdken te maken voir den gelasen aen den Raethuys VIII kr. ende van loet te wegen IIII kr. valet sunt XLVIII kr.

Item Jan Ekers (?) geseynt tot Goch aen ons heren genaden, om des mans will, die hier gevangen gebracht wairt, hem gegeven XI kr.

Item betaelt Jan Hollen van dat meyster Derics Knaep al dair verteert had XX kr. ende tot Soelen (Poelen?) II stuver, doe hy die vensteren maecten op ten Toern ende hij na een planck van XIII voeten ende een keperholt dat der stat toebehoerden, dat hy dair vertymmerde valet XXV kr.

Item van Jan Hollen gehadt VIII borden wijen rijs, die wy verbesingden aen den Staecket, hem gegeven VI kr.

Item dair aen gebesicht aen plancken XII kr. ende een stuc van enen scepe van Bertolt die Cuper gecoft voir XLVIII kr., dat aen den staecket al dair geslagen is, valet sunt I rh. gul XI kr.

Item van Jan Maes soen gehadt aen den staecket op ter Mazen XLVI barckoen ende I balc by Jacobs Gruters ende I holt van dertigh dair op geleet aen der goeten ende I balc toter nye bussen ende een deels groter barckoen, dair scragen af gemaect sijn totter bussen ende daer die alde bussen mede vermaect sijn. Ende 1 ribbe onder die brug ende een deel steygerholts op ten Toern. Ende een deel steygerholts op ten Toern ende een deel keperholts aen den staecket gebesicht ende ander dair men des behoefden tsamen met hem geliet, beloept X rh. gulden XIII kr.

Item noch van Jan Maessoen gehadt een ghestel myt eenre assen tot eenre bussen ende dat is mede in der voirs. somme gerekent.

Somma lateris XXIII rh. gulden I kr. III oirtken.
Fol. 267 r.

Item Jan Boes geseynt tot Lobeth aen mijns heren genaden, hem gegeven VIII kr.

Item geseynt enen bade tot onsen Amptman te Zevenum (=Jan v.d.Donck) om der besettinge wil te Huessen, hem gegeven X kr.

Item geseynt Ceelken te Rade (Venray) by nacht, om der pickert will X kr.

Item geseynt enen bade aen Blanckesteyn, hem gegeven X kr.

Item Ceelken gegeven van lopens wege van der Cleefscher besettinge will, 1 nyen gulden, by beveel des Raeds valet XXXIIIJ kr.

Item enen bade geseynt tot Ravesteyn II reysen aen den Dross, hem gegeven VI kr. I oirtken

Item noch enen bade geseijnt aen den Dross te Ravesteyn, hem gegeven III kr.

Item noch Gerit Vaecht geseynt tot Gelre aen ons heren genade, om der Rosmolen will hier binnen te setten ende van den bussen, hem gegeven XII kr.

Item noch aen der stat van Nymegen enen bade gesant, hem gegeven IIII kr.

Item Heyn van Kuyc ende Claes Lubrechts soen ende Maes gedijckt aen den dijck bij den hogen Toern, elc IIII dage ende Gerit Vaex IIII dage ende noch Gerit Vaex III dage, dat staecket helpen setten ende Maes I dach oic aen den staecket ende Willem Jans soen II dage aen den staecket, Jan die Cort IJ dach ad V kr. sunt XXIIIJ dach valet II rh. gulden XX kr.

Item Jan Gobbels soen IIII dage steen ont laden aen die Vischpoirt ad IIII kr. valet XVI kr.

Item gegeven noch Willem Monnic van seelen (zeilen?) die op ten Toern aen den leydaeck gebesicht sijn VI kr.

Item Jan van Hijnen 1 dach getymmert op ten toern VIII kr.

Item Jan van Hijnen ende sijn knaep III dage, die staken geset op ter Mazen ende die selve noch IIII dage stellinge in de loet bussen en scragen totten bussen ad VIII kr. valet II rh. gulden XIIII kr.

Item gecoft J vym doern, doir den staecket geleet, voir XX kr.

Item gegeven Beernt die Horter van der graft te vegen, buten den utersten wall, dat dair die gemeynt ongemaect liet staen VI kr.

Item Ansem Molierts soen van Grave aen den dijck by Jacob Kynoets III kr.

Item Aerken Koenen I dach al dair eerde gevuert, hem gegeven XII kr.

Item gecoft II scalen, die gebesicht sijn, op ter bruggen, aen die Hampoirt, voir IX kr.

Somma lateris VIII rh. gul XIIII kr. I oirtken.
Fol. 267 v

Dit is den Cost van den hoefden.

Item in den irsten gecoft een sceep van Peter die Leydecker, dair mede dat hoeft buiten geplenct is, voir V rh. gulden XXXVIJ kr.

Item Jan van Hijnen ende sijn knaep XIIII dage hetymmert aen den hoefden ad VIII kr. valet IIII rh. gulden XXVIII kr.

Item Deric Baden soen gearbeidt aen den hoefde V dage. Dericsken sijn soen III dage, Rut die Houtsnijer VI dage, Jan die Cort III dage, Heyn van Kuyc VI dage, ende II dage getuynt op ten Moellenberch, Willem van Boegen aen den hoefde 1 dach, Jacxske van Haef II dage, sunt XXVIII dage ad V kr. valet II rh. gulden X:II kr.

Item Jan die Cort getuynt aen den hoefde ende aldair mede gegraven ende gearbeydt XIII dage, Heyn van Kuyc XV dage, oic gegraven ende getuynt, Gerit die Poirthueder gegraven ende getuynt XII dage, sunt XL dage ad V kr. valet IIII rh. gulden IIII kr.

Item Arnt Koenen VII dage, Gaert Koenen IIJ dach, Aerken Koenen IIII dage, Henric van der Brugge III dage, Heyn Peperkoec IIII dage, Jan Gaerts soen 1 dach myt hoeren karren eerdt gevuert op ten hoefden ad XII kr. sunt XXII dach valet V rh. gulden XIII kr.

Item tottten hoefde gecoft rijs voir II rh. gulden

Item noch weert rijs gecoft totten hoefden voir XXXIII kr.

Item Aerken Koenen keyen gevuert van der Mazen op ten dijck ende II voeder rijs op ten hoefden tsamen 1 dach XII kr. ende die selve na gevuert IIII voeder rijs aen den hoefden VIII kr. valet sunt X kr.

Item gebesicht by Jacob Gruters I C steens aen die gote voir V kr. ende Aerken Koenen aldair gevuert 1 kar sands ende een kar calx ad 1 kr. valet VII kr.

Item Jan van Hijnen myt sich derder dat te scepe te wynnen, dat wy van den kercmeyster hadden tot den hoefde gebesicht mede te beslaen III dage ad VIII kr. Ende Willem van Boegen, Rut die Holtsnyer, Dericsken Baden ende noch een knecht hem geholpen, elc III dage ad V kr. valet sunt II rh. gulden XXXIII kr.

Item die selve verteert aen broden, botter, herinc ende bier, want sy nyet te huys gecomen en kosten, voir I rh. gulden VII kr.

Item Deric Reyners soen ende Gelis Luwe myt hoeren sceepen en getouwen al dair geholpen, mer sy hebben dat der stat gescent.

Item Deenken Kuycmans van den II sceepen myt sijne perden weder op te vueren, hem gegeven VII kr.

Item Deenken oic enen dach eerdt gevuert aen der sluse XII kr.

Somma lateris XXIX rh. gulden XLVIIJ kr.


Fol. 268 r.

Item Goedken IIJ dach Rijs geknoet, dair mede getuynt is buten die Hampoirt. Heyn van Kuyc ende Gerit die Poirthueder geknoet ende getuynt V dage ende noch Heyn van Kuyc aldair geknoet IJ dach. Ende IIJ dach gearbeit aen de dijck by Jans Camp van Beers, sunt XVIJ dach ad V kr. valet I rh. gulden XXXIIIJ kr.

Item Jan van Holt int gasthuys gebroken gater ende holter dair weder yn gemetz J dach ad IIIIJ kr., dair men die lederen opleggen sal, dair toe gebesicht II boltken ad I alden buddreger valet IX kr. III oirtken

Item Henric van Weerdt VIII dage getymmert aen der trappen van den hogen Toern ende aen der Hampoirte, die swengel gemaect, ende die ribben geleet ende die Veerpoirt beneden gehangt (?) ad VII kr. valet I rh. gul VII kr.

Item meyster Gerit Sloetmeker vermaect II sloten op die Veerpoirt VI kr. ende enen schotel gemaect opt Wakehuys after Jans van Cranenvelt IJ kr. ende aen den Raethuys I pijpslotel II kr. ende aen die Hampoirt II slotel II butken ende I ny slot voir die Ramen X kr. ende aen dat urwerck also voel vermaect, als voir XII kr. valet sunt XXXIIII kr.
Dit is van den yserwerck in desen jair gebesicht:

Item tot Jan Hoefsmeeds in den irsten gehadt II gehenge aen der cleppen van der Brugpoirten, wegen X liber, ende aen de bruggen II bande VII lib. aen die clep van der Hampoirt II gehengen, wegen XI liber.Aen den swengel van de Hampoirte I kram IIII liber ende aen Lamberts huysken I geheng myt 1 haeck II lib ende 1 pechher (?) myt eenen eynd betone III lib. Ende van eenre kranen te lengen I kr. ende aen der doren van en ramen II gehenge VI lib. aen die steyger leren XXX butken van krammen op ten Toern gebesicht ende aen de vensteren op ten Toern III pair geheng X lib Ende II soldier bolten XIII kr. ende XIIII krammen, dair men die vensteren op ten Toern mede sluyt X kr. ende IIII haeck in den leydaeck XII lib. ende II haeck aen des leydeckers stoel VII lib ende van enen beytelken den leydecker II kr. ende een geheng aen der doren opt Raethuys IIII kr. ende enen drevel, dair men die busse mede vollet III lib.

Die proppen VII lib. ende II haeck, dair men dat scepe mede op wandt XI lib. sunt I C XVIII lib. ad I butken valet III rh. gulden XLJ kr.

Item noch van den hoefsmyt gehadt een kruc aen die Brugpoirt voir XII kr. ende I kram aen die Brugpoooirt 1 kr. valet XIII kr.

Item van Jan Sens (Teus?) gehadt J C scerpelinc, die verbosicht sijn aen den alde bussen valet X kr.

Somma lateirs VIII rh. gul III ortken.


Fol. 268 v.

Item noch van den hoefsmyt gehadt aen die goet in die Olystraet XIII doernagel ende XVI lasnagel aen die Vischpoirt XXV doirnagel. Aen den staecket LXXV lasnagel ende IJ C scerpelinc ende I C ende XXV dobbel scerpelinc ende J C decknagel.

Aen der Brugpoirte: IJ C lasnagel ende XXVI scerpelinc ende XXV lasnagel.

Aen die Hampoirt: 1 C scerpelinc ende XXV dobbel scerpelinc ende VII vierdel lasnagel ende J C doirnagel, ende noch aen den toern gebesicht VII vierdel lasnagel, V C doirnagel en III C gehengnagel ende III dusent decknagel. Aen den stock int Raethuys XXV doirnagel ende XXV lasnagel.

Aen die Veerpoirt XIII scerpelinc, X lasnagel ende XXV gehengnagel voir III kr. ende XXV doirnagel aen den hoefde III C lasnagel, ende IJ C scerpelinc ende IIIJ C groter scerpelinc.

Aen die Spoelpoirt XIX scerpelinc.

Aen die gote by Jacobs Gruters VIII lasnagel ende III scerpelinc sunt IX C lasnagel ende LXVIII ad X kr. Ende V C en XI scerpelinc ad XX kr. ende V C dobbel scerpeling ad XL kr. ende VI C ende XXXVIII doirnagel ad V kr. ende III C gehengnagel ad IIJ kr. ende III dusent ende J C (50) decknagel ad III kr. dat hondert valet sunt X rh. gulden XLIII kr.
Dit sijn diegene die in onsen jair myt leydaeck gedeckt hebben van elc roder 1 Reynaldus gulden.

Item Peter Sadelmeker II Roede IIII voet

Item Jan Holle II roede

Item Sweer van der Sande XVJ roede

Item Jan van Beers IX roede III vierdel

Item Gerit die Kale VII roeden

Item Amergert Sceers V roeden en 1 vierdel

Item Henric Baten II roed en 1 vierdel

Item Gerit van Oesterwijck II roed ende IIIJ vierdel

Item Jan van Aken die alde J roede ende J vierdel

Item Jacob Loeykens IIII roede X vaet (?)

Item Jacob Spaenrebeen J roede

Somma van de leydaeck LJ roede ende III voerdel ende XIIII voet valet sunt XXXVIII rh. gulden IIIJ kr.
ItemBurgermeysteren Jan van Olmen, Jan Abesoen,Arnt Koenen ende Gerit van den Velde myt der stat boeck gesocht dat gebreck van den wijngelde.

In die Wijt verteert int wedercomen VI qrt ad III kr. valet XVII kr.

Somma lateris XLIX rh. gulden XVJ kr.
Fol. 269 r.

Dit is den onraet, die die stat jairlix gilt.

Item in den irsten op Paesschen, den scolthet, den scepenen, den Burgermeyster ende den clerc, elc gegeven 1 pair hansen ad IIII kr. ende yn elc pair IIII qrt. ad VJ kr. enden den bade 1 pair hansen ende II qrt enden den weker I qrt valet sunt VI rh. gul XIIJ kr.

Item op Kersmys gegeven den scolthet, scepenen, burgermeysteren ende den clerc elc I pair hansen ad IIII kr. ende yn elc pair IIII qrt ad III kr. ende den bade 1 pair hansen ende II qrt, ende den weker 1 qrt valet sunt III rh. gulden XLII kr.

Item den scolthet voir sijnen tabbert op Paesschen III rh. gulden

Item den clerc voir sijnen tabbert op Paesschen II rh. gulden

Item den Bade voir sijnen tabbert op Paesschen II rh. gulden

Item den Capittel IIJ lib. auds gelds ende Sente Barbare altair X s alds gelds valet I rh. gulden XXXVIIJ kr.

Item den Capittel II lib. payment uter Jan Monnics landt valet XX kr.

Item den heer van sijnen banwijn XL lib. payment valet VIII rh. gul VIII kr.

Item Gijsbert die Wreede 1 C lib. payment valet XX rh. gul XX kr.

Item den alden scutten die sy scoten IIII rh. gul

Item den selven gescenct, doe sy int harnys gingen 1 vaet Delfs biers XXIIII stuver ende IIII kr. af getogen van den voirs. IIII rh. gul valet I rh. gulden IX kr.

Item sente Barbaren scutten III rh. gulden ad XLVIII kr. valet II rh. gul XLVI kr.

Item in desen jair op ter poirten verbarndt ende op te dijck buten die Hampoirt in den water sunt XC lib. ad IX ortken valet IIII rh. gul VIJ kr.

Item Met Monnix II malder rogh ende Arnt die Ruter II malder rogh ende Henric Brief IIIIJ malder rogh ende Ermbolt Rutkes 1 malder rogh ad LXXII kr. valet sunt XIII rh. gul XLVII kr.

Item meyster Gerit van der urklocken te stellen III rh. gul ad XLVIII kr. ende i qrt wijns van na te stellen valet III rh. gulden.

Item gegeven van der scholen te hueren IIII rh. gulden ad XLVIII kr. valet III rh. gul XLV kr.

Item Triestken af geloest VIIJ vlemsche gul, dair voir betaelt myt den pacht XLI rh. gul. XII kr. 1 ortken

Item den poirter aen die Hampoirt II lib. payment valet XX kr.

Item den poirter aen die Brugpoirt 1 lib. payment valet X kr.

Item den Coster 1 lib. payment valet X kr.

Item den Bade vanAntwerpen te Pinxsten ende te Bamysse, die ons die geleyde brief brengt, hem gegeven tot II malen XXIIII kr.

Item Baeyken Vaex voir I malder gersten XXXVI kr.

Item over die rekeningen myt den clerc verteert IJ rh. gul.

Item den clerc gegeven voir int ende pappier J rh. gul.

Somma lateris I C XXVI rh. gul XIII kr. III ortken.


Fol. 269 v.

Somma sommarum van allen uutgeven van desen jair loopt te samen VI C XIII rh. gul., XXVII kr., I ortken


Aldus bliven wy Burgermeysteren voirs. tafter aen der stat, al duick af geslagen van den opboeren tsamen I C XIX rh. gulden VIII kr. I ortken ende yn des voirs. somme sijn mede gerekent LVIII rh. gul, die men Peter die Leydecker te Paesschen neestcomende betalen sal, van der Cappen te decken.
Item Gerit Jans soen is burger geworden, mer die sal voir die II Reynaldus gulden der stat dienen ende arbeyden.
Item voirt soe heeft Peter die Leydecker van der stat II soudier bolten ende I beytel costen tsamen XV kr. ende noch soe heeft hy II haeck, dair syn stoel yn hangen, wegen VII lib.
Item van den alden Burgermeysteren, des sy der stat sculdich bleven, dair en hebben wy nyet af geboirt.
Dit syn der stat maten (als VIII scepel, III vaet en J vaet).
Dit sijn die gewichten in der wagen, III stucken elc van hondert pond ende II stucken, elc vijftich lib. Een stuck XXIIII lib..

Een stuck XX lib.. Een stuck VIII lib.. Een stuck IIII lib.. Een stuck III lib.. Een stuc II lib.. Een stuc I lib.. Een stuc J lib. ende een stuck 1 vierdel lib.
Fol. 270 r

Dit sijn der Stat bussen in den irsten XV loet bussen ende V steenbussen ende IIII Camerbussen, elc myt II cameren enden I Camerbusse, die mijns heren genade der stat gegeven heeft sonder Camer. Ende I busse op rader in die Hampoirt ende I busse op Rader in die Brugpoirt.
Item soe hebben wy Burgermeysteren in der Wijten gebonden II geslagen la…. Dair der stat aen tafter is aen elc XIIII s. tsiaers.
Fol. 271 r.

Anno XLVIII (1448)

Jan van Cranenvelt )

Willem Monnics ) burgermeisteren.
Ca. (!) Fol. 271 v (a)

Dit sijn die hoechstellen die der stat geboiren van den voirgen. assijsen.

Item In den irsten van den Brode ass. IIII hoechsel ad XII s valet II lib. VIII s.

Item den Caren ass. VI h ad XXX s valet IX lib.

Item den Bier ass. XIIII h. ende die twee deel van II hoechsellen ad III lib valet XLVI lib.

Item den verwer ass. VIII h. ad XXX s. valet XII lib.

Item den wever ass. IIII h. ad III lib. valet XII lib.

Item den Cremer ass. VI h. ende die tweedeel van I h. ad XXX s. valet X lib.

Item den holten ass. IIII h. ad IX s valet I lib. XVI s.

Item den Scoemeker ass. VI h. ende die twee deel van I h. ad IX s valet III lib.

Item den visscher ass. IIII h. ende die twee deel van I h. ad XVIII s. valet IIII lib. IIII s.

Item den vleyshouwer ass. II h. ad XVIII s. valet I lib. XVI s.

Item die wage ass II h ad XXX s. valet III lib.

Item den steenpacht ass VI h. ad XII s. valet III lib XII s.

Item kesen ende lijnen laken ass. IIII h. ad XII s. valet II lib. VIII s.

Item den fermenteoyt ass. VIII h ad XII s. valet IIII lib. XVI s.
Item geboirt van Rut Hoellen van den welleken by der watermoelen III lib.

Item Jan Coeberch uter Jan Roefs huys was II capuyn

Item Jan van Hijnen uter Heyn Feessen huys was by den pottener gelegen IIII capuyn

Summa lateris I C XIX lib.


Ca. (!) Fol. 271 v (b)

Dit is die wrakingen op dess rekeningen gedaen:

Item die alde Burgermeysteren sullen van Jacob Kynoet boeren als van der Groenre Stegen 1 lib. XIII s.

Item die alde Burgermeysteren sullen oic versueck doen myt recht van de III geslage van den Wijtgelde, als aen Claes Roelofs soen ende aen Met Monnics, gelijc hem dat overgescreven wairdt.

Item jong Geerlic Steerrs (?) 1 broeck (=breuk!) voir den gericht myt recht vervollicht, die der stat nyet gerekent en sijn.


Fol. 272 r.

Opboeren Jan van Cranenvelt ende Willem Monnics in der tijt Burgermeysteren te Grave aengaende in den jair van XLVIII op ten Jairsdach, uutgaende in den jair van XLIX op ten selven dach. Dat lib(er) gerekent voir VIIJ Gelresche mewen ende die Gelresche meuwe voir XVII gr. ende den Rijns gulden gerekent voir XLIX kr.
Item in den irsten van allen assijsen van den helen jair in deser jair verpacht

Item den Brode ass, den slach dair af XII lib.

Item die wijn ass. sullen wy mitten hoechsellen na bewijsen.

Item den Caren ass. XXXVI lib.

Item den Bier ass. II C XXII lib.

Item den verwer ass. XXXV lib.

Item den Wever ass. LXXX lib.

Item den Cremer ass. XX lib.

Item den holten ass. XV lib.

Item den scoemeker ass. XI lib.

Item den visscher ass. XVI lib.

Item den vleyshouwer ass. X lib.

Item die wage ass. XXXI lib.

Item den steenpacht ass. XI lib.

Item den kesen ende lijnen laken ass. III lib.

Item den fermentoyt ass. XL lib.

Summa lateris V C XLII lib.
Fol. 272 v. blanco
Fol. 273 r.

Op Paesschen ende op sente Marten geboirt:

Item op Paesschen van Bormans hoff was 1 lib. IIII s.

Item van enen hof in der Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d.

Item Bertols Jegers Toern V s.

Item van den hoff aen den Toern II s.

Item van Willems Snavels huyssinge op Martini IIII lib. V s.

Item van der Scoemekers spoel buten die Brugpoirt II lib.

Item Jacob Spaenrebeen van Heyn Ansems Raemstat I lib.

Item van Henrics Toern van der Hatert III s alds gelds valet X s.

Item Rut Hoellen uter den huys aen die Brugpoirt 1 lib.

Item van der alder Tijgelrijen 1 lib. XII s.

Item van Jan Quadepapen hof X s.

Item Lemken die Moeller van sijnen hof buten die Hampoirt II s.

Item van den Toern after Deric Wantems soen II s. IIII d.

Item Jacob Kynoet van der Groenre Stegen II lib.

Item Peter van Wijgen van enen Camp by Sent Joest Berch X s.

Item Coman Henric van Scaepskens hof III s.

Item van den straetken neven Deric Wantems 1 gr. payment valet 1 s. IIII d.

Item van der Hampoirte I lib.

Item van der Stegen buten die Hampoirt 1 lib.

Item Peter Sceerre myt sijnen gesellen van den Nedersten Toern van der Hampoirten I lib.

Item geboirt van Lambert Sael van den wall op die Ramen I lib.

Item Peter van Gelre van den Oversten sulre van der Sebrechs poirten voir 1 lib. X s.

Summa lateris XXII lib. V s.


Somma sommarum van den ponden loept te samen VI C LXXXIII lib V s payment valet sunt I C XXXVI rh. gul XXXIIJ kr.
Fol. 273 v.

Op sente Peters dach ad Cathedram van den Ramen geboirt ende de Vlemsche gerekent voir VI mewen ende 1 groet ende XIII vlemsch voir elken gulden.
Dit sijn die Ramen aen der muren:

Item Deric van der Meer III oirt gulden

Item Herman van Wamel III vlm gul ende III oirt

Item Wolter vanWamel IIJ vlm gul

Item Goedde van Aken II vlm. gul

Item Jacob van der Hout IIJ vlm. gul


Item van den ramen op te wall, dit jair nyet geboirt, want sy onverpacht bleven sijn!

Summa van den ramen loept te samen XIJ vl. gulden, valet V rh. gul XLIIJ kr.


Item den slach van den wijnass. Voir XXXII voeder, elc voeder III rijns gul ende VI h. ende die tweedeel van II hoechsellen ad I voeder, des hebben wy den scolthet weder om gescenckt III vierdel wijns ende Jan van Beers ende Jacob Dopper oic gescenckt IIIJ verdel wijns, die qrt III kr., om dat sy te bat hoechden.

Soe coemt der stat dair af I C XVI rh. gul XX kr.

Item op paesschen geboirt van den hoefden IIIIJ rh. gulden

Item Goessen van der Hege VI vaet rogge tsiairs XXI kr.

Item Gerit Kanen uter sijnen huys IIII vaet rogge tsiairs XIIII kr.

Item Jan Coeborch 1 blaeuwe gulden uter den hof neven sijnen huys valet XXX kr.

Item Deric van der Meer van sijnen Toern 1 blaeuwe gulden valet XXX kr.

Item van VIII vleysbencken, elc ad VI Gelresche mewen valet I rh. gul XV kr.

Item van XIII beckeren, elc ad III Gelresche mewen valet 1 rh. gul III kr.

Summa lateris I C XXXI rh. gul IIII kr.


Fol. 274 r.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina