Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina27/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Dit sijn die yn desen jair poirter worden sijn, ende van elc geboirt II Reynaldus gulden ad XXXVI kr.

Item in den irsten Jan van Dalen

Item Gerit Gaerts soen sunt IIII Reynaldus gulden valet II rh gulden XLVI kr.
Dit sijn die broeken (breuken) der stat aengaende van vechtliken saken, elc dusent steen gerekent voir XLV kr.

Item in den irsten Gerit Sloetmeker 1 dusent steens

Item Jonge Teuken van Gaell 1 ‘

Sunt II dusent steens valet I rh. gul. XLI kr.


Item in desen jair gebacken III oven steens, dair den yrsten oven afhelt LXIIJ (62.500) dusent steens, elc dusent steens gerekent voir XLV kr., dair af die steenbeckeren gehadt van elken dusent te vormen XXV kr. ende dese oven verdingt te barnen voir XXIIJ rh. gul, den gul ad XLVIII kr.. Soe coemt der stat dair af te baten III rh. XXIII kr.

Item den anderen oven helt LXV (65.000) dusent steens, oic elc dusent gerekent voir XLV kr., dair af gegeven te vormen van elken dusent XXV kr. ende desen oven verdingt te barnen voir XXII rh. gulden, en gul ad XLVIII kr.. soe coemt der stat dair af te baten IIII rh. gul XLVIII kr.

Item den derden oven helt LXVIII (68.000) dusent steens ende in desse oven ende in den anderen oven voirs. dair sijn yn geweest VIII dusent bleeck steens, elc dusent gegeven van den bleken steen om enen nyen gulden. Ende den anderen voirt gerekent voir XLV kr., dair af gegeven te vormen elc dusent XXV kr. ende desen oven verdingt te barnen aen Jan Coeberch voir XXV rh. gul ende dat selve gelt sal men Jan voirs. betalen van nu derthien dagen neestcomende over een jair. Ende hier sijn den selven Jan op verlacht XXVIII qrt wijns ad III kr., die men hem oic corten sal aen sijn gelde. Ende VI vymmen rijs sijn oic gebarnt in den selven oven ad XXVI kr. dat men hem oic corten sal om gebrecks will dat geschiet is, want hy dair nyet rijs te tijde geleverde. Soe coemt de stat van desen oven te baten XX rh. gul XLVIII kr.

Summa lateris XXXIIII rh. gul X kr.


Item die Burgermeysteren in der tijt sullen Jan Coeberch corten aen sijn XXV rh. gulden van den lesten oven te barnen IIII rh. gul XLIIII kr.. Soe sal hy dan boeren XX rh. gul V kr.
Fol. 274 v.

Somma sommarum van allen opboeren loept te samen in desen jair III C 1 rh. gulden XLVIJ kr.


Fol. 275 r.

Uytgeven der Burgermeysteren vurscr.

Item in den irsten, doe die Raet verset waert, verteert tot Tijsen huys LXXVIII qrt ad III kr. valet IIII rh. gul XXXVIIIkr.

Item doe die alde Burgermeysteren rekende, verteert tot Willem Monnics ende Jan Ansems LXXXV qrt ad III kr. mitten gelaech dat die Amptmen dair op setten by den Rade overgegeven valet V rh. gul. X kr/

Item doe men die Rekeningen oversach, verteert tot Willem Monnics LIII qrt ad III kr. valet III rh. gul XII kr.

Item doe Jacob Vennen lant gecoft waert, dair op doe verteert tot Derics van den Cluten ende Jans van den Broeck by den gemeynde Bade XXV qrt ad III kr. valet sunt 1 rh. gulden XXVI kr.

Item doe Jacob Vennen lant gemeten wairt, verteert tot Willen Monnics by den gemeynen Rade XVII qrt ad III kr. valet 1 rh. gul II kr.

Item doe Wij Henric Snavels landt besien hadden, verteert tot Derics van der Cluten VI qrt ad III kr. by den gemeynen Rade valet XVIII kr.

Item doe Willem Monnics landt gemeten wairt, aldair gegan die scolthet, Sweer ende Jan van Olmen mitten meeter, doe verteert tot Jans van den Broeck X qrt ad III kr. valet XXX kr.

Item den Amptman geschenckt tot Henric Doppers, om dat hy ons nyet hijnderlic wesen en solde aen ons heren genade XXVI qrt ad III kr. by den Rade valet I rh. gul XXIX kr.

Item IJ qrt malenasijen opt Raethuys gehaelt, doe men ons heren genade gaen sold om die vercregen rechten te bidden ende 1 kr. aen sconen brode valet XVII kr.

Item doe men den brief van den huys gehaelt had, verteert tot Tijse VII kr.

Item doe men die scoel coft, verteert tot Copkens XXI qrt ad III kr., die men te lijvop galt valet I rh. gul XIIII kr.

Item ons heren genade gescenckt op te Jaersavont tot Jans van den Broeck 1 C IIII qrt ende Tripken gegeven II qrt ad III kr. valet VI rh. gulden XXIIII kr.

Item die Burgermeysteren ende Jan van Olmen, doe sy te Venlo waren tot ons heren genade om des Tols will van Ruremunde, verteert 1 rh. gulden XLII kr.

Itemop te Raetcameren die Raet doen halden aen bier ende brode sunt XII kr.

Item Coman Henric mitten gesworen tot Tijsen verteert, doe men Jacob Dopper holt coft IIII qrt ad II kr. valet XII kr.

Summa lateris XXVIII rh. gulden XLVIII kr.
Fol. 275 r.

Dit is die Tymmeringe aen de Tijgeloven.

Item in den irsten gecoft totten huysken van Jacob Dopper V holter ad 1 nyen gulden ende dair af Gaert Koenen gegeven te halen tot Haeps X kr. ende mede geseynt hoirre twee dat holt te laden X kr. ende II holter van dertigh ende IIII balckoen ad VII kr. ende noch VII holter ad III kr., die gebesicht sijn totten huys enden totten culen ende van Jan van Bomel gecoft LX elsen opsetel ad VII ortken enden IJ C latten ende staken ad I rh. gul. Dair af Arnt Koenen gegeven te halen XIIII kr. enden om scragelrijs enden deckteen XXI kr. valet sunt IX rh. gulden XXI kr.

Item dair opgedeckt XVIII vymmen scoeff ad VII kr. enden Jan die Decker dair op gedekt VI dage op sijnen cost ad VIII kr. enden Jan Gobbels soen geoepert VI dage ad VI kr. valet sunt IIII rh. gul XIII kr.

Item Jan van Hijnen aen den huijsken getymmert V dage ad VIII kr. ende die selve noch gehadt van der doire te maken aen den huysken ende van der vormtafelen op ter tijgelrijen valet sunt 1 rh. gul XIII kr.

Item Heyn van Kuyc enden Jan van der Hege III dage aen den huysken gescragelt ende geldt ad VI kr. ene Reijnken II dage bant geerde gesneden, ende oic aen den huysken gelat, valet sunt XLVIII kr.

Item gebesicht aen den II culen op ter tijgelrijen ende aen die dore van den huysken i C LXXV voet plancken, costen 1 rh. gulden VIJ kr.

Item gegeven van den grave te maken voir der tijgelrijen XVI kr.

Iten gegeven om III metzcupen aen den over XV kr.

Item om I boery gegeven VI kr. dair sy water mede droegen ende om een water cupe V kr. valet VI kr.

Item gebesicht in den irsten aen den oven XXXV dusent bleecksteen, elc dusent XIIJ kr. ende XXIII dusent gebarnt steen ad XLV kr. enden II dusent steen tot decksteen op ten oven, dair toe gebesicht III mudde calcs ad XXIII kr. enden Jan van Holt, Wolter ende Jan Mont elc XIIII dage gemetz aen den oven elc sdagh III alde braspenning ende Sierken, Willem van Boegen ende Henneke die Hoge, elc XIIII dage dair geoepert ad VI kr. ende Jacob Kynoet IIII dage ende Jan Roelkens X\dach oic dair geoepert valet sunt XLVIII rh. gul XXII kr.

ItemJan die Steenbeckeren gegeven, om dat hy die water culen gegraven heeft, die plaetze geslicht ende van den leem aen den oven te vueren ende van den calc te halen IIII rh. gul.

Item Heyn Peperkoec gegeven van plancken enden steygerholter ende deckstroe aen den oven te vueren VI kr.

Item gecoft XXVIII vymmen stroeys voir II rh. gul XVII kr. ende II vymmen rijs ad XXVI kr. om den steen mede te decken valet III rh. gul IX kr.

Item Henric den Cuper gegeven van IIII formen te maken XVI kr. ende van watercupen ont wee te snijden ende te bijnden IIII kr. valet XX kr.

Item van den III formen te beslaen XXIIII kr. ende aen den huysken gebesicht LXVI scerpelinc thondert XX kr., IIJ C lasnagel thondert X kr., IX C lasnagel thondert II butken, II C LXXVIII doir nagel thondert V kr. ende II haken ende II gehengen VIJ lib ad 1 butken valet sunt II rh. gul. XJ kr.

Summa lateris LXXVI rh. gul XVI kr.


Fol. 276 r.

Item Arnt Koenen gegeven van enen voeder scragelrijs te halen uter Wijt totten huysken op ter Tijgelrijen VI kr.


Dit is van de Toern aen der Vischpoirte

Item in den irsten soe hadden wy van de kercken geleent IIII dusent steens ende also voel calcs als II dusent steens beliep, dat den kercmeysteren weder gegeven, elc dusent ad XLV kr. valet V rh. gul XXV kr.

Item noch den kercken van Assel af geleent II dusent VI C steens, die totten Toern voirscr. oic gebesicht is, die die stat der kercken vanAssel noch sculdich is.

Item gegeven van den selven steen tot Nederassel te halen XV kr.

Item Gaert Koenen XVIII karren calcs van den kerckof aen die Vischpoirt gevuert ad J kr. ende VII karren sands ad I kr. enden IIII dusent steens op ten kerckof gehaelt ad V kr. valet sunt XXXVI kr.

Item Jan Mont, Jan vanHolt ende Wolter elc III dage aen den Toern gemetz, ende Herman Kyenouts IX dage elc sdagh III alde braspenningvalet III rh. gul XXIX kr.

Item aldair geoepert Fierken IX\dage, Jacob Kynoet, Willem van Boegen ende Jan die Hage elc III dage, Jan Roelkes III dage enden Jan Ekers enen dach steen van der Mazen opgedragen ende Jan Roerlkes nae gruys uten Toern gedragen, steen geveecht ende der kercken steen af getelt, V dage ad VI kr. valet sunt III rh. gulden XV kr.

Item aen voirs. Toern gebesicht 1 boltken III kr., III middelholter ad IIII kr. ende IIII keper holter ad II kr. 1 ortken, IIII velligen ad II kr., die geleet sijn yn die busgaten, dair af gegeven ontwee te snijen II kr. ende I balckoen onder die Vischpoirt geleet VII kr. valet sunt XLI kr.


Dit is die Tymmeringen van den hogen Toern ende van de staecket aldair.

Item gegeven om 1 holt totter trappen aen de Toern XII kr., XVIII boltken ad III kr. ende IIII keperholter ad IX ortken, ende III middel-holter ad IIII kr. emdem die gebesicht aen den staecket ende in de spoelen ende noch totter ganck gebesicht tussen den Toern V holter van dertigen ad VII kr., V balckoen ad VII kr. ende VII boltken ad III kr. enden van Henric vanAssel gecoft 1 C plancken onder den ganck mede te sulren voir 1 rh. gul ende van Herman van Wamel oic II C XXV voet, thondert 1 Peter ende II C leydaecks boven op geslagen ad XXVI kr. ender meyster Peter die Leydecker dair gedeckt 1 roede leydaecks V rh. gul ende om forsten gegeven XIII kr., valet sunt XIII rh. gul IIIIJ kr.

Item Gerit Kanes soen 1 dach die doir daer gebroken ad III braspenning enden Jan die Cort II dage dair geveget ende geruymt boven ende beneden ad V kr. valet XIX kr. III oirtken.

Item Jan van Hijnen al dair getymmert met sijnen knaep IIIJ dach ad VIII kr. valet 1 rh. gul VII kr.

Item aen den voirs. ganck gebesicht ende aen den staecket III C LXXVnagel ad VIII kr., LXVI lasnagel thondert X kr., LXXVI scerpelinc thondert XX kr., VI C decknagel ad III kr., II gehenge aen die doirne XII kr. ende 1 sloet voer die doir gemaect VIII kr. valet sunt 1 rh. gulden XLII kr.

Summa lateris XXX rh. gul XLIII kr. III ortken.
Fol. 276 v.

Item gecoft III plancken dair die doir af gemaect is op ten hogen Toern ende die vensteren op die Veerpoirt XXIIII kr.

Item Jan van Weert III dage dair over getymert ad II braspenn. Valet XX kr.

Item gecoft van Jacob Dopper XV holter ad 1 nye guld, die geset sijn after den hogen Toern aaen den staecket ende II holter van dertigen mede gesweept ad VII kr. valet sunt X rh.gul XXVIJ kr.

Item Jan van Hijnen myt sijnen knaep V dage dair over getymmert en dat staecket te setten ad VIII kr. valet 1 rh. gul XXXI kr.

Item dair aen gebesicht IJ C dobbel scerpelinc ad XL kr. ende LXXV scerpelinc thondert XX kr. ende 1 vierdel lasnagel IIJ kr. valet sunt 1 rh. gul XXIX kr.

Item aen die Veerpoirt gebesicht 1 balckoen tot clampen VII kr., dair af gegeven te snijen III kr. ende Jan Maess knaep van dat aen te slaen II kr. valet sunt XII kr.

Item aldair aen de Veerpoirt gebesicht 1 C LXXV poirtnagel ad XL kr. ende 1 cram van II ponden, II C XXV doernagel aen die vensteren geslagen ad V kr., II pair gehenge aen de vensteren VI lib. ende 1 vierdel decknagel III ortken, ende II sloeten aen beyde die doiren op ter Veerpoirte vermaect VI kr. ende I klinc II butken, III haeck mitter crammen aen die vensteren Ii kr. ende 1 slot opter poirten vermaect II kr. valet sunt II rh. gul II kr.

Item I sloetel vermaect totten Wakehuys after Uden III kr.

Item noch aen die Hampoirt 1 slot vermaect VI kr. ende 1 nye sloet aldair gemaect X kr. ende aen de put emer op die merckt IIJ kr. ende aen de pleyen (=WC’s ?) op den put by Jan Kocken VI kr. ende opt Raethuys 1 oge aen die clinck IJ lib II kr. valet sunt XXVIJ kr.

Item aen der Veerpoirte gebesicht IJ C steens aen de trappen thondert IIIIJ kr.. Ende Heynken Wellens dair af gegeven te halen als steen, calc ende sant IIII kr. ende Deynken aen de trappen gemetz ende opt Raethuys die doire gehangen ende die clinck yn gemetz IJ dach ad III braspenning ende Gerit Kanens 1 dach die gater after der Joncfr. Van der Hatert toe gemetz III braspenn. Ende Jan Roelkens aldair geoepert VI kr. valet sunt XL kr. III ortken.

Item Tijs Crach III dage mede gearbeidt aen de staecket after den Toern ad II braspeen. Ende Jan Roelkens enen dach VI kr. valet XXVJ kr.

Item Herman Screynmeker gegeven van den tresoir ende van der doiren op ten Raethuys VJ rh. gul ende van den sloeten ende gehengen aen de tresoir 1 rh. gul. Ende van de gehenge sloet, III sloetelen mitten ringe aen der doeren 1 postulaet gul ende yn die doir IIIJ C nagel ad X kr. valet VII rh. gul XLVIJ kr.

Item aen der stat in der kercken II hangende sloet doen maken mitten gehengen ende crammen XVIII kr.

Summa lateris XXVII rh. gul IX kr. III ortken.
Fol. 277 r.

Dit is van den staecket buten die Brugpoirt

Item in den irsten gehadt van Jacob Dopper IIII holter, dair die hammeye in den staecket af gemaect is ad 1 nije gulden. Ende van Willem Monnic ! C LXXV boltken ad III kr. ad II holter van dertigen ad VII kr., dair dat mede gesweept is valet sunt XIII rh. gul XXXVI kr.

Item Tijs Crach III dage daer aen getymmert ad II braspenning. Jan van der Hoeven V dage dair aen gearbeydt ad VI kr. ende die selve Jan myt sijnen gesel dat selve holt een deels dair gesneden, hoen gegeven XX kr. ende Jan van Hijnen met sijnen knaep VII dage aldair getymmert ad VIII kr. valet III rh. gulden XXXIIIIJ kr.

Item aen den staecket aldair gebesicht IIIJ C XXXVIII dobbel scerpelinge ad XL kr. II C XIII lasnagel ad X kr. Ende XXXV lib. aen gehengen ende XIIJ lib. aen veteren ende crammen ende noch aen crammen IIII lib. ad 1 butken ende voir twee knuyster die daer voir hangen XXVIII kr. valet V rh. gulden XXIX kr. i ortken.

Item aen der lynden gebesicht 1 C lasnagel II butken, 1 vierdel lasnagel IIJ kr., VI latten III kr. en 1 boltken III kr. valet sunt XI kr.
Dit is die Tymmeringe van den brugge aen der Hampoirte.

Item in den irsten gecoft van Jacob Dopper 1 holt voir 1 nyen gulden en van Willem Monnic 1 balc voir 1 rijer ende van Jan Maessoen een makette XXIII kr. ende V tuirbogen (?) ad XV kr. II balckoen ad VII kr ende VII boltken die after die kist liggen ad III kr. ende die holtsnijer van desen holt ende plancken te snijen XLVIII kr. valet sunt V rh. gul XXXIIII kr.

Item aen der selver brugge gebesicht II C steens IX kr. ende Arnt Koenen van steen ende calc dair te vueren II kr ende Gerit Hanens soen J dach dair gemetz IIIIJ kr. valet sunt XVJ kr.

Item Arnt Koenen gegeven van den balcken ende holt werc by Jans van Hijnen te vueren ende weder aen der Hampoirte VIII kr.

Item Jan vsn Hijnen ende sijn knaep IX dage dair over getymmert ad VIII kr. valet II rh. gulden XLVI kr.

Item II man die holpen die brugge aldair te vegen ende scoen te maken 1 dach ad v kr. valet X kr.

Item in der brugge geleet 1 spill, weget 1 C LXXIIII lib ad II kr. ende IIII beytel dair se mede gesloten is, wegende XI lib. ende II onderlagen XVIII lib. ad 1 butken ende een cram mit enen oge, daer die veter aen sluyt VII kr. ende LXI dobbel scerpelinc thondert XL kr. ende III C XXXIII scerpelinc ad XX kr. ende die alde spill woech die in der brugge voir lach XCII lib. ende die den smyt aen sijn gelt weder gegeven, he dair voir gecort V ort IX guldens der stat dienende valet sunt VIII rh. gul XXXIIJ kr.

Summa lateris XLI rh. gulden XI kr. III ortken.


Fol. 277 v.

Item totter haspelen gebesicht XIX holter van dertigen ad VII kr. ende balckoen ad VII kr., VII middelholter ad IIII kr., VII boltken ad III kr. ende VIII keperholter ad IX ortken, valet sunt V rh. gul XXV kr.

Item Jan van Hijnen aen die haspele ende aen die Veerpoirt ende aen die trappe van de hogen toern getymmert myt sich derder IX dage ad VIII kr. valet sunt IIII rh. gul XX kr.

Item Jan van Hijnen gelapt aen die Hampoirt ende Brugpoirt aen de bruggen II dage ende van eenre tesse te maken aen der Hampoirte IIJ kr. valet sunt XIX kr.

Item Jan van Weerdt ooi IJ dach gelapt aen der bruggen ad II braspenning valet IX kr. III ortken.

Item een eynde van eenre plancken aen der doiren van der stat mede gelapt ende 1 scale op te brugge gelapt sunt XII kr.

Item voir op ter Vorster brugge van der Hampoirte doen leggen VIII holter ad III kr. ende van Ceelken die Cremer gecoft willigen plancken dair die bruggen mede gelapt sijn XX kr. valet sunt XLIIII kr.

Item gegeven on 1 scale dair een sitten af gemaect is voir die Hampoirt ende voirt verlapt VII kr.

Item gegeven 1 man die die busse vuerden an allen poirten II kr.

Item aen die Hampoirte ende aen der Brugpoirte gebesicht II C LXXV lasnagel ad X kr. ende I C XXV scerpeling adXX kr., 1 cram aen die vorste poirt van de Hampoirte weget IIII lib. ende noch 1 cram VI lib. ende 1 roede onder die alde spille geleet, weget XIII lib. ende 1 cram aen der brugge VI lib. ad 1 butken. LXVI dobbel scerpelinc thondert XL kr. ende 1 pegge ende 1 cram aen die veter VI kr. ende aen der Brugpoirte noch 1 C lasnagel X kr. ende XXXVIII scerpelinc, thondert XX kr. valet sunt II rh. gul. XLIIJ kr.

Item gegeven om Rijs, daer die weelen af geslagen sijn, dair die haspel aen hangen VIII kr. ende den vischer gescenct VIII qrt Delfs biers, doe sy die welen sloegen valet XII kr.

Item Jan van Hijnen noch gehaelt II scalen, dair hy die brugge mede lapten VIII kr.

Item gecoft van Jan van der Hege rijs die gepoet sijn aen den hogen Toern voir XXVIII kr.

Item noch van Ceelken gehadt rijs oic aldair gepoit VIII kr.

Item Heyn van Kuyc ende Jan van der Hege, elc dair getuynt ende gepoeyt V dage ad V kr. valet 1 rh. gul 1 kr.

Item Heyn van Kuyc ende Gerit Poirter IIII dage rijs ende holt after die mueren al om af gehouwen van beveel ons heer genedig ad V kr. valet XL kr.

Item Arnt Koenen gegeven van den rijsen te vueren die after den hogen Toern gepoot worden IIII kr.

Summa lateris XVII rh. gulden XXXVI kr. III ortken.


Fol. 278 r.

Item Heyn van Kuijc ende Jan van der Hege VI dage die kanten geveecht, doe die naebuereb after hoeff groeven ad V kr. valet 1 rh. gul XI kr.

Item Heyn van Kuijc, Jan van der Hege III dage getuynt aen den dijck bij der Slusen ende die brugge gebrecht ad V kr. valet XXX kr.

Item gecoft vanArnt Koenen I C XXV poeter ad 1 rh. gul, die geset sijn aen de hoefde ende op ten dijck al dair ende Heyn vanKuijc ende Jan die Cort II dage dair over geset ad V kr. valet 1 rh. gul XXXII kr.

Item Gerit Hanensoen van IJ roede straten bij Sweren gemaect ad XIIII kr. ende IIII karren sands aldair gevuert ad I kr. valet XXV kr.

Item op ter Raethuys gebarnt II vymmen rijs ad XXVIII kr. valet 1 rh. gul VII kr.

Item doe die geswaren om dat holt tot Haeps getogen waren, die verteert X kr.

Item den Teengieter gegeven om dat hy int spoel liep XXIIII kr.

Item den peperen van Nymegen gescenct, doe men ons vrou droech XXIIII kr.

Item van enen sele aen der urclocken gebesicht VII kr.

Item also die alde Burgermeysteren tafter bleven 1 C XIX rh. gul VIII kr. I ortken, des hebben wij Peter den Leydecker af geslagen van soldier, bolten, beytel ende haken XXIIII kr., soe coemt hoen noch van de voirs. somme, dat wy hoen vernuecht hebben 1 C XVIII rh. gul XXXIII kr. 1 ortken.

Item noch soe is men meyster Deric sculdich geweest van den Toern enen termijn XLVII rh. gul, des hebben wij hem gecort van holt, plancken ende cost XXXI kr. ende men is hem oic sculdich van den twee sulren XIII rh. gul des hebben wij hem gecort van den lijcop J rh. gul, soe coent hem dair af dat wy hem betaelt hebben LVIII rh. gul XLIIJ kr.

Item gegeven van onsen brieff te besegelen van den rechten begrijpende aen der Cancelrijen XV rh. gul ende 1 rh. gul te scrijven valet XVI rh. gul.

Item Jan Ekers een reyse tot Zambeeck te gaen om Jan van Hijnen te halen, dat staecket te maken Vi kr. ende Jan Roelkens om Jan van Hijnen eens gesant, want hy nyet en quam, hem gegeven VI kr., valet XII kr.

Item Jan Roelkens aen Henric van Blitterswick gesant myt ons heren genade brief, om in der kercken te doen seggen, onsen burgeren nyet te besetten, hem gegeven VI kr.

Item een wijf op ter dijck van de vondelinge yerst te halden VIJ kr.

Item een holt tot Oeyen aen de busse gesant IIII kr.

Item tot Jan Zeus gehaelt J C lasnagel ende X scerpeling ende X scerpeling, die aen de brugge verlapt sijn, valet XIII kr.

Iten die Burgermeysteren den werckluden dit jair all om gescenckt XVIII roeyken koertz ad X gr. valet XIIJ kr.

Item van Jacob Dopper gehadt 1 holt, die gebesicht is aen den ganck by den hogen toern 1 nyen gulden valet XXXIIIJ kr.

Item 1 man II dage, die gater gebroken doen meyster Deric die sulre maecten ad II braspenning valet XIII kr.

Summa lateris II C II rh/ gul V kr. I ortken.


Fol. 278 v.

Dit sijn die gene die in onsen jair myt elydaeck gedeckt hebben, van elc roede enen Reynaldus gulden, den gerekent voir XXXVI kr.
Item Jan Zeus X roede

Item Henric van Hoern VI roede ende 1 dordel van 1 roede

Item Jan Kocken XV roede ende 1 vijftedeel van 1 roede

Item Hoelleken VI roede

Item Arnt van Tefelen IIIIJ roede

Item Wolter van Wamel VJ roede

Item Jan Maessoen VI roede

Item Marcelis die Vriese VIII roede

Sunt LXJ roede leydaecks ende 1 derdedeel ende 1 vijftendeel van eenre roede valet XLIIII rh. gul XLI kr.
Item Deric van der Cluten IJ roede tijgeldaecks, die roede XXIIII kr. valet XXXVI kr.
Summa lateris XLV rh. gul XXVIII kr.
Fol. 279 r

Dit is de Onraet, die die stat jairlix gilt:

Item in de irsten op Paesschen, den scolthet, den scepenen, den Burgermeysteren ende den clerc, elc gegeven 1 pair hansen ad III kr. ende yn elc pair IIII qrt ad III kr. ende den bade 1 p. hansen ende II qrt ende den weker 1 qrt, valet sunt IIII rh. gul XLII kr.

Item des gelijcs oic gegeven op Kersmys en scolthet, den scepenen, den Burgermeysteren ende den clerc elc 1 pair hansen ad IIII kr. ende yn elc pair IIII qrt ad III kr. enden den bade 1 pair hansen ende II qrt enden den weker 1 qrt valet sunt IIII rh. gul XLII kr.

Item den scolthet voir sijnen Tabbert op Paesschen III rh. gul

Item den clerc voir sijnen tabbert op Paesschen II rh. gul

Item den bade voir sijnen tabbert op Paesschen II rh. gul

Item den Capittel IIJ lib. alds gelds ende Sinte Barbaren altair Xs alds gelds valet 1 rh. gul XXXVIIJ kr.

Item den heer voir sijnen banwijns XL lib. payment valet VIII rh. gul

Item Gijsbert die Wreede ! C liber payment valet XX rh. gul

Item den alden scutten doe sy scoten IIII rh. gul

Item den selven gescenct doe sy int harnyts gingen 1 vaet Delfs biers XXIIII stuver valet 1 rh. gul XIII kr.

Item Sente Barbaren scutten, doe sy scoten III rh. gul

Item den selven oic gescenct, doe sy int harnys gingen 1 vaet Delfs biers XXIIII stuver valet 1 rh. gul. XIII kr.

Item in desen jair op ter poirten verbarndt I C XV liber kers. Ad IIJ kr. valet V rh. gul XLIIJ kr.

Item den Gasthuys te Grave 1 malder rogge XXVIII kr.

Item Jaepsken Vennen VI malder 1 scepel rogge uter den Tijgelwerck op Sente Nycolaus dach ad XXVIII kr. valet III rh. gul XXVIII kr.

Item meyster Gerit Sloetmeker van der Orclocken te stellen V rh. gulden

Item gegeven van de scolen te hueren II rh. gulden

Item gegeven den poirter aen die Hampoirt II lib. payment valet XX kr.

Item den poirter aen die Brugpoirt 1 lib. payment valet X kr.

Item den coster 1 lib. payment valet X kr

Item den Baide van Antwerpen op Pinxsten ende op Bamysse, die ons die geleyde brief brengt, hem gegeven tot II malen XXIIII kr.

Item over die rekeningen mitten clerc verteert IJ rh. gulden

Summa lateris LXXVI rh. gul XVI kr.


Fol. 279 v.

Summa summarum van allen uytgeven van desen jair loept te samen VC XLVI rh. gul XIX kr. 1 oirtken.


Aldus blijven wy Burgermeysteren voirs. tafter aen der stat dat opboeren aff geslagen II C XLIIII rh. gul., XXI kr. III oirtken, soe sal Willem Monnic der stat corten, die hy misrekent had aen de hansen op Paesschen en op Kersmis II rh. gul.
Item Gerit Jans soen wardt ons over gelevert te arbeyden der stat voir II Reynaldus gulden, die hy der stat noch sculdich is van sijnre burgerscap, want hy ons nyet gearbeydt en heeft.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina