Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina4/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Dyt syn die ghene die poerter worden syn in onse tyt


Item Heynken de Steynmetseler II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Jan van Helmont II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Arnt Arnts soen van Erp II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Deynken Sewycte (?) man II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Jan mitten Luijten II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Deric Marssman II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Jan Roloffs Wymmers soens son II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mew facit VII lb VIII s.

Item Gerit van der Aelssvort II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Heynricus van der Aelsvort II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Jan die Beeste II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Arnt Shasen II Arnhems gulden, den gulden ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Summa LXXXII lb VIII sDit is van vechtlicken saeken


Item Driess Bruwers I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item Gelenberch doen berchs soen I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item Willem die Bruwer I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item Arnt van Meirlar I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item Ansem Peter Aben soens soen I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item Roelken Jan Boeden soen I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item des is Gerit Boiden burge worden voir dat wyff die mit Roelken vechtelich was voir I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item doebe (?) Deric Soenees vader I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item Jan Goessens soen I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item Jan Monyck hoeft geloeft voir Peter Tilkens man van Plenen als van vechtliken saken I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Item Botholen Noewen soen I M steyns ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s

Summa XL lb XIIII s.


Fol.15 r.

Item verkoft der keerken ende den Gasthuys ende voirt anderen den naaburen XLV M steens, elck M XLV lichte mewen facit C LXIX lb XVII s

Summa presente C LXIX lb XVII s.
Summa summarum van den opboeren XX C lb en LXXX lb VI s 1 d makent an Arnh. Gulden V C LXIII Arnh. Gulden IX mewen III gr.

Dit is die steen, die dyt jaer gebacken is, gelyc als ons Deric van Wychen gelevert heeft


Item IIII M … steens gebacken, die elck in helt LX M steens ende J C steens
Summa van den IIII oeben steens voirsc. CC M XL .. ende II C steens
Item soe hebn wij verlacht in der stat behoeff CM XCIIII M ende II C steens ende XLVI M steens gelic voirscr. is.
Summa CC M XL M ende II C steens
Aldus soe iss die steen bewesen.
Fol.15 v

Uytgeven der Burgermeisteren voirgen. Van desen jaeren den Arnh. Gulden gerekent ad XLV mewen, die mew ad IIII gr.


Item in den eirsten, doe die aude Burgermeisteren afgenicgen ende die nyen an gekoeren worden, doe vertert tot Henric Rutgers huys II Arnh. Gulden XVI mewen II gr

Item doe Jan Noiden den soen ende Lambert van Olmen tot Nymegen waeren van der stat wegen vertert VI Arnh. Gulden ende VI mewen

Item doe Lambert van Olmen ende Jan Knapen soen tot Nymeghen waeren van der stategen vertert 1 Arnh. Guld V mewen IJ gr.

Item doe Jan Knapen soen tot Nymeghen was als van der stat wegen vertert XVIII mewen

Item vor den selven mael van eenen perde tot huyn gegeven VII mewen II gr.

Item verlacht by rade de scepenen, doe sy die rekeningen tot Arnts Hanen huys oeren sagen vertert XVIII mewen.

Item verlacht by raede der scepenen, doe men die assize verpachten solde mit swaren payments 1 Arnh. Guld XXIII mewen.

Item gekoft tegen Jan Bonefaes XXI wilgen, elck wilge X gr facit 1 Arnh. Gulden VII mewen Ii gr.

Iten gekoft tegen Jacob van den Hout XXVI wilgen voir 1 Arnh. Guld

Item doen die scepenen eens woirden van den poerteren tot Arnts Haenen huy vertert II Arnh. Guld

Item doe die scholtet ende Arnt Knapen soen tot Nymegen gereden waeren van der stat wegen, dat baide Tailout an geyncge vertert XVII mewen

Item ter selver tyt een pert gehuyrt om VII mewen II gr

Item vertuynt an den bolwerck LVIII burden rys, die gekoft worden tegen Arnt Knaepen son, elck burden voir VI gr facit 1 Arnh. Guld XLII mewen

Item gegeven die voirscr. rys te voeren an dat bolwerck ende op te dragen XIIII mewen.

Item vertuynt daer der stat urber was LX daige, elcken dach VJ mewen facit VII Arnh. Gulden XV mewen

Item gegeven van den graveren in der havenen ende anders waer in de stat behoef van CXXVII daige van elken dach VJ mew facit XV Arnh. Guld XXIII mewen ende II gr.

Item noch van rys gevoert die in der Marssen geholt worden gegeven XVI mewen

Item verlacht by raede der scepenen ende by den acht mannen gekoren uyter den veir veirdelen der stat, doe men graveren ende batten solde XVI qrt. Wyns, elc qrt ad XV gr facit 1 Arnh. Gl XV mewen.

Summa XLIII Arnh. Guld XXVII mewen.


Fol.15 v

Item op Paeschen den scoutet voir synen rock II Arnh. gl VII mewen 11 gr.

Item noch den scoutz op die selve tyt gegeven tot syne hoechtyt IIII qrt wyns die qrt ad XV gr. facit XV mewen

Item den burgermeisteren scepenen ende der stat clerck elc tot syne hoechtyt IIII qrt wyns, elckqrt ad xv gr. facit III arnh. Guld

Item der stat boide tot synen hoechtyt II qrt, die qrt ad xv gr. facit VII mewen Ii gr.

Item om XI par hanschen, elc par ad IIIJ mewen facit XXXVIII mewen II gr.

Item den Custer gegeven van de clocken te stellen II Arnh. Guldeen XXII mewen II gr.

Item Deric Smytz knape, dat hy die clocke gemact heeft, doe sy niet slaen en wolde 1 Arnh. Gulden

Item om een wyn vaet daer mede men pylschafte af macte XXX mewen.

Item Tzeelken den Floermaker gegeven voir III knuyster ende andere floere ter stat behoeff 1 Arnh. Gulden X mewen.

Item den rentmeister gegeven van banwyne XX lb facit V Arnh. Guld XVIII mewen III gr.

Item Teuken Boechmaker gegeven X lb facit II Arnh. Gulden XXXI mewen III gr.ende J gr.

Item den Custer tot synen hoechtyt X s facit VI mewen

Item gegeven van der Brugporte op Paesschen VIII Vlemsche gulden, den gul ad XXVIII … facit IIII Arnh. Guld XXVI mewen I gr.

Item gekoft tegen Deric Lua (?) C ende VIII mudde kalcks, doe .. daer af XXXVIII Arnh. Guld. Facit XLI Arnh. Guld. V mewen.

Item gekoft tegen Herman Gelys soen V mudde beslagens kalcke voer II Arnh. Guld XXII mewen ende II gr.

Item gekoft tegen Gertruyt Roelofs VI mudde beslagens kalcke voir III Arnh. Guld.

Item Geirlach ende Claesken hebn gevoert II … karren sans ende XX karren, gegeven voir elc karre II gr. facit II Arnh. Guld XX mewen.

Item dat kalck uyter den sceip te dragen ende te beslaen van elcke mudde (calk) XI gr. facit VI Arnh. Guld XXVII mewen.

Summa LXXXII Arnh. Gulden XXIX mewen J gr.Fol.16 v.

Item Gysen Durwerter betaelt van den Raethuys IX mauder rogge, dat mauder ad XLV mewen facit IX Arnh. Gulden.

Item Aelken Belen betaelt van der stat wege VI mauder roggen, dat mauder ad XLVII mewen facit VI Arnh. Gulden XII mewen.

Item Knypken gesendt van der stat wegen tot Henke Hoefsleger, gegeven XX mewen.

Item gegeven voir VI tonnen kolen ende die op te dragen I Arnh. Gulden III mewen.

Item der Stat boide van Antwerpen geschenct by rade der scepen IIIIJ aude braspenning facit XV mewen.

Item doe men onse vrauwe droech, geschenct den gewaepent VIII qrt. Wyns, die qrt. ad XIIII gr. XXVIII mewen.

Item Peter van Lewen gegeven dat hy gewaict hadde in de Sterft XIII Arnh. Gulden ende XVII mewen.

Item gegeven om een I wynvaet ende om een herync tonne ende om kalck kuypen, die men ter stat behoeff gefingde XXXVIII mewen

Item gegeven om IX bot tegen Merten Mandemaker voir elken bot XV gr. facit XXXIII mewen III gr.

Item gegeven om lynenlaken daer mede die botte mede voederden XXI mewen.

Item doe Jan Monyck ende Arnt Knapen soen tot Nymeghen voeren van der stat wegen vertert ende vervairen II Arnh. Guld X mewen.

Item gegeven Arnt Konen van twee voeder rys, die hy holde in de Marssen X mewen.

Item doe die scudt schoeten geschenct by der scepen raede IIII Arnh. Guld.

Item mynen here van Buyren geschenct by raede der scepenen eene maeltyt tot Jan Poelmans huys costen VII Arnh. Gulden VI mewen II gr.

Item Gybken Macheren gegeven van de stat busse VII mewen II gr.

Item den Knoinken op Paeschen uyter den raethuys gegeven 1 lb vlems, den vlems ad VIIII gr. facit XXXI mewen III gr I …

Item noch den selven Canoniken op Meydach uyter den Raethuys X s auts facit XVI mewen.

Item noch den selven Canonick op Lamberti 1 lb auts facit XXXI mewen III gr. J…

Item here Jan Moeren op Paeschen uyter den selven huys X s .. facit XVI mewen.

Summa XLIX Arnh. Gulden II mewen II gr.
Fol.17 r.

Item gegeven Heyn Werts van XI daigen dat hy wracht an den steyn oeven te vermaken elcken dach 1 qrt van I Arnh. Gul facit II Arnh. Guld XXXIII mewen III gr.

Item gegeven den oeperknecht aldaer oick XI daige elcks daigs VI mewen facit I Arnh. Guld XXI mewen.

Item verwrocht an den selven oeven VI M bleick steens gekoft tegen Deric van Wichen, elc M ad XVIII mewen facit II Arnh. Guld IX mewen.

Item gekoft an den selven steen oeven Cotter (?) Loetssen VI eyken poeste ende 1 style tsamen voir I arnh. Guld XXII mewen.

Item totter selver Loetsen gekoft XX myddelhouth, elc hout ad VIIIJ mewen facit III Arnh. Guld XXXV mewen.

Item noch 1 hout van Derrichen ander Loetsen tot eenen weninstucke voir XV mewen.

Item noch totter selven Loetsen om latten XXVII mewen Ii gr.

Item Jan Bruggen getymmert an der Loetsen III daigen elcken dach XI mewen facit XXXIII mewen

Item verdeckt op ter loetsen VII vym schoeve, elc wymme ad x mewen facit I Arnh. Gulden ende xx mewen.

Item drie daige gedeckt op ter loetsen elcken dach gegeven VI mewen facit XVI mewen Ii gr.

Item gekoft bantgden (?) ende teyn op die loetsen voir XII mewen.

Item Henric die Kuyper gemact dry formen daer men die steene mede formden, elc form V mewen facit XV mewen.

Item Deric Singt gegeven van den formen te bynden (?) XVIII mewen.

Item Henric die Cuper gemact een tonne daer die loeten kloten in liggen, gegeven V mewen.

Item noch den selven Henric gegeven van bynden an den kalc kuypen VI mewen.

Item gelden ende keyse (?) hebn gedragen een kyste mit pylen van Merlers huys opt Raethuys gegeven VI gr.

Item Lemme Karpers gegeven van vrachten als van hout ende stroe, leyme ende sande totten steyn oeven ende totter loetsen aldaer XXXVIII mewen II gr.

Item Jan Karper gegeven voir synen weech, die gelegen is by den stoen oeven X vaet roggen facit I Arnh. Guld XI mewen I gr.

Item verlacht by raede der scepenen ende Otten van Buyren doe men dat harnijss setten XXV qrt wyns, die qrt ad xv gr. facit II Arnh. Guld III mewen III gr.

Item Heyn Everts heeft an der Brugporten eenen haecksteen gelacht dair voir gegeven soe steen soe loett ende arbeit X mewen.

Item om een herync vaet gegeven tot ter stat behoeff VII mewen II gr.

Summa XXI Arnh. Guld 1 mew 1 gr.


Fol.17 v

Dit is die steen, die dit jaer verwracht is an der stat behoeff.

Item in den eirsten verlacht in der haven C M ende XCII M steens ende II C steens

Item verdincgt an Heyn Evertss ende an Jan van den Hout elc M steens te leggen en te verwirken aldaer voir J Arnh. Guld facit XCVI Arnh. Guld IIII mewen.

Item noch verwracht an den Toern an der Vischporte II M steens

Item Heyn Everts ende Jan van den Hout gewracht an de Toern >>II daige, elcken dach ad XII mewen facit III Arnh. Guld IX mewen.

Item twe oeper knechte die aldoe oeperden XII daige, elcken dach VI mewen facit I Arnh. Guld XXVII mewen.

Summa C Arnhems guld XL mewen II gr.


Item Deric van Wichen heeft der stat gelevert CC M XL M ende II C steens (240.200) gelic voirscr. steit in den opboeren ende van elcken M hoem gegeven XXII mewen facit C Arnh. Guld XVII Arnh. Gul XIX mewen I gr.

Item doe dese steen verdyngt wart by raede der scepenen op die tyt verlacht I Arnh. Guld.

Item Deric gegeven van elcken oeven steens J mauder gersters maltz gekoft voir II Arnh. Gul

Item Deric van Wichen gegeven van den geschoyrden weech te maken XXII mewen II gr.

Item Vrederich gegeven voir den weech die doer synen kamp geit XV mewen.

Item verdinct IIII oeven steens, soe an Heynen van Hoese ende Deric van der Voert Jan Coebergh ende an Vyken Boidenson (?) te samen te byrnen voir LXX Arnh. Guld.

Item den Stechberk geschertt II braspenninc facit VII mewen II gr.

Item Jan Monyck gegeven om stroe daer die torn in der havenen mede gedeckt is VIII meen.

Item die Verporte te estricken gegeven XII mewen.

Item den schoutet ende Deric van der Voert af gegeven an erden, daer men die steene af gebacken heeft vyftich roeden die X roede erden daer af voir 1 Vlemschen gulden facit III Arnh. Guld II mewen II gr.

Item dat men eens wart mitten schouttet als van der selve eerden daer op verlacht XXXIX mewen II gr.

Item om eenen oest gegeven daer men mede oesden, doe men dat fondament lacht in de havenen ende den torn 8 mewen.

Summa C XCV Arnh. Guld XLI mewen I gr.
Fol.18 r.

Item Geirlach die steen verdingt te voeren van den oeven op te havenen, des was CM XCIIII M en II C steens (194.200) ende van elken M VI mewen 1 gr. facit XXVI Arnh. Guld. XLIII mewen III gr.

Item Geirlach ende Claess Cautoven gevoert II C ende VIII karren santz, elc karre ad II gr. facit II Arnh. Guld XIIII mewen.

Item Geirlach ende Claes noch gevoert van den Blyenbergh op ten haven C LXXXVIII karren kalcs, die kar ad II gr. facit II Arnh. Guld IIII mewen.

Item om een hoern, daer der stat weker mit bloest 1 Oeverlensche gulden facit I mew

Item voir den ryem an dat horn Herman Saelmaker gegeven 8 mewen.

Item den werckluyden in derhaven geschenct, doe sy eirst begonsten te wirken.

Item gekoft tegen den Gasthuysmeister plancken tot der sluyse so der stat toe hoert bij Velpe voir XXIIII mewen.

Item die selve sluyse te dyken gegeven XXVI mewen.

Item vertymmert an der stat woeckhuysen, doen des noet was, soe van latten van schic……, van leymen ende van allen houtwerke, dat\daer toe geynck tsamen I Arnh. Guld VIII gr.

Item Geynken van Elten op ten selven waicken huysen ende op ter Raethuys gedeck, tsamen elcken dach VIII mewen facit XL mewen.

Item Claes Derics soen van Wamel, die daer oeperden V daige, elken dach IIIIJ mewen facit XXII mewen II gr.

Item verdeckt VI vym schoeve op die selve waeckhuyse ende op ter Raethuys, elck vymme X mewen facit I Arnh. Guld X mewen.

Item gekoft dat hout totter trappen an der Verporte tsamen voir I Arnh. Guld X mewen.

Item gegeven om eene half barkoyn, dat doer gesnede was daer die nasen afgemaect syn boeven der Statporte II braspenn. Facit VII mewen II gr.

Item gekoft II gencge (?) tot Nymegen dat die gene aenen geyninge, die den bot droeger voir I Arnh. Guld IIII mewen.

Item van den selven genegen te voeren gegeven VI mewen.

Item doe men de brucgen verwechden (?) an der Hamporte Geirlach mitten karren aldaer gedient Ii daige elken dach X mewen facit XX mewen.

Item van eenen vynsteren te maken mitten stoff die daer toe hoerde ant Vleyshuys costen tsamen XV mewen.

Item Geirlach en Goert Segers gegeven, doe sy den groys van den kerckhoff voirden tusschen die twe brucgen an der Hamport: tsame XXIIII mewen

Item doe Geirlach der stat steen verdincgde te vooren ende dat sand ende kalck op die tyt verlacht IIII qrt.groten wyns, die qrt wijns die qr ad XV gr. facit XV mewen.

Suma XLII Arnh. Guld, II mewen 1 gr.


Fol.18 v

Item gerekent mit Wathem ende mit Jan Brucgen des sy getymmert hebben in onsen jaer in der stat behoeff hoeren luyden daer af gegeven V Arnh. guld. I mew.

Item plancken gekoft tegen Wathen die Raymaker ende tegen Jan die Wrytes de vertymmert syn ander brucgen doer voir gegeven III Arnh. Guld. XLI mewen.

Item noch gekoft twe middelponter die verwrath syn voir ander brucge an der Brucgporte, elc hout ad VI mewen facit XII mewen.


Item gerekent mit ons en smede van desen jaer ende stat behoeff als van de beeresen (?) an den porte op ten Marcte ende voirt van allen anderen yseren werke tsamen VI Arnh. Guld III mewen.

Summa XV Arnh. Guld XII mewen.


Fol.19 r.

Item op Kersmissen den schoutet tot synen hoechtyt IIII qrt. wijns, die qrt ad III mewen facit XII mewen.

Item den Burgermeisteren ende scepenen ende stat clerc elc tot synen hoechheyt IIII qrt wijns, die qrt ad III mewen facit II Arnh. Guld XVIII mewen.

Item der stat boide tot synen hoechtyt II qrt facit VI mewen.

Item der stat weker tot synen hoechtyt II Gelres mewen facit III mewen 1 gr.

Item gegeven om XI par hansen elc par ad IIII mew facit XXXVIII mewen II gr.

Item den Custer tot synen hoechtyt X s. facit VI mewen.

Item Teuken Boegemaker X lb facit II Arnh. Gulden XXXII mewen III gr. ende J gr.

Item den Rentmeister van den banwyne XX lb facit V Arnh. Guld XVIII mewen III gr.

Item Gysbert de …… van synre jaergulde C lb. facit XXVII Arnh. Gulden III mewen III gr.

Item gehaelt tot Claes Roelofs huys LXXXV lb kerssen elc lb. ad X gr. facit IIII Arnh. Guld XXXII mewen II gr.

Item om papyr ende Inc gegeven X mewen.

Item Gybe Coester gegeven dat hy die Hamport vervechde (?) II lb facit XXIIII mewen 1 gr.

Item Koenen die vaerten (paerten) I lb facit XII mewen J gr.

Item doe men der stat brieve besach, als om den wynen assize uyt te geven verlacht by mede der scepen XIIII qrten wyns, die qrt ad XV gr. facit 1 Arnh. Gul VII mewen II gr.

Item tot den selven mael an anderen onraet4 vertert XXXIII mewen.

Item vertert mitten stat clerck II Arnh. Guld

Summa XLVIII Arnh. Gulden XXXII mewen II gr.


Summa summarum V C XCIX Arnh. Guld VIII mewen I gr. J gr.
Aldus soe blyft die stat den ander Burgermeisteren schuldich van des Rekenyngen XXXII Arnh. Gul XLIII mewen II gr. en J gr.
Fol.19 v. (later is dat gewijzigd in Fol.21 r.)

Anno XXIII (1423)Opboeren Jans van den Grave ende Lambert van Olmen, burgermeisteren tot Grave, begynnende op ten jaarsdach in den jaer IIII C ende XXIII ende uytgaende op ten jaersdach van IIII C ende XXIIII, dat lb gerekent ad VIII Gelre mewen ende die mew voir II gr.
Item geboert op Petri ad Cathedram van den stat lant gelegen after Velpe van Arnt Peters soen ende Claes Roelofs XVI Arnhemse gulden, alle gulden ad XLV lichte mewen.
Item noch van Arnt Peters soen geboert op Petri ad Cathedram van der stat camp … Arnhemse guld, den gulden ad XLV mewen.
Fol.22 r.

Opboeren Jans van den Grave ende Lambert van Olmen, burgermeisteren toe Grave, begynnende in den jaersdach IIII C ende XXIII ende uytgaende op ten jaersdach in den jare IIII C ende XXIIII, dat lb gerekent ad VIII Gelre mewen ende die mew voir II gr.


Item geboert op Petri ad Cathedram van der stat lant after Velpe van Jan die Lewen ende Herman Gelys laet XVII Hollensche gulden, elken gulden ad XLV lichte mewen facit LXII lb. XIIII s.VI d.
Item van der stat Camp van Claes Roelofs ende Arnt {eters son LV Arnh. Gulden ende XXX lichten mewen, den gulden ad XLV lichte mewen facit II C V lb X s VIII d
Summa II C LXVIII lb V s II d.
Item geboert van allen assizen die Claess Roelofs ende Arnt Knapen soen in hoeren jaeren verpacht hatten van III maenden
Item den broede assizen II lb X s.

Item den wijnen ass. XXI voeder ende I qrt ende eenen voeder, dat voeder ad I croen ende die croen ad:XXI lichte mewen facit C XV lb I s VI d

Item den koren ass. XIIII lb X s

Item den vremden bieren ass. XLII lb X s.

Item den bieren ass. XXX lb

Item den verwer ass. XXV lb

Item den wever ass. XXXVII lb

Item den kremer ass. X lb

Item den holten ass. III lb

Item den schoenmaker ass. V lb

Item den vysscher ass. V lb XV s.

Item den vleisheuwer ass. IIII lb

Item den waegen ass. XIIII lb

Item den steyn pacht ass. VI lb X s.

Item den keyss ende lynenlaken ass. III lb

Item den gewantsnyden ass. V s.

Item den fermenteut ass. VIII lb

Summa III C XXVI lb XI s VI d.


Fol.22 v.

Dit syn die hoechsel van allen assizen.

Item den Broeden assize VI h(oogen), ellic h. ad XII s, soe blyft der stat II lb VIII s

Item den wijn assize VI h, elck h ad I croen, en die croen ad LXVI mewen, soe blift der stat XXI lb ende XIII s.

Item den Coeren assize XI h, elck h ad XXX s, soe blyft der stat VI lb

Item den vremden bieren assize LXVII h, elck h ad 1 lb, soe blyft der stat XLIIII lb

Item den beeren assize XII h, elc h ad III lb, soe blyft der stat XXIIII lb

Item den verwer assize VI h., elc h ad XXX s, soe blyft der stat VI lb

Item den wever assize VI h, elc h ad III lb, soe blyft der stat XII lb

Item den kremer assize VI h, elc h XXX s, soe blyft der stat VI lb

Item den holten assize VI h, elc h ad IX s, soe blyft der stat I lb XVI s.

Item den schoemakeren assize XII h, elc h ad IX s, soe blyft der stat III lb XII s.

Item den vysscher assize VI h, elc h ad XVIII s, soe blyft der stat III lb XII s

Item den vleysheuwer assize V h, elc h ad XII s, soe blyft der stat II lb

Item den waeghen assize VI h., elc h ad XXX s, soe blyft der stat VI lb

Item den Steenpacht assize VI h, elc h ad XII s., soe blyft der stat II lb VIII d.

Item den kesen ende lynenlaken assize III h, elc h ad XII s, soe blift der stat 1 lb IIII s.

Item den gewantsnyder assize III h, elc ad X s., soe blyft der stat VI s VIII d

Item den fermenteut assize IX h, elc h ad XII s, soe blyft der stat III lb XII s

Summa C LII lb V s.


Fol. 23 r

Dit syn die assize van IX maenden, die wy verpacht hebn.

Item den Broeden assize, daer die slach aff was VIII lb, soe maken IX maent VI lb

Item den wijn assize, daer die slach af was C XV voeder, soe maken IX maend LXXXVI voeder ende I quartier ende elc voeder ad O kr en de kr ad LXVI lichte mewen, facit IIII C LXVII lb I s. VI d

Item den coeren assize daer die slach aff was L lb, soe maken IX maent XXXVII lb X s

Item den vremden beeren assize daer die slach aff was C LXX lb, soe maken IX maent CXXVII lb X s.

Item den bier assize daer die slach aff was C lb, soe maken IX maent LXXV lb

Item den verwer assize daer die slach aff was LXX lb, soe maken IX maent LII lb X s

Item den wever assize daer de slach aff was C XL lb, soe maken IX maent C V lb

Item den Cremer assize daer die slach af was XXXV lb, soe maken IX maent XXVI lb V s.

Item den holten assize daer die slach aff was X lb, soe maken die IX maent VII lb X s

Item den schoenmaker assize, daer die slach af was XVI lb, soe maken IX maent XIi lb

Item den vysscher assize, daer die slach aff was XX lb, soe maken IX maent XV lb

Item den vleyssheuwer assize, daer die slach aff was XVII lb, soe maken IX maent XII lb X s.

Item den waegen assize, daer die slach aff was LVII lb, soe maken IX maent XLII lb XV s.

Item den steen pacht assize, daer die slach af was XXVI lb, soe maken IX maent XXVII lb

Item den kesen ende lynenlaken assize, daer die slach aff was XIIII lb, soe maken IX maent X lb X s

Item den gewantsnyder assize, daer die slach aff was II lb, soe maken IX maent XXX s.

Item den fermenteut assize, daer die slach af was, XXVII lb, soe maken IX maent XX lb V s
Summa X C XLII lb. I s. VI d.
Fol.23 v.

Item geboert op Paesschen uyter Wijt XVIII lb

Item geboert van XVI beckeren van elken III gr. facit III lb IIII s.

Item geboert op Pinxsteren van Lutgarden hoff buyten der Hamport I lb XIIII s.

Item VII Vleisch bencke van elke VI gr facit II lb XVI s.

Item geboert van de Hamport I lb

Item Jan Monick hoff buyten der Hamporte XVIII s IIII d.

Item uyter Wyerss huys buyten der Brugport 1 Wilhelmus guld ad XXXIIII lichte mewen facit II lb XVI s.

Item van III ramen van ek IIII Vleymsch gulden, den gulden ad XXXVIII mewen facit XXVII lb 1 s X d.

Item noch van II ramen van elk IIII Vleymsche gulden, elke gld ad XXVIII mewen facit XVIII lb I s Ii d.

Item van den huusken opten Blyenberghe IIJ Arnh. Guld, den guld ad XLV lichte mewen facit IX lb IIII s VI d.

Item van den Schoirken onder der Brugporte: niet

Item den gasthuyse meister van eynen banze tusschen der Brugporte ende der watermoelen X s.

Item Baide die Cuyper van enen baige oec aldaer, V Vleymsche

Item Heyn Sewys oic aldaer van enen banze V Vleymsch facit die twe baigen tsamen I lb XV s.

Summa LXXXVII lb X d.


Fol.24 r.

Item op Martini geboert uyter Wyt XVIII lb

Item geboert van XVI beckeren van elken III gr facit IIII lb IIII s.

Item van VII vleischbencken van elken VI gr facit II lb XVI s.

Item van Boekers huys buyten der Hamporte IIII lb

Item van synen Schoerken V s.

Item van Jans toern van den birken 1 lb

Item van den Schoemaker spoele buyten der Brugporten II lb

Item van Roeloff van Yperen: Nyet

Item van Heyn Assems raemstat 1 lb

Item van de Stat toern, den Arnt van de Mer helt 1 Wilhelmus gulden ad XXXIIII lichte mewen facit II lb XVI s.

Item van Ermbouts torn III s. auts facit VIII s.

Item van Roelof Sverwers kynderen I lb

Item van der auder tichelrijen XXXII s.

Item Jan van Eescharen van den hove die des jongen ketelboeters was X s.

Item van Gerit Gaelen hoff II s.

Item Wauthem die Raymaker van den torn II s IIII d

Item Gerit Boiden soen van de Groenre Steghe bij Jan Deynkens X s.

Item baide die becker Heynmans son van synen campe gelegen by des Gasthuys camp buyten der Hamport X s

Item van den torn bij Lutgarden hoff: Nyet

Item Ywen van den Velde van der Brugporte 1 Arnh. Gulden ad XLV lichte mewen facit III lb XIIII s.

Item Melys Jutten son van synen hoff buyten der Hamporte III s.

Item geboert van den ghenen die in gehuyrde huysen sytten van hoeren Poerttyss LXXX Vlemsch facit XIIII lb XVII s

Summa LIIII lb XV s IIII d.


Fol.24 v

Dit syn die ghene die poerter worden syn in onsen jaer.

Item Henric van Hoemen II Arnh. Gulden, den guld ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Jan die Deken II Arnh. Gulden, den guld ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item meister Claes die Aitzer (?) II Arnh. Gulden, den guld ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Item Johannes van Kanne (?)II Arnh. Gulden, den guld ad XLV lichte mewen facit VII lb VIII s.

Summa XXIX lb XII s.
Dit is van vechtliken saiken.

Item Herman Knapen soen twe werven dae II M steens ad eelck dusent d I hollensen schilt, den scilt ad LV mewen.

Item Jan mitten Luyten I M dusent steens ad I schilt, den scilt ad LV mewen

Item Ansem Aebon II M steens, elk ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Peter Hanen I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Item Henneken Doepper I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Item Denys die Schoemaker I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Item Scheven/Schenen (?) Oyen I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Item meister Jan Hanen I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Item Gerit Barbier I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Item Erken Shasen I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen
Item Gerit Jans soen I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Item Herman van Leut I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Item Peter die Volre I M steens ad 1 scilt, den scilt ad LV mewen

Summa XV M steens elc dusent ad LV licht mewen facit LXVII lb XIII s X d.


Fol.25 r

Item verkoft soe den Steenbeckeren soe der kuken ende anders dan naberen LXIII M steens (64.000) elc M ad 1 hollens schilt, den scilt ad LV mewen facit CC LXXXIX lb V s.

Item geboert van Claes Roelofs soen als van dat hij sculdich bleef van den Tolle van Hollant, dat hy van den naberen geboert heeft XXII Arnh. Guld XXI lichte mewen ende III gr facit LXXXIII lb IIII d.
Item verkoft den naberen an onbeslagenen kalck XXXVI mudde, elc mudd VII tuyne, facit LI lb XIII s X d

Item verkoft noch XI mudde beslagens kalcs, elc mudde ad VIII tuynen facit XVIII lb 1 s.

Summa IIII C XLLL lb II d.
Summa summarum XXIIII C LXX lb V s IIII d makent an Arnh. Guld VI C L Arnhemse gulden III mewen I gr.
Fol.25 v.

Dit is die steen, die dit jaer gebacken is, gelic ons die tichellbecker den oeven gelevert hebn.

Item soe syn daer gebacken drie oeven steens, die elc in hoelt LX M steens facit C M ende LXXX M (180.000) steens.

Item bewijss daer aff.

Item soe hebn wy burgermeisteren voirscr. verlacht in der Stat bhoeff C M ende XVI M (116.000) steens

Item verkoeft gelic in den opbeuren voirscr. steit LXIII M (64.000) steens.

Summa C M ende LXXX steens
Fol.26 r.

Uytgeven der Burgermeisteren voirgen. van desen jaer, den Arnhemse guld gerekent ad XLV licht mewen, die mew IIII gr.


Item doe die oude Burgermeisteren rekenden, vertert in Arnt Knapen soens huys III Arnhemse guld en XXXVIII mewen.

Item den praest van Aiken geschenckt een gelaegh tot scholrechten huys, soe wyn ende ander spijsen tsamen LXI qrten wyns, die qrt ad III mewen facit IIII Arnh. Guld III mewen.

Item Jan Van Broegel gedickt ende getuyndt ende gebolwerct LIIJ dach, elken dach ad VI facit VII Arnh. Guld

Item Heyn Maes son oic gedyckt ende getuyndt ende gegraven in der stat behoeff XXXVII daige, elc dach VI mewen facit IIII Arnh. Guld XLII mewen

Iten geschenct heren Johanne van Opstelle in Jan Monycks huys een gelaech, soe wyn ende ander spijse tsamen II Arnh. Guld ende XXIIII mewen

Item Jan Heynken Goebols soens son geboert IIII voer rijs, soe op te Velpsche sluyse ende op te Blyenberg, daer af gegeven XV mewen.

Item Willem Joest gedient op te Velpsche sluijse II daige XII mewen.

Item Heyn van Kuyck gedient an den toern by den dyck III daige, elc dach VI mew facit XVIII mewen.

Item die selve gedient an die Velpsche sluyse II daige gegeven XII mew.

Item Arnt Kemerlinck gedient der stat soe an tuynen after den toern v daige ende op ter sluyse III daige, elc ad VI mewen facit I Arnh. Guld III mew.

Item Deric Koet gedient der stat soe an tuynen ende holt dragen VII daige elc dach VI mewen facit XVI mewen.

Item Heynen son van der Hoege heeft der stat gedient soe tuynen ende soe holt enen rys te dragen te dragen X daige, elc dach VI mewen facit I arnh. gld en XV mewen.

Item betaelt Claes Roelofs son ende Arnt Knapen de laetste burgermeister waeren, dat men hoem sculdich bleiff in der lester rekeningen XXXV Arnh. gulden XLIII mewen III gr.

Item Heynen soen van de Hoge geholt een voeder doerne, daer aff gegeven IX mewen II gr.

Summa LXIII Arnh. guld VII mewen J gr.
Fol.26 v

Item Jan Kylsdonck gearbeit in der stat behoeff, soe an oeperen bolwerke ende holt dragen XX daige, elc ad VI mewen facit II Arnh. guld XXX mewen.

Item Henken Naeprijnc ende Werner Uwens gedient in der stat behoeff VI daige, elc dach ad VI mewen facit XXXVI mew.

Item Willem ende Dieric die Houtsnyder der statt gesneden V veirdel wickomers holts, daer die bruggen mede gemact worden, gegeven XXII mewen II gr.

Item die selve twe gebolwerct an die Segebersche port IIII daige, elc dach ad VI mewen facit XXIIII mewen.

Item tegen Merlair gecoft IIII keper houten gearbeit in der stat behoef, elc stuck ad IIIJ mew facit XIIII mewen.

Item gekoft tegen Jan Koeberch XXI stuck rous holts, daer men mede bolwercde, elc stuc ad VII mewen facit III Arnh. guld XII mewen.

Item gecoft tegen Jan van Werten VIII stuck rous holts voir XXXII mewen.

Item die gebeeden tymmerluyden die de trappen mackten an den waeckhuyse voir hoeren cost gegeven XXXIII mewen.

Item Gerit Pensen heeft der stat geleynt steygher plancken daer aff gegeven XII mewen.

Item doe Arnt die Haen en die schoutet tot Nymeghen gereden waeren van de stat wegen vertert I arnhem guld.

Item Jan van den Grave ende Arnt die Haen ende die schoutz Nymeghen gereden doe vertert 1 Arnh. guld V mewen.

Item doe men onss vrauwe droch tot Grave den gewaependen luyden geschenct an wyne XXXIII mewen.

Item gegeven den auden schutten by raede der scepenen IIII Arnh. gulden.

Item den jonghen schutten gegeven II Arnh. gulden

Summa XVIII guld Arnh. XXVIII mewen II gr.


Fol. 27 r

Item op Paesschen den scholtet gegeven voir synen rock II Arnh. guld VII mewen II gr.

Item noch op die selve tyt den scholtz gegeven voir syn hoechtyt IIII qrt wijne, elc qrt ad III mewen facit XII mewen.

Item den Burghermeisteren, den scepen ende der stat clerck gegeven voir hoer hoechtijet, elc IIII qrt wijns, die qrt III mewen facit II Arnh. guld ende XVIII mewen.

Item der stat baide tot synen hoechtyt II qrt wijns VI mewen.

Item der stat weechter tot synen hoechtyt III mewen

Item om XI par hanssen gegeven XXXV mew III gr.

Item der Stat clerck voir synen rock II Arnh. guld VII mewen II gr.

Item der stat baide voir synen rock: niet

Item die uyrclocke te stellen daer af gegeven II Arnh. guld XXII mewen II gr.

Item Deric Smy gegeven die uyrclocke in gereick te setten XXII mewen II gr.

Item gerekent mit Tzilken Sloetmaker als van twe sloeten an der sceepenenkyst ende an der knuyster in behoeff der stat hoem daer aff gegeven I Arnh. guld IIII mewen.

Item den Rentmeister van banwijne gegeven XX lb payments facit V Arnh. guld XVIII mew III gr.

Item Teuken Boichmaker: niet

Item der Custer voir syn hoichtyt VI mewen

Item gegeven op Paesschen van der Brugporte VIIJ Vleymschen gulden, den gl ad XXVIII mew facit IIII Arnh. gulden XXVI mewen.

Item den Canoniken gegeven op Paeschen uyter den Raethuys I lb Vlemsch, den Vlemsch ad IX gr. facit XXXI mewen IIIJ gr.

Item den selve op Mey X s auts facit XVI mewen.

Item noch den selven op Lamberti I lb A.. facit XXXI mewen IIIJ gr.

Item van der stat lant after Velp als van tynse V vlems, elc vlems ad IX gr. facit XI mew I gr.

Summa XXIIII Arnh. guld XXVI mewen II gr.
Einde fiche 1 en Begin fiche 2

Fol. 27 v

Item vercoft CM LXXXV M en II C steens (185.200), dat dusent ad L mewen facit VII C LIX (759) lb VI s.

Item Celleken vercoft IIII M steens, dat M ad LVI mewen facit XVIII lb VII s II d..

Item der kerken van Gijssen vercoft: XXIIII M ende VIII C (24.800) steens des hebn sy II C steens bynnen in den coep, elc dusent ad LX mewen facit C XXI lb II s.

Summa der steyn VIII C XCVIII lb XV s. II d.

Item gekoft tegen Willem Donsdrij LXXX mudde kalxs tsamen voir XXXI Arnhems gulden XXII mewen II gr.

Item doe bynnen bedinget III mudde kalxs daer voir te lycoep gegelden I Arnh. gld. XXIII mewen.

Item gecoft thegen Jan Roeff C kalxs voir XXXVII Arnh. guld.

Item doe bynnen bedinget III mud kalxs, dair voir te lycoep gegolden I Arnh. gl XXIIII mewen.

Item doe wy Burgermeisteren voirscr. den eirste oeven steens verdingen tegen Jacob Coeberch the borren haem daer aff gegeven XXXI Arnh. guld.

Item tot den selven mael te lycoep gegolden daer aff I Arnh. guld XII mewen.

Item van den voirscr. kalc uyter den schepe te dragen ende the beslaen VIII Arnh. gl. Ende XLI mewen II gr.

Item Claes Cautoeven die aude gevoert II C XCIII karren sants, elc karre ad IIJ gr. facit IIII Arnh. gulden III mewen J gr.

Item Jonge Claes Cautoven gevoert XXXVI karre santz, elc kar ad IIJ gr. facit XXII mewen II gr.

Item Geirlach gevoert C LXXIII karren santz, elc karre ad IIJ gr. facit II Arnh. gl XVIII mewen J gr.

Item gecoft tegen die tychler bleyken steen, daer die oeven mede gelaopt (?) is voir II Arnh. guld.

Summa C XXI Arhn. Guld XXXI mewen III gr.
Fol.28 r.

Item Gysen Durwert betaelt van der stat wegen IX mauder roggen, elc mauder ad LVIII mewen facit XI gl.Arnh. XXVII mewen.

Item Aelken Belen betaelt van der stat wegen VI mauder rogs, elc mauder ad LXII mewen facit VIII Arnh. guld XII mewen

Item Gybken Macheren twe reysen tot Nymeghen gesendt van der stat wegen daer af gegeven XIII mewen.

Item Knypken gegeven van baide loen XII mewen II gr.

Item der stat baide van Antwerpen eenen geley brieff bracht in de Pinxst marct ende noch eenen brieff in die Bannys marct hoem the drynckgelde gegeven XXVII mewen.

Item den baiden van Goch, doe sy ons hoeren dienst schreven gegeven X mewen.

Item den baide van Ruyrmunde, die ons eenen brieff bracht, geschenct X mewen.

Item myns heren baide van Gelre syn gelaech gequyt van VI mewen.

Item myns heren schryver van enen brieff te schrijven ruerende an den toll van Hollant, gegeven II lemkens gl., elc ad XLII mewen facit I Arnh. gl. XXXIX mewen.

Item myns heren poerter gegeven VI mewen III gr.

Item Jan Monyck ende Lambert van Olman drie reyse tot Nymeghen gereden van der stat wege, die eirste reyse vertert XXXVIII brasspenningh ende die ander reyse vertert XXVI braspenning ende die derde XXII braspenning facit VII gl. Arnh. VII mewen II gr.

Item Jacob van den Hout ende Lambert van Olmen tot Nymeghen gereden ende waeren drie nacht uyt, daer vertert XXXIIIJ braspenning facit II Arnh. gl XXXV mewen IIJ gr.

Item Jan Neuden son ende Lambert van Olmen een reyse tot Nymegen gereden van der stat wege vertert XI braspenning facit XLI mewen I gr.

Item tot den selven tyden enen brieff verworven van den here van Egmont als van den Toll van Hollant, den klerck daer aff gegeven I Arnh. guld.

Summa XXXV Arnh. gl. XXII mewwen IIJ gr.


Fol.28 v.

Item verdingt nach twe oeven steens te barnen, dat is te weten den enen an Jacob Coebergh, den anderen an Heinric Baikens (?) daer vor tsamen betaelt LIIII Arnh. gul XXVI mewen.

Item daer af te lycoep gegolden van beyden XXIX qrt. wyns, elc ad III mewen facit I Arnh. gl XLII mewen.

Item doe hebn ons die steenbecker gelevert van der stat wegen C M ende LXXX M (180.000) steens ende van elken M den vorsc. Steenbecker betaelt LXXI mewen ende I gr. facit LXXXV Arn. guld.

Item doe die steen verdingt waeren te backen, doe verlacht I Arnh. guld XXIIII mewen.

Item gegeven den selven steenbeckeren, soe sy dat in bedingden II mauder maudts, daer voir betaelt I Arnh. gul XXXVI mewen.

Item gegeven it erde daer die steen af gebacken wart voir VI Arnh. guld V mewen.

Item doe wy verdingden den darden oeven steens an Arnt die Haen te bornen des men niet vervolgen en konde van noede des weders, doe te lycoep gegolden VIII qrt wijns, elc qrt ad III mewen facit XXII mewen II gr.

Summa C LI gl. Arnh. XX mewen Ii gr.
Fol.29 r.

Dit is die steen, die dyt jaer verlacht is in der stat behoeff soe in de haven ende ander werc, dat is te weten C M ende XVI M (116.000) steens.

Item des heeft Heyn Everts gewracht (=gevraagd?) mitten dusent LXXXVIII M ((188.000), elc M ad XXIIII lichte mewen facit XLV Arnh. guld XXXI mewen I gr.

Item doe wy verdingden an Hein Everts ende Jan van den Haut den steen te verleggen mitten dusent doe te lycoep gegolden XVI qrt wijns, elc qrt ad III mewen facit I Arnh. guld III mewen.

Item die selve Heyn en Jan tsamen gewracht in dach huyren, soe an straten te maken ende an myns heren torn ende die doer te hoeven toe te leggen ende andere waer daer op dienst noet was XXXI daige, elc dach XII mewen facit VIII Arnh. gulden XII mewen.

Item Hannys meister Luytkens son gewracht in dach huyren X daige, elc dach ad XII mewen facit II Arnh. guld XXX mewen.

Item den selven hebn gedient op die tijt vyf knaapen, elc knaap vier daige den dach ad VII mewen facit III Arnh. guld V mewen.

Item Gerit van Wichen gewracht in dach huyren VII daige mit drie imysselen (?) maken tsamen XXI daige, elken dach ad XII mewen facit V Arnh. gulden XXVII mewen.

Item syn leir knape gewracht VII daige, elc dach ad XI mewen I gr. facit I Arnh. guld XXXIII mewen III gr.

Item noch den selven vijf oeperknecht gedient, elc VII daige maken tsamen XXXV daige, den dach ad VII mewen facit V Arnh. guld XX mewen.

Item gekoft tegen Aelet Sanys (?) III tonnen keyen voir XX mewen I gr.

Summa LXXIIII Arnh. guld II mewen I gr.
Fol.29 v.

Item Gybken Matherys gewracht in dach huyren IX dach, elc dach ad XII mewen facit II Arnh. gl XII mewen.

Item Joepken (?) Uwens geoepert IX daige, elc dach ad VII mewen myn enen groet facit I Arnh. guld XV mewen III gr.

Item Heyn Buynts/Buyrits (?) geoepert ende gedient, soe an der tichelrijen oeven ende an myns heren torn IIIJ dach, elc dach ad VI mewen facit XXI mewen.

Item Jan Bonefaes gearbeit in der stat behoeff twe daige, elc dach ad V mewen facit X mewen.

Item Claes van Bruggen oft Belen Hallen gearbeit gegeven VIII mewen.

Item Geirlach heeft gevoert XXVIII M (28.000) steens, elc M ad VII mewen myn enen gr(oot) facit IIII Arnh. guld IX mewen.

Item Claes Caudoven die aude gevoert VIII M (8.000) ad VII mewen I gr. facit I Arnh. guld IX mewen.

Item Claes Caudoven die aude heeft gevoert twintichstehalff dusent (19.500) steens, elc dusent ad VII mewen myn enen gr. facit II Arnh. gl. XLI mewen IIJ gr.

Item jonge Claesken Caudoven heeft gevoert XIX M ende IIII C (19.400) steens, elc dusent ad VII mewen myn enen gr. facit II Arnh. gl XLI mewen.

Item die Tichler hebn gevoert XX M (20.000) steens, elc dusent ad VII mewen myn enen gr. facit III Arnh. guld.

Summa XVIII Arnh. guld XXXII mewen II gr.


Fol.30 r.

Item op ende af gerekent mit Henken Smyt als van nagelen ende die donrebussen to stellen ende te vermaken ende van gehengen, soe an der Spuelreporte ende anders in de stat behoef hoem daer aff gegeven XVI Arnh. guld IIII mewen.

Item mit Deric Smyt gerekent van allen yseren werck, des hy der stat gemact heeft in onsen jaer hoem daer af gegeven II Arnh. guld XLI mewen III gr.

Item Heyn Sewys des hy der stat gemact heeft in yseren werke hoem daer af gegeven XIX mewen II gr.

Item mit Jan Bruggen den tymmerman gerekent als van dach huyren, die hy gewracht heft in der stat behoef hoem daer af gegeven IX Arnh. guld XXV mewen.

Item noch den selven Jan betaelt soe van plancke, die verwracht syn an den bruggen ende an doeren ende vensteren op ter Verporte ende van holtenen daer leydenen af gemact syn an die waeck huysen ende noch van anderen bancken tsamen VI Arnh. guld XXXIIII mewen.

Item Deric Raymaker gegeven, dat hy die brugge an der Hamporten mackte VIII mewen

Item Willem Borman gegeven van hondert XXXVII (137) stuck keeperholts ende van vier myddelholten ende drie buyltken ende van enen barkoen boven die Hamporte tsamen X Arnh. guld XLII mewen.

Item seven haecsteene, soe op ten Blyenberg ende an die Verport ende an die Seberse porte, elc steen ad XV gr. facit XXVI mewen I gr.

Summa XLVII Arnh. gul XX mewen II gr.


Fol. 30 v.

Item gekoft tegen Claes Roelofs vyff barkoen, daer Ermbouts torn mede gemact ware gegeven voir elc stuc XV mewen facit I Arnh. guld XXX mewen.

Item Jan die Wryter betaelt van drie boeryen den steen mede by te dragen XXII mewen ende II gr.

Item Henric die Cuper van kalc cupen gegeven soe te bynden ende te maken XXIIII mewen Ii gr.

Item gecoft tegen Jan van Aiken vier heryncs vaet tot kalckuypen ende twee barkoen te samen XXVII mewen.

Item noch van den selven gehadt een veirdel latten die bruggen oever die hanen mede te swepen gegeven ende oic van eynre steenen kannen XVII mewen.

Item Jan Gysen mit sy dorder (?) in der Masen gewackt enen nacht, elc gegeven XI mewen facit XXXIII mewen.

Item Gerit van Depenbeck gegeven van synen perde, daer Baeken Voechts mede gereden was van der stat wege tot Arnhem van drie daigen XVIII mewen.

Item noch tot des selven Gerits huys an byer geholt, dat die wagen luyde droncken die die steen voerden LXXIIII qrt biers, elc qrt ad Ii gr. facit XXXVII mewen.

Item tot Neyskens huys van Triesst an bier geholt XVIII mewen.

Item tot Merkens huys an byer gehaelt XII mewen

Item tot Dieric Baiden huys an schonen brode gehaelt dat die selve wagenluyde aethen XII mewen II gr.

Summa VI Arnh. guld XXVI mewen Ii gr.
Fol. 3o v.v. (ingevoegd stukje)

Item Gerit Koeyskens soen

Item Wouter Clenys (?)

Item Ruelken Baeyen

Item dese III en kommen wij hoe goit niet vijnden daer wij aen mochten peynden, also setten wij se in het restant.
Fol. 31 r.

Item doe die goede mannen uyter stat geordineirt worden dat huys te verwaren op te tyt dat der praest aff geinghe vertert an broede, vissche ende kese XXIIII mewen.

Item op te selve tyt in wyns vertert XXXVI qrt, elc qrt ad III mewen facit II Arnh. guld XVIII mewen.

Item doe die schoutet ende Claes Roelofs tot Nymeghen gereden waeren mitten brieve den die baide van Brabant bracht vertert XXV mewen.

Item die selve baide wachtende der antwerden daer af hoem doe gequyt synen cost XXXVI mewen.

Item doe Jan van Erpe ende Claes Roelofs tot Rosendale gereden waeren van de stat wegen twe reysen vertert tsamen VII Arnh. gul. III mewen.

Item noch Jan van Erpe vertert om der stat will I Arnh. gul VII mewen.

Item Jan Monyck Claes Roelofs ende Jan die Hase tot Nymeghen gereden als van de schattingen, die ons angelacht wart van onsen heren van Gelre, doe vertert V Arnh. gulden XIIII mewen.

Item Claes Roelofs noch mit Jan den Hasen gewandelt in Hollant ende tot Geyrvleyt (Geervliet) ende woeren drie weken uyt om des Tolls wille van Hollant, doe vertert XIIII Arnh. gul. XXII mewen II gr.

Item Coppken van Holte alleyne tot Nymeghen gesent van der stat wege doe vertert VI mewen III gr.

Item Arnt die Haen ende Baeken Vaechts mitter stat segel tot Arnhem gereden, dat verbont mede te besegelen, vertert IIII Arnh. guld.

Item Doyenberch voir dat segel te maken gegeven I Arnh. guld.

Summa XXXVII Arnh. guld XXI mewen I gr.
Fol. 31 v

Item dit is Arnt Knapen sons arrestant dat hy vergeten heeft te rekenen in synre rekeningen mit Henric Rutgers son.

Item in den eirsten, dat hy betalen moest den rentmeister XL lb ende voir elc lb. VIII Gelre.mew ende der stat gerekent niet dan VIII lichte mew, soe en breckt hoem aldaer IIII Arnh. gl VII mew II gr.

Item vort van Peter van der Mer XX skyet, daer men mede raekelde in den steen oeven ende vier latten ende vier burden rys van Dieric Baide tsamen XX mewen.

Item van Doyenberch en holt, daer die Verport mede gesloten is voir VI mewen.

Item soe hebn die scepenen quyt heiten schelden Uwen die Baide dat Arnt voirscr. gerekent heeft van der Brugporten I Arnh. guld

Item van den tyns van der stat lant after Velp van afterstede (=achterstand?) XLIIII mewen

Item Arnolden den Clerck voir synen rock, doe Henric Rutgers son ende Jan Knapen son burgermeisteren waeren, die doe niet gerekent en wart II Arnh. guld.

Summa VIII Arnh. gulden XXXII mewen II gr.
Fol. 32 r.

Item op Kersmisse den scholtet tot sijnen hoechtyt IIII qarten wyns, elc qrt ad XIIII gr facit XIII mewen II gr.

Item der Burgermeisteren, scepenen en der stat clerck voir hoer hoechtyt elc IIII qrt wijns, die qrt ad XIIII gr. facit II Arnh. guld XXXI mewen II gr.

Item der stat baide tot synen hoichtyt II qrt ad XIIII gr. facit VI mewen III gr.

Item der stat weker tot synen hoichtyt II Gelr. Mewen facit III mewen I gr.

Item om elff hanssen gegeven XXXV mewen III gr.

Item den custer tot synen hoichtit X … payments facit VI mewen.

Item Teuken Boichmaker niet

Item den Rentmeister van synen banwyne XX lb payments facit V Arnh. guld XVIII mewen III gr.

Item Gysbert die Wrede van synre jaergulden C lb payments facit XXVII Arnh. gul. III mewen III gr.

Item gehaelt een en tachtentich lb kersen, der was XL lb, elc van IIJ mewen ende X lb van III mewen XXXII lb van XIII gr. facit tsamen V gl IX mewen.

Item om inc ende papyr gegeven XIIII mewen.

Item Gyben Soetert den poerter in de Hamport die bruggen aldaer te beghen gegeven II lb facit XXIIII mewen II gr.

Item Coen die Poerter in de Brugport gegeven I lb facit XII mewen I gr.

Item gecoft een nye taefel mit twe nye schragen opt Raethuys tsamen voir I Arnh. gul.

Item een nye kyste op te Raet kamer, dair voir gegeven XXXIII mewen III gr.

Item vertert mitten stat clerck II Arnh. gul ende XXXVII mewen.

Summa XLVII Arnh. gul XXIII mewen II gr.

Summa summarum van uytgeven VI C lb LV gl arnh. XXV mew IIII gr.
Alsus soe blyft die stat denBurgermeisteren voirscr. sculdich van dess rekeningen V Arnh. gul XXII mewen III gr.
Fol. 38 r.

Anno XXIIII 1424Berthout Sieghers

Herman Roelofs soen, burgermeisteren

Fol. 39 r.

Opboeren Berthout Sieghers ende Herman Roelofs soens Burgermeisteren te Grave begynnende in den jaer onss Heren M CCCC ende XXIIII (1424) ende uytgaende op ten jaers dach in den Jaer dusent CCCC ende XXV, dat lb gerekent ad VIII Gelr. Mewe ende die mewe ad II gr(oot).
Item geboert van Arnt Peters soen van der stat lant after Velp op Petri ad Cathedram XVI Arnh. guld, den gul ad XLV lichte mewen facit LIX lb II s.

Item op Petri ad Cathedram van vyff ramen, ellic rame vier gul. XIII Vlemsch voir elken gul, den Vlemsche ad IX gr. lichts gels facit XLV lb VI s VI d.

Summa C IIII lb VIII s VI d.
Item geboert van allen assysen, die Jan van den Grave ende Lambert van Olmen verpacht hebben in hoeren jaer van drie maenden.

Item den broede assizen II lb.

Item den wijnen ass. XXIX voeder myn I qrt, ellic voeder ad I kroen, die kroen aldoe ad: LXVI lichte mewen facit C LV lb XIIII s

Item den koren ass. XII lb X s

Item den vremden bier ass. XLII lb X s.

Item den bier ass. XXV lb

Item den verwer ass. XVII lb X s.

Item den wever ass. XXXV lb

Item den kremer ass. VIII lb XV s.

Item den hout ass. II lb X s.

Item den schomaker ass. IIII lb

Item den visscher ass. V lb

Item den vleishouwer ass. IIII lb V s.

Item die wage (ass.) XIIII lb V s.

Item den steen pacht IX lb

Item den kese ende lynenlaken ass. III lb X s.

Item den gewantsnyden ass. X s.

Item den fermentoyt VI lb XV s


Summa CCC XLVIII lb XIIII s VI
Fol. 39 v.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina