Archief Gemeente Grave Inv. Nr. 217 (9 fiches) Stadsrekeningen Band I: 1421 – 1449Dovnload 1.29 Mb.
Pagina8/29
Datum22.07.2016
Grootte1.29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Dit is van vechtliken saiken


Item Heyn Loenis I M Steens ellic dusent ad L mewen

Item Gybken Macheris I M ‘

Item Deric Naeprinck I M ‘

Item Groet Rut I M ‘

Item Jan van Elden van Assel I M ‘

Item Syebe die Huedemaker I M ‘

Summa XXIIII lb XII s.
Item van den genen, die in gehuyrde huysen sitten, geboert LI Vlems, facit VIII lb XVII s VI d.

Item geboert van Willem Barbier van kalcke IIIIJ Arnh. gul facit XVI lb XII s II d.

Item geboert van Gysen die Loge (?) van kalck X s

Summa XXV lb XIX s VIII d.


Item van Gerit Tailout geboert van hoechsel uter stonen XII Arnh. gul makent XLIIII lb V s VI d.

Summa p. se XLIIII lb V s VI d


Summa summarum van de opboeren XXVI C XVII lb XVIII s I d makent an gelde VII C Arnhems gul ende IX gul Arnh. III gr.
Fol. 59 v.
Dit is dat gelt van de toll van Hollant, dat daer af comen is.

Item Luyfken Wathems swager III Arnh. gul XXXVIII mew facit XIIII lb III s.

Item Ruylken van den Steylen IIII Cromstert facit I lb.

Item Lenart Rutkens soen van esden III Cronen ende die Croen ad LXXJ mew facit XVII lb VI s VIII d.

Summa p. se. XXXII lb IX s VIII d.
Item gebacken drie oeven steens, des was enen loegen oeven.

Item die loegen oeven hielt in LXXXVII M (87.000) steens ende die ander hielt in M LXIII M (163.000) ende die ander hielt in LXIII M (63.000) ende die doerde hielt LXIII (64.000).

Dit is die steyn, die vercoft is, soe der kerken en der stat.
Item vercoft CM LXXXV M en II C steens (185.200), dat dusent ad L mewen facit VII C LIX (759) lb VI s.

Item Celleken vercoft IIII M steens, dat M ad LVI mewen facit XVIII lb VII s II d..

Item der kerken van Gijssen vercoft: XXIIII M ende VIII C (24.800) steens des hebn sy II C steens bynnen in den coep, elc dusent ad LX mewen facit C XXI lb II s.

Summa der steyn VIII C XCVIII lb XV s. II d.


Fol. 60 r.

Utgeven der Burgermeisteren voirgen. van desen jaer, den Arnhemse gulden gerekent ad XLV licht mewen ende die mewe ad IIII gr.

Item doe die aude Burgermeisteren rekenden, doe vertert tot Copkens Huys V Arnh. gulden.

Item doe die nye Burgermeisteren gecoen worden, vertert opt Raethuys VI qrten wijns, die qrt ad III mewen feacit XVIII mewen.Item te Vastelavent, doe die stat myne here van Buyren genoet had then ethen, doe ghegeven voir vleich,broet, speck, ereten, cruyt, boter ende kese, brant ende des men te koeken behoefden voir wijn ende bier ende der koeke loen tsamen X gul Arnh XXXIII mewen en III gr.

Item dem proist geschenct enen snoeck, costen I Arnh. gul.

Item op die selve tyt dem selven LXX qrten wijns, die qrt ad III mewen facit IIII gul XXX mewen.

Item genoet meister Emonts wyff ende Deric vanAiken ende syn wyf, doe vertert an wyne ende an andere spijsen VIII gulden Arnh. ende XXVIII mewen.

Item Deric Kalkop, myns heren baide van Gelre geschenct, doe hy myns heren brieff brocht III qrt wyns facit IX mewen.

Item den gewapenden geschenct, doe men sunte Jost droech VII qrten Hamburgs biers, elc qrt VI gr. facit IX mewen III gr.

Item doe men onse vrou droech, den gewapenden geschenct IX qrten wijns, die qrt ad III mewen facit XXVII mewen.

Item op Pinxsteren den Baiden van Antwerpen gegeven XVIII mewen.

Item den steen metzeleren ende den steenbeckeren, doe men den steyn ouven mackten, geschenct XIIII mewen.

Item den auden schutten ende den jongen geschenct tsamen III Arnh. gulden VI mewen.

Item noch den baide van Antwerpen gegeven op sunte Lambert XVIII mewen

Summa XXXV gul Arnh. XXXI mewen II gr.


Fol. 60 r

Item Baeken en Jan die Hase tot Bathenborch gereden om des tols wille, doe vertert XIIII mewen Ii gr.

Item voir die huyre van den Perden VI tuyn facit XV mewen.

Item Baken ende Jan Holle tot Nijmegen gevaren om des tols wil, doe myn joncker ons dach verscheit, vertert II guld Arnh. XXII mewen II gr.

Item Wolter van Vaex, Gerit Tailout ende Jan die Hase to Ravensteyn gereden om der guede wil die besadt waeren ende om des tols wil, doe sy Jan Roeff op hielden, vertert XXXVI mewen.

Item Jan Monyck, Claes Roelofs ende Arnt Petersson ten Bosch gereden tot meister Emont ende verkalden oic doe mitter stat van onsen vyanden, die daer laegen, vertert XL mewen.

Item Arnt die Haen ende Jacob van den Haut tot Nymegen gereden om beden wil myns heren als om der conden wil tusche myne here van Mer en Uden die Boese, vertert I Arnh. guld III mewen.

Item Claes Roelofs, Gerit Tailout ende Jan die Hase tot Nymegen gereden mit eenen ontzegbrieff, die van oss quam, vertert I gul Arnh. V mewen II gr.

Item op die tyt een pert gehuyrt, daer Jan die Hase op reydt, daer voir gegeven VII mewen Ii gr.

Item op Sunte Symon in den aevent Jan die Hase ende Arnt Peterssen tot Ravensteyn gegaen, doe ons die Raet van Gelre dach verschiet, vertert VI mewen.

Item Claes Roelofs ende Jan die Hase tot Nymegen gereden des dinxstaiges voir Bartholomei, doe die stede aldaer vergaderden, vertert I Arnh. gul XVIII mewen.

Item op die tyt twe perde gehuyrt voir XV mewen.

Summa IX gulden Arnh. III mewen.
Fol. 61 r

Item Baeken ende Jan die Hase mit drie knechte tot Arnhem geweest VIII daige om dat gebroick dat tusschen onsen gnedigen heen ende den steden was, vertert VII Arnh. gulden XXII mewen II gr.

Item Wolter van Baex (Vaex?) ende Jan die Hase tot Ravensteyn gereden om des Corns wil, dat op ten velde besedt was, vertert XXXV mewen.

Item Jan die Hase ende Jan Holle tot Nymegen geweest om die dueren van den Verporten ende van den Vischporten ende om die anspraken ende antwerden tusschen mynen gnedigen heren ende den steden, vertert XLIII mewen II gr.

Item Baeken ende Jan die Hase tot Nymegen gereden ende waeren twe daige uyt om des verbonts wil tusschen den steden, vertert II Arnh. gul XXV mewen.

Item op die tyt twe perde gehuyrt, den dach elc pert voir drie tuyn facit XXX mewen.

Item twe haersteyne tot Nymegen gecoft, den enen an die Verport ende den anderen an die Seberse port voir XIIII tuyn ende daer aff gegeven ter vrachten IIII mewen facit tsamen XXXIX mewen.

Item Jacob van Deychden hem betaelt VI mauder roggen, dat mauder ad LX mewen facit VIII Arnh. gulden.

Item Henken Carper gegeven X vaet roggen, dat mauder ad LX mewen facit I gul Arnh. XXX mewen.

Item die schoutet Arnt die Haen, Arnt Peterss ende Jan die Hase tot Ravensteyn geweest op sunt Thomais dach ende waeren enen nacht uyt om der guede wille, die beset waeren, vertert I guld Arnh. XVIII mewen I gr.

Item in der beden, doe men die steen borden, geschenct an den ticheloven IX qrt. biers ad IIII mewen II gr.

Item verdingt an der stat weker den mantel te leymen op ter Verporte voir II mewen II gr.

Summa XXIIII gulden Arnh. XXV mewen I gr.
Fol. 62 r.

Item Vrederick Steynbecker verdinget drie oven steens te formen ende te backen, dat dusent steens voir XXI mewen II gr. ende tot elken oven J mauder malts.

Item doe heeft dese voirgen. becker gebacken drie oven steens.

Item van den ersten loegen oven LXXXVII M steens

Item den anderen oven LXIII M steens

Item den voirden oven LXIIII M steens

Summa CC M XIIII M (214.000) steens facit in gelde C II gul XI mewen
Item noch Vrederic gefoermt XIII M ongebacken steens, daer die oven af gemact wart, die drie dusent stens gerekent voir twe dusent gebacken steens.

Item den becker tot sijnen loen daer af gegeven IIII Arnh. gul VI mewen I gr.

Item den steenbeckeren gegeven IJ mauder maltz, dat mauder LII mewen facit I gul Arnh. XXXIII mewen.

Item Vrederic enen logen oven gebornt voir enen anderen oeven daer aff gegeven VII Arnh. gul XXII mewen II gr.

Item tot prijl (?) an den steen oven tien burden rijs, elc burden VI mewen twe gr. facit XV mewen.

Item corten staken daer toe XI mewen.

Item Vrederic gegeven voir dat hij den pryl mackten ende voir XC karren sande gevoert, daer men leym ende kalc mede macten totten oven I Arnh. gul. XII mewen

Item Deric Baiden verdingh te bor(n)ren twe oven steens, daer voir gegeven XL Arnh. gul.

Item noch die selve enen logen oven gebornt voir XXXII Arnh. gul.

Item noch Deric voir een vym rijs gegeven XXX mewen.

Item Heyn Everts ende Jan van den Hout an den steen oven vermetz LII M steens, voir elc M gegeven voir hoer loen XIIII mewen Ii gr. facit XVI Arnh. gul XXXIIII m.

Summa C IIII gul Arnh. XXVIII mewen III gr.


Fol. 62 r.

Item dit is die steen, die verlacht is in der stat behoeff.

Item an den ticheloven XXXIX M gebacken steens ende in der stat werck III M II C steens facit an gelde XLVI Arnh. gulden XL mewen.

Item Heyn Everts ende Jan van den Hout gestraet XXIIII royden tusschen der Hamporten gegeve van elken royden XI mewen facit V Arnh. gulden XXXIX mewen.

Item noch die selve Heyn ende Jan der stat gewracht elc tyendenhalve dach mact XIX daig, den dach ad XII mewen facit V gul Arnh. III mewen.

Item noch die selve Heyn ende Jan gemact VII royden straten, soe bij den Mar stal ende after Henric Clingels ende bij den put, elc roide XI mewen facit I gul XXXII mewen.

Item Geirlach gevoert tusschen die porten C karren en LXXXI karren sands, elc kar III gr., noch die selve LII karren mede te beslaen, noch XIX karren kalx uter den schepe gevoert op ten Blyenbergh. Ende XLII karren kalx den steen oven mede te metzen, noch XVI karren sands, kalc mede te maken an den oven, noch die selve gevoert LXXII karren sands tsamen IIII C karren ende XXXII karren facit V Arnh. gulden XIII mewen III gr.

Item Claesken Caudove gevoert an die Verport ende anders (?) daer men metzden soe kalc ende sand XVI karren, die kar IIJ gr. facit X mewen.

Item die selve gevoert II M steens ad XX mewen.

Item Vrederic gevoert XII C steens ad XI mewen.

Item Henric die Cuyper gemact een form ton voir VI mewen.

Item vier metz kupen voir XX mewen.

Item drie tonnen, die in den put staen XXIIII mewen.

Item IX reyp (?) gelacht, elc reyp IJ gr. facit III mewen IJ gr.

Summa LXVI gul Arnh. XLII mewen J gr.
Fol. 62 v

Item gecoft tegen Jan van Bruggen C XLIIII voet plancken, dat C voet LXVI mewen facit II Arnh. gul IIII mewen.

Item die selve enen dach getymmert gegeven X mewen.

Item Bloemken ende Deric die Holtsnyder twe ribben gesneden ende die brugge an der Brugporten ende tot den hameyden gegeven XXII mewen II gr.

Item Wathem die Raymaker die hameyden gemact, dem gegeven III Arnh. gul IX mewen.

Item Gerit die Smyt voir nagel te maken an der brucgen ende ander hameyden gegeven III Arnh. gul V mewen.

Item Deric Schuyrman op ten dyck in de Marsse gewackt ende gearbeit gegeven XV meeuwen.

Item Heyn Ghenen son ende Kylsdonck der stat getuynt ende an den torn die staken gesweypt, gegeven tsamen XXII mewen.

Item Kylsdonck die strate gevecht ende die bussen opt Raethuys gedragen daer aff gegeven XII mewen.

Item Jan van Hueselinc voir synen arbeit die bussen te vergaderen VI mewen.

Item Jan van Leut voir een par lersen gegeven XXXVI mewen.

Item Kuypken tot Ravensteyn gesendt ende tot Bathenborch mit tween brieven om der tolle wil gegeven V mewen.

Item noch Kuypken gesendt tot Buyren om des byer ass(sise) wil gegeven XX mewen.

Item Deric Cloeken gegeven van der stat lant als van sluysgelt IX mewen.

Item van den stat lant van tijns V Vlems facit XI mewen I gr.

Item van den stat lant gegeven van de nyen sluyssgelt XXIIII Vlems, elc IX gr. facit I Arnh. gul IX mewen.

Summa XIII gul Arnh. XV mewen III gr.
Fol. 63 r

Item Claes Roelofs gegeven voir twe tonnen korn (?) - XV mewen

Item van Claes gehadt VII railge (?) balcken, den balck enen Overlentchen gul, den gul ad LX mewen facit IX Arnh. gul XV mewen.

Item vyff keper holt totten tichel huys, costen XX mewen.

Item noch tegen Claes twe vierkante holten tot ribben onder die bruggen, costen XXXVI mewen.

Item van desen voirs. Holten te lycoupe gegolden XXI mewen.

Item enen railen (?) balck van Jan die Hase, die totter kysten gesneden wart op der bruggen an der Hamporten, costen I Arnh. gul XV mewen.

Item tyen burden latlen van Jan van Erpe, costen I gul Arnh. XV mewen.

Item Claes van Loen der stat gedient IX dach, soe tuynen ende knoten, elc dach VI mewen facit I Arnh. guld VI mewen.

Item Heyn Maess totten selven werke acht dage gegeven I Arnh. gul III mewen.

Item Deric van der Schuyren in den selve werke der stat gearbeit XI dach, elc dach VI mewen facit I Armh. Gulde XVIII mewen.

Item doe die Burgermeisteren der stat ramen verpachten, vertert XII mewen.

Item der stat horn te vermaken gegeven III mewen.

Item om XI C pyl yseren ende XXV gegeven: IIII Arnh. gulden XXVII mewen.

Item doe die here van Cleve ende die Joncker van Nassauwe hoeren dach tot Grave heilden, doe waeckten die Burgermeisteren ende die gesworen, doe vertert XIII mewen.

Item om myst gegeven dat men op te nye straet tusschen die porte lacht X mewen.

Item om twe manden die strate mede te oeperen, costen IIII mewen.

Item Geirlach Gruys gevoert van den kerckhoff tusschen die porten, gegeven IIII mewen II gr.

Item noch tot Claes Roelofs een ton kolen opt Raethuys voir VII mewen II gr.

Summa XXIII gul Arnh. XX mewen.


Fol. 63 v.

Item Herman van Eyle gemackt die Verport ende die Vischport, hem daer aff gegeven tot synen loen XX guld. Arnh. XXXVI mewen.

Item die dueren van den voirs. Porten costen ter vrachten van Nymegen tot Grave II Arnh. gul XXIIII mewen.

Item doe die voirs. Dueren in die porten gehangen worden, doe geschenct IX mewen.

Item enen man gehadt drie dage, die halp heffen ende bueren gegeven XVIII mewen.

Item om smer die gehenge mede te smeren ende dat smer totter hameyden gegeven VIII mewen.

Item mit Deric Smyt gerekent van allen saiken, des hy der stat gemack heeft, soo die bussen te verstelen ende die gehenge an den porten ende den balken te versmeden an der Hamporten, die cleyn brugge ende van nagelen, tsamen hem daer aff gegeven XVII gulden Arnh., XXXV mewen II gr.

Item Steichsgen gegeven van straet keyen II gulden Arnh.

Item Jan Melis gegeven voir ses voder keyen XXXIX mewen.

Item synen geselle oick voir ses voeder XXXIX mewen.

Item Deric Goessens son van keyen gegeven XXXV mewen

Item Jan die Hoge oic van keyen gegeven XL mewen

Item Deric van Malden voir twe voeder keyen XXIIII mewen.

Item Peter van de Mer voir keyen gegeven II gulden Arnh. XXVIII mewen II gr.

Item Deric Gudden voir twe karre keyen ende twe burden rys gegeven: XVIII mewen.

Item Golden voir een kar keyen gegeven VI mewen.

Item die selve VII dach geoepert, elc dach VI mewen facit XXXIX mewen.

Item Jan van den Hout voir IIIJ ton keynen gegeven XXI mewen.

Summa LII gulden Arnh. XV mewen.
Fol. 64 r.

Item Werner Uwens geoepert tot de straten tusschen den porten XVIII daige, elc dach gegeven VI mewen facit II gulen Arnh. XVIII mewen.

Item van den slot ant Raethuys te maken ende enen nyen sloeten daer toe, gegeven IIII mewen II gr.

Item gecoft XXVII mud kalx voir X Arnh. gulden XLII mewen.

Item Golden ende Claes van Merle dat voirs. Kalc opgedragen ende te beslaen daer aff gegeven I Arnh. gul XXXVI mewen.

Item Vinkel tot Oss gesent, doe Vrederic syn perde gestolen worden ende dat hy eenre antwerden daer af warden twe dage lanck, gegeven VIII mewen.

Item die selve tot Ravensteyn gesent om geleyde gegeven IIII mewen.

Item op Pinxsten Knypken tot Oss gesent, noch om Vrederics perde wil gegeven VIII mewen.

Item Heyn van den Thoven gevoert XXV karren sands tusschen die Brugporte, elc kar IIJ gr. facit XV mewen IIJ gr.

Item Tzilken gearbeit der stat, doe men die strat opbrack tusschen den porten gegeven V Arnh. gulden IX mewen.

Item Luyfken Wathems swager gegeven dat Herman Roelofs hem in synre rekenincge vergat II Arnh. gul XI mewen I gr.

Item Arnt Hacken oic gegeven van sandt te voeren XXIII mewen.

Item van Jan Hollen gehad een mud beslagens kalx voir XXV mewen.

Item van Jan den Hasen gehad twe karren beslagenes kalxs voir XVIII mewen

Item voir C burden rys ende drie burden daer men den wech after der stat camp enden den wech heir voir de stat mede macten ende dat staicket after Gysbers torn mede sweypten, gegeven voir elc burden VI gr. facit III gulden Arnh. XIX mewen II gr.

Item drie borden tien (teen?) totten tichelhuys5 voir VI mewen.

Item om doern gegeven, die op dat staket gelacht worden by Gysberts torn XVIII mewen.

Item Moersbecks swager gegeven van de stat horn an der werff te maken VI mewen.

Summa XXIX gul Arnh. I mew IIIJ gr.
Fol. 64 v

Item der stat Baiden voir twe bussen gegeven X mewen I gr.

Item Heyn Sewijs een oge vermact onder die Brugport, daer die brug in geit, gegeven II mewen III gr.

Item Heynken Steynmetzeler dat selve oge in gegoten, hem voir IIII lb loets ende voir sijnen arbeit gegeven XIIII mewen.

Item Geisken Corpus voir loet gegeven, daer die hacke mede in gegoten sijn onder der Verporten ende onder Vischporten ende onder Sebersche porten XX mewen.

Item Geynken van Elten der stat waeckhuyse gedeckt ende was daer oene IIJ dach, elc dach X mewen facit XXV mewen.

Item Claes van Wamel aldaer geoepert, elken dach VI mewen facit XV mewen.

Item voir deckgerden en teyn oic daer verbesicht IIII mewen.

Item Heyn Maessen erde gegraven an den tichel oven, gegeven VI mewen.

Item den dyck by Gijsberts torn gemact, doe men van erden schauden, gegeven XII mewen.

Item van Willem Borman gehadt een bultken tot enen swengel an die vorste Verport ende een holt van doertichen gebesicht an dat waeckhuys an die Sebers port ende drie bultken gebesicht an der Hamporte totter lanen ende tot ene rys ende tot einen roester daer voir, gegeven XLI mewen.

Item dat aude tichelhuys af te breken ende dat weder om te maken Deric Schuyrman daer aff gegeven II gulden XXXIII mewen III gr.

Item den selven geschenct an byer III mewen.

Item tot Teukens huys van Gael gehaelt latnagel ende ander nagel dat tichelhuys mede te maken ende an den oven te steygeren, gegeven XXX mewen.

Item Gudde Aben tot Geisken Corps geholt vier pont loets, daer men die gewicht af macten, daer voir gegeven VIII mewen.

Item van den Tichelhuys Jan Stouten te vueren gegeven XXII mewen II gr.

Item Heynken Goebels steigerholt ende planck an den oven gevoert, gegeven X mewen.

Iten gecoft tegen den pastoir van Eestheren ses vymmen ende drie veirdel schouve totten tichelhuys, elc vym ad XII mewen facit I gul Arnh. XXXVI mewen.

Item daer af ter vrachten gegeven: VII mewen II gr.

Summa IX gulden Arnh. XXX mewen III gr.


Fol. 65 r

Item Deric Wathems der stat gewracht XXII daige, elken dach gegeven X mewen, facit IIII guld Arnh. XL mewen.

Item noch van den selven Deric gehad holt totten trappen an Gijsberts torn ende plancken op ten bruggen mede te lappen ende bencke op te porten te maken van synen holt, gegeven tsamen II Arnh. gul V mewen IIIj gr.

Item Knypken gesent tot Nymegen met nagels totten vorgen. Portdueren gegeven VII mewen.

Item die selve tot Nymegen gedragen ansprak en antwerde tusschen mynen gnedigen here ende den steden, die sy ons geleynt hetten, gegeven VII mewen.

Item Arnt Lyert getymmert an der bruggen an der Hamporte IIJ dach, elc dach ad X mewen facit XXV mewen.

Item noch den selven Arnt, die cleyn brug verdingt te hangen ende te maken voir XLIIII mewen.

Item Willem Barbier voir twe balken gegeven II Arnh. guld XXIIII mewen.

Item daer af Heynke Goebels te vrachten gegeven IIII mewen.

Item Henric brieff gegeven van twee voeder6 Rys, een an die sluys ende dat ander an den dyck te voeren VII mewen.

Item Arnt Conen gebuert ses voeder rijs an den dyck by Claeskens, elc voder III mewen ende noch balken gesleypt tot den hameyden, gegeven tsamen XXIIII mewen.

Item Jan bagge gevuert acht karren gruys op ten Hamdyck gegeven V mewen.

Item den ruymen buten der Brugporte geschenct II mewe II gr.

Item Heyn Maess der stat getuynt an den dyck buten der Brugporten ende noch anders der stat gearbeit, gegeven IIII gulden Arnh. IX mewen.

Item Claes Krayn van enen brieff te segelen II Arnh. gulden

Item Berthout die Haen getuynt VII dage by Claeskens, elc dach VI mewen facit XLII mewen.

Item Bloymken ende Deric Holtsnyden gegeven voir plancken ende voir gesneden trappen ter stat behoeff enden een holt op gesneden tsamen XLI mewen I gr.

Summa XX gulden Arnh. XVII mewen II gr.


Fol. 65 v

Item Arnt den Haen van sluys gelt gegeven van der stat lant, daer die steyn oven op steet ende van der stat camp tsamen II gulden Arnh.

Item Knypken gesendt tot Ravensteyn mit enen brief gegeven IIII mewen.

Item totten sluysen tot Velp gecoft drie burden rijs ende dat gereuff van drie wilgen voir XII mewen.

Item Jacob van den Haut voir twe wijn vaet, daer men pijle af maecten, gegeven I guld Arnh. XV mewen.

Item tegen Aeben oic een vaet tot pijlen voir XXX mewen.

Item Tzilken van Broec noch der stat gedient, straten te breken, soe by Deric Engelen ende an den put ende bij Henric Clingels VI daige, elc dach VI mewen facit XXXVI mewen.

Item Heyn Maess geoepert an den selve werke ende anderen gesent IIII daige elc VI mewen facit XXIIII mewen.

Item Goert die Kale die straet bij hove op gebroken, gegeven XII mewen.

Item den gasthuys meister voir drie poeste, die in tichelhuys staen, gegeven XXII mewen II gr.

Item Wolter van Baex gegeven VIII gulden Arnh.

Item Herman Roelofs in sijnre rekeningen vergeten V ellen wijts ad I gulden Arnh. ende XXX mewen.

Item Denys gevuert XV karren kalx uter den scepe op ten Blyenbergh, daer aff gegeven VII mewen II gr.

Item Jan die Fray gevuert XLIII karren sands by den Marstal, elc II gr. facit XXI mewen II gr.

Item Tzilken Slotmaker voir enen gryndel ende voir een slot an die Verport te vermaken ende een busslot gegeven XXIIII mewen.

Item voir segel was gegeven, daer men der stat brieve mede besegelt heft, die gesent syn IIII mewen IIJ gr.

Summa XV gulden Arnh. XXXIII mewen J gr.
Fol. 66 r

Item gegeven Heynken van Oss van de Brugorten VIII Vlems gulden, den Vlems ad IX gr en den gulden ad XIII Vlems facit IIII Arnh. gul XXXIX mewen IJ gr.

Item den Custer van de Uyrclocken te stellen gegeven II Arnh. guld XXII mewen II gr.

Item Gysen die Lege gegeven voir IX mauder roggen, elc mauder als LX mewen facit XII Arnh. gulden.

Item den Capittel gegeven van den Raethuys III lb. vlems, dat lb ad xv vlems facit I Arnh. gulden XXXIX mewen IJ gr.

Item here Jan Moer J lb van desen jaer ende J lb vlems, dat Herman Roelofs in sijnre rekeningen vergeten had, tsamen I lb facit XXXIII mewen IIJ gr.

Item Coen die porter I lb facit XII mewen I gr.

Item Gybe porter II lb facit XXIIII mewen IJ gr.

Item den Custer I lb facit XII mewen I gr.

Item Vrederic verdinget tegent jaer vier oven steens te formen ende te backen elc dusent steens voir XXI mewen enden tot elken oven I mauder maltz ende daer op heben wij Vrderic verlacht tot lycoep I gul Arnh. XXIX mewen II gr.

En dat sal Vrederic der stat kurten an synen loon tegen dat ander jaer, mede syn voirwarden, dat Vrederic die kuylen slichten sal, daer hij uyt fermt.

Summa XXIIII gulden Arnh. XXXIII mewen II gr.


Item Teuken Boichmaker gemact in desen jaer een dusent pylschafte ende die gestyckt, hem daer aff gegeven X gulden, voir elken gulden XV Gelres mewen facit V Arnh. gulden XVIII mewen III gr.

Item Hilleken Sprongs voir V lb kersen (=kaarsen) gegeven, die Jan van den Gue ende Lambert van Olmen vergeten hadden in hoer rekenicgen, ellic lb XIII gr facit XVI mewen I gr.

Summa p. se V Arnh. gul XXXV mewen.
Fol. 66 v.

Dit is dat gelt dat der stat geleynt was ende dat men den ouden Burgermeisteren schuldich bleiff.

Item den kercmeisteren gegeven XXXIIII Arn. gul V mewen.

Item Jan Hollen gegeven XXII gulden Arnh.

Item Jan den Hasen gegeven VI gul Arnh. XV mewen

Item Jan van Aiken gegeven V gul Arnh.

Item Heyn Jans son gegeven voir VI M steens, elc M L mewen facit VI gulden Arnh. XXX mewen.

Item Herman Roelofs gegeven C XXXVII gul Arnh. XXXVII mewen I gr.

Summa CC XI gul Arnh. XLII mewen I gr.


Item op Paeschen den schoutz, burgermeisteren en den scepenen tien tsamen elc vier quarten wyns, die qrt ad III mewen facit II gul Arnh. XXX mewen.

Item der stat clerk IIII qrt wyns ad XII mewen

Item der stat baide voir syn hoechtyt Ii qrt facit VI mewen.

Item der stat weker tot synen hoechtyt III mewen

Item om XII par hanschen, elc par XIII gr. facit XXXIX mewen.

Item gegeven de here van den banwijn XX lb payments facit V Arnh. gulden XVIII mewen III gr.

Summa IX gulden Arnh. XVIII mewen III gr.
Fol. 67 r

Item op Kersmissen den schoutz, burgermeisteren, scepenen ende den clerck maken tsamen XI, elc IIII quarten wyns, dat qrt ad XII gr. facit II gulden Arnh. XLII mewen.

Item om XII par hanschen, elc par XIII gr. facit XXXIX mewen.

Item der stat baide voir syn hoechtyt II qrt ad VI mewen.

Item der stat weker voir syn hoechtyt III mewen.

Item den here van den banwijn XX lb payments facit V gulden Arnh. XVIII mewen III gr.

Item Gysbert die Wrede Clb facit XXVII gul Arnh. III mewen III gr.

Item den Schoutz ende der stat clerck ende der stat baide, eilken voir hoeren rock Ii gul Arnh. facit VI gul Arnhems.

Summa XLII gul Arnh. XXII mewen II gr.
Item voir inc ende papijr, dat men dit jaer in de stat behoeff gecoubt (?) heeft gegeven XVIII mewen III gr.

Item voir XC lb kersen der stat behoeff, elc III mewen Ii gr. facit VII Arn. gulden

Item doe wy Burgermeisteren onse rekenicgen maeckten, doe vertert II Arnh. gulden.

Item den Clerck gegeven van den verbanden ende de anspraken tusschen myn here ind den steden, dat uyt te schryven. Ende want des voel en groet te schryven was mitter haest ende wy tot Nymegen niet daer nae wachten en mochten dat niet ons aldaer geschrif heb, hem daeraf gegeven XXII mewen Ii gr.

Summa IX gulden Arnhems XLI mewen I gr(oet).
Fol. 67 v

Summa summarum van den uytgeven VIII C XI gulden Arnh. XVIII mewen II gr.


Alsoe blift die stat sculdich Jan den Hasen ende Jan Hollen, Burgermeisteren voirscr. C II gulden Arnhems XVII mewen III groet.
Item doe dese Rekenincgen gesloten was Arnt die Haen ende Jan die Hase tot Nymegen gereden ende twee dage aldaer geweest, vertert II Arnh. gulden VI gr.

Item doe myn here van Buyren mitten scepenen opt Raethuys hem besprack, die gehadt II qrt wyns ad VI mewen.

Item Herman ende Berthout in hoen rekenincgen vergeten VI qrt wijns, die qrt ad III mewen facit XVIII mewen.

Item Tzilken ende Heyn Maess gearbeit an der sluyse tot Velpe, elc enen halven dach facit VI mewen.

Summa II Arnh. gul XXXVI mewen.
Deze summa blyft men den voirs. Burgermeisteren meir sculdich dan voirscr. steit.
Fol. 68 r

Salve regina ..Vita dulcedo et spes nostra salve.


Anno XXVI
Anno XXVI

Arnt Knapensoen

Geraert van Diepenbeeck, burgermeisteren
-------------------------------- einde fiche 2 ……………………
Begin fiche 217/ nr. 3 beginnend met 1426 e.v.
Fol. 69 r (Anno 1426 / 1427)

Opboeren Arnt Knapen soen ende Geirrayrts van Dyepenbeec Burgermeisteren te Grave begynnende op ten Jaersdach in den jaer (14)XXVI ende uytgaende op ten Jaersdach (14)XXVII, dat lb gerekent ad VIII Gelrese mewen ende die Gelrese mewe ad II groet.


Item geboert van Arnt Peters soen van der stat lant after Velp op Petri ad Cathed(r)am XVI Arnhems gulden, den gulden ad XLV licht mewen facit IX lb II s.

Item op Petri d Cathedram van vyf ramen veirdenhalven gulden, eilken gul ad XIII vlems en den Vlemschen ad IX gr. lichts gelts XLII lb

Item geboert van allen assizen, die Jan Holle ende Jan die Hase verpacht hebn in hoeren jaer van drie maenden.

Item den Broet ass. II lb

Item den Wyn ass, XVIIJ voer elc voeder een Croen, die Cron ad LXVIII licht mewen facit XCVI lb XVIII s VIII d.

Item den Caren ass. XII lb V s

Item den beer ass. C lb

Item den verwer ass. X lb V s

Item den wever ass. XXVII lb X s

Item den cremer ass. X lb

Item den holten ass. II lb XV s

Item den schomakers ass. III lb X s

Item den vischer ass. VIII lb

Item den vleisheuwer ass. VI lb V s

Item den wagen ass. XIIII lb V s

Item den steen pacht ass. VIII lb V s.

Item den kese ende lynenlaken ass. VI lb

Item den gewantsnyden ass. V s.

Item den fermenteut ass. V lb V s

Summa IIII C X lb XI s VIII d.


Fol. 69 v

Dit syn die hoechsel van allen assizen.

Item den Broet ass(isen) drie h(oechsel), elc ad XII s, soe blift der stat I lb IIII s

Item den wyn ass. NIET

Item den caren (=koren) ass, twe h, elc ad XXX s., soe blift der stat II lb

Item den beer ass.: neyt

Item den verwer assy(sen) drie h, elc ad XXX s, soe blift der stat III lb.

Item den wever ass, vijf h. elc ad III lb, soe blift der stat X lb

Item den cremer ass., twe h, elc ad XXX s, soe blift der stat II lb

Item den holten ass., twelf h, elc ad IX s, soe blift der stat III lb XII s.

Item den schomaker ass. drie h, elc ad IX s, soe blift der stat XVIII lb.

Item den vyscher ass. IX h, elc ad XVIII s, soe blift der stat V lb VIII s.

Item den vleysch(ouwer) ass. een h, elc ad XII s., soe blift VIII s.

Item den wagen ass, twe h., elc ad XXX s, soe blift der stat II lb

Item den steenpacht ass., ses h, elc ad XII s., soe blift der stat II lb VIII st.

Item den kese ende lynenlaken ass. vyf h., elc ad XII s., soe blift der stat II lb.

Item den gewantsnyder ass. nyet.

Item den fermeteut ass., veir h, elc ad XII s., soe blyft der stat I lb XII s.

Summa XXXVI lb X s.
Fol. 70 r.

Dit syn die ass(izen) van IX maenden, die wy verpacht heb(be)n.

Item den broden assize, daer die slach aff was XVI lb, soe blyft der stat XII lb.

Item van den wijn assize geboert XLI voeder van elken voerder enen auden scilt ad II Arnh. gulden facit LXXII …………. (slecht leesbaar)

Item van den caren assize daer die slach af was vijftich lb, soe blyft der stat XXXVII lb X s

Item van den beer assize geboert CC VIII lb V s II d

Item den verwer assize, daer die slach af was, XLV lb, soe blyft der stat XXXIII lb XV s.

Item den wever assize daer de slach af was XCII lb, soe blyft der stat LXIX lb

Item den Cremer assize daer die slach af was XLVIII lb, soe blyft der stat XXXVI lb

Item den holten assize daer die slach af was X lb, soe blyft der stat VII lb X s.

Item den schomaker assize, daer die slach af was XIII lb, soe blyft der stat IX lb XV s

Item den vischer assize, daer die slach af was XXXI lb, soe blyft der stat XXIII lb V s.

Item den vleisheuwer assize, daer die slach af was XXIII lb, soe blyft der stat XVII lb V s

Item den wagen assize, daer die slach af was LVIII lb, soe blyft der stat XLII lb

Item den steenpacht assize, daer die slach af was XXVIII lb, soe blyft der stat XXI lb

Item kesen ende lynenlaken assize, daer die slach af was XXVI lb, soe blyft der stat VI lb X s

Item den gewantsnyden assize: nyet

Item den fermenteut assize, daer die slach af was, XX lb, soe blyft der stat XV lb

Summa VIII C XLI lb. X s. II d.
Fol. 70 v

Item op Paeschen uyter Wijte geboert XVIII lb

Item van vijftien Beckeren van eilken drie groet facit III lb

Item geboert op Pynxsteren van Willem Sverwers hoff gelegen tusschen den tween poerten I lb XIIII s.

Item van wegen vleyschbenken van eilken ses groet facit III lb XII s.

Item geboert van enen hoff buten der Hamporten is Jan Monycks XVIII s IIII d.

Item van enen huys buten der Brugporten, wont Gerit die Smyt in enen blaeu gulden ad XXXVIII mewen facit III lb II s.

Item geboert van enen verkens schodt onder der Brugporten X s.

Item van Baiden die Cuyper geboert van enen boghe bi den gasthuys V Vlems, den vlems ad IX gr facit XVIII s VI d.

Item Heyn Sewys van enen boghe vyff vlems, den vlems ad IX gr facit XVIII s VI d.

Item die gastmeister van enen boghe X s.

Summa XXXIII lb III s IIII d.


Fol. 71 r.

Item geboert op sunte Mertyns uter Wyte XVIII lb.

Item geburt van elff beckeren, soe sy se verstorven syn, van eilke drie groet facit II lb IIII s.

Item van negen vleischbencken, van eylker ses gr. facit III lb VII s.

Item van Haych (=Hadewich) Boekers huys buten der Hamporten geboert IIII lb

Item van den schoomaker spuele buten der Hmporten gebo(er)t II lb

Item van Heyn Ansems Raemstat geboert I lb.

Item van der Stat torn after Arnts van der Meer enen blaeu (=Wilhelmus) gulden ad XXXVIII mewen facit III lb II s

Item van Henrics Torn van der Hatert drie scillinge auts gelts facit VIII s VI d.

Item van Lysbetten huys van Luynen an der Brugporten geboert I lb.

Item van der auder tichelrijen geboert I lb XII s.

Item Jan Roeff van enen hoff was Jonge Ketelbuets X s.

Item van Gerit Guelen hoff geboert II s.

Item Wathem die Raymaker van den torn after synen huys II s IIII d.

Item Gerit Tailhout van den Groenre Steghe X s.

Item Baide Heymans van enen camp by Sunte Joest berg X s.

Item van enen hoff buten die Hamport was Melis Jutten soens III s.

Item van de straetken neven Wathems huys gebo(er)t enen gr facit I s IIII d.

Summa XXXVIII lb XVII s II d.
Fol. 71 v

Item van den tolle van Hollant nyet geboert.

Item gebacken van desen jaer vyer oeven steens ende elc oeven oeiven hoeft soe die een meir ende die ander myn helt LXIII M (63.000) steens.

Item Vrederic van eilken dusent te formen gegeven XXI mewen.

Item van eilken oeven te backen gegeven XXI Arnh. gulden
Item soe heeft die stat van desen jaer aen desen voirscr. steyne gespoevert (?) LXVI Arn. gulden ende XVIII mewen facit CC XLV lb III s.

Item aen kalc vercoft VIII Arnh. gulden ende XV mewen facit XXXI lb I s VI d.

Item gebuert van den ghenen in gehuyrde huysen satten XXXI vlems, den vlemsch ad IX gr facit V lb XIIII s VI d.

Summa CC LXXXI lb XIX s.


Fol. 72 r.

Dyt is van vechtlicken sayken.


Item Deric Syeben aen dusent steens ad I Arnh. gulden )

Item Jan van Treyst I M steens ad I Arnh. gulden ) facit XI lb XVI d

Item Gaertken Goessens I M steens ad I Arnh. gulden )

Summa p. se XI lb XVI d


Summa summarum van den opboeren XVI C LIII lb I s VIII d makent tsamen aen gelde CCCC XLVII Arnh. guld XXXII mewen.
Fol. 72 v. mankeert
Fol. 73 r.

Uytgeven der Burgermeisteren voirgen. vor desen jaer, den Arnhems gulden gerekent ad XLV lichte mewen ende die mew ad IIII lichte gr.

Item doe die oude Burgermeisteren rekenden mit namen Jan die Hase ende Jan Holle in Jan Shasen huys, vertert by den scepenen en gesworenen VII Arnh. gulden XXVIII mewen III gr.

Item Arnt die Haen ende Jan die Hase tot Nymegen gereden ende twe dage uyt geweest mit tween huyr perden, tsamen vertert II Arnh. gulden XXXI mewen II gr.

Item was myn here van Buyren opt Raethuys mit den raede te spreken, verdroncken VI mewen.

Item myns heren poerter van Gelre geschenct VI mewen

Item die schoutz ende Gerit van Diepenbeeck ende Henric Sautman (?) tot Buyren gereden om die scepenen doen te versetten mit drie huyr perden, doe vertert tsamen VII Arnh. gulden XVI mewen.

Item Jan die Hase ende Gerit van Diepenbeeck tot Arnhem gereden tot onsen genedigen here mit tween huyrperden, doe vertert IIII Arnh. gul XV mewen.

Item Baeken ende Gerit van Dyepenbeeck tot Nymegen gereden, want daer twe uyt den Raede ontboiden waren ende doe mit twe perden vertert tsamen II Arnh. gul XXXV mewen.

Item Arnt die Haen ende Arnt Knapen soen ende Deric Baiden aen ghen Tolhuys gereden tot mynen heren omme der schattyngen wille mit drie perden, doe vertert III Arnh. gulden XXIII mewen.

Item Baeken ende Arnt die Haen tot Arnhem gereden tot mynen heren mit twe perden, vertert III Arnh. gulden XXXIII mewen II gr.

Item Arnt die Haen ende Jan die Hase tot Nymegen gereden ende twee dage uyt geweest mit twe perden, vertert II Arnh. gul XXXI meen.

Item Baken Vaeghts ende Gerit van Diepenbeeck tot Arnhem gereden mit twe perden, vertert tsamen III gul XXXII mewen.

Item Baken ende Gerit van Diepenbec ende Arnt Peters soen tot Arnhem gereden tot myne here doe verbedingt dat men ons der schattyngen verdroech mit drie perden, doe vertert tsamen V Arnh. gul XVII mewen.

Item noch Arnt Peterssen ende Baken tot Nymgen geweest twe reysen in der stat behoeff mit twe perden, doe vertert III Arnh. gul VI mewen.

Item soe hadden die scepenen van Nymegen twee scepenen van den Grave ontboiden om treffelike sake by hem te comen, soe syn daer gereden Claes Roelofs ende Baken Vaechts, doe vertert mit tween perden III Arnh. gul XXII mewen.

Summa L Arn. gulden XXXIII mewen III gr.
Fol. 73 v

Item geschenct mynen heren van Buyren in Jacops huys van den Hout een gelaech by Rade der scepen en der gemeynre gesworen. En voert van den steen vier jaeren te verdingen te backen ende van den coep van enen beerychen vaet pyle aff te maken tsamen XI Arnh. gl XXV mewen.Item Joncker Willem soen tot Egmont geschenct een gelaech bi den Heylen Raede gegeven mit allen onrade VI Arnh. gul XIIII mewen.

Item Knypken tot Berchen gesendt den luyden te weder byeden, dat sy genen steen halen en solden, want onse lude uyt den Lande van Kuyck tot Oss gehalden waeren van twe reysen, gegeven X mewen.

Item noch enen baide gesendt tot Nymegen mit enen brieff van der stat wegen, deme gegeven V mewen.

Item gecoft Eelff stuck holtz, die gesedt syn bi der stat torn, daer Gysbert van Tuyle op plach te slapen, elc vyff mewen enen gr. facit I Arnh. gul XII mewen IIII gr.

Item om rys gegeven, daer die selve holten mede geerdt syn: X mewen.

Item twe tresen daer die selve holter mede gesweipt syn, gegeven VI mewen.

Item soe hebn Gelden, Tzilken, Heyn Maessoen ende Deric van der Schuyren getuyndt, gegraven, gedijckt ende die straeten opgebroken ende ander werck in dach huyren der stat gearbeyt, soe an die nye muyr erde gedragen ende die holten an den torn te setten tsamen gegeven XV Arh. Gulden.

Item noch an Tzilken ende Deric van der Schuyren verdingt vyf ende doertich roedentuyns an der stat dyken buten der Hamporten te tuynen, elc roede ad enen Vlemsch facit I Arnh. gul XL mewen.

Item gecoft tegen Deric Baiden J C staken voir IX mewen.

Item een veirdel wertrijs sullen liggen tusschen der Hamporten sandt op te voeren, daer voir gegeven XXVIII mewen II gr.

Item gegeven van desen Rysen te voeren, daer men dese voirscr. tuynen matten tsamen XX mewen.

Summa XXXVIII Arnh. guld I gr.


Fol. 74 r.

Item Gysen dien Legen gegeven uyt den Raethuys negen malder rogge, dat malder ad LXII mewen facit XII Arnh. gulden XVIII mewen.

Item Jacob van Deichden ses malder roggen, die men hem sculdich is, jaerlix dat malder ad LXII mewen facit VIII Arnh. gul XII mewen.

Item Heylen Carpers gegeven teyn vaet rogge, dat men hem sculdich is jaerlix van der wege, dat malder ad LVI mewen facit I Arnh. gul XXV mewen.

Item Heynken van Oss van der Brugporten acht den halven gulden XIII Vlems voir den gulden facit IIII Arnh. gul XXXIX mewen II gr.

Item den Capittel gegeven van den Raethuys doerdehalff vlems pont ene here Jan Moer J Vlems lb facit tsamen II Arnh. gulden XI mewen I gr.

Item Coen poerter een pont facit XII mewen.

Item Gyben porter twe pont facit XXIIII mewen Ii gr.

Item den Custer een pont facit XII mewen.

Item van Banwyn den here betaelt tot tween termynen XL lb facit X Arnh. gul XXXVII XXXVII mewen II gr.

Item den Baiden van Antwerpen tot tween termijnen die onss die geleyde brieve brochte, tsamen gegeven XXVIII mewen.

Item Teuken Baichmaker gegeven tien gulden voir elken gulden XV Gelr. Mewen facit V Arnh. gul XVIII mewen III gr.

Item gecoft tegen Arnt Peters soen enen uytdreger ende twee talybalken, daer die hameyde voir der Hamporte af gemact is, daer voir gegeven III Arnh. guld XXXIIII mewen.

Item van der selver hameyden te maken, gegeven III Arnh. gulden VI mewen.

Item Jn Praest ende Jan van Hueselingen gegeven van den mannen van Genepe, die opt huys gevangen was ende tonrecht an gerast was ses quarten wyns facit XVIII mewen.

Item gegeven van der stat lant after Velp, den here van den lande aldaer tynse V vlems facit XI mewen I gr.

Item van Sluys gelt tot Velp gegeven IX mewen.

Item doe men die voirscr. hameyden richten, doe geschenct den gesellen, die ons holpen die richten VIII mewen.

Summa LV Arnh. gul IX mewen IIJ gr.
Fol. 74 v

Item gecoft tegen Rutger van Esden hondert en drie mud kalx voir XLII Arnh. gul VI mewen.

Item in den haven verlicht ses ende tsestich dusent steens elc dusent ad enen Arnh. gul fcit LXVI Arnh. gul.

Item van elken dusent gegeven te leggen vier ende twintich mewen facit XXXV Arnh. gul IX mewen.

Item van den bruggen, daer men oenen oeperden gegeven te maken I Arnh. gul III mewen.

Item van harden steyne, die buschgaten te hauwen in den ronden torn XXIIII mewen.

Item van den vurscr. Steyne te voeren gegeven XII Arnh. gul XXVII mewen.

Item an die Seberse port, an die Verport ende an die Vischport ende after Gysen Slegen torn tsamen geboert drie dusent steens, daer die porten en muyren aldaer mede gelapt syn van elken dusent enen Arnh. gul facit III Arnh. gulden.

Item Jan van den Hout ende Gerit Caudoven daer an gewracht elc ses daige, den dach ad XII mewen facit III Arnh. gul IX mewen.

Item enen oepperknecht, die dien voirsc. Jan ende Gerit oeperden, gegeven XXXVI mewen.

Item van den voirscr. kalc te beslaen gegeven Geldern ende synen gesellen VI Arnh.gul XII mewen.

Item van sande te voeren den voirscr. kalc mede te beslaen ende voir Herman Gelys doer op te strate ende vort anders in die wege ende tot der voirscr. metzelryen gegeven V Arnh. gulden.

Item tot den vier oeven steens te backen gegeven twee malder maltz, dats te weten elken oeven eel halff malder, dat malder LII mewen facit II Arnh. gulden XIIII mewen.

Item omme keyen, die gearbeit syn voir Herman Gelis huys, soe die noch op ten Blyenbergh liggen, gegeven tsamen II Arnh. gul VIII mewen.

Item Heyn Everts ende Jan van den Hout dat sy die straten macten, gegeven I Arnh. gul XXV mewen Ii gr.

Item doen men desen voirscr. steen voerden, doe gehuyrdt twe nacht vier wechter, eilken nacht ende ses wechter enen nacht maken tsamen veirtien nacht, elke nacht ad vier mewen facit I Arnh. gul XI mewen.

Item om acht kalc kuypen een water tonne ende een boerge ende die cuypen te verbynden, daer aff tsamen gegeven I Arnh. gul XXIX mewen.

Item van de voirscr. drie dusent steens te vrachten gegeven XXVII mewen.

Summa C LXXXV Arnh. gul XV mewen II gr.
Fol. 75 r.

Item gecoft tegen Jacob Jeger twe wülgen plancken af te snyden, georbert totter bruggen voir I Arnh. gul XXXIX mewen.

Item mit onsen tymmerluyden en holt snyderen gerekent, dat sy der stat getymmert ende gesneden hebn soe opt Raethuys, soe an den bruggen en aen der loedzen voir der Hamporten en op te Verporte een schapeyl ende dueren te maken, tsamen daer aff gegeven VI Arnh. gul IIII mewen.

Item voir drie poste gesedt in die strate voir Herman Gelijs (‘doer” weggestreept) huys ende voir dat holt daer die loedze aff gemact is voir de Hamporten tsamen gegeven XLII mewen Ii gr.

Item Peter van de Mer gegeven voir een eyken planck, geurbeit tot der kysten an der Brugporte X mewen.

Itemschouve gecoft, gebesiget opt Raethuys, opten Waeckhuyse ende op ter Loedzen voir de Hamporten, daer voir gegeven III Arnh. gul XXXIX mewen.

Item om bantgerden ende teyn gegeven XVII mewen II gr.

Item om soeven karren leyms, gegeven VIII mewen III gr.

Item Geynken van Elten desen voirscr. stoff van schouwen gerde ende leym te verdecken, gegeven tsamen van acht daigen II Arnh. gulden.

Item Claes van acht dagen oeperens gegeven I Arnh. gul. III mewen.

Item tegen die kerckmeisteren gecoft, ses bort, dat stuck ad acht mewen ende geurbert opt Raethuys facit I Arnh. gul III mewen.

Item gecoft ses harde steyne tegen die kercmeisteren, daer die busgater aff gemact syn in den nyen torn voir XXIIII mewen.

Item gecoft vier pont loets, daer die hake an der Vischporten mede in gegoeten worden voir VIII mewen.

Item soe hadden ons die kercmeisteren geleynt holt ende plancken, daer wy mede steygerden ende die moesten wij doen halen tot Escheren an Uden Tailhouts huys, daer aff den voerluyden gegeven XXIIII mewen.

Item noch tot Escheren doen halen die twe wilgen van Jacob Jeger, daer aff te voerloen gegeven XII mewen.

Summa XIX Arnh. gul IX mewen III gr.


Fol. 75 v

Item van Claes Roelofs voir vyf tonnen kaelen gegeven I Arnh. gulden

Item mit onsen smeden gerekent ende hem betaelt van alrehande werck, daer aff gegeven VI Arn. gulden XXVIII mewen.

Item Gerits Carre van Diepenbeeck op te Velpsche sluyse gedient enen dach, dae aff gegeven X mewen.

Item van Dries Moelners gecoft holt gebesingt tot den stylen ende loenen opt Raethuys ende van Arnt Knapen soen aen holt costen tsamen XXXVII mewen.

Item twe harde steyne tot nasen onder den schorsteyn an den ronden torn in de nyet muyre gecoft tegen Lambert van Olmen voir tien leuken facit XVII mewen Ii gr.

Item die nye kyste, daer der stat brieve in liggen, costen I Arn. gul. III mewen.

Item dat slot an der Stat torn, daer Gijsbert op te slapen plach ende oen slot an der Blyenbergh ende een slot an der schapeyl op te Verport ende dat slot van de vorscr. nyer kysten en te bynden ende den sloetelen van dese vorgen. Sloten tsamen II Arnh. gul XXII mewen II gr.

Item Heyn Maessen ende Tzilken die Ryss after Arnts haven (hoven?) after der stat muijr aff gehauwen, daer aff gegeven XXIIII mewen.

Item tegen Gerit Kocken gecoft latten, daer die brug mede gesweypt wart, die men oen metzelden ander nyer muyren, gegeven VIII mewen.

Item gedeckt after Artns have by der ander burgermeister tijden, dat sij an ons gevrachten hebn, daer aff gegeven, tsamen XVIII mewen III gr.

Item den auden schutten, doe sy den papagey schoeten, gegeven I Arnh. gul.

Item den jongen schutten geschenct I Arnh. gul.

Item den Steynbeckeren geschenct op hoeren werke an den steynoeven XII mewen.

Item doe men onse vrouwe droech, den gewapenden geschenct VI quarten wijns, die qrt ad III mewen, facit XVIII mewen.

Item doen men dat harnas setten, doe verteer soe an wyn ende byer XXXI mewen.

Item Ricken Aelberts soen ende Heynken van Diepenbeeck den byer assiz(en) verwart, daer aff gegeven XII mewen.

Summa XVIII Arnh. gul XVI mewen III gr.


Fol. 76 r.

Item op Paeschen den Schoutz, de Burgermeisteren en scepenen tyen tsamen elc vier quarten wyns, die qrt ad III mewen facit II Arnh. gul XXX mewen.

Item der Stat clerk vier qrten wyns ad XII mewen

Item der Stat baide twe qrten wijns facit VI mewen.

Item der Stat weker een qrt III mewen

Item om twelff par hanschen gegeven XLII mewen.

Summa IIII Arnh. gul. III mewen
Item op Kersmissen den Schoutz, den Burgermeisteren, scepenen ende den clerk maken tsamen elff elc vier quarten wyns die qrt ad III mewen facit II Arnh. gul XLII mewen.

Item om elff par hanschen gegeven XXXVIII mewen II gr.

Item der stat baide voir syn hoechtyt twe qrt. facit VI mewen.

Item der stat weker voir syn hoechtyt III mewen

Item Gysbert die Wrede C lb facit XXVII Arnh. gul III mewen III gr.

Item den Schoutz en der Stat clerck ende der Stat baide, eilken voir hoeren rock II Arnh. gul facit VI gul Arnh.

Summa XXXVII Arnh. gul III mewen I gr.

Fol. 76 v


Item oan ynt ende paopyr geoerbert in der stat behoeff dit jaer gegeven XVIII mewen.

Item soe hadden die aude burgermeisteren te jaer vergeten elff Arckse papyrs te rekenen facit IIII mewen.

Item voir XCIIII lb kersen, der is twe pont van te jaer elc lb ad IIIJ mewe facit VII Arnh. gul XIII mewen.

Item doe wy Burgermeisteren onse rekenycnge maecten, doe vertert mitten clerck II Arnh. gul.

Item Jan den Hasen ende Jan Hollen gegeven, dat men hem sculdich bleyff van der stat wegen van te jaer C II gulden Arnhems XVII mewen III gr.

Item den Custer gegeven van den uyrclocken te stellen I Arnh. gul XI mewen.

Item Deric Wathems voir een planck gegeven, die voir Wathems huys op ter goethen ligt ende op ter bruggen gelapt vn syn selfs hol, tsamen XIIII mewen.

Item soe ist een aude gewoende geweist, dat een voeder wijns tonraede plecht te staen op ten wijn assizen ende want die wyn ass. nu nyet verpacht en wart, soe en hebn wij dat nyet geboert, daer aff eyget ons Burgermeisteren II Arnh. gulden.

Item des selven gelics van den byer ass(izen) XXIIII gr. facit XIX mewen II gr.

Item soe hebn wy dien wyn ass. ende den byer assiz verwait ende beschreven daer II Arnh. gulden.

Summa C XVIII Arnh. gul VIII mewen I gr.
Summa summarum van den uytgeven V C XXVI Arnh. gulden X mewen I gr.
Fol. 77 r.

Item soe blyft die stat schuldich Gerit van Diepenbeeck ende Arnt Knape soen Burgermeisteren voirscr. LXXVIII Arnh. gul. XXIII mewen I gr.


Item soe bewysen wy der stat XXIIII Büssen, soe groet ende cleyn, die liggen op ten Torn, der Gysbert van Tuyle op te slaepen plach.

Item IJ tonne donrecruyde ende en cleyn veetken, daer is luttel in.

Item een veetken mit loeten cloeten, steyt op ter selver torn, luttel meir dan hondert ende andere steynen cloete liggen oic daer by.

Item op ten Blyenberch ende in den Gasthuys liggen grote bussen steyne gegraven.


Item soe sullen dese nye burgermeisteren Jan van Eyck ende Deric Tailhout buiren van Peter Schut der stat weker VI lb payments ende syn jaer sal daeraff duyrende syn van un jaers dach (14)XXVII tent op Jaersdach naest volgende ende den taildach van de stat weker altoes soe voert an alle jaer te halden.
Item Arnt ende Gairten (?) hebben vergeten te rekening van Jan Kalen, dat hy poerteer was worden.
Fol. 79 r


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina