Archief stichting 100 jaar heidebloempje essenDovnload 0.76 Mb.
Pagina12/12
Datum22.07.2016
Grootte0.76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Aansluiting studentenbonden.

Studentenkringen sloten aan. Categoriewedstrijden werden tijdens dit groot verlof ingezet. De AKVT heeft haar werk gehad."

Tooneelleven nr.1, 3e jaargang (06/09/1936) p.16

Studenten en toneel.

samenvatting: van belang omdat

1) prestatie van 'ontwikkelden' die het experiment, de avant-garde niet schuwen

2) deze studenten-acteurs kunnen de leiders worden van de liefhebberskringen van morgen

3) studententoneel maakt deel uit van het Katholiek Vlaams toneel

4) studenten hebben leiding nodig en hebben er baat bij zich aan te sluiten bij AKVT

Tonneelleven, nr.6, 3e jaargang p.81-83

E.H. Constant Roosens.

Z.E.H. C. ROOSENS, die ons verleden jaar zulke goede diensten bewees voor de wedstrijd voor studententooneel werd benoemd tot pastoor van 's Gravenwezel. Onze oprechte gelukwenschen!

Tooneelleven nr.40, 5e jg. nr.31-32 (10/06/1939) p.513

Uitslag wedstrijd studentenkringen.

De uitslag van den wedstrijd door Studentenkringen werd bekend gemaakt: en diplomas uitgereikt." (St. Norbertusge­sticht)

Tooneelleven nr.5, 3e jaargang (27/09/1936) p.74

Studentengilde 'Vlaamsch Willen' Wilrijk in Tooneelleven, zeker okt.1936-sept.­1939.
3. Betrokkenheid Roosens studentenbondenbijeenkomsten jaren dertig.

Bronnen.


- verslagboek studentengilde Heidebloempje, afdeling Kalmthout 1922-1939

- verslagboek I studentenbond Vlaamsche Katholieke Polderzonen Ekeren en omgeving 1906-1938

- boek 75 jaar Katholieke Vlaamse Studentenboek 'Willen is Kunnen' Retie 1912-1987
3a. Roosens komt uit studentenbeweging.

Lid (zeker periode paasvakantie 1907 tot en met kerstvakantie 1908) en ongeveer 1 jaar schrijver (gekozen op 12/09/1907, ontslag kenbaar gemaakt op 16/09/1908) van Vlaamsche Katholie­ke Polderzonen.

Verslagboek I bekeken van 1e verslag 06/09/1967 tot verslag 17/09/1910

- C. Roosens wordt in 7 verslagen van de 12 vermeldt:

04/04/­1907, 16/08/1907, 12/09/1907 (tot schrijver gekozen), 29/12/1­907 (schrijver), 23/04/1908 (schrijver), 29/12/1908 (schrijver), 16/09/1908 (ontslag ken­baar gemaakt als schrij­ver)
Correspedentie Frans Bresseleers-E.H. Roosens 1960-1961.

- uitnodiging 09/11/1960 Frans Bresseleers via Ferd. Bilcke voor vergadering Kring van Heemkunde 24/11/1960 te Merksem door de voorzitter Z.E.H. C. Roosens

- brief 22/11/1960 Bresseleers aan Ferd. Bilcke:

* Bresseleers kan niet naar deze vergadering komen

* Bresseleers heeft niet het adres van C. Roosens, maar vindt zijn naam meermaals terug in het verslagboek Vlaamsche Katholieke Polderzonen, ook als schrijver

* vragen Bresseleers: " Was het werkelijk U, die destijds lid waart (aktief lid) van ons Polders Studenten­gild? Zo ja: Hoe zulks te verklaren? Is U dan een oude Poldenaar? Of heeft U van uit Merksem de vergade­ringen in de Polder bijgewoond, bij gebrek aan studentenverenigingen te Merksem? Of hoe?"

- antwoord 12/01/2001 E.H. C. Roosens aan Bresseleers:
Merksem 12-1-'61

Mijn waarde Heer

Een paar weken geleden ontving ik van mijn vriend F. Bilcke uw brief, door U naar deze gezonden. Verontschuldig mij zo laattijdig te antwoorden; ik had de brief in kwestie verloren gelegd.

Ik ben wél inderdaad in mijn studentenjaren lid geweest van de Vl. Kath. Polderzonen.

Wij hadden aanvankelijk nog geen bond van Merksem; ben ik in de jaren 1902-1905 de toenmalige studenten van de Polder in het Klein Seminarie te Mechelen, leerde kennen. Die jongens werden mijn beste vrienden, en met nog andere vrienden van bij ons, vertoefden wij veel in de Polder tijdens onze verlofda­gen; gelukkige dagen!! We hebben later - die van Merksem, wel een nieuwe bond gesticht in Wijnegem-Deurne, maar we bleven toch lid van de Polderzonen.

Uit die goei tijd ontmoet ik nog wel eens...

...Waar is de tijd! Ik zou er kunnen over vertellen.

Gaarne ten uwen diensten als U meent dat ik nuttig kan zijn.

Hartelijke groeten,

C. Roosens

Rustend pastoor (v. 's Gravenwezel)

Pastorij St. Bartholomeus Merksem

verslagboek I Polderzonen, losse bijlagen IX en X
3b. Vermelding aanwezigheid Roosens op organisaties studentenbonden periode 30/08/1934-31/08/1937.

Geen vermelding aanwezigheid E.H. Roosens op Algemene Studen­tendag Hoogstraten 10/08/1933

verslagboek Kalmthout p.132-139

- geen vermelding van deze dag in verslagboek I Polderzonen


3b1. Gewestdag Brasschaat 30/08/1934.

...De manier waarop we best dien dank kunnen betuigen werd ons aangetoond door E.H. Roosens :

1e Die mannen navolgen, ook als zij, alles veilig hebben voor ons Vlaanderen, ook ten koste van alles in den

strijd volharden, onbaatzuchtige en fiere Vlamingen zijn.

2e Kennis neemen van hunne werken. Geen enkel student mag er gevonden worden die niet 'De Leeuw van

Vlaande­ren' gelezen en overwogen heeft. Zooveel mogelijk moeten we gaan luisteren naar Benoit's

werken.

Zoo zullen we mede kunnen bouwen en wroeten aan het grote gebouw van Vlaanderen en zoals onze vaderen in de Middeleeuwen hunne kathedralen torenhoog den hemel in deden schieten zoo ook moeten wij studenten ons volk ten hemel heffen en het plaatsen op de kurve? onzer zieletempels?, dicht bij Kristus.E.H. Roosens bedankte dan de 200 aanwezigen, en vuurde de geestdrift nog wat aan die zich uitte in het leid :'Dan mocht de beiaard spelen'"...

ondertekend met "Jacobs (schrijver) J. Platteau voorzitter

verslagboek studentenbond Kalmthout p.171-175

Noot: eerste vermelding van E.H. Roosens in verslagboek Kalmthout


Bijwonen gewestdag 30/08/1934 te Brasschaat.

Verslag van den Gewestdag te Brasschaat op 30 Oogst 1934.

Twee minuten voor negen fietsten 18 kleppers uit Ekeren weg. Die 18 zouden er 19 worden nog voor wij te Brasschaat arri­veerden, dank een moedige achtervolging van den Jan Negentien! en voor drie jaar gingen we eens met vijf man naar een gewest­dag te Borgerhout! Om twintig voor tien werd door E.H. Roos­es, professor aan het Sint Jan Berchmans-kollege, de Hoogmis gecelebreerd, waarna de morgenvergadering doorging, welke aan Conscience gewijd was....

... De E.H. Rooses besloot dezen gewestdag met een paar be­geesterende woorden.

verslagboek I Polderzonen p.114-115
3b2. Bijwonen voordracht E.H. Roosens 29/12/1934 te Merksem.

Verslag van den tocht naar Merksem op 19-12-’34.

Het studentengild van Merksem had ons uitgenodigd op een voordracht, die de E.H. Roosens, professor aan het Sint Jan Berchmans-kollege zou geven. Met zeven vertrokken we dan uit Ekeren en werden te Merksem nog door eenige kameraden ver­voegd, zoodat alles samen ons gild door 14 man vertegenwoor­digd was. De voordracht begon stipt een uur later dan aange­kondigd was. Er werden ons eerst eeenige beelden vertoond van de reusachtige Sint Pieterskerk te Rome, met uitleg van E.H. Roosens, die daarom een paar bladzijden voorlas uit de ‘Uren bewondering’ van Cyriel Verschaeve. Het tweede gedeelte was gewijd aan Pieter Pauwel Rubens: weerom lichtbeelden met uitleg, en een voorlezing. Door deze leerrijke voordracht waren we in de gelegenheid gesteld een duidelijker begrip te krijgen van den Renaissance-tijd, en tevens van het werk van onzen priester-dichter Cyriel Verschaeve. Een dankwoord van Merksems voorzitter sloot de vergadering. In een volgepropten tram midden een plassenden regen arriveerden we terug te Eekeren.

verslagboek I Polderzonen p.


3b3. Algemene leidersvergadering Lier 01/05/1935.

...Toen we met onze afvaardiging van Kalmthout binnentraden stond de E.H. Rosens (?) reeds op het podium en sprak over de Vlaamse studentenbeweging zoals ze tot hiertoe bestond. Hij bracht ons van ons jeugdig idealisme naar de harde werkelijk­heid, deed uitschijnen dat ons doel nog ver van bereikt is -efr. de ellendige toestand op rechtsgebied. Daarom zullen we mannen vormen uit onze beweging die onvoorwaardelijk den Kamp aanbinden tegen deze wantoestanden.

- Onze beweging is en moet zijn volgens E.H. Spreker :

1) Strijdend. Deze strijd gaat door in een min of meer Roman­ties kader; Met fierheid en liefde kampen wij voor ons volk. De middelen tot dien strijd zijn het wijzen op onze grootheid in het verleden het aankweken van ras- en stam-bewustzijn. Daarom zullen we kennis nemen met de werken onzer groten : Geen enkele student mag er gevormd worden zonder die Conscien­ce's 'Leeuw Van Vlaanderen' nog niet gelezen heeft. Verder zullen we de werken lezen en bestuderen van Rodenbach, Ver­riest, Benoit. Het bijzonderste in dien strijd is het gevoel. Dat is het eerste wat we bij onze jongstudenten meten raken om

hen alzo te brengen van sympathie tot overtuiging.

- Naast deze Romantiese tint zam onze beweging nog een Volks­karakter dragen. Wij studenten zullen kampen tegen de onge­lijkheid der standen. Wij willen echte demokraten zijn. Wij willen staan voor, tussen en met een duurbaar Vlaamse Volk en het winnen van de Kulturele Groot-Nederlandse gedachte. De tijd van anti-Belgicisme en luidruchtige anti-vaderlandsche uitlatingen is voorbij. Nochtans wanneer het absoluut nodig is dat het huidige Staatsverband omgebouwd worden, zullen we ook hier niet voor terugdringen.

- Een groot punt tot hiertoe nog altijd in onze beweging ontbreekt, en ook in onze Kalmthoutse studentenbond is de tucht.

- Voor onze beweging moeten algemene richtlijnen kunnen ge­trokken door mensen die hiertoe bevoegd zijn en die de studen­tenbeweging en haar plaats in de samenleving tot in de puntjes toe begrepen hebben.

- Dan wordt voor de zoveelste maal het aloude A.K.V.S. onder de ??? (moeilijk leesbaar) gelegd. Hoe het stond en nog staat tegenover de geestelijke overheid, hoe het een lange pijnlike strijd gestreden heeft en aldus de grootste hoop der studenten en daarbij al de jongstudenten uit zijn rangen heeft geweerd.

- Wij willen nochtans de oude geest van het A.K.V.S. zoals het oorspronkelik bestond bewaren. Deze geest en geen andere. Onze bond zal echter trachten deze geest ongeschonden te bewaren.

- Van uit Brasschaat dat de hoofdplaats wordt van de studen­tenrepubliek zullen we de provincie en rep en roer zetten en zo zullen we trachten samen te koppelen met het jong Volkse front, zullen we Limburg trachten wakker te schudden en we staan weer voor één eenheidsfront.

- Daverend handgeklap bewijst dat de E.H. Rosens werkelijk heeft ingezien waat we naartoe moeten en hier past wel een woordje van dank door Hulde aan de 'Max' ofte E.H. Rosens, die de ziel geworden is van onze studentenbeweging hier in 't gewest....

verslagboek Kalmthout 01/05/1935 p.194-198
3b4. Bijwonen gewestdag 13/09/1935 te Stabroek.

Verslag van den Gewestdag op 13 September 1935 te Stabroek gehouden.

...Te 2 uur begon de algemeene vergadering; op het podium hebben de voorzitters van de verschillende bonden plaats genomen naast de gewestleider, E.H. Roosens, en de E.H. Pas­toor; ook de gouwleider en de gewestleider van Mechelen zijn in de zaal aanwezig....

...Na het slotwoord van E.H. Roosens eindigde de vergadering met de Vlaamsche Leeuw....

Verslagboek I Polderzonen p.136-138
3b5. Studievergadering 31/07/1936 te Stabroek.

Verslag van de studiedag te Stabroek op 31 Juli 1936.

Alhoewel het getal deelnemers beperkt was tot die van Rhetori­ca, Poësis en Normalisten, en daargelaten de verschillenden onder die dan nog in verlof waren, vertrokken we, met z'n vijfen om 9 u. stipt. Zoo juist was de laatste de markt over of we werden achterhaald door E.H. Roosens die met ons de tocht naar Stabroek meedeed en die de studiedag aldaar zou voorzitten. Klokslag 9.30 u. doen we onze intrede in 't gildenhuis als de eerste deelnemers. Om 10 u. opent E.H. Roossens de vergadering van een 30tal deelnemers.

Als onderwerp kwam in bespreking: 'De vlaamsche beweging'.

In een vergadering van 2 1/2 u. stipte de spreker aan:

Wat de Vlaamsche Beweging is?

Staat en Volk

Orimanteit (?) van Vlaanderen op België.

Vlaamsche Eentaligheid met duidelijk sprekende Statistieken - Gevolgen hiervan - Structureele hervorming - Middelen om dit alles te bereiken.

Na deze leerzame voordracht werd de vergadering gesloten. Alhoewel de taak voor dien dag afgedaan was, waren allen die niet naar huis moesten gaan het eens om 's namiddags nog even nader te bespreken wat in de voormiddagvergadering slechts even kon aangestipt worden. Vooral A.B.N. - Davidsfonds - Toeristenbond -Hoogeschool - uitbreiding - A.K.V.T.

Daarna ontspon zich een vinnige discutie naar aanleiding van een vraag: 'Bij welke politiek mag en kunnen de studenten best aansluiten?'

Hierna werd de vergadering opgeheven. Om 4.30 u. reden we in de regen terug naar Eekeren, waar we het taaivol beklimmen van de 'Leugenberg' roemrijk binnen kwamen gebold.

Verder uitwijden over de vergadering valt niet daar er dade­lijk en in eerstkomende vergadering meer al over gezegd wor­den. Het zou veel plaats en tijd vergen. Daarom zullen we het punt voor punt later behandelen.

verslagboek I Polderzonen p.164-1663b6. Bijwonen toneelavond 31/08/1936 te Schoten.

...Eerst het stukje: ''t Schooiertje' dat wel eerder een wedstrijd in worsteneten geleek dan een drama van menschlie­vendheid.

Volgde dan 'Christoffel' dat zooals den Eerw. H. Roossens het ons ook zegde, nogal zwaar is voor een studentenbond....

verslagboek I Polderzonen p.169-170


3b7. Bijwonen 'decennumviering' 04/09/1936 St. Laurentius Ant­wer­pen.

...De vergadering eindigde met een slotwoord van den proost E.H. De Bond en de aanvurende woorden van E.H. Roossens over 'laat nie gerust'....

verslagboek I Polderzonen p.170-173
3b8. Deelname Mariavaart 09/09/1936 te Rustoord (Ekeren?).

Verslag van de Mariavaart te Rustoord op Woensdag 9 September 1936.

Tijdens het H. Misoffer, opgedragen door E.H. Roosens in de Mariagrot zelf, hoorden we op de kansel voor de eerste maal de stem van E.H. Janssens van Oolen. ...

...Eindelijk kwam E.H. Roosens aan de beurt die ons zeer optimistisch bekeek. Wij leven zonder kommer, zoo zegde hij, wij zijn gelukkige jongens. Op enkele na geven wij hem gelijk en wij durven dan ook inzien dat wij een plicht te vervullen hebben later wanneer wij in de maatschappij zullen staan....

De schrijver De Ridder Edg.

verslagboek I Poldezonen p.174-176


3b9. Uitstap 05/08/1937 naar 's Gravenwezel en Westmalle.

Uitstap op 5 Oogst naar S'Gravenwezel.

Naar S'Gravenwezel luidde het om half tien aan de kerk. En natuurlijk men vertrok naar s'Gravenwezel, het dorp van den E.H. Roosens....

...En een 40 minuten later werd een belegering geslagen rond zijne poort en zijne meid. Eindelijk verscheen dan toch den E.H. Roosens zelf, maar de oude jaren en het drukke werk lieten hem niet toe ons gild te vergezellen....

verslagboek I Polderzonen p.191-192
3b10. Gewestvergadering ’s Gravenwezel 26/08/1937.

...E.H. Rosens, eere-gewestproost werd hulde gebracht en een som van 250 fr. overhandigd.

Met deze feestvergadering liep den als niet welgelukte gewestdag ten einde....

verslagboek Kalmthout 26/08/1937 p.222-223


Bijwonen gewestdag ../../1937 te 's Gravenwezel.

Verslag van de gewestdag te 's Gravenwezel.

De geestdrift, die de 25 deelnemers uit Ekeren aan dezen gewestdag bezielde was zoo groot dat we reeds om 9.04 u. de baan op waren, en na een dappere vaart in afgescheiden groepen het nieuwe werkterrein voor onzen onvermoeibaren leider, Z.E.H. Roosens bereikten....

...Voor een 200-tal deelnemers werd dan een plechtige hoogmis opgedragen door E.H. Roosens zelf.

...Deze welgeslaagde vergadering eindigde dan met een warme hulde aan Z.E.H. Roosens, waarbij hem 200 frank werd aangebo­den....

verslagboek I Polderzonen p.199-201


3b11. Algemeene studentendag (KVS) dinsdag 31 Oogst 1937 Retie.

...E.H. Roosens, pastoor van 's Gravenwezel, vurige ijve­raar voor zijn beweging, werd verzocht op het verhoog plaats te nemen en enkele woorden te zeggen, die in hoofdzaak hierop neerkwamen: 'Vrienden, ge hoopt op heropbloei en hereniging. Ge zijt nog jonge studenten... Vermijdt alles wat politiek is of wat u in moeilijkheden kan brengen met de hogere over­heid....

boek 75 jaar WIK Retie p.118-126
Voordrachten voor plaatselijke bonden

3b12 Voordracht Roosens voor studentenbond Wijneghem paasvakantie? 1909.

Wijneghem: … over ’t maatschappelijk vraagstuk door E.H. Roosens

De Student Half-oogstt 1909 nr. 3 p.131
3b13. Voordracht Roosens voor studentenbond Borgerhout zomer­vakantie 1923 (toevallig gevonden)

Voordracht voor studentenbond Borgerhout door E.H. Roosens over 'Eigenaardig Antwerpen' met lichtbeelden

De Blauwvoet Kerstverlof 1923 p.88
4. Tekst Roosens in ‘Aanvulling 2002’ stichting 100 jaar Heidebloempje Essen.

Aanvulling 2002 tekst over E.H. Roosens met titel Inspire­rende leider p.253 door Rudi Smout


Inspirerende leider

Twee namen komen bij de poging tot het stichten van een overkoepelend Rodenbachverbond, geleid vanuit Leuven, regelmatig terug: Herman Wagemans van de Hoogstraatse gilde Zoo Woord Zoo Daad (zie N.E.V.B. 3661-3662), en E.H. Constant Roosens. De rol van Roosens willen we hier in het kort even toelichten, omdat we vermoeden dat over deze studentenleider nog niet veel gepubliceerd werd.

E.H. Constant Roosens (Merksem °18/09/1883), destijds in studentenmiddens ook bekend als ‘de Max’, mijkt voor de tijdspanne 1934-1937 zowat de geestelijke leider en bezieler van de katholieke studentenbeweging in onze streek te zijn geweest. Hij sprak op verscheidene gewestdagen (Brasschaat 1934 – Lier 1935 – ’s Gravenwezel 1937 – K.V.S.-dag Retie 1937), en gaf voordrachten voor plaatselijke bonden. In het verslagboek van Kalmthout schreef men in de paasvakantie van 1935 dat hij ‘de ziel geworden is van onze studentenbeweging in ’t gewest’, en bedacht men hem met de titel van ‘eere-gewestproost’ (zomer 1937). In Ekeren had men het in de zomer van 1937 over “onzen overmoeibaren leider’.

Verder blijkt dat Roosens eind jaren dertig ook nog betrokken was bij de organisatie van een wedstrijd voor studententoneel van het A.K.V.T. (Algemeene Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale). Roosens kwam trouwens zelf uit die studentenbeweging. In zijn jeugd was hij lid en schrijver geweest van de Vlaamsche Katholieke Polderzonen. Nadien gaf hij geschiedenisles aan het Sint-Jan Berchmanscollege aan de Meir te Antwerpen. Tussen 1937 en 1950 was hij pastoor te ’s Gravenwezel. Constant Roosens overleed op 19 december 1964 te Merksem.


5. Andere informatie.

Zoektocht.

1. schetsen en situeren van de persoon

- bijeen brengen gegevens :

- verschillende manieren van schrijven naam: Roose, Roosen, Roosens, Rosens

- voornaam : Constant of Stan, roepnaam : de Max

- studentenleider jaren dertig

- 'prof' aan St. Jan Berchmanscollege periode 1936

- 's Gravenwezel
- telefonisch contact op 06/12/2001:

St. Jan Berchmanscollege Antwerpen

Meir 36a1

Antwerpen

tel.03/­233-79-95

info: - niet bekend

- er was een St. Jan Berchmanscollege Merksem

- M. De Schepper

03/651-99-31 (beetje archivaris, maar vooral werking oud-leerlingen)

gecontacteerd op 06/12/2001: niet thuis

- adres gezocht St. Jan Berchmans college Merksem door op 06/12/2001 te telefoneren naar het Diocesaan Secretariaat 03/543-97-00 (mogelijk contacpersoon de heer De Wulf)

- heet nu Groenendaalcollege 03/645-74-40

- viert nu haar 50ste verjaardag

- voor die periode verbleven wel internen en leerkrachten in een kasteeltje te Merksem: zij waren verbonden

aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen

- mogelijk contactpersoon: de heer Breda

- teruggebeld op 14/12/2001:

- Roosens was leerkracht geschiedenis op St. Jan Berchmanns aan de Meir

- mogelijke contactpersonen:

* Jan Aertsens 03/321-89-33

* pastoor Rik Aertsens 03/324-12-01 (spreken van de 'Max' Roosens)
-telefonisch contact met de HK Schilde-'s Gravenwezel op 07/12/2001 (tel.03/658-90-34)

* telefoniste kende via haar moeder de E.H. Roosens

* staat in boek "Alhier tot 's Gravenwezel" als pastoor

* auteur: Jan Van den Bergh

* uitgave : Gemeentebestuur

* datum: 1993

* HK belooft een kopie te maken van blz. met vermelding E.H. Roosens + kopie blz. bronvermelding, en op te sturen

- enveloppe met gevraagde documenatie toegekomen op maandag 17/12/2001

- na antwoord HK Schilde:

* bekijken antwoord

* mijn tekst opsturen

* adres HK Merksem opvragen

* telefoonboek Merksem, naam Roosens

2. meer zicht krijgen op mogelijke organisatie studentenbonden


3. E.H. KORNEEL DE SCHUTTER.

Informatie Frans Bresseleers over Korneel De Schutter aan E. Van Hemeldonck augustus 1971 (zie bijlage IV)

Ekeren, 14 aug. 1971


Aan de heer en mevrouw E. Van Hemeldonck-Janssens

Bergstraat 5

Vosselaar (Turnhout)
In het weekblad 'De Polder' nr. van 15 aug. 1971 verscheen een 'Ter Gedachtenis van Pater De Schutter uit Kapellen. Het ' In Memoriam' werd geschreven door Mevrouw Pauline? Janssens. Het eindigt aldus: 'Ik hoop dat anderen de pen ter hand nemen om dat licht in zijn volle waarde te laten schijnen'.

In verband hiermede zend ik ten titel van dokumentatie de hierbij gevoegde uittreksels uit de Verslagboeken van de Studentenbond 'De Vl. Kath. Polderzonen'. Ze kunnen misschien ooit te pas komen, wie weet.

Ikzelf heb de vermelde De Schutter in de Verslagen niet gekend; ik hoop dan ook dat ik me niet vergis nopend de C. De Schutter als dichter van het bondslied.

Met welgenegen Ekers heemgroet,

Fr. Bresseleers

Zo mogelijk ontving ik wel ??? voor mijn dokumentatie.


Streekblad 'De Polder' nr. 21-8-1971

Kapellen.

Zieledienst voor Pater De Schutter.

In ons vorig nummer hebben we het overlijden gemeld van Pater Cornelius De Schutter op 6 augustus te Manilla in de Filipijnen, waar hij als missionaris van Scheut na 61 jaar onafgebroken dienstbaarheid aan zijn volk in de missies door de Heer tot zich werd geroepen. We herinneren eraan dat op zaterdag 21 augustus te 10 u. in de parochiekerk van St. Jacobus een plechtige zielemis ter zijner nagedachtenis zal worden opgedragen.

Hij werd priester gewijd op 17 juli 1910 en vertrok hetzelfde haar als Scheutist naar China. Na 41 jaar missieleven in China werd hij er, samen met zijn konfraters, uitgewezen. Onmiddellijk vertrok hij via Hong-Kong naar de Filipijnen, waar hij met evenveel liefde en geloof ijverde voor de evenmensen.
Streekblad 'De Polder' nr. 15-8-1971

De Kapelse Missionaris pater De Schutter overleden

Enige dagen geleden overleed Pater De Schutter van Kapellen. In zijn jonge jaren was hij leider van de Polderse studentenbeweging en door de ??? van de Polder best gekend als de simpatieke Nelis De Schutter. Na zijn priesterwijding vertrok hij als missionaris naar Zuidwest-Mongolië en later naar de Philipijnen. Vele boeken over zijn ??? zijn van zijn hand verschenen. Hij overleed op 84-jarige leeftijd in Manilla en zijn nicht Mevrouw Pauline Janssens, echtgenote van de schrijver Emiel Van Hemeldonck, die hem goed gekend heeft schreef volgend In Memoriam.

In de parochiekerk te Kapellen zal op zaterdag 21 augustus om 10 uur ter zijner nagedachtenis een plechtige zieledienst worden opgedragen.

'Ik was een kind van 8 jaar toen hij vertrok en ??? maar heeft hem nooit gezien. Toch leefde hij in ons gezin en in de gezinnen van de pachters? en zoon uit 'De Groene Swaen' te Stabroek als een geliefde vriend. Dat blijkt uit de vele verhalen van zijn moeder, zijn zuster; en later door de vele vriendschappelijke brieven die hij schreef uit het verre China en uit de Philippijnen.

Er zou een boek samen te stellen zijn als zijn brieven uit West-Mongolië en uit de Philippijnen bijeen gebracht werden. Zonder overdrijving mag van hem gezegd worden: hij was een held. In Japanse gevangenschap leefde hij maandenlang op waer en vogeltjeszaad en hij moest nog zware arbeid verrichten. 'Zo leven miljoenen Chinese boeren waarom zou ik het ook niet kunnen' schreef hij.

Toen hij door het communistisch regiem uit China verdreven werd, ging hij naar de Philippijnen. Hij leerde er grondig Engels en Spaans en werd eraar in het Klein Seminarie van Nakati tot zijn 80ste jaren. Hoeveel ,??? hij geleverd heeft, zal ,??, want hij was nog van de oude garde die geloofde dus het een grote weldaad ??? voor ??? als hun gewetensbezwaren werden weggenomen. De jongeren zullen hem conservatief? genoemd hebben, want de H. Kerk was zijn Moeder den de Paus zijn 'heilige Vader'. Over het priesterschap schreef hij: 'Ik heb nog nooit gefrustreerd gevoeld omdat ik celibateris was'.

Dit verhaal is misschie al te lang voor vele jongeren die hem niet gekend hebben, zonder het licht van zo'n edel mens als pater De Schutter moet op de kandelaar staan zodat het schijne ook onze modernistische wereld. Ik hoop dat anderen er ook zo over denken en de pen ter hand nemen om dat licht in zijn volle glans te laten schijnen.

Een nicht uit 'De Groene Swaen'.

verslagboek I Polderzonen, losse bijlage II

(zat tussen blz. 29 en 30)
Doodsprentje Korneel De Schutter

DANKBAAR AANDENKEN

aan

Pater Korneel DE SCHUTTERMISSIONARIS VAN SCHEUT
Hij werd geboren te Kapellen op 3 maart 1887,

trad in de Kongregatie in september 1904,

was missionaris in China van 1910 tot 1953,

en in de Filipijnen van 1953 tot 1971.

Overleden te Taytay op 6 augustus 1971.
Met bewondering kijken we op naar de jaartallen van zijn levensloop: meer dan 60 jaar priester en missionaris.
Eerst ruim veertig jaar in China waar hij een deel van de wederwaardigheden kende die Paulus opsomt in zijn brief aan de Korintiërs: ziekte en gevangenschap, hongersnood en oorlog, gevaren van rovers en gevaren onderweg, tegenwerking, ontgoochelingen, ontrouw... Ondanks die zorgen heeft hij al die jaren de diepe vreugde beleefd van zijn priesterschap en van zijn totale gave aan de Heer.
Als jong missionaris in een ver-verloren dorpje was hij de vriend van allen; als direkteur van het klein-seminarie heeft hij onverdroten geijverd voor de vorming van toekomstige priesters; als provinciale overste was hij geheel en al bezorgdheid voor al zijn konfraters.
Onmiddellijk na zijn verbanning uit China trok Korneel naar de Filipijnen. Daar heeft hij zijn hart en talenten verder verpand, hoofdzakelijk aan de jeugd.
Hij wilde zijn missieroeping beleven tot het uiterste: in de missie leven en sterven. Van rust mocht eerst spraak zijn als de lichaamskrachten begaven.
We zijn de Heer dankbaar voor dit rijke leven dat voor zovelen een zegen geweest is.
Voor uw gebeden en deelneming danken U

de Missionarissen van Scheut

de familie De Schutter

verslagboek I Polderzonen, losse bijlage IV, 2e deel

4. FRANS BRESSELEERS.

- heemkundige Ekeren

- schreef in 1973 een brochure over de Vlaamsche Katholieke Polderzonen

5. FRANS BRIL.

foto Frans Bril (Stabroek)

Ons Volk Ontwaakt 16/12/1923 9e jaargang nr.50 p.618


6. EMIEL VAN HEMELDONCK.


6. FOTO’S EN ILLUSTRATIES.


1. Foto driekoningenstoet 1934.

- in fotoboek Bewogen Beweging (opzoeken welke bladzijde)


2. Foto E.H. Th. Van Tichelen.

- Ons Volk Ontwaakt 02/12/1923, 9e jaargang nr.48 p.593 of 594


3. Foto Frans Bril.

- Ons Volk Ontwaakt 16/12/1923, 9e jaargang nr.50 p.618


4. Vaandel.

- kleurenfoto vooraan in brochure van Frans Bresseleers


5. Foto Polderclub (Leuven?) 1922.

- misschien met aantal leden van de Polderzonen?

- foto en tekstje

- Ons Volk Ontwaakt 30/04/1922 8e jaargang nr.18 p.208


6. Kaart bonden en gewestindeling gouw Antwerpen 1923-1924.

- Bloei en Ondergang van het AKVS – Louis Vos – blz.167?

7. Foto augustus 1937 te Drongen

- zittend: Jan Wildiers met de drie Jezuïeten Ferdinand Bellens, Jos Andriessen en C. Joosen

- links staand: Frans Tiest (later laatste burgemeester van het zelfstandige Ekeren)

- verder ook o.m.: Marcel De Schutter, Maurits Leenaerts, Jan Bellens, Julien Metsu, Jan Huybrechts, Jozef Aertssens

- was er in Drongen een opleidingscentrum of school voor Jezuïeten?

Foto Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders Ekeren (C167/65)

Doorgemaild gekregen op 30/06/2003

Verslag van die uitstap in het verslagboek (met 12): uitstap naar de IJzerbedevaart, en onderweg halte in Drongen: vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus 1937: vernoemd in het verslag: Marcel De Schutter, Eugeen Vochten (Westmalle, als enige niet student van Ekeren), Julien Metsu, Jos Andriessen, en de geestelijken Nant Bellens en Stan Joossens

- op de foto staan 14 personen: 3 geestelijken en 12 studenten: dus 1 staat er niet op; diegene die de foto trok? Was dit de student van Westmalle?

7.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina