Archief stichting 100 jaar heidebloempje essenDovnload 0.76 Mb.
Pagina2/12
Datum22.07.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Naar aanleiding van dit schrijven hebben wij de vraag gesteld: Werd op die eerste vergadering de studentenbond werkelijk gesticht? Zo ja, dan werden "De Polderzonen" geboren in een welgekende herberg van de Antwerpse Polder, gelegen in het centraal gedeelte van Stabroek-Oorderen-LiIlo-Berendrecht. Een herberg of drankhuis lijkt ons niet slecht geschikt voor dergelijke aangelegenheid: er is daar meteen voldoende water en ander vocht ter beschikking voor de doopplechtigheid. Toch weten wij, door eigen beleving, dat later slechts werd vergaderd in parochiale lokalen, hoofdzakelijk in een giIdehuis, of zoals een verslag in 1939 zegt "in 't muffe zaaltje van 't patronaat te Ekeren" of ook soms "in 't kajotsterszaaltje" en "in 't bibliotheekhokje" (1936). E.H. Lod. BriI heeft nadien ons nog geschreven: "Ik peins, dat ge de stichting met zekerheid moogt plaatsen als geschied in de "Blauwhoef". Alleszins is de studentenbond "De Polderzonen" in het leven gekomen in het jaar1904 op 4 januari d.i. twee dagen voor het Feest van de H.H. Driekoningen of het "Feest der Wijzen".


Brochure Bresseleers p.
PAASVAKANTIE 1904

Vergadering van de Vlaamsche Katholieke Polderzonen 07/04/1904 Kapellen.

De Vlaamsche Katholieke Polderzonen vergaderden den 7n april te Capellen. Er waren ’n tiental nieuwe leden. Van de werken vermelden we: “Vlaanderens grootheid” dicht, “Jacob Van Artevelde en zijn tijd” geschiedkundig overzicht, vooral de voordracht van den heer Goossenaerts over Gallicismen. Hij ondervroeg elk lid op zijne beurt om de vertaling te geven eener Fransche uitdrukking en deed dan de noodige verbeteringen of aanmerkingen. Volgen nog kleinere besprekingen met afwisseling van liederen

De Student – Half-Oogstverlof 1904 – 24e jaargang nr.3 p.119

ZOMERVAKANTIE 1904


Vergaderingen Vlaamsche Katholieke Polderzonen 18/08 en 05/09/1904.

De Polderzonen hielden twee grote vergaderingen, met telkens een 20tal aanwezigen.

Op 18n Oogst: Duivenverstand; testament van Leo XIII z.g. en J. van Artevelde’s redevoering. Verder voordrachten: werking van ’t verstand, zenuwstelsel, overtuigen en wilskracht die u Vlaamsche strijder van node heeft.

Op 5n September, een geschreven werk, lezing van Kerk en Waarheid van Schaepman; als sprekbeurten: vaderlandsliefde; zuiverheid en eenheid van uitspraak; verstand bij dieren, doel der Studentenbeweging, alcoholisme.

Bovendien vergaderden wekelijks de leden van Stabroek.

De Student – Kerstmisverlof 1904 – 25e jaargang nr.1 p.36KERSTVAKANTIE 1904-1905

Vergadering Vlaamse Katholieke Polderzonen 29/12/1904 te Stabroek


Algemeene vergadering, 29-12-04, te Stabroek. Arth. Van Huffelen, voorzitter van den Antwerpschen Verlofskring en den Antwerpschen Gouwbond, sprak over ’t Maatschappelijk Vraagstuk, met betrek op de studenten. De kenissen die wij den werkman moeten leeren om zijn geestespeil te verheffen, doen wij in de school op, maar niet in de taal des werkmans, daarom moeten wij op onze vergaderingen die punten in ’t Vlaamsch leeren verhandelen. Leden van den Bond spraken nog over den schoolstrijd van ’79 en de wet des arbeids; verder geschreven werken over wandelingsken in den herfst, de sneeuw en heldenmoed.

De Student – Paaschverlof 1905 – 25e jaargang nr.2 p.85PAASVAKANTIE 1905


Vergadering Vlaamsche Katholieke Polderzonen 27/04/1905.

De Vlaamsche Polderzonen gaven den 27n April voordrachten over Katholiek en Vlaamsch zijn; de Hollandsche uitspraak, socialisme en solidarisme, vulkanismus, de plantencel. Ook eenige letterkundige werkjes.

De Student – Half-Oogstverlof 1905 – 25e jaargang nrs.3-4 p.124
Gezamenlijke gilde voor godsdienstleer van Polderbond en Heidebloempje 04/05/1905 Kapellen.

Eene gilde van godsdienstleer werd gevormd door Polder- en Esschenbond; enkel die apolologetiek studeerden zijn werkende leden. In de eerste vergadering, den 4n Mei, te Capellen, werd gehandeld over dood en verrijzenis van Christus en ingeving der gewijde schriften.

De Student – Half-Oogstverlof 1905 – 25e jaargang nrs.3-4 p.124
ACTIVITEITEN VOOR ZOMERVAKANTIE 1906 (algemeen)

- gesticht op 4 januari 1904 (p.2)

- op 6 september 1906 verkiezing van een nieuw bestuur; er was dus al een bestuur, én een schrijver: wel duidelijk vermeldt 1e verslagboek, dus verslag op losse blaadjes? Er waren in elk geval verslagen want op deze vergadering las de schrijver het verslag voor van de paasvakantie 1906.(p.3)

- er werd ook toneel gespeeld: er werd hulde gebracht aan alle leden die meegewerkt hadden aan de toneelavond te Kapellen (p.3), 2 buitengewone toneelavonden (p.7)

- buitengewone vergadering voor het in orde brengen van de boekerij en aanpassing van het reglement (p.7); er moet dus al een boekenontleenreglement zijn geweest

ZOMERVAKANTIE 19052 Vergaderingen zomervakantie 1905.

De Vlaamsche Polderzonen vergaderden 2e en 21e (09) 1905. Telkens voldoende aantal lezingen en voordrachten. Er wordt een boekerij ingericht in deze zin: eer de boeken door de leden gelezen, worden zij onder hen bij opbod verkocht.

De Student, Nieuwjaar 1906, 26e jg. nr.1 p.33-34

KERSTVAKANTIE 1905-1906Vergadering kerstvakantie 1905-1906.

Vlaamsche Polderzonen. Talrijk waren de leden opgekomen, ook eenige van 't Esschen's Heidebloempje. Goede voordrachten.

De Student, Paaschverlof 1906, 26e jg. nr.2 p.82
PAASVAKANTIE 1906

2 vergaderingen paasvakantie 1906.

Capellen. 'Geloof en Wetenschap. Vier prachtige voordrach­ten: door E.H. Dr. Th. Van Tichelen, J. Van Tichelen, J. Goossenaerts en E.H. F. De Jongh. Verder, weerlegging der opwerpingen tegen den Godsdienst.

De Student, Halfoogstverlof 1906, 26e jg. nr.3 p.128
Vlaamsche Katholieke Polderzonen (Stabroek). Werken over Sociologie - Klassicisme en Romantisme - Wetsvoorstel Core­mans. Liederen van Hullebroeck werden gezongen. Hulde aan E.H. Cuypers, in leven aalmoezenier van 't schoolschip en eerelid van de Gilde.

De Student, Halfoogstverlof 1906, 26e jg. nr.3 p.128

OPENINGSBLADEN VERSLAGBOEK I 1906

Studentengilde

Vl. Kat. Polderzonen

1ste Verslagboek"

verslagboek I Polderzonen p.1
Alles voor Vlaanderen

Vlaanderen voor Kristus


De Vlaamsche Katholieke Polderzonen

Studentengilde

gesticht op

4 januari 1904

stempel met klauwende leeuw en in circel tekst STUDENTENBOND VLAAMSCHE KATHOLIEKE POLDERZONEN

verslagboek I Polderzonen p.2

ZOMERVAKANTIE 1906

Vergadering 06/09/1906 te Stabroek.

Vergadering van 6 September 1906 te Stabroeck.

De vergadering werd geopend ten 3 1/2 uur.

Waren afwezig: Lod. De Schutter, Cor. De Schutter, Ed. Janssens, Jos Huybrechts, Wouters, Ferd. Bril, Jos. Janssens, Jacobs, Van Loock, Jan Meyer, Delannoy, de Biëvre.

Het eerste punt der dagorde was: herkiezing van het bestuur Werden gekozen: als voorzitter H. Van Oeckel, als ondervoorzitter P. Danis, als schatbewaarder, Eug. Truyens, als schrijver Lod. Bril.

Na een woord van dank van den nieuwen voorzitter aan al de leden voor den blijk van vertrouwen die zij hem geven en van den aftredende schrijver voor de diensten door hem aan den bond bewezen, las deze het verslag af der vergadering van Paschen, waarna mijnheer Huybrechts ons nog eens eenige aanmoedigingen gaf en bijzonder de leden die den tooneelavond te Capellen gegeven hadden geluk wenschte.

Mochten al onze eerleden zoo trouw als hij onze vergaderingen bijwonen.

De heer Danis sprak ons over de opvatting der oude ziel??? hierin samengevat: 'De delfstoffen zijn, de planten zijn en leven; de dieren zijn, leven en voelen, de mensch is, leeft, voelt en oordeelt. Zoo doorliep hij die 4 verdeelingen en ziet of geen hunner kenmerkende eigenschappen bij eene andere de naastbijkomende te vinden is.

Zoo ziet hij of er dieren ijn die oordeelen, sommige geleerden beweren van wel, maar de bewijzen zijn nog niet gegeven. Voor het ge??? kenmerkende eigenschap van het dier mag men zeggen dat de plant eigenlijk niet voelt in deze zin dat de plant eene wa?kennis of bewustheid zou hebben ??? eene opsplitsing. Is nu de verdeeling tusschen plant en delfstuk juist? ? een ???? alweder sommige geleerden en wij steunen bijzonder op de kristelijken, die men niet kan uitleggen zonder het samenwerven? van levende wezens, bacilles genaamd. Daarom toch leeft het gevormde kristal zelf niet zo min als de andere delfstoffen.

Verschillige leden maakten eenige opwerpingen over deze voordracht, zoo de heer Simons op taalkundig gebied, terwijl die van de heeren J. Bril en H. van Oeckel de voordracht meer ophelderden.

Daarop las de heer C. Geerts zijn gedicht voor: 'Bloemen'.

uw dienaar (=L. Bril) handelde over het ontkennend bewijs en de legende in geschiedenis. Het ontkennend bewijs ontleend aan de stilzwijgendheid heeft slechts kracht als een schrijver een feit niet vermeldt dat hij moest kennen zoo het gebeurd ware en ook moest vermelden zoo hij het kende, zzo maar zoo alleen heeft het dezelfde waarde als het bevestigingsbewijs. Dit bewijs wordt het meest gebruikt tegen de legende.

Na eerst de overlevering der katholieke Kerk buiten spraak gesteld geeft spreker de bepaling van de legende. Langentijd nadat iemand er iets van hoort, bevestigen op eens honderde menschen dat het gebeurd is met een macht van omstandigheden daarbij wil? op het eerste zicht roonden doen denken dat een ooggetuige het verhaalt. Natuurlijk dat de waarde van zulke overlevering gering, ja niets is. In eene opwerping op deze voordracht zette de heer Simons het gedacht vooruit dat het goed ware zoo de studenten die werken aanduidden waaruit zij hun werk geput hebben. Ik heb voor 't mijne, bijzonder gesteund op 'Principe de ultique? historique' van ??? Smedt en van Langlois? en Sergenadus?

Daarna las de heer van Looveren zijn gedicht voor: 'De dood der laatste druide'.

Eenige opwerpingen over het gedrag der leden onder het lezen en voor het maken de werken.

1) De naastenliefde, de enkele beleefdheid en het doel van den bond eischen dat wij zelfs de minste werken met aandacht aanhooren. Overal is er iets goeds en de aandacht der toehoorders is eene aanmoediging voor den spreker. Zoonder iets op het werk te zeggen heeft men zegge het na de voordracht dan mag men opwerpingen maken, zelfs dan ??? men moeten opwerpingen maken en zonder meer leden hun gedacht over het behandeld onderwerp moeten laten hooren.

2) De leden die aangeduid zijn om een werk te maken moeten het zich ten plichte ?? dit te maken, zoo zj door geode redenen verhinderd zijn moeten zij den schrijver ten minste acht dagen voor de vergadering verwittigen.

3) er zijn nog leden die nog nooit iets voortgebracht hebben, en zich altijd aan die verplichting door het reglement gesteld onttrokken hebben. Dit misverstand moet natuurlijk ophouden. -- Eene uitgalmin van Excelsior door den heer Eug. Truyens bracht verkwikking na die harde waarheden.

Het in orde stellen der boekenkas werd verzonden na eeene buitengewoone vergadering. Afwisseling brachten de liederen door de heren Simons en Meyer gezongen en de lezing van den heer Smout.

Voor de vergadering van nieuwjaar, verschooven uit ??? van 't slecht weer, werd de volgende dagorde vastgesteld die zal nu dienen voor Paschen.

Om een werk te maken de heeren Corn. De Schutter, ErN. Truyens, Lod. Snaas?, H. van Oeckel, L. De Schutter. Lezing ???

De vergadering werd gesloten ten 5 1/2 uur.

Een woord nog over de verdere werking van den bond onder het groot verlof. 1) De twee tooneelavonden, buitengewoon goed gelukt. zoo op stoffelijk gebeid, als op zedelijk gebied, daardoor toch is onze bond nu in de polder gekend.

2) De buitengewone vergadering voor het in orde brengen der boekerij. Eenige bemerkingen daarover zullen volstaan. Er waren weinig leden tegewoordig. Vele boeken werden niet ingebracht, het is te hopen dat ze ??haast? mogelijk bij den boek??? zijn.

Daarbij vrienden eenige kleine veranderingen gebracht aan het reglement der boekerij om de werking te verbeteren.

De Schrijver L. Bril

verslagboek I Polderzonen p.3-7


Vergadering en toneelavond zomervakantie 1906.

"Stabroeck deed zijn best: voordrachten en tooneelavond."

De Student, Nieuwjaar 1907, 27e jg. nr.1 p.50

KERSTVAKANTIE 1906-1907Geen vergadering door sneeuwweer kerstvakantie 1906-1907.

De afdeelingen: Hoogstraten, ... Polderzonen, hielden geene vergadering onder 't Kerstverlof. Het sneeuwweer belette 't.

De Student, Paaschverlof 1907, 27e jg. nr.2 p.104

PAASVAKANTIE 1907Vergadering 04/04/1907 te Stabroek.

Vergadering van 4e April 1907 te Stabroek.

De vergadering werd geopend om 3 ure.

Waren afwezig de volgende leden: Lod. De Schutter, C. en J. Delannoy, Geerts, J. Janssens, C. Van Loock, Janssens, Th. en R. Thysens.

De heer voorzitter begon met een welkomingsgroet toe te sturen aan den heer de Biëvre, uitgever van het blad Polder en Kempen van Brasschaat. In zijn antwoord wenschte deze ons geluk voor onze werking, bijzonder om het groot maatschappelijk nut dat in onze beweging ligt, hij werd ook met daverend handgeklap als eerelid aangenomen.

Zoolang reeds droomden van een bondslied dat wij zouden kunnen laten schallen op vergadering en feest en ons van verre zou doen kennen. Eindelijk de woorden zijn er, het muziek zal volgen. De dichter ervan Corn. De Schutter las ons daarenboven nog een 2-tal andere gedichten voor.

daar er juist van bondslied gesproken werd zong de heer J. Meyer het verbondslied der Leuvensche studenten met kracht door de Leuvensche Polderzonen meegezongen.

Daarop sprak de heer voorzitter over den brief der H.H. Bisschoppen. Hij doorliep dit stuk bijzonder drukkend op de princiepen in de inleiding vooruit gezet, het onlogische van het stuk doen opmerkende, daar de praktische schikkingen zoo maar gladweg de vroeger gestelde princiepen tegenspreken, en bijzonder de woorden over de hoogschoolstudiën betreurend. Verschillige opmerkingen bracht dit onderwerp ten berde. Voor de heeren de Biëvre, J. Bril, Corn. De Schutter, Roosens gemaakt en die wij eindelijk met enkele woorden kunnen samenvatten: wij zijn de H.H. Bisschoppen dankbaar voor hetgeen zij ons verleenen, natuurlijk zoo de schikkingen overal nagevolgd worden, maar we moeten meer hebben, we zijn niet tevreden met eene halve vervlaamsching of minder, we willen dat het onderwijs van hoog tot laag vervlaamst worde, we willen het vlaamsch als voertaal niet als ondergeschikte taal. Daardoor alleen zal het onderwijs ons geven wat het ons moet geven: volledige ontwikkeling onzer geestesvermogens.

Nu kwam eene voordracht door den heer Ernest Truyens over de Chloroforme, waarin hij opvolgentlijk behandelde de wijze van toedienen van de chloroforming, de verschillende tijdstippen van de chloroformisseering en de gevolgen eraan verbonden.

Na een korte tussenpoos werd er gehandeld over 'Keurboeken voor Vlamingen'. de voorzitter stelde voor daarop een abonnement te nemen alsook op boekenschouw. Dit lokte eenige besprekingen uit waarom het enige praktische nut was dat voortaan het ambt van boekenbewaarder verbonden zou zijn met dat van boekhouder.

De heer Lucas handelde in zijn werk over Karel Lod. Ledeganck?, hij beschreef zijn leven, zijn werken, en betreurde dat de jongeren zoo weinig Ledganck kenden en w???.

De voordracht van den heer Lod. De Schutter had voor onderwerp: De priester en de maatschappelijke instellingen. Na de belangrijkheid van dit vraagstuk ingezien te hebben bewees hij het recht dat de priester heeft zich met maatschappelijke werken bezig te houden. Zelfs op stoffelijk gebied moeten zij het volk helpen en zij kunnen het, daarbij speelt de zedelijke kant een groote rol in die zaken. De spreker steunt op den wereldbrief Rerum Novarum, om te bewijzen dat aan de priesters de eereplaats toekomt in de maatschappelijke instellingen.

De heer Aertsens had voor zijne lezing gekozen, het stuk van Albrecht Rodenbach: 'Fierheid'. Oh mocht de droeve eindklacht weldra beantwoord worden met een dreunend 'Der vaders fierheid is ons gevaren?'.

Nog een woord over de boekerij: eenige h??? van den boekhouder: 1) Het ware goed dat de studenten als werk eene beoordeeling over een boek voor den bond maakten.

2) De student die eene boek leest moet altijd goed ?? en tegen vergeten is opschrijven het best middel, maar ??? hij het boek stuurt als hij het geleezen heeft.

Het voorstel van den heer F. Bril om eene afdeeling te maken voor het lezen van sommige boeken, werd overgelaten aan den boekhouder die in het voorkomend geval zou beslissen.

Nu nog eenige mededeelingen van den gouwbond uitgaande, vooreerst de gouwdag werd aangekondigd en de leden verzocht zoo talrijk mogelijk er heen te gaan.

2 werd de regeling van den prijskamp door den gouwbond uitgeschreven voorgelezen.

Nu nog aangemerkt dat op heel de vergadering slechts 2 liederen gezongen worden door de heer Meyer. ??? voor de volgende vergadering worden aangestuurd voor 'n voordracht de heeren: J. Bril, Ferd. Bril. Zorgen voor een werk de heeren Fr. Bril, Van Loock, Theysens; voor 'n lezing Therie? Theysens.

De vergadering werd gesloten om 5 3/2.

De schrijver L. Bril

verslagboek I Polderzonen p.8-11


Vergadering 04/04/1907.

Katholieke Polderzonen, van Stabroek, kwam bijeen den 4n April. Benvens gedichten en bondslied, studie over Ledeganck en Chloroforme; voordracht: De priester in de maatschappelijke instellingen.

De Student, Halfoogstverlof 1907, 27e jg. nr. 3 p.158
Vergadering 09/04/1907 te Kapellen.

Capellen hoorde den 9n April een leerrijke voordracht over Nederlandsche uitspraak door den E.H. Prof. Spaeninckx.

Den 12n April, in den Apologetische Kring, voordracht over Evolutieleer.

De Student, Halfoogstverlof 1907, 27e jg. nr. 3 p.158

Noot. Apologetische Kring samen met Heidebloempje
Lod. De Schutter, schrijver Antwerpse gouwbond gouwdag 09/04/1907 Antwerpen.

- is dit Lodewijk De Schutter van de Vlaamsche Katholieke Polderzonen?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina