Archief stichting 100 jaar heidebloempje essenDovnload 0.76 Mb.
Pagina3/12
Datum22.07.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Uitnodiging voor gouwdag Antwerpen 09/04/1907 te Antwerpen

AVV VVK

ANTWERPSCHE GOUWBOND

Feestzitting, op Dinsdag 9 April 1907

Om 14 uur, te Antwerpen

Zaal ‘KALKOENSCHEN HAAN’ St. Jacobsmarkt
Makkers,

In alle afdelingen, wij mogen het met fierheid vaststellen, is het een wedijveren geweest om door zelfwerking, te komen tot het uitroeien, of het veranderen van hetgeen door een vreemd onderwijs in ons misvormd was, tot het volmaken van ons eigen zelven. Maar, naast die zelfwerking, moeten er nog hoogdagen staan, hoogdagen waarop gansch ’t Antwerpsch studentenvolk samenstroomt om te verbroederen, om door ’t aanhooren van het bezielend woord van ouderen in den strijd, door het geestdriftig samenzingen van onze strijdzangen, in ons blijmoedigheid, geestdrift en werkijver herop te wekken.

Dit is de reden waarom de ANTWERPSCHE GOUWBOND de algemeene vergadering belegt.

Antwerpsche makkers, weest op uwen post! Die blijde dag moet aan eenieder doen zien dat Antwerpen niet alleen den talrijksten maar ook den geestdriftigsten Gouwbond bezit.

De Schatbewaarder, De Eerehoofdman, De Schrijver,

LOD. DE SCHUTTER. DR. A. LAPORTA. H. POOT.

De Hoofdman,

ARTH. VAN HUFFELEN.

DAGORDE:


Aanspraak door H. POOT.

Redevoering door J. MULS.

Broedergroet uit West-Vlaanderen door K. CARTON, afgevaardigde van het Alg. Katholiek Vlaamsch

Studentenverbond.

Redevoering door Dr. A. VAN DE PERRE.

Redevoering door Apotheker HENDRICKX.

Verlustiging.

AMVS 253
ZOMERVAKANTIE 1907Vergadering 16/08/1907 te Kapellen.

Vergadering van 16 Oogst 1907 te Capellen.

Een kort gebed opende de vergadering ten 3 1/2 ure.

Waren afwezig de heeren: R. Meyer, Ed. Janssens, Corn. De Schutter, C. Van Loock, De Biëvre, J. Janssens.

Als eerste punt der dagorde kwamen de mededeelingen betreft hebbende op den gouwbond. Vooreerst overliep de voorzitter een oogenblik de feestwijzer en wakkerde al de leden aan den gouwdag bij te wonen. Daarom stelde uw dienaar (=L. Bril) eene stoffelijke aanmoediging voor, namelijk dat een deel der reiskosten door de kas van den bond zou vergoed worden aan de leden die op den gouwdag tegenwoordig zouden zijn. Na eenige besprekingen die slechts handelden over de uitvoering van dit voorstel werd eindelijk aangenomen dat 1/3 der kosten van tram en trein van de plaats waar het lid woont tot de plaats waar de gouwdag is zou vergoed worden. Een lid van 't bestuur zal de tegenwoordigheid der leden aanstippen.

Een 2e mededeeling was de brief door den voorzitter van den gouwbpnd aan al de kringen gestuurd. Na de lezing ervan werd er eens op gewezen hoe onze afvaardiging in een zat bij het gouwbestuur en besloten met de algemeene verkiezing ook de afgevaardigden te kiezen die elk verlof een verslag van de bestuurszittingen te Leuven zouden voorbrengen.

Na die mededeelingen hadden we de voordracht van den heer C. Roosens die sprak over het boekje van L. De Raat 'Een economisch programma der Vlaamsche beweging' na dit boekje overloopen te hebben drukt de spreker bijzonder op dit punt: Om het volk in onze beweging mede te trekken moeten de stoffelijke nadeelen der vefransching doen kennen, daarom moeten ons bijzonder toeleggenop den economischen en socialen kant van de Vl. Bew.

De heer Frans Bril las ons zijn dichtstuk 'Avondstemmen' waarna Ferd. Bril sprak over Lod. Pasteur, zijn leven, zijn werken. Hij beschouwde hem als man van een stuk, echt vaderlander, als katholiek, feitelijke weerlegging van de drogrede dat wetenschap en geloof tegenstrijdig zijn en eindelijk als geleerde. Hier toonde hij ons zijne werken, het geneesmiddel tegen razernij, de koolziekte?, de ziekte der zijdewormen, zijn beslissend antwoord over de spontane genentie? die onmogelijk is, bewees hij.

Na dit voordracht hadden we eene opmerking van J. Bril dat vdr. eigenlijk spreekbeurten zijn en niet afgelezen mogen worden.

'Uit de dood komt het leven' was het werk van Th. Thysen, waarna we eerste uitgalming hadden van Frans Bril 'Mijn moeder'.

De voordracht van den heer J. Bril handelde over het oor. de ontleedkunde en de levensleer van dit zintuig. Na een korte inleiding over den aard der klanken die slechts trillingen zijn van stoffelijke lichaam gaf de spreker ons de viervoudige verdeelingen van het oor met den rol door ieder vervuld. Vooreerst de uitwendige oor die bestaat in oorschelp en uitwendige gehoorgang. dit deel moet de klanken opvangen en het trommelvlies beschermen. Ten 2 de middenoor of het trommelvlies met de daarbij behoorende beentjes, het moet de klanktrillingen ontvangen. Ten 3e de inwendige oor of liever de eigentlijke oor die de klanken door het trommelvlies ontvangen overzet tot de hersens door de neuronen. Hierin hebben we als bijzonderste deelen de beenderige en de vliesige doolhof en het slakkenhuis dat eigenlijk den bijzondersten rol vervult.

Als afwisseling dienden de liederen door de heeren Jan Meyer en C. Roosens gezongen.

Werden aangeduid als sprekers de H.H. H. Van Oeckel, Ed. Janssens, L. Bril. voor een werk Van Looveren, Veraert, Geerts.

De vergadering sloot ten 6 1/2.

De schrijver L. Bril

verslagboek I Polderzonen p.12-14


Vergadering 12/09/1907 te ?

Vergadering van 12den September 1907.

De vergadering werd met het gebed geopend rond 3 uren, door den H. Eug. Truyens, die alleen het aftredend bestuur vertegenwoordigt. Er wordt onmiddellijk overgegaan tot het kiezen van een nieuw bestuur. Worden gekozen:

als voorzitter, onze makker P. Van Looveren; als schrijver, uw dienaar (=C. Roosens); en de vrienden Eug. Truyens en P. Danis werden herkozen als schatbewaarder en ondervoorzitter van onzen Bond.

De nieuw gekozen leden nemen daarop plaats aan de bestuurstafel, en de voorzitter neemt het woord, om de vergadering te bedanken voor de vriendelijke genegenheid, aan hem en zijne medeleden van het bestuur betoond. Dapper zullen zij hun best doen, om van den Bond meer en meer te maken wat hij wezenlijk zijn moet: eene broederlijke vereeniging voor jonge en geestdriftige studenten, die allen hetzelfde ideaal in den kop dragen, en wilskrachting naar eigen volmaking en zelfontwikkeling streven, door wederzijdsche beleering met woord en te schrift, en onderlinge, gulle, Vl., eigen vriendschapsbetrekkingen.

Na bestatigd te hebben dat er een vrij groot getal afwezigen is, waaronder een of twee die een werk hadden moeten voorbrengen, geeft de Voorzitter het woord aan den makker Stan Geerts, die eene welbedachte rede hield over Albrecht Rodenbach: Die de machtige opwekker werd der kath. Vl. Studentenbeweging; die er tevens ook de bard van werd, en het opgezette werk, door de vurige krachten van zijn meeslepend woord en zijn geestdriftige zangen diepen wortel schieten deed; die tevens baanbreker was eener nieuwe ontluikende letterkunde, en voor zijn al te vroeg afsterven zijn faam vestigde niet alleen van Stichter der Vl. B., maar ook nog van eene ware dichter, een dichter bij god? geweest?

Daarna nam de voorzitter zelf het woord en sprak ons in gloedvolle, dichterlijke taal over schoonheid en de weergave van dit schoone door den scheppenden kunstenaar. De aard en wezen van het schoone, het echte schoone; de edele taak, verheven schoon, soms vlijmend? pijnlijk van den kunstenaar, die in prachtige vorm de wondere beelden en hooge idealen zijner phantasie voor anderen uitbeelden wil, en schoonheid geven wil aan zijn medemenschen. Een welverdiend handgeklap begroette het slot van die dichterlijke ontboezeming.

Daarna hield ons eerelid, Dr. Van Tichelen op zijne eigene humoristische wijze eene belangrijke en leerrijke voordracht iver het H. Land; verduidelijkt door oude dokumenten en zichtkaarten uit het Oosten. Een daverend handgeklap begroette den wakkeren spreker, en onderlijnde een tweede maal den dank hem in aller naam gebracht door den Voorzitter.

Liederen werden met zijne gewone bereidwilligheid gezongen door den makker Jan Meyer.

Daarna werd er eene duchtige woordenwisseling gevoerd over de boekenkas en over onze aansluiting bij het A.K.Vl. Studentenbond en dezes werking; als slotsom werd gestemd dat in de erstkomende vergadering den verkoop zal plaats hebben der boeken die niet meer gevraagd worden; dat onze 2 afgevaardigden bij 't A.K.Vl.St. zullen aandringen op vurige werking, en ons hier in den Bond regelmatig verslag willen geven dier werkzaamheden.

Na 't gebed, onder 't zingen van den Vl. Leeuw werd de vergadering gesloten rond 6 uren.

De schrijver St. Roosens

verslagboek I Polderzonen p.15-18
Vergadering en liederavond zomervakantie 1907.

De Polderzonen. Over kerkmuziek, door E.H. Van der Mueren. Over Modernismus, door E.H. Fransen. Puike liederavond.

De Student, Kerstverlof 1907-1908, 28e jg. nr.1 p.34

KERSTVAKANTIE 1907-1908Vergadering 29/12/1907 te Stabroek.

PS. Een stuk slecht gekopieerd, laatste letters van de regel viel weg

Vergadering van 29 december 1907. te Stabroek.

De vergadering werd geopend rond 3 uren.

De voorzitter verwelkomt de opgekomen makkers, die niettegenstaande het slechte winterweer, in tamelijk groot getal aanwezig zijn. Verder ontwikkelt bij deze gedachte, dat de Vl. Studenten nooit genoeg onze Vl. Bew. zullen kunnen kennen, wij moeten haar leeren kennen in har geheele veelzijdigheid, langs alle kanten, onder alle oogpunten. Te weinig in het algemeen wordt er op onze vergaderingen over Vl. Bew. gesproken, en het ware te wenschen dat er in het vervolg wat meer over dit belangrijk punt gehandeld werde.

Na de welkomstrede van den voorzitter, geeft de schrijver lezing van het verslag der vorige zitting; verslag dat zonder opmerkingen wordt goedgekeurd.

Verder onstaat er eene bespreking over de boekenkas. Er was aangekondigd dat de boeken, welke niet meer ter lezing zouden gevraagd worden, geingen verkocht worden. Maar dit punt der dagorde werd verschoven tot eene volgende zitting, omdat de bibliothekaris en hulp-bibl. beiden, tegelijk om gegronde redenen, belet waren de zitting bij te wonen.

Na een lied van den vriend Meyer onze makker vergast? Frans Bril ons op een eigen??? welgelukte gedichten.

Daarna geeft de makker Lod. Bril een verslag over de werkzaamheden van den Antwerpschen Gouwbond gedurende de laatste jaren; hij schetst ons in ??? wat al goeds de Gouwbond verricht heeft met het inrichten van gouwdagen, van liederenavonden, prijskampen en vlaamshe werkingen.

Na eenige oogenblikken verpoozing wordt de vergadering verdergezet. Onze vriend Maurits Orban, student in ??? geeft lezing van een uitgebreid ??? over de geschiedenis der Germanen. Met Tacitus? aan de hand, zingt voordrachtgever ??? in de voor??tijden, die het opkomen zagen der onderscheidene takken van den grootere Ind. germaanschen volksstam. Daarna houdt de redenaarzich op bij de Germanen die in de 1ste en 2de eeuw voor XP de lanten bewoonden, die zich uitstrekken boven den Rhijn. Met bondige klaarheid en levendige voorstleling, wordt ons verder getoond geheelt het leven van den Germaan als enkeling, in zijne familie, als lid van den ganschen stam, en het openbaar leven. eene luid handgeklap der leden en eene kort woord van gelukwenschen vanwege den voorzitter vallen den wakkeren spreker ten deel.

Daar het reeds vrij laat begint te worden, wordt de spreekbeurt van den makker Van Tichelen voorbehouden tot eene volgende vergadering. Na het vaststellen der dagorde van de eerstkomende vergadering, wordt de vergadering gesloten door het gebed en eenen dreunenden Vl. Leeuw.

De Schrijver St. Roosens

verslagboek I Polderzonen p.19-21
Vergadering kerstvakantie 1907-1908.

Vlaamsche Katholieke Polderzonen: Lod. Bril, doelmatig over stichting en inrichting van den Antwerpschen Gouwbond. Wer­king over heel de Gouw. - M. Orban, geschiedenis der Germanen enz.

De Student, Paschen 1908, 28e jg. nr.2 p.81

PAASVAKANTIE 1908Vergadering 23/04/1908 te Kapellen.

Zitting van 23 April 1908 te Capellen.

De voorzitter opent de vergadering rond 3 uren, en verwelkomt de vlaamsche makkers. ??? opkomen, en hun deelnemen aan de werkingen van onze gilde toont aan dat er nog Vlaamsch leven, dat er hun nog Vlaamsche betrachtingen in het hart wonen.

Vervolgens leest de schrijver het verslag der vorige zitting. - De Heer J. Bril doet opmerken dat er in het verslag geen melding gemaakt werd van een besluit genomen op de vorige vergadering onder 't Kerstverlof; namelijk dat in het vervolg de leden die een werk te maken hebben, ten minste 10 dagen voor de vergadering hun onderwerp zullen doen kennen aan den schrijver, opdat deze dan de dagorde zou kunnen aangeven op de uitnodigingskaarten; dit alles met het doel de leden op de hoogte te brengen van wat er zal behandeld worden, hetgene ??? uitlokken en doorvaeren van besprekingen over de werken groot­elijksch vergemakkelijken.

Daarna neemt de Eerw. H. Van Tichelen het woord en spreekt over de verschillende oorzaken van ongeloof. Oorzaken die kunnen gerangschikt worden in 3 groote verdeelingen: 1e) Verstandelijke oorzaken (onwetendheid; verwarring van W. en geloof)

2) Gemoedsoorzaken of oorzaken voortspruitende uit de driften (zoals Hoogmoed, Wulpschheid, ???zucht)

3) Maatsch. oorzaken (opvoeding, kring, mensch...)

De makker Aertssens leest ons eene schets uit het gedienstig leven van de Galliërs.

De Heer Collet brengt ons den broedergroet van het herlevende Heidebloempje. Men meende het dood, en het sluimerde slechts. Wederom bloeit het op in vernieuwde jonge kracht, vol belofte voor de toekomst.

Onze Heer Voorzitter dankt den vriend Collet en wenscht de makkers van het Heidebloempje geluk, wenscht hen goed heil en belooft hun de steun van de kath. Vl. Polderzonen.

De Heer Bervoets geeft verslag over de werking van de Boeken­kas. Uit dit verslag blijft dat die nuttige inriching kenne­lijk regelmatig werkt, en stellig de beste uitslagen oplevert. Om de werking doelmatiger te maken worden tesaamgaande volgen­de beslissingen genomen:

1) Op de vergadering zullen al de boeken meegebracht worden.

2) Een bladje papier wordt in elk boek geplakt, om beter te kunnen nagaan waar de boeken geweest zijn.

3) De laatste makker die zijnen naam gegeven had om het boek te lezen, zal het ??? naar den boekbewaarder.

Daarna wordt er over gegaan tot de verkoop van de boeken die niet meer worden ter lezing gevraagd.

De Heer Lod. Ferd. Bril hield eene schoone voordracht over de P???aphaëlieden, eene Engelschen schilderschool dit 't toppunt van haren bloei bereikt in de 2de helft van verleden eeuw met Burn Jones en Millet als bijzonderste vertegenwoordigers. De voorzitter wenscht spreker geluk en drukt den wensch uit de voordrachten in dien aard vooor zooveel het mogelijk is, zouden toegelicht en verduidelijkt worden door lichtprenten.

Om te sluiten kregen we eene bondige wetenschappelijke voor­dracht over den stereoscope door den makker Cyr. De Bièvre.

Rond 5 1/2 wordt de vergadering geeindigd door het gebed en het zingen van den Vl. Leeuw.

De Schrijver Roosens

verslagboek I Polderzonen p.22-25


Vergadering 23/04/1908.

Katholieke Polderzonen, 23 April, voordrachten over het modern ongeloof, over de preraphaëlieten, enz

De Student, Half-Oogstverlof 1908, 28e jg. nr.4 p.171
ZOMERVAKANTIE 1908

1e vergadering groot verlof 1908.

- zie onderschrift bij 2e vergadering


2e vergadering groot verlof 1908.

Van de laatste zitting (De 2e van het groot verlof 1908) waar uw schrijver niet aanwezig had kunnen zijn, kon er geen verslag gegeven worden.

verslagboek I Polderzonen, verslag 29/12/1908 p.26
2 Vergaderingen en toneelavond zomervakantie 1908.

Vlaamsche Katholiek Polderzonen: 2 vergaderingen, voordrach­ten over den toestand der Vlaamsche Bewaging, over taak der studenten op sociaal gebied, over karaktervorming, godsdienst­leer, nijverheid, verders letterkundige werken, ook een goed gelukte tooneelavond te Eeckeren.

De Student, Kerstmis 1908-1909, 29e jg. nr.1 p.27

KERSTVAKANTIE 1908-1909Vergadering 29/12/1908 te ?

Zitting van 29 December 1908.

In afwezigheid van den voorzitter - die bericht zond dat hij onmogelijk de zitting kon bijwonen - opende uw dienaar (=St. Roosens) de vergadering (rond 3 uren) met het gebed. Van de laatste zitting (De 2e van het groot verlof 1908) waar uw schrijver niet aanwezig had kunnen zijn, kon er geen verslag gegeven worden.

Onze makker, Eug. Truyens, boekbewaarder, gaf kort verslag over den staat der boekerij; en daarna werd overgegaan tot de verkoop van een aantal boeken die niet meer in lezing gevraagd worden. Een boek werd onder de aanwezige leden verlot; wordt voorgesteld dit in 't vervolg meer te doen, om het regelmatig bijwonen der vergadering aan te moedigen. Daarna geeft onze vriend, Rene Thysen, lezing van een opstel, waarin hij het leven schetst van eenen landverrader, van iedereen gevlucht en verstooten; het is een belangwekkend kijkje in het leven onzer barbaarsche voorouders.

Na het zingen van een lied, geeft uw dienaar (=St. Roosens) lezing van een werk over de 'Herleving van ons Vlaamsche Lied'; hoe het Vl. lied dood was; herleefde eerst bij de Studenten; dan bij 't volk; wat al goed het volkslied dichtten (stichtten?) kan, en waarom wij studenten, aan 't vespreiden van het Vl. lied moeten meehelpen.

Er wordt verder eene gedachtewisseling gehouden over de mogelijkheid van onder 't groot verlof gezamentlijk naar de Rodenbachsfeesten te gaan te Roeselaere; en er wordt ook gesproken ove het vieren van het 5-jarig bestaan onzer studentengilde; de leden zijn het niet eens, over de wijze, en over het tijdstip waarop die feestzitting moet gegeven worden.

Na de afgedane besprekingen wordt de officiële zitting gesloten met het gebed; waarna de makkers in gezelligen hout (?) nog een aangenaam uurken samenblijven rond de gloeiend kachel.

De Schrijver

St. Roosens.

verslagboek I Polderzonen p.26-27


Vergadering kerstvakantie 1908-1909.

Polder. Voordracht over de herleving van het Vlaamsch lied door E.H. Roosen; letterkundige werken, liederen, enz.

De Student, Paschen 1909, 29e jg. nr.2 p.77

PAASVAKANTIE 1909L. Bril - lid Gouw Antwerpen 1908-1909.

Het Bestuur: ...

Leden: L. Bril, ...

De Student, Paschen 1909, 29e jg. nr. 2 p.81

Noot: L. Bril (=lid van Polderzonen?)
Gouwdag en vlaggewijding te Hoboken op 22 April ...

H. L. Bril over het doel der studentenbeweging…

De Student, Half-Oogstverlof 1909, 29e jg. nr.3 p.130
Feestvergadering 5-jarig bestaan paasvakantie 1909.

Vlaamsche Katholieke Polderzonen: te Eeckeren, feestvergade­ring, vijfjarig bestaan; puike vergadering, talrijk bijgewoond en prachtige toespraken door den voorzitter; door E.H. Wal­graeve over Alb. Rodenbach; door den eerevoorzitter H. Van de Poel, door H. St. Serneels, afgevaardigde van den gouwbond; door H.H. Van oeckel, oud-voorzitter, door H. L. F. Bril, wat de studentenbeweging beoogt en hoe we ze moeten opvatten.

De Student, Half-Oogstverlof 1909, 29e jg. nr.3 p.130

ZOMERVAKANTIE 1909Vergadering 16/09/1909 te ?

Zitting van 16 September 1909.

Waren tegenwoordig 2 eereleden E.H. Simons en Nelis en 23 leden.

De vergadering werd geopend met het teeken des + en 't zingen van 't bondslied.

Daarna kregen wij vooreerst te hooren: 'Het karakter der Oude Belgen' door Stan De Schutter. Met eenige korte doch klare trekken deed hij uitschijnen:

a) hunne herbergzaalheid en gulhertighied: thans is die schoone gewoonte van vreemden in huis op te nemen, bijzonder in onze steden is gansch verdwenen.

b) hunne oprechtheid en vaste trouw: zij vermoeden geen gevaar bij vreemden, in hunne handelingen stak geen geveinsdheid.

c) zuiverheid van zeden alhoewel nog heidenen. Door verzwakking van zeden verminderde ook later hunne kracht.

Dit opstel was grootendeels geput uit Caesars 'Bella Gallica'. Hierop volgde eene vriendelijke kritiek op taal en geschiedkundig gebied.

Als afwisseling vergastte Rik Smout ons op fraaie liedekens.E.H. Simons legde ons uit: 'Waarom wij bijeenkomen op de studentenbonden'. Spreker legde ons breedvoerig voor oogen welk ons ideaal moest zijn; en om onzen plicht te vervullen wij eerst ons zelven moeten schaven en ons ontwikkelen in opzicht van taal, uitspraak, uiterlijke houding en karakter.

Ons eerelid werd dapper toegejuichd!

Na deze vurige toespraak werd er overgegaan tot de kiezing van het bestuur, allen werden herkozen uitgenomen de E.H. Roosens die zijn ontslag als schrijver nam en vervangen wordt door Stan Van Look die zijne verontschuldigingen aanbiedt om rede zijner afwezigheid alsook omdat hij geene uitnoodigingen heeft gestuurd daarbij tot hiertoe nog niets van den vorigen schrijver heeft ontvangen. Hij hoopt dat er heden zal overgegaan worden tot de herkiezing van eenen schrijver daar hij dit ambt niet of tenminste moeilijk stipt kan volbrengen en er niets in den weg ligt om eenen anderen te kiezen.

De voorzitter zet de leden der verschillende dorpen aan zooveel geld mogelijk in te oogsten voor de vlag en die inzameling mag als goed gelukt aanschouwd worden.

Voorzitter spreekt over de cel.

E.H. Louis De Schutter doet ons de geschiedenis kennen van de werkloosheid der werklieden. Die sociale mistoestand is ontstaan met de maatschappij zelf, er heerscht overproductie de patroon brengt zijne waren niet meer aan den man vermindert zijne bedrijvigheid en door dit feit vallen vele werklieden zonder werk. Voorbeelden gaf hij van Griekenland, Rome. In de middeleeuwen was er geen gevaar voor die sociale mistoestanden de productie was standvastig en de werklieden vonden verzekering tegen werkloosheid in hunne gilden.

Te 6 ure werd de vergadering met het + en een dapperen Vlaamschen Leeuw gesloten.

De Schrijver

Ct. Van Look


Bondslied Polderzonen, gezongen op vergadering 16/09/1909.

…In het verslag van een vergadering gehouden te Stabroek op 4 april 1907 lezen: we: "Zo lang reeds droomden wij van een bondslied, dat wij zouden kunnen laten galmen op vergadering en feest, en dat ons van verre zou doen kennen. Eindelijk, de woorden zijn er en de muziek zal er komen!"

Die muziek kwam er inderdaad, want de vergadering van 16 september 1909 werd volgens het verslag "geopend met het teken des + en met het zingen van het bondslied".

In het archief bewaren wij van het bondslied een gedrukt eksemplaar met tekst en muziek, uitgegeven door de Muziekdrukkerij Jan Bouchery, Hopland 22, Antwerpen. Het bondslied, getiteld "Strijdlied der Vlaamsche Katholieke.Polderzonen", werd getoonzet door Firmin Swinnen op tekst van Cornelis De Schutter. Wij laten hier

enkele biografische gegevens volgen over de tekst- en over de toondichter.

DE TEKSTDICHTER, Corneel De Schutter, missionaris van Scheut, werd geboren te Kapellen op 3 maart 1887. Hij staat vermeld als lid van "De Polderzonen" in het eerste ingeschreven verslag van 6 september 1906. Wij vermoeden, dat hij een mede-stichtend lid van de studentenbond is geweest. Zeker was hij één van de

allereerste leden.

Corneel De Schutter had schrijvers- en dichterstalent. De tekst van het bondslied is in verre na niet het enige gedicht, dat uit zijn pen is gevloeid.

Op 11 oogst 1910 tijdens een vergadering te Stabroek sprak Corneel De Schutter zijn afscheidswoord tot zijn medeleden van de studentenbond. Kort nadien zou hij als missionaris vertrekken naar China. "Allen", zo meldt het verslag, "horen nog de zindering van zijn stem, en de aandoening die doorklonk in zijn woord, toen hij zijn afscheid sprak".

Pater Corneel De Schutter vertrok uit onze gewesten in 1910, en in de lange periode tot aan zijn dood in 1971 is hij niet éénmaal teruggekeerd in het vaderland. Hij was missionaris in China van 1910 tot 1953. Toen hij China gedwongen moest verlaten, werd hij missionaris in de Fi lippijnen. Hij overleed op 84-jarige ouderdom te Taytay (Manilla) op 6 augustus 1971, na 61 jaar ononderbroken dienstbaarheid in ‘t missiegebied.

Een plechtige zieledienst te zijner nagedachtenis werd opgedragen te Kapellen op 21 augustus 1971. Tijdens het uitvaartmaal werd door de letterkundige Emiel Van Hemeldonck, oud-lid van de studentenbond, een "In Memoriam" uitgesproken over de tekstdichter van het bondslied der Polderzonen. Dit "In Memoriam" ver-

scheen in "Komaan", het driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Klein-Seminarie te Hoogstraten voor leerlingen en oud-leerlingen, jg. 1971, nr. 4.

DE TOONDICHTER, Firmin Swinnen, werd geboren te Scherpenheuvel in 1885. Hij studeerde aan het Kon. VI. Konservatorium te Antwerpen en volgde er de lessen van orgel bij Jos Callaerts en van kontrapunt bij Jan Blockx. Gedurende een viertal jaren was hij organist in de kerk te Herselt en nadien, van 1911 tot

1914, in Sint-Walburgis te Antwerpen. In 1914 week hij uit naar Engeland. Daar gaf hij koncerten ten bate van de Vlaamse vluchtelingen tijdens de eerste wereldoorlog. Via Nederland ging hij in 1916 naar Amerika in

Philadelphia. Hij werd er orgelist in bioskopen (het was toen nog de periode van de stomme film). Later werd hij organist bij de heer Du Pont, een fabrikant in nylonkousen. Hier beschikte hij over een orgel met 270 registers. In 1964 kwam hij voor het laatst nog over naar België met zijn vrouw, die in 1969 overleed. Tijdens zijn

laatste levensjaren verbleef Firmin Swinnen in het gesticht "Your Home Trustees" te Wilmington in de stad Delaware, U.S.A. Hier overleed hij kinderloos op 18 april 1972.

Benevens meerdere orgelkomposities en een Spaanse dans publiceerde hij drie liederbundels. Zijn liederen zijn dichterlijk lief in populaire trant.

De biografische gegevens over de toondichter Firmin Swinnen werden ons meegedeeld deels door zijn neef, E. Pater Swinnen o.praem., leraar aan het St.-Michielskollege te Brasschaat-Vriesdonk, en deels via de heer Edw. Kerstens door E. Pater Timmerman, norbertijn van de abdij van Tongerlo.

Wij hebben niet kunnen achterhalen hoe het gekomen is, dat "De Polderzonen" de Kempense toondichter Firmin Swinnen hebben gekozen voor het komponeren van hun bondslied. Sommigen menen, dat hij ook voor andere verenigingen had gekomponeerd en zo naam had gemaakt.…

Brochure Bresseleers p.


KERSTVAKANTIE 1909-1910

Vergadering 30/12/1909 te Stabroek.

Verslag der Vergadering van 30 December 1909.

Stabroek

Weinig leden tegenwoordig: een twintigtal hoogstens: alzoo meer dan de helft der leden afwezig! Al was 't winter, toch was het weer goed; de schuld is misschien te schuiven op den ongewone vergaderingsdag: een woensdag.

Na opening der vergadering kondigde de heer voorzitter ons een droef nieuws aan: ons medelid de E.H. Ed. Janssens, was daagsch te voren, na een meer dan tweejarig ziek zijn overleden. Wij verliezen in hem een trouw vriend, een beproefd Vlaamsch medekamper. Al de leden en eereleden werden verzocht tegenwordig te zijn op lijkdienst en begrafenis; meest alle beantwoordden aan dit verzoek. Op twee Januari werd vanwege den bond, nog een plechtige zielmis voor hem opgedragen.

De Heer voorzitter las daar na het verslag voor der voorgaande vergadering; de schrijver C. Van Look afwezig zijnde, 't werd goedgekeurd; daar de schrijver ook schriftelijk zijn ontslag nam moest er verkozen worden voor een nieuwe; de E.H. Lodewijk Bril werd verkozen, doch nam niet aan om gegronde redenen; na nieuwe verkiezing werd uw dienaar (=Frans Bril) verkozen.

De regeling van ons Vlaggefeest lokte drukke bespreking uit; het zou plaats hebben op zeven April; te dier gelegenheid zou men ook trachten de Gouwdag te Eekeren te doen plaats hebben, met 's avonds een Hullebroeckfeest.

Ter vervanging van den ontslagnemenden boekbewaarder L. Bril, werd Alfons Aertssens aangeduid.

Om 't eindigen las de Heer C. De Bie ons een goed gestyleerd werk voor: Het gevecht aan de Samber tusschen de Nerviërs en Caesar.

Om vier ure werd de vergadering gesloten met het gebed; waarna nog machtig dreunde een overtuigde Vlaamsche Leeuw.

De Schrijver

Frans Bril

verslagboek I Polderzonen p.31-33
Vergadering kerstvakantie 1909-1910.

Polders. De kring had het afsterven te betreuren van den E.H. Janssens. De brief van den Antwerpschen Gouwbond werd voorgelezen. Bloeiende boekenkast. De Vlaggewijding en de tooneelavond werden ook besproken.

de Student, Paaschverlof 1910 nr.2 p.84

PAASVAKANTIE 1910Vergadering 31/03/1910 te Stabroek.

Vergadering van 31 Maart 1910 Stabroek

Talrijk opgekomen waren onze vrienden; heel veel en goed werk werd er afgedaan: in een woord het was een best gelukte verga­dering.

De Heer voorzitter opende de vergadering met het Kruisteken, daarna ??mde door de zaal ons machtig bondslied. er was een heele hoop brieven ingekomen: van 't Gouwbestuur, uitnoodigin­gen voor een Hullebroekavond te Wijnegem; uitnoodigingen voor den socialen landdag te Boom: een brief van de overste van Sint Lambertusgesticht te Ekeren .. daarvan werd lezing gege­ven beneves noodige bij- en inlichtingen.

Ons Vlaggefeest werd besproken; aller overtuiging was dat het schoon zou zijn, en aller wil dat het ten volle lukken moest: alles werd dan geregeld om van een goed verloop zeker te zijn.

Hierna kwam de spreekbeurt van den Eerwaarden Heer Jef Van Tichelen: hij sprak ons over de kunst in het vlag; hij leerde ons de leidende beginsels van het vervaardigen van kunstvaan­dels: het mag geen stijve draperij, overladen met dik borduur­sel en lauwertakken, die log en zwaar neerhangt aan den stok; jet moet een golvend gewapper zijn, licht waaiend en spelend in den wind, de kern van het verbeelde moet tegen den stok geplaatst, en van daar moet het in harmonische lijnen met fijndooreengestrengelde, en klaar-symbolishe kleuren, naar 's uitteinde wegvloeien; het moet licht zijn als de wind die er mee speelt, schoon als het gedacht dat het verzinnebeeldt, sterk als een vooopgaander in onze opmarschen. Heel van pas die voordracht; gepaster kon niet; later onze vlag ziende hebben wij gezegd het is een kunststuk: dit danken wij den grooten kunstenaar Joe English.

De Heer Artur van Looveren las ons zijn prozawerk: De Eerlore: hoe een lafaard gestraft werd bij de Germanen: verbanning uit de maatschappij; prachtig werk met schoon beschrijvingen, en pakkende uitgedrukte gevoelens.

Nu kwam onze missionaris C. De Schutter aan het woord; allen hooren wij nog de zindering van zijn stem, de aandoening die door klonk in zijn woord als hij zijn afscheid sprak, en hoe hij ons roerde door het uitzeggen van zijn heerlijk priester-zendelings ideaal; daarna sprak hij ons over de Verstandelijke Liefde; een prachtige voordracht, spijtig dat ik zijn woord niet kan doen herleven; de gedachten alleen kan ik koud weer­geven: zoo wij moeten ons volk stoffelijk, zedelijk verstand opheffen, daarom moeten wij het beminnen, en beminnen is kennen; we moeten dan kennen het verleden Vlaanderen, zijn geschiedenis, zijn kunstroem, ons eigen maken de echte oud-vlaamsche deugden: trouw aan taal en land, en kunstliefde; we moeten ook Vlaanderen kennen in het heden: zijn welstand en zijn nood, zijn deugden en zijn gebreken, daardoor zullen nog dan worden sociale werken op alle gebied; zoo gereed tot den strijd mogen wij blij de toekomst inzien. Juichend handgeklap begroette die schoone voordracht; wij danken er onzen vriend voor die gaat vertrekken naar de verre lande; wij zullen steeds aan hem denken als een trouwe vriend, en echt vlaamsch strijder; ook onze hulp is altijd voor hem.

Ten slotte viel er nog te verkiezen voor een boekbewaarder; de heer Alfons Talssens? vroeger reeds aangeduid word voor goed verkozen.

Na nog wat weg en weer geklap over ons Vlaggefeest werd er besloten, een of twee tooneelavonden in te richten onder 't groot verlof, ten voordeele van C. De Schutter.

Een kloeke Vlaamsche Leeuw sloot de vergadering.

Moest ik hier mee eindigen, ik zou mijn plicht niet gedaan hebben: een woord valt er te zeggen over ons Vlaggefeest: het is gelukt zooals wij het niet durfden verwachten; studenten waren opgekomen van elle kanten; fel wapperde ons vlag in 't zonnelicht, omringd van huldigende zustervlaggen; aanmoedi­gend, versterkend klonk het woord der ouderen op de feestver­gadering; onzen dak aan de Antwerpschen Gouwbond voor zijn medehulp. Nu met moed en kracht vooruit, geleid door onze banier ten strijde en ter overwinning.

De Schrijver Bril Frans

verslagboek I De Polderzonen p.34-37


Vlaggefeest en Gouwdag 07/04/1910?

Noot : Vlaggefeest

- datum vlaggefeest? na vergadering 31/03/1910 (+vlag vermeld jaartal 1910)

- met medewerking van de Antwerpse gouwbond

- feestvergadering met vlaggen zusterbonden en toespraken ouderen
Gouwdag 07/04/1910 Ekeren.

Gouwdag te Eeckeren op 7 April. De kring van de Polders huldigde zijne vlag in. Pol Van Looveren, voorzitter, sprak over de beteekenis van de vlag en van de Gouwbond.

H. Alf. Stroobant sprak als afgevaardigde van 't A.K.V.S.

Adv. Van Oeckel, toonde ons den weg naar onze idealen.

E.H. Prims sprak over sociale studentenbeweging.

Adv. Wildiers zegde ons waarom we moeten Vlaamsch zijn; de redenaars behaalden geestdriftige bijval. 's Avonds Hulle­broeckfeest.

De Student, Half-Oogst 1910, 30 jg. nr.3 p.131
Polderzonen. Aanspraken door E.H. Van Tichelen en E.P. De Schutter. Regeling van den Gouwdag en de Vlaggewijding.

De Student, Half-Oogst 1910, 30e jg. nr.3 p.132

ZOMERVAKANTIE 1910

Vergadering 11/08/1910 te Stabroek.

Verslag van de Vergadering van 11 Oogst 1910

Stabroek

Het kruisteken opende de vergadering. De Eerwaarde Heer P. Danis zat voor. Door allen meegezongen helmde ons bondslied door de zaal.

De Eerwaarde Heer G. Simons, eerelid, sprak ons eenige van zijn door praktische werken: ge moet zingen en daarom leeren, want ge kunt het niet, om te leeren moet ge de kracht hebben van te willen; leer U moeite geven, beoefen de tucht, neem daarin een voorbeeld aan duitsche en engelsche studenten. Die woorden, we hopen het, zullen niet verloren gaan voor ons.

Onze vriend de Eerwaarde Pater De Schutter, nam daarna het woord; zijn eerste was in verband met voorgaande: Wat duitschers en engelschen niet hebben dat bezitten wij: een ideaal, strijdlust: door rucht zou dat misschien verloren gaan, en beter is het een ideaal te hebben. Nog zegde hij: Zijt mannen van de daad, durf jongens die eigen werk door eigen daad afdoet. Dan sprak hij ons zijn laatste afscheid toe, vroeg hulp voor zijn werk ginder in 't verre land, en dankte voor alles wat wij reeds gedaan hebben en nog zouden doen.

Door de heeren Alfons Wouters en Stan De Bie werden liederen gezongen. Praktisch ging de E.H. Simons op toe en leerde ons een lied aan: Het Kerelskind, daarbij de wensch uitdrukkend dat dit voortaan altijd zou gebeuren; vele waren er voor, alhoewel enkele er bezwaren tegen opperden.

'Vaderlandsliefde' was de titel der spreekbeurt van den Heer Jules Scheyvaerts; hij leerde ons wat vaderlandsliefde is, en waarom en hoe wij het vaderland moeten beminnen. Een heel goed gelukt werk!

Een biografisch-kritische studie kregen wij over den schrijver Lod. Mulder door Alfons Leemans; het was een schrijver van voor trachtig, een militair, later leeraar; een echt humorist. Zijn 'Kiesvereeniging van Stellendijk' een blijspel is zijn beste werk; hij beziet den echt vermakelijken kant der menschenzaken, hekelt fijntjes en bespot hun voornaam doen in nietigheden; bij hem geen holle fraseering, maar ware doorpeinsde gedachten; hij schreef ook geleerde geschiedkundige werken.

Heer Karel Bremdonckx? las zijn werk over Onzer Karel De Laey; een afluistering van een voordracht van Jules Persyn. In korte trekken schetste hij zijn leven; gaf ons zijn werk te kunnen: 'Vrezen' 'Ook Verzen' en 'Van de Lande' verhaalde zijn vroege dood, onderlijnde zijn verdiensten als dichter. Ook wat zeer te loven viel en terecht merkte de E.H. Simons het op, is dat de Heer Bremdonckx, ons een paar proeven van zijn dichterstalent voorlas.

Eenige taalopmerkingen werden gemaat door de E.H. Danis.

Iets droevig viel vast te stellen; talrijke leden waren afwezig. Met kruisteken en Vlaamsche Leeuw eindigde de vergadering.

De Schrijver

Frans Bril

verslagboek I Polderzonen p.38-40
Vergadering 17/09/1910 te Stabroek.

Vergadering van Donderdag 17 September 1910.

Stabroek

De voorzitter opende de vergadering met het Kruisteken en had gelegenheid den E.H. Van Mechelen en advokaat Henri Van Oeckel, eereleden, op de vergadering tegenwoordig te verwelkomen en te groeten. De Heer Van Oeckel sprak ons eenige woorden van moed toe en drong aan op gezelligheid in onze vergaderingen.

Daarna had bestuursverkiezing plaats: Voorzitter: Pol Van Looveren, ondervoorzitter: E.H. Pieter Danis, schatbewaarder E.H. Constant Geerts, boekbewaarder Alfons Aertssens, schrijver Frans Bril, afgevaardigde bij den Antw. Gouwbond Frans Bril.

De voorzitter dankte de leden voor 't vertrouwen in 't bestuur gesteld, en gaf daarna het woord aan den E.H. L. Bril; hier volgt in 't kort zijn voordracht: hij wenscht de leden geluk om hunne zelfopoffering, getoond onder de vakantie (zij gaven twee tooneelavonden); dan sprak hij ons over de Vlaamsche Beweging: haar doel: 't Vl. Volk heropheffen, grooter schooner, gelukkiger maken; daarom moeten wij zelf werken want zoo den enkeling, zoo het gansche volk. Daarna sprak hij ons over de Vlaamsch Kath. Stud. Beweging: nog die geroepen zijn tot leiders van ons volk, moeten ons zelf ontwikkelen; om de leemten te vullen door ons gebrekkig onderwijs voortgebracht; wij moeten ons maken tot hooge kultuurmenschen; daarom moeten wij ons volmaken in 't Nederlandsch en daar 't Nederlandsch om waardig te zijn wat wij met recht af eischen: Vlaamsch voertaal in 't onderwijs van hoog tot laag. Hij gaf daarna een voorbeeld van den invloed van hoogbeschaafde mannen voor hun volk: Pichte(?) in Duitschland, Fr. Van Cauwelaert bij ons. Om tot die hoogte te geraken moeten wij, eigenbelang, plaatjesjacht, en gemakzucht verloochenen, zoo zullen wij ons ontwikkelen tot hoogere menschen, echte katholieken, strijdbare Vlamingen. Deze voordracht werd luide toegejuicht om hare degelijkheid en overtuigingskracht.

De heeren Aertssens, Artur Teysen, en Constant De Schutter, lazen ons hunne werken 'Gto Vir' een oproep tot strijdvaardigheid; 'Beeldende Kunst en Dichtkunst' een vergelijkende studie en 'Dichtkunst, proeven van synthesis', drie onderwerpen zeer verscheiden van inhoud en daardoor zeer belangrijk.

Door 't bestuur werd een wijziging van 't reglement voorgesteld: ieder lid zou een jaarlijks lidgeld van 0,50 fr. betalen. Deze wijziging lokte drukke bespreking uit; ten laatste werd beslist dat: ieder lid 0,5 fr. zou moeten betalen, daarvoor krijgt hij boeken ter leening gedurende vijf weken, eens de vijf weken om valt hij terug in 't vroeger reglement der boekenkas; betaalt men de 0,5 fr. niet dan kan men ook geen boeken krijgen. Zoo werd de wijziging aangenomen. Vele leden hebben reeds betaald.

Daarna had de regeling der boekenkas plaats.

Om 't eindigen hoorden wij een voordracht van den E.H. C. Geerts over 'De Pers'. De Pers is belangrijk, zegde hij, op congressen en vergaderingen wordt de waarheid slechts ver??? door eenigen, maar het dagblad leest iedereen. De vijand geeft ons een voorbeeld hierin: b.v. de macht der Joden. Dus moeten wij katholieken de pers ook gebruiken, gelijk ons toegeroepen wordt door de pausen Pius X en Leo XIII. Wij moeten dan ook de pers steunen door 1e aankoopen van uitsluitend Vlaamsch Katholieken bladen; 2e door propaganda te maken op den spoorweg en in de gasthoven, bij ouders en vrienden. 3e door 't inzenden van artikels, en hier riep hij de aandacht op 't 'Overzicht Kat. Ned. Pers' dat de beste artikels overdrukt uit alle Nederlandsche Kath. bladen.

Hiermede was de dagorde afgehandeld en de voorzitter sloot de vergadering met het kruisteken.

De schrijver

Bril Frans

verslagboek I Polderzonen p.41-44


2 Toneelavonden zomervakantie 1910 (voor 17/09/1910).

...daarna het woord aan den E.H. L. Bril; hier volgt in 't kort zijn voordracht: hij wenscht de leden geluk om hunne zelfopoffering, getoond onder de vakantie (zij gaven twee tooneelavonden)...

verslagboek I Polderzonen, verslag 17/09/1910 p.42

KERSTVAKANTIE 1910-1911Vergadering?

(stuk tekst blijkbaar vergeten te kopiëren)

...het leven van dien kloeke Jezuiet, voorvechter hier te lande tegen het protestantisme, dan liet hij ons een kijkje nemen in het vruchtbaar werk van den schrijver; hij noemde ons een aantal werken op waarvan de voornaamste zijn: 'Het masker van de wereld afgetrokken', 'De spiegel van Phelagie' en 'Het duifke in de steenrots', allen redekundige werken in proza en verzen, afgewisseld met prentjes en kwinkslagen. Als dichter staat Pater Pirters (?) niet hoog, alleen door zijn gemoedelijken kant heeft hij heel veel invloed gehad op ons volk, hij was om zoo te zeggen een vader Cats (?) voor het zuiden. Ook vormde hij een school. Deze voordracht lokte eenige opmerkingen uit van verschillende leden, zoo op historisch als letterkundig gebied.

Met het gebed werd de vergadering gesloten, die geleid werd door uw dienaar (=Frans Bril), de heeren voorzitter en ondervoorzitter niet tegenwoordig zijnde. In gezellig gepraat en gekout afgewisseld door liederen, bleven de leden nog een tijdje bijeen.

De Schrijver

??? (onleesbaar - zou Frans Bril moeten zijn)

verslagboek I Polderzonen p.45
Vergadering kerstvakantie 1910-1911.

Polders. Weinig leden waren opgekomen.

De Student, Paaschverlof 1911 nr.2 p.75

PAASVAKANTIE 1911Vergadering 29/03/1911 te Ekeren.

Vergadering 29 Maart 1911

Eekeren

Met het kruisteken werd de vergadering geopend, daarna klonk dreunend, een stuk verbondenheid.In zijn korte toespraak tot de vergadering sprak onze voorzitter wakkere woorden van aanmoediging en volhouding, daar zij zijn, aanmoediging en volharding, een heerlijke belofte voor de toekomst: 'als wij willen', zegde hij, 'winnen wij, en wij willen, dus zullen wij winnen'. Na die geestdriftige woorden verder prachtige liederen, van strijd gezangen door vriend C. De Bie, die nog meer de geestdrift opwekten.

Dan gaf de voorzitter het woord aan den E.H. L. Bril. Hij sprak ons weer die gloedvolle woorden, warm? van van overtuiging en geestdrift, hopend met klare inzien in de toekomst, voorspellend met treffend beelden, de heerlijke schoone toekomst van Vlaanderen, Van ons Volk, ons Vkaamsche Volk; hij schilderde ons in doormen schoonheid, wat wij, ons volk moeten worden gelijk het vroeger geweest was, geen utopie, gelijk de socialisten, geen toekomstdroomen, maar ware, klare, echte wezenlijkheid, zoo moet ons volk zijn en zal het worden, en door ons. Geestdriftig handgeklap bejuichte deze woorden.

Vriend Leo Lauwers sprak ons daarna over 'de Pers' haar invloed op het huidige maatschappelijk leven, over hare inrichting die wijd vertakt is reporterschap, en daardoor allerlei bewegingen opwekkend, gelijk in Frankrijk thans, tegen Duitsland; hij zegde ons de macht van dit werk, en besloot dat wij Vlaamsche Katholieke ook dit middel in hand moesten nemen om te werken, en voor Vlaanderen, en voor Christus, her??? de spreuk 'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus'.

Om 't eindigen kregen wij een werk te hooren van Frans Bril jun. die ons het kritisch verloop van de romeinsche burgeroorlogen met de oorzaken verhaalde; daarna vertelde hij nog de val der grootsche republiek en het ontstaan van het Keizerrijk. Het werk was goed gelukt en tevens heel boeiend.

Nadat de voorzitter nog eenige mededeelingen gedaan had van wege het Gouwbestuur werd de vergadering gesloten onder 't zingen van een schallende Vlaamsche Leeuw.

De schrijver

Bril Frans?

verslagboek I Polderzonen p.46-48


Vergadering paasvakantie 1911.

Polder. Vergadering minder geslaagd. Voordracht door den E.H. Bril over studentenplicht in het maatschappelijk leven... Doorgewerkt!

De Student, september 1911, 31e jg. nr.4 p.176

ZOMERVAKANTIE 1911Vergadering 17/08/1911 te Stabroek.

Verslag der Vergadering van 17 Oogst 1911

Stabroek

De voorzitter opende de vergadering met het Kruisteeken, en met vreugde stelde hij vast dat reeds meer leden aanwezig waren dan de vorige keeren, hij wakkerde ons aan tot taai werken onder de vakanties, want nu moeten wij ons een diepe overtuiging opdoen voor later, zoodat al brokkelt er iets weg, nog toch genoeg Vlaamschgezindheid zullen blijven, altijd wij moeten onze Polder door en door Vlaamsche maken en bewaren, wij kunnen daaraan heel veel meewerken door ons voorbeeld, en door onzen omgang met andere menschen: zoo moet men werkend flamingant zijn reeds nu. Hij wakkerde de leden nog goed op om mee te dingen in de prijskampen van den Gouwbond: wij kunnen en moeten dan ook prijzen weghalen.

Hij gaf het woord daarna aan den E.H. Teofiel Teysen, die ons sprak over het slaapwandelen, en ons uitlegde de wetenschappelijke theorieën over dit wonder verschijnsel, en ons een aantal buitengewone handelingen van slaapwandelaars vertelde. Den voordracht gaf aanleiding tot een bespreking tusschen de voordrachtgever, de heer voorzitter, en den heer Constant Verhaert.

De heer Alex Van den Bosch, sprak ons over het Alg.Kath. Schoolverbond, hij leerde ons zijn ontstaan kennen en zijn werking. zoo er ooit een nuttige geweest is dan was het deze wel nu dat wij in volle strijd zijn; om het schoolwetsontwerp, zoodat de kennismaking met die organisatie heel wat van pas.

Over de slaapziekte, die vreeslijke kwaal van het zwarte land, sprak ons de E.H. Artur Teysen; hij vertelde ons hoe die ziekte ontstaat en voorwoekert; hij volgde hare ontwikkelingen, en zegde ons de duizende slachtoffers die zij kan maken; hij vroeg dan ook hulp voor die arme ongelukkigen, hulp om ze geestlijk en ook stoffelijk te kunnen helpen.

En eindelijk was het woord aan onzen oud-schrijver en oud-lid den Heer Lodewijk Bril. Hij vertelde ons van zijn verblijf te Rome; over de verhoudingen van het pausdom en het koningdom, de mogelijke oplossing daarvor, 'spijts allen', zegde hij 'is het Rome van de Paus het echte Rome'; over de politieke toestanden en sociale in Italië, hoe 't noorden tegen 't zuiden gekant staat, hoe de werkman en kleinere burger strijden tegen het kapitalisme ginder; hij zegde ons eenige eigenaardigheden en gaf ons eenige kijkjes op hun handelswijze in dien strijd en heel typische zelfs; in 't kort een heel belangwekkende voordracht, die ons een goed en helder overzicht gaf in zaken waar de dagbladen ons van tijd tot tijd maar half en half over inlichten.

De voorzitter dankte de spreker, de hoop uitdrukkend dat wij nog meermaals zulke belangrijke voordrachten zouden mogen hooren.

De Heer C. De Bie zong ons een paar heerlijke liederen.

De vergadering werd gesloten, na regeling boekenkas, en rondhaling voor 't Vl. Secretariaat, met het Kruisteken.

De Schrijver

Bril Frans

verslagboek I Polderzonen p.49-51


Vergaderingen zomervakantie 1911.

Polder. De vergaderingen zijn min of meer gelukt. De reden? Te weinig leden, geen enthousiasme. Op de zitting: Studie over het Alg. K. Schoolverbond van den H. Van den Bosch. Verders letterkundig werk. Bestuursverkiezing.

De Student, Kerstmis 1911, 32e jg. nr.1 p.38

!!!8 JAREN TUSSEN DE VERSLAGEN!!! (in verslagboek)
- zomervakantie 1911 - zomervakantie 1919, inbegrepen de oorlogsjaren 1914-1918

PAASVAKANTIE 1912Reglement, goedgekeurd in zitting van 09/04/1912.

(slecht leesbaar)

AVV VVK Studentenbond.

'Vlaamsch Katholieke Polderzonen.'

Reglement.

I Doel en middelen.

1. Doel.

Verbroedering bewerken onder de katholieke studenen dezer streek om de betrachting van hooger Vlaming, hooger katholiek degelijk te bewerkstelligen, de kring wil dan vormend, opleidend voorkomend zijn voor haar leden.

2. Middelen

A) Daarom zullen leerrijke vergadering belegd worden, waarop voordrachten en lezingen afgewisseld met declamtiestukken. De keuze der onderwerpen is vrij: ??? door voordrachten ???? vlaamsche beweging, sociale beweging en godsdienst: door ??? letterkunde, oorspronkelijke werken; in voorkomend geval kan het bestuur ook een beppald inderwerp opleggen.

B) Daarom zullen de leden zich heel het jaar ijverig toeleggen op alles wat het hooger onderschreven ???: vooral zullen zij zich toeleggen op het beoefenen der moedertaal en het instuderen? der vlaamsche beweging.

C) Daarom ook stelt de kring een boekenkas tot beschikking der leden (voor de boekenkas te zien afzonderlijk reglement).


II. Leden.

Kan zijn elk katholiek student van het kanton Eeckeren en omstreken.

A) stuk onleesbaar

B) stuk onleesbaar ...middelbaar onderwijs.

C) De normaalschaal (3 laatste leergangen).

D) De opvoedingsgestichten en beroepscholen van de vierde af.

Art.4.

Overtuigde vlaamschgezindheid en goed gedrag is vereischt om lid te worden en het te blijven.Art.5.

A) Om lid te worden moet men voorgedragen worden door het bestuur.

B) Het bestuur mag een lid uitsluiten na stemmen der leden, in geval de belangen van den kring dit vereischen.

Art.6.


Eereleden.

A) kunnen eerelid zijn alle vlaamschgezinden katholieken uit onzer streek.

B) alle oud-leden worden verzocht eerelid te worden.
III. Het bestuur.

Art.7.


Het bestuur bestaat uit zes leden: Voorzitter, ondervoorzitter, een schrijver, schatbewaarder en boekenbewaarder. Alle leden van het bestuur moeten vrije briefwisseling kunnen houden.

Art.8.


De bestuursverkiezing heeft plaats de eerste vergadering van het groot verlof; alle leden moeten met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen worden, alle leden zijn herkiesbaar.

Art.9.


De bestuursleden die aftreden voor het einde van hun mandaat worden op de eerstkomende vergadering vervangen.
IV. Gelden.

Art.10.


A) Ieder lid betaalt eene jaarlijksche bijdrage van 1,00 fr., die recht geeft op het vrij gebruik der boekenkas, mits naleving van haar afzonderlijk reglement; dit geld wordt betaald op de eerste vergadering.

B) Het bestuur beschikt over het geld, doch geeft bij zijn aftreden rekenschap over uitgaven en inkomsten.

Art.11.

De Eereleden betalen eene jaarlijksche bijdrage van 5 fr.


V. Vergaderingen.

Art.12.


Er hebben jaarlijks minstens vier gewone vergaderingen plaats: een in het Kerstverlof, eene (overgeschreven 2) in het Paaschverlof, twee (overgeschreven 3) in het groot verlof.

Het bestuur mag vergaderingen beleggen; het regelt dag en uur.

Art.13.

De vergadering begint en eindigt met het gebed en het gildelied.Art.14.

Het bestuur regelt de dagorde. De leden moeten beurt om beurt 't zijne leezing, 't zijne voordracht houden; zij worden aange??? door het bestuur. In de vorige vergadering ??? beschikking gesteld worden van het bestuur. Jaarlijks zullen minstens twee voordrachten gehouden worden over vlaamsche en sociale beweging.

(in kantlijn bijgeschreven 'te onbepaald)

Art.15.


De schrijver maakt het verslag van elke vergadering; het wordt gelezen en goedgekeurd in de volgende vergadering. De afwezigheden worden telkens vermeldt; een lid viermaal afwezig geweest, zijnde zonder reden, wordt aanzien als geen deel meer uitmaken van den kring.
VI. Algemeenheden.

Art.16.


Het vlag, toevertrouwd aan den vaandrig? moet op iedere vergadering tegenwoordig zijn.

Art.17.


De kring kan aansluiten bij andere vereenigingen: bij den Antwerpschen Gouwbond, het Katholiek vlaamsch secretariaat en den Kath. vlaamschen landsbond.

Art.18.


Er worden vergoedingen door de bond verleend aan de leden voor het bijwonen van gouwdagen en andere officieele studentenfeesten. De vergoeding beloopt 1/3 der reiskosten en wordt uitbetaald de eerstvolgende vergadering. bijgeschreven: Mag ze verhoogd worden?

Art.19.


Geen veranderingen of bijvoegsels mogen aan deze standregels komen, tenzij deze? aangenomen worden met 2/3 der stemmen.
Het bestuur.

De ondervoorzitter: Const. Geerts?

De voorzitter: Frans Bril

De schrijver: L. Lauwers?

De schatbewaarder:? Aertssens?

de boekenbewaarder: A. ????

Goedgekeurd in zitting van 9 April 1912.

verslagboek I Polderzonen, losse bijlage XII

(achteraan in het verslagboek)
ZOMERVAKANTIE 1913

Zomervakantie 1913.

Vlaamsche Katholieke Polderzonen: 2 Vergaderingen werden gehouden, waarvan de eerste bijzonder welgelukt mag heeten.

De Student december 1913 34e jaargang nr.1 p.411   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina