Archief stichting 100 jaar heidebloempje essenDovnload 0.76 Mb.
Pagina4/12
Datum22.07.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

KERSTVAKANTIE 1913-1914


Kerstvakantie 1913-1914.

Vlaamsche Katholieke Polderzonen: Op 30 dec. vergadering te Eeckeren. Op 2 Jan plechtige zielemis te Stabroeck voor ons afgestorven makker H. Van den Borre en onze eereleden HH. August Huybrechts en Jaak Bril.

De Student Paschen 1914 34e jaargang nr. 2 p.91

ZOMERVAKANTIE 1919Vergadering 29/08/1919 te Ekeren.

Noot: zeer moeilijk leesbare tekst

Vergadering van 29 Oogst 1919. te Eekeren.

De d.d. voorzitter opende de vergadering met het gebed. Daarna helmde beslist en fier ons gildelied door de zaal.

De voorzitter heet de talrijke nieuwe leden welkom en zette hen aan stipt de vergaderingen bij te wonen. Hij zette het programma der Vl. Kath. Studenten uiteen: AVV VVK. Eigen vorming op wetenschappelijk en zedelijk gebied past ons studenten: studeere(?) wij al onze les(?)vakken binst het schooljaar, leeren wij grondig onze taal kennen en spreken - daaraan kent men alleen den echten flamingant. Maken wij kennis met de geschiedenis van ons volk zoals zijn schilderkunst, bouwkunst, muziekkunst en letterkunde. Doen we de Vlaamsche beweging kennen in onzen huiskring en omgeving Maken we propaganda voor de echte Vlaamsche pers. Na de uiteenzetting van de Vlaamsche Beweging op het huidig oogenblik spoorde hij de studenten aan mee te arbeiden? aan het heiligenwerk van ons volk. Studeeren wij onze godsdienst in leven? wij het immer frissche leven en kerk in hare liturgie mee. In een woord wezen wij apostels van de Vlaamsche katholieke kerk.

Daarna kwam ons eerelid E.H. Geerts aan 't woord die ons sprak van de manier waarop onze studenten kunnen meewerken aan de beproeving en Vl. Kath. Pers en inzonderdheid aan 'De Standaard'. Namelijk voor indeeling van nummers van De Standaard, door aankondigingen en de dienstplichten? in het blad en die zijdeaan en fotokanten te ondersteunen die adverteeren in ons dagblad; daar 't aanbrengen van ??? tot het vergrooten ?? kapitelens en eindelijk voor het standaardfonds te stemmen.

Na hem werd het woord verleend aan den Heer Frans Bresseleers, onderwijzer te Hoogboom. De studenten, zegde hij mogen niet achterblijven in den strijd en mogen optremistrie? niet verwarren met ineolisme?. Welk is uw ideaal? een schoone christelijk Vlaanderen. Geestdrift hebt ge noodig om uw ideaal te voeden. Doch de verweezenlijking van dit ideaal ligt in een gebed en een voorbeeld. Die korte rede met fiere overtuiging uitgesproken sloeg in de jonge harten der aanwezigen.

Makker Frater Bril sprak ons vervolgens over de Vl. Bew. aan 't front. Niemand beter dan hij kan dit punt behandeen daar hij zelf met onze jongens gedurende de harde oorlogsjaren aan den ijzer geleden en geschreven heeft. Hij stelde ons klaar voor oogen hoe onze dierbare? Vl. zaak door vijandelijke ???bladen zoaals XXS. en Matin Belge (studenten houdt u handen af van dit vergif) door het hooger legerbestuur en onze fransdolle? regeering. Hij wees ons op het feit hoe niettegenstaande haat en bekamping 't allen lant de Vlaamsche bew. ??? ??? en de rangen onzer ijzerhelden in zulke water dat er manifestaties van drie vier honderd tot duizend man soms gehouden werden. Hij beloofde ons op een volgende vergadering deze bespreking voort te zetten.

??? V.d. Poel gaf vervolgens een lezing t??? ??? v. H. Hart. Een koddig verhaal van P. Heeva??? Onder de lezing begint het te buien, te hagelen en te stormen, maar de vergadering laat de blauwvoeten klapwieken en doet de leeuwen dansen en versmoren den wind en den storm in hun fel?klinkende geestdriftige liederen.

De summum?? van deze spontaan welgevulde vergadering was de rede daar onzen trouwen vriend leeraar Bril zijn krachtig woord en zijn forsch gebaar zijn nagels met koppen die in de geesten der aanwezigen werden gehamerd. Spreker zegt: ik ben gaarne bij u omdat gij studenten een schoone ziel hebt, goede gedachten te bezielen en een edel doel in u draagt. Hij eischt van iedere student gewetensonderzoek: Wat heb ik gedaan? Waarheen wil ik in den strijd om hooger te willen worden? Hij ontwikkelt de gedachte! hoe dient er gestreden? Dit is nu? het programma voor een heerlijke leven voor later. O.L.H. zegt hij, heeft gewild dat ge hier geboren zijt in Vlaanderenland. Laten we dan zijn de nederige, schoone, sterke, krachtige Vlamingen. Kijk op naar onze gildemannen, onze fiere, trotsche voorouders te hebben in hun kathedralen en volkshuizen hunnen kunst weergelegd. Wij moeten ook op met de torens onzer kathedralen omdat we dragen in ons een edel streven.

Uw 1e plicht studenten luidt: studeert! Wat zou het baten indien we een vlaamsch onderwijs hadden als we niet studeeren. En ik zeg u: de studenten studeeren niet meer. Wat is studeeren? Het is om verstand toeleggen op de wetenschap. Geleerdheid hebben we nodig om ons volk mee te trekken in uw eigen taal totdat het oogenblik komt dat de oogen opengaan. Studeert uw moedertaal grondig. Leest de vakken, die nu nog gegeven worden in een vreemde taal, in 't Vlaamsch in uw leegen tijd. Weest flinke, goede, degelijke studenten. We willen een Vlaamsch onderwijs omdat het dienen moet om onze Vl. studenten beter te maken.

Vormt ook uw wilskracht. Waarom zijn er zoovelen die ook met ons meeliepen in stoeten en betooging en die nu niet meer meewillen? Waarom? Omdat ze geen overtuiging hadden. Ze zijn slachtoffers van 't menselijk opzicht.

Drie vijanden hebt ge te bekampen:

de omstandigheden van uw leven (leren?)

de makkers

en uw eigen ik

Ten 1e. De omstandigheden: Ze zijn niet gunstig voor den Vlaamschen strijd; verspilt uw krahcten niet aan sport - geef niet toe aan gemakzucht.

Ten 2e. De makkers die u niet passen zijn zij de 'vrijzinnig', wispelturig en onverschillig zijn.

Ten 3e. uw eigen ik is ook een vijand van uw Vl. leven. We zijn boeren, ruw in manieren, koppigaards, oefenen we ons regelmatig door gehoorzaamheid, werkzaamheid en tucht.

Stel u de vraag: Wat moet ik zijn? Wat wil ik worden. Een middel tot de oplossing van die vraag ligt in het nagaan, het vergelijken met een Vlaamschgezind student. Er is zulk een Vlaming geweest, die de ziel was onzer beweging, de leider van ons Knapenschap, Albrecht Rodenbach. Maak kennis met dien man. Leeft ook vereenigd in het Christi kruis. Alles gaat uit van de liefde tot Christus. Iets anders mogen we niet begeeren dan de glorie en eere Gods. Draagt in u mee het beeld van Christus. Ons doel is: ons volk nader bij Christus brengen. Daarom hoop ik dat God onze beweging zal zegenen.

Na die leerrijke voordracht die hier in groote trekken geschetst is werden de Rodenbachfeesten, de landdag te Lokeren en de Laportadag te Lier besproken en na het gebed en een fiere Vlaamsche Leeuw werd de vergadering gesloten.

E.H. De Bie

verslagboek I Polderzonen p.52-57
Vergadering 19/09/1919 te Ekeren.

Vergadering op Vrijdag 19 Sept. '19 Eeckeren Gildenhuis"

Na het gebruikelijk gebed en ons lied las de dienstdoende schrijver het verslag voor, dat wat te lang bevonden werd. Dan hield de E.H. Jasper Janssens ons een wijsgeerige beschouwing voor over 'De taal en de natie'. Een korte bespreking gelukte erin eene volkoomene verwarring te brengen in de begrippen van land en vaderlandsliefde, maatschappij, enz.

Makker Jaak Hendrickx draagt ons met een warm gebaar en kranig Rodenbachs Snijssens voor, en er wordt gewenscht de volgende maal eene les over voordragen te hooren.

Dan werd tot de verkiezing van 't bestuur overgegaan. Bij overwegende meerderheid werden gekozen: Ct. Gabriëls tot voorzitter, Aloïs De Schutter tot schrijver, Laurent Michielssen tot schatbewaarder, en Florimond Corluy? tot vaandrig. Ieder deed een korte toespraak en de kiezing werd besloten door een gullen Vl. Leeuw. Het nieuw bestuur tradt onmiddellijk in werking.

Makker Felix De Keyser spreekt ons over de muilezelarij, of de Vlamingen met twee gezichten. Weest fier op uw Vlaamsch-zijn. Weest Vlaamsch en niets dan Vlaamsch in uw handel en wandel, in uw taal, de keuze uwer dagbladen, en in treinverkeer.

Dan geeft Meester Bresseleers ons eene voorlezing over de Vl. Letterkunde sedert 1830. Bijzonder sprak hij over Const? Van Rijswijck, Ledeganck, David, Willems, Gezelle en Verriest, Streuvels. De bespreking wees er op dat spreker Conscience's werk (stukje niet gekopieerd) lijk had onderschat, omdat wat hij verliest in zuiverheid van (stukje niet gekopieerd) hij ruimschoots herstelt door zijn oorspronkelijk volkswe(stukje niet gekopieerd) zijn verdienste het volk te hebben leeren lezen.

De rondhaling der bijdrage, de opname der werken, en het gebed sluiten de welgelukte vergadering.

De Schrijver

Aloïs De Schutter

verslagboek I Polderzonen p.58-59
Toneel in Kapellen in 1919.

tenminste van één derde van de bonden waarvan we teken van leven vonden, verscheen in de zomer van 1919 alweer op de planken."

noot 76. Dat waren er 19 van de 51 waarvan we weten dat ze werkten in de zomer 1919. In Antwerpen: Boechout, Geel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Retie.

Vos I p.108, 108n76

KERSTVAKANTIE 1919-1920

Vergadering 02/01/1920 te Ekeren.

Verslag der vergadering van Vrijdag 2 Jan. '20

Eeckeren Gildenhuis 2 1/2u.

Daar voorzitter en schatbewaarder belet zijn, leidt de schrijver de vergadering. 2 eereleden en 24 leden waren aanwezig.

Na het gebed las de schrijver het veslag der vorige vergadering. Dan las de E.H. Geerts ons een werk over Ierland, Het Iersche volk is armoedig, het wordt verdrukt om zijn taal en vooral om zijn katholiek geloof. Niettemin voelt de Ier zich gelukkig en tevreden in zijn armoede, hij is diep-godsdienstig en koestert een welgemeenden eerbied voor zijn priesters, omdat hij weet dat de priester zich verzet tegen den verdrukker, en zich slachtoffert voor zijn volk. Zijn taal is bijna uitgestorven zoodat de strijd vooral godsdienstig. Nochtans tot taalbevordering levert de drukpers meer en meer werk op. Terecht moedigt spreker ons aan tot een vurig gebed voor onze Iersche broeders in den strijd voor de waarheid.

Na een lied en een voordrachtstukje handelt meester Kerstens over de Ned. Taal en discht onas aardige wetenswaardigheden op over haar benaming, oorsprong en ontwikkeling.

Eene korte doch zeker vruchtdragende bespreking wijst op het belang der kennissen? en veler ontwetendheid omtrent onze zoetvloeiende taal.

Verschillende onzer jongere studenten verdienen aanmoediging om hunne flinkdoordachte werkjes over Guido Gezelle, over vaderlandsliefde en andere, en hun goed voordragen.

Nochtans drukt de voorzitter op de noodzakelijkheid der beschaafde uitspraak, waarover in de volgende vergaderingen, lessen zullen gegeven.

De vergadering mag wel geslaagd heeten en de opgegeven werken doen verhopen dat we bij 't Paaschverlof een flinke bijeenkomst zullen genieten.

De vergadering duurde ruim 2 uren.

De Schrijver

Aloïs De Schutter

PAASVAKANTIE 1920Vergadering 08/04/1920 te Ekeren.

Verslag der Paaschvergadering van Dond. 8 April 1920 te Eeckeren, Gildenhuis 2 1/2u.

Alhoewel Brasschaat en Stabroek voor de jongere studenten helemaal niet vertegenwoordigd waren telde de vergadering toch 3 eereleden en 29 studenten.

Bij de afwezigheid van onzen voorzitter verleende de schatbewaarder het woord aan den E.H. Bril. 'De Vl. Beweging'. Spreker, scheen met verloren?, hadden we de studenten niet. Veel is er gewroet doch meer veld nog ligt braak en (stukje niet gekopieerd) maar spade en ploeg. Een heele last brood lig voor (stukje niet gekopieerd) maar aan ons het voor ons volk te breken. Daarom studenten, zet U hardnekkig aan de studie. laadt uw verstand vol nuttig voedsel voor de verhongerde geesten. En weet het wel: Zijn onze studenten lui en lamlendig; 't is dat geen liefde genoeg voedert voor ons volk; Werken onze studenten weinig uit, 't is dat zij niet één zeel trekken met hunne leeraren; laten zij hun kop neerhangen, 't zij verbittering staken in hun harte'. Zoo sprak tot ons de heer Bril, en wij dachten stom: Waren onze kerken niet (stukje niet gekopieerd) van liefde toen hij tot ons sprak en ons het Evangelie (stukje niet gekopieerd) den Vl. student uitlegde. De Voorzitter beloofde aan den spreker in aller naam een rijken oogst voor zijn vertroeteld zaad, en hij de harten verlucht met breede gezichteinders en er de liefdezon op doet stralen.

Daarna sprak Meester Bresseleers over boeken en boekerijen en de E.H. De Bie opende eene reeks lessen over Ned. uitspraak met leiding van 't brochuurtje van E.H. Spaeninckx.

Na eenige mededeelingen en besprekingen ging de bond lustig uiteen.

De Schrijver,

Aloïs De Schutter

verslagboek I Polderzonen p.61-62
ZOMERVAKANTIE 1920

Vergadering 17/08/1920 te Ekeren.

Verslag der vergadering van 17 Oogst 1920

Eeckeren, Gildenhuis 2 1/2u.

De vergadering werd geopend met het kruis en de aanroeping tot O-L-V-van Vlaanderen. Talrijk waren de leden opgekomen uit het omliggende. De schrijver begint met het bestuur te verontschuldigen waarvan voorzitter en schatbewaarder afwezig waren voor soldatendienst. (Men opperde het gedacht bij de eerstvolgende bestuurskiezing een ondervoorzitter bij te kiezen - hij is er vandoen). Na lezing van het verslag der vorige vergadering zou men gaan genieten van den rijken oogst door de studenten binnengebracht. Maar o wee: niets - geen enkel werk, geene enkele voordracht, geen lied, geen declamaties - alles bleef in de zakken steken.

De schrijver die dienstdoende voorzitter was beloofde een flink complement voor 't einde der vergadering. Daarop volgde de bespreking van de studentendagen: Landdag te Mechelen: daar zouden we in groot getal heentrekken. - Dan Tongerloo: Eucharistische Studentendag.

Zou de vergadering zoo onvruchtbaar besloten worden? Iemand van goeden wil moest opstaan, om al de luiaards en lamlendigen de les te spellen. -'t Was Lode De Winter, die spijts zijne vermoeidheid heel het '(stuk niet gekopieerd) slijk' van C. Verschaeve weergaf.

Er bleef nu niets meer over dan over te gaan tot het inzamelen der bijdrage. Doch de E.H. De Bie gaf ons nog een puike lezing van Dosfels 'Studenten krekels en s(stuk niet gekopieerd) ten mieren'.

Daarop kwam de kat op de koord. We werden eens goed bij de veren gegrepen en berispt en bekeven door E.H. (stuk niet gekopieerd) die 't onze lamlendigheid en vadsigheid goed meegaf, zoodat het in onze harten aan het trillen ging en wij bij ons zelf zeiden: Neen dat mag of dat zal niet meer. Wij zullen woorden en daden stellen, meer zelfbewustheid aankweken en meer innerlijke gevoelen voor de zaak. Het uiterlijke raakt ons te veel, ons eigen vorming door innerlijke kracht die ieverigen voorganger zal kunnen evenaren, doch in de mate van het mogelijke zal helpen tot den bloei van den bond.

Worden achtereenvolgens gekozen tot schatbewaarder (boekbewaarder inbegrepen) en vaandrig de Heeren Jos. De Bie en Leo Moereels.

Elk nieuw bestuurslied wordt door de leden op algemeen handgeklap onthaald als bewijs van instemming en tevredenheid. Met volle vertrouwen durf ik verhopen dat die tevredenheid zal blijven, omdat ik in mijn collega's zie krachtige, en geestdriftige werkers, die den bond der Polderzonen zullen hoog houden God ter eere en Vlaanderen ten bate.

Na dit alles krijgen we nog menig puik werk te hooren. Onze vriend Emiel Van Aelst gaf ons in groote trekken 'Een Brok uit de Vlaamsche Beweging'. Hij heeft het vooral over den grooten rol van onze letterkunde. Op 't laatst der lezing dringt Mil er nog op aan dat we onze Moedertaal zuiver zouden spreken.

Dan hooren we met veel belangstelling de mededeelingen over electriciteit door onzen makker Frans Nyens. Na hem spreekt ons Lucien Van Hemeldonck, met veel bekwaamheid voor zijn nog jeugdigen leeftijd, over Engelsche letterkunde. Vervolgens declameert vriend Jan De Keyzer 'Fierheid' van Rodenbach. En nu krijgen we eenige woorden van E.H. L. Bril. We begroeten ook op op onze vergadering den E.H. Verheyen, een collega van E.H. Bril. Hij maant ons aan tot werken en zegt dat we zuiver moeten spreken, dat we de regels der wellevendheid goed moeten kennen en toepassen en voornamelijk dat wij diep-katholiek moeten zijn en voor Vlaanderen moeten bidden.

Na de geldinzameling wordt de vergadering gesloten en ieder keert voldaan huiswaarts.

De schrijver:

Frans Kerstens

verslagboek I Polderzonen p.62-65


Vergadering 16/09/1920 te Kapellen.

Verslag der vergadering van Donderdag 16den September 1920, gehouden te Kappellen in de zaal 'Onze Kring'.

Een half uur na den vastgestelden tijd konden we toch beginnen met het aaantal aanwezige leden met ons goedgevuld programma voor dien dag.

Eerst werd het verslag der vorige vergadering afgelezen, dan werd er gesproken over den landdag, die twee dagen leter te Antwerpen ging gehouden worden. Echter, zoo werd beslist, zou er geen vertegenwoordiging van onzen bond heengaan. 'Immers 't verlof loopt ten einde, en er is reeds een landdag geweest dees vacantie', zoo zei men.

Nu zouden we overgaan tot de talrijke spreekbeurten. Maar, o wee! eenige verontschuldigingen zeggen ons algauw dat we belangrijke werken zullen moeten missen dezen keer. En wanneer we dan nog eens door de zaal rondzien, merken we met teleurstelling dat ook de andere sprekers, die zich niet lieten verontschuldigen, afwezig zijn. Wat nu gedaan?

Gelukkig was daar een edele ziel, die zich bereid verklaarde eens te declameeren. 't Was René Van Looy. Op

Meesterlijk wijze droeg hij 'Ter Venster' voor. Na zijn declamatie vergastte hij ons nog op een uitgebreide

bespreking van critiek. Hij bracht daarmee in verband de critiek uitgeoefend op Molière. Zoo was dan ook weer die

zitting gevuld.

Talrijke sprekers baden zich op 't eind nog aan voor de eerstvolgende vergadering, zoodat we vandaag, weer veel verwachten.

Na een krachtig lied werd deze vergadering ontbonden. Tot Nieuwjaar!

De schrijver:

Frans Kerstens

verslagboek I Polderzonen p.66-67


KERSTVAKANTIE 1920-1921

? (blz. niet gekopieerd)

...misbruikt wordt, hoe anderen het belachelijk vinden; hij betoogt de noodzaaklijkheid van het ideaal en zet uiteen wat het ideaal van ons, studenten, zijn moet. Mijnheer Bril (frater) vermaande ons, in die voordracht, dat we geen woorden mogen uitschreeuwen, waarvan we de beteekenis niet kennen, zooals maar al te vaak gebeurt met het woord zelfbestuur. Dat iemand radikaal is en zelfbestuur eischt kan hem niet euvel gediend worden, maar iets eischen dat men zelf niet begrijpt is slechts onzin. Mijnheer Bril verkorte zijn spreekbeurt nog merkelijk om tijd en gelegenheid te geven aan makker Van Looy, die ons dan komt spreken over zelfbestuur. Niet over de toepassing maar over het principe: over ons recht op zelfbeschikking. Van dit groot werk werd afgehandeld: 'Wij zijn Germanen, geen Latijnen' en 'Er bestaat geen Belgische ziel'. Daarna eindigde René, want het begon reeds te deemsteren en eenigen van ons moesten nog per fiets naar huis rijden.Mijnheer Bril verkocht eenige exemplaren van 'Het Katholiek Front'. De schatbewaarder haalde de bijdrage van elken aanwezige af en de voorzitter sloot de vergadering met het gebed.

De Schrijver:

Frans Kerstens

verslagboek I Polderzonen p.68-69 (eerste p. ontbreekt wellicht)

PAASVAKANTIE 1921

Vergadering 30/03/1921 te Kapellen.

(1e vergadering Paaschver­lof)

Verslag der vergadering van Woensdag de 30sten Maart 1921, gehouden te Kappellen (patronaat). 1ste vergad. v.'t Paaschverlof

Er was weer niet veel volk in die vergadering, wat een algemeene ontevredenheid uitlokte bij de aanwezigen.Emiel Van Hemeldonck hield een prachtige en leerrijke voordracht over Dante. Door het toonen van portretten en platen wist hij ze bevattelijk en aantrekkelijk te maken. Iedereen zat met gespannen aandacht te luisteren.

Na algemeene goedkeurig der vergadering werd een smeekschrift voor amnestie, door Willy Schram aangeboden, onderteekend dor den voorzitter en den schrijver.

Daarna deed dezelfde Schram nog eenige practische mededeelingen over 't een en 't ander.

Meer hadden we niet op ons programma. Om de vergadering wat te rekken werden voor en na en tusschen in eenige prachtige Vlaamsche liederen gespeeld door Em. Van Hemeldonck en Ed. Kerstens, en meegezongen door de vergadering. Ze brachten niet weinig bij tot de goede stemming in de zaal!

Op 't laatst werd er gewenscht en aangenomen dat nog een tweede vergadering in dees Paaschverlof zou gehouden worden. Hiermee eindigde de zitting.

De Schrijver:

Frans Kerstens

verslagboek I Polderzonen p.70-71


Uitnodiging vergadering 04/04/1921 in gemeenteschool te Sta­broek.

Niet gedateerd, maar de gouwdag te Duffel vond op 5 april 1921 plaats.

Gedrukte uitnodiging.

AVV VVK VLAAMSCHE KATHOLIEKE POLDERZONEN

Beste Makker,

Op Maandag, 4den April is er te half drie (Zomertijd) in de gemeenteschool te stabroeck een algemeene vergadering. Elk lid is verplicht aanwezig te zijn. Er wordt beraadslaagd over het deelenmen aan den gouwdag te Duffel, over de wijze en het uur van vertrek en aankomst, enz. Andere belangrijke punten worden besproken.

We hopen, beste Makker, dat ge, als een echte Vlaamsche Katho­lieke Polderzoon van de daad, stipt te half drie op uw post zult zijn. Mocht ge echter belet zijn om buitengewone rede­nen, gelief dan den voorzitter (E. Verschueren, hoogstudent Cappellen) aanstonds schriftelijk of mondeling te verwittigen.

Beste Vlaamsche groeten van

Het Bestuur.

AMVS


Vergadering 04/04/1921 te Stabroek.

Verslag der vergadering van den 4den April, gehouden te Stabroek.

De aanblik is heel wat bevredigender. We waren werkelijk niet meer gewoon aan zulke vergaderingen.

Een eerste punt van ons programma is: het reglement aflezen. Daaraan zijn eenige wijzigingen toegebracht, die door de vergadering worden goedgekeurd.

Hierna hebben we makker Victor Jordaens aan 't woord die een paar fragmenten uit 'Judas' van Verschaeve voordraagt. De luide toejuichingen bewijzen genoegzaam de degelijkheid van zijn declamatie. Dan volgt: 'De Vereenvoudiging van onze schrijftaal' een voordracht door Frans Kerstens.

Terwijl de schatbewaarder de bijdragen afhaalt worden eenige Vlaamsche liederen in koor gezongen.Emiel Van Hemeldonck geeft ons een schoone voordracht over 'Vertellers en Vertellingen'. Veel belangrijke zaken deelt hij ons daarin mee. Voor toemaatje discht hij ons op 't laatst een waarlijk mooie vertelling op, die hijzelf uit het Deensch vertaalde. Onze studentenbond mag waarlijk fier zijn op zulke werkzame en bekwame leden.

Jan Mouwen leest 'Een woordje over Beethoven'. De voorzitter wijst er op dat dit de jongste spreker is die vandaag het woord heeft. Hij drukt de hoop uit dat het voorbeeld, door makker Jan gegeven, veel navolgers zal vinden onder de jongeren.

Verder volgt nog een kleine regeling voor 't vertrek naar Duffel, waar het 's anderendaags gouwdag is.

Talrijke leden bieden zich aan om een werk te leveren voor de volgende vergadering, zoodat die niet minder belangrijk gaat zijn als haar voorgaande.

De Schrijver:

Frans Kerstens

verslagboek I Polderzonen p. 72-73

ZOMERVAKANTIE 1921

Vergadering 04/08/1921 te Kapellen.

Verslag der vergadering van 4den Augustus gehouden in 'Onze Kring' Kappellen.

De leden waren niet talrijk genoeg. Jammer dat de vergadering een paar dagen te vroeg gesteld was, zoodat er de seminaristen nog niet bij konden zijn.

Eerste punt van 't programma was: bestuursverkiezing. Werden gekozen:Voorzitter: René Van Looy, die slechts aannam op voorwaarde dat dit bestuur maar tijdelijk zou zijn.

Ondervoorzitter: F. De Keyzer.

Schatbew.-boekbew.: E.H. Janssens

Vaandrig: Leo Moereels

Afgevaardigde voor Leuven: W. Schram

Schrijver: Frans Kerstens

Tweede en laatste punt van 't programma: regeling van de reis naar Diest waar 't landdag is.

Een tiental leden besloten samen per fiets te rijden. Ze stelden plaats en uur van vertrek vast: te 6 uur aan de Doncksche kerk, zoo was d'afspraak.

Enkele andere leden zijn per trein gereden.

Na deze besprekingen werd het bondslied aangeheven en de vergadering ging uiteen met het gebed.

De Schrijver:

Frans Kerstens

verslagboek I Polderzonen p.74-75


Bestuursvergadering 12/08/1921 te Ekeren.

...Het reglement, dat in de bestuursvergadering van dien voormiddag werd herzien, wordt hier afgelezen en besproken....

verslagboek I Polderzonen, verslag 12/08/1921 p.76
Vergadering 12/08/1921 te Ekeren.

Vergadering van 12den Oogst gehouden te Eekeren in 't 'Gildenhuis'. 4 uur.

Het reglement, dat in de bestuursvergadering van dien voormiddag werd herzien, wordt hier afgelezen en besproken. De wijzigingen die er aan toegebracht zijn hebben ten doel aan den bond meer het karakter van studentenbond te doen behouden. Tot de stemming kan niet worden overgegaan wijl er niet genoeg leden aanwezig zijn.

Als dit gedaan is begint de rolverdeeling voor het tooneel. De keuze van personen is nog zoo spoedig niet gedaan, omdat er weinig leden aanwezig zijn. Maar er is haast bij en daarom worden eenige rollen voorloopig toegewezen aan dezen of genen spreker, die dan al kan beginnen met den rol af te schrijven.

Hierna sluit de vergadering met het bondslied en het gewoon gebed.

De Schr.:

Frans Kerstens

verslagboek I Polderzonen p.76


Vergadering 20/08/1921 te Kapellen.

Verslag der vergadering v. Zaterdag 20sten Aug. '21 gehouden in 'Onze Kring' Kappellen.

Wel de beste vergadering die we hadden in dees verlof; een dertigtal aanwezigen, iets wat raar begon te worden in onzen bond.

Er wordt begonnen met het bondslied. Rechtuit gezegd: dat klinkt zoo maar armzalig. Het grootste deel der Polderzonen kennen hun bondslied nog niet genoeg zou men denken.Pol Jeurissen komt op de planken om 'De Coninck verlost' te declameren. Een welgelukte poging van de Pol die hartelijk toegejuicht wordt.

Felix De Keyzer geeft een puike voordracht over 'ontwikkelingsleer', die nog al eenige discussie uitlokt over zekere gedachten.

Daarna krijgen we een leerrijke studie van Prof. De Bie over de spraakorganen en de klinkers, verdeeld in palatale en velaire klinkers. De laatste soort kon niet meer behandeld worden uit tijdgebrek.

De voorzitter herleest nog eens de artikels van 't reglement die veranderd zijn. Ze worden met algemeene stemmen aangenomen.

Als laatste punt van 't programma volgt de bestuursverkiezing. René Van Looy ziet af van het voorzitterschap, wijl hem de tijd ontbreekt om zich genoeg met den bond bezig te houden.

Worden dan gekozen:

Voorzitter: F. De Keyzer

Ondervoorzitter: A. De Schutter

Schatbew.-boekbew.: G. Janssens

Schrijver: Fr. Kerstens

Vaandrig en 2de schrijver: L. Moereels

De gekozenen dankten de leden en beloofden hun beste krachten voor den bloei van den bond.

Gedurende de vergadering werden verschillende Vlaamsche liederen gezongen en voor slot weerklonk nog eens ons bondslied.

De Schrijver:

F. Kerstens

verslagboek I Polderzonen p.76-78


Boodschap: En dan?!? O, die schrijvers!!

verslagboek I Polderzonen p.78


Toneel zomer 1921.

Polderzonen. – Tooneelfeest: opgevoerd “De Hellas” en “De landbouwer van Chicago”.

De Student Kerstmis 1921 37e jaargang nr.2 p.59
KERSTVAKANTIE 1921-1922

Toneel kerstvakantie 1921-1922.

Eeckeren. – De Polderzonen. Opvoering van “De Hellas” en “De Landbouwer van Chicago”.

De Student Paschen 1922 37e jaargang nr.3 p.921   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina