Archief stichting 100 jaar heidebloempje essenDovnload 0.76 Mb.
Pagina6/12
Datum22.07.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Jos Van der Steen vergastte ons toen op de voordracht 'Laat me mijn ziel dragen in 't gedrang' van Wies Moens, waarna de Zwarte Leeuw door allen vurig gezongen werd.

Daarna besprak men of het mogelijk zou zijn dat de H. Kommunie door alle studenten aan de Nuttiging zou kunnen geschieden. Na het voor en tegen besproken te hebben, waarin het voorstel van J.V.d. Steen vooral uitblonk, nl. ook een bepaalde dag voor te stellen, besloot men zooveel mogelijk ten minste op dat oogenblik der H. Mis te communiceeren en ook, naar het voorbeeld van A.K.V.S. op een bepaalde dag de H. Kommunie op te dragen, voor de studentenbond.

Daarna begon het gezellig samenzijn, waarin veel plezier gemaakt werd, en vooral met de potpourrie van liederen, niet waar Jos en Marcel, en Maurits. Was te keer zien dat ge een beetje meer liederen kent, om niet zooveel grappen te moeten uitsteken om alles terug te krijgen. De Vlaamsche Leeuw en een kort gebed sloten vergadering en gezellig samenzijn.

Robert Hennen

verslagboek I Polderzonen p.97-100

PAASVAKANTIE 1933Vergadering 01/04/1933 te ? (Ekeren)

Verslag der Vergadering van 1e April 1933.

Nadat de vergadering geopend is met de psalm van Rodenbach, wordt er lezing gegeven door de schrijver v/h verslag der vorige vergadering: er worden geen opmerkingen gemaakt.

Ter gelegenheid v/h 4e eeuwfeest v/d geboorte van Willem van Oranje wordt er door onze schrijver een werkje opgedragen over Willem de Zwijger.

Willem, te Dillenburg(?) (Duitsland) in 1533 geboren, was aanvankelijk de vertrouwensman van Karel V en Filips II. Schrijver schetst dan de oorzaken der ontevredenheid die heel ons land beroerde en waarvan de eerste was: geen godsdienstig­heid. Vervolgens beschrijft hij hoe de strijd ontbrandde tegen Granvelle, hoe Willem van ornaje, na de dood van Brede­rode, leider der Anti-???beweging wordt, hoe de Beeldstormerij een nieuw stadium inzet van Willem's politiek, hoe Willem kampend tegen Alva zich over de Rijn moet terugtrekken, hoe hij vervolgens zijn toevlucht neemt tot Frankrijk. Hij houdt nochtans vol en wendt zich thans tot de Watergeuzen. De inneming van den Briel: 1 april 1572 is het begin der verove­ring. De Spanjaarden worden uit Nederland verdreven en men sluit in 1576 de Pacificatie van Gent waardoor de Zuidelijke beloofden samen te werken met de Noordelijke voor de gemeen­schappelijke vrijheden. Doch na het teeken der Unie van Brussel in 1574 wil het Calvinisme in het katholieke Z.Neder­land het bewind in handen nemen tot misnoegen en van het volk en van Willem van Oranje zelf, die een vurig voorstander der godsdienstvrijheid was. De Noordelijke scheuren zich af van de Zuidelijke, door de Unie van Utrecht, terwijl dez laatste door de Unie van Atrecht zich weer met de Spaansche koning verzoenen. Daarop wordt Oranje vogelvrijverklaard en 10 julie 1584 wordt hij te Delft vermoord door de Franschman Gérard.

Willem's sterkte lag in zijn overredingskracht, zegt onze schrijver, en dat hij zijn groote doeleinden nl. de godsdien­st igheid en van Zuid en Noord Nederland één staat te vormen, niet bereikt was te wijten o.a. hieraan dat hij over Vlamingen moest regeren.

Na enkele opmerkingen gaat E.H. Aertssens over tot het lezen der lijkrede die moest uitgesproken worden op het graf van onze afgestorven goede vriend en voorzitter, Jef Gabriels, Groot-Seminarist.

Jos Aertssens herinnert er ons aan dat 'Steeds hooger, steeds beter', de leuze v/d overledene was. Zijn langdurige ziekte, het offer van zijn roeping heeft hij gebracht voor zijnen, onzen Studentenbond. Nu is hij voor ons da?? bij O.L.H. een voorspreker.

Om de gepaste stemming te bewaren wordt er besloten niet aan kluchtliederen te doen.E.H. T. Aertssens drukt de wensch uit dat het A.B.N. de om­gangstaal der studenten ondereen worden zou.

Vervolgens licht hij de studentenbond in over de aan te nemen houding tegenover de gouwdag van het A.K.V.S., Donderdag 27 (?) dezer. Waarna de vergadering gesloten wordt met het Weesgegroet, een stroof van het Bondslied, v/d Vl. Leeuw, en v/h Wilhelmus.

N.B. Vanwege de Studentenbond zal een H. MIs tot zielelafenis van Jef Gabriels op Maandag 1 mei opgedragen worden.

J. Van Dijck

verslagboek I Polderzonen p.100-102
Vergadering 28/04/1933 te ? (Ekeren) (dan wel lange paasvakan­tie)

Verslag van de vergadering gehouden den 28 April '33.

De vergadering werd geopend met den psalm van Rodenbach, waarna Joris Vandijck het verslag der vorige vergadering voorlas. Vervolgens werd door de 10 aanwezigen de Zwarte Leeuw gezongen. Jos Aertssens sprak ons dan over vredesaktie. Niet alleen onze natuurlijke gevoelens moeten ons tot den vrede dwingen maar ons katholiek-zijn zelf. Waar communistische en socialistische jeugd naar den wereldvrede streeft moet dan ook de katholieke jeugd daarvoor ijveren, indachtig het ideaal der liefde: het kruis. Oorlog echter is soms een heilige plicht bv. ter wille van het geloof. Jos Van der Steen las ons voor: De Vlaamsche Leeuw in 't oerwoud van Jozef Sintens. Het besluit kwam neer op: de volhouder wint. Hierna werd Klokke Roeland gezongen. Maurits Lenaerts deklameerde de Nis anders, waarna Nand Bellens ons sprak over Sobriëtas. De drankkwaal is een der ergste, zooniet de ergste kwaal in Vlaanderen. Sobriëtas geeft ons dan een uitstekende gelegenheid die kwaal te stuiten. Door geheelonthouding stelden ze in daden om doch alleen ten gunste der begoede standen. Het socialisme nu bedoelt deze vrijheden ook aan den werkman te klinen en op in dezen zin komt het Soc. van het liberalisme. Tegenwoordig staat het eerste sterker dan het tweede.

Een kleine bespreking volgt.

Men zingt de Zwarte Leeuw. Onze voorzitter zegt dan dat er zal gespeeld dit verlof en kondigt verder getroffen schikkingen aan voor de studentendagen.

Tom Huybrechts geeft lezing van zijn werkje: 'Ierland' IIe deel. Schetst geschiedenis sedert 1799 het ontstaan der Sinn Feinn uit de unionisten partij. Aanvankelijk slaat alles tegen. 't Komt tot een revolutie te Dublin - wordt in 't bloed gesmoord. Sinn Feinn zendt afgevaardigden naar Westminster: eenige tijd later wordt de republiek uitgeroepen. Noord en Zuid krijgt elk zijn parlement. Ierland verwerft een status als Canada en streeft verder naar totale onafhankelijkheid. De vergadering wordt gesloten met het gebed en een stroof van de Vlaamsche Leeuw, van de Polderzonen, van het Wilhelmus van Nassau.

Vandijck Joris

verslagboek I Polderzonen p.103-105

ZOMERVAKANTIE 1933Vergadering 12/08/1933 te ? (Ekeren).

Verslag der Vergadering van Zaterdag 12 Oogst.

Als naar gewoonte werd de vergadering geopend met het gebed en den psalm van Rodenbach. Toen allen gezeten waren las Joris Vandijck ons een bondig verslag voor der vorige vergadering. Daarna uitte onze eerw. voorzitter eenige woorden van aanspo­ring, om dit jaar gezamenlijk, met heel het kath. Vlaanderen, onze heldhaftige broeders te herdenken. Zij streden en vielen het kruis op de borst, voor hun Vlaanderen. Dit jaar immers vierden we de de 2 helden: gebroeders V. Raemdonck.

Dan wist Jozef Aertssens ons te vergasten met een aangenaam werkje over onze Vl. Patrones: St. Lutgardis die wel terecht de patrones der Vl. gouwen mag heeten.

Ook Jos Van der Steen dischte ons een stevig werkje op over Dinaso met als inleiding een gedicht van Wies Moens. Na een flink applaus werd het 'lied der Vl. Zonen' gezongen.

Tom Huybrechts las ons dan een koddig verhaaltje voor uit 'Jongenskoppen' nl: 'Missieaktie van 't Boerken(?)'.

Onze eerw. voorzitter duidt dan de verdeeling der rollen aan voor 'de klucht van Meester Patelijn' en de '???'Rik Kuylen wist ook op zijn beurt door zijn werk over Edgar Turich(?) de vergadering op te luisteren.

Eindelijk werd ons het Slotwoord toegesproken door onzen eerw. voorzitter waarin hij ook meldde dat we onze H. Communie van Maandag 14 Oogst zouden opdragen aan het welgelukken der Ijzerbedevaart.

Om te sluiten werd het gebed gezegd, Het lied der Polderzonen weergalmde, en de Vl. Leeuw deed de muren van het kleine zaaltje dreunen.

verslagboek I Polderzonen p.105-106


AKVS-formulier: verslag werking groot verlof 1933.

Gouw: Antwerpen

Gewest: niet ingevuld

Gild: Ekeren 'De Polderzonen'

Aantal ingeschreven leden: Kerels: 11

Knapen: 22

Aantal Blauwvoet-abonn.: niet ingevuld

Vergadering 4-8-1933

- aantal aanw. leden: 22

- sprekers en onderwerp:

- Jan Bellens Liberalisme en Socialisme

- Tom Huybrechts Ierland (2)

Vergadering 12-8-1933

- aantal aanw. leden: 23

- sprekers en onderwerp:

- Jos Aertssens Gebr. Van Raemdonck

- Jos Van der Steen Program v.h. Verdinaso(?)

- Rik Kuylen Edgard Tinel (?)

- Jos Andriessen St. Ludgardis

Vergadering 8-9-1933

- aantal aanw. leden: 15

- sprekers en onderwerp:

- Lod. Huybrechts Gebr. Van Raemdonck

- E.H. P. Aertssens Proost Zijn reis naar Engeland


Aanmerkingen groot verlof 1933

4-8-33: Bestuursverkiezing

- Voorzitter: E.H. Jos Aertssens De Beuckelaarlaan 24 Ekeren

- Onder-Voorzitter: Tom Huybrechts Steenstraat 78 Ekeren

- Schrijver: Joris Van Dyck Dijkelsstraat 43 Ekeren

- Schatbewaarder: J. Vander Steen Smoutakker? 45 Ekeren

- Vaandrig: Rik Kuylen Harrewijnlaan (?) Ekeren

3-9-33: Toneelfeest:

- 'De klucht van Meester Patelijn'

- 'De Simpele'

ten voordele van de Missies van Mgr. Matthys
Opmerkingen aangaande de GOUWWERKING: niet ingevuld

Worden de bijzonderste Blauwvoet-artikels voorgelezen en besproken?: niet ingevuld

AMVS
Aantal individuele AKVS-leden houden contact met gouwbestuur zomer 1933.

Gouw Antwerpen bleef de laatste AKVS-vesting. Uit verslagen in De Blauwvoet en in het archief scheen het ons toe dat de oude beweging in de zomer van 1933 nog met 26 bonden contact had, waarvan er officieel nog 19 waren aangesloten.... Ook in de niet-aangesloten bonden van Puurs, O.L.Vrouw Waver, Zandho­ven, Ekeren en Deurne was er een aantal AKVS-ers dat contact hield met het gouwbestuur. In de meeste van die bonden be­stond een zeker evenwicht tussen KA- en AKVS-gezinden, maar in Willebroek en Merksem waren er tussen beide groepen grote spanningen.

Vos II p.245, p.247
Toneelstuk ‘De klucht van meester Patelijn’ 03/09/1933.

… 1933 3 sept. - De klucht van Meester Patelijn (C. Lindemans)

- De Simpele (J. Boon C.SS.R.°

Ten voordele van de missie van Mgr. Matthijsen, apostolisch

Perfect in Kongo …

Brochure Bresseleers p.

KERSTVAKANTIE 1933-1934

PAASVAKANTIE 1934Vergadering 07/04/1934 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering v. 7 April 1934

Het voorzitterschap wordt waargenomen bij onstentenis van den voorzittter, die in Italië reist, door den ondervoorzitter. Tom Huybrechts die te 2 uur de vergadering met het gebed opent. Aanwezig is ook: eerw. heer Proost: P. Aertssens.

'N paar stroofen van het Bondslied weerklinken, dan spreekt de ondervoorzitter de inleiding uit: hij drukt er op dat de opkomst 's morgens in de H. Mis talrijker en beter kan zijn, stelt 'n Persijn en Verschaevehulde in 't vooruitzicht tijdens het groot verlof waarvoor 2 vergaderingen zouden moeten be­steed worden, een kondigt 'n gouwdag aan.

Dan geeft hij het woord aan den Schrijver die een werkje heeft gemaakt getiteld: 'n overzicht der Vl. Na-oorlogsche letteren. Na een algemeene schets opgegeven te hebben der modernen verdeelt spreker de na-oorlogsche Letterk. in 2 groepen

a) de modernen: hoofdleiders P.V. Ostayen, Wies Moens met het 'Roode Ziel', Marnick Gysen. Hij geeft van ieder een paar karakteristieken.

b) de traditionelen: alias de dichters van het Fonteintje, M. Roelants, Richard Maine, R. Herreman, Leroux.

Het 'lied der Vl. Zonen' ontrimpelt de bij de lezing ernstige gespannen gezichten.

Onze Eerw. heer Proost neemt dan het woord om enkele hoogst belangrijke aanmerkingen te maken, deels in verband met het gemaakte werkje zooals deze: men moet trachten de moeilijke, hooge woorden zooveel mogelijk te weren, om de stof voor iedereen bevattelijker te maken. De vergadering zou ook moeten gesplitst worden in Kerels en Knapen afdeeling.

Eerw. heer Proost wijst er verder op dat wij studenten, voor­aal moeten leren denken en handelen: waar de kans hebben met ons menschen spreken om hen zoo te leeren kennen. hen en hun woord. Er zouden ook méér werkjes kunnen gemaakt.

Onze ondervoorzitter maakt dan bekend dat een verwacht spre­ker: E.H. Lauwers op het laatst oogenblik weerhouden geworden is zoodat hij voorstelt de vergadering met het gebed door het zingen v. de Vl. Leeuw, en een stroof v. het Wilhelmus v. Nassauw.

Vandijck J.

verslagboek I Polderzonen p.106-109

ZOMERVAKANTIE 1934Vergadering 13/08/1934 te ? (Ekeren).

Verslag der Vergadering van 13 Oogst 1934.

Na het inleidend gebed voor Monseigneur Matthysen, en na lezing van het verslag, heeft onmiddellijk de bestuursverkiezing plaats. De uitslag ervan luidt: voorzitter, E.H. Jos Aertsens; ondervoorzitter, Tom Huybrechts; schrijver, Jos Andriessen; schatbewaarder, Rik Kuylen; vaandrig, Maurits Leenaerts.

De voorzitter wijst erop dat de werking dit jaar minstens zoo goed moet zijn als die van het voorgaande. Na nog een woord van dank aan de twee aftredende bestuursleden, handelt hij over eenige speciale puntjes: gezamenlijk bijwonen der H. Mis, gewestdag te Brasschaat, een verbroederen met de naburige studentenbonden.

Dan zingen wij het Lied der Vlaamsche Zonen waarop Joris Vandijck aan het woord komt met een spreekbeurt over Prosper Van Langendonck. In 1862 te Brussel geboren, deed deze er zijn studies in 't Fransch. Hij werd de leidsman van de Van Nu en Straks-beweging. Zwaarmoedig, somber, iets wat achterdochtig, zoo was zijn temperament, en zoo waren ook de meeste zijner verzen; de weinige schertsende verzen zijn dan nog extremistisch. Ze doen ons den dichter kennen als een hoogstrevenden maar zoo dikwijls teleurgestelden mensch. Zijn bekendste gedichten zijn; 'Hannibal' 'De Torens' 'Beatrice' 'God'.

In aansluiting hieraan maakt de voorzitter de nuttige opmerking dat ieder der grootsten op eigen handje elke volgend werk zou bestudeeren, om er een beteren kijk op te hebben.

Als verpoozing schotelt hij ons dan een brokje Ierschen humor voor, en een paar luimige moppen, aanschouwelijk voorgesteld. Waarna hij een korte beschrijving geeft van zijne reis naar Italië.

De Psalm van Rodenbach, de Vlaamsche Leeuw en het Polderzonenlied sloten deze eerste vergadering van het verlof.

Jos Andriessen

verslagboek I Polderzonen p.109-111
Bijwonen toneelopvoering 21/08/1934 van Merksem.

Uitstappen.

Dinsdag 21 Oogst vertrekken wij, negen man sterk, om 7u. naar Merksem, waar de plaatselijke studentenbond: 'Strijd Staalt' een toneelopvoering gaf ten voordeele van E.P. Van Roey, die Vrijdag daarop naar Kongo vertrekken zou.

Voor de poos een mooie uitvoering van spreekkoren en liederen, onder de poos een drietal toespraken, na de poos het luimige tooneelstuk : Van den Dood die bijna stierf. Te half twaalf keerden wij, tevreden over dezen eersten uitstap, te Ekeren terug....

verslagboek I Polderzonen p.111
Uitstap 24/08/1934: afscheid nemen van E.P. Lauwers (Kongo) Antwerpen.

...Vrijdag 24 Oogst gingen wij weer op weg; ditmaal naar Antwerpen, want om 2 u. vertrok E.P. Lauwers, onze Ekersche missionaris voor de derde maal naar Kongo. Als wij op de Thijsville komen, zien wij al veel bekende gezichten uit Ekeren; een hartelijk afscheid en dra wordt de boot ontruimd, maar de studenten willen hem een speciaal uitgeleide bezorgen: met een motorbootje vergezelden wij - E.H. Polleunis, onze E.H. Proost, onze Voorzitter en zes andere leden - de afrei­zenden tot aan Austerweel. Heilkreten en handgewuif wisselden malkaar af. Spijts een paar nijdige regendruppels en het zoute Schelde-water waren allen uiterst voldaan over ons boottochtje. ...

verslagboek I Polderzonen p.112
Deelname aan optocht (met vlag) aan inzegening nieuwe kapel 26/08/1934 te Leugenberg.

...Na een uitstap per fiets en een reisje per boot, volgde een tochtje... te voet! Naar den Leugenberg, waar op Zondag 26 Oogst de plechtige inzegening der nieuwe kapel plaats greep. Vier afgevaardigden namen met het vaandel deel aan den optocht. ...

verslagboek Polderzonen p.112
Opdragen Mis en Kommunie 26/08/1934 voor zielerust van Heer de Borger, vader van Modest (hoogstudent) en Joz. (jongstudent) te ? (Ekeren)

't Mag hier ook wel vermeld worden dat ons studentengild de Mis en Kommunie van dien Zondag opdroeg voor de zielerust van den Heer de Borger, vader van Modest De Borger, hoogstudent, en Joz. De Borger, jongstudent....

verslagboek I Polderzonen p.113

Bijwonen toneelavond 26/08/1934 studentengild Brasschaat.

En nog dienzelfden Zondag reden wij, nogmaals negen man sterk, naar het Gildenhuis van Brasschaat om de tooneelopvoe­ring van 't studentengild 'We willen' bij te wonen. Geef Caesar wat Caesar toekomt. Proficiat aan de mannen van Bras­schaat; 't was prachtig: twee fijne spreekkoren, een meester­lijke opvoering van het drama 'Onder de Sovjetvlag', een luimige scherts ; 'De Ijzeren Man' en om te sluiten een onbe­taalbare klucht: 'De moord in de Holmessergasse'. De nachte­lijke terugtocht gebeurde zonder ongevallen nevens de Donksche beek.

Voor al die uitstappen een woord van hulde aan alle deelne­mers: het klassieke Ekersche half-uurtje is bijna verdwenen; nog een vijf minuutjes vroeger en 't is klaar!

verslagboek I Polderzonen p.113-114


Bijwonen gewestdag 30/08/1934 te Brasschaat.

Verslag van den Gewestdag te Brasschaat op 30 Oogst 1934.

Twee minuten voor negen fietsten 18 kleppers uit Ekeren weg. Die 18 zouden er 19 worden nog voor wij te Brasschaat arri­veerden, dank een moedige achtervolging van den Jan Negentien! en voor drie jaar gingen we eens met vijf man naar een gewest­dag te Borgerhout! Om twintig voor tien werd door E.H. Roos­ens, professor aan het Sint Jan Berchmans-kollege, de Hoogmis gecelebreerd, waarna de morgenvergadering doorging, welke aan Conscience gewijd was.

Op het podium hadden de voorzitters der verschillige bonden, nl. Deurne, Merxem, Kalmpthout, Esschen, Schooten, Wijnegem, Ekeren en Brasschaat, plaatsgenomen, alsook E.H. Roosens.

Lang gewacht, een paar liederen gezongen; om 10 u. werd de zitting dan geopend. In zijn inleidend woord stelde de voor­zitter dezen gewestdag onder de bescherming van O.L.Vrouw van Vlaanderen. Sprekers waren: een vertegenwoordiger van Schoot­en over Conscience's leven, een van Deurne over zijn werk en onze ondervoorzitter Tom Huybrechts over de beteekenis van den man 'die zijn volk leerde lezen'.

Na een stevig middagmaal treken wij, bij 't zingen van ons gildelied, de bosschen in, waar we een blijve verpoozing vonden. Nog een par loopwedstrijden, waar Ekeren zich fel onderscheidde en 't werd tijd om terug te keeren naar het dorp. De geimproviseerde optocht liet nogal veel te wenschen over inzake orde.

Te kwart voor drie ging dan de tweede zitting door, ditmaal gewijd aan Peter Benoit. Doch eerst nog een intermezzo door de studenten van Merxem: een spreekkoor: Groeninghe, en een paar lustige liedjes.

Dan sprak een vertegenwoordiger van Kalmpthout over Peter Benoit, waarna eenige muziekstukken van den toondichter ten gehoore werden gebracht, met als slot de prachtige Van Rijs­wijck-kantate en het Lied der Vlamingen. De E.H. Roosens besloot dezen gewestdag met een paar begeesterende woorden.

verslagboek I Polderzonen p.114-115
Noot 1 "voor drie jaar gingen we eens met vijf man naar een gewestdag te Borgerhout", geen verslag van in het verslagboek

Noot 2 toevoeging bonden verslagboek Kalmthout: bond Wijne­gem(-Deurne-Schilde)


Bijwonen jeugddag KA 02/09/1934 te Boom.

Jeugddag voor K.A. te Boom op 2 Set.

Te half negen togen acht studenten naar Boom, waar een dioce­sane Jeugddag voor Katholieke Aktie gehouden werd. In een stampvolle kerk droeg Monseigneur Van Cauwenbergh om 10 u. het Misoffer op. Daarop gingen de sektievergaderingen door; bij de studenten sprak men over: de Student en de K.A. en over de redding door de K.A. Monseigneur kwam de vergadering met een kort bezoek vereeren. Nadat de dorstigen gelaafd ('t was tikheet) en de hongerigen gespijsd waren, werd een plechtig Lof gehouden in openlucht.

Toen defileerde de 5000 deelnemers door de Boomsche straten tusschen een dichte haag kijkers en onder 't zingen van geest­driftige liederen. De feestvergadering greep plaats op de koer van het Kollege; voerden er het woord: de E.H. Deken van Boom en de Heer De Schoett, voorzitter van het J.V.K.A.

Het spreekkoor 'Nu' oogstte veel succes, waarna Monseigneur deze jeugddag besloot. Na een korte rust in de kamer van een zekere Eerwaarden Heer, keerden wij naar onze 'heimat' terug.

verslagboek I Polderzonen p.116-117


Opvoering toneelavond 'Zwarte Hostiën' en 'De verschijning van de ijzeren man' 09/09/1934 te ? (Ekeren).

Op Zondag 9 September had onze toneelavond plaats. Voor programma en verslag zie deze papieren hierbij gevoegd.

'Zwarte Hostiën' - 'De Verschijning v.d. ijzeren man'

verslagboek I Polderzonen p.117


… 1934 – 9 sept. - De verschijning van den Ijzeren Man

- Zwarte Hostiën (J. Boon C.SS.r.)

Voor de missie van E.P. Lauwers, redemptorist…

Brochure Bresseleers p.


Vergadering 10/09/1934 te ? (Ekeren).

Verslag der Vergadering van 10 September 1934.

Kort na 2 uur opend onze E.H. Voorzitter de vergadering met het gebed. Daarna wordt lezing gegeven van het verslag der vorige vergadering, dat goedgekeurd wordt. De prachtige uitslagen van den tooneelavond, gegeven door ons studentengild, brengen nog het hunne bij om de blijde stemming te verhoogen.

Jozef Andriessen zal ons nu vergasten op zijn buitengewoone werk over Cyriel Verschaeve. Verschaeve werd geboren op 30 April 1874. Van in zijn jeugd was hij simpel en eenvoudig, doch met hart en ziel aan Vlaanderen gehecht. Onder den deknaam van 'Zeemeeuw' dichtte hij voor het blad: 'De Vlaamsche Vlagge'. In 1897 priester gewijd werd hij leeraar te Tielt. Sedert 1911 is hij kapelaan en werkt reeds meer dan 23 jaar aan de verheffing van het Vlaamsche volk, 'zijn volk'. Verschaeve doet zich vooral gelden als ontleder, criticus en tooneelschrijver.

Onze voorzitter dankt Jozef Andriessen voor de toewijding die hij aan zijn werk besteedde en verleent onmiddellijk het woord aan E.H. Polleunis die er ook aan hield ons eenige woordjes toe te spreken. - Om Liefde voor ons Kerk te koesteren moeten we eerst tot O.L. Heer gaan; door vorming en gebed kunnen we onzen apsotlaatsplicht vervullen; zonder menselijk opzicht moeten we onze voornemens doordrijven.

Om onze genegenheid aan den E.H. Onderpastoor te betuigen wordt zijn aanmoedigend woordje op uitbundig handgeklap en gejuich onthaald. Daarna werden nog enkele nieuwtjes meegedeeld, vooral dat ieder er het zijne moet toe bijdragen om ons studentengild te doen bloeien.

Hierop wordt de vergadering gesloten met het gebed, een dreunende Vlaamsche Leeuw en het lied der Polderzonen.

Van Borm Frans

verslagboek I Polderzonen p.118-119


Fietstocht 14-15/09/1934 naar Drongen (op uitnodiging van gewezen ondervoorzitter Frater Bellens).

Verslag van de fietstocht naar Drongen op 14 en 15 September 1934.

Eenige minuten na half acht werd de aftocht aan Ekeren-kerk geblazen. Onze voorzitter had de tunnel nog niet gezien en wilde dan ook van die eenige gelegenheid gebruik maken om eens met de fiets op zoo'n vreeswekkende diepte af te dalen. Op Sint Anneken kregen we het eerste ongeluk: Lode Huybrechts kreeg een lekken band, en dat grapje was oorzaak, dat we even over half tien in Sint Niklaas aanlandden. Van afstappen geen spraak: 't scheen dat de typhus in de stad heerschte. Af en toe sprak er een zijn mondvoorraad aan, en tot even voor Lokeren verliep alles zeer kalm. Daar was het afstappen en even de innerlijke mensch van de noodige brandstof voorzien. Opgefrischt trokken we verder, door Gent, naar het einddoel van onze reis: Drongen! Frater Bellens, die verleden jaar als ondervoorzitter ons studentengild verlaten had, ontving ons met open armen. Op de 'peperbus' - de toren van Drongen - had het juist half één gerammeld: We waren daar op den afgesproken tijd!

Na 'n heerlijk middagmaal en wat kouten in de hof van het retraitehuis, trokken we - te voet asjeblief naar Luchteren, naar het buitengoed der Paters Jezuïeten. Eenige tijd hebben we daar geroeid en dan 'de weg terug'; om kwart voor vijf werd onze koffie opgediend. Samen hebben we daarna in de hof het rozenhoedje gebeden. Toen moest Nand ons 'n tijdje alleen laten en onze voorzitter ging brevieren. Jos Van der Steen trok naar 't dorp om er postkaarten te koopen.

Ook het avondmaal smaakte opperbest: we deden nog 'n avondwandeling door de hof en gingen toen in de kapel ons avondgebed bidden. Op de kamers (n33 tot 39) gekomen, kropen we allemaal bij onze vorzitter. Schoon liekens duren niet lang; 'n frater kwam vragen of het lang zou duren. Nauwelijks was hij weg of echte doodsbedreigingen werden aan zijn adres besteld. Toen hij echter 'n tweede keer kwam, gebeurde er niets en dropen we één voor één af naar ons kamer. 's Zaterdags 's morgens, na 't bijwonen der H. Mis en nog wat kouten, gingen we even afscheid nemen en P. Minister bedanken voor de gulle gastvrijheid, die we in 't retraitehuis mochten genieten. Nog 'n hartelijk 'tot weerziens' tot onze vriend Nand en 'de weg terug' werd aangevat. Te Gent in het klooster der Paters Dominikanen, was onze vriend Nand Goetstouwers, in retraite: we mochten er dus niet bij. Wel 'n tegenvaller! We deden onze mondvoorraad op en trokken naar Overmeire. 'n Uurtje roeien in die heerlijke omgeving was hartelijk welkom: duidelijk was het te merken dat het geslacht van Tromp? en De Ruyter nog niet uitgestorven was. Krachtig klonk over het water het stoere lied der Polderzonen. Nog 'n veertigtal kilometer voor den boeg: moedig werd er getrapt, in evenredigheid met het heerlijke weer. Buiten Sint Niklaas nog even afgestapt, en dan door de tunnel naar de stad. De voorlaatste statie was 'Ons Huis', 't lokaal van de werkliedenbond St. Paulus. Daarna werden de laatste kilometers blijmoedig afgelegd, en uiterst tevreden over de heerlijke en fijne tocht trok ieder naar zijn 'heimat'.

Tom Huybrechts.

verslagboek I Polderzonen p.119-122

KERSTVAKANTIE 1934-1935Bijwonen voordracht E.H. Roosens 29/12/1934 te Merksem.

Verslag van den tocht naar Merksem op 19-12-'34.

Het studentengild van Merksem had ons uitgenodigd op een voordracht, die de E.H. Roosens, professor aan het Sint Jan Berchmans-kollege zou geven. Met zeven vertrokken we dan uit Ekeren en werden te Merksem nog door eenige kameraden vervoegd, zoodat alles samen ons gild door 14 man vertegenwoordigd was. De voordracht begon stipt een uur later dan aangekondigd was. Er werden ons eerst eenige beelden vertoond van de reusachtige Sint Pieterskerk te Rome, met uitleg van E.H. Roosens, die daarom een paar bladzijden voorlas uit de 'Uren bewondering' van Cyriel Verschaeve. Het tweede gedeelte was gewijd aan Pieter Pauwel Rubens: weerom lichtbeelden met uitleg, en een voorlezing. Door deze leerrijke voordracht waren we in de gelegenheid gesteld een duidelijker begrip te krijgen van den Renaissance-tijd, en tevens van het werk van onzen priester-dichter Cyriel Verschaeve. Een dankwoord van Merksems voorzitter sloot de vergadering. In een volgepropten tram midden een plassenden regen arriveerden we terug te Eekeren.

verslagboek I Polderzonen p.122-123


Vergadering 31/12/1934 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering op Oudejaarsavond 1934!

Even na 5 uur opent de voorzitter de vergadering met een gebed voor de missies, waarna lezing wordt gegeven van het verslag.

Dadelijk daarop neemt de voorzitter dan het woord. Na een hartelijk welkom te hebben gewenscht aan de talrijk nieuwe leden en allen tot ijver te hebben aangespoord, bizonder tot het trouw bijwonen der H. Mis, deelt hij ons mee dat dit verlof het laatste is, dat hij als student zal doorbrengen: op 24 Februari immers wordt hij priester gewijd. Hij twijfelt niet of iedereen zal hem in zijn gebed indachtig zijn. Maar al verlaat bij onze studentenrangen, toch mag het gild op zijn steun en hulp rekenen!

Dan leest hij een brief voor van Pater Lauwers om het gild te bedanken voor den geldelijken steun, en regelt nog eenige praktische zaken. Hiermee eindigt het ernstige gedeelte der bijeenkomst.

Na een korte pauze volgt het luimige deel, met als eerste nummer: spijziging der hongerigen en laving der dorstigen. Zeer geäpprecieerd werd het gebaar van Dokter Van Thillo, die ons een kistje sigaren present deed en van de bakkerijk Huylen, die een door pralines aanbood. Een tombola kwam de leute nog vermeerderen; de moppentappers kwamen aan 't woord; omstreeks 9 1/2 uur werd de vergadering dan gesloten en gingen allen naar 't nieuwe jaar 1935!

Jos Andriessen

Verslagboek I Polderzonen p.123-124


Driekoningenstoet januari 1935.

N.B. De driekoningenstoet stelde ons in staat dit jaar 800fr. aan de missienaaikring te geven.

Verslagboek I Polderzonen p.124

PAASVAKANTIE 1935Vergadering 27/04/1935 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering op 27 April 1935, te 2 u.

Na het gebed sprak E.H. Jos Aertssens een dankwoord tot allen voor de gebeden, de wenschen en het geschenk, die hem ter gelegenheid van zijne priesterwijding vanwege het gild toegekomen waren. In krachtige woorden spoorde hij alleen aan zich waardige 'studentenbroeders' te toonen en drukte den wensch uit dat er uit het gild nog vele en heilige priesters mochten opgroeien. Wonen we ondertusschen als één man steeds de dagelijksche Mis bij.

In aller naam feliciteerde Tom Huybrechts aftredenden voorzitter, want in het priesterschap heeft hij het hoogste ideaal bereikt, dat een jongeling kan hebben. Mocht het hem in de zware taak, die hem ongetwijfeld zal wachten, een sterkte zijn te weten dat de Polderzonen ’s Heerese zegen over zijn arbeid blijven afsmeeken. Hij besloot met een vurig dankwoord voor de verknochtheid, den ijver en de toewijding, waarmee de aftredende voorzitter altijd had gewerkt en ons vooruitgestuwd, voor al het door hem verrichte pionierswerk, dat het gild nieuw leven had ingestort.

Toen werd overgegaan tot de keuze van een nieuwen voorzitter en de uitslag brengt Tom Huybrechts aan 't roer van ons gild. De nieuwgekozen voorzitter betuigt zijn dank voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopt dat de bond zoowel in kwantiteit als in kwaliteit mag groeien. Dan gaat hij onmiddellijk over tot enkele zakelijke mededeelingen: vele studenten weten niet te best waarover ze zouden spreken. Daar Vlaamsche knapen in hunne jeugd dwepers moesten zijn om in 't later leven hun overtuiging te kunnen behouden, moeten in hen enthousiasme, bewondering en liefde gewekt worden voor het verleden van hun volk. Leert die geschiedenis kennen, bestudeert ze, spreekt er over.

Onderwerpen vindt men er met de vleet: het ontstaan van de taalgrens, met de drie theoriën daarover; de Vlaamsche Gemeenten en hun strijd; de Boergondische staat met den bloei van schilderkunst en muziek; het glanstijdperk der XVII Provinciën; de Vlaamsche schilderschool met Rubens, Van Dijck, enz.; de hereeniging van Noord en Zuid in 1815; de lichtpunten Conscience, Gezellen, Rodenbach, Verschaeve in den donkeren nacht; die België heet.

Men meldt nog een K.A.-gouwdag, die Maandag 29 April te Berchem doorgaat; de sprekers voor de volgende vergadering worden aangeduid, en de vergadering wordt gesloten met gebed, Vlaamsche Leeuw en Polderzonenlied.

Jos Andriessen

Verslagboek I Polderzonen p.124-126
Vergadering 03/05/1935 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering op 3 Mei 1935.

Na het inleidend gebed en het verslag der vorige vergadering sprak Paul Ceulemans ons over de missie-aktie van Vlaanderens volk. Hij wees op de talrijke zendelingen, die van uit Vlaanderen waren opgetrokken om zielen te gaan winnen in de heidenlanden, op de drie groote missiefiguren van den negentienden eeuw: Pater De Smedt, de apostel der Indianen, Pater Damiaan, de apostel der melaatschen, Pater Lievens, de apostel van ??-??. Van elk hunner beschreef spreker in korte woorden de jeugd, de roeping en de arbeid. Een achter de zendelingen, die in de eerste linie het missie-offensief waren staan de ontzaglijke scharen van biddende zielen, die hun broers steunen door offer en gebed, terwijl missiewerken en tijdschriften de aktie vervolledigen. Na een dankwoord van den voorzitter voor deze toespraak, brengt het 'Groeninghe-lied' een moment verpoozing. Waarop Eduard De Ridder aan 't woord komt met zijn werk over de lijkverbranding. Dit wetsvoorstel wordt gelanceerd door lieden, die enkel handelen met de bedoeling het katholiek geloof te ondermijnen en de maatschappij in haar geheel naar het materialisme te brengen. De argumenten die ze opgeven om hun voorstel te verrechtvaardigen, zooals: bevordering van de openbare gezondheid, gevoelsredenen, ekonomische profijtjes, waardering van ’s menschen vrijheid, weerlegt spreker één voor één. Op zichzelf is die lijkverbranding geen slechte daad, noch tegenstrijdig met verrijzenis, natuurwet of positief goddelijk voorschrift. Maar de Kerk verbiedt haar als een barbaarsche gewoonte, die indruischt tegen den eerbied welken de menschen de afgestorvenen bewijzen, en als een sluw verzet tegen het katholicisme. In zijn dankwoord wijst de voorzitter op het aktueele van deze kwestie door het voorbeeld aan te halen van den Duitschen K.A.-leider. Na het zingen van den Zwarten leeuw, wijdt Tom Huybrechts een oogenblik uit over de aktie en de organisatie der studentenbonden. Er wordt nog wat gesproken over het tooneel, voor de groote vakantie, een heel liederrepertorium wordt ten beste gegeven, waarna de vergadering op de traditionele wijze gesloten wordt.

Jos Andriessen

Verslagboek I Polderzonen p.126-128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina