Archief stichting 100 jaar heidebloempje essenDovnload 0.76 Mb.
Pagina8/12
Datum22.07.2016
Grootte0.76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Voorzitter: Jan Wildiers; Ondervoorzitter: Maurits Lenaerts; Schrijver: Edward De Ridder; Schatbewaarder: Lode Huybrechts; Vaandrig: André Ceulemans.

Om plaats te ruimen voor die nieuwe heldenfiguren slaan de twee aftredende bestuursleden langs een achterdeur op de vlucht.

Dan nam Jan Wildiers het woord: al de aanwezigen luisterden glimlachend naar die bij uitstek realistische spreekbeurt. Wij nemen kennis van het laatste plan 'De Polderzonen' uitgevonden door Jan Wildiers. Gaat vooraf een kleine geschiedkundige uiteenzetting van de gilde, en in 't bizonder van het vorige jaar: het bestuur leefde te afgezonderd van de leden, deze waren te passief. Daarom, voor dit jaar, meer samenwerking door het stichten van voetbalclubs, fietsbonden en trekkersgroepen. Daarbij het: verdubbelen der vergaderingen en het bijbrengen van afzonderlijke bestuursvergaderingen.

Na deze uiteenzetting kon de voorzitter gerust eindigen.

Onder vorm van spreekkoor zonder gebaren volgde dan: 'Het Vlaamsche Heir'.

Nu kwam al meteens Jos Andriessen terug te voorschijn. Hij heeft nog een klein woordje te zeggen. Maar van dat woordje komt een rede, en va die rede, komt om zoo te zeggen een sermoen, maar een sermoen dat juist gepast is, voor studenten.

De studeerende jeugd, zoo zegt hij, is te onverschillig en de hoogstudenten zijn niet sterk genoeg inzake godsdienst; en dat alles is veroorzaakt door de al te hevige liberalistische, materialistische en egoïstische strekkingen van dezen tijd. Daarom zet hij ons aan tot een geestelijke revolutie, en vooral in ons zelven, en dan verder in ons midden: wij moeten leiders worden door te dienen.

Daar er aan de toejuichingen geen einde scheen te komen, meende de voorzitter het best de vergadering te sluiten om geen incidenten te verwekken.

Na de psalm van Roodenbach, de Vlaamsche Leeuw en het lied der Polderzonen, verlaat eenieder luidruchtig te zaal.

De Schrijver De Ridder Edg.

N.B. Aantal leden 1936-1937:47

verslagboek I Polderzonen p.150-153


Bestuursvergadering 28/07/1936 te ? (Ekeren).

Verslag van de bestuursvergadering op 28 Juli 1936.

Na het gebed nam de voorzitter al dadelijk het woord. Hij wees er op dat de bestuursvergaderingen in princiep altijd hebben bestaan, maar dat zij nu voora een groote noodzakelijkheid zijn geworden. Hun doel is: het studentengild versterken en alzoo invloed uitoefenen op andere bonden.

Dan ving de praktische bespreking aan. Werd door geheel het bestuur goedgekeurd en besloten:

1) Het voortbestaan van de studiekringen gehouden om de 14 dagen.

2) Gedurende het groot verlof zullen minstens 3 algemeene vergaderingen gehouden worden, onder het Paaschverlof 2 en onder het Kerstverlof 1.

3) Geen enkel lid zal op twee achtereenvolgende vergaderingen een spreekbeurt houden. Elkeen, zelfs de kleinen, zullen hun beurt krijgen. De sprekers zullen meestal door het bestuur aangeduid worden, en bij gebrek aan stof, kunnen deze de noodige werken na de vergadering komen halen

4) Elk student, zelfs nog deel uitmakend van de lagere afdeeling, kan op de vergaderingen toegelaten worden.

5) Nopens de gestichte voetbalclub werd besloten:

a) geen enkel student zal de beschikbare voetbalpleinen gebruiken zonder vergezeld te zijn van den ondervoorzitter of eenig ander bestuurslid daartoe aangeduid.

b) het aantal matchen wordt beperkt tot één of twee per week, dit volgens de overige bezigheden.

c) 's morgens na de mis zal het uur en de plaats van den wedstrijd bepaald worden. Het optreden tegen vreemde ploegen is niet uitgesloten.

d) Dient vooral opgemerkt dat het hier niet geldt als een sportieve meeting, maar wel als een uitstap of een samenkomst van het studentengild.

6) De uitstappen zullen zooveel mogelijk om de 14 dagen doorgaan.

7) Werd ook aangenomen dat in onze vergaderingen enkele K.A.mannen hun princiepen en gedachten zouden komen verdedigen, zonder daarom een vermenging te bewerken tusschen ons gild en de K.A.afdeeling. Op onze beurt zullen wij afgevaardigden zenden naar K.A.groepeeringen om daar onze belangen te verdedigen.

8) Op voorstel van den voorzitter zal er voor gezorgd worden dat in de vergaderingen een brokje folklore zal ingevoerd worden om alzoo onzen vlaamschen geest beter te begrijpen. Voor documentatie zal gezorgd worden.

9) Eindelijk wer besloten ons aan te sluiten bij 'Algem. Kath. Vlaams Tooneel, dat dit jaar een jury opstelt en daardoor eenigszins te oordelen over de wijze van toneelspelen in de verschillende studentengilden. Een wedstrijd wordt ingeschreven. Onkosten van lidmaatschap 30 fr., wat recht geeft op de brochure 'Tooneelleven'.

Na het uitreiken der rollen voor den toneelavond die zal plaats grijpen op 6 September te 6.30 U., wordt de welgelukte vergadering met den Psalm van Rodenbach gesloten.

Den Schrijver De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.154-156


Vergadering 30/07/1936 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering op 30 Juli 1936.

Zoowel tijdens het gebed als na het gebed konden wij met groote neerslachtigheid vaststellen dat er meer dan de helft van de leden aan onzen oproep niet hadden beantwoord en dat ook zelfs bij het bestuur. In de meening dat allen zich vroeg of laat zouden verontschuldigen, opende de voorzitter dan de zitting.

Hij gaf eerst lezing van de besluiten getroffen in de voorafgaande bestuursvergadering van 28 Juli en waarvan ik het goed meen nogmaals de bizonderste punten voor de gewoone leden te herhalen: elkeen krijgt zijn beurt om naar voor te komen en iets van zijn kennis aan de andere mede te deelen; de voetbalclub doet dienst als studentenbond en staat dus geheel onder het bestuur en beheer van den ondervoorzitter die met recht wenscht dat zijn bevelen nauwkeurig zouden uitgevoerd worden.

Dan krijgen wij een heele reeks voordrachten van onze jongeren: eerst kwam Herman Lenaerts ons bekoren met zijn potpourri over Lore Lore en Sarie Marys; dan bracht Frans Tiest ons op het gladde gebied van de zeep en den barbier. Viel weg de boekbespreking door Robert Van Berm die al zijn krachten aan 't verspelen was bij een afmattend liefdewerk.

Om de leegte te vervangen werd dan weer opgevoerd: 'Het Vlaamsche Heir'.

Vervolgens kwam de verstrooide Odiel Van Den Bosch naar voor om enkele van zijn avonturen te komen vertellen zonder daar zelf te kunnen mee lachen. Hij droeg voor het gedicht: 'Verstrooid'.

Dan zagen wij nogmaals Frans Tiest figureeren in het kwartet: 'Het spook' met als slot tusschen de regels de zedenles.

Dient nog op te merken met welken vaderlijken zorg onzen voorzitter die jonge mannen telkens aanzette goeden moed te hebben en in hetzelfde pad voort te werken.

Buiten alle verwachting volgde dan nog het verslag dat de voorzitter, midden al zijn drukke bezigheden niet op het programma van den dag had gezet. Om het einde aan te kondigen werd dan de Psalm van Rodenbach gebeden.

Om te sluiten hoorden wij in zeven stemmen zonder koorleider: 'De Polderzonen' en 'De Vlaamsche Leeuw'.

De schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.157-159


Studievergadering 31/07/1936 te Stabroek.

Verslag van de studiedag te Stabroek op 31 Juli 1936.

Alhoewel het getal deelnemers beperkt was tot die van Rhetorica, Poësis en Normalisten, en daargelaten de verschillenden onder die dan nog in verlof waren, vertrokken we, met z'n vijfen om 9 u. stipt. Zoo juist was de laatste de markt over of we werden achterhaald door E.H. Roosens die met ons de tocht naar Stabroek meedeed en die de studiedag aldaar zou voorzitten. Klokslag 9.30 u. doen we onze intrede in 't gildenhuis als de eerste deelnemers. Om 10 u. opent E.H. Roossens de vergadering van een 30tal deelnemers.

Als onderwerp kwam in bespreking: 'De vlaamsche beweging'.

- In een vergadering van 2 1/2 u. stipte de spreker aan:

Wat de Vlaamsche Beweging is?

Staat en Volk

Orimanteit (?) van Vlaanderen op België.

Vlaamsche Eentaligheid met duidelijk sprekende Statistieken - Gevolgen hiervan - Structureele hervorming - Middelen om dit alles te bereiken.

Na deze leerzame voordracht werd de vergadering gesloten. Alhoewel de taak voor dien dag afgedaan was, waren allen die niet naar huis moesten gaan het eens om 's namiddags nog even nader te bespreken wat in de voormiddagvergadering slechts even kon aangestipt worden. Vooral A.B.N. - Davidsfonds - Toeristenbond -Hoogeschool - uitbreiding - A.K.V.T.

Daarna ontspon zich een vinnige discutie naar aanleiding van een vraag: 'Bij welke politiek mag en kunnen de studenten best aansluiten?'

Hierna werd de vergadering opgeheven. Om 4.30 u. reden we in de regen terug naar Eekeren, waar we het taaivol beklimmen van de 'Leugenberg' roemrijk binnen kwamen gebold.

Verder uitwijden over de vergadering valt niet daar er dadelijk en in eerstkomende vergadering meer al over gezegd worden. Het zou veel plaats en tijd vergen. Daarom zullen we het punt voor punt later behandelen.

verslagboek I Polderzonen p.164-166Bedevaart naar Diest 13/08/1936.

Verslag der Bedevaert naar Diest, 13 Oogst.

Te kwart over zes vertrokken zeven Polderzonen naar Diest. Tot Antwerpen werd de rit echter belemmerd door de talrijke werklieden en dit werkte zoodanig op de zenuwen van twee onzer voormannen, dat ze nog liever wat gingen wachten, midden op de velobaan, om die trage heerschappen te laten passeeren. Deze rust dikte echter noodgedwongen aan tot een gansch uur. Het verdere verloop van de reis was vol afwisseling: er waren aangename oogenblikken te Lier en te Aarschot, waar we een verfrissching namen; tusschen deze twee steden ook werd een duivelsche jacht ontketend en daarna vond de ondervoorzitter dan ook geraadzaam even een verfrissching te nemen in een naastbij beek, tot groote vreugde van een paar wijze dames die dit als een straf beschouwden, door God zoo gezonden, voor onze wilde onstuimigheid. En ??? dan in Diest aankwamen, waren we al zoo aangedaan door een formidabele botsing met een auto dat we maar dadelijk heil en redding zochten in een goed Diestersch bierken. Dankzij de gladde tong en de gulle lach van onzen voorzitter konden we dan op het balei? van deze café de bedevaartprocessie met het relikwieschrijn van den H. Joannes Berchmans in oogenschouw nemen. We genoten er ook van het indrukwekkend spreekkoor door de studenten van E.P. Boon, en ten slotte zagen we de optocht van bijna 2.000 studenten. Benevens een ontroerend spreekkoor door St. Lievenscollege hoorden we dan, op de feestvergadering, een knappe uiteenzetting der hedendaagsche toestanden door den heer Delmartino en een feestrede over St. Jan Berchmans door E.H. Fierens. De terugreis was veel kalmer; bijzonder op het eerste gedeelte, waren wind en bergop volop te koop. In Aarschot echter konden we weer een zalige rust genieten, en de biljartkampioenen van onzen bond toonden hier hun talenten. Toen we tweemaal naar een goede crême-glace hadden gezocht, kwamen we tot het besluit dat deze onzer Ekersche fabrikanten toch nog altijd te verkiezen is boven de vreemde. Met een heerlijk weertje en gebrekkige fietslampen kwamen we na deze bewogen bedevaartreis toch weer allen behouden aan wal te Ekeren.

M. Lenaerts

verslagboek I Polderzonen p.159-161
Verbroedering met KSA-bond Kapellen 20/08/1936.

Verslag der verbroedering met de K.S.A.-bond van Kapellen op Donderdag 20 Oogst.

Als eerste punt mochten we genieten van een spannende voetbalmatch, waarbij onze ploeg en moeilijke doch wel verdiende overwinning kon afdwingen. Volgende ploeg kwam in lijn: Wouters.'>Tiest. Andriessen, en Knapen; Pelemans, De Borger en Clément; Antheunissen, Melis, De Bie Maurtis, Van de Wiel, en Wouters. Van in het begin wordt het doel van Kapellen bedreigd; een penalty wordt dan ook afgedwongen, en kalm maar zeker door de Bie in de netten gezonden. Al dringt nog veder aan, doch plotseling breekt Kapellen los doch Andriessen, die 4maal achtereen ontzet, kan deze gevaarlijke situatie opklaren. Wouters is nu met de bal weg en doelt op zijn eentje nummer twee. Kapellen herleeft echter, en de centervoor geeft aan onze Frans tweemaal het nakijken. Daarop fluit scheidsrechter Ubertens de rust. Wanneer men om 4.15 u. hervat, is Ekeren steeds aan den aanval en Van de Wiel en Wouters brengen de stand op 4-2. Kapellen is heelemaal ingedeukt doch na een half uur spel breken ze opnieuw door, en brengen de stand op 4-3. De gelijkmaker voor Kapellen wordt afgekeurd wegens off-side. Om de overwinning te verzekeren brengt Wouters de eindstand op 5-3 in het voordeel van Ekeren. Fair-play werd steeds in eer gehouden; geen enkel incident deed zich voor. Ook onze ???man Odiel v.d. Broeck kweet zich opperbest van zijn taak. Proficiat voor onze ploeg. Hierna volgde een korte vergadering in het gildenhuis. De voorzitter in zijn inleidingswoord drukte erop dat meer toenadering tusschen de studenten noodzakelijk is. Na het verslag der vorige vergadering houdt L. Huybrechts een causerie over de studiedag te Stabroek. Na een kort verslag wijdt hij even uit over het doel en bestaan der Vlaamsche Beweging, nl. streven naar meer volksontwikkeling op alle gebied langs de taal om. Het middel voor de opleiding zijn de vakscholen; daarom moeten de leeraars zelf in 't Vlaamsch worden opgeleid. Toenadering tusschen intellectueelen en arbeiders is noodzakelijk. Na het schreeuwen van 'De trommel slaat' en lezing van het verslag over de bedevaart van Diest, drukt de oud-voorzitter van Kapellen zijn dank uit om het initiatief van deze verbroedering. Zoowel Vlaamsche als Katholieke actie is noodig in deze slechte tijd, tot dit ééne ideaal: Vlaanderen schoon en groot maken in Kristus. De vergadering werd gesloten met de psalm, het lied der polderzonen, Evviva en de Vlaamsche Leeuw

M. Lenaerts

verslagboek I Polderzonen p.161-164
Uitstap naar St. Job in 't Goor 27/08/1936.

Uitstap naar St. Job in 't Goor op Donderdag 27 Oogst 1936.

't Was maar met 15 minuten vertraging dat de jubelende stoet van de 16 Polderzonen de Ekersche markt verlieten.

Dat er rap gereden werd mag niet gezegd, want alle 500 meter stapte een der renners af om iets aan zijn fiets te verdraaien of om te zien of er niets aan haperde. Toen we aan den beruchten vijver van Jan Kloon? aankwamen, stonden we allen pal stil. Betalen of terug! En hier dient een woord van hulde gebracht aan onzen kranigen voorzitter die door zijn geslepen gebaren en zijn gladde tong op alles geweldigen afslag wist te bekomen!

Dat de uren snel voorbij gingen dient niet gezegd. Er werd geroeid, gepaddeld, zoowel onder water als boven water, gezwommen, dit natuurlijk in het water, en ook gelachen. Eén lachte zelfs zoo hard dat hij wankelde, een stap achterwaarts deed en, gelukkig dat het water zoo plastisch is, naar den bodem van 't meer wegzonk. Een 'reisje naar de onderwereld' gratis voor niets!

De namiddag werd even prettig doorgebracht. Enkele kluchtzangers brachten het spelletje ingang en heel de muziekwereld brak los! Nog eens roeien, nog eens zwemmen, nog eens eten en de aftocht werd geblazen.

Maar toen we in Ekeren aankwamen constateerden we dat drie van de aanvoerders verdwenen waren. De Rijkswacht werd verwittigd. Later vernamen wij dat de personen in kwestie toch heelhuids 't huis geraakten. De laatste schikkingen werden genomen, en zoo ging ieder naar huis. En ja, de bijval was zoo groot geweest, dat er de volgende dag weer enkele studenten terugreden met hun familieleden dit maal, om nog eens te gaan spartelen in de vijver van Jan Kloon.

De schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.166-168


Bijwonen toneelavond 30/08/1936 te Brasschaat.

Verslag: Tooneelavond te Brasschaat op Zondag 30 Oogst 36.

Slechts 4 studenten lieten hun gelievde Zondagsbezigheden staan om hunne Brasschaatsche broeders te gaan begroeten. Zulks nam niet weg dat die uitgekozen bende zeer mild werd ontvangen.

Voor een halfvolle zaal begon dan: 'De gelaarsde kat' (alle kritiek blijft achterwege) waarna een voor de toeschouwers welverdiende poos aanvang nam. Onze vier kleppers konden er zich zeer smakelijk amuseren.

Dan werd nog opgevoerd en puik vertolkt: 'De Hemelnar' hetgeen de aanwezigen zoodanig deed opleven, dat zij nog steeds zingend en schreeuwend te Ekeren aankwamen.

Of ze nog zingen wanneer ze 't huis kwamen zou ik niet durven beweren.

De schrijver De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.168-169


Bijwonen toneelavond 31/08/1936 te Schoten.

Tooneelavond te Schoten op Maandag 31 Oogst.

Een nogal talrijke opkomst: 10 man en 1 paardekop, die later kwam om de traditie getrouw te blijven. Spijtig genoeg, het noodlot achtervolgde ons, of ik zou misschien beter zeggen: de velomakers hadden ons beet en dat wel eens met de samenwerking van een hoop koeien. Maar onzen koenen voorzitter kwam het alweer recht krijgen en verloor er slechts een zeer klein stukje neus bij, dat echter nergens meer terug te vinden was.

Om 7.30 u. stipt begon de vertooning.

Eerst het stukje: ''t Schooiertje' dat wel eerder een wedstrijd in worsteneten geleek dan een drama van menschlievendheid.

Volgde dan 'Christoffel' dat zooals den Eerw. H. Roossens het ons ook zegde, nogal zwaar is voor een studentenbond. Nochtans werd het stuk goed recht gehouden door de drie hoofdfiguren die menig student sympathiek voorkwamen.

In de terugreis - per nachttrein - was er ongelukkiglijk een fiets die zijn rechterbeen brak. De onbeholpen eigenaar kon niets anders doen dat zijn 'wagen' op de schouders nemen en te voet voort reizen. Maar de studentenharten zijn te mild om zulks te aanzien. Zij gingen werken voor twee. Al duwend en trekkend kwamen dan toch kort na middernacht in ons helderverlichte Ekeren aan.

De schrijver De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.169-170
Bijwonen 'decennumviering' 04/09/1936 St. Laurentius Antwer­pen.

Verslag van de decennumviering te St. Laurentius Antwerpen op Vrijdag 4 September.

Om 8.15 u. vertrokken 5 studenten uit Ekeren en dit wel de 5 bestuursleden. Afgesproken werk, werd er gemompeld, dat zit niet pluis!; en elk geval we vertrokken.

Geweldig gehinderd door den stormwind kwamen we maar eerst aan het Evangelie in de Hoogmis. Gelukkig hoorden we nog de kanselrede van E.H. De Wit S.J.

Na de mis in de kerk, vergadering onder de kerk. We hoorden een inleidend woord van den plaatselijke voorzitter Bard V.D.Voorde die er ons op wees dat wij het volk niet meer moeten leiden, maar het wel dienen. Na enkele praktische schikkingen kwam dan E.Pater Monden S.J. aan het woord.

Met fijne stem maar kranig woord legde hij ons den huidigen wereldtoestand voor oogen. De nieuwe wereld staat tegenover de oude wereld. Er valt te kiezen: Gof of het heidendom. Het is een hevigen strijd. 'De jeugd, zoo zegt de spreker, staat voor een reuzenkamp, maar ja, zij zal de wereld veroveren. Maar daarvoor zijn 3 voorwaarden vereischt. Eerst moet de jeugd leeren 'zijn' en dat door zelfvorming en offerdaad, met stralend in het middelpunt: de Christusfiguur. daarom moet ze bidden en offeren.

Ze moet ten tweede kunnen begrijpen, weten wat de vriendschap waard is, hoe zij te vatten is, en dat bekomt zij door genegenheid en broederlijkheid. En eindelijk: durven, geen menschelijk opzicht, geen schaamte, neen: als een jongen tegenover een jongen staan en handelen als een vriend.

We zagen en hoorden vervolgens de 'Psalm van Roodenbach', gegeven door de kleinsten van het gild, waarna de algemeene secretaris Toon Vimmers onzen kritisch verslag gaf over de tien laatste jaren.

In enkele woorden samengevat wat hij zoo breedvoerig uitlegde: jeugd is zwak (met een heele geschiedenis over het woordje zwak); jeugd is onafhankelijk; jeugd is een volksdeel (cfr. de Donksche beek).

De vergadering eindigde met een slotwoord van den proost E.H. De Bond en de aanvurende woorden van E.H. Roossens over 'laat nie gerust'.

In den namiddag kwamen er meer van onze studenten en dit wel terwijl er juist geredetwist werd over 'de Spaansche toekomst' en de 'leden van de koerskommissaris' hergeen heel wat herrie verwekte.

Rond 4 uur gingen nog allen te samen weer naar de cinemazaal onder de kerk. En hier dient wel een woordje hulde gebracht aan St. Laurentius. 't Is met deze prachtige vertooning van 'Het proces tegen Douglas' dat voor ons de gansche dag goed werd. Gewis gingen hunne zorgen meer naar het tooneel dan naar de discipline onder de leden. Het stuk maakte zulk een indruk dat er bij de thuiskomst in Ekeren nog altijd geredekalvd werd over linksche en rechtsche bewegingen.

Als algemeene indruk van den dag mag geschreven worden, zooals trouwens een vooraanstaand persoon het ook zegde: 'De voormidag was onder peil; de namiddag was prachtig'.

De schrijver De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.170-173
Toneelavond 'Marten de Haas' en 'Het Valsche Etiket'

06/09/1­936 te ? (Ekeren)

Verslag van de tooneelopvoering door de Polderzonen op 6 September 1936.

cfr. het verslag door het A.K.V.T. te vinden in de 'losse schriften'.

'Marten De Haas' en 'Het Valsche Etiket'

verslagboek I Polderzonen p.173
…1936 – 6 sept. - Marten de Haas (C. Lindemans)

- Het valse etiket (G. Nielen)

Voor de missie van E.P.J. Scheyvaerts…

Brochure Bresseleers p.


Deelname Mariavaart 09/09/1936 te Rustoord (Ekeren?).

Verslag van de Mariavaart te Rustoord op Woensdag 9 September 1936.

Tijdens het H. Misoffer, opgedragen door E.H. Roosens in de Mariagrot zelf, hoorden we op de kansel voor de eerste maal de stem van E.H. Janssens van Oolen. Dat hij op allen indruk maakte dient niet gezegd en zeker hebben allen begrepen wat hij ons voorlegde: In Maria vond spreker, voor ons een driedubbele waarde en die herhaalde hij zoo eenvoudig in dit kleine slotzinnetje: Maria draagt den witten mantel van de dienstbaarheid, den gulden mantel van de dienstbaarheid, den gulden mantel van 't sterk geloof en dan rooden mantel van de reinheid.

Na de mis begon het groote massaspel in de bosschen. Het was er echter te droog voor onze Polderzonen die dan ook ergens in Rustoord wat vochtigere aarde gingen zoeken. Na het smakelijk eten aangewakkerd door het heelkundig onderzoek van de opgave van Ronsse te Brasschaat, werd er nog wat gebillard, gefietst, gevoetbald, enz

Daarna trok de machtige stoet van de 100 studenten door de mooi gemacadamiseerde lanen voor het schildeachtige rustoord tot ergens in een open bosch, war de 'heeren' ons stonden op te wachten. Na 't gebed opende de E.H. Stuer de vergadering en sprak over de waarde van deze Mariavaart.

Om de gezelligheid te versterken moest elk gild iets voortbrengen. Herman Lenaerts vertegenwoordigde Ekeren. We mogen zeggen dat we flink gelachen hebben, met die gruwelijke moord en dat we dat liedje, nog wel eens willen hooren. Trad dan op in naam van K.V.S. Tom Huybrechts, gewestleider van Polder en Kempen. Hij verheugde zich over den geest van verbroedering tusschen K.V.S. en K.S.A. en hoopte op samensmelting in het nieuwe Dietsche Volksfront dat spoedig zal opkomen.

Daarop volgde zegevierend de 'Zwarte Leeuw'.

In naam van K.S.A. sprak ons dan De Rop van .... Hij drukte er nogmaals op: eerst zelfvorming, dan vorming bij de anderen. trad dan nogmaals op de E.H. Janssens die in het teeken van den strijd tusschen Marentius en Konstantijn, de beteekenis schetste van het K. Congres van Mechelen. Hij vroeg ons die 4 door te willen bidden voor den wereldvrede, de eenheid onder de Katholieken en de oplossing der crisis. Eindelijk kwam E.H. Roosens aan de beurt die ons zeer optimistisch bekeek. Wij leven zonder kommer, zoo zegde hij, wij zijn gelukkige jongens. Op enkele na geven wij hem gelijk en wij durven dan ook inzien dat wij een plicht te vervullen hebben later wanneer wij in de maatschappij zullen staan.

Na het slotwoord van E.H. Stuer, de Vl. Leeuw en het Evivva, trokken de verschillende kringen door de bosschen naar huis.

De schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.174-176


Mariavaart 09/09/1936 te Ekeren?

Den 9 September, daags na haar feest, gaan we Maria vieren, bidden en broederlijk één, KVS en KSA, onze kinderliefde betuigen.

In Rustoord:

10u. H. Mis

Daarna massaspel

12u. Middagmaal

2 u. Verbroedering.

Sprekers: namens KVS: Tom Huybrechts

namens KSA: Jan Kockx

XP Imperat, 1e jaargang nr.3 p.5

(Noot: wordt ook in verslagboek Polderzonen beschreven, Jan Kockx van Kalmthout?)
Vergadering 12/09/1936 te ? (Ekeren?)

Verslag van de vergadering op Zaterdag 12 September 1936.

Na het gebed werd een heele reeks verslagen over vergaderingen, uitstappen en feesten van het verlopen verlof voorgelezen! Na die eerste reeks verslagen kwam dan nog een extra verslag en dat wel door onzen schatbewaarder.

Hij werd guldig toegejuichd, ten eerste omdat iedereen wel hoopte dat hij juist gerekend had, en ten tweede, omdat hij met zulke groote getallen voor den dag kwam. Wij vernamen dat de totale inkomsten voor ons tooneelfeest 1950 fr. bedroegen, waarvan we 1250 fr. zuiver winst overhielden. Daarvan schonken we 1150 fr. aan E. Pater Scheyvaerts van China. Die mooie som zal hem zeker best ten goede komen.

Nu kwam Maurits Van De Poel aan het woord, met een werk over K.A. Hij schetste ons ondermeer al de verschillende K.A.groepeeringen en wees erop dat de K.A. een louter godsdienstige actie is, waarop een discutie uitbrak die na geweldige stuiptrekkingen diende geschorst. Om de gedachten weer te vereenigen zongen we het 'Evivva'.

De E.H. Jozef Aertssens gaf ons dan lezing van het verslag over onzen tooneelavond door het A.K.V.T. Als samenvatting kunnen we besluiten dat het waarlijk prachtig was.

Nam dan het woord Jan Wildiers. Als voorzitter bedankte hij al de werkende leden van ons gild en in 't bizonder den E.H. Jozef Aertssens zoo juist tot proost uitgeroepen in vervanging van zijn eerwaarden broeder den Z.E.H. Pieter Aertssens. Spreker bedankte vervolgens de reeds afgetreden bestuursleden, echter nog zetelend in ons midden Tom Huybrechts, Jos Andriessen en Rik Kuylen waarna hij het woord verleende aan onzen nieuwen Proost.

Zijn eerste werk was ons geluk te wenschen voor ons tooneelfeest en voor onze geest van missieijver dien we daarvoor getoond hebben. Dan gingen zijne gedachten naar onzen lieven vriend Jos Andriessen, die binnen enkele dagen naar het klooster vertrekken ging. Hij verheugde zich over zijne roeping en beloofde een eeuwigdurend gebed tot zijn heil.

Elkeen verwachtte dan een warm antwoord van onzen Jos zelf, maar, geen wonder, hij zelf vond het nog te vroeg om een afscheidsrede uit te spreken. Hij verdween dan ook uit het lokaal om er terug te verschijnen met een zeer kostbare vracht, iets dat ons allen verrukte: een bak 'eerlijken paterdrank'. Was het een symbool misschien? In elk geval, onzen Jos werd flink toegejuichd en gevierd. Bijna twee uren werd er gefeest, gezongen en gelachen. Kortom het was een succes voor onzen kameraad. Eindelijk nam hij het woord. Hier weergeven wat hij ons voorlegde is onmogelijk. Met warme, goedhartige woorden bespiegelde hij ons de waarde van zijn ideaal, jok doorkruischte de laatste jaren van zijn studentenleven, en vond er zijn koene voorgangers weer, gegroeid uit ons studentengild. Hij ook beloofde ons een gebed, wanneer hij eens van ons verwijderd zou zijn.

Na een laatste jubelzang liep dit gezellig samenzijn ten einde!

De schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.176-179
Deelname katholiek Kongres Mechelen 13/09/1936.

Verslag van de deelname aan het Katholiek Kongres van Mechelen op Zondag 13 September 1936.

Ons gild 'De Polderzonen' nam dit jaar deel aan het groote Katholieke Kongres. Het was er aan te zien, want midden de aangrijpende stilte in den trein die ons naar Brussel voerde, klonk eensklaps ons bondslied dat van uit een ander compartiment werd beantwoord. Daar er echter in Brussel geen voorbehouden plaats bleek te zijn voor het K.V.S. sloten wij ons aan bij het Patronaat van Ekeren dat echter ook niet op zijn bestemming kwam.

Na de Hoogmis waarvan we enkel de melod.wijding hoorden, werden we, nog half levend, van de pleinen van Koekelberg naar het Stadion gevrongen waar we midden het ongedierte ons eten veroverden.

In 't stadion hadden wij de gelegenheid ons wat de exerceeren in 't masseeren hetgeen nog geen lachspel was. Het spreekkoor dwong onze belangstelling af, maar hopeloos zochten we naar onzen vriend Frans Tiest die volgens zijn beweringen daar op de planken verscheen. We zullen het maar blindelings gelooven.

Maar wat Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey van de Polderzonen moet gedacht hebben wanneer hij ze tijdens zijn rede het stadion zag verlaten heeft hij gelukkig aan de dagbladschrijvers niet willen mededeeleb. In elk geval, we waren een van de eerste buiten zoodat we nog twee halten hebben kunnen maken voor we aan het station aankwamen. De tweede halt was snel de beste; daar kreeg men drank met suiker voor twee en een halve persoon. Wat er de uitwerking van was, kon men zien aan de 'filtercigaretten' met de 'twintig brekende lucifertjes'. In de terugreis kregen we of liever bestormden we met onze groep eenen speicalen 'wagon privé' waar we een compartiment per man konden gebruiken. Dat er weinig stil werd gezeten is best te verstaan. En om de kroon op 't werk te zetten werd er nog gepancrast en geworsteld, zoodat verschillende onder ons groot spijt hadden dat Ekeren geen 5 km verder van Brussel verwijderd was.

De schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.179-181

KERSTVAKANTIE 1936-1937Vergadering 31/12/1936 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering op 31 December 1936.

Oudejaarsavond werd dit jaar als naar gewoonte gevierd door een gezellig samenzijn voorafgegaan door een ernstige vergadering. Deze nam aanvang met 'de Polderzonen' waarna den heer voorzitter Jan Wildiers ons de waarde schetste van het nieuwe jaar. Zooals elk mensch in zijn leven eens een beslising nemen moet, zooook, moeten wij nu het besluit nemen steeds Katholieke Vlaamsche mannen van de daad te blijven. Hij gaf ons melding van het nieuwe verbroederingsplan dat met veel genoegen werd aangenomen.

Na de lezing van de verslagen der voorgaande vergaderingen, kwam de Z.E.H. Proost ons vergasten met een eigenaardig smalfilm die begon te Drongen, bij Jos Andriessen, die aanklopte bij Z.E.Pater Scheyvaerts van Scheut, die zich dan uitbreidde op het terrein van onze studentenplichten; de voornaamheid in de taal en het opdragen der H. Mis, om dan te sluiten met de zingende stoet van de Ekersche Driekoningen. Wij begrepen die woorden omdat zij van uit een priesterziel tot ons toestroomden.

Kwam dan weer aan de beurt de bekommernisvolle schrijver die eenige persoonlijke groeten aanbracht uit Drongen. De Nieuwjaarwensch van de Ekersche studenten moest dan ook zijn een algemeene communie en mis voor al de roepingen uit hun gild zijn ontstaan.

Spreker ging dan verder met enkele beschouwingen over den politiek toestand op het einde van 1936. Hij zette de leden van het K.V.S. aan, indien zij ook lid waren van een andere politieke partij een grondig onderzoek in te stellen nopend de hoofdprinciepen van die partijen, om te zien of deze waarlijk kunnen overeenstemmen met hun katholiek en vlaamsch-ideaal. Als richtlijnen gaf hij verder: de zuivere taal en de ernst tijdens de H.Mis.

En als slot van dit ernstig gedeelte wenschte de voorzitter ons allen een zalig en gelukkig Nieuwjaar, maar in den vollen zin va het woord.

Over het gezellig samenzijn dat dan volgde dient niet veel gezegd, tenzij dat het even werd onderbroken door den uitstap, naar de Kerk om er een heilig half uur te gaan doorbrengen. De stemming was gunstig, de luchtdamping en de magen waren verzadigd!

De Schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.182-183
Driekoningenstoet januari 1937.

N.B. De driekoningenstoet gaf dit jaar 1027 fr.

verslagboek I Polderzonen p.183

PAASVAKANTIE 1937Vergadering 03/04/1937 patronaatzaal te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering van 3 April 1937.

Het was een ware vreugde bij zulk een eerste zomerweertje 28 blijgezinde jongenskoppen in de patronaaltzaal bijeen te zien. Alles beloofde dan ook een aangename vergadering te verzekeren.

Deze nam aanvang met het klassieke woordje van den voorzitter Jan Wildiers die de jonge harten wist mee te sleuren door zijn opgeruimde en lustige kwinkslagen.

Volgde dan een persoonlijk werkje van Robert Antheunissen over de diepe gedachte van 'zelfstandigheid'. Alhoewel onzen jongen vriend ons nu en dan deed denken aan een zedenprredikant, wist hij ons toch door zijn eenvoud in uitdrukking en gedachten tot meer wilskracht en zelfbeheersching te brengen.

In tegenstelling met deze welgeslaagde zedeles mochten we dan een realistische toespraak van onzen proost genieten. Vooreerst gaf hij lezing van twee brieven voor het studentengild. De eerste kwam uit China van Pater Scheyvaerts die ons hartelijk dankte voor de geldsom die wij voor hem hadden samengebracht, en de tweede brief kwam natuurlijk uit Drongen, van onzen alombekende 'pessimist'. Op zijn aanvraag werd dan de reis naar zijn heiligdom voor drie maanden uitgesteld. Na de lezing van deze brieven, ging de proost over naar zijn klassieke improvisatie die nooit gebrek lijdt aan humor en levenslust. Opnieuw vestigde hij onze aandacht op de belangrijkheid van het bijwoonen van de H.mis onder het verlof en op het beoefenen van de zuivere uitspraak tijdens en ook zoo mogelijk buiten de vergaderingen.

Als eerste intermezzo werd op schitterende wijze: 'De trommel slaat' uitgegalmd.

De vierde spreker van den vergadering was Frans Tiest die ons een brok van de vlaamsche letterkunde kwam voordragen. Hij vertolkte namelijk 'Fierheid' van Albrecht Roodenbach.

Het tweede intermezzo dan was weer een uitgalming van heel de vergadering in het door ieder hooggeschatte lied: 'Mijn Sarie Marijs'.

Om deze vergadering voort te zetten trad dan op ondervoorzitter Maurits Lenaerts met een wetenschappelijk werk over onzen grooten vlaamschen dichter en redenaar Hugo Verriest 1840-1922. Na een korte levenschets langs Roeselare, Brugge en de Nederlanden, gaf spreker ons zijn voornaamste werken te kennen wel de beroemde 'Twintig vlaamsche koppen' waar we vooral de karakterschrijver weervinden, en 'Keurbladen' dat allerlei genres bevat. Een welverdiend applaus kende dit werk alle lof toe.

Na een korte aankondiging van een gouwdag van K.S.A. te Lier, werden we eenigzins in 't droomenland gevoerd door een humoristisch gedichtje van Jos Aertssens die zich 10 jaar jonger voorstelde en in die hoedanigheid 'Het manneke in de maan' kwam voordragen.

En eindelijk om af te breken met de aloude traditie liet de voorzitter het verslag der Kerstmisvergadering op het einde van dit samenzijn volgen. De oorspronkelijke gedachte verviel echter weer bij de sluiting van de vergadering, die zooals steeds, eindigde met 'het lied der Polderzonen' en 'De Vlaamsche Leeuw'.

De Schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.184-186

ZOMERVAKANTIE 1937Vergadering 20/07/1937 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering van 20 Juli 1937.

35 flinke vlaamsche kerels waaronder drie nieuwe leden waren bijeengekomen om een nieuw bestuur te verkiezen. De spanning was geweldig, de stilte angstwekkend. Om nog meer inspiratie te bezorgen voor dit plechtige oogenblik kwam onze vriend Jan Bellens ons een van zijn prachtigste liederen over Vlaanderen voordragen.

Dan wenschte de voorzitter Jan Wildiers het oude en vermoeide bestuur geluk om zijn noesten arbeid (en wel vooral den voorzitter zelf die geen enkele gelegenheid liet voorbijgaan om zijn genegenheid en liefde voor ons gild te betuigen) en ook al de andere leden die op een of andere wijze de leiding door hun ijver hadden gesteund. Dan begon de stemming nu en dan onderbroken door zang en poezij. De uitslag bleek dezelfde te zijn als die van 12 maanden te voren.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina