Archief stichting 100 jaar heidebloempje essenDovnload 0.76 Mb.
Pagina9/12
Datum22.07.2016
Grootte0.76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Jan Wildiers blijft steeds onzen kloeken voorzitter met 23 stemmen op de 31 geldige; Maurits Lenaerts onzen ijverigen voorzitter (ondervoorzitter?) met 20 op de 32; Ward De Ridder, den duisteren pennenkrabber met 23 op de 31; Lode Huybrechts de vrijgevige schatbewaarder met 20 op de 32 en Andre Ceulemans spijts alles de machtigste vaandricht met 9 op 32.

Onmiddellijk werd de schatbewaarder op het verhoog geroepen om rekenschap te geven over zijne geldzaken. De eenige som die ieder kon en waagde te onthouden was het hoge getal van 26,40 fr., de schat van 'De Polderzonen'.

Volgde dan nog een klein woordje van Jan Wildiers, met een eerste belichting van zijn nieuw éénjarenplan, waarna dan op klassieke wijze deze eerste korte vergadering ten einde liep.

Het bestuur hield dan nog een korte bespreking over het plan Wildiers dat dat ook in zij hoofdpunten werd aanvaard.

De Schrijver

De Ridder Edg.

N.B. Aantal leden 1937-1938: 53

verslagboek I Polderzonen p.187-188


Vergadering 26/07/1937 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering op 26 Juli 1937

Deze eerste ernstige vergadering van de Polderzonen 1937-38 mag als ten zeerste geslaagd genoemd worden, eerst en vooral om het groote aantal aanwezigen, en tevens om de geest van samenwerking die de leden bezielde.

Na de lezing van 't verslag en 'de Trommel Slaat', met banjo en solo, kwam een van de jongste leden, Odiel Van Den Broeck 'Het Stoommachien' voordragen zonder eenigzins het te veel ontwikkeld gehoor te ontgoochelen.

Volgde dan een hoofdwerk door den heer Frans Knapen over den Vlaamschstrijdende held Dosfel.

Zijn bewogen leven bracht hem ertoe het licht te geven aan het tijdschrift 'Jong Dietschland'; wegens zijn liefde voor de vervlaamschte hoogeschool van Gent, werd hij veroordeeld als activist, onrechtvaardigheid die hem nog meer aanzette tot den strijd voor een goed vlaamsch gezag en en de opbloeing van het volk.

De Voorzitter Jan Wildiers kwam dit wel geslaagd werk nog verrijken door een bepaling van het woord 'activisme'.

Gedurende ongeveer twintig minuten had de vergadering de buitengewoone krachtinspanning getoond van het stilzwijgen te bewaren. Eindelijk voorzag het wakend bestuur een ontspanning van de spieren die ze echter wist af te leiden door het melodieuze lied 'Vlaanderen' van Veremans. En dan weerklonk voor 't eerst in ons gild het 'Wilhelmus' echter nog niet als nationaal lied maar enkel ter herhaling en als voorbereiding op latere uitvoeringen.

Een tweede spreekbeurt gaf ons den Heer Louis Brusseleers over 'Vlaanderen en de Spanjaards'. Spreker bedoelde hier voornamelijk de deelname van de vlaamsche pioniers aan de koloniale expedities van de Spanjaarden, lang voor onze onafhankelijkheid. Dat de spreker een rijke documentatie had verzameld was een van de groote oorzaken van zijn bijval. Hij gaf ons rede tot Vlaamsche fierheid.

En alweer kwam een jonge kracht en tevens een nieuw lid aan het woord. Antoon Van Den Eeckhout kwam 'Oomken' voordragen met niet meer dan drie souffleurs. Het dient gezegd: met bangen trots zien de oudere leden het jongste geslacht vooruitgang maken.

Zooals op elke vergadering volgde dan nog een 'Sarie Marijs' wat de schatbewaarder deed ontwaken, om ons het blijde nieuws te verkondigen dat ieder 1 fr. op tafel moest brengen om met die groote rijkdom een voetbal aan te koopen als eigendom van het gild.

In hetzelfde teeken, maar zonder geldzaken, noodigde Maurits Lenaerts ons uit op spel en match.

Een laatste woord over de Ijzerbedevaart op 22 Oogst en de vergadering werd gesloten.

De Schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.189-191


Uitstap 05/08/1937 naar 's Gravenwezel en Westmalle.

Uitstap op 5 Oogst naar S'Gravenwezel.

Naar S'Gravenwezel luidde het om half tien aan de kerk. En natuurlijk men vertrok naar s'Gravenwezel, het dorp van den E.H. Roosens. En een 40 minuten later werd een belegering geslagen rond zijne poort en zijne meid. Eindelijk verscheen dan toch den E.H. Roosens zelf, maar de oude jaren en het drukke werk lieten hem niet toe ons gild te vergezellen. We reden dan maar zonder hem voort eerst naar Jan Kloon, afgekeurd, dan naar de bosschen, te droog, eindelijk dan langs doolhoven en schilderachtige valeien naar Westmalle. En daar was 't te zien aan onzen dorst dat wij van Ekeren kwamen!

's Namiddags reden we terug naar de heivlakten om er te spelen, van roovers en prinsesjes. Na drie uur verwoed spel werden dan de bloedwonden aan armen en benen in een naburige herberg verzorgd. In snel tempo bereikten we eindelijk de Ekersche wandelwegen waar ieder zijn rustbed ging zoeken.

De Schrijver De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.191-192


Vergadering 07/08/1937 te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering op 7 Augustus 1937.

'Deze vergadering is de prachtigste die 'k ooit heb meegemaakt' zegde een ex- en oud-bestuurslid na het zingen van de Vlaamsche Leeuw. En inderdaad de 'Polderzonen' verdienden allen lof. In het bijzijn van den H. Kerstens, vlaamsch strijder uit Ekeren en dan E.H. Stan Dries, nieuw gewestproost van Polder en Kempen, werd door onze leden de hoogste spanning en het wereldste idealisme bewaard. Om te beginnen vergat onze Schatbewaarder Lode Huybrechts voor de eerste maal zijner werking de hem zoo eigen geldzaken, maar kwam ons het woord toesturen als nieuw gewestleider over de actie die hij samen met de andere gemeenten wilde inzetten in het teeken van algemeene concentratie van de Vlaamsche Studentenbeweging. De eerste groote vergadering zou doorgaan op 26 Oogst te 's Gravenwezel. Verder werd volgens zijn voorstel, door verschillende leden een abonnement aangevraagd op de degelijke vlaamsche uitgaven van het 'Jong Volksche Front' uit W.Vlaanderen, waardoor spreker natuurlijk weer in de geldzaken terecht kwam.

Na het 'O Kruise den Vlaming' kwam de proost ons een kleine uitbrander geven, als dat zoo mag genoemd worden, een uitbrander die toch eerder de geestelijke en zedelijke gehalten van onze jongenszielen moest beïnvloeden. Dan E.H. Jos Aertssens richtte onze aandacht vooral op het tegenwoordig zoo bestreden kenmerk van vlaamshe studentenfierheid: de voornaamheid. Wij moeten voornaam zijn niet alleen in onze gesprekken, niet alleen in onze gedachten en gevoelens, maar ook vooral tegenwoordig in de daden die wij plegen buiten ons.

Na deze warme woorden kwam Lode Huybrechts ons voordragen 'Het Lied van de Bevrijding' door Mon Arnet, waarna dan eindelijk de Heer E. Kerstens het woord nam. Hij ging ons spreken over het Vlaamsche Lied en dat wellicht in het teeken van de groote nationale zangfeesten die de laatste jaren over heel Vlaanderen waren gehouden. Om ons des te beter de warde van het Vlaamsche Lied te doen gevoelen schetste de spreker de geschiedenis van ons lied door al de eeuwen heen. Deze geschiedenis kunnen we best alzoo samenvatten:

Het Vlaamsche lied vindt zijn oorsprong in de kerkgezangen van de middeleeuwen, zooals ons dit wordt bewezen in de oud-zangverzameling van Florimond Van Duysse rond 1910 afgewerkt. Dat Vlaamsche Lied groeide steed verder aan en kwam in de XVI en XVIIe eeuw tot een geweldige bloei. De achttiende eeuw kende een eerste verval dat echter al dadelijk de plaats moest ruimen in de XIXe eeuw voor een groote figuur als Peter Benoit. Ekeren zelf kende dan zijn meester Ferdinand Pauwels. En eindelijk na de periode van Benoit krijgen wij de navolgers en hernieuwers als Wambach, Meulemans, Van Hoof, Hullebroeck, Poot en zoo meerdere. Spreker eindigde met ons allen te wijzen op de plicht die ons vervolgt van mede te werken aan de verspreiding van het Vlaamsche lied onder het volk.

Toch was de taak van den moedigen spreker niet ten einde, want als uiting van vlaamsche fierheid gingen we vlaamsche liederen zingen onder de leiding van den Heer Kerstens zelf. Hij leerde ons beter kennen en begrijpen 'De Blauwvoet, 't lied der Knapenschap en het Wilhelmus'.

Om deze prachtige vergadering dan te besluiten sprak ons nog toe de E.H. Stan Dries, nieuwe gewestproost. Hij stelde de gekende leuze voorop: 'Het volk leiden, beteekent; het volk dienen'. In kranige woorden zette hij deze thesis uiteen en wist hij ons te overtuigen. Daarna werd de vergadering gesloten.

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.192-195


Training en voetbalmatchen groot verlof 1937 tegen Brasschaat en Schilde (andere geplande matchen weggevallen voor toneel­feest).

Verslag van de officieele voetbalmatchen van het seizoen 1937.

Een feit dat veel zou bijdragen tot de ontwikkeling van onze sportkunst, was wel de aankoop van een voetbal, een nieuwe, als bezit van het gild. Van het begin van het verlof af, werd ons voetbalveld in de bosschen reeds dikswijls bespeeld om te zien op welke wijze wij een degelijke ploeg zouden kunnen samenstellen. Al deze oefeningen rolden zich af onder het leidende oog van den ondervoorzitter Maurits Lenaerts. Zoo kwam het eindelijk tot een eerste vriendenmatch te Brasschaat waar we optraden met natuurlijk elf spelers, een onpartijdige scheidsrechter van Ekeren, een beroepslinesman die door de hevigheid van het spel toch nu en dan in onzekerheid verkeerde en daarbij dan nog een geweldige groep supporters, anders genaamd invallers, die de groote zege van Ekeren moesten verzekeren.

Onnoodig te zeggen dat ons elftal zich flink uit de muizenesten wist te trekken. De eene triomf volgde de andere en elke triomf volgde een doelschop.

Het aantal hoekschoppen was overweldigend en het strafschop werd ten teeeken van rouw voor Brasschaat zachtjes in de handen van den doelverdediger geworpen. Nochtans moeten we zeggen dat Brasschaat wel enkele krachten zal weten op te voeden. Kortom de uitslag 6-8 (?) gaf op deftige wijze de waarde van de krachten weer.

Een tweede optreden had plaats te Schilde en wel bij de paters Scheutisten waar onzen vriend Paul Ceulemans in roktenue als back optrad. Niemand, zelfs niet de scheidsrechter, de anderhalve grenswachter en de 4 invallers hadden durven verhopen dat er onder al die donkere sokken zulke vosbeenen konden geschuild zitten. Midden de groene natuur, onder de plassende regen en met het vooruitzicht op eenen boterham, gingen de Polderzonen een schitterende nederlaag tegemoet. Er werd van doelwachter veranderd, van voorlijn en achterhoede, de grenswachter werd beschuldigd van droomerij en nochtans bleef de zege uit. De eene inzinking volgde de andere, en voor de inzinking vloog de bal in de netten. Het is ongeveer beschamend de uitslag hier te moeten neerpennen, en nochtans is het een vreugde hier te mogen getuigen dat spijts de nederlaag van 13-4 er in onze ploeg, in tegenstelling met andere elftallen, niet het minste geschil is ontstaan noch met de overwinnaars, noch onder de spelers. Dit was de schoone zijde en ook een eerlijke overwinning van den dag.

Enkele dagen later werden er besprekingen aangeknoopt om te voetballen tegen Merksem, tegen Esschen, ten het studentengild van Schilde en Stabroek, maar al deze feestelijkheden vielen te pletter omdat al de tijd die bestuur en leden nog overbleef, moest besteed worden aan de voorbereiding van het tooneelfeest.

In elk geval mogen we zeggen dat onze sportkennis tegen al de vorige jaren gestegen is en dat zij nog in klimmende vaart de volgende verlofdagen tegemoet gaat.

De schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.196-198
Bijwonen gewestdag ../../1937 te 's Gravenwezel.

Datum: ??/1937, in verslag 07/08/1937 spreekt men van 26/08/1937


Verslag van de gewestdag te 's Gravenwezel.

De geestdrift, die de 25 deelnemers uit Ekeren aan dezen gewestdag bezielde was zoo groot dat we reeds om 9.04 u. de baan op waren, en na een dappere vaart in afgescheiden groepen het nieuwe werkterrein voor onzen onvermoeibaren leider, Z.E.H. Roosens bereikten. Voor een 200-tal deelnemers werd dan een plechtige hoogmis opgedragen door E.H. Roosens zelf. Na de hoogmis werd een flinke optocht gehouden door de straten van 's Gravenwezel, die echter nog flinker ware geweest, ware er een speciale leider geweest om de stapmaat aan te geven.

Op de sectievergaderingen die dan volgden voerde Abr.(?) Kerstens het woord voor de jongeren. De grooten konde hun wilskracht betoonen, daar het een weinig regende, en er ook geen zitplaatsen voor handen waren. Na een korte welkomgroet door de nieuwe gewestleider, Louis Huybrechts - natuurlijk van Ekeren - en een declamatie uit Judas v. C. Verschaeve, kwam Jan Bellens van Ekeren aan het woord. Hij gaf ons een algemeen overzicht van de Vlaamsche schilderscholen. hunne kenmerken en invloeden, zonder echter te veel in details te treden, wat ik een goede eigenschap van deze rede vond. Het middagmaal - de pic-nic was nl. wegens de regen in 't water gevallen - riep ons nog enkele romantische herinneringen te binnen uit onze eerste broeksjaren in de bewaarschool. Toen vertrokken we stoetsgewijze naar de speelpleinen, waar enkele loopkoersen plaats vonden. Ekeren boekte 2 overwinningen, nl. dezen v. Jos de Borger en O. Van Den Broeck, en behaalde de 2e plaats in alg. rangschikking.

Op de feestvergadering hoorden we, na een inleiding van de gewestproost, E.H. Dries, een spreekbeurt door Abr.(?) Kerstens over René de Clercq die echter door een ware zondvloed werd onder? Abr.(?) Kerstens gaf ons een alzijdig beeld van dezen grooten Nederlandschen dichter, die geboren werd op 14 Nov. 1877 te Deerlijk en stierf in 1932 te Bussum in Noord-Nederland. Hij was voornamelijk een volksdichter en schreef Gedichten, Toortsen, De Noordhoorn, de roman Harmen Riels enz. De voortreffelijke rede werd opgeluisterd door enkele treffende declamaties door spreker zelf, en verder ook door enkele studenten waarvan dat van Jules Johnson veruit het beste was. Vervolgens kwam de heer Lehambre aan het woord die ons op onze plichten wees als katholiek en als Vlaming. Hij wees erop dat een goed Vlaming eerst en vooral zijn dagelijksche plichten trouw vervult.

Deze welgeslaagde vergadering eindigde dan met een warme hulde aan Z.E.H. Roosens, waarbij hem 200 frank werd aangeboden. Zoo eindigde deze gewestdag met zijn zonnige toekomstdroomen en alras stonden we weer in de harde werkelijkheid van het leven, want met op elkaar geklemde tanden en gebogen rug, bereikten we door een plassende regen het vaderhuis te Ekeren.

M. Lenaerts

verslagboek I Polderzonen p.199-201
Bijwonen IJzerbedevaart 20-22/08/1937.

Ijzerbedevaart te Dixmuide op 22 Oogst 1937.

Voor de eerste maal sinds hun bestaan richtten de Polderzonen den prijzenswaardige tocht in naar de IJzervlakte van Dixmuide. Van in 't begin van het groot verlof stonden de plannen vast en met vastberadenheid werkten we aan hun verwezenlijking. De tocht zou per fiets worden afgelegd en het dient gezegd: degene die den uitstap voleindigden waren flinke kerels.

Den vrijdag 20 Oogst, om 6U. stonden er reeds enkele fietsen in het kerkportaal, beladen met dekens en drinkebussen. Binnen in de Kerk zaten er 11 moedige jongens te 'wachten' op den twaalfden. Een vreugde was het dan ook dat 25 minuten later twee flinkgewasschen beenen onder het wijwatervat verschenen: het was onze Jan in sporttoilet.Maar, allen ernst samengenomen, om 6,45U. vertrokken 12 Polderzonen op bedevaart.

En ja, de reis heeft zeker haar doel niet gemist, we gingen op bedevaart en moesten boeten: onder de Schelde kreeg Marcel De Schutter het benauwd en vond er niets beter op dan een grooten nagel in zijn band te steken en alzo o de samengeperste lucht in zijn mond op te vangen. Natuurlijk moesten we herstellen, maar we hadden den troost: beter den band plat dan den Marcel! Vijf kilometer verder: algemeene verfrissching: de wateren des hemels daalden over ons neer en bevuilden onze wangen!! Elkeen vocht om aan 't hoofd van den groep te rijden, spijts den hevigen wind, om toch maar niet gedurig het vuil van het spatbord van zijn gangmaker op de lippen te krijgen. Te St. Niklaas hielden wij 5 minuten rust om ons ontbijt in te slikken en dan voort naar ons ongeluk: de man met de mooie benen, onzen leider, stak zijn teen tusschen het tandwiel van zijn fiets en de ketting die er afvloog en vastgeraakte! Ocharmde die ketting! Gelukkig hadden wen den beroepshersteller Eugeen Vochten van Westmalle bij, als eenige student buiten Ekeren, die zich met hart en ziel aan den arbeid stelde. Ondertusschen brak het zadel van den gewichtkampioen onzer sportmannen, den braven Julien Metsu, die aanstonds op het prachtig idee kwam naar een velomaker te loopen. Een half uur later ongeveer konden we verder voor drie minuten, want eensklaps bemerkte een onzer gasten dat hij zijn drinkebus bij den velomaker had laten liggen; even terug en dan door regen en storm, langs heuvel, berg en dal naar Gent, de stad van de steenen en omwegen. Wij moesten naar Drongen, langs de andere zijde van Gent en daarvoor moesten wij draaien en kronkelen in lange reeks van tramriggels en bruggen en rotssteenen. Het natuurlijk gevolg was dan ook, dat alle 50 meters een pak loste of een bel afviel, enzoovoort. Om 12 Uur waren we toch de stad uit en moesten wij nog 3 Km doen vooraleer wij bij onzen vriend Jos Andriessen waren. Heel het klooster stond daar in rep en roer omdat er 15 studentjes uit Ekeren moesten aanlanden en langs alle zijden klonk het: de vijftien! Neen, 't waren er twaalf, maar flinke, die den Jos gingen opzoeken, en wat werd het een tromf als we daar opeens een groote poort zagen opengaan en een zwart roksken zagen aantrippen met een lachend gezicht erboven met twee brilglazen. Ho! Den dikken Jos! Het was natuurlijk een gebabbel en gelach van belang en een goeden dag voor ons allen. Buiten de goede paters en fraters die er in Drongen huisden, vonden we er ook nog veel lekkers aan chocolade en vleesch. In 't kort gezegd ons onthaal was geweldig. In den namiddag zagen we nog andere van onze vrienden in Drongen die reeds langer vertrokken waren: Nant Bellens, den sappigen gemoedelijken Polderzoon en ook Stan Joossens die zijn vrienden uit Ekeren nog in 't geheel niet vergeten was. We moesten aan heel Ekeren de groeten overbrengen. 's Avonds gingen we slapen in een schuur, midden het stroo, gedeeltelijk onder den blauwen hemel die echter later geweldig benevelde en het aandierf ons met flinke stortvlagen te besproeien.

Den zaterdag zetten we weer in met de H. Mis die ongeveer 5 kwartuurs duurde, dankzij den overvloed van paters die in het klooster verbleven. Na de mis wilden we vertrekken, maar zie: het water stroomde langs alle zijden van de straten en aan vertrekken was niet te denken. Eindelijk om 10U. zagen we een kleine blauwe plek in den hemel: Vooruit! En, beste Jos, tot Maandag!!

Door regen en stortvloeden reden we naar Tielt waar we met drie brooden en een aanzienlijke hoeveelheid boter genoeg hadden en dan was verder in steigende snelheid naar Dixmuide. Drie kilometer voor het Ijzermonument, 3U. en 10 minuten, Halt! Stoppen! Kaderbreuk! Iedereen is verschrikt! Men gaat zien! 't Is maar een platten band! Herstellen en dan naar den Ijzer! Nu komt de ernst bij allen binnen! Het A.V.V. V.V.K. treft onze gemoederen en we zwijgen. Eindelik besluiten we op den toren te klimmen. Eerst een bezoek aan de krypte, indrukwekkend! En dan ingetogen naar boven. Spijts den geweldig sterken wind blijven we langen tijd op de hoogte en bewonderen de ijzervlakte war het bloed van onze vlaamsche helden naar vrijheid schreeuwt. Nadat we onze hulde eerbiedig hebben gebracht stappen we weer op onze paardjes en draven naar Ramskapelle waar onzen vriend Julien Metsu een oom en een tante heeft wonen die zoo vriendelijk zijn ons twee dagen pensioen te geven en een legerstede waar we ons onmogelijk in 't huis kunnen gevoelen in vergelijk met den vorigen nacht. Het moet hier geschreven worden als een blijvende dankbaarheid: Julien, uw tante was te goed voor ons.

Dat we allen fel vermoeid waren, dat staat vast en Ramskapelle lag 15 Km ver van Dixmuide en het was stormweer; maar de vlaamsche fierheid werkte op onze krachten! De Ijzervlakte stond in 't licht, eertijds stond ze in vuur! We reden terug naar 't Vlaamsche Kruis. En ja, de moeite werd beloond! Prachtig stond onze leuze aan den hemel geschilderd en onder de indrukwekkende stilte der menigte hief men de vlaamsche vlag! Nog even een klein bezoek aan het kampvuur en dan nog 15 Km. naar Ramskapelle! Rond één uur werd het stil in de slaapzaal.

De zondag, die dan volgde, 22 Oogst, ging de groote dag worden van onze vlaamsche overtuiging. Om half elf stonden we reds tusschen de dichte massa's onder het Ijzermonument en wanneer drie kwartuurs later het 'Confiteor' werd gebeden, dan zuchtte de schaar zeer diep om jaar vrijwillige zwakheid. Na het heilig misoffer werden twee reusachtige wimpels opgeheven met de schreeuwende roep: Amnestie. Verschillende sprekers traden dan op het verhoof en leidden het volk. Ook werd er gezongen van verslonken vlaamsche grootheid en komende macht. Maar alle toppunt werd bereikt onder de eenvoudige, maar edele overbrenging van Juul De Winde, den vlaamschen held uit ... (wellicht 1 blz. niet gekopieerd)

...in 't uur. Om 5U. bereikten wij 't klooster van Drongen; wij vroegen naar Jos, maar Jos was op wandel, natuurlijk onder de hoede van zijn oversten. Spijts dezen tegenslag werd onze reis voortgezet. We kregen nog een pak chocolade mee van de pater Socius, lieten veel groeten overdragen aan onzen Jos en vertrokken.

- Spijts het goede weder en de prachtige banen reed een onzer mannen in een soort sprint de ketting los. Een spoedige herstelling volgde waarop de jacht opnieuw begon. Op niet minder dan drie uur en 15 minuten en zooveel seconden bereikten we Ekeren in groepjes, deels per fiets, deels per tram, of misschien ook te voet. In elk geval, in Ekeren voelde men al dadelijk dat de jonge Polderzonen terug gekeerd waren. Langs de Steenstraat klonk het: 'Vliegt den blauwvoet, storm op zee'.

En dan ging de groep uiteen, ieder was fier over zijn kracht en ieder was blij dat hij een flinke deelname had bewerkt aan den zegetocht van Vlaanderen.

De Schrijver

De Ridder Edg.

verslagboek I Polderzonen p.202-208

Bijwonen studentendag 31/08/1937 Retie.

Verslag van de Studentendag te Retie op 31 Oogst 1937.

Ter gelegenheid van hun 25jarig bestaan werd door het studentengild van Retie een algemeene studentendag op touw gezet. Hare traditie getrouw, nam onze gilde aan deze feestviering deel. Met 13 man vertrok men te Ekeren. Kerk om 6.30 u. Om 7 u. werd halt gehouden te Brasschaat waar we 6 leden van het gild aldaar in onze groep opnamen. In vrij snel tempo ging het over Schilde, Oostmalle en Turnhout naar Retie.

Om 9.30 u. had aldaar een plechtige dankmis plaats, gezongen door ruim 1000 studenten. Een gelegenheidsermoen door P. L. Arts s.l. bracht reeds begeestering bij in de studentenharten en bracht veel goede hoop voor de toekomst.

Na de mis had een optocht plaats door het dorp, gevolgd door eene plechtige feestzitting met als redenaars: Dr? Al. Verwaest, E.H. De Vocht en Lode Geysen (nadere bijz. cfr. verslag hierbijgevoegd verslag.)

Om 1 uur was er middagmaal waarna we de vertooning gingen bijwonen van 'de Hemelnar'. Deze vertooning was wat betreft het spel en indruk, zoowel als de mooie natuurlijke ligging van het tooneel de bekroning van een welgelukte studenten- en begeesteringsdag.

Om 6 ure ving den terugtocht aan naar het heimatdorp: Ekeren, waar we wel niet 's nachts, maar toch in het donker aanlandden. Hiermede sloot een aangename dag die in de gedachten van de studenten zal blijven voortleven.

Ekeren 1937 L. Huybrechts

verslagboek I Polderzonen p.209-210
Toneelavond 'Ferdinand Verbiest' 12/09/1937 in de Lambertuszaal Ekeren.

Verslag van ons tooneelfeest op 12 September 1937.

Sinds de laatse weken deed het kletterend nieuws de ronde dat de 'Polderzonen' hun dood hadden geteekend op kunstgebied want, zoo luidde het, het studentengild gaat 'Ferdinand Verbiest' van Cyriel Verschaeve in verzen vertolken!

Elk hart van elk mensch van Ekeren klopte dan ook wat vlugger dien memorabelen dag van 12 September en ieder haastte zich naar de Lambertuszaal.

Drie minuten over half zeven verscheen de voorzitter Jan Wildiers op het verhoog en bracht het publiek op de hoogte van de tooneelwedstrijd die in Ekeren gehouden werd tusschen verschillende tooneelkringen. De vertooning van het studentengild was de eerste die telde voor het tornooi. Ook zag onze voorzitter met zeer kleine oogjes naar de 7 juryleden die -vooraan in de zaal gedurig naar hun uurwerk keken.

Onmiddellijk daarna begon het eerste bedrijf van 'Ferdinand Verbiest'; maar vooraleer het zoover gekomen was krioelde het in de zaal van witte doeken, er werd gezucht (misschien van verveling!), gekucht (misschien om een of andere valling), geweend zelfs (maar dat om rede van de traanpoeder die de spelers vooraf in de zaal hadden geworpen). Eindelijk het vierde bedrijf en, wonder boven alle wonderen de spelers waren zoodanig in hun spel dat zij verzen dichtten uit het hoofd die zeker zoo goed waren als die van Verschaeve!? vermits niemand in de zaal er iets van vermoedde. Spijtig althans dat er menschen de zaal moesten verlaten om gemakkelijker lucht in te hademen. Om kort te zijn: niemand had gemeend dat de 'Polderzonen' een werk van C. Verschaeve ooit zouden kunnen vertolken op zulke treffende wijze.

En dan, om de traanspieren te laten werken, volgde nog een klucht met name: 'De Fout van Tortelmans' die ook op sprekende wijze door onze leden werd uitgevoerd, mogelijks onder de leiding van E.H. Jozef Aertssens. En nu om praktisch te zijn: Deze toneelavond bracht in 't geheel op: 2.238 fr. De onkosten echter waren aanzienlijk. De opbrengst bekouden? na alle afrekening was 1239 fr. waarvan 1100 fr. aan de missienaaikring werd afgeleverd om verwerkt te worden in missiegoed voor onze Ekersche missionarissen.

De Schrijver

De Ridder

verslagboek I Polderzonen p.211-213


- …1937 – 12 sept. - Ferdinand Verbiest (Cyriel Verschaeve)

Voor de Ekerse missionarissen.

Deelname aan het gemeentelijk toneeltornooi Ekeren…

Brochure Bresseleers p.


OKTOBER 1937.

Deelname aan tentoonstelling 03/10/1937 Davidsfonds St. Lam­bertuszaal Ekeren.

Tentoonstelling in St. Lambertuszaal op 3 Oktober '37.

Ter gelegenheid van zijn 25 jarig bestaan richtte het Davidsfonds van Ekeren op 3 Oktober '37 een tentoonsteling in met de medewerking van de andere organisaties van Ekeren. Natuurlijk waren de 'Polderzonen' er met hun afdeeling bij. Maar daar stonden zij tevens voor een dubbele moeilijkheid: Wat moest er tentoongesteld worden en wie moest er voor zorgen. Het tweede probleem kon aldra opgelost worden: het koppel hoogstudenten uit Ekeren, vermits de andere allemaal op school ware, maar het eerste vraagstuk vroeg meer nadenken. Onmiddellijk werden er verschillende besprekingen belegd met den E.H. Proost en ook met andere bekwame leden of bestuursleden. Veel werd er gezocht, maar weinig gevonden. In elk geval begon men met dat weinige te verwezenlijken en zooals verwacht, het eene bracht het andere mede. Er wreden nog enkele flinke teekenaars uit ons gild aangesproken en dan naar zaterdag 2 Oktober om 8U. Op dat ogenblik verscheen er een jury in de Lambertuszaal die ging oordeeln wie er het meest recht had op prijswinnen van den wedstrijd die door Davidsfonds werd uitgeschreven tusschen de verschillende standen. Nog heel de zondag beraadslaagde het hooge drietal, terwijl er zeer veel volk de tentoonsteling bezocht. Dat onze stand de moeite waard was om aan te zien, bewees wel de geweldige belangstelling van het publiek. Een kleine schets van onze stand is tusschen de schrijfnota's te vinden. Om 8U 's avonds had de uitspraak van de jury plaats. Een dichte massa woonde de plechtigheid bij. En zie, daar kwam het vonnis: 'De eereprijs van: 'het beste weergeven van de werking van het gild' wordt gewonnen gedeeltelijk door de 'Polderzonen' en gedeeltelijk door de stand 'Kunst na arbeid'. Een geweldig applaus bevestigde onze verdienste en na de afkondiging van de andere winnaars werden we langs alle zijden gelukgewenscht. Maar het eenige dat we met ons studentenhart vermochten te antwoorden was: alweer 25 fr. voor onze missionarissen. Maar toch deed het goed, dat we na zooveel moeite ook beloond werden. tevens is deze tentoonstelling voor onze werking zoowel op Vlamasch als katholiek gebied een goed reklaam geweest en zullen wij in de toekomst zeker op nog meer steun van ons Ekersch volk mogen rekenen.

De Schrijver

De Ridder

verslagboek I Polderzonen p.213-215


Schets stand 'Polderzonen' op tentoonstelling Davidsfonds 03/10/1937 in Lambertuszaal Ekeren.

Studentengild: 'De Polderzonen'

Schets van de stand op de tentoonstelling van het 'Davidsfonds' van Ekeren in de Lambertuszaal op 3 Oktober 1937.

Deze stand behaalde samen met de stand van 'Kunst na Arbeid' (Werkliedenbond) de eereprijs van: het beste weergeven van de werking van het gild. Waarde: 25 fr.


Schets

DE POLDERZONEN

AVV VVK KATHOLIEK BLAUWVOET

Vlag. VLAAMSCH


VERMAAK - VERGADERINGEN - PROOST-WERKING - TOONEEL - DRIE KONINGEN
Vermaak

uitstappen - verbroedering - tooneel

photos Dixmuide 1937, Drongen 1934

uitnoodigingen, kenteekens, enz. wimpels

voetbal - wandeltochten - fietstochten - verbroedering
Vergaderingen

bondslied

ledengrafiek

levensscheten van Dosfel, Roydenbach enz.

Reglement - verzekeringspolis - kasboek - verslagboek

studentenbladen; Blauwvoet, De Student, Jong Dietschland, enz.

Besch. uitspraak- voordrachtopleiding - Vl. liederen
Proostwerking

mis - processie - ziekentrideum?

onze oudleden photos 55

proost


stichters 1904
Toneel Drie Koningen

opbrengst tooneel

zwarte hostien - boekjes - programma's - clickes - missionaris

Duvelschuur

Lied drie Koningen * Kemel - Kleeren - ster

Klucht Patelijn

Marten De Haas

Ferdinand Verbiest

Tooneelleven - Driekoningen

Mensenkennis - volksontwikkeling - tooneelwedstrijd

De Schrijver De Ridder

verslagboek I Polderzonen, losse bijlage XV

(achteraan in verslagboek)

KERSTVAKANTIE 1937-1938Vergadering 31/12/1937 zaaltje patronaat te ? (Ekeren).

Verslag van de vergadering op 31 December 1937.

40 studenten waaronder 3 nieuwe leden waren in 't zaaltje van 't Patronaat vergaderd om den laatsten dag van 't jaar 1937 in vlaamschen ernst en vlaamsche leute door te brengen.

Voorzitter Jan Wildiers wenschte in een lange redevoering al de leden een katholiek en vlaamsch nieuw jaar toe. Het jaar 1938 moet een voortzetting worden van de geweldige werking die het vorig jaar tot stand kwam en wat leiden tot een jaar van werkelijke daad. Door ons studentengild moeten we komen tot een driedubbel overtuiging en verwezenlijking: we moeten vooreerst ons volk leeren opleiden tot een waarachtige Vlaamsch en Katholiek volk, de 2 hoofdkenmerken.

Katholieke studenten moeten we voortgaan steds de missionarissen uit Vlaanderen te steunen.

Spreker eindigde dan met ons allen op te roepen voor de jaarlijksche driekoningenstoet die op 4 Januari 1938 doorging. Deze zou opbrengen dit jaar 1226 fr.

En dan kwam de beurt dan Maurits Lenaerts, onzen jongen seminarist die ons kwam voorzingen: 'Mijn vlaanderen heb ik hartelijk lief'.

En dan volgde lezing van een reeks verslagen van uitstappen en vergaderingen die allen onder het vorig groot verlof waren doorgegaan.

En eindelijk stond de gewestleider en tevens onze schatbewaarder Lode Huybrechts op die ons nog meer aanzette tot de daad van verbroedering en samenwerking met de andere gilden. En plechtig eindigde hij met de treffende zin die ons tot handelen aanpoort: 'Jongen, je houdt in je leven niets meer dan je daden'.

- En zoo eindigde deze ernstige vergadering.

Maar onmiddellijk kwam de vlaamsche leute ons te binnen. Eerst een goed, gezellig koffiefeestje met de noodige hapjes om iedereen en alles tevreden te stellen.

En dan kwam er daar zoo een soort biervat te voorschijn met tafelsvol speelgoed of beter gezegd verrassingen die moesten dienen voor een grootsche tombola door het bestuur uitgeschreven. En boven dit alles, klonk in het donkere zaaltje een guitige salamander.

De leute duurde heel den avond en werd nog aangevuurd door vroolijke liedjes, een kunstvolle filmvertooning door Herman De Bie aangeboden, een strenge gerechtzitting door het drietal Robert, Frans, Karel met onbeholpen beschuldigingen, enz.

De avond was goed gevuld en toen er van 'opheffing' gesproken werd ontstond er een soort verslagenheid die zeker het succes van den avond bevestigde.

Laat ons dan hopen dat de volgende jaren deze vlaamsche ernst en leute nog sterker zullen voorkomen op oudejaarsavond dank zij een kranige werking gedurende het voorbije jaar.

De Schrijver

De Ridder

verslagboek I Polderzonen p.215-217

MAART 1938Prijsuitdeling tentoonstellingsprijskamp Davidsfonds op 01/03/1938 te Ekeren.

Prijsuitdeeling Tentoonstellingsprijskamp (op 3 Oktober 1937, Davidsfonds) op 1 Maart 1938.

De Polderzonen behaalden, samen met 'kunst na Zrbeid' de prijs van: beste weergave der werking'.

Het gild ontving hiervoor een diploma + 25fr.

Zie verder schrijvresnotas.

De Schrijver

De Ridder

verslagboek I Polderzonen p.218


Prijsuitdeling Toneelwedstrijd 1937-1938 op 06/03/1938 in het gemeentehuis van Ekeren.

Prijsuitdeeling Tooneelwedstrijd Ekeren 1937-1938

Op 27 Februari werd volgende uitslag bekend gemaakt: 'De Polderzonen': 2de plaats in de rangschikking na 'Kunst na Arbeid': Behaald: 81, 1/2 punten op 100.

'De Polderzonen' behaalden nog als bizonderste prizen:

1e) de prijs van zuiverheid en uitspraak.

2e) de prijs van beste rolkennis.

Op Zondag 6 Maart had de prijsuitdeeling plaats op het gemeentehuis.

Meerder gegevens vindt men in de schrijvers notas.

verslagboek I Polderzonen p.217-218
PAASVAKANTIE 1938

Vergadering 23/04/1938 patronaatlokaal te Ekeren.

Verslag van de vergadering op 23 April 1938.

Heel de namiddag stond ter beschikking van de 'Polderzonen' in het frissche patronaatslokaal en buiten een 10tal leden, waren al onze studenten tegenwoordig.

Daar voorzitter Jan Wildiers zich voor de eerste oogenblikken had laten verontschuldigen, nam onze mooedige ondervoorzitter Maurits Lenaerts alle gezag in handen. Zalig Paaschfeest en welstemmend verlof!, ziedaar zijn dubbele wensch.

Na 't voorlezen van 't verslag, begonnen we te zingen: 'een lied van 'Vlaamsche zonen!' en daarna haalde Lode Huybrechts, bestuurslid, enkele flinke gedachten te voorschijn in zijn verzorgde spreekbeurt over: 'De Vlaamsche Beweging'.

Zooals Vermeylen en E.H. Roosens ze noemen is deze beweging een streven naar zelfstandigheid van ons ras, een streven dat niet werd opgedischt door een of ander heethoofdige, maar een streven dat groeide uit door drang van liefde tot taal en zeden. Doch het doel van de Vlaamsche beweging is niet het herstellen van ééntaligheid en het volledig toepassen der wetten; de huidige werking is slechts een middel om het ware doel te bereiken: de culturele ontwikkeling van het vlaamsche volk.

Na deze aanmoedigende spreekbeurt kwam Herman Lenaerts, we mogen hem bijna eenvoudigweg 'onze zanger' noemen, ons leiden door de bloeiende brem van Vlaanderen!

Het vervolg dezer vergadering bestond dan hoofdzakelijk in een heel reeks mededeelingen van roemrijke gebeurtenissen uit het verleden, zooals Tooneelwedstrijd en Tentoonstellingsprijskamp, en ook van blijde verwachtingen der toekomst, zooals het stichten en opgroeien van het Roodenbachverbond, het nieuwe A.K.V.S., het deelnemen aan een officieel (!) voetbaltornooi voor het gewest Antwerpen, enz. Onder machtig applaus werd dan ondervoorzitter Maurits Lenaerts als sportleider aangeduid. En zoo naderden we geleidelijk het einde der vergadering die besloten werd met het gebed, een flinke Vlaamsche Leeuw en 'het lied der Polderzonen'.

De Schrijver

De Ridder

verslagboek I Polderzonen p.218-220
Voetbal 2e week paasverlof 1938 tegen Merksem.

Ontspanning gedurende het Paaschverlof.

Terwijl gedurende de eerste week, het slechte weer alle activiteit op dit gebied werd stil gelegd begonnen we de tweede week met onze eerste match in het officieel voetbaltornooi tegen Merksem. Met een 20-tal studenten vertrokken we dan te Ekeren en te half 2 1/2 u. stond onze ploeg kant en klaar te Merksem. Wanneer te 2.45 u. een scheidsrechter uit Schooten het sein geeft zetten onze jongens direkt alle zeilen open; enkele mooie aanvallen van Ekeren worden dan aan de 18e minuut bekroond door het eerste doelpunt dat door Staf de Borger op voorzet van Leo Clément via Knapen wordt aangeteekend. Merksem verliest echter geen moed, en een gelijkopgaande strijd volgt; doch alle aanvallen worden vernietigd door het verbluffende spel van keeper Melis, totdat op het einde de Ekersche voorlinie doorbreekt en S. de Borger op voorzet van Heyman kan doelen (2-0). Na de appelsientjes is Merksem terug ten aanval en een gevaarlijk stand voor Ekersche doel wordt door Melis opgeklaard. Een reeks aanvallen van onze voorlinie vooral van Knapen, Heyman en Antheunissen eindigt tenslotte met een derde doel door deze laatste. Van nu af is echter alle weerstand gebroken; Mertens laat nog een mooi stukje voetbal zien wanneer hij plots van ver mooi in den hoek weet te doelen; en A. Heyman besluit de reeks met een vijfde doel, dat als een reactie was tegen een klein incident uitgelokt door een supporter van Merksem juist op het oogenblik dat Antheunissen wilde doelen. Te 5 uur trok onze ploeg zegevierend te Ekeren binnen.

Een 3-tal trainingsmatchen werden nog gehouden, alsook een aangename wandeltocht naar het Rustoord.

M. Lenaerts

verslagboek I Polderzonen p.220-221


ZOMERVAKANTIE 1938

Reglement goedgekeurd in zitting van 23/07/1938.

AVV VVK


Katholiek Vlaamsch Studentengild 'De Polderzonen'

Reglement

I. Doel en Middelen

Art.1


Doel: Verbroedering bewerken, tusschen de katholieke studenten dezer gemeente, om de betrachting van hooger Vlaming, hooger Katholiek, degelijk te bewerkstelligen; de kring wil dan vormend, opleidend zijn voor haar leden (door autonoom studentenwerk bizonder).

Art.2


Middelen:

A. Daarom zullen leerrijke vergaderingen belegd worden, waarop voordrachten en lezingen worden gehouden, waarop wordt uitgegalmd en gezongen. De keus der onderwerpen is vrij, zoo bv. tusschen: Godsdienst - Vlaamsche gedachte - Letterkunde - Wetenschappen ... In voorkomend geval kan het bestuur ook een bepaald onderwerp opleggen.

B. Daarom zullen de leden zich heel het jaar ijverig toeleggen op alles wat het hooger omschreven doel betreft; vooral zullen zij zich toeleggen op het beoefenen der moedertaal en het zich inburgeren in de Vlaamsche gedachte.

C. Daarom ook stelt de kring een bibliotheek ter beschikking der leden.


II Leden

Art.3


Leden: Kan lid zijn elk katholiek student van de gemeente Ekeren, die een zekere kultureele opvoeding en ontwikkeling geniet of gedurende een bepaalde tijd genoten heeft.

1e Aanmerking: student is hij die uit beroep studeert.

2e Aanmerking: de studenten der lagere klassen worden niet uit de vergadering geweerd, maar er zelfs toe aangespoord zich eigen te maken aan de bond waar zij kortelings beraadslagend lid van zullen worden.

Art.4


Overtuigde Vlaamschgezindheid en goed gedrag worden vereischt om lid te worden en te blijven.

Art.5


A. Om lid te worden moet men voorgedragen worden door het bestuur.

B. Het bestuur mag, na grondige beraadslaging, een lid uitsluiten indien de belangen van den kring dit vereischen.

Art.6

Eereleden: Kunnen eerelid zijn alle Vlaamsche Katholieken.Art.7

Oud-studenten: Oud-studenten mogen de vergaderingen bijwonen: kunnen werken en voordrachten inbrengen, hebben raadgevende stem, geen beraadslagende.


III. Het Bestuur

Art.8


Het bestaat uit volgende leden: 1 Voorzitter, een ondervoorzitter, een schrijver, een schatbewaarder en boekbewaarder, een vaandrig.

Art.9


De bestuursverkiezing heeft plaats op de eerste vergadering van het groot verlof; alle leden moeten met volstrekte meerderheid gekozen worden; alle leden die minstens één jaar lid zijn, zijn kiesbaar en kiezers.

Art.10


De bestuursleden die aftreden voor het einde van hun mandaat worden op de eerstvolgende vergadering na stemming vervangen.
IV. Gelden

Art.11


A. Ieder lid betaalt een jaarlijksche bijdrage van 1 frank, wat recht geeft op het vrij gebruik der boeken, mits naleving van haar afzonderlijk reglement; die bijdrage wordt betaald op de eerste vergadering van 't groot verlof.

B. Het bestuur beschikt over het geld doch geeft bij zijn aftreden rekenschap over inkomsten en uitgaven.

Art.12

De eereleden en oudstudenten betalen een jaarlijksche bijdrage van 5 franken.


V. Vergaderingen.

Art.13


Er hebben jaarlijks minstens 6 vergaderingen plaats: drie in 't groot verlof; twee in 't Paaschverlof; één in 't Kerstverlof. Het bestuur mag meer vergaderingen beleggen, het regelt dag en uur.

Art.14


De vergadering begint en eindigt met 't gebed en 't bondslied.

Art.15


Het bestuur regelt de dagorde. Elk lid is verplicht éénmaal per jaar het woord te voeren, 't zij om een voordracht of lezing te houden, om te zingen of uit te galmen. Lezingen en voordrachten moeten op aanvraag ter beschikking van 't bestuur worden. Jaarmijks worden minstens twee voordrachten gehouden over Vlaamsche en sociale beweging.

Art.16


De schrijver maakt het verslag van elke vergadering; het wordt afgelezen en goedgekeurd in de eerstkomende vergadering: de afwezigen worden telkens vermeld en aangeteekend.

Art.17


Zij die denken een vergadering niet te kunnen bijwonen, moeten het bestuur ervan verwittigen voor bedoelde vergadering.

Art.18


Zij die aangeduid waren om een voordracht te houden en in de materieele onmogelijkheid zijn deze te houden, moeten aan 't bestuur die onmogelijkheid en haar oorzaak doen kennen.
VI. Algemeenheden.

Art.19


Door den bond kunnen gedeeltelijke vergoedingen worden verleend aan de leden voor het bijwonen van gouwdagen en andere officieele studentendagen. Die vergoeding wordt uitbetaald op de eerstvolgende vergadering.

Art.20


Geen veranderingen of bijvoegels mogen aan deze standregels komen, tenzij ze aangenomen wordt met de 2/3 der stemmen van 't bestuur.

Gansch onvoorziene gevallen worden op gelijke wijze door 't bestuur geregeld na grondige raadpleging der leden.

Goedgekeurd in zitting van 23 Juli 1938

Ondertekent door:

De ondervoorzitter: M. Lenaerts

De Voorzitter: Jan Wildiers

De Schrijver: E. De Ridder

De Schatbewaarder: L. Huybrechts

De Vaandrig: Ceulemans

stempel Polderzonen

(onder handtekening bijgeschreven)

Art. 21


De vaandrig wordt gekozen door het bestuur maar is er geen lid meer van.

(nota bij Art. 9)

De leden van K.S.A. kunnen niet meer tot bestuurslid gekozen worden.

Art. 22


De bestuursleden worden onmiddellijk afgezet als ze overgaan tot K.S.A.

Art. 23


Er (worden) zijn nieuwe functies gestemd voor de leden, die echter geen stemrecht hebben in 't bestuur.

verslagboek I Polderzonen, losse bijlage XIV p.6

Noot. tekst art.21-23 komt achter de handtekeningen van het bestuur, misschien later toegevoegd?

Toneelstuk ‘Radeske’ 11/09/1938.

…1938 - 11 sept. - Radeske (Anton Van de Velde)

Voor de Ekerse missionarissen

Deelname aan het gemeentelijk toneeltornooi Ekeren.…

Brochure Bresseleers p.
1938-1945

Verslagboek 2, blijvende werking tijdens 2e wereldoorlog.

Van de twee lijvige verslagboeken behandelt het tweede boek uitsluitend de zeer aktieve periode van 1938 tot de ontbinding van de bond in 1945. Het verslag van het nieuwjaarsfeest op 7 januari 1942 vermeldt o.m.: "Werk, oorlog, koude en rantsoenering kunnen "De Polderzonen" niet beletten hun oude traditie voort te

zetten, eerst in ‘t vroede en dan in 't sotte". En werkelijk, zowel tijdens de duur van de mobilisatie in 1938-1940 als tijdens de periode van de tweede wereldoorlog hebben "De Polderzonen" krachtdadig en ononderbroken hun werking voortgezet. Gedurende de oorlog heeft de studentenbond zich bovendien op een biezondere wijze ten dienste gesteld om bij de bevolking de nood te helpen lenigen. De studentenleuze luidde alsdan: "Tot alle hulpvaardigheid bereid!"
Driekoningenstoet tijdens de oorlog.

E. Driekoningenstoeten.

…Daar onder de tweede wereldoorlog het kontakt met de missionarissen in de vreemde landen verbroken was, schonken de studenten de opbrengst van hun bedeltocht aan Winterhulp voor de noodlijdenden van de gemeente.…

brochure Frans Bresseleers p.

ZOMERVAKANTIE 1941

Toneelstuk ‘Zuur en Zoet’ 14/09/1941.

…1941 - 14 sept. - Zuur en Zoet (J. Grosfeld en G. Nielen)

- De afgedankte sopraan. …

brochure Bresseleers p.


Vergadering 1941.

…Een verslag in 1941 luidt als volgt: ‘De kachel was uitgebrand en de vergadering ook, maar ons ideaal bleef in ons branden als één liefdegevoel voor God en Vlaanderland!’…

brochure Bresseleers
ZOMERVAKANTIE 1942

Toneelstuk ‘De kleine wever Johannes’ 13/09/1942.

…1942 - 13 sept. - De kleine wever Johannes (Y. Wagemans)

- Hans Worst (Anton Van de Velde).…

brochure Bresseleers p.

+-1943

Vragenlijst 1942-1943 vanuit Retie over geschiedenis, werking, ... van de Kempische studentengilden.

(stak in evenloppe Bresseleers, met postzegel van koning Boudewijn, dus deze enveloppe zal wel niet origineel geweest zijn)

AVV VVK Retie, postdatum

Jonge Vriend,

De Kempische studentenbeweging had wel niet het leeuwenaandel in de Algem. Kath. Vla. Studentenbeweging, maar die idealistische studentenaktie, 'bij ons in de Kempen' heeft een niet te onderschatten rol gespeeld, vooral tusschen de twee oorlogen. Het was een gezonde en kranige reaktie tegen de burgelijke enggeestigheid, die al te vroeg bij onze studenten ingang vond. Het was een door en door Katholieke eén Vla. beweging, alzoo voor de liberaliseerende gedachten-invloed: een tegengif. Geen wonder, dat velen, in deze beweging opgegroeid, later groote diensten bewijzen zouden aan Kerk en Vlaanderen. 'Een volk zal nooit vergaan', een volk, dat trouw blijft aan de Liefde van God en in Zijn dienst wil leven: dit is ons aller ideaal gebleven. Een verjonging en vernieuwing bleek wel noodzakelijk; de loffelijke pogingen, die door onze priesters-jeugdvrienden en andere jeugdleiders werden op touw gezet en ten deele doorgevoerd, leverden ongetwijfeld daadwerkelijke en hoopvolle resultaten op, voor de toekomst. De tijdsomstandigheden en oorlogsverwikkelingen legden die schoone en goedbedoelde vereeningsaktie omzeggens volledig lam, maar wij dragen in ons nog de hoop en den goeden wil, dat eerlang, in de Kempen - zooals in gansch Vlaanderen - één studentenschap opgroeide, frisch als de morgen, kloek en schoon als een jonge dag, in dienst van ons Kempisch en Kristelijk volk.

Wij zijn u, jong-vlaamsche vriend, zoo vrij, onderstaand vragenlijstje voor te leggen. Onze bedoeling: ..een zekere toenadering zoeken - in zooverre ze wenschelijk en noodig is - die nog aktief zijn. Zoo zullen we een interessante documentatie kunnen bijeen brengen, die we later - wie weet? - weleens konden te boek stelen, althans polycopieeren. Vooral we voelen er ons toe aangespoord de studentenbeweging onzer eigen gemeente te bestudeeren; en dit zal ons in de meeste gevallen (want bijna elle gilden hebben bloeide, ja 'roemrijke' perioden meegemaakt) een impuls zijn tot navolging. En ...overal kan men iets leeren.

Wat we nu verlangen? Iedere vraag kan niet door iedereen beantwoord. Waar u antwoordt, antwoordt volledig, duidelijk, a.u.b. Wat gevraagd wordt is eigenlijk een beknopt, maar volledig overzicht van uw gildewerking: ontstaan, groei, bloei, nieuwe wendingen, huidige aktie en werkwijze. Het vragenlijstje moest wel van zeer uiteenloopenden aard zijn, omdat de werkwijze en -methode onzer Kempische gilden, omtrent het allerbelangrijkste en voornaamste één en dezelfde is, maar wat betreft de praktische uitwerking, verschillend; zij s(t)onden lang zelfstandig, velen zijn het tot op heden gebleven. Zij konden wel werken, hard, taai en onverpoosd, maar niet (genoeg) samen-werken.

HIER VOLGT HET VRAGENLIJSTJE:

- Wanneer werd uw gild gesticht? (juiste datum: dag, maand, kaar; stichter of animator; in welke omstandigheden, bij welke gelegenheid, om welke reden opgericht?)

- Waarin bestond de eerste werking? (hoe werd er in 't begin vergaderd?)

- Welke leuze of naam, of patroon, werd er aan uw gild gegeven? waarom? (werd één dezer gewijzigd of veranderd in den loop uwer studentenbew. ofwel behouden?)

- Bezit uw gild een vlag? (door wie ontworpen, vervaardigd? - sommige bonden bezitten echte kunstvlaggen - Wanneer? Wat is erop afgebeeld? e.d.m.

- Heeft uw bond een regelement? dat werd gevolgd? Vanaf het ontstaan van gild?

- Aantal leden, bij stichting? Hoogste aantal? (dat bereikt werd?) huidig aantal?... werd er van de leden iets gevraagd, geeischt om toe te treden.

- Wilt u de namen van gekende personen of figuren, die naam maakten in de Katholieke Vla. wereld, op welk terrein ook, uit uw dorpsstudentenwereld, opgeven? en welk waren hun prestaties, tijdens hun medewerking in hun gildeleven? (Hielden zij zich bezig met Taal of Letterkunde, Muziek, Tooneel, Jeugdbeweging, Liturgie, Vla. beweging, heimatkunde en zoo meer. Werd uwe beweging gesteund door andere intellektueele krachten van uw dorp? Welk was het aandeel der geestelijken un uw beweging? (mochten seminaristen in het bestuur zetelen?)

- In wat bestond uw werking, vroeger? nu? Werkte u, na een studie- of werkplan vastgelegd te hebben? Hoeveel vergaderingen? Werden ze ingestudeerd? ....

- Deed uw bond aan tooneel? Aard der tooneelstukken? Voerde uw gild regelmatig stukken op? Gaf uw tooneelgroep opvoeringen in andere dorpen? (misschien zelfs - zooals dit het geval was voor grensdorpen - in Nederland? in welke dorpen? wanneer? welke stukken?)

- Bestonden er in den schoot uwer studentengroepeering, andere kringen die uw gildewerking ten goede kwamen: Studiekring, Kerelskring, Knapenvendels, Kunstkring, voordrachtskring, A.B.N.-kring, heemkundige kring, Leiderskring, e.d.m. --- Werd hiermede iets bereikt? Welke sprekers traden er zooal op in uw studiekring? vreemde sprekers? intellektueelen van uw eigen orp of kunstenaars?

- Werkte uw gild ooit samen met andere verenigingen (biv. Davidsfonds? K.A.-groepeeringen bij paushulde, driekoningenstoet, etc.

- Greep er ooit in uw dorp, een gewestdag plaats? of enig ander belangrijk feit of gebeurtenis?

- Had uu een eigen studententijdschrift? of waart u geabonneerd op een zgn. gewestblad? - werkte uw bond hieraan mede? - Hebt u een eigen boekerij? goed ingericht? of wordt er gezorgd voor goede, ontspannende, en vormende lektuur, door 't aanschaffen van beoken en tijdschriften, of door het oprichten van een verkoopdienst? - Hebt u een eigen gildelied (dichter en toondichter?). Wordt het nog gezongen en in eere gehouden?

- Werden er regelmatig uitstappen gehouden? Wandelingen? Kleine of groote bedevaarten? ----- Deed uw gild aan sport? ----

- Deed uw gild ooit mede aan een wedstrijd, waarin het zich eervol onderscheidde? (met welk gevolg, uitslag?)

- Hoe is het met uw huidige werking gesteld? wordt het vendelsysteem toegepast? (groepswerk); en hoe? hoeveel vendels? (hebben deze vendels een eigen leuze, patroon, opdracht misschien? hoeveel vendels voor knapen en kerels?)

- Andere belangrijke mededeelingen os aanwijzingen, die niet onder bovengenoemde vragen vallen, kunt u er altijd aan toevoegen. (Dit vragenlijstje werd er aan toegevoegd om u, dit onderzoek te vergemakkelijken; er konden stellig nog meerdere interessante vragen gesteld, zelfs een plaatselijk en meer direkt onderzoek zou wellicht nog betere en nauwkeuriger resultaten opleveren; maar u kent nu onze bedoeling, vriend, en iemand die in de K. VL. Studentenbew. stond of staat kan ons alle (gewenschte en verlangde) inlichtingen geven.) U zult het ons niet ten kwade duiden, vriend dat deze vragenlijst en dit schrijven in-de-haast moest opgesteld. Wij danken u reeds, bij voorbaat, voor uw belangsteling en vriendelijke medewerking.

'I N H O U E N D E T R O U'

N.b.: Hierbij schrijfpapier, en postzegel. Indien het mogelijk is, Jong-Vla. vriend, stuur uwe inlichtingen op in het begin van het Paaschverlof, ten laatste voor 15 Augustus, 1943. We willen u graag de resultaten d(v)an dit onderzoek bij een volgend schrijven mededeelen, en u onze diensten aanbieden.

verslagboek I Polderzonen, losse bijlage XI

(achteraan in verslagboek)

PAASVAKANTIE 1945Laatste vergadering Polderzonen 06/04/2002.

…De laatste vergadering van de studentenbond werd gehouden op 6 april 1945 tijdens de paasvakantie. Heel wat studenten verbleven toen nog in West-Vlaanderen, waarheen zij met hun kollege of school gevlucht waren om hun studies ginder voort te zetten, daar de streek rond Antwerpen onvei lig was geworden wegens de

15 V-bommen. Nadien werd het studentengild "Vl. Kath. Polderzonen" ontbonden, nadat elders op vele plaatsen de studentenbonden reeds hadden opgehouden te bestaan, doordat aldaar andere organisaties zoals K.S.A. waren gekomen. Het laatste ingeschreven verslag is dit van de vergadering op 6 april 1945. Op deze vergadering werd nog een spreekbeurt gehouden door Herman Lenaerts over de toekomst van het studentengild. Welke toekomst door de spreker voorspeld werd, staat niet aangegeven. Maar in de verslagboeken vernemen we niets meer over een verdere werking:, het was het einde van de 'studentenbond "De Polderzonen".…

brochure Bresseleers p.

2. AANTAL LOSSE BIJLAGEN VERSLAGBOEK I1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina