Archief van het kwartier van peellandDovnload 58.48 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte58.48 Kb.
RANB code 044.03

ARCHIEF VAN HET KWARTIER VAN PEELLAND

inv. nr. 196

KWARTIERSREKENING DIENSTJAAR 1631


===============================================================================
196.1 no. 2509.1 - no.12 - no.13 01.01.1631
no.13 vanden iersten inventaris!
blad 1

Rekening over het jaar 1631 gepresenteerd op 11 juli 1634 aan de auditeurs volgens de kwartiersresoluties 9 augustus 1632, 8 april 1633 en 10 juni 1634. De auditeurs waren MR. ADOLPH BECX uit Helmond, GEERAERT PAUWELS uit Aarlebeek, GLAUDE IDEL­ETH uit Asten, WILLEM SNOYEN uit Heeze en JAN JANSSEN VERHOEVEN uit Schijndel.


ONTVANGSTEN

alsoo binnen desen jaere 1631 bij den quartiere egeene tauxen en sijn geaccordeert of vuytgesonden sulx dat alhier niet en is ontfangen wairom memorie.


blad 2

UITGAVEN


3.1.1631 brief ontvangen van de HEER VAN BREDERODE gouverneur van Den Bosch gebracht door een 'tamborin' 2 gl. 10 st.; 4.1.1631 gereisd naar Den Bosch waar van Brederode te kennen heeft gegeven dat op 23 october 1630 aan de vier kwartieren een schriftelijk voorstel was toegestuurd waarin de eis werd gesteld voor de levering van 'stroy, rijs, licht ende brant' te Heeswijk en Eindhoven, waarvan de kosten besproken zijn op 8.1.1631 en tussentijds is van Gerwen naar huis geweest - rekent voor vacatie 3 dagen = 18 gl.; extraordinair moeten verteren met de secretaris van Brederode 11 gl. 10 st.;
blad 3

8.1.1631 kwartiersvergadering en vanwege de korte dagen in Helmond moeten blijven = 12 gl.; met WILLEM SNOYEN naar Weert gereisd om daar orde te stellen op de leveringen van fourage aan de ruiterij - op 15.1.1631 daar vertrokken richting Hel­mond - door diverse officieren is toen verteerd bij SONNEMAN [dubi­eus] voor 'seven goltgulden met eenen luijcker daelder' = 22 gl. 6 st.; aan een bode gegeven die brieven bracht van KAPI­TEIN BLANCO 2 gl. 10 st.; vacatie avn de kwartierschout 3 dagen = 18 gl. en Willem Snoyen 3 dagen = 12 gl.; 11.1.1631 angekomen te Helmond en aldaar gehoord dat ontvanger ZWEERIUS uit Den Bosch een executie had uitgevoerd te Sint Oedenrode in verband met de betaling van de bede, waarop van Gerwen samen met kwartiersgriffier MR. JACOB FABRI vanuit Helmond recht­streeks via Sint Oedenrode naar Den Bosch afreisde om over die kwestie met de ontvanger te spreken, maar te Sint Oedenrode gekomen hoorde hij dat de drie gearresteerden al weer vrij gelaten waren en naar huis hadden mogen gaan, waarop hij besloot de reis af te breken;


blad 4

kosten van deze executie ten laste van het kwartier 56 gl.; volgens de kwitantie van HICKSPOOR 45 gl. 10 st.; voor de sommatie volgens de kwitantie van MARTEN VAN CALIS 12 gl. 10 st.; de ontvanger had bovendien door een tamboer biljetten laten verspreiden met de opdracht aan de dorpen van het kwar­tier om binnen zes dagen de bede te komen betalen op straffe van onmiddellijke executie waarover van Gerwen geschreven heeft aan ZUERIUS - bode 2 gl.; die tamboer is overigens door solda­ten van de Koning van Spanje gevangen genomen - kosten 9 gl. 10 st.; kosten door de tamboer en de soldaten 3 gl.; 15.1.1631 kwartiersvergadering te Helmond 6 gl.; 16.1.1631 met MR. ADOLFF BECX


blad 5

gereisd naar Den Bosch en op 17.1.1631 daar willen spreken met ZWEERIUS maar die was vertrokken naar Den Haag en als vervan­ger sprak men toen met diens commies die van niets wilde weten - daarop werd besloten ADOLF BECX naar Den Haag te laten vertrekken en na BRUYNINCX en tresorier generaal VAN GOCH geschreven te hebben is Becx op 18 januari vertrokken en gaf de kwartierschout hem teergeld mee voor 12 rijksdaalders - 30 gl.; vacatie kwartierschout 3 dagen = 18 gl.; extraordinair verteerd met de commies van Zuerius voor 6 gl. 10 st.; op 18.1.1­631 een brief ontvangen van KAPITEIN GERART WYCKART kwartiermr. generaal der Staatse ruiterij vanuit Nijmegen geschreven op de 15e - bode 2 gl. 10 st.; 20.1.1631 brief ontvangen van WILLEM SNOIJEN die hem was gezonden door FRAN­CISCO RIJCKART vanuit Weert - bode 15 st.; 22.1.1631 brief ontvangen over de levering van stro te Den Bosch gebracht door een tamboer 2 gl. 10 st.; 23.1.1631 is er een tamboer gekomen van de gouverneur van Den Bosch 'om te hebben eenen nieuwen jaer' en hem gegeven 2 gl. 10 st.;


blad 6

27.1.1631 brief ontvangen van KAPITEIN THOMAS BLANCO uit Weert - bode 2 gl. 10 st.; en op grond van die brieven heeft van Gerwen WILLEM SNOIJEN aangeschreven om naar Helmond te komen en daarvoor op 29.1.1631 een bode naar Heeze gestuurd 15 st.; 30.1.1631 gereisd naar Helmond waar over de levering aan Weert is gesproken - vacatie 6 gl.31.1.1631 is te Sint Oedenrode MR. ADOLF BECX gekomen uit Den Haag waar hij op de 16e vertrokken was - vacatie voor Becx 17 dagen = memorie; 21.3.1631 is het kwartier beschreven vanuit Tilburg - bode 1 gl. 4 st.; 24.3.1­631 kwartiersvergadering te Helmond 12 gl.; 25.3.1631 'smor­gens vertrokken naar Den Bosch in opdracht van het kwartier samen met MR. ADOLFF BECX en MARTEN DONCKERS en aldaar gespro­ken met MARCUS REIJNERS afgevaardigde van ontvanger ZUERIUS over de sommatie over de stad Helmond en de dorpen Asten, Someren, Heeze, Leende, Maarheeze, Soerendonk etc. en onder­handeld


blad 7

de afgevaardigde van ZUERIUS beloofde met de executies te stoppen totdat men zou weten wat de heren in Den Haag besloten hadden, maar Becx en Donckers zouden in gijzeling blijven of er zou iemand anders gestuurd moeten worden - aan de gecommit­teerde geschonken 4 rijksdaalders en verteerd 4 gl. = samen 14 gl.;

daarna is de kwartierschout van Den Bosch vertrokken naar Den Haag aldaar in gijzeling latende Becx en Donckers en alhowwel hij in Den Haag de DEKEN VAN HILVARENBEEK hoopte te treffen in verband met de zaken rond de TILBURGSE CONFERENTIE, die van Brussel zou komen en nog niet gearriveerd was in Den Haag, heeft hij van de gelegenheid gebruik gemaakt om te onderhande­len over de BEDE voor het kwartier Peelland met de heren BRUYNINCX en VAN GOCH - die vonden het raadzaam dat hij een request over deze kwestie presenteert aan de SG wat van Gerwen ook opgesteld heeft en toezond aan de Raad van State en men vond het raadzaam er met Zijne Excellentie over te praten;
blad 8

daarop vonden de heren het zinvol 'een claire deductie van de geheele gelegentheijt vande voirs. beede' op te stellen, wat van Gerwen gedaan heeft en betaald 8 gl.; aan alle heren zowel van de SG als de RvS werd zo'n deductie gegeven zodat men goed was ingelezen, maar het stuk kon hen niet bewegen om ' te geven surceantie tegens d'executie van ZWEERIUS mair hebben geresolveert dese saeke te voegen bijde saeke principael vande CONFERENTIE wairop wederom bij den voors. heeren gedeputeerde worden goet gevonden noch aenden raedt te presenteren een versoeck dwelck gedaen is wederom geseecht dat den raedt bleef bij de voorgaende resolutie dwelcke bij den voors. schoutet wederom gerapporteert sijnde aende voors. heeren gedeputeerde is bijden selven geresolveert naedemael inde saeke vande conferentie niet en conde getreden worden voor de wedercompste vanden voors. deeken van Brussele datmen de saeke vande beede ten regarde vanden quartiere van Peelant voor enige daegen soude laeten berusten ende aengesien noch de minste tijdinge vande compste vanden voors. deeken en was ende dat de bovenge­schre­ven Becx en Donckers ten Bosche tot grooten coste in gijselin­ge gehauden werden ter tijt toe dat opde saeke enige resolutie genomen waere hebben de voors. heeren geraeden ende geresol­veert dat hij middeler tijt eens soude reijsen tot huys om bij provisie [= voorlopig] aan de dorpen te kennen te geven t'gene in dese saeke was gepasseert welken volgende is ver­trocken uyt Den Haege den 14.4.1631


blad 9

ende den xv 'smorgens ten acht ueren gecomen ten Bossche ende aldair gevonden den voirs Becx ende Marten Donckers noch in gijselinge wesende overmits van dese reijse inde saeke anders niet en conde worden gedaen heeft geschreven aende gesommeerde dorpen dat om te ontgaen de executie sij bij provisie enige betaelinge souden moeten doen tot dat naerder opde saeke soude weesen geordonneert, dwelck gedaen de voors. Becx ende Donc­kers sijn vertrocken gelijck oyck is de voors. schoutet ende desen 15.4.1631 'savons gecomen tot huys hebbende hierinne gevaceert vanden voors. 25 marty totten xv aprilis maeken 22 daegen compt 132 gulden; extraordinaire verteringen gedurende deze reis 18 gl.; aan diverse bodelonen inde maand april 13 gl. 6 st.[ zie specificatie]; de Raad van State had besloten de kwestie van de BEDE te voegen bij de bespreekpunten van de CONFERENTIE en kort daarop hoorde de kwartierschout, reeds thuis gekomen, dat de DEKEN VAN HILVARENBEEK kort na Pasen in Den haag zou arriveren en is van Gerwen daarom 23.4.1631 weer naar Den Haag vertrokken en ontmoette er de DEKEN VAN HILVA­RENBEEK en is door hen beiden al het mogelijke gedaan om de zaak van de conferentie tot een goed einde te brengen, maar ondanks de serieuze inzet en grote moeite 'noch niet en heeft willen vallen' maar is slechts zoveel teweeg gebracht dat de zaken werden vastgesteld


blad 10

en dat gedurende de afwezigheid van de PRINS VAN ORANJE geen veranderingen meer aangebracht zouden worden, waarna de DEKEN VAN HILVARENBEEK op 23 mei is vertrokken naar Brussel om rapport uit te brengen; 'ende aengesien dat de voors. saeke principael alsoo vaste gestelt blijvende, bijden bovengeschre­ven heeren gedeputeerde BRUYNINCX ende GOCH worden geconside­reert dat ondertusschen het quartier van Peelant niettegen­staende alle devoir dairomme gedaen effen wel noch bleeff belast mette betaelinge vande DOBBELE BEEDE hebben niet alleen goetgevonden mair den voors. geinstigeert noch wederom te presenteren requeste aende Staeten Generael ten eijnde bij deene ofte dander middele enen voet mochte worden geraempt wair bij wij met eenen betaelen mochten gestaen welke requeste wederom gepresenteert sijnde den ......[niet ingevuld] is daerop bijden Generaele Staeten geresolveert dat deselve soude worden gestelt in handen vande gedeputeerde beneffens de welke noch enige vuyt de voors. Generaele Staeten waeren gecommit­teert te weeten de heeren ARNHEM, VOSBERGEN ende BROECKHOVEN om over dit stuck vande beede te worden genomen volcomen informatie bijden welken gehauden sijnde diversche vergaede­ringen, is hem verclaert dat den ontfanger ZWEERIUS daerop gehoort sijnde hadde bijden anderen geraept een geheel rapso­dium dwelck hem soude worden gecommuniceert doch is tselve niet geschiet mair is


blad 11

den lesten maij bij eenen deurwerder ontbooden geweest te coomen bijde heeren gedeputeerde opde Staeten Camer alwaer gecompareert sijnde worden hem voorgehauden dry poincten de beede aengaende opde welke ex tempore hij moste geven solutie ende bericht dwelck gedaen sijnde is dairnair bijden heeren gedeputeerde geresolveert van alles te doen rapport aende Staeten Generael dwelck oyck gedaen sijnde is bijden selve de saeke wederom gesonden aenden voors. raedt van Staete ten eijnde om te adviseren ofte sij wisten enich nairder ofte beter middel wairbij de dorpen met eenen betaelen mochten gestaen als de middelen bij ons voorgeslaegen, dwelck inden voors. raedt den vierden juny over gegeven sijnde is dair nair wederom aen allen den heeren vanden Raedt gerecommandeert ende nair alsoo lange sollicitatie ende veel nair loopens den voors. raedt quaelyck tot de saeke sijnde geaffectioneert int eijnde heeft verclairt tot egeene subdivisie te connen ver­staen mair om ons vande dubbelde betaelinge te ontlasten men soude moeten gaen bij RETORSIE op het quartier van Antwerpen, dwelck geconsulteert sijnde metten heer tresorier VAN GOCH heeft deselve goetgevonden aengesien hij wiste dat den PRINCE hier toe niet en was genegen dat de saeke soude worden weder­hauden voor dese tijt tot de wedercompste van Sijne Excellen­tie inden Haege over welke resolutie gesprooken hebbende metten voors. GREFFIER MUSCH heeft deselve belooft ende ver­seekert dat ZWEERIUS gedeurende d'absentie vanden PRINCE niet en soude executeren ende dat de saeke soude worden gestelt in handen van Sijne Excellentie belovende dair beneffens dat ingevalle de voors. ZWEERIUS mette executie soude willen continueren datmen iemants


blad 12

terstonts soude seijnden inden Haege hij soude daerop doen geven surceantie ende overmits hier inne anders niet conde worden gedaen, heeft bij advis vanden HEERE GOCH tselve alsoo moeten laeten blijven ende vertrocken vuyt den Haege den 18.6.1631 is den 19.6.1631 gecomen tot huys alsoo nair het vertreck vanden voirs. deelen om dese saeke int particulier gevaceert vanden 23.5 - 19.6 = 28 dagen = 168 gl.; de kwar­tierschout was dus genoodzaakt langer in Den Haag te blijven waardoor zijn provisiegeld opraakte en heeft daarom vanuit Den Haag zijn dienaar moeten sturen naar Helmond die 9 dagen onderweg was met verteringen en vracht samen 7 gl.; ook heeft een zekere VAN RAESVELT hem in Den Haag verzocht te Brussel te verkrijgen 'veranderinge van een paspoorte om te reijsen naer Spae' heeft van Gerwen daarover geschreven en een expres gezonden en uiteindelijk is dit verkregen hetgeen moge blijken uit diverse brieven - totale onkosten 45 gl.; extra bodelonen in de maanden mei en juni 16 gl.; 27.6.1631 kwar­tiersvergade­ring te Helmond 6 gl.; brief ontvangen van LUITE­NANT MARON en betaald 2 gl. 10 st.; ondanks de belofte van griffier MUSCH bleef SWEERIUS doorgaan met executies op de dorpen en de kwartierschout heeft daarom een request opgesteld en dat meegegeven aan STOCKELMANS uit Oirschot die naar Den haag werd gestuurd - bode 20 st.; 8.7.1631 brief van de secre­taris van BREDERODE - de tamboer betaald 2 gl. 10 st.;


blad 13

wederom was een tamboer door ZWEERIUS gezonden naar Helmond en diverse dorpen van Peelland in verband met de betaling van de bede en bovendien had het request dat Stockelmans had meegeno­men geen zoden aan de dijk gezet en verzocht men MR. ADOLF BECX om naar Den Haag te reizen - bode 10 st.; brief van Stoc­kelmans van Oirschot naar Sint Oedenrode en vandaar naar Helmond 20 st.; 15.7.1631 wederom een brief van de secretaris van VAN BREDERODE aangaande het slechten van de verdedigings­werken voor Den Bosch - de tamboer betaald 2 gl. 10 st.; 17.7.1631 brief ontvangen van de controleur van 'den train' van Zijne Excellentie de PRINS VAN ORANJE geschreven aan Loon, Tilburg, Oisterwijk, Kempenland en Peelland - bode 3 gl.;

18.7.1631 kwartiersvergadering te Helmond 6 gl.; op die dag een brief ontvangen van de BARON VAN BALANZON commandeur van Breda en gezonden door zeven soldaten en heeft men elk moeten betalen 1 rijksdaalder = 17 gl. 10 st. en voor hun kost 12 st. = totaal 21 gl. 14 st.;
blad 14

20.7.1631 zijn gekomen te Sint Oedenrode ADOLF BECX vanuit Den Haag en JAN PIERRE de schout van Nuenen vanuit Den Bosch en de kwartierschout heeft toen met Becx geschreven aan de griffier van de SG over de executies van ZWEERIUS en daarnaast een request opgesteld voor de SG en voorts aan Becx instructie gegeven van hetgeen hij zou moeten doen waarmee deze op de 21e juli is vertrokken - en aan de schout van Nuenen heeft hij een schrijven meegegeven voor de secretaris van gouverneur BREDE­RODE en heeft meegezonden een acte van commandeur THIENEN waaruit blijkt dat alles deugdelijk was geslecht en de bijbe­horende repartities waarmee hij is vertrokken naar Den Bosch die op de 22e weer terug kwam in Sint Oedenrode en verslag uitbracht van zijn ervaringen verklarende dat door het kwar­tier 200 pioniers zouden gestuurd moeten worden en daarover heeft de kwartierschout op 23.7.1631 een repartitie gemaakt en aan de dorpen gezonden en geschreven dat men niet in gebreke moest blijven om zijn quotum naar Den Bosch te sturen op zondag 27 juli a.s.; 25.7.1631 'savonds een brief ontvangen vanuit het Staatse leger om voor de keuken van de PRINS VAN ORANJE te leveren 'brant' - bode 3 gl.; van Gerwen schrijft een brief aan de controleur om te verzoeken Peelland hiervan te ontlasten omdat het leger te Drunen ligt wat onder het kwartier van Oisterwijk ligt en belooft tegelijkertijd een 'gratuiteyt' van 50 gl., zodat het kwartier ombelast bleef - 50 gl.; bode 2 gl. 10 st.; 28.7.1631 brief ontvangen van den heer VAN BREDERODE om van de vier kwartieren, volgens een ordonnantie van de Raad van State 4750 busselen stro te leve­ren - aan de tamboer betaald 2 gl. 10 st.; verteringen voor een nacht van de bode 15 st.; 30.7.1631 kwartiersvergadering en volgens een kwartiersresolutie een request opgesteld een geschreven aan GRAAF HENDRIK VAN DEN BERGE over de 'foullen' op de dorpen van het kwartier die geschieden bij de garnizoe­nen van Roermond, Venlo, Gelder, Straelen en Weert en tevens geschreven aan de secretaris van genoemde Graaf Hendrik in verband met zijn belofte


blad 16

de betaling te verzorgen over de geleverde paarden in 1629 en deze brieven doorgestuurd naar ANTHONIE CANTERS die namens het kwartier deze post zou overbrengen naar Zijne Excellen­tie - 3 dagen vacatie = 18 gl.; bode naar Oirschot gestuurd om te weten wat men in Kempenland doet met de gevorderde levering van het stro - 10 st.; 2.8.1631 is uit Den Haag gearriveerd MR. ADOLF BECX die daar is geweest in verband met de kwestie van de BEDE tegen ZWEERIUS en diens vacatie van 20.7 tot 3.8 - memorie; 3.8.1631 brief ontvangen van de schout van Kempenland die schrijft dat hij hoopt dat van Gerwen morgen in Den Bosch kan zijn om met BREDERODE over de kwestie van het stro te praten- bode 10 st.; 4.8.1631 nar Den Bosch, maar omdat VAN BREDERODE 'smorgens naar het leger te Drunen was vertrokken, heeft hij op diens wederkomst moeten wachten en er is toen uitgebreid gesproken over de levering van het stro, maar omdat men zo moeilijk aan stro kon komen


blad 17

is de levering met 14 dagen uitgesteld - vacatie 4 dagen = 24 gl.; 7.8.1631 brief ontvangen van OVERSTE STAEKENBROECK door een trompetter gebracht 5 gl.; 8.8.1631 kwartiersvergadering te Helmond 6 gl.; volgens een kwartiersresolutie aan STAEKEN­BROECK een brief gestuurd - bode 2 gl.; 9.8.1631 brief ontvan­gen van de kwartierschout uit Kempenland - bode 10 st.; er was een concept van een attestatie opgesteld door Kempenland n.a.v. het schrijven van STAEKENBROECK en van Gerwen zond een bode naar Helmond om van de griffier FABRI eenzelfde attesta­tie te verkrijgen - bode 12 st.; 12.8.1631 met de voors. attestatie aan STAEKENBROECK geschreven en zich verontschul­digd waarom hij als kwartierschout niet zelf kwam - bode 2 gl. 10 st.; 15.8.1631 brief ontvangen van WILLEN SNOIJEN met de boodschap dat de tijding de ronde doet dat het koningsleger zou komen vanuit Weert naar Helmond en Eindhoven en heeft Snoijen geantwoord dat hij zich nader moet laten informeren - bode 12 st.;


blad 18

19.9.1631 kwartiersvergadering 6 gl.; daar werd een accoord bereikt om de schout van Nuenen vanwege zijn activiteiten rond het slechten der verdedigingswerken in Den Bosch 90 gl te betalen door rentmr. FRANCO VAN DEN HEUVEL maar omdat de kwartierschout zich erover beklaagde daarmee niet toe te komen en heeft de rentmr. verzocht nog 20 gl. extra uit te keren - memorie; verzoek gericht aan Kempenland en Oisterwijk om op 22.9.1631 te Oirschot bijeen te komen om te spreken over de beschrijving die uit Den Haag was gekomen, waar werd besloten gezamenlijk naar Den Haag te reizen 6 gl.; 1.10.1631 kwar­tiersverga­dering 6 gl.;

blad 19

9.10.1631 vertrokken naar Den Haag samen met de kwartierschou­ten van Kempenland en Oisterwijk en teruggekeerd 27.10.1631 = 18 dagen = 108 gulden; extraordinaire kosten tijdens deze reis 12 gl.; 31.10.1631 kwartiersvergadering 2 dagen = 12 gl.; voor memorie wordt opgenomen dat de maanden november en december geheel zijn gebruikt voor de 'gemeijne saeke vande conferentie soo tot Brussele als inden Haege dair van niet en wort ge­bracht ten laste van desen quartiere' - memorie; 9.11.1631 bode gezonden naar FRANCO VAN DEN HEUVEL om 'provisie te doen van enich gelt' - bode 10 st.; minuteren grosseren en double­ren van deze rekening groot 20 folio's per blad 4 st. = 4 gl.; vacatie van de heren commissarissen met kwartierschout en griffier anderhalve dag tegen 2 gl. per dag = 21 gl.;


blad 20

vertering tijdens de auditie 30 gl.; somma sommarum van alle uitgaven 1111 gl. en 19 st. en omdat er geen ontvangsten tegen­over staan komt de kwartierschout het bovengenoemde bedrag toe - aldus opgemaakt op 12 juli 1634 te Helmond ten huize van JOOST BECX en ondertekend door de auditeurs. Men authoriseert de kwartierschout over dit bedrag ten laste van het kwartier een repartitie op te stellen.


=================================================================================
196.2 19.05.1631
Specificatie van onkosten over de periode 19 mei 1631 - 19 juli 1632 gedaan vanwege het kwartier Peelland ten huize van JOOST BECX te Helmond.

19.5.1631 verteringen WILLEM SNOIJEN 1-4

18.6.1631 de knecht van de schout 0-15

8.8.1631 kwartiersvergadering WILLEM SNOIJEN 1-19

23.8.1631 kwartiersvergadering 2-0

20.3.1632 schout en anderen verteerd 6-16

9.2.1632 president van Roy toen die uit Den Haag kwam 0-8

29.5.1632 WILLEM SNOIJEN 0-3

29.5.1632 wijn gekocht bij HR. LENAERT CLINCKENBERREN 3-2

4.6.1632 kwartiersvergadering WILLEM SNOIJEN 3-3

23.6.1632 diverse afgevaardigden van Peelland naar het Staatse leger 6-14

29.6.1632 bode naar Oirschot 0-10

8.7.1632 bode vanuit Brussel 0-12

18.7.1632 brief van de gouverneur van Weert waar WILLEM SNOI­JEN naar toe werd gestuurd 7-6

19.7.1632 bode vanuit Brussel 0-10
============================================================­=====================
196.3 juli 1631
Repartitie van de hand van kwartierschout vn Gerwen in verband met de levering van 4000 bossen stro elk van 10 pond op bevel van gouverneur VAN BREDERODE op ordonnantie van de Raad van State voor 3 maanden voor de vier kwartieren samen:

PEELLAND 1440 bossen, OISTERWIJK 1120 bossen, KEMPENLAND 960 bossen en MAASLAND 480 bossen = 4000 bossen


=================================================================================
196.4 11.01.1631
" De oncosten vande executie bijden ontfanger generael van de bede gedaen over het dorp van St.Odenroij sullen moeten ge­draegen worden over t'heel quartier van Peelant ten aensien dat dat dit es de eerste executie om bij allen daer aen exem­pel te nemen ende dat oock alle de dorpen noch seer veel op de bede ten achteren zijn - Actum in 'sHartogenbossch bij mij ondergeschreven ontfanger generael den xi january 1631 ZUERI­US.

Dese executie gedaen bij den sergeant vanden heere VAN BREDE­RODE gouverneur deser stat van 'sHertogenbosche ende omliggen­de forten beloopt met die verteringen bij den sergeant met den soldaten ende PETER VAN HEESSEL president, VAN HEESSEL secre­ta­ris met PEETER ......borgemeester ende andere van .....ende vier geexecuteerde perden loopen in dese somma van 92-9-10"


=================================================================================
196.5 22.04.1631
Ontvangen uit handen van de borgemeester van Rooi 5 rijksdaal­ders.
=================================================================================
196.6 13.01.1631
Heden heeft MATTIJS JORISSEN mij geleverd een missive van de HEER VAN GERWEN SCHOUT VAN PEELANT - actum in 'sHartogenbossch den 13 january 1631 - ZUERIUS.
=================================================================================
196.7 17.01.1631
Volgende kwitantie over een executie te Sint Oedenrode waarbij gesproken wordt over enige personen die in gijzeling gehouden worden, ondertekend door MICHAEL HIECSPOORS.
=================================================================================
196.8 10.01.1631
" Ick ondergeschreven der Hoochmogende Heeren Staeten Generael Raet ende ontfanger generael vanden BEEDE VAN BRABANT authori­sere midts deesen MAERTEN VAN CALIS sergeant vande compangnie vanden welgeboren HEERE VAN BREDERODE gouverneur van Sertogen­bosche met sijn bi hebbende soldaeten te executeeren met landtrecht (?) het dorp van Sint Oijen Roij voirt geene tselve dorp ten achteren is op de beede verscheenen seedert den 9e april 1630 doch en sall den executant onder pretex van deesen aen niemanden hebben te doen ennich overlast ofte moetwilli­cheyt - actum in Sertogenbosch den 10e january 1631 onder stondt ZUERIUS.
=================================================================================
196.9 20.07.1631
Klein briefje met diverse geldbedragen over de bede, hier bedoeld voor de stad Helmond.
=================================================================================
196.10 00.00.1631
Kwitantie over onkosten gemaakt in verband met enkele reizen naar het garnizoen te Weert en ondertekend door LAUWREYNS LUYCAS.
=================================================================================
196.11 april 1631
Specificatie van de hand van de kwartierschout zelf over bodelonen in de maand april:

12.4.1631 brief van overste WIJTENHORST uit Weert 2 gl.

15.4.1631 wederom van dezelfde overste 2 gl. 10 st.

26.4.1631 bode gezodnen naar Weert vice versa 2 gl. 10 st.

9.4.1631 in Den Haag een brief ontvangen van MR. ADOLF BECX geschreven vanuit Den Bosch 6 st.

12.4.1631 brief van de schout van Kempenland 10 st.

10.4.1631 expressebode naar Den Haag i.v.m. 'hoofgelt' 5 gl.

22.4.1631 brief van de schout van Kempenland 10 st.

totaal 13 gl. vi st.
=================================================================================
196.12 mei + juni 1631
Onkosten van verteringen door de kwartierschout en anderen in Den Haag, opgesteld door van Gerwen zelf:

van 23.5.1631 - 19.6.1631 extraordinaire verteringen sinds het vertrek van de DEKEN VAN HILVARENBEEK 13 gl.; 6.5.1631 in Den Haag brieven ontvangen van de Raad van Brabant van Brussel 10 st.; 10.5.1631 in Den Haag brieven ontvangen van MONS. BECX en van FRANCO VANDEN HEUVEL 12 st.; 10.5.1631 brieven van FABRI en BECX ontvangen 12 st.; 14.5.1631 BECX en FRANCO VAN DEN HEUVEL 20 st.; 28.5.1631 brief van BECX 6 st. = 16 gulden.


=================================================================================
196.13 12.08.1631
Briefje vanuit Waalwijk dat de ondertekenaar een bezegelde attestatie en een brief ontvangen heeft van kwartierschout van Gerwen.
=================================================================================
196.14 16.08.1631
Briefje van SNOYEN aan de kwartierschout dat hij in verband met een bezoek aan het klooster te Achel misschien niet op tijd in Helmond kan zijn, maar hij zal proberen 'smaandags 'savonds uiterlijk dinsdag in Helmond te arriveren.
=================================================================================
196.15 23.07.1631
Repartitie in verband met de levering van 200 pioniers voor het slechten der buitenwerken van de stad Den Bosch die op zondag 27 juli zich moeten melden in de stad:

Mierlo 11, Lierop 4, Budel 4, Maarheeze + Soerendonk 8, Bakel 8, Liempde 6, Asten 10, Heeze 11, Zesgehuchten 4, Leende 12, Sint Oedenrode 15, Someren 12, Geldrop 5, Aarle Rixtel 7, Beek 7, Deurne 10, Vlierden 3, Nuenen en Gerwen 9, Nederwetten 2, Tongelre 4, Erp 10, Stiphout 3, Veghel 11, Son 5, Breugel 5, Lieshout 5 en Schijndel 11 = 200 pioniers


inliggend twee memories:

" memorie vanden de legerwercken der stadt 'sHertogenbosch hoe die bij d'eerste smaldeelinghe duer MONS. PARCHAVAL sijn vuytgegeven end eluijt als volgt: Peelant beginnende t'einde deselve kerke aff t'geheel quartie rvan GRAEFF WILLEM mette batterie ende alsoo die lynie loopende voorbij de schanse tegen de Rosmalense kerke tot omtrent de intree vant quartier van GRAEFF ERNEST bij tCAUWATER inclusive mette redoutten ende wercken op deselve lynie gelegen".

" Memorie voor de tweede smaldeelinghe vande resterende leger­werken der stadt 'sHertogenbosch vuytgegeven by den soon van MONS. PERSCHAVAL ende luytt als volgt : inden iersten is Peelant ten laste geleijt bij de tweede smaldeelinghe t'geheel binnen den quartier van Vucht tot aent Fransche quartier met alle de baterijen ende werken daerinne gelegen.
=================================================================================

EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER=================================================================================De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina