Arrondissement antwerpen gemeente wuustwezelDovnload 25.23 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte25.23 Kb.
PROVINCIE ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

GEMEENTE WUUSTWEZEL
Project: Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MINA-raad)

Onderwerp: Verslag van de vergadering dd. 19 juni 2006

Plaats: Raadzaal GC “Blommaert”, Gemeentepark 22 te Wuustwezel
Aanwezig:

Ledenlijst 1: Edwig Van Hooydonck, Louis Bogaerts, Mai Mertens-Van Thillo, Frans Van Hees, Ann Van Deun, Marc Vanbrabant , Raf Van Santvliet, Erik Schrauwen.

Ledenlijst 2: Gerda Baeyens, Marcel Martens, Ludo Reynaerts, Luk Francken.

Secretaris: Geert Van den Berge


Verontschuldigd:

Ledenlijst 1: Joris Elst, Stanny Jacobs, Ivo Schoofs, Koen Bernaerts, Sus Vissers, Hannes Engels, Karel Breugelmans, Wilfried Pockelé.

Ledenlijst 2: Raf Beyers

Afwezig:

Ledenlijst 1: Marieke Berkvens, Gilbert Van Looveren, Frans Arnouts, René Bolckmans, Koen Van Dijck;

Ledenlijst 2: Georgette Herrijgers, Bart Verschueren, Jos Van den Bergh, Luk Mertens.
Inleiding:

De voorzitster verwelkomt de aanwezige leden.


Agendapunten:

 1. Goedkeuring verslag dd. 27 april 2006;

 2. Advies subsidiereglement voor uitvoering van grondontleding;

 3. Kennisname en advies deelbekkenbeheerplannen Weerijs, Kleine Aa, Mark en Beneden Schijn;

 4. Milieuweek 2006: suggesties?

 5. Varia.


1. Goedkeuring verslag dd. 27 april 2006.

De leden keuren het verslag van de vergadering dd. 27 april 2006 goed. Door een afgevaardigde van Natuurpunt wordt de vraag gesteld wat er gaat gebeuren met de opmerkingen en adviezen die binnengebracht werden tijdens het openbaar onderzoek van het gemeentelijk Milieubeleidsplan. Schepen L. Bogaerts antwoordt hierop dat alle opmerkingen en adviezen werden verwerkt in een overwegingsdocument. In dit overwegingsdocument wordt voor elke opmerking aangegeven of de opmerking wordt weerhouden en opgenomen in het definitieve plan of niet. Het definitieve plan dient nog te worden goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2006. Tijdens een volgende vergadering van de MINA-raad zal het definitief goedgekeurde Milieubeleidsplan 2006-2010 toegelicht worden.


2. Advies subsidiereglement voor uitvoering van grondontleding

Schepen L. Bogaerts vat kort samen hoe men tot het huidige voorstel van subsidiereglement kwam. Op de gemeenteraad van 30 januari 2006 werd kennis genomen van het VLD-voorstel om land- en tuinbouwers een jaarlijkse subsidie te verlenen in de kosten voor het uitvoeren van grondontledingen en mestanalyses, tevens werd besloten om dit voorstel verder te onderzoeken en eventueel te verfijnen waarna het besproken zou worden op de gemeentelijke MINA-raad, de gemeentelijke landbouwcommissie en de gemeenteraad. Tijdens de vergadering van de MINA-raad dd. 13 maart 2006 werd over dit onderwerp reeds uitvoerig gediscussieerd. Uit deze discussie bleek dat er verschillende meningen bestaan over het milieuvoordeel dat dit subsidiereglement zou kunnen opbrengen. Ook tijdens de vergadering van de gemeentelijke Landbouwcommissie dd. 10 april 2006 werd dit onderwerp besproken. Op basis van deze besprekingen werd een nieuw voorstel opgemaakt dat nu ter advies voorligt aan de MINA-raad. Dit voorstel zal ook voorgelegd worden aan de gemeentelijke Landbouwcommissie op 27 juni 2006. Tijdens de gemeenteraad van 29 augustus 2006 zal dit uiteindelijk behandeld worden. Tijdens de vorige zitting van de gemeenteraad werd er, voorzichtigheidshalve, reeds een krediet voorzien bij begrotingswijziging om de eventuele subsidies in de toekomst te kunnen uitbetalen.

Een afgevaardigde van Natuurpunt merkt op dat de argumenten, vermeld in de aanhef van het raadsbesluit, tegen het eventueel subsidiëren van mestanalyses, eveneens gelden voor grondontledingen. Bovendien zal een landbouwer volgens haar steeds zoveel mogelijk dierlijke mest op zijn veld brengen, en dan pas (indien nog nodig) zal hij naar kunstmest grijpen. Alles wat hij niet op zijn veld brengt moet hij afvoeren of laten verwerken. Dit kost geld. Daarom zal een landbouwer altijd het maximum toegelaten dierlijke mest op zijn veld brengen, omdat dit economisch gezien voor hem de beste oplossing is. Ook indien hij grondanalyses en een bemestingsadvies in handen heeft dat zegt dat er al genoeg bemest is. Zij stelt ook dat het niet opportuun is om ook aan particulieren een subsidie voor grondanalyses toe te kennen, aangezien een bemestingsadvies de particulier heel vaak naar kunstmest doet grijpen en zo extra bemesting gestimuleerd wordt. De politiek afgevaardigde (VLD) antwoordt hierop dat niet steeds een advies gegeven wordt om kunstmest toe te brengen, maar dat vaak ook het advies gegeven wordt om het organische stofgehalte te verhogen, bij voorbeeld met compost. Regelmatig wordt er ook geadviseerd om niks bij op te brengen op de grond. De erkende laboratoria zijn onafhankelijk.

Een afgevaardigde van Natuurpunt stelt ook de vraag of het niet zinvol zou zijn indien de gemeente kennis zou nemen van de analyseresultaten van de grondanalyses.

De vraag wordt gesteld wat juist bedoeld wordt met “één tussenkomst per inwoner”. Zou dit dan betekenen dat elk lid van het gezin een subsidie kan aanvragen? Indien een gezin bestaat uit meerdere bedrijven zou men wel 2 grondstalen per jaar moeten kunnen krijgen. Kan de pachter of de eigenaar van een perceel voor dezelfde grond een subsidie krijgen? Dit alles moet duidelijker omschreven worden in het subsidiereglement.

Advies:

De MINA-raad geeft gunstig advies met 2 tegenstemmen van de afgevaardigden van Natuurpunt, om bovenvermelde redenen.3. Kennisname en advies deelbekkenbeheerplannen Weerijs, Kleine Aa, Mark en Beneden Schijn

Het decreet integraal waterbeleid bepaalt dat er waterschappen moeten opgericht worden, en dat deze waterschappen deelbekkenbeheerplannen moeten opmaken. De gemeente Wuustwezel behoort (sinds april 2006) tot het Waterschap Mark en Weerijs en het waterschap Het Schijn.

Een waterschap bestaat decretaal uit vertegenwoordigers van volgende ‘waterbeheerders’ of deelgenoten :

-het Vlaamse Gewest

-Provincie(s)

-Gemeente(n)

-Polders en wateringen

Het waterschap heeft volgens het decreet integraal waterbeleid volgende taken: • goedkeuring ontwerp deelbekkenbeheerplan(nen)

 • uitbrengen van een advies op het ontwerp van bekkenbeheerplan

 • opstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren.

DuLo-waterplannen zijn de ‘voorlopers’ van de deelbekkenbeheerplannen. Zij dienden opgemaakt te worden door de gemeente als de gemeente de samenwerkingsovereenkomst had ondertekend. De opmaak van de DuLo-waterplannen was dus niet verplicht. De gemeente kon subsidies krijgen voor de opmaak van deze DuLo-waterplannen.

De opmaak van de deelbekkenbeheerplannen is decretaal vastgelegd en is dus een wettelijke verplichting. Dit wordt dus niet meer gesubsidieerd. Beide plannen dienen via een aparte procedure te worden goedgekeurd.

De ontwerp deelbekkenbeheerplannen werden vastgesteld door de waterschappen. Momenteel loopt er een adviesperiode van 90 dagen, waarna ze definitief kunnen goedgekeurd worden door de waterschappen (september 2006).

Het advies van de MINA-raad dd. 23 januari 2006 over de actieplannen van de DuLo-waterplannen zal worden overgenomen voor de deelbekkenbeheerplannen. Dit advies luidt als volgt:

De MINA-raad geeft hierbij gunstig advies wat betreft de voorgestelde actiepunten onder de voorwaarden dat er met volgende punten rekening wordt gehouden:


 1. Dat bepaalde actiepunten zullen opgenomen en geïntegreerd worden in andere gemeentelijke plannen (bv. Ruimtelijk Structuurplan Wuustwezel, Milieubeleidsplan, enz…);

 2. Dat alle actiepunten uit het actieplan getoetst worden aan de vooropgestelde doelstellingen van het DuLo-waterplan;

 3. Dat bestaande of toekomstige acties (bv. aanleg retentiebekken, afkoppelen van grachten) mee worden opgenomen in het actieplan.


4. Milieuweek 2006: suggesties?

In het Milieujaarprogramma 2006 staat vermeld dat dit jaar opnieuw een milieuweek georganiseerd zal worden. Aan de MINA-raad wordt gevraagd of er suggesties zijn over de invulling van deze milieuweek (of milieumaand).

In 2003 werd er ook een milieuweek georganiseerd. Toen werden er een aantal informatieavonden georganiseerd. Deze avonden waren stuk voor stuk interessant en zinvol, maar de opkomst was bedroevend laag. De tentoonstelling over duurzame ontwikkeling werd wel bezocht door de scholen, maar nauwelijks door andere personen.

Volgende voorstellen kwamen vanuit de MINA-raad: • Eén of meerdere infoavonden, bij voorbeeld over milieusubsidies, duurzaam bouwen,…

 • Bedeling van de plantpakketjes ‘behaag…natuurlijk’, met daaraan gekoppeld een infosessie over ecologisch tuinieren.

 • Infoavond kleinschalige waterzuivering en zoneringsplannen (dit is nog te vroeg, de gemeente zal een infoavond organiseren zo gauw het duidelijk is in welke zones men het afvalwater verplicht zelf zal moeten gaan zuiveren).

 • De tentoonstelling over duurzame ontwikkeling is zeker interessant voor de scholen. Hierbij dient opgemerkt dat de scholen van Loenhout en Gooreind dan zelf voor hun vervoer dienen te zorgen, wat vrij kostelijk is.

 • Voorstel van de afgevaardigde van het onderwijs: In plaats van een tentoonstelling zouden de scholen tijdens de milieuweek of milieumaand elk zelf met een (kleinschalige) actie in verband met milieu naar buiten kunnen komen. De gemeente zet de acties van de scholen in de kijker en ondersteunt ze (logistiek en eventueel financieel). De oproep naar de scholen zou dan wel snel moeten gebeuren aangezien de scholen momenteel hun jaarplanning opmaken.

 • De vraag wordt gesteld of ook de prijsuitreiking van ‘Met belgerinkel naar de winkel’ niet tijdens de milieuweek kan doorgaan. De prijsuitreiking zal echter reeds doorgaan in september. De milieuweek zal pas later doorgaan (wanneer juist is nog niet bekend).


5. Varia.

 1. Behaagactie

Deze zomer zal het gemeentebestuur in samenwerking met Natuurpunt en de MINA-raad voor de tweede keer de actie ‘Behaag..natuurlijk’ organiseren. Vorig jaar werden er 210 plantpakketten (3532 individuele plantjes) verkocht aan 31 verschillende personen.

 1. Overeenkomsten met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Met het PIH wordt een overeenkomst afgesloten om volgende projecten uit te werken:

 • Evaluatie van het bermbeheerplan

 • Update van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

 • Opmaak bosbeheersplannen voor gemeentelijke bossen

 1. Toetreding tot de vzw Bosgroep Antwerpen Noord

De gemeente is toegetreden tot de vzw Bosgroep Antwerpen Noord.

 1. Overeenkomst met vzw De schakel in verband met de ophaling van textiel

Met de vzw De Schakel wordt een overeenkomst afgesloten over de ophaling van textiel. De Schakel heeft twee kledingcontainers in onze gemeente staan.

 1. Verslag per e-mail

De leden die het verslag per e-mail willen krijgen kunnen zich hiervoor opgeven. Dit betekent wel dat zij het verslag niet meer per post thuisgestuurd krijgen. Wie niet aanwezig was op de vergadering en het verslag per e-mail wenst te ontvangen, kan een mailtje sturen naar duurzaam@wuustwezel.be .

 1. Klimaatwijken

In het najaar zal de gemeente deelnemen aan het project klimaatwijken. De gemeente zal haar inwoners uitdagen om in zes maanden (november 2006 – april 2007) acht procent energie te besparen. Een klimaatwijk is een groep van ongeveer 15 gezinnen die in 6 maanden tijd acht procent gas en elektriciteit probeert te besparen in huis. Deze groep woont ofwel in dezelfde straat of wijk of kent elkaar via een vereniging, oudercomité,… In dit project zoeken we naar wijken en groepen die de weddenschap willen aangaan en naar energiemeesters. Een energiemeester adviseert de deelnemers over hoe je thuis energie bespaart. De energiemeester is de gangmaker van een klimaatwijk en verzamelt de meterstanden. De energiemeester krijgt daarom een cursus energiebesparing en enkele nuttige hulpmiddelen.

Timing:


 • Augustus - september: start werving van groepen, wijken en energiemeesters

 • Oktober: vorming van de energiemeesters

 • Oktober: startmoment door de gemeente

 • November: start van de meetcampagne

 • Januari - februari: tussentijdse energieborrel

 • Eind april: einde meetperiode

 • Eind mei of begin juni: slotmoment

Aan de leden van de milieuraad wordt gevraagd om geïnteresseerde groepen/wijken en energiemeesters te zoeken in hun kennissenkring. In het gemeentelijk informatieblad van augustus zal ook een oproep tot deelname gepubliceerd worden.
Gezien er geen punten meer aangebracht worden sluit de voorzitster de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid.
De secretaris i.o., wd.

G. Van den Berge

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina