Art. 1-2 [koninklijk besluit van 20 november 2009 tot vaststelling van de door de dienst voor geneeskundige verzorging van het rijksinstituut voor ziekte- enDovnload 6.38 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte6.38 Kb.

Z.I.V./G.V.

K.B.20-11-2009Art. 1-2


[KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 NOVEMBER 2009 TOT VASTSTELLING VAN DE DOOR DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING VOOR SOMMIGE GENEESHEREN TE STORTEN JAARLIJKSE BIJDRAGE VOOR HET JAAR 2009 EN TOT AANPASSING VAN DE BASISBEDRAGEN VAN DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN, BEDOELD IN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 MAART 2007 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN SOCIALE VOORDELEN VOOR SOMMIGE GENEESHEREN

(Belgisch Staatsblad van 01-12-2009 – ed. 1)Artikel 1. De jaarlijkse bijdrage, bedoeld in artikel 2, § 1, a), van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, wordt, voor het jaar 2009, respectievelijk vastgesteld:

1° op 4.103 EUR, enerzijds, ten gunste van de geneesheren die van rechtswege geacht worden tot het Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 17 december 2008 te zijn toegetreden voor hun volledige beroepsactiviteit;

2° op 2.018 EUR, anderzijds, ten gunste van de geneesheren die binnen de dertig dagen na de bekendmaking van voornoemd akkoord in het Belgisch Staatsblad aan de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen de voorwaarden inzake tijd en plaats hebben meegedeeld waaronder zij overeenkomstig de bedingen van dit akkoord de daarin vastgestelde honorariumbedragen respectievelijk wel en niet zullen toepassen, en waarbij de beroepsactiviteit beantwoordt aan de volgende bepalingen:

* voor de huisartsen:

- de afwijkingen van de honorariumbedragen gelden uitsluitend voor de raadplegingen, afspraken en verstrekkingen in de spreekkamer, buiten de bedingen van het akkoord, maximaal driemaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren;

- de rest van de praktijk vertegenwoordigt minstens drie vierden van het totaal van de praktijk;

* voor de geneesheren-specialisten:

- de afwijkingen van de honorariumbedragen gelden uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen...) voor de ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait) maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren;- de helft van al de verstrekkingen voor de ambulante patiënten moeten worden verricht tegen de vastgestelde honorariumbedragen.

Art. 2. De basisbedragen van, enerzijds, het rustpensioen bedoeld in artikel 4 en, anderzijds, het overlevingspensioen bedoeld in artikel 5 van hetzelfde besluit, worden vanaf 1 januari 2009, vastgesteld op respectievelijk 5.035,02 EUR en 4.195,97 EUR per jaar.

Art. 3. Het formulier voor het aanvragen van de sociale voordelen, bedoeld in artikel 2, § 2, van het konklijk besluit van 6 maart 2007 wordt vervangen door het in bijlage opgenomen model.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.]De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina