Artikel 1 AlgemeenDovnload 29.57 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte29.57 Kb.
WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR HET PROVINCIAAL KOORFESTIVAL

Artikel 1 - Algemeen


De Provincie West-Vlaanderen organiseert bij besluit van de deputatie een driejaarlijkse festivalcyclus voor koren.

De resultaten van de selectieprocedure tijdens de festivalcyclus dienen als basis voor de toekenning van de provinciale subsidies aan liefhebbersverenigingen voor koorzang.Artikel 2 – Voorwaarden


De koorfestivalcyclus staat open voor alle gemengde koren, vrouwen-, mannen-, jeugd- en kinderkoren, die voldoen aan volgende 5 voorwaarden:

 1. het koor is een feitelijke vereniging of een vzw, gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam in West-Vlaanderen, met als doel de amateuristische beoefening van koorzang;

 2. het koor kent een continue werking met reguliere onbezoldigde leden;

 3. het koor telt minimaal twaalf leden exclusief dirigent en begeleider(s);

 4. het koor bestaat op het ogenblik van inschrijving ten minste één jaar in zijn huidige bezetting;

 5. het ensemble voert een boekhouding en aanvaardt de administratieve en financiële controle van de Provincie.

Koren komen niet in aanmerking voor selectie indien: • het dossier te laat werd ingediend;

 • het dossier onjuiste gegevens bevat of blijk geeft van een niet correcte zakelijke werking;

 • het dossier niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 3 – Cyclus


De driejarige cyclus van het Festival ziet er als volgt uit:

1e jaar: schriftelijke selectie

Indiendatum: 15 april 2015

Bekendmaking schriftelijke selectie en richtlijnen: juni 2015

2e jaar: auditieconcerten

Auditieconcerten: 15 oktober 2015 - 15 april 2016

Bekendmaking selectie en richtlijnen voor de finale: juni 2016

3e jaar: Finale Provinciaal Koorfestival: 2017

Indien het derde cyclusjaar niet kan plaatsvinden omwille van het Vlaams regeerakkoord, zal de haalbaarheid van een finale eind 2016 onderzocht worden.

Artikel 4 – Jury


De deputatie stelt de jury samen.

De jury (schriftelijke selectie en auditieconcerten) bestaat uit ten minste drie niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury van de Finale van het Festival, bestaat uit minstens vier niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury voor de selectie en de Finale kan dezelfde zijn. De jury wordt bijgestaan door een secretariaat (dienst cultuur).

De deputatie bekrachtigt de uitspraken van de jury. Tegen de uitspraak van de deputatie is geen beroep mogelijk.
Artikel 5 – Inschrijvingsdossier

De schriftelijke selectie gebeurt op basis van een inschrijvingsdossier. Het dossier bestaat uit volgende documenten: 1. het ingevulde inschrijvingsformulier;

 2. een ledenlijst van het koor met vermelding van naam, voornaam, gemeente, geboortedatum, stemsoort en datum van aansluiting bij het koor per lid;

 3. de samenstelling van het bestuur van de vereniging;

 4. een recente foto van het koor;

 5. een recente geluids- of video-opname van minimaal 8 minuten, waarvan minstens 1 fragment van 2 minuten ‘a capella’ koormuziek (onbegeleide koorzang); de geluids- of video-opname wordt begeleid door een document waarop datum van opname wordt vermeld, en een lijst met titel compositie, naam componist en duurtijd van elk fragment;

 6. een CV van het koor en een werkingsverslag van het afgelopen jaar;

 7. de programmatie van minstens het eerstvolgende jaar;

 8. een programmavoorstel voor het auditieconcert dat zou worden uitgevoerd bij eventuele selectie (minimum 25 en maximum 35 minuten zang), waarin minstens 1 ‘a capella’-werk( onbegeleide koorzang) in voorkomt;

 9. een programmavoorstel voor de finale dat zou worden uitgevoerd bij eventuele selectie (minimum 30 en maximum 40 minuten zang), waarin minstens 1 werk ‘a capella’-werk (onbegeleide koorzang) in voorkomt;

 10. het financieel verslag (afrekening) van het voorbije werkingsjaar;

 11. de begroting voor het komende werkingsjaar.

Artikel 6 – Indiendatum

De inschrijving dient uiterlijk op 15 april 2015 op de daartoe bestemde formulieren gericht te worden aan Provincie West-Vlaanderen, Dienst Cultuur – Cel Kunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge.
Artikel 7 – Schriftelijke selectie

De ingediende dossiers worden beoordeeld door de jury voor wat betreft punten 1 tot en met 9. De administratieve beoordeling (punten 10 en 11) gebeurt door de Dienst Cultuur. Er worden maximum 12 koren geselecteerd voor deelname aan de auditieconcerten, deze 12 koren krijgen de titel “provinciaal geselecteerd koor”. Uiterlijk op 30 juni 2015 worden de geselecteerde koren bekendgemaakt met een korte motivering aan alle koren die meedongen. Tegelijk worden de concrete richtlijnen i.v.m. de auditieconcerten bezorgd.


Artikel 8 - Auditieconcerten

Tijdens elk auditieconcert treden minstens twee koren op. Er worden maximum 6 auditieconcerten georganiseerd. De auditieconcerten moeten plaatsvinden tussen 15 oktober 2015 en 15 april 2016.

De koren maken onderling de nodige afspraken en bezorgen de data en het programma van de concerten aan de administratie uiterlijk op 15 september 2015.
Uit het voorgesteld programma moet de eigenheid van het koor blijken.

Elk geselecteerd koor neemt minstens 1 ‘a capella’-werk (onbegeleide koorzang) op in het programma.

Enkel indien de eigenheid van het koor vereist dat het afzonderlijk optreedt kan, bij uitzondering, overwogen worden om toch een extra auditieconcert te laten plaatsvinden. De aanvraag hiertoe moet grondig worden gemotiveerd door het koor en zal slechts bij zeer grote uitzondering worden toegestaan door de deputatie.

Op het einde van het laatste auditieconcert maakt de jury de rangschikking op en maakt de selectie van de drie finalisten aan het publiek bekend, onder voorbehoud van goedkeuring door de deputatie. Alleen de drie hoogst gerangschikte koren nemen deel aan de Finale van het Provinciaal Koorfestival.


De drie hoogst gerangschikte koren krijgen de titel “provinciaal genomineerd koor” en nemen deel aan de Finale van het Provinciaal Koorfestival.

Uiterlijk op 30 juni 2016 worden de selectie en de richtlijnen voor de Finale bekendgemaakt. Alle deelnemende koren ontvangen een schriftelijk juryrapport.

Indien het derde cyclusjaar niet kan plaatsvinden omwille van het Vlaams regeerakkoord, zal de haalbaarheid van een finale eind 2016 onderzocht worden.

Artikel 9 – De Finale van het Festival

De uiteindelijke samenstelling en het programma van de Finale worden door de jury in overleg met de drie finalisten vastgelegd. Uit het voorgestelde festivalprogramma mag de eigenheid van het koor blijken. Dit programma kan identiek zijn aan het programma van het auditieconcert. De Finale wordt beoordeeld door de jury. De uitslag wordt tijdens de afsluitende proclamatie van de finalenamiddag bekend gemaakt door de jury, onder voorbehoud van goedkeuring door de deputatie. Aan de finalisten wordt een geldprijs toegekend naargelang hun rangschikking. Het bedrag van de prijzen voor de laureaten wordt bepaald door de deputatie. Na afloop van het festival ontvangen de drie finalisten een schriftelijk juryrapport.
Artikel 10Kosten

Alle kosten i.v.m. het opstellen en inzenden van de dossiers zijn voor rekening van de deelnemende ensembles.

Alle rechtstreekse kosten en baten die voortkomen uit de organisatie van de auditieconcerten zijn voor rekening van de koorbesturen.
De kosten voor de organisatie van de finale zijn voor rekening van de Provincie.

De Provincie stelt enkel een piano ter beschikking van alle deelnemende koren. Koren die andere begeleidingsinstrumenten wensen te gebruiken moeten zelf voor die instrumenten instaan.

De reiskosten van de deelnemende koren zijn ten laste van de provincie West-Vlaanderen. De terugbetaling gebeurt als volgt: na de finale ontvangt elk koor een schuldvordering en een verantwoordingsstaat. Is de reis gebeurd met een bus dan dient de schuldvordering teruggestuurd, samen met de gekweten factuur. Gebeurde de reis met eigen wagens, dan dient de verantwoordingsstaat teruggestuurd. De terugbetaling mag het bedrag niet overschrijden dat de reis zou kosten, berekend volgens de tarieven van het openbaar vervoer.
De vereiste documenten moeten de administratie bereiken binnen de twee maanden na de finale.
Artikel 11 – Deelnemingspremie

De deelnemingspremies worden enkel toegekend aan de 3 koren die deelnemen aan de finale van het festival. Een premie bedraagt 500 euro en is gelijk voor alle deelnemende koren. De deelnemingspremie wordt automatisch toegekend naar aanleiding van de deelname. De in aanmerking komende koren dienen geen extra formaliteiten te vervullen voor het verkrijgen van deze premie.

Artikel 12 – Werkingssubsidie

De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan de maximum 12 koren die geselecteerd werden uit de schriftelijke selectieronde en deelnemen aan de auditieconcerten. Maximum 12 geselecteerde koren krijgen gedurende 3 jaar een werkingssubsidie, startend met het tweede cyclusjaar. Het bedrag, per jaar, is 2.000 euro en is voor de 12 geselecteerde koren gelijk. De subsidie wordt elk jaar op basis van het ingediende dossier toegekend door de deputatie.

Artikel 13 - Subsidieaanvragen

De subsidieaanvragen moeten gericht worden aan de Provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur – Cel kunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Uiterlijke indiendata voor de subsidieaanvragen zijn:


Voor 2016: 15 mei 2016

Voor 2017: 15 mei 2017 (cfr artikel 17)

Voor 2018: 15 mei 2018 (cfr artikel 17)
De subsidieaanvraag bestaat uit volgende documenten:


 • het ingevulde aanvraagformulier

 • de afrekening van het afgelopen werkingsjaar

 • een begroting voor het komende jaar

 • een werkingsverslag met bewijsmateriaal

 • de programmatie voor het volgende jaar

 • een herkenbaarheidsverslag (gebruik provinciale logo).

Artikel 14 – Provinciale herkenbaarheid

De gesubsidieerde verbindt zich ertoe de Provincie expliciet te vermelden in al zijn communicatie met derden en met het publiek. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt bepaald door de deputatie conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen.
Artikel 15 - Discussie
De deputatie beslist in alle gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

De Provincie West-Vlaanderen neemt geen verantwoordelijkheid op zich inzake aansprakelijkheid, risico’s en eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het deelnemen aan het auditieconcert/finale, overkomen aan hetzij de deelnemende groepen, hetzij aan de leden.
Artikel 17 – Overheveling bevoegdheid

§1. De in dit subsidiebesluit verleende toelagen gelden in het licht van het Vlaams regeerakkoord voor de legislatuur 2014-2018 voorwaardelijk.

Het Vlaams regeerakkoord bepaalt immers dat de provincies “de persoonsgebonden bevoegdheden verliezen , net zoals de mogelijkheid om opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing ”.
§2. Indien de provincie West-Vlaanderen ingevolge een beslissing van de Vlaamse overheid (decreet, besluit van de Vlaamse regering en/of ministerieel besluit) niet meer bevoegd is voor het beleidsdoelstelling waartoe dit subsidiebesluit behoort en/of de financiële middelen ervoor werden overgeheveld naar Vlaanderen of één of meerdere gemeenten, dan zal de provincie hen, als rechtsopvolger inlichten over de subsidies die de provincie zich had voorgenomen om te betalen.
Artikel 18 - Instemming

Door hun inschrijving aanvaarden de deelnemers dit reglement.

Gedaan te Brugge in zitting van 11 december 2014

De Provinciegriffier De Voorzitter-GouverneurGeert ANTHIERENS (get.) Carl DECALUWE (get.)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina