Astrologie en jodendomDovnload 122.1 Kb.
Pagina1/4
Datum26.08.2016
Grootte122.1 Kb.
  1   2   3   4
ASTROLOGIE EN JODENDOM
Door: Rabbijn mr. drs. R. Evers
Hoewel in de Tora astrologie niet expliciet vermeld wordt, gaan vele passages in Leviticus zeker over astrologische magie zoals "Wendt u niet tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers, tracht niet door deze u te verontreinigen"(Vajikra 19:31). Hoewel onze Wijzen de mogelijkheid erkennen, dat astrologen de toekomst zouden kunnen voorspellen door naar de sterren te kijken, meenden zij toch dat zij zich inhoudelijk vergisten bij het uitleggen van de tekenen.
Iedereen heeft een mazzal

Op verschillende plaatsen in de Talmoed wordt gesteld dat iedereen een mazzal (gesternte) heeft, een speciale ster die hem/haar beschermt (B.T. Sjabbat 53b). Dit mazzal is in staat tot een hogere perceptie van dingen, die de mens zelf niet eens merkt (B.T. Sanhedrien 94a). Niet alleen mensen worden beïnvloed door de sterren, er is zelfs geen blaadje gras op aarde dat niet een beschermengel in de Hemel heeft, die het een `tik' geeft en zegt `groei!'. Volgens sommige Geleerden uit de Talmoed bestaat er een direct verband tussen de Hemelse tekenen en de aanleg van mensen.


Het volgende is een citaat uit B.T. Sjabbat 156a: "Aldus stond genoteerd in het notitieboekje van Rabbi Jehosjoe'a ben Levi: wie geboren is op zondag zal `iemand zijn zonder een zaak in hem'. Wat betekent `zonder een zaak in hem'? Betekent dit misschien zonder enige verdienste (niets kan in zijn voordeel gezegd worden)? Dit kan niet het geval zijn want Rav Asji zei: ik ben geboren op zondag! Het moet dus zeker betekenen dat iemand die op zondag geboren wordt, geen enkele slechte eigenschap heeft. Maar aan de andere kant heeft Rav Asji ooit eens gezegd dat hij en Dimi ben Kakoezta geboren waren op de eerste dag van de week: " Ik ben koning geworden (voorzitter, de grootste geleerde uit zijn tijd) maar hij is roverhoofdman geworden!" Hieruit volgt, dat geboorte op zondag tot een extreme persoonlijkheid leidt: zo iemand is volledig rechtvaardig of volledig slecht. "Waarom is dat zo? Omdat licht en duisternis geschapen werden op zondag".
Geboren gedurende de rest van de week

Hij die geboren wordt op maandag zal een slecht humeur hebben. Waarom is dat zo? Omdat de wateren op maandag werden verdeeld in boven  en onderwateren (door zijn karakter zal hij mensen van zich vervreemden en als humeurig ervaren worden).


Iemand die geboren wordt op de derde dag van de week zal rijk en onbeheerst zijn. Waarom is dat zo? Omdat de vegetatie en de planten op de derde dag geschapen werden (gras groeit snel en mengt zich constant met andere planten).
Hij die geboren is op de vierde dag van de week zal wijs en helder zijn. Waarom is dat zo? Omdat op woensdag de hemellichamen werden opgehangen.
Iemand die op donderdag geboren wordt, zal veel liefdadigheid en menslievendheid bedrijven. Waarom is dat zo? Omdat de vissen en de vogels toen geschapen werden.
Hij die geboren wordt op een vrijdag zal `zoekende' zijn. Rav Nachman ben Jitschak verklaarde dat dit betekent: iemand die zoekt om goed te doen (net zoals men op vrijdagmiddag de Sjabbat voorbereidt, hetgeen een mitswa/goede daad is; zo zal deze persoon altijd naar goede daden streven).
Iemand die geboren wordt op Sjabbat, zal sterven op Sjabbat omdat de heiligheid van de Sjabbat wegens zijn geboorte ontwijd moest worden. Rabba zoon van Rabbi Sjila voegt hier aan toe dat hij een `groot en heilig mens' genoemd zal worden.
Immuun voor de planeten

Rav Chanina zei : "De invloed van de sterren geeft wijsheid, de planetaire uitstraling geeft rijkdom en Israël staat wèl onder invloed van het gesternte". Rabbi Jochanan houdt echter vol dat het Joodse volk immuun is voor de invloed van de planeten. Rabbi Jochanan kon zijn gelijk bewijzen uit de volgende vers: "Zo zegt G'd, leer niet van de andere volkeren en wees niet ontmoedigd bij de tekenen van de Hemel want andere volkeren worden daardoor teleurgesteld"(Jeremia 10:2). Israël wordt dus niet ontmoedigd door tekenen uit de Hemel. Ook Rav is van mening dat Israël niet wordt geraakt door de invloed van de sterren. Rav Jehoeda zegt in Rav's naam: "Hoe weten wij dat Israël immuun is voor invloeden vanuit het gesternte?" Omdat er geschreven staat: "en G'd bracht Awraham naar buiten"(Beresjiet 15:5 e.v.). Dit zinsdeel vormt een onderdeel van een discussie tussen G'd en Awraham. Awraham beklaagde zich bij G'd over het feit, dat hij geen kinderen had: "Heer van de wereld, diegenen die in mijn huis geboren werden, die zullen mijn erfgenamen zijn"(ibid. 3), "Dat is niet waar", antwoordde G'd, "maar diegene die uit jezelf voorkomt, die zal jou erven"(ibid.4). "Heer van de wereld", huilde Awraham, "ik heb naar mijn gesternte gekeken en ik heb gezien dat ik geen kinderen zal krijgen". "Stop met dat sterren kijken, want Israël staat niet onder invloed van de planeten". "Wat is jouw berekening? Omdat Jupiter in het westen staat? Ik zal het omdraaien en Jupiter in het oosten plaatsen".


Een goede daad kan veel veranderen

Ook uit een verhaal van de geleerde Sjemoe'eel leren we dat Israël niet onder invloed van de sterren staat. Sjemoe'eel en Ablat (een heidense geleerde) zaten eens bij elkaar toen er een aantal mensen langskwamen op weg naar hun werk. Ablat zei toen tegen Sjemoe'eel: "Die man die daar voorbij gaat, zal niet terugkeren want een slang zal hem bijten en hij zal sterven". "Als hij joods is", zei Sjemoe'eel, "zal hij terugkeren". Terwijl zij daar zaten kwam de bewuste man terug. Ablat stond op en wierp zijn last van hem of en vond daarin een slang in tweeën gesneden. Sjemoe'eel zei toen tegen hem: "Welke goede daad heb je verricht?". "Iedere dag verzamelen wij ons brood en delen het bij het eten. Maar vandaag had één van ons geen brood en hij voelde zich beschaamd. Ik ben naar hem toegegaan en heb hem gerustgesteld met de verzekering, dat ik hem zou ontzien bij het inzamelen van het brood. Toen ik bij hem kwam deed ik net alsof ik brood van hem nam zodat hij niet te schande zou staan". "Je hebt iets zeer goeds gedaan", zei Sjemoe'eel toen tegen hem. Daarna hield Sjemoe'eel een speech en citeerde de vers: "liefdadigheid redt van de dood" (Spreuken 10:2). Dit betekent dat het niet alleen redt van een onnatuurlijke dood maar ook van de dood zelf'.


Hieruit zien wij dat wanneer men zijn uiterste best doet, het mogelijk is het lot in eigen hand te nemen en onafhankelijk te worden voor de voorbeschikking, die in de sterren vastligt.
De dochter van Rabbi Akiwa

Ook van Rabbi Akiwa leren wij dat Israël niet onder invloed staat van de sterren. Want Rabbi Akiwa had een dochter; astrologen hadden hem voorspeld, dat zij op de dag van haar huwelijk door een slang gebeten zou worden en zou sterven. Rabbi Akiwa was door deze voorspelling zeer bezorgd. Op de dag van haar huwelijk nam zijn dochter een broche en stak de speld ervan in de muur en bij toeval stak zij de pin in het oog van een slang. De volgende ochtend nam zij de broche uit de muur waarop ook de slang volgde. "Wat heb je gedaan", vroeg haar vader. "Een oude man kwam gisteravond aan de deur", antwoordde zij, "en iedereen was zo druk met het huwelijksbanket dat niemand aandacht aan hem besteedde. Ik nam het deel dat mij gegeven was en gaf mijn maaltijd aan hem". "Je hebt iets goeds gedaan", zei hij tegen haar. Daarop legde Rabbi Akiwa zijn gehoor uit, dat liefdadigheid van de dood redt en niet alleen van een onnatuurlijke dood maar ook van de dood zelf.
COMPUTER VOEGT NIEUWE DIMENSIE TOE AAN DE TORA
Door: Rabbijn mr.drs. R.Evers
Bevat de Tora een geheime code? In de mystiekleer (kabbala) wordt hier regelmatig naar verwezen maar het decoderen van de geheimen die de Tora herbergt, heeft pas in het compu­tertijdperk een hoge vlucht genomen. De verklaringsmetho­de Gematria (lett. getallenwaarde) heeft in Nederland nooit grote aandacht gehad. De calvinistische inslag van het Nederlandse jodendom heeft de meer occulte aspecten van de Tora verwaarloosd. Het opmerkelijke feit dat alle ingredi­nten van de Sjabbatviering in het teken staan van het getal zeven werd als interessante wetenswaardigheid aan­vaard maar speelde verder geen rol bij de verdieping van het religieuze gevoelsleven.
In Israël wordt inmiddels op verschillende plaatsen hard gewerkt aan het 'kraken' van de Tora-codes. Dr. Moshe Katz en Menachem Wiener van het Technion in Haifa proberen op deze manier de G'oddelijke oorsprong van de Tora te bewij­zen. De Tora-tekst wordt in de computer ingevoerd, in een matrix gezet waarna de computer opdracht krijgt het minima­le interval te berekenen tussen de letters van een opgege­ven woord of begrip. De eerste en laatste letter van dat woord definiëren de tekst waarbinnen dan verder gezocht wordt naar gerelateerde waarden en begrippen. Op deze wijze is het Rabbi Ja'akov Auerbach, linguïst in Jeruzalem, gelukt de Golf-oorlog, de Franse Revolutie, de Holo­caust, het Dreyfus-proces, de aanslag op president Anwar Sadat en de AIDS-epidemie terug te vinden in de Tora.
Numerieke waarden

De getallenwaarde-methode (Gematria) zet de letters van een woord om in hun numerie­ke waarde. Woorden met dezelfde numerieke waarde kunnen elkaar verklaren maar kunnen ook verschillende facetten van een hoger begrip tot uitdrukking brengen. Zo heet de doodsengel in het Hebreeuws Sama'él, dat in getallenwaarde 131 is. De naam Eich­mann is eveneens 131. Daarnaast bestaat de 'verborgen' getallenwaarde: de z-klank schrijven in het Nederlands als 'zet'. Hetzelfde geldt voor het Hebreeuws. Optelling van de 'verborgen' letters van de naam Sama'él levert het getal 254 op, het­geen ook exact de getallenwaarde is van de naam Hitler, de drijvende kracht achter de man, die de Endlösung in de praktijk bracht.

De gematria-methode, die zelfs door de 'eenvoudige' ver­klaarder Rasji (1040 - 1105) her en der gebruikt wordt om problematische Tora-passages te verklaren, wordt door de computer-analyses alleen maar versterkt. Zo werd bijv. vlak voor de episode van de Zondvloed, aan het begin van het vijfde hoofdstuk Genesis, waar een opsomming van de nakome­lingen van Adam gegeven wordt, gevonden dat daar achttien m aal het woord AIDS naast het woord 'in het bloed' voorkomt. Tevens staat daar met de minimale interval-methode het woord 'dood' te lezen.
Geen profetieën

Het kraken van de geheime code van de Tora biedt tot op heden echter geen voorspellin­gen voor de toekomst. De computer is geen profeet en alleen reeds bekende namen of gebeurtenissen kunnen in de Tora worden teruggevonden.


Als we het woord Sadat in Genesis laten zoeken, vinden we ter plekke ook woorden als parade, complot, moord en het jaar­tal 1981.

Toeval is bij deze computer-analyses vrijwel uitgesloten. Dezelfde berekeningen werden losgelaten op de Samaritaanse Tora. Het verschil tussen de joodse en Samaritaanse Tora-rollen zit in de taalkundige structuur. Eeuwenlang stonden de joodse Wijzen voor het raadsel van de vele spellingsaf­wijkingen, die onze Tora voor identieke woorden gebruikt. Zo wordt Menora soms met, soms zonder 'waw' gespeld. In de Samaritaanse Tora-rollen zijn die variaties gelijkgetrok­ken. Elk woord Menora wordt met een waw gespeld. Deze verandering bij de Samaritanen maakt de verborgen codes onvindbaar. Computer-analyses van de Samaritaanse rollen gaven dus niet die resultaten, die de traditionele Tora­tekst geeft.


Geloofsversterking

Demonstraties van de bevindingen van de computer leidden bij veel mensen tot een verdieping van hun geloof in de aloude waarden van de Tora. De aanwezigheid van een gecom­pliceerde code zou minimaal aantonen dat de Tora niet door mensenhanden geschreven kon zijn. Bijbelcritici uit de afgelopen honderd jaar bewezen hun theorie, dat de Bijbel door verschillende personen geschreven zou zijn, door te wijzen op het feit dat alleen de G'dsnaam Elokiem in het eerste hoofdstuk van Genesis voorkomt. Pas in het tweede hoofdstuk verschijnt het Tetragrammaton, de vierletterige G'dsnaam. De computer toont echter aan, dat de Schepping zowel met de naam Elokiem, dat het strenge recht symboli­seert, als met de vierletterige G'dsnaam, die medelijden representeert, ontstond. Wanneer we vanaf de eerste keer dat Elokiem voorkomt in de Tora telkens 64 letters ver­springen, verschijnt het Tetragrammaton (64 is de getallen­waarde van het woord dien = streng recht). Op deze wijze wordt de uitspraak van onze wijzen, dat de Schepping een mengsel was van streng recht en barmhartigheid recht ge­daan. De computer toont dus aan dat de Tora door één auteur werd geschreven maar tevens wordt het G'ddelijke karakter van de Tora in het voetlicht geplaatst. Een gewoon mens zou nooit in staat zijn zo'n code in te voeren.


De computer-analyse van de Tora staat nog in de kinder­schoenen. Toch zijn de resultaten verbluffend. Een oude traditie stelt, dat G'd de leidende Rabbijnen van alle generaties al aan Adam verteld heeft. De namen van 150 toonaangevende geleerden zijn reeds opgespoord en ver­schij­nen in de Tora met hun geboorte- of overlijdensdatum, een kans van één op de miljard. In de hoofdstukken 11 en 12 van Exodus staat de naam van Maimonides (RaMBaM) verbor­gen, zijn hoofdwerk Misjne Tora (zijn codex) en zijn ge­boorteda­tum (14 Nisan 1135).
De traditionele uitleggingen van onze Wijzen krijgen via de computer veel meer basis in de Tora-tekst zelf. Jakob zag de Jakobsladder in een profetische droom (Gen. 28:10 e.v.) De Talmoed zegt dat Jakob toen op de berg Zion lag. Met de code 26 (de gematria van de vierletterige G'dsnaam) werd het woord Zion uit de desbetreffende passage gelicht. Jakob verklaart dat op die 'makom' (= plaats) G'd in sterke mate voelbaar was. Opvallend is, dat de vierletteri­ge G'dsnaam gekwadatreerd precies de getallenwaarde van 'makom' ople­vert (102 + 52 + 62 + 52 = 186).
In de Tora-afdelingen, waarin de vloeken tegen het joodse volk vermeld staan, verschij­nen de woorden Führer, Sama'él, koning der Nazi's, Hitler, Sjoa, Auschwitz en uit de drie klein geschreven letters in de Esterrol, bij het ophangen van de tien zonen van Haman, rolt het jaartal waarin ook de tien Nazi-beulen werden opgehangen (1946).
De bevindingen van de Israëlische computer-experts werden in Engeland voorgelegd aan de Royal Statistical Society. Geen statisticus kon verklaren waarom deze resultaten wel uit de Tora rolden maar niet verschenen in enige andere tekst.

De afgelopen honderd jaar heeft de wetenschap de religie een stevige knauw gegeven. De mensheid raakte geïmpo­neerd door uitdaging en de nieuwe ontwikkelingen, die de weten­schap in het vooruitzicht stelde. Religie werd ouderwets. De computer is bezig aan te tonen dat er iets bovenmen­selijks in de Tora gaande is. Een eye-opener voor ieder, die wil zien.Big Bang en Big Crunch
Door: Rabbijn R. Evers
Wij tellen vanaf de Schepping. Het Jodendom was de eerste traditie met een duidelijk beeld van het begrip tijd, hetgeen volledig ontbreekt in de Griekse klassieke filosofie. Wij kennen een duidelijk beginpunt, de Schepping, de centrale as waar de aardse geschiedenis om draait, de Openbaring op de berg Sinaï, en ook de eindtijd wordt min of meer duidelijk aangegeven.
6000 jaar

Volgens onze traditie zal deze wereld, zoals wij die in de huidige gedaante kennen, zesduizend jaar voortduren. In het zevende duizend jaar - een beetje analoog aan de zevende dag, de Sjabbat - zal de Masji’ach komen en daarna verdwijnt al het geschapene weer in de G'dheid, the big crunch. De gewone wereld van zesduizend jaar wordt in de Joodse traditie onderverdeeld in drie blokken van tweeduizend jaar.

De eerste tweeduizend jaar waren zonder Tora. In het jaar 1948 na de Schepping stond Awraham, onze eerste Aartsvader, op, en begon met het verspreiden van Torakennis. De Tora werd gegeven in het jaar 2448 na de Schepping, en het tweede blok van 2000 jaar was de periode waarin de Tora gegeven werd en uiteindelijk ook de Mondelinge Leer (Misjna en Talmoed, de essentie van het Jodendom) werd opgeschreven. De laatste tweeduizend jaar van de zesduizend jaar die wij te gaan hebben in deze G'dsverduistering, wordt het tijdperk van de Masji’ach genoemd.
Vrijdagnamiddag

Op dit moment zitten wij met het Joodse jaar 5767, terugvertaald naar dagen van de week, op vrijdagmiddag. Kenmerken van vrijdagmiddag zijn de rationalisatie en versnelling van alles wat er gebeurt. In de traditioneel Joodse gezinnen is vrijdagmiddag rush hour. Als de voortekenen ons niet bedriegen, lijkt de komst van de Masji’ach een langzaam maar zeker proces. Het mag ons niet verwonderen, dat sommige theologen uit de twintigste eeuw een verband zien tussen de holocaust en de oprichting van de Staat Israël: de overwinning van de hoop na een korte maar uiterst hevige catastrofe. De staat Israël vormt echter niet de vervulling van de Messiaanse verwachting. Tussen Messianisme en Zionisme bestaat duidelijk onderscheid. Het laatste is een historische beweging, het eerste een apocalyptische toestand. Maar historie en heilsgeschiedenis zijn niet altijd duidelijk van elkaar te scheiden.


Groei naar eenheid

Is er ook in de wereld rondom het Jodendom sprake van een groei naar monotheïsme. Een trend die de inleiding zal vormen op vervulling van de profetie van Zecharja 14:9: "Op die zal G'd de enige zijn en Zijn naam de enige". Het Jodendom kent weinig dogma's maar één stelling vormt het absolute fundament: "Hoor Israël, G'd is onze G'd, G'd is Een" (Devariem 6:4). De eeuwenoude traditionele

betekenis die aan deze fase wordt gegeven luidt: de G'd die nu nog slechts onze G'd is, zal eens de Enige G'd zijn voor alle volkeren.
Messiaanse tijden

De Messiaanse tijden hoeven niet als een donderslag bij heldere hemel aan te breken maar kunnen ook op een natuurlijker wijze en langzamerhand ontstaan, waarin steeds meer stukjes van de puzzel op hun plaats vallen. Langzamerhand krijgt de inzameling van de ballingen gestalte naar het Torawoord: "Ook indien uw verstotenen aan het uiteinde van de wereld staan, toch zal G'd u verzamelen en brengen naar het land van uw voorouders en u doen vermeerderen" (Devariem 30:5-6). In de wereld om ons heen zien wij een traag proces van onttakeling van iedere geur van afgoderij, een evolutie in het menselijke religieuze besef, die uiteindelijk zal leiden tot het idee van "G'd alleen".


Big Bang en Big Crunch
Het Jodendom gaat ervan uit dat de wereld vanuit één materieel punt werd geschapen. Dit materiele punt was de funderingssteen op de Tempelberg, waar altijd de Heilige Ark met daarin de Stenen Tafelen en de Tora-rol van Mosje gelegen hebben. Vanuit dit materiele punt dijde het heelal uit, totdat G'd de ongeremde groei van de materie een halt toeriep.

De Tempelberg vormt ook het geestelijk centrum, de navel van de wereld. Langzamerhand zullen alle volkeren zich hierop richten.

Na de komst van de Masji’ach - rond het jaar 6000 na de Schepping - breken er één of twee millennia van ongebreideld zielegenot aan. Gehuisvest in een aards omhulsel van vlees en bloed zullen de zielen ten volle kunnen genieten van G' ds uitstraling, zoals die reeds nu potentieel in de wereld aanwezig is.

Maimonides zegt aan het einde van zijn reusachtige codex (wetboek) dat het enige verschil tussen nu en de tijd van de Masji’ach zal zijn dat wat nu potentieel aanwezig is, dan realiteit zal zijn geworden. De mensheid zal kunnen genieten van de intense, alom tegenwoordige aanwezigheid van het Opperwezen. Geen groter genot bestaat er, geen grotere beloning kunnen wij ons voorstellen. Aan het einde van het zevende of achtste millennium zal de wereld weer ineenschrompelen en verdwijnen in het Opperwezen. Zo ziet de apocalyptische tijdsbalk vanuit het Jodendom eruit. Ik denk dat er geen positiever eindbeeld mogelijk is dan de gedachte dat de hele wereld, het totale universum, weer volslagen op zal gaan en een eenheid zal gaan vormen met G'd.

Door: Rabbijn Mr. Drs. R. Evers  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina