Atheïsme: een irrationele wereldbeschouwingDovnload 21.07 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte21.07 Kb.
Atheïsme: een irrationele
wereldbeschouwing


Dr. Jason Lisle, http://alwaysready.wordpress.com/, 6-1-2009

Dit artikel brengt een van de beste argumenten tegen atheïsme

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)


Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Atheïsten “komen uit de kast”, ze laten meer van zich horen met hun boodschap “dat er geen God is”. Prof. Richard Dawkins1 (de belangrijkste Britse atheïst) moedigt mensen aan die zijn zienswijzen delen om hun mening te laten horen. Als auteur van The God Delusion, zegt Dawkins dat hij de “kinderen wil bevrijden van indoctrinatie met de religie van hun ouders of hun gemeenschap”.[1] Zullen christenen zich voorbereiden om “een antwoord te geven” aan atheïsten? [2]

Materialistisch atheïsme is een van de wereldbeschouwingen die het gemakkelijkst kan weerlegd worden. Een materialistische atheïst gelooft dat de natuur alles is wat er is. Hij gelooft dat er geen transcendente2 God bestaat die de schepping controleert en in stand houdt. Vele atheïsten geloven dat hun wereld­beschouwing rationeel is, en wetenschappelijk. Maar, door het omarmen van het materialisme, heeft de atheïst de mogelijkheid vernietigd van kennis, zowel als wetenschap en technologie. Met andere woorden, als het atheïsme waar zou zijn, zou het onmogelijk zijn iets te bewijzen!

Redeneren betreft het gebruik van de wetten van de logica. Hierin zit vervat de wet van de non-contra­dictie, welke zegt dat je niet tegelijk en in hetzelfde verband A kunt hebben en niet-A. Bijvoorbeeld, de uitspraak: “mijn wagen staat op de parking, en het is niet zo dat mijn wagen op de parking staat” is noodzakelijkerwijs vals door de wet van non-contradictie. Elk rationeel persoon zou deze wet accepteren. Maar waarom is deze wet waar? Waarom zou er een wet van non-contra­dictie bestaan, of enige wet van redeneren. De christen is in staat deze vraag te beantwoorden. Voor de christen is er een absolute standaard voor redeneren; wij moeten onze gedachten vormen naar deze van God. De wetten van de logica zijn een afspiegeling van de manier waarop God denkt. De wet van niet-contradictie is niet zomaar de mening van een persoon over hoe wij horen te denken, maar ze komt voort uit Gods zelf-consistente3 natuur. God kan Zichzelf niet verloochenen (2 Timotheüs 2:13), en als zodanig moet noodzakelijkerwijs de manier waarop God het universum handhaaft non-contradictorisch zijn.

De wetten van de logica zijn Gods standaarden voor het denken. Vermits God een onveranderlijk, soeverein, immaterieel Wezen is, zijn de wetten van de logica abstracte, universele, onveranderlijke dingen. Met andere woorden, ze zijn niet van materie gemaakt - ze zijn altijd en overal van toepassing. Wetten van de logica zijn bepaald door Gods onveranderlijke natuur. En ze zijn nodig voor het logisch redeneren. Dus, rationeel redeneren zou onmogelijk zijn zonder de bijbelse God.

De materialistische atheïst kan geen wetten van logica hebben. Hij gelooft dat alles wat bestaat materieel is - deel uitmaakt van de fysische wereld. Maar wetten van de logica zijn niet fysiek. Je kan je voet niet stoten aan een wet van de logica. Wetten van de logica kunnen niet bestaan in de wereld van de atheïst, maar toch gebruikt hij ze om te kunnen redeneren. Dit is tegenstrijdig. Hij leent van de christelijke wereldbeschouwing om te argumenteren tégen de christelijke wereldbeschouwing. De zienswijze va de atheïst kan niet rationeel zijn omdat hij dingen (wetten van logica) gebruikt die volgens zijn verklaring niet kunnen bestaan.

Het debat over het bestaan van God is een beetje zoals een debat over het bestaan van lucht.[3] Kan u zich iemand inbeelden die betoogt dat lucht eigenlijk niet bestaat? Hij zou dan schijnbaar excellente “bewijzen” aanvoeren tegen het bestaan van lucht, terwijl hij tegelijk lucht inademt en verwacht dat wij zijn woorden verstaan vermits die woorden zich voortplanten door de lucht. Vermits wij zijn bewering kunnen horen en begrijpen, moet ze fout zijn. Evenzo moet de atheïst, in zijn betoog dat God niet bestaat, gebruik maken van wetten van logica die enkel zinnig zijn als God bestaat. Om redelijk te zijn moet zijn argumentatie dus fout zijn.

Hoe zou de atheïst kunnen antwoorden?

● De atheïst zou kunnen antwoorden: “Wel, ik kan best wel redeneren, en toch geloof ik niet in God”. Maar dit verschilt niet van de criticus van lucht die zegt: “Wel, ik kan best wel ademen, maar ik geloof niet in lucht”. Dit is geen rationeel antwoord. Ademen vereist lucht, niet een verklaring van geloof in lucht. Evenzo vereist logisch redeneren God, niet een verklaring van geloof in Hem. Natuurlijk kan de atheïst redeneren; dat is omdat God zijn brein heeft gemaakt en hem toegang heeft gegeven tot de wetten van de logica - dàt is het punt. Het is omdat God bestaat dat redeneren mogelijk is. De atheïst kan redeneren, maar binnen zijn wereldbeschouwing kan hij niet rekenen op zijn bekwaamheid om te redeneren.

● De atheïst zou kunnen antwoorden: “Wetten van de logica zijn conventies (afspraken) gemaakt door mensen”. Maar conventies zijn (per definitie) conventioneel. Dat betekent dat wij er allemaal mee instemmen en dus werken ze - zoals b.v. het rijden aan de rechterkant van de weg. Maar als wetten van logica conventioneel zouden zijn, dan zouden verschillende culturen verschillende wetten van logica kunnen aannemen - zoals b.v. het rijden aan de linkerkant van de weg. Zo zou het dan in sommige culturen helemaal correct kunnen zijn uzelf tegen te spreken, en in sommige maatschappijen zou waarheid zelf-contradictorisch kunnen zijn. Het zal duidelijk zijn dat dit niet werkt. Indien wetten van logica slechts conventies zijn, dan zijn ze geen universele wetten. Rationeel debatteren zou onmogelijk zijn indien wetten van logica conventioneel zouden zijn, omdat de twee opponenten gewoon verschillende standaarden voor redenatie zouden kunnen opnemen. Ieder zou het bij het rechte eind hebben overeenkomstig zijn eigen arbitraire4 standaard.

● De atheïst zou kunnen antwoorden: “Wetten van logica zijn materieel - ze zijn gemaakt van elektro-chemische verbindingen in het brein”. Maar dan zijn de wetten van logica niet universeel; ze zouden zich niet verder uitstrekken dan het brein. In feite is het zo dat, als de wetten van logica gewoon elektro-chemische connecties zijn in het brein, ze enigszins zouden verschillen van persoon tot persoon, vermits ieder verschillende connecties heeft in zijn brein.

● Soms kan een atheïst een pragmatischer antwoord geven: “Wij gebruiken de wetten van de logica omdat ze werken”. Onfortuinlijk voor hen is dat niet de kwestie. Wij allen stemmen ermee in dat de wetten van de logica werken; ze werken omdat ze waar zijn. De vraag is echter in de eerste plaats waarom ze bestaan!? Hoe kan de atheïst rekenen op absolute standaarden van redeneren zoals de wetten van de logica? Hoe kunnen immateriële dingen bestaan, zoals wetten, als het universum enkel uit materie bestaat?

● Als een laatste toevlucht, kan de atheïst zijn strikt materialistische zienswijze opgeven en ermee instemmen dat er immateriële, universele wetten bestaan. Dit is een enorme toegeving; tenslotte, als een persoon wil toegeven dat immateriële, universele, onveranderlijke dingen kunnen bestaan, dan moet hij de mogelijkheid overwegen dat God bestaat. Maar zulk een toegeving redt niet de positie van de atheïst. Hij moet nog steeds de wetten van de logica rechtvaardigen. Waarom bestaan ze? En wat is het contactpunt tussen de materiële fysische wereld en de immateriële wereld van de logica? Met andere woorden: waarom voelt de materiële wereld zich verplicht om immateriële wetten te gehoorzamen? De atheïst kan deze vragen niet beantwoorden. Zijn wereldbeschouwing kan niet gerechtvaardigd worden; ze is arbitrair en dus irrationeel.
Conclusies

Het atheïsme is duidelijk geen rationele wereldbeschouwing. Ze is zelf-weerleggend, omdat de atheïst eerst het tegenovergestelde moet aannemen van wat hij tracht te bewijzen om in staat te zijn iets te bewijzen. Het is zoals Dr. Cornelius VanTil het stelt: “Atheïsme vóóronderstelt theïsme”. Wetten van logica vereisen het bestaan van God - en niet zomaar gelijk welke god, maar de christelijke God. Enkel de God van de Bijbel kan het fundament zijn voor kennis (Spreuk. 1:7; Kol. 2:35). Vermits de God van de Schrift immaterieel en soeverein is, en boven de tijd staat, is het redelijk wetten van logica te hebben die immaterieel, universeel en onveranderlijk zijn. Gezien God Zich aan de mens heeft geopenbaard, zijn wij in staat logica te kennen en te gebruiken. Vermits God hetuniversum maakte en gezien God onze breinen maakte, is het redelijk dat onze breinen een bekwaamheid zouden hebben om het universum te bestuderen en te verstaan. Maar als het brein simpelweg het resultaat is van geesteloze evolutionaire processen, een uitdrukking van een soort van overlevingswaarde uit het verleden, waarom zouden we dan vertrouwen stellen in haar conclusies? Als het universum en onze breinen simpelweg het resultaat zijn van tijd en toeval, zoals de atheïst beweert, waarom zouden wij dan verwachten dat het brein iets van het universum zou kunnen snappen? Hoe kunnen wetenschap en technologie dan mogelijk zijn?

Rationeel denken, wetenschap en technologie passen in het kader van een christelijke wereldbeschouwing. Een christen heeft een grondslag voor deze dingen; de atheïst niet. Dit wil niet

Een illustratie van hoe onredelijk het materialistisch atheïsme is

zeggen dat de atheïst niet rationeel kan zijn met betrekking tot bepaalde dingen. Dat kunnen zij omdat ook zij gemaakt zijn naar Gods beeld en toegang hebben tot Gods wetten van de logica. Maar zij hebben binnen hun eigen wereldbeschouwing geen rationele basis voor rationaliteit. Evenzo kunnen atheïsten moraliteit bezitten, maar zij hebben geen grondslag voor deze moraliteit in het kader van wat zij beweren te geloven. Een atheïst is een wandelende bundel contradicties. Hij redeneert en beoefent wetenschap, maar hij ontkent de God die het redeneren en wetenschap mogelijk maakt. Aan de andere kant is de christelijke wereldbeschouwing consistent en geeft zin aan menselijk redeneren en ervaren.

Steun AiG.
Eindnoten

[1] “Atheists arise: Dawkins spreads the A-word among America’s unbelievers” The Guardian, October 1st, 2007. http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,,2180901,00.html.

[2] See 1 Peter 3:15.

[1] Christian philosopher Dr. Greg Bahnsen often used this analogy. Dr. Bahnsen was known as the “man atheists most feared”.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Video over Dawkins: http://www.verhoevenmarc.be/videos_sch_vs_evol.htm#Dawkins.

2 Transcendent: de grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand (Van Dale).

3 Consistent: vast, duurzaam, vrij van innerlijke tegenspraak.

4 Arbitrair: willekeurig.

5 Kolossenzen 2:3: “In Hem zijn al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen”.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina