Attest bevestiging regelmaat recreatief schietenDovnload 13.08 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte13.08 Kb.
ATTEST BEVESTIGING REGELMAAT RECREATIEF SCHIETEN
Dit attest wordt opgesteld in uitvoering van artikelen 11 en 32 wapenwet en artikel 2, 2° KB 29 december 2006. Het attest wordt gebruikt voor het aantonen van het nog bestaan van de wettige reden "recreatief schieten" in de zin van de wapenwet bij de periodieke controles op het wapenbezit.
Het moet uitsluitend gebruikt worden door de beoefenaars van het recreatief schieten die geen houder zijn van een geldige sportschutterslicentie in de mate dat de wapencategorie(ën) waarvoor ze geldig is alle types wapen omvat die voorhanden gehouden worden met een wapenvergunning “model 4” (zie toelichting).
Ondergetekende, ……………………………………….. [naam], uitbater van de schietstand gelegen te …………………………………………. [gemeente],

…………………………………… [adres] erkend onder nummer ………………………..[erkenningsnummer]


Bevestigt hierbij dat ……………………………….. [naam schutter] geboren op……………..[geboortedatum] en wonende te……………………………… ……………………………………………………………….[adres]

- gebruik maakt van de schietstand sedert ………………. [datum] en nog geen regelmatigheid kan worden aangetoond.


- tijdens de kalenderjaren [2006], [2007], [2008], [2009], [2010] en [2011] minstens 5 keer per kalenderjaar aan recreatieve schietactiviteiten heeft deelgenomen op zijn schietstand (schrappen wat niet past)
- tijdens de kalenderjaren [2012], [2013], [2014], [2015], [2016] en [2017] minstens 10 keer per kalenderjaar aan recreatieve schietactiviteiten heeft deelgenomen op zijn schietstand (schrappen wat niet past)


 • tijdens de schietbeurten werden de volgende wapentypes gebruikt : [pistool], [revolver], [geweer] [zwart kruit] (schrappen wat niet past)
 • Op de schietstand het gebruik van munitie in de hierna volgende kalibers is toegestaan [aan te vullen/te wijzigen door de exploitant]:

  • Munitie met een kinetische energie vergelijkbaar met de munitie courantvoor handvuurwapens (waaronder bv .22LR, .32 ACP, 7,65mm, 9mm, 38 Sp., .357 Mag, .40 S&W,.45 ACP, .45LC, 10mm auto, .44 Mag, …)

  • Munitie met een hogere kinetische energie voor schoudervuurwapens (waaronder bv .222, .223 Rem, .308 Win., 7,62 x 39, 30/30, 30-06, 6mm PPC, 6mm BR, .243, .270, 7 x 57, 7 x 64, ….)

  • Munitie voor wapens met gladde loop (bv. 9mm flobert, cal. 20, cal. 16, cal. 12, …)

Voor echt en waar verklaard,


………….. [datum] ………………………… [naam en handtekening gemachtigde schietstand]
Toelichting:


 • Dit formulier wordt enkel gebruikt door personen die geen houder zijn van een geldige sportschutterslicentie die geldig is voor de wapencategorie(ën) waartoe het betreffende type wapen behoort en dus "recreatief schutter" zijn
 • De houder van een sportschutterslicentie moet dit formulier dus enkel laten invullen indien hij een vergunning heeft voor een wapen die behoort tot een wapencategorie waarvoor zijn sportschutterslicentie niet geldig is.

Voorbeeld: Zwarte Lola heeft een sportschutterslicentie die geldig is voor wapencategorie A (revolver), B (pistool) en D (lang wapen getrokken loop). Alle wapens die ze bezit behoren tot deze wapencategorieën. Zwarte Lola hoeft dit formulier niet te gebruiken, haar sportschutterslicentie volstaat om de wettige reden aan te tonen omdat ze geldig is voor alle wapencategorieën waarvoor ze vergunde wapens bezit.
Voorbeeld: Piet Piraat is houder van een sportschutterslicentie die geldig is voor wapencategorie B (pistool) en D (lang wapen met getrokken loop). Hij is echter eveneens houder van een wapenvergunning voor een revolver. Piet Piraat zal dit formulier nog moeten laten invullen om aan te tonen dat hij ook nog een wettige reden heeft om een revolver voorhanden te houden.


 • Het formulier wordt enkel gebruikt in de volgende gevallen:
  • Bij aanvraag van een nieuwe wapenvergunning: de wettige reden “recreatief schieten” wordt aangetoond indien de recreatie schutter tijdens het voorbije jaar minstens 10 keer komen schieten is en daarbij gebruik maakte van wapens die tot hetzelfde type behoren als het wapen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.
  • Bij vijfjaarlijkse controle: om te bewijzen dat de wettige reden “recreatief schieten” nog bestaat voor de verschillende vergunningen op het ogenblik van de vijfjaarlijkse periodieke controle zoals bedoeld in artikel 32 wapenwet. Voor de kalenderjaren voor 2012 dient de exploitant te bevestigen dat de gebruiker minstens 5 keer per jaar gebruik maakte van de schietstand. Voor kalenderjaren 2012 en volgende dient te worden bevestigd dat minstens 10 keer per jaar werd geschoten. De exploitant kan de toekomstige jaren en/of de jaren tijdens de welke de recreatief schutter niet aan voldoende schietbeurten heeft deelgenomen schrappen, dan wel dit formulier aanpassen.
 • het formulier wordt ingevuld door de exploitant van de schietstand (bestuurslid / natuurlijke persoon exploitant in de zin van KB 13/7/00 • een valse verklaring kan leiden tot vervolging wegens valsheid in geschrifte zowel in hoofde van de recreatief schutter die zich van het vervalste stuk bedient als van de uitbater van de schietstand. Artikel 11 wapenwet laat de gouverneur toe om over te gaan tot intrekking van de vergunningen die zijn afgegeven op basis van onjuiste informatie.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina