Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 258.07 Kb.
Pagina2/6
Datum20.08.2016
Grootte258.07 Kb.
1   2   3   4   5   6

2. Geloven in Allah's Engelen

Dit is het geloven in het bestaan van engelen. Niemand kent hun exacte aantal, behalve Hij (Allah). Hij schiep hen om Hem te aanbidden.

Allah (swt ) zegt:

(Voorzeker, de Messias zal het nooit versmaden, een dienaar van Allah te zijn, noch zullen de nabij zijnde engelen dit doen) (4:172)

De engelen delen geen van Allah's specifieke eigenschappen, noch zijn ze Zijn kinderen. Integendeel, Allah heeft hen geschapen om bepaalde taken uit te voeren

Allah (swt ) zegt:

(En zij zeggen: "De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij. Neen, zij zijn slechts geëerde dienaren. Zij spreken niet eer Hij het beveelt, en zij handelen volgens Zijn gebod.) (21:26-27)

3. Geloven in Allah's Boeken

Dit is geloven dat Allah (de Verhevene) heilige boeken geopenbaard heeft aan Zijn boodschappers om deze te brengen aan de mensheid. Deze boeken bevatten niets dan de waarheid op het moment van de openbaring. Al deze boeken riepen de mensen tot de Eenheid van Allah, dat Hij de Schepper is, Houder en Eigenaar, en dat tot Hem de Schone Namen en Eigenschappen behoren. Een aantal van deze boeken zijn als volgt:De Edele Koran • De Suhuf (Schriften van Abraham): de heilige geschriften, die werden geopenbaard aan de profeet Abraham (as).

 • De Tora: het heilige boek dat werd geopenbaard aan profeet Mozes (as).

 • De Zaboor (Psalmen): heilige boek dat werd geopenbaard aan Profeet David (as).

 • De Indjiel (Evangelie): het heilige boek dat werd geopenbaard aan profeet Jezus (as).

 • De Edele Koran: Men moet geloven dat de Koran het Woord van Allah is, die de engel Gabriël (as) gebracht heeft aan Mohammed. Dit is het laatste heilige boek, waardoor alle eerdere Boeken geabrogeerd zijn.

Wat is de Koran?

De Koran is de grondwet van de moslims waaruit zij de leringen afleiden die zowel hun religieuze als dagelijkse gang van zaken organiseren. Het verschilt van de voorafgaande Goddelijke Boeken op de volgende manieren: • Het is het laatste Goddelijke Boek dat werd geopenbaard en om die reden, heeft Allah, de Verhevene, belooft om het te beschermen tegen elke vervorming tot De Laatste Dag.

Allah (swt) zegt: (Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.) (15:9)

 • De Koran omvat alle wetgevingen die bij de uitvoering ervan hervorming van de maatschappij alsmede voor iedereen geluk garandeert. De Koran documenteerde de verhalen van de profeten en boodschappers en wat er tussen hen en hun volkeren gebeurde, van Adam tot Mohammed (saw), moge Allah zijn vermelding verheffen.

 • Het is geopenbaard aan de gehele mensheid, zodat ze in vrede en geluk zouden leven en om hen vanuit de duisternis naar het licht te brengen.

 • Het reciteren, memoriseren en het onderwijzen ervan zijn daden van aanbidding.

Wat zeggen ze over de koran?

Maurice Bucaille zei in zijn boek: de Koran,en de moderne wetenschap: 'Een geheel objectief onderzoek hiervan [de Koran] in het licht van de moderne kennis, leidt ons tot het erkennen van de overeenkomst tussen de twee, zoals reeds is opgemerkt. Het brengt tot ons aandacht dat het ondenkbaar is voor een man uit de tijd van Mohammed om de auteur te zijn geweest van zulke verklaringen, wegens de stand van kennis in zijn tijd. Dergelijke overwegingen maken deel uit van wat de koranische openbaring zijn unieke plaats geeft en dwingt de onpartijdige wetenschapper om zijn onmacht te bekennen voor het bieden van een verklaring, wat uitsluitend roept op materialistische redeneringen.'4. Geloven in de Boodschappers van Allah

Dit is het geloven dat Allah (swt) de fijnste onder de mensheid koos om zijn boodschappers te zijn, die Hij aan Zijn schepping gezonden heeft met een specifieke wetgeving, om Hem te aanbidden en te gehoorzamen en Zijn religie en Zijn Tawheed (eenheid) duidelijk te maken. Allah gebood Zijn Boodschappers om de Boodschap naar de mensen uit te dragen, zodat ze geen bewijs tegen Hem zouden hebben nadat Hij hen stuurde.

Allah (swt) zegt: (En vòòr u zonden Wij slechts mannen aan wie Wij een openbaring hadden gezonden. Vraagt degenen, die de Vermaning bezitten, indien gij het niet weet.) (21: 7)

De eerste boodschapper was Noach (as) en de laatste was Mohammed (saw).5. Het geloof in de Laatste Dag

Dit is het geloven in het feit dat er een einde zal komen aan het leven op deze wereld.

Allah zegt: (Al hetgeen is, zal vergaan. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.) (55:26-27)

Hierna zal Allah de hele schepping doen herleven, hen ter verantwoording stellen en degenen belonen die het goede deden, als gevolg van hun goede daden, hun geloof (in Allah) en naleving van hun profeten en boodschappers. Zij worden beloond met een eeuwig leven in Jannah (De hemelse Tuinen). Degenen die slechte daden hebben begaan:, d.w.z. ongeloof en ongehoorzaamheid aan de boodschappers, zal Hij straffen met een eeuwig leven in de hel.6. Het geloof in lot "Qada’a en Qadar"

Dit is het geloven dat Allah (swt) alles wist voordat het ontstond en wat er daarna zal gebeuren. Hij bracht hen tot bestaan​​, dit alles in overeenstemming met Zijn kennis en bepaling van de maat.

Allah (swt) heeft gezegd: (Hij heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven.) (25:2)

Dit geloof is niet in tegenspraak met het feit dat men moet streven naar het bereiken van dingen. Het geloof in een Goddelijke maatregel leidt tot het volgende: • Geloof in het lot, Qada'a en Qadar, resulteert in een zuiver geweten en vrede van het hart. Er wordt geen ruimte gelaten voor een persoon om verdrietig te zijn over wat er wel of niet tot stand komt​.

 • Het bevordert kennis en verkenning over wat Allah schiep in dit universum. Aandoeningen, zoals ziekten, drijven mensen om genezing te zoeken. Dit wordt gedaan door te zoeken naar de bronnen van de geneeskunde, die Allah, de Allerhoogste, in dit universum gecreëerd heeft.

 • Het verhoogt iemands afhankelijkheid van Allah en verwijdert angst voor de schepping. Ibn 'Abbaas (ra7) zei: "De Boodschapper van Allah - vrede zij met hem - vertelde me op een dag: "O jongen, ik zal je een aantal woorden leren: Behoed Allah's geboden en Hij zal jou behoeden. Behoed Allah's geboden en je zult Hem voor jou vinden. Als je vraagt​​, vraag dan van Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah en weet: ook al zou de hele wereld zich verzamelen om jouw te helpen, dan nog zouden zij nimmer in staat zijn om jouw te helpen, behalve aan iets wat Allah al voorbeschikt heeft. En als de hele wereld bijeen kwam om je schade aan te brengen, dan zouden zij niet in staat zijn om je kwaad te doen, behalve met iets wat Allah al heeft voorbeschikt heeft. De pennen zijn opgeheven en de rollen zijn opgedroogd. "(Tirmidhi)

De fundamentele doelstellingen van de Islam

De fundamentele doelstellingen van de Islam zijn:

1. Behoud van religie.

2. Behoud van het leven.

3. Behoud van rijkdom.

4. Behoud van het verstand.

5. Behoud van het geslacht.

6. Behoud van eer.

De profeet van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:

"Waarlijk Allah heeft jullie leven, rijkdom, en eer onschendbaar gemaakt, net als de heiligheid van deze dag (de Dag van 'Arafah tijdens de Hadj), in deze [heilige] maand (de maand van Dhul-Hijjah, de 12e maand van de Islamitische kalender) in deze [heilige] plaats (Mekka en zijn omgeving)." (Bukhari).

Hij - vrede zij met hem - heeft ook gezegd:

"Zal ik u vertellen wie een ware gelovige is? Een persoon met wie anderen hun geld en leven vertrouwen. Een moslim is iemand waarvan anderen veilig zijn van zijn tong en hand. Een echte vechter op het pad van Allah is degene die streeft tegen zijn innerlijke verlangens, om Allah te gehoorzamen. En de ware emigrant (iemand die een land van ongeloof verlaat en immigreert naar een land van geloof) is degene die de zonden en onrechtmatig handelen verlaat." (Ibn Hibbaan).Etiquette, omgangsvormen en moraal in de Islam

De Islam verbiedt alle kwaad en losbandige handelingen, zowel in spraak als in daad.

Allah (swt) zegt: (Zeg: "Mijn Heer heeft slechte daden, hetzij openlijk of in het geheim verboden en zonde en ongerechtvaardigde opstand; en dat gij datgene met Allah vereenzelvigt, waarvoor Hij u geen gezag heeft nedergezonden en dat gij van Allah dingen zegt, die gij niet weet.) (7:33)

Het beveelt en moedigt alle goede zeden en gewoonten aan. De profeet van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:

"Ik ben gezonden om rechtvaardige en eervolle manieren te perfectioneren." (Haakim)

Allah de Verhevene en de Almachtige zegt in de Glorieuze Koran:

(Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" namelijk: dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.) ( 6:151)

De Boodschapper van Allah zei:

"Niemand van jullie gelooft totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij ook voor zichzelf zou wensen. " (Bukhari)

Rechten in de Islam

De Islam heeft aan zijn volgelingen voorgeschreven om de mensen hun rechten te geven. Ouders, echtgenoten, kinderen, buren: aan allen zijn specifieke rechten gegeven op basis van hun specifieke rol in deze wereld. Door deze onderlinge band is soliditeit ingesteld en versterkt tussen de individuen van een Islamitische samenleving. Het verspreidt liefde en eenheid en voorkomt fragmentatie van de maatschappij.

Allah (swt) zegt: (En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.) (4:36).

De Profeet - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder van zijn onderdanen en verantwoordelijk voor hen; een man is een hoeder van zijn familie en is verantwoordelijk voor hen; een vrouw is een hoedster in het huis van haar man (en kinderen) en is daar verantwoordelijk voor en een bediende is een hoeder van de eigendom van zijn meester en is er verantwoordelijk voor." (Bukhari).

Ook de wegen die mensen doorlopen, hebben hun rechten die moeten worden vervuld.

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "Wees voorzichtig en blijf weg van het zitten langs de wegen." Zij zeiden: "O Boodschapper van Allah, we hebben geen andere plaats om samen te komen en te praten." Dus hij antwoordde: "Als het moet, geef dan de weg zijn recht." Ze zeiden: "En wat is het recht van de weg?" Hij - vrede zij met hem - antwoordde: "Het verlagen van de blik (niet te kijken naar de leden van het andere geslacht), geen schade brengen aan anderen, begroetingen beantwoorden en het behoorlijke gebieden en het slechte verbieden." (Bukhari)

Zelfs dieren hebben rechten. Het tonen van barmhartigheid en een goede behandeling is een middel om vergeving van zonden te bereiken. De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - heeft gezegd:

"Terwijl een man aan het lopen was, kreeg hij dorst. Hij ging een put in en dronk er water uit. Terwijl hij eruit kwam, zag hij een hijgende hond die aarde at (vanwege de dorst). De man zei: 'Deze hond heeft net zoveel dorst als ik had. Dus hij (ging terug in de put en) vulde zijn schoen met water, hield het vast met zijn tanden, klom naar boven en gaf de hond water. Allah prees zijn daad en schonk hem vergeving." Zij zeiden: "O boodschapper van Allah, zullen we zelfs worden beloond door onze goed behandeling van dieren?" Hij antwoordde: "Jazeker. Voor [de goed behandeling van] iedere verse lever (levend wezen) ontvangt u beloning." (Bukhari)

De Islam heeft slecht behandelen van dieren, zoals het opsluiten [zonder voedsel of drank] of martelen van hen, als redenen gemaakt voor het intreden van de Hellevuur. De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:

"Een vrouw ging de Hel binnen vanwege een kat die ze vastgebonden had en niet voerde, noch liet ze het los om zich met het ongedierte van de aarde te voeden." (Bukhari)

Als dit de genade is die de Islam toont aan dieren, hoeveel genade zal het dan wel niet tonen aan de mens, die Allah de voorkeur heeft gegeven en geëerd heeft boven alle andere wezens?

Wat weet je over de Islam?

1. De Ka’aba

Toen Ismaël - zoon van Abraham en Hagar - werd geboren, inspireerde Allah, de Verhevene, Abraham met de opdracht hen naar Mekka te brengen. Hij zou ze bezoeken van tijd tot tijd. Hij bleef uit de buurt van hen voor een periode en bij terugkomst zag hij Ismaël pijlen schieten in de buurt van de bron van Zamzam. Toen hij hem zag, omhelsde hij hem zoals een vader zijn zoon omhelst - en zei: 'O Ismaël, Allah heeft me bevolen om hier een huis te bouwen.' Samen hebben zijn de muren van het Huis van Allah opgebouwd. Ismaël verzamelde de rotsen, en Abraham stelde ze in. Nadat de muren hoog waren geworden, plaatste Abraham een steen waarop hij stond. Abraham en zijn zoon smeekten tot Allah zeggend:

'O Allah! accepteer van ons, voorzeker U bent Alhorend en Alziend'

Moslims over de hele wereld richten zich naar de Ka'ba tijdens hun gebeden, het is het eerste Huis van Allah.

Allah (swt) zegt:

(Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.) (3:96)

Het is een symbool voor de eenheid van moslims. Moslims richten zich tot de Ka'ba met hun hart en lichaam.

Allah (swt) zegt:

(En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen gij u ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend.) (2:115)

Wanneer de moslims de rondgang rond het Huis verrichten, aanbidden zij de Ka'ba zelf niet, maar aanbidden zij Allah alleen.

Allah (swt) zegt:

(Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.) (106:3-4)

2. De Zwarte SteenNadat Abraham de opbouw van de Ka'ba had voltooid, ontbrak er een steen (om de Ka'ba te voltooien), dus vroeg hij Ismaël om op zoek te gaan naar een steen. Hij zocht en bij terugkomst vond hij dat zijn vader een steen had geplaatst. Dus vroeg hij zijn vader:

"O vader, waar heb je deze steen vandaan?" Hij zei: "Gabriel bracht het naar mij uit de hemel."

Zo voltooiden ze de bouw van de Ka'ba. Toen deze steen uit de hemel was gezonden, was het witter dan melk. De profeet Mohammed - vrede zij met hem - zei:

"De Zwarte Steen is witter dan melk verzonden uit de hemel en het werd zwart door de zonden van de mens." (Tirmidthi)

3. De Standplaats van Ibrahiem (Abraham)

De profeet Mohammed - vrede zij met hem - zei:

'De Jemenitische hoek en de Standplaats van Ibrahiem zijn twee kostbare stenen van Jannah (Hemelse Tuinen), en ware het niet dat Allah hun licht heeft verwijderd, dan zouden ze alles wat tussen het oosten en het westen is, hebben verlicht' (Ibn Hibban)

De Standplaats van Abraham is de rots waarop Abraham stond tijdens het opzetten van de Ka'ba. Zijn zoon Ismaël hielp hem met oprichten, door het passeren van de rotsen aan zijn vader.De Standplaats van Ibrahiem (Abraham). Een van de wonderen van de Profeet Ibrahim was de steen waarop hij stond tijdens de bouw van de Ka'ba die zacht werd waardoor zijn voeten erin zonken. Tot op de dag van vandaag kan men de afdrukken van de voeten van Ibrahiem op de steen zien.4. De bron van Zamzam

De bron ligt 21 meter van de Ka'ba. Het wordt met de hand uitgegraven en is ongeveer 30 meter diep, met een inwendige diameter variërend van 1,08 tot 2,66 m

Abraham (as) nam Hagar en haar zoon Ismaël naar een plaats in de buurt van de Ka'ba en hij liet hen achter onder een boom op de plaats van Zamzam. Niemand woonde in Mekka toen. Toch liet Abraham ze daar zitten met slechts een aantal dadels en een kleine hoeveelheid water. Daarna ging hij op weg naar huis. Ismaël's moeder volgde hem en zei: "O Abraham! Waar ga je heen! Er is geen persoon die ons kan vergezellen, noch is er iets om genoegen in te nemen."

Ze herhaalde dat aan hem vele malen, maar hij keek niet terug naar haar. Toen vroeg ze hem: 'Heeft Allah jou bevolen om dit te doen?' Hij zei: 'Ja.' Ze zei: 'Dan zal Hij ons nooit verwaarlozen. ' Abraham ging verder en bij het bereiken van een heuvel waar ze hem niet konden zien, keek uit op de Ka'ba en riep tot Allah zeggend:("Onze Heer, ik heb sommige van mijn kinderen in een onvruchtbaar dal dicht bij Uw heilig huis (de Ka’ba) gevestigd, onze Heer, opdat zij het gebed mogen houden. Stem het hart der mensen gunstig voor hen en voorzie hen van vruchten opdat zij dankbaar mogen zijn.") (14:37)

Hagar zoogde Ismaël en dronk uit het water dat ze had. Toen het water op was, kreeg zij en haar kind een erge dorst. Ze keek angstig naar haar kind terwijl hij huilde. Ze haastte zich naar de dichtstbijzijnde heuvel, de heuvel van as-Safa. Hagar stond daar en keek aandachig met de hoop om misschien iemand te zien, maar ze zag niemand. Daarna daalde ze en zodra ze bij de vallei kwam, trokken ze haar gewaad op en liep in de vallei als een persoon in nood, totdat ze bij de heuvel van al-Marwa kwam. Ze staarde aandachtig, in de hoop iemand te zien, maar ze zag niks. Dit herhaalde ze zeven maal.

Ibn 'Abbas (ra) zei: De Profeet - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Dit is de oorsprong van de traditie van Sa'ee (lopen en rennen) tussen de heuvels van as-Safa en al-Marwa. Toen Hagar al-Marwa (voor de laatste keer) bereikte, hoorde ze een stem. Ze kalmeerde zichzelf en luisterde aandachtig. Ze hoorde de stem weer en zei: 'O, (wie je ook mag zijn)! Je hebt me jouw stem laten horen; heb je iets om mij te helpen?’ En aanschouw! Ze zag een engel op de plaats van Zamzam tikken op de aarde met zijn vleugel, totdat er water gutste uit die plaats. Hagar omvatte het water snel door het maken van een barrière om het water heen. Ze vulde haar waterzak weer bij." De Profeet voegde toe: "Moge Allah genade schenken aan de moeder van Ismaël! Als ze de Zamzambron had laten stromen zonder te proberen om het te controleren, of ze had niet geschept uit dat water om haar waterzak te vullen, zou Zamzam een beek zijn geweest die stroomde op het oppervlak van de aarde." (Bukhari)

5. As-Safa en al-Marwa

Dit zijn de twee heuvels waar de moeder van Ismaël tussen liep en op stond, terwijl ze naar voorzieningen en water zocht. Tijdens de Hadj lopen de mensen tussen deze twee heuvels in de naleving van de Soennah van de Profeet (saw).

De afstand tussen Safa en Marwa is ongeveer 450 meter, zodat dat zeven tochten ongeveer 3,15 kilometer bedragen.

6. Jamaraat

Er zijn drie Jamarat in Mina: Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta en Jamratus-Sughra. De afstand tussen de Jamrat as-Sughra en Jamratul-Wusta is 150 meter en de afstand tussen Jamratul-Aqaba en Jamratul-Wusta is 225 meter.

Dit zijn de plaatsen waar Satan Abraham (as) benaderde om hem te laten aarzelen toen hij zijn vrouw en zoon in Mekka verliet. Hij nam een paar stenen en bekogeld de Satan. Tijdens de Hadj gooien moslims stenen naar deze pilaren in naleving van de Soennah van hun vader Abraham (as). Zij verkondigen Satan als een vijand die moet worden bestreden. Dit wordt gedaan door verzet tegen de duivelse verlangens, het gehoorzamen van de bevelen van Allah en door zich te onthouden van wat verboden is.

7. Moslim Eid vieringen

Dit is een Arabisch woord dat betekent: Ik wens je dit jaar en de komende jaren het beste. Het werd geschreven in kalligrafie stijl genaamd (tagra). Deze werden door de Ottomaanse sultans als een zegel gebruikt tijdens de Islamitische Khalifaatschap.

Moslims hebben twee feesten in een jaar: 'Ied al-Fitr, die wordt gevierd aan het einde van de maand van Ramadan en het betekent: het einde van het vasten seizoen. De tweede 'ied festival heet 'Ied al-Adha. Het wordt zo genoemd omdat moslims nabijheid tot Allah zoeken door het slachten van offerdieren, in naleving van de Soennah van onze vader Ibrahiem (as). Hij zag in een droom dat hij zijn zoon Ismaël offerde en de dromen van de Profeten zijn waar. Toen hij op het punt stond om zijn zoon te offeren, heeft Allah gezegd:

(Dan gaven Wij hem de blijde tijding van een verdraagzame zoon. En toen deze de knapenleeftijd bereikte, zeide hij: "O mijn lieve zoon, ik heb in een droom gezien, dat ik u heb te offeren. Zie, wat zegt gij daarvan?" Deze antwoordde: "O mijn vader doe zoals u bevolen is, gij zult mij, indien Allah het wil, zeker geduldig vinden." En toen zij zich beiden aan (Gods bevel) hadden onderworpen, en hij hem plat op zijn voorhoofd had gelegd, Riepen Wij hem toe: "O Abraham, Gij hebt de droom reeds vervuld. Zo belonen Wij inderdaad degenen, die goed doen.") (37:101-105

8. De Moskee (Masjid) van de profeet.

Het is de eerste moskee dat gebouwd werd in de Islam. De Profeet - vrede zij met hem - werd begraven in zijn huis, naast de moskee, omdat Profeten begraven worden op de plek waar ze gestorven zijn. Het is prijzenswaardig om de Profeet - vrede zij met hem - te begroeten tijdens het passeren van zijn graf.

De Moskee van de Profeet - vrede zij met hem - in Medina is geschikt voor het behouden van meer dan twee miljoen mensen. Moslims voeren het gebed in de moskee van de profeet, omdat er een grote beloning beloofd is voor degene die het gebed in de moskee verricht.

9. De grot Hira

De grot Hira

De Profeet - vrede zij met hem - bracht vele nachten door in deze grot. Gabriel (as) bracht hem de eerste openbaring tijdens zijn verblijf in deze grot. Moslims horen daar niet heen te gaan, omdat de profeet na de opdracht nooit meer terugkeerde naar deze grot. De grot van Hira ligt op de top van "Jabal an-Noor" ten oosten van Mekka. Het ligt op ongeveer 4 kilometer van de Haram en de piek is ongeveer 634 meter hoog. De Berg Alnour bevat de grot Hira, waarbij de engel Gabriël neerdaalde om de openbaring aan de profeet Mohamed door te geven. Alnour is een van de bergen in Mekka (Faran), die vermeld staan in de Tora, hoofdstuk 23, vers nummer 2.1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina