Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 258.07 Kb.
Pagina3/6
Datum20.08.2016
Grootte258.07 Kb.
1   2   3   4   5   6

10. De Rotskoepel

Ibrahiem (as) nam het voor zichzelf als een plaats voor gebed en voor het slachten van offerdieren. Jacob stond daar toen hij een zuil van licht er boven zag. Mozes legerde zich daar met zijn volk tijdens de periode van Taih (toen ze verdwaald waren). David bouwde zijn gebedsplaats daar, en de Tempel van Salomo werd daar gebouwd. De Profeet - vrede zij met hem - is vanuit deze plek opgestegen naar de hemelen tijdens de nachtelijke reis.11. Al-Aqsa Moskee

Het is de tweede moskee die op de aarde is geplaatst.

Abu Dharr zei: "Ik zei: 'O Boodschapper van Allah, wat is de eerste moskee die op de aarde is geplaatst?' Hij zei: 'Al-Masjid al-Haram.' Ik vroeg: 'Wat is de tweede moskee?' Hij zei: 'Al-Aqsa Moskee.' Ik vroeg: 'Wat is de periode tussen de plaatsing van deze twee Moskeeën?' Hij zei: 'Veertig jaar, en wanneer je moet bidden, verricht dan het gebed, want de hele aarde is een plaats voor het gebed.' " (Moslim)

Het werd gebouwd door profeet Salomo, de zoon van David (as).

Abdullah zoon van Amr, zoon van Al-Aas (ra) meldde dat Amr zoon van al-Aas zei dat de Boodschapper van Allah - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Nadat Salomo de zoon van David klaar was met het bouwen van moskee al-Aqsa, vroeg hij Allah om hem een ​​heerschappij en Koninkrijk te geven zoals niemand deze eerder had en die niemand achteraf zal krijgen, en dat iedereen die naar deze moskee zou komen om erin te bidden, zondeloos terug keert." De Profeet - vrede zij met hem - zei: "Wat betreft twee (van de drie verzoeken) kreeg hij, en ik hoop dat mij de derde wordt toegekend." (Ibn Khuzaimah)

Het is de eerste van de twee Qiblah (richting van het gebed), waarnaar de Profeet zich richtte tijdens zijn gebeden. Ook gingen de moslims in deze richting bidden voordat ze werden bevolen om te bidden richting de Ka'ba. Tijdens de nachtelijke reis, stopte hij bij Moskee al-Aqsa en vanuit daar is hij opgestegen naar de hemel. Hij leidde de profeten in het gebed tijdens deze nacht reis. Het is de derde Haram (heiligdom), na Mekka en Medina.Islam en Rijkdom

In de Islam is alle rijkdom het bezit van Allah, waarmee mensen worden toevertrouwd. Het is een verantwoordelijkheid, het moet worden verdiend door toegestane middelen en uitgegeven op toegestane manieren, zoals de uitgaven voor jezelf en degenen voor wie je verantwoordelijk bent, zonder extravagantie en verspilling. De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "Een slaaf zal niet in staat zijn om een ​​stap verder te gaan op de Dag der Vergelding totdat hij ter verantwoording wordt gesteld voor [de volgende dingen]: zijn tijd en hoe hij het doorbracht, zijn kennis en hoe hij die gebruikt heeft, zijn geld en hoe hij deze verdiend en uitgegeven heeft, en zijn jeugd en de manier waarop hij het doorbracht." (Tirmidhi)

Ook moet het op een goede manier besteed worden. Allah (swt) zegt:

(Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven.) (2:177)

Islam en Vrouwen

In de Islam zijn mannen en vrouwen verschillend van elkaar, waarbij ieder zijn respectievelijke rol heef. Eren en respecteren van vrouwen in de Islam is een teken van een goede, gezonde karakter en een onvervalste natuur.

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "De beste van jullie zijn degenen die het beste omgaan hun vrouwen." (Tirmidhi)

De vrouw is ook de eerste persoon met wie een mens rechtvaardig moet handelen, de banden mee moet onderhouden en goed moet behandelen. Toen een man de Boodschapper van de Islam, Mohammed, vroeg met wie hij het beste om moet gaan, antwoordde hij: "Je moeder." Hij zei: "Wie dan?" Hij zei: "Je moeder." Hij zei: "Wie dan?" Hij zei: "Je moeder." Hij zei: "Wie dan?" Hij zei: "Je vader." (Bukhari).

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "Vrouwen zijn de twee helften van de mensen." (Abu Dawud)

1. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in hun menselijkheid. Ze zijn niet de bron van de zonde, noch zijn zij de reden dat Adam (as) werd verdreven uit Jannah (Hemelse Tuinen)

2. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in hun individualiteit. Zij verliezen hun namen niet na het huwelijk, noch verliezen zij de namen van hun familie. Ze vervagen niet en gaan niet op in de identiteit van de mannen.

3. Vrouwen zijn gelijk aan mannen met betrekking tot beloning en bestraffing in dit leven en het volgende.

4. Vrouwen zijn gelijk aan mannen, doordat de Islam het behouden en handhaven van hun eer en kuisheid beoogt.

5. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in het recht op erfenis, net zoals mannen.

6. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in het recht om vrij om te gaan met hun rijkdom.

7. Vrouwen zijn gelijk aan mannen met betrekking tot de verplichting die ze dragen voor de verantwoordelijkheid over de sociale hervormingen.

8. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in hun recht op onderwijs en een goede opvoeding.

9. Vrouw en man hebben een gelijk aandeel in de rechten in zaken die betrekking hebben op een goede opvoeding, goed onderwijs en zorg. Islam verzekert een hogere positie voor iemand die deze vrouwenrechten toepast.

10. Een vrouw heeft het recht op het ontvangen van voorzieningen van haar man voor al haar behoeften en voor veel meer. Als ze nog niet getrouwd is, heeft ze het recht om dit te ontvangen van haar broer(s). Als ze geen broers heeft, ontvangt ze het van de dichtst verwante persoon aan haar.

11. Een vrouw heeft het recht om al haar geld te behouden. Zij is financieel niet verantwoordelijk voor het handhaven van de familie.

12. Een vrouw heeft het recht op seksuele bevrediging van haar man.

13. Een vrouw heeft het recht om de voogdij over haar kinderen te krijgen, in geval van een echtscheiding, tenzij ze niet in staat is om ze op te voeden voor een geldige reden.

14. Vrouwen hebben het recht om opnieuw te trouwen na een scheiding of na het worden van een weduwe.

De Profeet van Allah - vrede zij met hem - zei: "Wie drie dochters of drie zussen heeft en Allah vreest in hun opvoeding, zal samen met mij in het paradijs zijn als dit." En hij wees met zijn wijs -en middelvinger naast elkaar. (Ahmad en anderen)Islamitische Perspectief op seksuele relaties

De Islam beschouwt seks als een essentiële menselijke behoefte die niet onderdrukt moet worden, maar juist op een correcte manier moet worden voorzien. Het is niet iets waar minachtend naar gekeken wordt en waar een persoon zich van moet onthouden.

De Islam heeft bepaalde wetten opgesteld waarmee het wordt beheerst en waardoor men in zijn behoefte kan voorzien. Men moet dit niet bevredigen op een dierlijke of wellustige, ongecontroleerde manier, maar door middel van een huwelijk. Het uiteindelijke doel van het huwelijk in de Islam is, het bereiken van mentale en emotionele stabiliteit voor beide echtgenoten. Allah (swt) zegt:

(Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad.) (2:187)

De Islam waarborgt het individu en de samenleving door het verbieden van alles wat de seksuele begeerte prikkelt, uit angst dat een persoon ontucht of sodomie zou plegen, hetzij vrijwillig of met geweld (dat wil zeggen verkrachting).

Dit zou natuurlijk leiden tot onwettige kinderen in de maatschappij, die geen ouders hebben die hen zedelijk opvoeden. Zij zouden dan in de samenleving leven als een groep die vijandigheid en haat draagt tegenover anderen. Daarnaast kunnen er ziekten verspreid worden in de maatschappij.

Allah (swt) zegt:(En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg.) (17:32)

Islam en niet-moslims

De Islam beschermt het bloed, rijkdom en eer van niet-moslims die een verbond hebben met een Islamitische natie. Zij mogen niet onderdrukt, noch verraden worden. Ook mogen ze niet worden beroofd van hun rechten, noch mishandeld worden in omgang.

Allah (swt) zegt: (Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.) (60:8)

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Voorzeker, wie degene onderdrukt met wie wij een verbond hebben, hem berooft van zijn rechten, hem belast met meer dan hij kan dragen, of iets van hem neemt zonder zijn toestemming, dan zal ik met hem op de Dag der Vergelding betwisten." Hij wees met zijn vinger naar zijn borst. "Voorwaar, wie degene doodt met wie wij een verbond hebben, die onder de verantwoordelijkheid van Allah en Zijn boodschapper is, Allah zal hem verbieden van het ruiken van de geur van Jannah (Hemelse Tuinen), en voorzeker de geur van Jannah kan worden geroken op een afstand van zeventig jaar." (Baihaqi)

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "Mijn Heer heeft mij bevolen om degenen met wie we een verbond hebben niet te onderdrukken (d.w.z. niet-moslims die wonen in een Islamitisch land) en evenmin andere personen." (Baihaqi)

Islam en andere goddelijke religies

De Islam acht het verplicht op zijn volgelingen om te geloven in de vorige goddelijke boodschappen en in alle profeten en boodschappers. Moslims moeten van ze houden en ze allemaal respecteren.

Allah (swt) zegt: (En dit is onze bewijsgrond die Wij Abraham tegen zijn volk gaven. Wij verheffen graadsgewijze, wie Wij willen. Voorzeker, Uw Heer is Alwijs, Alwetend. En Wij gaven hem Izaäk en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en Aäron. Zo belonen Wij de goeden. En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen. En Ismaël, Elisa, Jonas en Lot; elk hunner verhieven Wij boven de volkeren. En van hun vaderen en hun kinderen en hun broederen verkozen Wij enigen en leidden hen op het rechte pad.) (6:83-87)

Wat de Koran zegt over Mozes

Allah (swt) zegt: (En vermeld Mozes in het Boek. Voorwaar hij was een uitverkorene, boodschapper en profeet.) (19:51)

Allah (swt) zegt: (Allah zeide: "O, Mozes, Ik heb u door Mijn boodschappen en Mijn woord boven de volkeren uitverkoren. Houd u daarom vast aan hetgeen Ik u heb gegeven en behoor tot de dankbaren.") (7:144)

Allah (swt) zegt: (En Wij gaven Mozes het Boek, als voltooiing van de gunst aan hem die goed wilde doen en een uitleg van alle dingen en een leidraad en een barmhartigheid, opdat zij in de ontmoeting van hun Heer mochten geloven.) (6:154)

Allah (swt) zegt: (En Wij zonden Mozes met Onze tekenen, zeggende: "Breng uw volk uit de duisternis tot het licht en herinner hen aan de dagen van Allah." Daarin zijn voorzeker tekenen voor ieder die geduldig en dankbaar is.) (14:5)

Wat de Koran zegt over Jezus en zijn Moeder, Maria, Moge Allah hen zegenen

Allah (swt) zegt: (Toen zeiden de engelen: "O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u boven de vrouwen aller volkeren uitverkoren.") (3:42)

Allah (swt) zegt: (Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd.) (3:59)

Allah (swt) zegt: (O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.) (4:171Moslims houden van Jezus en zijn moeder

Isa (Jezus) vrede zij met hem werd expliciet genoemd in de Edele Koran op zestien verschillende plaatsen. Een daarvan is in Surat Al-Maidah vers 110, waarin Allah de Verhevene zegt:Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

De profeet Mohammed vrede zij met hem is zelf maar vier keer expliciet genoemd in de Heilige Koran, terwijl de Maagd Maria (vrede zij met haar) de moeder van Jezus (Isa) acht keer is genoemd en een complete soera (hoofdstuk) heeft die naar haar is vernoemd.

Op een andere plek zegt Allah de Almachtige in Surat Al-Imran vers 45:

Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.

Islam en jihad

Een van de meest verkeerd begrepen begrippen in de Islam is “jihad”. Helaas wordt de term jihad misbruikt, waardoor veel mensen het associëren met oorlog en terrorisme. Taalkundig betekent jihad streven, hetzij ten goede of ten kwade. De algemene betekenis duidt op het weerstaan van het zelf, onderdrukking, vervolging of opkomen ​​tegen een dictator.

Jihad kan ook duiden op militaire inspanning. Dit wordt gezien als een laatste poging om de schending van de rechten van anderen of enige daad van agressie te beëindigen. Zelfs in tijden van oorlog zijn moslims bevolen om de moraal hoog te houden. Handelingen van marteling zijn strikt verboden. Het pijnigen van burgers, vrouwen, kinderen en ouderen in tijden van oorlog is ten strengste verboden, zoals de profeet dat heeft aangegeven.

De Boodschapper van God zei:

"Vecht in de naam van God en voor de zaak van God ... breek verdragen niet, vermink niet en dood geen jonge kinderen." (Muslim)

De Islam verbiedt ook het vernielen of ontheiliging van gebedshuizen, het doden of pijnigen van dieren en het vernielen van bomen. Tijdens het gevecht tussen moslims en niet-moslims, beval Aboe Bakr, de eerste kalief na de profeet, zijn commandanten zeggend: "Ik beveel je tien dingen. Leer ze uit het hoofd: verraad niet, bedrieg niet (door het stelen van de buit van de oorlog) en breek geen verdragen. Beschadig niet, dood geen vrouwen, jonge kinderen, of ouderen. Ontwortel of verbrand geen palmbomen. Zaag geen vruchtbare bomen, slacht geen schapen, koeien of kamelen, behalve voor het eten. U zult mensen tegenkomen die zich afgezonderd hebben in kloosters, laat hen met rust in hun toewijding." (Tabari, Vol.3).

De Profeet vertelde zijn metgezellen dat de grootste jihad (strijd), de jihad tegen het ego is.

De Islam is het geloof van Vrede

Islam betekent zich onderwerpen aan Allah, om Hem te gehoorzamen, en afstand van het aanbidden van anderen naast Allah. De Islam heeft al het goede bevolen en al het slechte verboden. Het praktiseren van de Islam geeft garantie voor iedereen om in veiligheid en vrede te kunnen leven, in het licht van het systeem dat ieders rechten waarborgt.

Allah (swt) heeft gezegd: (Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" namelijk: dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen. Beheert het eigendom van de wees, voordat hij volwassen is, niet anders dan op de beste wijze. En geeft de volle maat en het volle gewicht met rechtvaardigheid. Wij belasten geen ziel boven haar vermogen. En leeft, wanneer gij spreekt, rechtvaardigheid na, zelfs wanneer het een bloedverwant betreft en vervult het verbond van Allah. Dit is, hetgeen Hij u vermaant, opdat gij er lering uit moogt trekken.) (6:151 – 152)

Ook zei Hij (swt): (Voorwaar, Allah gelast u goed met goed (te vergelden) en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten; en verbiedt onbetamelijkheid, kwaad en opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt.) (16: 90)

De Islam is dus een complete geloof van vrede met alle betekenissen van dien. Dit geldt ook voor de interne niveau van de Islamitische samenleving zoals Allah zei:

(En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat dezen er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde.) (33: 58).

De man wiens Allah's zegen en vrede op rusten (dat wil zeggen Muhammad) zei:

"Een Moslim is een persoon waar de anderen tegen zijn tong en handen beschermd zijn, en een emigrant is een persoon die hetgeen Allah verboden heeft, verlaat." (in overeenstemming)

Hij zei ook: "Een gelovige is ook een persoon die mensen vertrouwen!"

Islam biedt rust op internationaal niveau en is gevestigd op de vorming van vriendelijke relaties die gebaseerd zijn op veiligheid, stabiliteit en de vaststelling van de fundamenten van de Islam. Bovendien overtreedt de Islamitische samenleving geen andere samenleving, met name degenen die niet spelen met het geloof, noch vijandig zijn tegen zijn aanhangers. Dit komt overeen met de woorden van Allah (swt):

(O gij die gelooft, komt in volledige overgave en volgt de voetstappen van Satan niet; hij is voorzeker uw verklaarde vijand.) (2:208)

De Islam beveelt rechtvaardigheid en is tegen onderdrukking, zelfs met mensen die zich vijandig opstellen. Allah (swt) heeft gezegd:(O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.) (5: 8)

As-Salaam, De Vreedzame, is een van de Geprezen Namen van Allah. Allah heeft gezegd:(Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.) (59:23)

As-Salaam is ook een van de namen van de Tuinen van het paradijs. Allah de Verhevene zei:(Voor hen is het Huis van Vrede (het Paradijs) bij hun Heer en Hij is hun Vriend, wegens hetgeen zij doen.) (6: 127)

As-Salaam is de begroeting van de mensen in Jannah. Allah (swt) zei:(De Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten zal hun groet "Vrede" zijn. En Hij heeft hun een eervolle beloning bereid.) (33:.44)

As-Salaam is ook de begroeting van de moslims onderling, Assalaamu 'alaykum! Het is een groet die rust, kalmte en verlichting voegt aan de begroette persoon. Dit komt doordat het de expressie van beveiliging en veiligheid bevat. Dit noemde de Profeet (moge Allah's zegen en vrede met hem zijn), als een van de vervolmakende acties van het geloof van een persoon. Hij zei: "Je zult het paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik u niet begeleiden naar een daad, als je deze verrichten jullie dan van elkaar gaan houden? Verspreid de Salaam! begroet onderling! "(Overgeleverd door Moeslim)

Degene wiens Allah's zegen en vrede op rust, heeft vastgesteld dat dit een van de beste daden is. Dit komt doordat deze begroeting de harten dichter bij elkaar brengt en ze verzacht. Het verwijdert ook geschillen en haat. Toen de Profeet - vrede zij met hem - werd gevraagd: "Welk deel van de Islam is het beste?" Antwoordde hij, "Mensen voeden en de Salaam te geven! Groet de mensen die je kent en die je niet kent! " (overgeleverd door Bukhari en Muslim).

De Islam bracht dus voorschriften en wetgevingen voor handel, oorlog, huwelijk, economie, politiek, aanbidding enz. Bedoeld om een ideale, deugdzame samenleving te scheppen waarin de relatie tussen een moslim en zijn/haar Heer, de samenleving en de omliggende wereld en omgeving wordt gereguleerd. De gehele mensheid is niet in staat om iets dergelijks te produceren. Een geloof met deze perfectie en volledigheid verdient het om omarmd, naar uitgenodigd en gerespecteerd te worden.Islam en samenleving

Islam beveelt het verzorgen en beschermen van de omgeving en verbiedt alle vormen van vervuiling. Dit wordt op volgende manieren gedaan:  • Islam stimuleert het planten van gunstige planten en bomen. De Boodschapper van de Islam, Mohammed – vrede zij met hem - heeft gezegd: "Geen moslim plant een boom of gewas wiens vruchten door vogels, mensen of dieren wordt gegeten, zonder hiervoor beloont te worden in het hiernamaals." (Bukhari)

  • Islam stimuleert de verwijdering van alles dat schade kan aanbrengen. De Boodschapper van Islam (Muhammad – vrede zij met hem) zei: "Het verwijderen van schade op de weg zal worden beloond in het hiernamaals." (Bukhari)

  • Islam stimuleert het in quarantaine plaatsen van degenen die aangetast zijn door ziekten en epidemieën, om zo verspreiding naar andere samenlevingen te voorkomen en het leven van anderen te beschermen. De Boodschapper van Islam - vrede met hem - zei: "Als je hoort van de aanwezigheid van de plaag op een bepaalde locatie, ga daar dan niet heen, en als je op deze plek bent, verlaat het dan niet." (Bukhari)

  • Islam verbiedt het willekeurig doden van dieren en vogels. De Boodschapper van de Islam, Mohammed zei:” Een mus gedood zonder reden zal bij Allah huilen (beklagen) op de Dag des Oordeels: 'O Allah, diegene heeft mij gedood zonder reden of voordeel!'" (Nasa'i)

  • Islam verbiedt het vervuilen van de samenleving in welke vorm dan ook. De Boodschapper van de Islam, Mohammed –vrede zij met hem -heeft gezegd: "Vrees twee dingen waarvoor mensen elkaar vervloeken." Zijn metgezellen vroegen: "Wat zijn de twee dingen waarvoor mensen elkaar vervloeken, o Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: "Dat hij ontlast op plaatsen waar mensen lopen of waar ze op zoek zijn naar schaduw." (Moslim)

Islam en Reinheid

Islam is een religie van hygiëne. Allah (swt) zegt:(O, kinderen van Adam, let op uw uiterlijk ter gelegenheid van aanbidding en eet en drinkt, maar verkwist niet. Hij heeft de verkwisters zeker niet lief.) (7:31)

Het is een religie van reinheid.

Allah (swt) zegt: (Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden) (2:222)

Het "Hof der Leeuwen 'in Alhambra Paleis, die werd gebouwd in het huidige Spanje, ook wel bekend als Andalusië, dat ooit werd geregeerd door moslims.

Zuiverheid is een voorwaarde voor de geldigheid van het gebed, waarbij het een daad van aanbidding is die tenminste vijf keer per dag door een moslim verricht moet worden. De Islam vereist ook dat men zich wast na de geslachtsgemeenschap. Daarnaast is het zeer geliefd om jezelf te wassen voor aanbiddingen die een symbolische lading hebben binnen de Islam, zoals het vrijdag gebed en de grote en de kleine bedevaart (Umrah) naar Mekka.

Allah zegt in de Edele Koran:(O, gij die gelooft, wanneer gij u opricht tot het gebed, wast uw gezicht en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft uw (natte) handen over uw hoofden en (wast) uw voeten tot aan de enkels. En als gij onrein zijt, reinigt u. En als gij ziek of op reis zijt en een uwer komt van de afzondering, of gij hebt vrouwen aangeraakt en gij vindt geen water, zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt daarmede uw gezicht en handen af. Allah wenst u niet in moeilijkheden te brengen, maar Hij wenst u te reinigen en Zijn gunst aan u te vervolmaken, opdat gij dankbaar zult zijn.) (5:6)

Daarnaast moedigt de Islam het wassen van de handen vóór en na de maaltijden. De Boodschapper van de Islam, Mohammed – vrede zij met hem - zei: "Voedsel is gezegend als men de handen wast voor en na het eten." (Tirmidhi)

Het stimuleert het schoon houden van de mond en tanden. De Boodschapper van Islam Mohammed – vrede zij met hem - zei: "Als ik het niet te moeilijk vond voor mijn volgelingen, dan zou ik hen bevelen om hun tanden voor elk gebed te reinigen." (Bukhari)

Ook stimuleert de Islam het reinigen en zuiveren van plaatsen die als voedingsbodem voor bacteriën en vuil kunnen dienen. De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Er zijn vijf handelingen van de natuurlijke aanleg (Fitrah), waarmee Allah de mens schiep: de besnijdenis, het verwijderen van schaamhaar, het plukken van de okselharen, het verkorten van de snor, en het knippen van de nagels." (Bukhari)
1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina