Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 258.07 Kb.
Pagina4/6
Datum20.08.2016
Grootte258.07 Kb.
1   2   3   4   5   6

Islam en kennis

De Islam moedigt alle mensen te zoeken naar kennis, en het kleineert en waarschuwt voor onwetendheid. Allah (swt) zegt: O, gij die gelooft, als er u gezegd wordt: "Maakt plaats in vergaderingen, maakt dan plaats; Allah zal rijkelijk plaats voor u maken. En als er gezegd wordt "Staat op" staat dan op; Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet. (58:11)

Het gaat om het streven naar het zoeken van kennis, deze te leren en te onderwijzen, als middel dat leidt tot de Jannah (het Paradijs).

Deze foto toont een aspect van de moderne technologie. Moderne technologie zou niet zijn gevorderd de manier waarop het gebeurd is, zonder de Islamitische cultuur.

De boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:

" Degene die zich begeeft op de weg naar kennis, zal Allah de pad naar het Paradijs vergemakkelijken." ( Abu Dawud)

Hij verbood het verborgen houden van kennis, want het is een verplichting voor elke persoon om te delen. De boodschapper van de Islam, Mohammed zei:

" Wie kennis verbergt zou worden gemuilkorfd op de Dag der Opstanding met een snuit van het Vuur. "(Ibn Hibbaan)

Islam betreft geleerden met een hoge achting en eist dat respect aan hen wordt vertoond. De boodschapper van de Islam, Mohammed – vrede zij met hem - zei:

“Ik beschouw de persoon die zijn oudsten niet respecteert, die geengenade toont aan de jongeren, en die het recht van een geleerde niet verleent als een van mijn volgelingen"(Ahmed)

De Boodschapper, Mohammed - vrede zij met hem - informeerde ons over de status van een geleerde in zijn uitspraken: "De kwaliteit van een geleerde boven een leek is als mijn uitmuntendheid over de minste van jullie." (Tirmidhi)

Het effect van de Islamitische Beschaving op de moderne wetenschap

Zij die zich bezighouden met de vraag hoe de moderne wetenschap is ontwikkeld, zouden het er zeker mee eens zijn dat het te danken is aan de Islamitische cultuur die grote hoeveelheden kennis heeft doorgegeven en geïntroduceerd en vele geleerden heeft geproduceerd.Dit figuur toont een twaalfde-eeuws model van het zonnestelsel uit Bagdad.

C.H. Haskins 7 zei: "Het brede feit blijft dat de Arabieren van Spanje de voornaamste bron waren van het nieuwe leren voor West-Europa."

Zij zijn degenen die de fundamenten hebben gelegd van waaruit de moderne beschaving is gevorderd. Wie de 'Woordenboek van Technische termen voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart' bekijkt, zou zeker concluderen dat zestig procent van de bekende sterren namen hebben gekregen die zijn afgeleid uit het Arabisch.

De boeken en werken van de vroege moslimgeleerden waren de belangrijkste bron waaruit het Westen voordeel uit haalde, vooral de Europeanen die deze werken gebruikten tijdens de Renaissance. Veel van deze teksten werden gebruikt in de Europese universiteiten.

'Marquis of Dufferin and Ava' zei: 'Het is te danken aan de mohammedaanse wetenschap, mohammedaanse kunst, en mohammedaanse literatuur dat Europa in grote mate is bevrijd uit het duisternis van de Middeleeuwen.' 9Wetenschappelijke kennis die is ontstaan in India, China en de Hellenistische wereld werd gezocht door moslimgeleerden en vervolgens vertaald, verfijnd, gesynthetiseerd en aangevuld in verschillende centra van onderwijs in de Islamitische wereld, waarna de kennis werd verspreid naar West-Europa. ( Geschiedenis van de Geneeskunde, Arabische wortels van de Europese geneeskunde, David W. Tschanz, MSPH, PhD Zie ook: http://www.hmc.org.qa/hmc/heartviews/HV-v4% 20N2/9.htm). Daarnaast richtten moslimgeleerden ook een aantal ongekende disciplines op.Het Astrolabium: Een belangrijk apparaat uitgevonden door moslims voor navigatie. De punten van de gebogen pieken op de voorkant van de plaat, markeren de posities van de helderste sterren. De naam van elke ster wordt bestempeld aan de basis van elke piek. De achterplaat is gegraveerd met een geprojecteerde coördinatensysteem (Van de Whipple Museum van de Geschiedenis van de Wetenschap in Cambridge).J.H. Denison zei:

In de vijfde en zesde eeuw stond de beschaafde wereld op de rand van een chaos. De oude emotionele culturen, die beschaving mogelijk hadden gemaakt en aan de mensen een gevoel van eenheid en van eerbied voor hun heersers hadden gegeven, waren afgebroken en niets leek een adequate vervangen te zijn. Het leek erop dat de grote beschaving die vier duizend jaar had geduurd om te bouwen, op het randje van desintegratie stond, en dat de mensheid waarschijnlijk terug zou keren naar een toestand van barbarisme waar elke stam en sekte tegen de volgende was, en de openbare orde onbekend was. De oude tribale sancties hadden hun macht verloren. De nieuwe sancties, gecreëerd door het christendom, werkten aan verdeling en vernietiging in plaats van eenheid en orde. Het was een tijd vol tragedie. Beschaving, als een gigantische boom waarvan de bladeren de wereld hadden overkoepeld en waarvan de takken de gouden vruchten hadden gedragen van de kunst, wetenschap en literatuur, stond wankelend, verrot tot in de kern. Welke cultuur kon de mensheid in eenheid brengen en de beschaving redden? Het was de cultuur waaruit (Mohammed) werd geboren die de hele bekende wereld van het oosten tot zuiden verenigde 10.

Moslims waren gevorderd in alle technische, wetenschappelijke en intellectuele velden. Hier zullen we een paar van de vooraanstaande geleerden noemen op verschillende gebieden.

· Al-Khawarizmi (780-850 CE) was een grote geleerde op het gebied van wiskunde, algebra, logaritme en geometrie. Hij was misschien wel een van de grootste wiskundige die ooit heeft geleefd, want in feite was hij de oprichter van verschillende takken en basisconcepten van de wiskunde. Hij was ook de bedenker van het concept van algebra. Al-

· Al-Bairuni (973 - 1050AD) was een grote geleerde op vele terreinen. Hij schreef over onderwerpen variërend van sterrenkunde tot wiskunde, wiskundige aardrijkskunde, mechanica, farmacologie en geschiedenis. Al-Biruni had al gesproken over de theorie van de aarde draaiende om haar eigen as, zeshonderd jaar voor Galileo!

De Duitse oriëntalist E. Sachau zei over al-Biruni:

'Hij was de grootste intellectuele die de mensheid gekend heeft.'

Als moslims zeggen we dat de grootste intellectuele die de mensheid gekend heeft, onze Profeet Mohammed – vrede zij met hem - is.

Op het gebied van de geneeskunde en farmacie, lieten moslimgeleerden een schat aan kennis achter in hun werken die werden gebruikt om vooruit te komen in de moderne geneeskunde. Onder deze geleerden vinden we:

· Ibn Rushd (Averroes 1126-1198 CE), een filosoof uit Andalusië, arts, meester van de filosofie, de Islamitische wet, wiskunde en geneeskunde.

· Ibn an-Nafees (1213-1288 CE), een arts die voornamelijk bekend stond als de eerste die de pulmonale circulatie van het bloed beschreef. Hij ontdekte de bloedcirculatie honderden jaren voor de Engelsman Harvey en de Spanjaard Michael Servet.

· Am'maar zoon van Ali al-Mo'sili, was zeer bekwaam in de oogheelkunde. Hij ontwikkelde gespecialiseerde instrumenten die gebruikt werden bij operaties, zoals de "injectiespuit", een holle naald.

· Al-Hasan zoon van al-Haitham, (Alhazen 965 - 1040AH) was een grote wiskundige. Hij was een pionier in de optica, techniek en astronomie. Volgens Giambattista della Porta, was Al-Hasan de eerste die de schijnbare toename in de omvang van de maan en de zon nabij de horizon kon verklaren. Zijn zeven volume beschouwing over de optica genaamd 'Kitab al-Manadhir' (Boek van Optica) is misschien wel de vroegste werk waarin de wetenschappelijke methode werd gebruikt. Hij gebruikte resultaten van experimenten om theorieën te testen.

· Al-Mansoori en Abu Bakr ar-Razi waren beroemde, veelzijdig artsen. Ze maakten fundamentele en blijvende bijdragen aan het gebied van geneeskunde en filosofie.

· Muwaf'faq al-Baghdadi en Abul-Qasim az-Zahrawi waren bekend in tandheelkundige praktijken. Hierover schreven zij boeken en plaatsten illustratieve foto's van de instrumenten die gebruikt werden bij chirurgische ingrepen en hoe deze instrumenten werden gebruikt.

Proces van van de geneeskunde extractie. Een afbeelding genomen uit een boek van een oude apotheker.Anatomie van het oog - Een afbeelding uit een boek van een oude moslim arts.

Op het gebied van geografie en geologie kunnen vele opmerkelijke geleerden worden genoemd, onder wie:

· Shareef al-Idrisi (1100-1165H), een cartograaf, geograaf en reiziger. Hij stond bekend om zijn uitstekende wereldkaarten. Hij was ook de uitvinder van navigatie-instrumenten. Er zijn veel moslims geleerden die deelnamen aan het bevorderen van de beschaving. Wie meer wil weten, dient boeken te herzien die speciaal over dit onderwerp zijn geschreven. Vele malen zijn onderzoeken geschreven door moslims gekopieerd en ten onrechte toegeschreven aan anderen.Bloedcirculatie en de inwendige organen van het menselijk lichaam. Een afbeelding uit een boek van een oude moslim arts.Major Arthur Glyn Leonard zei:

Horen wij, die onszelf beschouwen als degenen die de bovenste top van cultuur en beschaving bereikt hebben, te erkennen dat zonder de hoge cultuur, beschaving en intellectuele inbreng, de sociale pracht van de Arabieren en de soliditeit van hun systeem, Europa tot op de dag van vandaag verzonken zou blijven in de duisternis van onwetendheid? 11De wereldkaart - Een afbeelding genomen uit een boek van een moslimgeleerde in de geografie.De deugden van de Islamitische Beschaving

· Het zoeken naar kennis is een religieuze plicht, waarbij de Islam moslims aanmoedigt deze te vervullen.

· In het verleden gebruikten moslimgeleerden hun kennis om het geloof van mensen te versterken, in tegenstelling tot de geleerden van deze tijd, die gebruik maken van hun kennis om het geloof van mensen te verzwakken.

· Moslimgeleerden uit het verleden gebruikten hun kennis om de mensheid te dienen, in tegenstelling tot de meeste geleerden die vandaag de dag gebruik maken van hun kennis voor uitbuiting en zelfzuchtige doeleinden. Tijdens deze periode vonden wetenschappers de atoom-en waterstofbom uit en andere massavernietigingswapens. Daarna verhinderden zij anderen van het bezitten van deze wapens, in een poging om de rijkdom van de wereld te controleren en te misbruiken.

· Moslimgeleerden uit het verleden hebben hun kennis verspreid zodat mensen ervan zouden kunnen profiteren, in tegenstelling tot de geleerden van vandaag die kennis voor zichzelf of voor hun eigen land houden en voorkomen dat anderen er toegang tot krijgen.

· Moslimgeleerden uit het verleden waren gericht op het realiseren van de genade van Allah en Zijn beloning, in tegenstelling tot de geleerden van vandaag, die hun best doen om te profiteren van hun ontdekkingen voor puur materiele doeleinden.Wetenschappelijke Punten in een paar verzen van de Koran

Allah (swt) zegt: Voorwaar, in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van nacht en dag en in de schepen die de zee bevaren, met datgene wat de mensen tot voordeel strekt; en in het water dat Allah van de hemel nederzendt, waarmede Hij de aarde doet herleven na haar dood en daarop alle soorten dieren verspreidt, en in de verandering der winden, en in de wolken die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld, zijn inderdaad tekenen voor een volk, dat begrijpt. (2:164)Deze foto toont de melkweg samen met ons zonnestelsel.

De Koran werd geopenbaard aan Mohammed - vrede zij met hem - die ongeletterd was, hij kon noch lezen noch schrijven. Zijn volk was over het algemeen ook ongeletterd. Hoe kan een man daarom een geschrift voortbrengen die de meest welsprekende mensen verstelde!

Allah - vrede zij met hem - zegt: Zeg: "Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn. (17:88)Allah daagt iedereen uit om zoiets als de Koran voort te brengen. Houd in gedachten dat de kortste hoofdstuk in de Koran maar tien woorden lang is!

De Profeet - vrede zij met hem - en veel van zijn metgezellen waren berooid, en hij reciteerde ze verzen uit de Koran die melding maken van wetenschappelijke feiten. Meer dan 1400 jaar nadat de Koran werd geopenbaard, heeft de moderne wetenschap deze feiten ontdekt met zeer geavanceerde apparatuur!

Thomas Carlyle zei:

'Een valse man vond een religie uit? Waarom, kan een valse man geen stenen huis bouwen! Als hij niet weet en echt de eigenschappen van zijn soort volgt, zal gebrande klei en al het andere er geen huis van maken, maar een afvalhoop. Het zal niet blijven bestaan ​​voor twaalf eeuwen en honderdtachtig miljoen dienen, het zal regelrecht instorten '. 12De Koran en het begin van de Wereld

Allah - vrede zij met hem - zegt: Allah brengt de schepping teweeg; dan herhaalt Hij haar; daarna zult gij tot Hem worden teruggebracht. (30:11)

Allah zegt duidelijk in dit vers dat Hij Degene is Die alle schepselen in dit universum uit het niets in het leven heeft geroepen. Dit is vermeld in de Koran, de goddelijke openbaring van Allah. Allah beschrijft het begin van het universum en zegt: Wondere Schepper van de hemelen en aarde. Wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: "Wees" en het wordt. (2:117)

Allah informeert ons in dit vers dat het universum is ontstaan ​​uit het niets, wat allemaal heeft plaats gevonden voordat de kennis van de onzichtbare wereld – die alleen Allah weet - ons bekend werd.. Menselijk verstand was niet in staat om te beseffen en te grijpen naar de inhoud van de eerste schepping zonder dat Allah ons liet informeren over deze kennis. De mens kan alleen maar hypothesen en theorieën stellen met betrekking tot kosmologische systemen.Dit is een werkelijke beeld van een ster die zich heeft gevormd uit interstellaire materie.

Allah zegt: Ik riep hen niet om te getuigen van de schepping der hemelen en der aarde, noch van hun eigen schepping noch neem Ik degenen die misleiden ooit tot helpers. (18:51)

Allah zegt: Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt. Willen zij dan toch niet geloven? (21:30)Deze foto laat zien dat het heelal uitdijt.

Dit vers maakt een onmiskenbare verwijzing naar het feit dat Allah het heelal geschapen heeft uit een enkele entiteit, en Hij is de Enige die beschikt over alle dingen. Allah beval deze 'eenheid' op te splitsen, wat gebeurde en veranderde in een wolk van rook. Uit deze wolk van rook schiep Allah de hemelen en de aarde. Dit wordt vermeld in de woorden van Allah: Zeg: "Verwerpt gij werkelijk Hem Die de aarde in twee dagen schiep? En richt gij gelijken aan Hem op, hoewel Hij de Heer der Werelden is? Hij heeft de bergen daarop gesteld en heeft deze gezegend en er op (de aarde) de voedingsmiddelen bepaald, in vier dagen, gelijkelijk voor de zoekenden . Dan wendde Hij Zich tot de hemel terwijl deze een soort damp was en zeide hiertegen en tot de aarde: "Komt beiden, willens of onwillens." Zij zeiden: "Wij komen gewillig." Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen, en Hij wees elke hemel zijn werk aan. En Wij versierden de laagste hemel met lichten ter bescherming. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwetende. (41:9-12)

Deze foto toont ons melkwegstelsel en de verschillende planeten.

Moderne astrofysici beweren dat het hele universum is ontstaan ​​uit een geheel, het resultaat van wat vandaag bekend staat als de 'Big Bang'. 13

Allah zegt: Dan wendde Hij Zich tot de hemel terwijl deze een soort damp was en zeide hiertegen en tot de aarde: "Komt beiden, willens of onwillens. (41:11)

Dit vers bevestigt dat de hemel, tijdens de vroege stadia, rook was. Dit wordt ook bevestigd door de moderne wetenschap.

James H. Jeans zei:

'We hebben vastgesteld dat, zoals Newton veronderstelde, een chaotische massa van gas van ongeveer gelijke dichtheid en van zeer grote mate, dynamisch instabiel zou zijn; kernen zouden de neiging hebben om zich erin te vormen, waaromheen zich de gehele materie uiteindelijk condenseerde. '14Deze foto toont een werkelijke nasleep van de explosie van een ster aan de hemel.De Koran over de uitdijing van het heelal

Allah zegt: Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid. (51:47)

Allah zegt: De Dag, waarop Wij de hemelen zullen oprollen zoals een schrijver zijn geschriften oprolt. Gelijk Wij de schepping eerst begonnen, aldus zullen Wij haar terugbrengen - een Belofte van Ons; voorwaar Wij zullen deze nakomen. (21:104)

Allah zegt: De dag (zal komen) waarop de aarde en de hemel door een andere aarde en hemel zullen worden vervangen; en zij (de mensen) allen voor Allah, de Ene, de Opperste zullen verschijnen. ( 14:48)

Deze verzen bevestigen dat het universum waarin we leven zich continu uitbreidt in de ruimte. Als we terug gaan in de tijd, zouden we zien dat het hele universum is voortgekomen uit een oer-atoom of kosmisch ei. Vervolgens explodeerde het op bevel van Allah en werd omgezet in een wolk van rook, waaruit de aarde en de hemel werden gevormd. Het universum wordt steeds groter in de ruimte en zal uiteindelijk stoppen met uitbreiden op bevel van Allah. Daarna zal het universum instorten en weer versmelten in een oer-atoom. De explosie en formatie zullen weer optreden en een hemel anders onze hemel en een aarde anders dan onze aarde zullen gevormd worden. In dit stadium zal het wereldse leven tot een einde komen, en het leven van het hiernamaals zal beginnen.

Al deze stadia worden genoemd in de Koran. Het maakt niet uit hoe men probeert dit onderwerp uiteen te zetten, alle details ontdekt door de moderne wetenschap zijn genoemd in de Koran die 1400 jaar geleden is geopenbaard! Dit bevestigt het feit dat de Koran alleen de woorden van Allah bevat en dat Mohammed deze goddelijke openbaring ontvangen heeft,en de mensen deze feiten leerden in een tijd waarin niemand deze feiten kende. Deze feiten waren niet bekend bij de mens, pas vele eeuwen later.

Astronomen hebben ontdekt dat het universum voortdurend in beweging is en dat het groeit. Dit werd ontdekt door het bestuderen van de sterrenstelsels en verre hemellichamen. De Amerikaanse astronoom Vesto M. Slipher, die onderzoek deed naar de spectra van sterrenstelsels, merkte op dat de spectraallijnen van een paar nabijgelegen systemen waren verschoven naar langere golflengten. Uit deze verschuiving in golflengte is gebleken dat het merendeel van de sterrenstelsels waren teruggetrokken vanuit de Melkweg met een paar honderd kilometer per seconde! 15

Deze foto laat zien dat de afstanden tussen sterrenstelsels, of clusters van sterrenstelsels, voortdurend toeneemt en dat daarom het heelal uitdijt.

De Amerikaanse astronoom Edwin Hubble bevestigde dat het heelal aan het uitdijen was en dat hoe meer afgelegen de Melkweg, des te hoger werd haar recessiesnelheid, en dat de recessiesnelheid in verhouding stond tot de afstand. 16 Hierdoor zien we dat geleerden in de astronomie hebben bevestigd dat het universum altijd groeit. Deze uitbreiding zal doorgaan totdat de zwaartekracht zijn trekkracht verliest en de planeten zullen verspreiden in het heelal. Dit zal leiden tot het einde van de wereld.

Allah zegt: Wanneer de hemel wordt gespleten. En wanneer de sterren verstrooid worden. (82:1-2)De Koran over hemellichamen

Allah zegt: Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna zette Hij Zich op de troon. En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt zijn baan tot een vastgestelde termijn. Hij regelt het al. Hij legt de tekenen duidelijk uit, opdat gij zeker zult zijn van de ontmoeting met uw Heer. (13:2)

Hedendaagse studies van het heelal bevestigen dat er grote energie in de materie, de onderdelen ervan en hemellichamen aanwezig is. Allah kan deze vernietigen en opnieuw maken. Wetenschappers hebben verschillende vormen van krachtige energie ontdekt die uitmonden in de hemelen en de aarde. Deze energieën zijn:

Sterke kernenergie: Deze energie houdt subatomaire deeltjes samen, die protonen, elektronen en neutronen omvat.

Zwakke nucleon energie: Deze nucleaire energie veroorzaakt bepaalde vormen van radioactief verval 17.

Elektromagnetisch energie: Dit is de energie die de atomen met elkaar verbindt in de materie, en die ook elk de respectieve kenmerken geeft.

Gewicht: Het is de zwakste vorm van energie die ons bekend staat, maar op lange termijn is het een centrale vorm van energie, omdat het alle hemellichamen in hun respectieve posities houdt.18

Allah zegt: En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan. (21:33)

Allah zegt: En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de Almachtige, de Alwetende. En voor de maan hebben Wij fasen bepaald tot zij als een oude tak van een palmboom wordt. De zon mag de maan niet achterhalen noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan. (36:38-40)

In deze verzen zegt Allah dat de zon reist in een bepaalde richting. Vroeger werd aangenomen dat de zon onbeweeglijk is. Moderne kosmologen en astronomen hebben bevestigd dat de zon beweegt in een bepaalde richting. Alle planeten in dit zonnestelsel bewegen, zoals satellieten. De baan van de aarde is concentrisch met de banen van de planeten.De Whirlpool Galaxy (ook bekend als Messier 51, M51, of NGC 5194) is een groot wisselwerkende spiraalstelsel op een afstand van ongeveer 23 miljoen lichtjaar in het sterrenbeeld.

Allah zegt: Bij de hemelen vol van paden (51:7)

In het Arabisch heeft het woord 'Hubuk' (dat wil zeggen: “sterrenhemelpaden”) meer dan een betekenis:  • Perfectie in de schepping: Astronomen hebben berekend dat er twee honderd miljard sterrenstelsels in het heelal (bekend bij de mens) zijn en ongeveer zeventig miljard biljoen sterren. 19 Elk sterrenstelsel varieert in grootte, vorm, dichtheid, snelheid waarmee het reist om zijn as, de afstand van ons, de afstand van elk ten opzichte van de ander, de stadia die het doorlopen heeft, het aantal sterren en het leven van elk van deze sterren.

  • Het verwijst ook naar iets wat perfect wordt gecombineerd en geïntegreerd. Deze ontzagwekkende cijfers over het aantal sterrenstelsels en sterren in het bekende gedeelte van het heelal, zijn slechts 10% van het totale universum. Er moet een macht zijn die alles samen houdt, anders zou het instorten en vervallen in grote chaos. Allah staat ver weg van elke onvolmaaktheid, Hij zei:

Voorzeker, Allah houdt de hemelen en de aarde in stand opdat zij niet vergaan. En indien zij uit elkaar zouden vallen, zou niemand buiten Hem ze bij elkander kunnen houden. Voorwaar, Hij is Verdraagzaam, Vergevensgezind. (35:41)

  • Het verwijst ook naar de banen waar elk hemellichaam in zweeft: het verbazingwekkende dat vele wetenschappers heeft verbijsterd, is het grote aantal sterrenstelsels in het bekende deel van het universum. Dit bewijst dat het universum draait in een perfect systeem.

Allah zegt: Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten. (10:5)

Het perfecte onderscheid dat gemaakt is tussen het licht dat door een lichtgevende, vurig lichaam wordt gegeven en gereflecteerde licht van de zon door een donker en koud lichaam (dat wil zeggen de maan), dat vervolgens tot uiting komt in een constante en gestage wijze (op de aarde) werd al vermeld in de Koran zo'n veertien honderd jaar geleden! Dit bewijst dat de Koran de Goddelijke Openbaring is van Allah, Wie de beste Kenner is van dat wat Hij alleen heeft gemaakt.
1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina