Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 258.07 Kb.
Pagina6/6
Datum20.08.2016
Grootte258.07 Kb.
1   2   3   4   5   6

De Koran over dieren

Allah zegt: Ook het vee bevat voorzeker een les voor u. Wij geven u van hetgeen in hun buik is, van tussen het uitwerpsel en het bloed, n.l. melk, zuiver en aangenaam voor degenen die drinken. (16:66)

Maurice Bucaille zei: 'Vanuit een wetenschappelijk oogpunt, moeten fysiologische begrippen worden aangehaald om de betekenis van dit vers te begrijpen. De stoffen die de algemene voeding van het lichaam waarborgen, komen uit chemische transformaties die langs de lengte van het spijsverteringskanaal ontstaan. Deze stoffen komen uit de inhoud van de darm. Bij aankomst in de darm, in de juiste fase van de chemische transformatie, worden deze vervoerd door een 'muur' in de richting van de systemische circulatie. Deze passage geschiedt op twee manieren: ofwel direct, door de zogenaamde 'lymfevaten', of indirect, door de portale circulatie. Deze voert ze eerst naar de lever, waar ze veranderingen ondergaan, en komen vanaf dit punt in de systemische circulatie. Op deze manier gaat alles door de bloedbaan.

Bestanddelen van melk worden uitgescheiden door de melkklieren. Deze worden als het ware gevoed door producten van de spijsvertering die naar ze toegebracht worden via de bloedbaan. Bloed speelt dus de rol van verzamelaar en dirigent van benuttigde voeding, brengt voeding aan de melkklieren, de producenten van melk.

Het initiële proces dat alles in beweging brengt, is het samenbrengen van de inhoud van de darm en bloed op het niveau van de darmwand zelf. Dit zeer nauwkeurig concept is het resultaat van de ontdekkingen in de chemie en fysiologie van de spijsvertering. Het was helemaal niet bekend in de tijd van de Profeet Mohammed en is alleen begrepen in de afgelopen tijd. Ik vind dat verwijzingen betreffende dit concept die in dit koranvers voorkomen, geen menselijke verklaring kunnen zijn, op grond van de periode waarin ze werden geformuleerd.'31

De Koran over bergen

Allah zegt: Hebben Wij de aarde niet als een bed gespreid? En de bergen als palen opgezet? (78:6-7)

Wetenschappers verklaren het belang van de bergen als pinnen die de aarde stabiliseren en zeggen:

'Bergen hebben onderliggende wortels. Deze wortels zijn diep ingebed in de grond, bergen hebben dus de vorm van een pin. De aardkorst is dertig tot zestig kilometer diep, wat aan de hand van een seismograaf bekend is. Met deze machine weten wij ook dat elke berg een onderliggende wortel heeft die de korst van de aarde stabiliseert met de onderliggende lagen, en voorkomt dat de aarde trilt. Een berg is daarom vergelijkbaar met een spijker, die verschillende stukken hout bijeenhoudt. '32

Allah zegt: En Hij heeft hechte bergen op de aarde geplaatst opdat gij niet geschokt zult worden en rivieren en paden opdat gij de juiste weg moogt inslaan. (16:15)

Isostasie: massa van de berg die zich weg buigt van het verticale, maar niet zoveel als zou kunnen worden verwacht. In het diagram is de verticale positie weergegeven door (a).Als de berg een belasting was op een stabiele korst, moet het worden afgebogen richting (c), maar omdat het diep is en uit relatief niet dichte rotsen bestaat, is de waargenomen doorbuiging alleen richting (b). Foto met dank aan Building Planet Earth, Cattermole pag. 35

De moderne wetenschap getuigt van het feit dat de bergen gelijkmatig en perfect zijn verdeeld op aarde. Ze stabiliseren de aarde, vooral bergen die de geologen 'Asymmetricaal Mountain Range' noemen en die te vinden zijn in elk continent. 33 Hoe kan een ongeletterde man, wiens volk meestal ook ongeletterd was, deze feiten kennen!

Een beeld die de wortels van een berg toont. Sommige van deze wortels kunnen zich uitstrekken tot zestig kilometer in de aarde.

De Koran over water en leven

Allah zegt: Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt. Willen zij dan toch niet geloven? (21:30)

Moderne wetenschap bevestigt duidelijk dat water de basiscomponent van het leven is en waarmee de cel wordt opgebouwd. Chemici hebben bewezen dat water een noodzakelijke en werkzame stof is die een belangrijke rol speelt in veranderingen en reacties die optreden in het lichaam. Het is daarom het enige vloeistof dat elk levend wezen nodig heeft. Het maakt niet uit hoe groot of klein, te beginnen met micro-organismen tot aan de grootste levende dieren op aarde.

Het water dat de aarde bedekt tot op de dag van vandaag is ongeveer 71% en de rest, 29% van de aarde, bestaat uit droog land.De belangrijkste bron voor het menselijk en dierlijk lichaam is water, evenals de planten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het lichaam van een volwassen mens van 15 jaar en ouder voor ongeveer 71% uit vloeistof bestaat en een kind uit 93%. Onderzoeken geven verder aan dat 80% hiervan uit water bestaat, de rest is bloed. In dieren en planten is dat 90% water.Wie zijn het die vijandschap tonen tegen de Islam?

Wat betreft de Islam, zien we dat deze onder de meerderheid van de mensen wordt verafschuwd - wat is de reden voor deze open vijandschap? Als we onderzoeken wie openlijk hun vijandschap tonen jegens de Islam, kunnen we ze categoriseren in een van de volgende categorieën:

1) Polytheisten en onwetenden. De Islam is de religie van de waarheid, die verbiedt het aanbidden en het tonen van nederigheid aan iemand anders dan Allah.

Allah zegt: Zeg: O, gij onwetenden, beveelt gij mij iets buiten Allah te aanbidden? (39:64)

2) Degenen wiens natuurlijke aanleg is vervalst, aangezien de Islam instemt met de natuurlijke aanleg van de mens.

Allah zegt: Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet. (30:30)

3) Onrechtvaardige mensen. De Islam is een religie van rechtvaardigheid en gelijkheid.

Allah zegt: Voorwaar, Allah gelast u goed met goed (te vergelden) en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten; en verbiedt onbetamelijkheid, kwaad en opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt. (16:90)

4) Degenen die op zoek zijn naar het kwade en wangedrag verspreiden. De Islam is de religie van rechtvaardigheid en hervorming.

Allah zegt: Zij vragen u, wat hun geoorloofd is. Zeg: Alle goede dingen zijn u geoorloofd en hetgeen gij dieren en roofvogels hebt geleerd terwille van de jacht, zoals Allah u heeft onderwezen. Eet dus van hetgeen zij voor u vangen en spreekt er Allah's Naam over uit. En vreest Allah. Voorzeker, Allah is vlug in het verrekenen. (5:4)

5) Overtreders. De Islam is een religie van vrede.

Allah zegt: En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (2:190)

6) De fanatiekelingen en extremisten. De Islam is een gematigde religie.

Allah zegt: En zo hebben Wij u tot een verheven volk gemaakt, opdat gij getuige zult zijn tegenover de mensen en de Gezant zij een getuige tegenover u. Wij bepaalden de Qiblah, die gij volgdet slechts, opdat Wij hem, die de gezant van Allah volgt, onderscheiden van degene die hem de rug toekeert. En dit is inderdaad zeer moeilijk, behalve voor hen, die Allah heeft geleid. En Allah zal u uw geloof niet doen verliezen; voorzeker, Allah is Liefderijk en Genadevol jegens de mensen. (2:143)

7) Mensen die wellustige verlangens hebben. De Islam is een religie van kuisheid.

Allah zegt: En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg. (17:32)

8) Zij die naar het wereldse leven verlangen. De Islam is een religie van wederzijdse ondersteuning en barmhartigheid, die de exploitatie van zwakkeren bestrijdt.

Allah zegt: En verteert uw rijkdommen niet onder elkander door valse middelen en brengt ze niet naar de rechters, opdat gij een deel der rijkdommen der mensen in zonde kunt verteren, tegen beter weten in. (2:188)

9) Zij die de mensheid minachten en kleineren en zichzelf beschouwen als een uitverkoren geslacht. De Islam is een religie van gelijkheid, die alle vormen van racisme en vooroordelen bestrijdt.

Allah zegt: O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (49:13)Onderscheidende kwaliteiten en voorrechten van de Islam

Aangezien de Islam de laatste religie is, heeft het kwaliteiten en voorrechten die de Islam relevant maakt voor alle tijden en plaatsen:

• Het is de laatste goddelijke religie geopenbaard aan de mens.

• De Islam erkent de voorgaande goddelijke openbaringen. Aan de andere kant, erkennen de joden Jezus niet, en erkennen de christenen Mohammed niet. Moslims erkennen Mozes en Jezus, moge Allah hun vermelding verheerlijken.

• In de Islam hebben de mensen een verband met hun Heer in alle zaken en omstandigheden.

• De Islam is de enige religie die niet is vervormd of gewijzigd. Harry G. Dorman zei: 'Het (de Koran) is de letterlijke openbaring van God, gedicteerd aan Mohammed door Gabriel, met perfectie in elke letter. Het is een altijd aanwezige wonder, getuige aan zichzelf en aan Mohammed, de profeet van God. Zijn wonderbaarlijke kwaliteit bevindt zich deels in de stijl, zo volmaakt en verheven dat noch man noch djinn een enkel hoofdstuk zou kunnen produceren wat het kortste hoofdstuk uit de Koran evenaart. En deels, bevindt zijn wonderbaarlijke kwaliteit, in de inhoud van de leer, zoals voorspellingen over de toekomst en verbazingwekkend nauwkeurige informatie die de ongeletterde Mohammed nooit uit zichzelf zou kunnen verzamelen. '34

• Islam is de religie die de materiële en spirituele aspecten van het leven omvat. Het is niet eens voorbijgegaan aan de geringste zaken in het leven van een moslim. Abdurrahmaan zoon van Zaid vertelde dat er tegen Salman werd gezegd: 'Uw Profeet heeft jullie alles onderwezen, zelfs toilet etiquette? Salman zei: 'Natuurlijk, hij verbood ons om in de richting van de Qiblah te staan ​​tijdens het ontlasten of urineren, om onszelf te reinigen met de rechterhand, minder dan drie stenen te gebruiken en geen bot of mest te gebruiken (om onszelf te reinigen).' (Muslim)

W. Thomas Arnold zei: 'Gevoel voor rechtvaardigheid is een van de meest prachtige idealen van de Islam, want zoals ik lees in de Koran, vind ik die dynamische principes van het leven, niet mystieke maar praktische ethiek voor het dagelijks gedrag van het leven, geschikt voor de hele wereld.'

• De Islam voldoet aan de lichamelijke en geestelijke behoeften van de mens en brengt deze in balans. Het weigert dat een aspect voorrang worden gegeven boven de andere.

Prins Charles zei:

'De Islam leert ons vandaag een manier van begrijpen en leven in een wereld waarin het christendom dit niet langer doet. De Islam weigert een scheiding te maken tussen mens en natuur, religie en wetenschap, geest en materie.'

• De Islam is niet in strijd met het intellect van de mens en de natuurlijke aanleg.

• De Islam is de religie voor de mensheid in het algemeen, ongeacht hun opleiding, tijd en plaats. In tegenstelling tot voorgaande religies die gezonden werden naar een specifiek volk gedurende een bepaalde tijd. Als een persoon bijvoorbeeld bekeren tot het Jodendom, dan moet hij geboren worden als een jood. Jezus zei over het christendom: 'Ik was gezonden tot de verloren schapen van de kinderen van Israël.'Dit exemplaar van de koran geschreven met vloeibare goud op papyrus, bewijst de zorg van moslims voor het behoud van de Koran.

Een van de bewijzen dat de Islam een ​​universele religie is en dat het geschikt is voor alle mensen te allen tijde, ongeacht hun ras of taal is het woord van God: O gij die u omhult!Sta op en waarschuw, En verkondig de Grootheid van uw Heer. (74:1-3)

In deze verzen beveelt God Zijn profeet om openlijk te roepen tot de Islam. Zo riep hij zijn volk om alleen God te aanbidden, en om alle valse godheden aan de kant te schuiven. Hij werd geschaad door zijn volk, maar hij bleef standvastig en barmhartig. Hij zond brieven aan de koningen van zijn tijd en nodigde hen uit om de Islam te accepteren. Onder degenen aan wie hij schreef waren de keizer van Rome, de keizer van Perzië en de koning van Abessinië. Als het bericht van de Profeet Mohammed niet universeel was, zou hij de heersers van de verschillende koninkrijken in de buurt van Arabië niet hebben uitgenodigd de Islam te accepteren!

Dit zou meerdere fronten openen met tegenstanders die goed uitgerust waren en groot in aantal. Waarom zou hij durven om zoiets te doen, als het niet een goddelijke boodschap was, die hem werd opgedragen om over te brengen aan de mensheid als geheel.

De Boodschapper van God zei: 'Deze kwestie (dat wil zeggen de religie van de Islam) zal duidelijk worden als dag en nacht. Ieder persoon in een stad of woestijngebied zal deze religie kennen, door middel van macht of schande. Macht waarmee de Islam wordt geëerd en schande waarmee God ongeloof ten schande brengt. '(Ahmed)Vertaling: Van Mohammed, de Boodschapper van Allah, aan Negus, de koning van Abessinië. Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik ben dankbaar aan Allah, er is geen God dan Hij, en ik getuig dat Jezus de zoon van Maria niet meer dan een geest was, door Hem geschapen, en Zijn woord («Wees!» - En hij was), die Hij aan Maria schonk, de Maagd, de Goede, de Zuivere, die Jezus ter wereld bracht. Allah schiep Hem zoals Adam, met Zijn hand. Ik roep u op om Allah alleen te aanbidden, en geen partner aan Hem toe te kennen, (ik roep u op) om Hem gehoorzaam te zijn en om mij te volgen en te geloven in hetgeen aan mij werd geopenbaard, want ik ben de boodschapper van Allah. Ik nodig u en uw mannen tot Allah, de Verhevene. Ik getuig dat ik mijn boodschap heb meegedeeld. Ik nodig u uit om te luisteren en mijn advies te aanvaarden. Vrede zij met hem die de ware leiding volgt.Vertaling: Ik begin met de naam van Allah, de Barmhartige, de meest Genadevolle. Van Mohammed b. Abdullah de Boodschapper van God, aan de keizer van Rome Heraclius (Hij was de keizer van het Byzantijnse Rijk [610 tot 641], die Syrië, Palestina en Egypte veroverde vanuit Perzië [613 tot 628]). Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik roep u op tot de Islam. Accepteer de Islam en u zult veilig zijn. God zal u uw beloning verdubbelen. Als u het boodschap van God verlaat, zult u de zonde van al uw volgers dragen. Vers: 3:64.Vertaling: Ik begin met de naam van Allah, de Barmhartige, de meest Genadevolle. Van Mohammed b. Abdullah de Boodschapper van God, aan Moqoqas, de Heerser van de christenen in Egypte. Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik roep u op tot de Islam. Accepteer de Islam en u zult veilig zijn. God zal uw beloning verdubbelen. Als u het boodschap van God verlaat, zult u de zonde van al uw volgers dragen. Vers: 3:64.Hoe word je een moslim?

Om een moslim te worden, zijn er geen specifieke religieuze rituelen of gewoonten die je hoort uit te voeren, noch op specifieke terreinen, noch in het bijzonder bij mensen. Dit komt omdat een persoon in de Islam een directe relatie heeft met zijn Heer, zonder tussenpersonen.

Door simpelweg te geloven en te verklaren dat er slechts een God is en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, wordt je moslim. Bij het maken van deze (oprechte) verklaring, wordt elke zonde in iemands leven tot op dat punt vergeven.

Allah zegt: Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevensgezind, Barmhartig! (25:70)

Wat betreft niet-moslims die de Islam accepteerden, zij krijgen hun beloning verdubbeld, als gevolg van hun geloof in hun boodschappers en hun geloof in Mohammed (saw).

Allah zegt: Zij aan wie Wij het Boek voordien gaven, geloven er in. En als het aan hen is voorgedragen, zeggen zij: "Wij geloven er in. Voorwaar, het is de Waarheid van onze Heer. Inderdaad, wij hadden ons zelf reeds onderworpen." Hun beloning zal hun tweemaal worden gegeven want zij zijn standvastig geweest en omdat zij het kwade met het goede weren, en mededelen van hetgeen waarmee Wij hen hebben voorzien. (28:52-54)

In aanvulling hierop zei de Profeet: " De Islam wist alles wat daarvoor gepleegd is (zonden)." (Muslim)

Conclusie

De Goddelijke religie, de Islam, is compleet in alle aspecten Het is de grondwet voor een gelukkig leven in deze wereld, en een eeuwig leven in het Hiernamaals. Misschien vindt u enkele manieren of fouten in de manier waarop moslims omgaan met zichzelf en anderen die afwijken, maar weet dat de Islam niets te maken heeft met deze tekortkomingen.

Dit kan te wijten zijn aan hun onwetendheid over de religie of zwakte in hun geloof. Beoordeel de Islam dus niet aan de hand van zijn volgelingen. Deze kleine publicatie moet worden beschouwd als een sleutel naar de Waarheid, maar moet vergezeld gaan met de volgende eigenschappen:

1. Men moet individuele wensen of religieuze vooroordelen van zijn / haar gedachten verwijderen.

2. Men moet echt wensen om de waarheid te bereiken en niet op jacht te gaan naar fouten en vergissingen.

3. Men moet zelfstandig denken en niet alleen oordelen naar wat anderen vinden.

Alle Lof zij aan Allah alleen, de Heer der Werelden.

En moge Allah de vermelding van Zijn Profeet en zijn gezin verheffen en hem beschermen tegen al het denigrerende.

Wilt u graag meer informatie over de Islam ontvangen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

www.Islamic-invitation.comReferenties

1. W. Montgomery Watt was een Schotse orientalist

2. The Genuine Islam, Vol. 1, No. 8, 1936

3. Engels theosoof, filosoof en politieke figuur die zelfbestuur en educatieve hervormingen bepleitte in India.

4. Dat is om te verklaren dat Allah bestaat en dat Hij de Eigenaar en Schepper van dit universum is, en de Enige Die beschikt over alle zaken. Hij is Degene Die ervoor zorgt dat alle dingen gebeuren, niets komt tot stand behalve als Hij het ​​wil, en er gebeurt niets behalve als Hij dat wenst.

5. Dat is om te verklaren dat Allah de enige ware God is die aanbeden dient te worden, en alle daden van aanbidding moeten worden gewijd aan Hem alleen.

6. Dat is om te geloven in de uniciteit van Zijn Namen en Eigenschappen, dat de Schone Namen en Eigenschappen behoren tot Allah en dat Hij ver verwijderd is van elke onvolmaaktheid.

7. Haskins, Charles Homer, 1870-1937, een Amerikaanse historicus en autoriteit op middeleeuwse geschiedenis.

8. William H. Allen, Dictionary of Technical Terms of Aerospace, First Edition.

9. Speeches Delivered in India, London 1890, p. 24

10. Emotion as the Basis of Civilization, London, 1928, pp. 265, 269

11. Islam - Her Moral and Spiritual Value, London, 1927, pp. 20-21

12. Helden, heldenverering en de Heldhaftige in de geschiedenis

13. G. Lemaître (1927). «Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques». Annals of the Scientific Society of Brussels 47A: 41. Translated in: (1931) «A homogeneous universe of constant mass and growing radius accounting for the radial velocity of extragalactic nebulae». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 91: 483 - 490. Astronomy and Cosmonogy, Sir James H. Jeans, pg. 15

14. Sir James H. Jeans, Astronomy and Cosmonogy, p. 15

15. V. Slipher, paper presented to the American Astronomical Society (1915)

16. Edwin Hubble (1929). «A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae». Proc. Nat. Acad. Sci. 15: 168-173

17. Een deeltjesklasse, zoals fotonen, pion of alfadeeltjes, die nul of een geheel spin hebben en statistische voorschriften volgen met betrekking tot identieke deeltjes om dezelfde kwantumtoestand bezetten.

18. Dr. Zaghlool An-Nadjaar, As-Samaa (De hemel).

19. Bezoek voor meer informatie: http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_ extreme_0.html

20. Zie: The Merck Manual, 18th Edition

21. Hij was het hoofd van de chirurgische kliniek aan de Universiteit van Parijs.

22. De Bijbel, de Koran en Wetenschap

23. Abdul-Ahad Omar is een Canadese moslim. Hij is opmerkelijk omdat hij een voormalige christelijke theoloog en predikant was die bekeerde tot de Islam.

24. Hij is de wereldberoemde embryoloog. Hij was de voormalige president van de Canadese Vereniging van Anatomen, Afdeling Anatomie en celbiologie, Universiteit van Toronto

25. Dr Gerald C. Goeringer is course director en universitair hoofddocent Medische Embryologie op de afdeling Celbiologie, School of Medicine, Georgetown University, Washington, DC, USA

26. White, Harvey E. Modern College Physics, van Nostrand 1948

27. Elder and Pernetta, Oceans, p. 27 Also see: Day, Trevor, Oceans, p. 46-7

28. Gross, Oceanography, p. 205

29. Zie: Tarbuck, Edward J.; Lutgens, Frederick J, Earth Science, pp. 509-525. Zie ook: Whiteman, David C., Mountain Meteorology, pp. 100-116.

30. Zie: , Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and Hans A. Panofsky, The Atmosphere p. 269. Also see Miller and Thompson, The Elements of Meteorology, pp. 141-142. Also see: Murphy, Brendan; Nance, Damian, Earth Science Today, p. 346.

31. De Bijbel, de Koran en Wetenschap

32. Earth, Press and Siever, p. 435. Zie ook Tarbuck and Lutgens, Earth Science, p. 157; El-Naggar, The Geological Concept of Mountains in the Quran, p. 5 Zie ook: Murphy, Bren-dan; Nance, Damian, Earth Science Today, p. 107

33. The Geological Concept of Mountains in the Quran, El-Naggar, p. 5. Zie ook: Mountain Chains from World of Earth Science.

34. Towards Understanding Islam p. 3

Favoriete links:

• http://www.Islamland.com

• http://www.Islamhouse.com

• http://www.sultan.org

• http://www.Islamreligion.com

• http://www.Islamic-invitation.com

• http://www.pbuh.us

• http://womeninIslam.ws

• http://www.thisistruth.org

• http://www.godnames.org

1 Het oorspronkelijk woord dat gebruikt is in de Koran is “rabb”. Er is geen goede equivalent voor dit woord in het Engels. Het betekent de Schepper, de Vormer, de Verstrekker, de Ene van wie alle schepselen afhankelijk zijn voor hun bestaan, Degene Die leven schenkt en de dood veroorzaakt.


2 Het woord dat vertaald is als religie is Deen, wat in het Arabisch meestal verwijst naar een levenswijze, wat zowel privé als openbaar is. Het is een inclusieve term voor: daden van aanbidding, politieke praktijk en een gedetailleerde gedragscode, met inbegrip van de hygiëne of etiquette zaken.

3 (swt) betekent: Gezegend en Verheven is Hij

4 (saw) betekent: Vrede zij met hem


5 Alle namen die vermeld zijn na de orale tradities van de profeet Mohammed, zijn geleerden die zijn uitspraken verzamelden van zijn Metgezellen en deze in boeken hebben geregistreerd.

6 Frederick A. Praeger Publishers, NY-Washington, 1968, 2- 3

7 (ra) betekent: Moge Allah tevreden over hem zijn.


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina