Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 232.76 Kb.
Pagina1/3
Datum20.08.2016
Grootte232.76 Kb.
  1   2   3Wat iedere Moslim moet weten over reiniging

ما يجب على كل مسلم معرفته عن الطهارة

باللغة الهولندية

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة


Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية

www.islamland.com

Wat iedere Moslim moet weten over reiniging

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
Auteursrechten: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur, behalve voor gratis verspreiding, zonder enige toevoeging, wijziging of deletie van enig deel van het boek.www.islamland.com

info@islamland.com
inhoudsopgave

Introductie

Kwaliteiten van reiniging

Reiniging van tastbare onreinheden

Wat is Wudu’?

Volledige beschrijving van de Wudu’

De beste handelingen van de Wudu’

Zaken die Wudu’ teniet doen

Wudu’ is aangeraden voor het volgende

Sommige overtredingen tijdens Wudu’

Sommige oordelen over Wudu’

Over laarzen/schoenen en dergelijke wrijven

Het gedeelte dat gewreven moet worden

Voorschriften bij het wrijven over schoenen/laarzen

Beschrijving van het wrijven over schoenen/laarzen

Tijdslimiet

Dingen die de geldigheid van het wrijven beëindigen

Grote rituele wassing (Ghusl)

Beschrijving van de grote rituele wassing (Ghusl)

Afdoende Ghusl

Zaken waarin Ghusl is aangeraden

Taboes (verboden zaken) in het geval van Janabah

(grote rituele onreinheid(

Sommige fouten en vergissingen in het rituele bad (Ghusl)

Tayammum

Factoren die Tayammum toegestaan maken

Beschrijving van Tayammum

Dingen die Tayammum teniet doen

Notities

Sommige oordelen over Tayammum

Wrijven over spalken en verbanden

Sommige oordelen over wrijven over de spalken

Hoe een zieke man te reinigen

Introductie

Alle lofprijzing is voor Allah! Moge Allah het noemen van de Profeet Mohammed vermenigvuldigen en hem en zijn familie en metgezellen veilig houden van elk onheil.

------------------------------


Reinheid (Tahârah) is een prachtig woord, plezierig voor het oog en een kwaliteit die ieder wenst te handhaven. Vanuit een Islamitisch perspectief, heeft reinheid een algemene betekenis Aan de ene kant, kan het fysieke reinheid betekenen, wat de reinheid is (van het lichaam) van vuil of rituele purificatie. Aan de andere kant, kan het ook spirituele reinheid betekenen, dat de reinheid van het ego/de ziel, 1-van zonden, slechte dingen, het ongehoorzaam zijn, en 2-het gewend raken aan goede daden en woorden.
Deze uitgebreide betekenis van reinheid wordt uitgedrukt in de woorden van Profeet Mohammed, r (dit symbool betekent “moge Allah Zijn Zegen en vrede op hem neer zenden”), zoals overgeleverd door Abu Hurairah, (moge Allah tevreden zijn met hem): Wat denk je ervan als er een rivier was bij de deur van een van jullie waarin hij vijf keer per dag een bad nam: Zou er iets van viezigheid op hem achterblijven?’ Zij antwoordden, ‘Niets blijft achter.’ De Profeet r zei, ‘Dat is zoals de vijf gebeden waarmee Allah de zonden verwijdert.” (Bukhari & Muslim)

Rituele reinheid is een voorwaarde voor het gebed (Şalât); Dit houdt óf de kleine wassing in (wudu’) voor kleine onreinheden óf de grote wassing (ghusl) voor grote onreinheden. Als een Moslim zichzelf reinigt in overeenstemming met de bevelen van Allah en de instructie van de Profeet, dan zal zijn gebed hem reinigen van zonden. Islam is de religie van zowel uiterlijke als innerlijke reiniging. Allah’s Boodschapper r waarschuwde degenen die de fysieke reinheid verwaarloosden, welke een nooodzakelijk voorwaarde is voor de geldigheid van bepaalde vormen van aanbidding, zoals het gebed, het aanraken of vasthouden van de Edele Qur’an, etc.

Ibn ‘Abbass levert de woorden van de Boodschapper van Allah over, toen hij twee graven passeerde: Zij worden gestraft voor iets dat hen onbeduidend toescheen: deze maakte zich niet schoon van zijn urine; en de andere strooide praatjes rond.” Toen vroeg hij om een natgemaakte tak, die hij in twee helften spleet en een helft op ieder graf legde, en toen zei, “Hiermee wordt de bestraffing gehalveerd totdat zij (de takjes) opgedroogd zijn.” (Bukhari & Muslim)

Tijdens het aanleren van zijn metgezellen, om er van te houden, rein te zijn, was hij gewoon om de volgende smeekbede te reciteren:O Allah! U zij geprezen, zoveel als dat wat de hemelen en de aarde vult en zoveel als U Wilt. O Allah! Reinig me met sneeuw, hagel en koel water. O Allah! Reinig me van zonden zoals een wit kleed is gereinigd van vuil.” (Ahmad)

De leerstellingen van de Islam vereisen zindelijkheid. Jâbir verhaalde dat Allah’s Boodschapper r eens bij hen kwam en een man zag met ruig wild haar. Hij zei, “Kon hij niet iets vinden om zijn haar mee netjes te maken?” Toen hij een andere man zag met vuile kleren, zei hij, “Kon deze man geen water vinden om zijn kleding mee schoon te maken?” (Ahmad ,Nasai and Abu Daud)

Ibn Al-Qayyim gaf aan: "Als een persoon zichzelf reinigt en dan Allah ontmoet in het Hiernamaals, zal hij het Paradijs zonder obstakels betreden. Echter, in het geval hij zich niet reinigt in deze wereld: als hij volhardend is in zijn onreinheid, zoals de ongelovige, dan zal hij niet toegelaten worden in het Paradijs; maar als zijn onreinheid van korte duur was, dan zal hij toegelaten worden in het Paradijs, nadat hij is gereinigd in de Hel van die tijdelijke onreinheid.” (Ighathatullahfan 1/57)

Wat de veelomvattende betekenins van reinheid in het Islamitisch perspectief demonstreert, is het feit dat het in de Heilige Qur'an in één woord gevonden wordt (i.e. Taharah) met verschillende betekenissen:  1. Reinheid van zonden:

De Qur’an zegt in dit verband, (in de vertaling): Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren. (9:103)

Volgens Ibn Abbass, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft de Profeet r Zakatul-Fitr voorgeschreven als een zuivering voor een vastende persoon van lege en obscene praatjes en als voedsel voor de armen. Als men het betaalt vóór het Eid gebed, zal het worden geaccepteerd als Zakat, en als iemand het betaalt na het gebed, dan telt het als aalmoes (Sadaqa) zoals elke andere aalmoes.” (Abu Daud & Ibn Majah)  1. Zuiverheid (vrijheid) van afgoden,

Zoals aangegeven in de Woorden van Allah, de Verhevene: …om Mijn Huis te reinigen voor degenen die de Tawaaf verrichten, en voor degenen die daar verblijven en voor degenen die daar buigen en neerknielen in gebed). (2:125)

  1. Reinheid in de zin van verheerlijking en verering:

Degenen die niet geloven onder de lieden van het Boek en de veelgoden aanbidders, zullen niet ophouden met ongelovig te zijn, totdat er een duidelijk Bewijs tot hen komt. Een Boodschapper van Allah, die de gereinigde Schriften voordraagt. (98:1-2)

  1. Reinheid betekent ook datgene wat wettig is:

Zij zullen groene gewaden van dikke en dunne zijde dragen en zij zullen opgesierd worden met zilveren armbanden. En hun Heer Zal hun een schone drank Schenken (die een reinigende werking op hen heeft) . (76:21)

  1. Reinheid van het hart van achterdocht:

En wanneer jullie hun (de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraag hun dan van achter een afscherming: Dat is reiner voor jullie harten en hun harten. (33:53)

  1. Reinheid van onkuisheid:

En gedenk toen de engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou bevoorrecht, jou gereinigd en jou verkozen boven de vrouwen van de werelden. (3:42)

  1. Reinheid van vuil en viezigheid:

En degenen die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij Tuinen doen binnentreden waaronder rivieren stromen. Voor eeuwig en voor altijd vertoeven zij daarin. Voor hen zijn daarin gereinigde echtgenotes en Wij zullen hen toelaten tot de ononderbroken schaduw. (4:57)

  1. Reinheid van rituele onzuiverheden:

O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden en (was) jullie voeten tot aan de enkels. En als jullie ziek zijn, of op reis, of als iemand van jullie van de w.c. komt, of (als) jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayamum, met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij Wil jullie Reinigen en Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn (5:6)

A'ishah, (moge Allah verheugd zijn met haar) levert over: Asma vroeg de Profeet, r over het wassen na de menstruatie. Hij zei: Iedereen onder jullie moet water gebruiken (gemengd met de bladeren van de Lotusboom) en zich zelf goed schoonmaken, en dan water over haar hoofd gieten en het grondig schoonmaken tot het de wortels van het haar bereikt. Dan zou ze zich zelf goed moeten wassen op die plek. Ze zou dan een stuk katoen ingesmeerd met muskus moeten gebruiken en zichzelf hiermee reinigen.”

Asma zei: Hoe zou ze zichzelf moeten schoonmaken met behulp daarvan? Hierop zei de Profeet r: “SubhanAllah (Ver vewijderd van elke imperfectie is Allah)! Ze zou zich er mee moeten schoonmaken. Asma vroeg toen verder over het bad na seksuele gemeenschap. De Profeet r zei: Ze zou zichzelf goed moeten wassen of de wuduh completeren en dan water over haar hoofd gieten en dat inwrijven tot het de wortels van het haar bereikt en dan de rest van haar lichaam baden. A’isha zei: Wat zijn de vrouwen van de Ansar goed! Hun verlegenheid verhindert ze niet om te leren van de religie. (Bukhari & Muslim)

Verdiensten van reinheid

 Het is gelijk aan de helft van iemands geloof: De Profeet van Allah, r zei met betrekking hiertoe: Reinheid is gelijk aan de helft van het geloof: en zeg “Lof zij Allah (i.e. Alhamdu Lillah) dat maakt de schalen van de goede daden zwaar. Het uitspreken van Subhan Allah’ (Ver verwijderd is Allah van elke imperfectie!) en ‘Alhamdu Lillah’ (Lof zij Allah!) vullen de ruimte tussen de hemelen en de aarde (met zegeningen). Salat (het gebed) is licht, aalmoezen geven een bewijs (van iemands geloof) en de Heilige Qur’an is een pleidooi in je voordeel of tegen je. Iedereen begint zijn ochtend klaar om te onderhandelen met zijn ziel als onderpand en bevrijdt hem of verliest hem.” (Muslim)

 Reinheid is geliefd en aangenaam voor God. Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over dat de Profeet  gezegd heeft: Het volgende vers was geopenbaard aangaande het volk van Quba: “Waarin mannen zijn die ervan houden om zich te reinigen.” Ze waren gewend om zich met aarde en water te reinigen (nadat zij zich hadden ontlast, dus dit vers werd geopenbaard over hen.” (Abu Daud & Tirmidhi)

 Het is één van de kwaliteiten van de gelovigen omdat het een soort aanbidding is die alleen door Allah gezien wordt.

De Profeet r heeft gezegd:

Jullie zouden moeten weten dat het gebed, het beste van jullie daden is. Alleen een gelovige blijft wudu’ doen (rituele wassing).” (Ibn Majah, Darmi and Baihaqi)

 Reinheid behouden is een daad die leidt tot het geaccepteerd worden van smeekbedes. De edele Profeet r heeft gezegd,

Als een Moslim slaapt terwijl hij rein is (wuduh heeft gedaan) dan wakker wordt gedurende de nacht en de naam van Allah noemt en aan Allah alles van de goede dingen in dit leven en het Hiernamaals vraagt, dan zal Allah hem zeker geven wat hij vroeg.” (Ahmad & Tabrani(

 Men staat ook hoger in aanzien bij Allah. De Profeet r zei tegen Bilal op de tijd van Fajr (ochtend) gebed:

O Bilal, Vertel me over het meest veelbelovende werk dat je gedaan hebt in de Islam, want ik hoorde het geluid van je schoenen in de Hemelse Tuinen. Bilal antwoordde: Ik heb geen enkele daad gedaan die meer veelbelovend was als deze: Ik heb nimmer wuduh gedurende de dag of nacht uitgevoerd of ik bad (erna) wat ik kon aan vrijwillige gebeden.” (Bukhari & Muslim)

 De handeling van het onderhouden van de reinheid, verwijdert zonden. De Profeet r heeft gezegd:

Als de tijd van een voorgeschreven gebed is aangebroken, als een Moslim zijn wuduh uitmuntend uitvoert nederig en buigend. Dan zal het een boetedoening zijn voor zijn vroegere zonden, zolang hij geen grote zonden begaan heeft, en dit geldt voor alle tijden.”

Zal ik jullie iets vertellen waardoor Allah de zonden uitwist en de rangen verheft? Zij zeiden: “Ja, O Boodschapper van Allah.” Hij zei: De wuduh grondig verrichten, ondanks moeilijkheden, meer stappen richting de moskee maken, en het wachten op het volgende gebed na het verrichten van een voorgaand gebed. Dit is zo goed als Rabat (in de nacht op wacht staan voor de zaak van Allah.” (Muslim)

 Amr ibn Absah vroeg de Boodschapper van Allah r over wudu’. De Boodschapper r zei:

Voor wat betreft wudu’, als jullie je handen wassen, dan zullen jullie zonden verwijderd worden van onder je nagels en vingertoppen. Als je je mond en neusgaten spoelt. Je gezicht en handen en armen tot aan de ellebogen, je hoofd veegt en je voeten tot de enkels wast, dan zullen al je zonden weggewassen worden. Wanneer je je gezicht op de aarde plaatst en neerbuigt voor Allah, dan zul je gereinigd zijn van al je zonden zoals je was op de dag van je geboorte.” (Nasai)

 Het is één van de kwaliteiten van de natuurlijke aard. De Profeet r heeft gezegd:

Tien handelingen zijn van de natuurlijke aard, namelijk: het knippen van de snor, de baard laten staan, de tanden poetsen met Miswak, water in de neus opsnuiven, de nagels knippen, de vingerkootjes wassen, het haar in de oksels plukken, het scheren van schaamhaar, en het schoonmaken van de privé delen met water (na het w.c. bezoek) De overleveraar zei: Ik ben het tiende vergeten, maar het zal waarschijnlijk het spoelen van de mond geweest zijn.” (Muslim)

 Nog één kenmerk van wudu’ is aangeduid in de overlevering verhaald door Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, dat Allah’s Boodschapper r op een keer een begraafplaats bezocht en zei:

Vrede zei met jullie! De verblijfplaats van de gelovige mensen, en we, als Allah wil, staan op het punt ons bij jullie te voegen. Ik hou ervan om mijn broeders te zien. Zij (zijn metgezellen) zeiden: ‘Zijn wij uw broeders niet, Boodschapper van Allah?’ Hij zei: ‘Jullie zijn mijn metgezellen, en onze broeders zijn degenen die, tot dusver, nog niet in deze wereld zijn gekomen.’ Zij zeiden: Boodschapper van Allah, hoe kunt u deze personen van uw Ummah herkennen die nog niet geboren zijn? Hij zei: Stel je een man voor die paarden heeft met witte vlekken op de voorhoofden en benen, tussen paarden die geheel zwart zijn, vertel me, zou hij zijn eigen paarden niet herkennen? Zij zeiden: Natuurlijk Boodschapper van Allah. Hij zei: Ze zullen komen met witte gezichten en armen en benen vanwege de wudu’, en ik kom bij het waterreservoir (het bassin waarvan de Profeet zijn volgelingen vers water geeft op de Dag des Oordeels) vóór hen. Sommige mensen worden verdreven van mijn bassin, zoals de afgedwaalde kameel wordt verdreven. Ik roep uit: Kom, kom. Dan wordt er gezegd (tegen mij): Deze mensen veranderden zichzelf na jou (dwaalden af van de religie), en ik zal zeggen: Ga weg, ga weg.” (Muslim)  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina