Auteur: Koen Van ColenDovnload 333.05 Kb.
Pagina1/4
Datum23.07.2016
Grootte333.05 Kb.
  1   2   3   4

Sportbeleidsplan Lo-Reninge

2008-2013
Auteur: Koen Van Colen

Begeleiding: Ivan Decroix

Inhoudstafel
Inhoudstafel 2
1. Inleiding 3-4

2. Missie 5

3. Sportverenigingen in Lo-Reninge 6

3.1 Voetbalclubs en verenigingen 6

3.2 Wielertoeristen en aanverwante verenigingen 6

3.3 Boogschieten 6

3.4 Paardrijden 6

3.5 Badminton 7

3.6 Volleybal 7

3.7 Volkssporten 7

3.8 Eenmalige organisaties 7

4. Situering stad Lo-Reninge 8

4.1 Enkele cijfers 8

4.2 Situering van de gemeente i.v.m. ruimtelijke ordening 8

4.3 Sociaal-economisch profiel van de gemeente 9

4.4 Demografische gegevens 9

4.4.1 Inwonersaantal 9

4.4.2 Tabellen 11

5. Maatschappelijke ontwikkelingen 14

6. Sport in het beleid van Lo-Reninge 16

1. Schepen van Sport 16

2. De stedelijke sportdienst 16

3. De stedelijke sportraad 16

4. De interlokale vereniging Westhoeksportoverleg 16

5. Klankbordgroep en stuurgroep opmaak SBP 18

6. Infrastructuur en logistiek 18

7. Het sportief aanbod in de stad 20

8. Verenigingen 20


Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportvereniging 23

1. Knelpunten en behoeften 23

2. Doelstellingen 24

Hoofdstuk 2: Anders-georganiseerde sporten

1. Knelpunten en behoeften 28

2. Doelstellingen 28

Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit 31

1. Knelpunten en behoeften 31

2. Doelstellingen 31

Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur 34

Hoofdstuk 5: Impulssubsidie 35
Slotwoord 36
Bijlagen 1. Inleiding

Sinds 1 januari 2007 is het nieuwe decreet op het lokaal Sport voor Allen-beleid van kracht. Dit Vlaams decreet regelt de subsidiëring van de gemeenten, provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor wat betreft hun sportbeleid. De bedoeling van dit nieuwe decreet is zoveel mogelijk mensen stimuleren tot actieve sportbeoefening in alle Vlaamse gemeenten.

In het kader van het nieuwe decreet moet Lo-Reninge een sportbeleidsplan opmaken voor de periode 2008-2013. Hierin worden de krijtlijnen uitgetekend en de sportieve doelstellingen geformuleerd die het gemeentebestuur deze legislatuur wil realiseren. Nauw overleg tussen de sportdienst en het lokale sportveld, meerbepaald de klankbordgroep en de sportraad, resulteerde in een sportbeleidsplan dat is afgestemd op de lokale sportieve noden en behoeften.
Chronologisch overzicht van de genomen stappen in het kader van het nieuwe decreet:

- 7/02/2007: aanstelling door ISB van begeleider om planningsproces te begeleiden

- 17/02/2007: samenstelling stuurgroep

- 28/02/2007: goedkeuring decreet door het Vlaamse Parlement

- 28/03/2007: samenstelling en eerste vergadering klankbordgroep

- 18/04/2007: tweede vergadering klankbordgroep

- 10/07/2007: derde vergadering klankbordgroep

- 26/09/2007: vierde vergadering klankbordgroep

- 12/12/2007: bespreking en gunstig advies sportbeleidsplan door sportraad

- 27/12/2007: goedkeuring sportbeleidsplan door gemeenteraad


■ De klankbordgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van sportclubs en clubs waar sport in meer of mindere mate deel uitmaakt van het activiteitenaanbod. We denken daarbij in de eerste plaats aan de seniorenverenigingen.

De sportclubs en scholen kregen ook de kans om aan de hand van een enquête hun noden en verwachtingen kenbaar te maken.

Daarnaast vonden er nog tal van informele gesprekken plaats tussen de actoren die betrokken waren bij de opmaak van het sportbeleidsplan.

■ De gesprekken binnen de stuurgroep en de klankbordgroep verliepen constructief. Maar vermits Lo-Reninge voorheen nog niet over een erkende sportdienst beschikte en de sportverantwoordelijk nagenoeg geen ervaring had met de opmaak van een (sport)beleidsplan, was het geen sinecure om de items en verzuchtingen die tijdens de vergaderingen naar voor kwamen te verwoorden in het sportbeleidsplan. De hulp van de door het ISB aangestelde begeleider was dan ook een grote steun tijdens de opmaak.

■ Het ontwerp van het sportbeleidsplan werd door de sportraad uitvoerig bestudeerd en op bepaalde plaatsen aangepast waar de sportraad het nodig achtte.
De gegevens die tijdens het planningsproces werden verzameld, staan neergeschreven in het sportbeleidsplan. Daarbij werd rekening gehouden met de opgelegde structuur (verplichte hoofdstukken) die in het decreet staat omschreven:

Het sportbeleidsplan zal aan de bevolking kenbaar gemaakt worden via de website van de stad Lo-Reninge (www.lo-reninge.be) en zal ook ter inzage liggen in het gemeentehuis.


Hoofdstuk 1:

Ondersteuning sportverenigingenHoofdstuk 2:

Ondersteuning andersgeorganiseerde sportHoofdstuk 3:

Ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit van de sportHoofdstuk 4:

Meerjarenplan sportinfrastructuur


We bedanken iedereen die aan de realisatie van het sportbeleidsplan heeft meegewerkt. We hopen dat het beleidsplan de basis mag zijn van een nog intensere sportbeleving in Lo-Reninge.


 1. Missie

Alle inwoners van Lo-Reninge ongeacht leeftijd en sociale achtergrond maar toch met bijzondere aandacht voor de jeugd stimuleren om gezond te sporten op (re)creatief en / of competitief vlak en daarvoor de nodige middelen voorzien.
 1. Sportverenigingen in Lo-Reninge
  1. Voetbalclubs en verenigingen

- Voetbalclub Toekomst Reninge (competitief, liefhebbersvoetbal, volwassenen heren).

° Wekelijkse wedstrijd elke zondagvoormiddag.

- Voetbalclub Eendracht Reninge (competitief, liefhebbersvoetbal, volwassenen heren).

° Wekelijkse wedstrijd elke zondagvoormiddag.

- Jeugdvoetbal Lo-Reninge (competitief, jeugdvoetbal jongens en meisjes).

° Wekelijkse wedstrijden elke zaterdag.

- ZVC Caesarboys (competitief, zaalvoetbal, volwassenen heren).

° Wekelijkse wedstrijden ’s avonds tijdens de werkdagen.
  1. Wielertoeristen en aanverwante verenigingen

- Wielertoeristenclub WTC Julius Caesar (recreatief, volwassenen dames en heren).

° Wekelijks rit op zondagvoormiddag en donderdagavond voor de heren en op woensdagavond voor de dames/

° Jaarlijkse organisatie van een mountainbiketocht.

- Wielertoeristenclub WTC Pollepeltrappers (recreatief, volwassenen dames en heren).

° Wekelijkse rit op woensdagavond voor dames en heren

° Jaarlijkse organisatie van een mountainbiketocht.

- Wielerclub Lo (organisator wielerwedstrijd, éénmalig).

° Jaarlijkse organisatie van een wielerwedstrijd die meetelt voor het regelmatigheidscriterium ‘Criterium van de Westhoek’.

- Wielerclub Pollinkhove (organisator wielerwedstrijd, éénmalig).

° Jaarlijkse organisatie van een wielerwedstrijd die meetelt voor het regelmatigheidscriterium ‘Criterium van de Westhoek’.
  1. Boogschieten

 • Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Reninge (recreatief en competitief, jeugd en volwassenen, dames en heren).

° Jaarlijkse competitie gedurende twintig vrijdagavonden

° Jaarlijkse deelname aan de regionale schutterscompetitie ‘Schaal De Spot’ (finale vindt jaarlijks op het terrein in Lo plaats).
 • Schuttersgilde Willem Tell Lo (recreatief en competitief, jeugd en volwassenen, dames en heren).

° Jaarlijkse competitie gedurende twintig vrijdagavonden en op woensdagavond.

° Jaarlijkse deelname aan de regionale schutterscompetitie ‘Schaal De Spot’ (finale vindt jaarlijks op het terrein in Lo plaats).


Uit cijfers van de vzw Vlaamse Traditionele Sporten (VlaS) blijkt dat in Lo-Reninge 1,9 % van de inwoners lid is van een traditionele sportclub. De stad Lo-Reninge kreeg hiervoor van het VlaS de titel van ‘Topgemeente 2007’. Die 1,9 % ofwel 63 inwoners zijn allemaal leden van bovenvermelde schuttersgilden.

  1. Paardrijden

- Poloruiters (recreatief en competitief, volwassenen, dames en heren)

° Deelname aan diverse tornooien van de Landelijke Ruiter Vereniging (LRV) in het ganse land. • Ponyclub Ijzervrienden (recreatief en competitief, jeugd jongens en meisjes).

° Deelname aan tornooien over het hele land.

  1. Badminton

 • Badmintonclub Lo (recreatief, jeugd en volwassenen dames en heren).

° Wekelijkse badmintonavonden op dinsdag, donderdag en vrijdag en jaarlijks enkele recreatieve confrontaties met clubs uit de regio.

  1. Volleybal

 • Damesvolleybal Caesarienen (recreatief, volwassenen dames).

° Wekelijkse volleybalavond op maandagavond en deelname aan het recreatieve tornooi De Pluimen op vrijdagavond in Veurne-De Panne.

 • Herenvolleybal (recreatief, volwassenen heren).

° Om de twee weken volleybalavond .

  1. Volkssporten

- Vatetoppers (recreatief, jeugd en volwassenen dames en heren).

- Molenpikkers (recreatief, volwassenen dames en heren).

° Maandelijkse competitiewedstrijd.

- Caesarspikkers (recreatief, volwassenen dames en heren).

° Maandelijkse competitiewedstrijd.

- Petanqueclubs (recreatief, senioren dames en heren).

° Tweewekelijkse wedstrijd.

- Rietvissers (recreatief, jeugd en volwassenen dames en heren).

- Biljartclub Lo (recreatief, volwassenen heren).


  1. Eenmalige organisaties

 • Vinkenzetting (recreatief, jeugd en volwassenen dames en heren).

 • Intergemeentelijke loopcross (recreatief, jeugd en volwassenen dames en heren).


4. Situering stad Lo-Reninge
4.1 Enkele cijfers


Totale oppervlakte (ha)

6.293,88

Bebouwde oppervlakte (ha)

338,39

Onbebouwde oppervlakte (ha)

5.724,62

Niet gekadastreerde oppervlakte (ha)

230,87

Totale bevolking

3.317

Aantal gezinnen

1.169

Gemiddelde gezinsgrootte

2,81

Totale beroepsbevolking

1.241

Bezoldigde tewerkstelling

566

Primaire sector

24

Secundaire sector

218

Tertiaire sector

324

Totaal woningbestand

1.090


4.2 Situering van de gemeente i.v.m. ruimtelijke ordening

De stad Lo-Reninge is gelegen in de Westhoek, in het westen van de provincie West-Vlaanderen. Administratief behoort Lo-Reninge tot het arrondissement Diksmuide. Het grondgebied strekt zich relatief lang uit van noord naar zuid. De stad beslaat een oppervlakte van 6.293 ha.

De gemeentelijke grenzen werden definitief vastgelegd met de fusie van 1976. De stad Lo-Reninge is een landelijke gemeente die bestaat uit de vroegere gemeenten Lo, Pollinkhove, Reninge en Noordschote.

Volgende gemeenten grenzen aan Lo-Reninge:

° in het noordwesten en westen: Alveringem.

° in het noordoosten en oosten: Diksmuide.

° in het oosten: Houthulst.

° in het zuidoosten: Langemark-Poelkapelle en Ieper.

° in het zuiden, zuidwesten en westen: Vleteren.
De stad Lo-Reninge is gelegen tussen polders en zandleemstreek. De Ijzervallei vormt de overgang tussen beiden. De belangrijkste stedelijke gebieden in de omgeving zijn Diksmuide, Veurne, Ieper en Poperinge.
De N8, verbinding tussen Veurne en Ieper, loopt grotendeels parallel aan de westelijke gemeentegrens. Deze gewestweg is noord-zuid gericht en zorgt voor de aansluiting op de A18/E40 te Veurne.

4.3 Sociaal-economisch profiel van de gemeente

Het bevolkingsaantal bleef de jongste jaren nagenoeg ongewijzigd. Het ‘uitwijkingsoverschot’ is lichtjes geëvolueerd naar een ‘inwijkingsoverschot’, vooral door de aantrekkelijkheid van de gemeente en aanleg van enkele nieuwe woonwijken.

Het gemiddelde fiscaal inkomen (9.474 euro in 2005) van de bevolking ligt bijzonder laag en ver onder het gemiddelde inkomensniveau van Vlaanderen. Slechts in vijf Belgische gemeenten ligt het gemiddelde inkomen nog lager. Dat is het laagste cijfer in West-Vlaanderen. Het gemiddelde inkomen in Vlaanderen bedraagt 14.026 euro.

Lo-Reninge is een plattelandsgemeente waar de landbouw een belangrijke rol speelt. Lo-Reninge telt 218 landbouwers. Maar het aantal landbouwbedrijven daalt voortdurend en de ingenomen oppervlakte per bedrijf stijgt.

De lokale middenstand en KMO’s, voornamelijk in de voeding en agro-industrie, zijn ook sterk vertegenwoordigd.

De meeste mensen gaan buiten de gemeente werken (Ieper, Veurne, Diksmuide…). In die zin fungeert Lo-Reninge eerder als slaapdorp. In Lo-Reninge is er zo goed als geen werkloosheid. Begin 2007 bedroeg de werkloosheidsgraad 2,34 %. Dat is het op één na laagste cijfer in West-Vlaanderen. De gemiddelde werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen bedraagt 4,83 %.


Bron: GOM, West-Vlaanderen in feiten en cijfers, 2005, VDAB, RVA en FOD Economie.
4.4 Demografische gegevens
4.4.1 Inwonersaantal
° Totaal en per deelgemeente

De stad Lo-Reninge telde op 1 januari 2007 precies 3.317 inwoners, waarvan 1.643 mannen en 1.633 vrouwen waarvan 41 niet-Belgen zijn (mannen en vrouwen samen).

Deelgemeente Lo heeft het grootst aantal inwoners (1.242). Daarna volgt Reninge (1.102), Pollinkhove (617) en Noordschote (356).
°Verdeling per leeftijdscategorie. Relatieve cijfers t.o.v. de totale bevolking


Leeftijdsgroep

Aantal

% t.o.v. -25-jarigen

% t.o.v. totale bevolking

0 – 2 j.

51 j. + 47 m = 98

9,14 %

2,95 %

3 – 6 j.

79 j. + 79 m = 158

14,74 %

4,76 %

7 – 12 j.

134 j. + 134 m. = 268

25 %

8,08 %

13 – 18 j.

147 j. + 136 m. = 283

26,40 %

8,53 %

19 – 25 j.

131 j. + 134 m. = 265

24,72 %

7,99 %

Tot. - 25-jarigen

1.072

100 %
26 – 50 j.

561 j. + 540 m = 1.101

69,77 %

33,19 %

51 – 65 j.

259 j. + 218 m. = 477

30,23 %

14,39 %

Tot. 25-50-jarigen

1.578

100 %
Tot. +65-jarigen

281 j. + 345 m. = 626
18,88 %

Niet-Belgen

47
1,26 %

Totale bevolking

3.317
100 %

Uit de cijfers blijkt dat 32,31 % van de inwoners van Lo-Reninge jonger is dan 25 jaar, 33,19 % behoort tot de bevolkingscategorie 26-50-jarigen, 14,39 % tot de bevolkingscategorie 51-65-jarigen en 18,88 % is ouder dan 65 jaar. Slechts 1,26 % van de bevolking is niet-Belg.

Bovenvermelde cijfers zijn vergelijkbaar met die van de omliggende gemeenten Diksmuide, Vleteren en Alveringem.
°Bevolkingsdichtheid


 • De totale oppervlakte van Lo-Reninge bedraagt 6.293,88 ha.

 • Bevolkingsevolutie de voorbije 25 jaar:
1981

1991

1997

2000

2007

Inw.: 3.190

Inw.: 3.141

Inw.: 3.182

Inw.: 3.231

Inw.: 3.317

Inw./ha: 0,51

Inw/ha: 0,51

Inw./ha: 0,51

Inw./ha: 0,51

Inw./ha: 0,53

De bevolkingsdichtheid blijft over de laatste jaren ongeveer gelijk. Er zijn geen specifieke wijken die een hoge bevolkingsdichtheid hebben. De hoogste bevolkingsdichtheid ligt in de kernen van de 4 deelgemeenten. Lo-Reninge is een uitgestrekt, landelijk gebied.
°Statistiek vreemdelingen in Lo-Renigne


Nationaliteiten

Aantal

Armenië ( Rep. )

2

Congo (Dem. Rep.)

3

Duitsland (Bondsrep.)

1

Frankrijk

16

Groot-Brittannië

1

Kazachstan ( Rep. )

4

Nederland

6

Oezbekistan ( Rep. )

9

Polen ( Rep. )

2

Tsjechische Republiek

1

Verenigde Staten van Amerika

2
47

Bron: http://www.dofi.fgov.be/nl/statistieken/Stat_ETR_nl/gemeenten+detail/gemeenten+detail.htm

Bron: Stad Lo-Reninge

Uit deze cijfers blijkt dat de immigratie in Lo-Reninge met 1,4% verwaarloosbaar klein is. Daarbij komt nog dat een groot aantal niet-Belgen al jarenlang in Lo-Reninge woont en helemaal geïntegreerd is. De niet-Belgen zijn ook goed geïntegreerd in het socio-culturele leven. Deze mensen als een specifieke doelgroep beschouwen in het sportbeleidsplan is dan ook niet noodzakelijk.

4.4.2 Tabellen


Tabel 1:

Bevolkingsdichtheid per buurgemeente op 01/01/2007


Opp. in km²

Inwoners op 1-1-2006

Inwoners op 1-1-2007

Evolutie

Bevolkingsdichtheid

1/01/2006Bevolkingsdichtheid

1/01/2007Lo-Rennge

62,94

3.306

3.317

+11

52,5 inw/km²

52,7 inw/km²

Alveringem

80,01

4.887

4.955

+68

61,1 inw/km²

61,9 inw/km²

Diksmuide

149,40

15.733

15.764

+31

105,3 inw/km²

105,5 inw/km²

Houthulst

55,89

9.051

9.104

+53

161,9 inw/km²

162,8 inw/km²

Langemark-Poelkapelle

52,53

7.780

7.774

-6

148,1 inw/km²

148 inw/km²

Ieper

130,61

34.897

34.919

+22

267,2 inw/km²

267,4 inw/km²

Vleteren

38,15

3.636

3.640

+4

95,3 inw/km²

95,4 inw/km²

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Tabel 2:

Bevolkingsdichtheid per gemeente in het arrondissement Diksmuide op 01/01/2007


Opp. in km²

Inwoners op 1-1-2006

Inwoners op 1-1-2007

Evolutie

Bevolkingsdichtheid

1/01/2006Bevolkingsdichtheid

1/01/2007Diksmuide

149,40

15.733


15.764

+31

105,3 inw/km²


105,5 inw/km²Houthulst

55,89

9.051


9.104

+53

161,9 inw/km³


162,8 inw/km²Koekelare

39,19

8.291


8.325

+34

211,5 inw/km²


212,4 inw/km²Kortemark

55,00

11.976


12.060

+84

217,7 inw/km²


219,3 inw/km²Lo-Reninge

62,94

3.306


3.317

+11

525,5 inw/km²


52,7 inw/km²Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat Lo-Reninge zowel ten opzichte van de buurgemeenten als in het arrondissement Diksmuide de laagste bevolkingsdichtheid heeft. Het feit dat Lo-Reninge overwegend een landbouwgemeente is, speelt daarin een belangrijke rol. Dat betekent ook dat bepaalde gezinnen verafgelegen liggen van de dorpskernen waardoor ze een extra inspanning moeten leveren om te kunnen sporten.

Tabel 3:


Bevolking per buurgemeenten op 01/01/2007
Mannen

Vrouwen

Totaal

Evolutie op jaarbasis

Procentueel

Lo-Rennge

1.665

1.652

3.317

+11

+0,33 %

Alveringem

2.528

2.427

4.955

+68

+1;39 %

Diksmuide

7.857

7.907

15.764

+31

+0,20 %

Houthulst

4.518

4.586

9.104

+53

+0,59 %

Langemark-Poelkapelle

3.901

3.873

7.774

-6

-0,08 %

Ieper

17.069

17.850

34.919

+22

+0,06%

Vleteren

1.839

1.801

3.640

+4

0,11 %

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Tabel 4:


Bevolking per gemeente in het arrondissement Diksmuide op 01/01/2007
Mannen

Vrouwen

Totaal

Evolutie op jaarbasis

Procentueel

Diksmuide

7.857

7.907

15.764

+31

+0,20%

Houthulst

4.518

4.586

9.104

+53

+0,59%

Koekelare

4.193

4.132

8.325

+34

+0,41%

Kortemark

5.966

6.094

12.060

+84

+0,70%

Lo-Reninge

1.665

1.652

3.317

+11

+0,33%

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Tabel 5:


Bevolking per arrondissement, provincie en Vlaamse Gewest op 01/01/2007
Mannen

Vrouwen

Totaal

Evolutie op jaarbasis

Procentueel

Arondissement Diksmuide

24.199

24.371

48.570

+213

+0,44%

West-Vlaanderen

564.360

581.528

1.145.878

+4.012

+0,35%

Vlaams Gewest

3.017.063

3.100.377

6.117.440

+38.840

+0,64%

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
De bevolking in Lo-Reninge steeg het voorbije jaar lichtjes, maar minder snel ten opzichte van de meeste buurgemeenten en de gemeenten in het arrondissement Diksmuide.

Tabel 6:


Bevolking naar leeftijdsklassen buurgemeenten op 1/01/2006
0-19 jr.

20-64 jr.

+65 jr.

Totaal

%0-19 jr.

%20-64 jr.

% +65jr.

Lo-Rennge

877

1.775

654

3.306

26,53%

53,69%

19,78%

Alveringem

1.287

2.697

903

4.887

26,34%

55,19%

18,48%

Diksmuide

3.743

9.001

2.989

15.733

23,79%

57,21%

19%

Houthulst

2.141

5.195

1.715

9.051

23,65%

57,40%

18,95%

Langemark-Poelkapelle

1.966

4.422

1.392

7.780

25,27%

56,84%

17,89%


Ieper

7.859

20.268

6.770

34.897

22,52%

58,08%

19,40%

Vleteren

863

2.085

688

3.636

23,73%

57,34%

18,92%

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Tabel 7:

Bevolking per leeftijdsklassen per arrondissement, provincie en Vlaamse Gewest op 01/01/2006


0-19 jr.

20-64 jr.

+65 jr.

Totaal

%0-19 jr.

%20-64 jr.

% +65jr.

Arrondissement Diksmuide

11.195

27.926

9.236

48.357

23,15%

57,75%

19,09%

West-Vlaanderen

248.127

668.105

225.634

1.141.866


21,73%

58,51%

19,76%

Vlaams Gewest

1.343.370

3.647.160

1.088.070

6.078.600


22,1%

60%

17,9%

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Lo-Reninge heeft het hoogste aantal inwoners ten opzichte van de buurgemeenten tussen de 0 en 19 jaar. Enkele nieuwe verkavelingen waar hoofdzakelijk jonge gezinnen zijn komen wonen, spelen daarin waarschijnlijk wel een rol.

Maar Lo-Reninge heeft ook het hoogste aantal 65-plussers. Dat laatste is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de aanwezigheid van een rusthuis in Reninge. Dat heeft enigszins een vertekend beeld. In grotere steden als Diksmuide en Veurne heeft dat veel minder invloed op de statistieken.

In de leeftijdscategorie tussen 20 en 64 jaar scoort Lo-Reninge dan weer het minst goed.

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina