Avond 4: Abba Vader Wel en wee OpeningDovnload 17.84 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte17.84 Kb.Het hart van de Vader
Avond 4: Abba Vader


Wel en wee
Opening: Matteüs 6: 24-34
Inleiding

Vorige keer hebben we gesproken over verschillende eigenschappen van God die we in de Bijbel en in de traditie tegenkomen. Het bleek toen dat veel van de eigenschappen bekend zijn, maar ook vragen oproepen (liefdevol en zoveel kwaad in de wereld, almachtig en toch gebeurt er veel wat God niet wil). Ze lijken ook vaak strijdig (Rechtvaardigheid en genadig, het kwaad wrekend en vergevend, betrokken en geduldig etc.).


Als conclusie zeiden we toen dat van de God van de filosofen ons hart niet sneller gaat kloppen. Daarom willen we vandaag weer meer spreken over God als Abba, Vader.

Oude Testament

De eerste avond zagen we al dat God in het Oude Testament een paar vader genoemd wordt: als hij de schepper is, als het volk ongehoorzaam is als een kind aan zijn vader, als het volk wanhopig is en God herinnerd wordt aan zijn bijzonder relatie met zijn volk (Jesaja 63), en als het gaat om Gods zorg voor de gelovigen (psalm 103). God wordt nooit aangesproken als ‘Vader’ in het Oude Testament.

Maar het Oude Testament kent natuurlijk wel de warme relatie met God. Het spreekt niet van een God van ‘filosofen’ maar over de levende Heer die zich bekend heeft gemaakt aan zijn volk. Hij heeft een verbond gesloten met mensen en zijn volk (Kaïn, Noach, Abraham, Jacob, Mozes, David etc.) Het Oude Testament noemt God vaak ook de God van de vaderen (Ex. 3: 13).
Nieuwe Testament

Toch moeten we zeggen dat met de komst van de Here Jezus er een nieuwe spreken in begonnen over God en met God. En dit spreken over God gaat terug op Jezus zelf. Hij is daarmee begonnen, vooral ook met het gebruik van het woord Abba, papa, voor God.


Even wat cijfers over hoe vaak over God gesproken wordt als ‘Vader’ in de evangelieën:

Matteüs 45x (en in gelijkenissen)

Marcus 4x

Lucas 16x (en heel vaak in gelijkenissen)

Johannes 133x in 106 verzen

God, de Vader van onze Heer Jezus Christus
Met de komst van de Here Jezus zijn we God niet alleen anders gaan aanspreken, maar wij zijn Hem anders gaan zien: God was niet meer alleen de God van Israël, maar veel meer de Vader van Jezus. Dat lijkt voor ons zo vanzelfsprekend, maar het is een geweldige verschuiving.

In het boek Hebreeën (1:3) staat: In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. De zoon reflecteert de Vader.

Jezus zegt op een bepaald moment tegen zijn leerling Filippus (Joh. 14: 9-11): Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.
Of in Lucas 10: 21, 22: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’ (// Mat. 11: 27)
Als we dus willen weten hoe God is, kijken we naar Jezus. Hij is sprekend zijn Vader.

Maar hoe kan dat? Wat is de relatie dan precies tussen God en Jezus?


Door de eeuwen heen zijn er natuurlijk verschillende opvattingen geweest:

* Jezus werd als zoon geadopteerd op het moment dat Hij gedoopt werd door Johannes in de Jordaan. Dan klinkt er een stem uit de hemel: ‘Deze is mijn zoon.’

* Jezus was niet werkelijk de zoon van God, maar hij was de rechtvaardige, vol van de Heilige Geest. Door de opstanding heeft God laten zien dat Hij de eerste is van alle mensen.

* Door zijn wonderen en tekenen werd Jezus ‘zoon van God genoemd’, kijk, naar (mat. 14: 33 na de storm op het meer: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!, of naar de uitroep van de Romeinse hoofdman bij het sterven van Jezus: Waarlijk dit was een Zoon Gods. (Mat. 27: 54)

* Zoon van… is een Hebreeuws uitspraak die een relatie aangeeft: Ben Israël, kinderen van Israël, Ben Jamin, zoon van mijn rechterhand, en zo ook: zoon van de donder, zoon de rechtvaardigheid.
De Bijbel is er op verschillende plaatsen duidelijk over dat Jezus ‘werkelijk Gods zoon’ is, hoe moeilijk dat soms ook is voor te stellen.

* Lucas en Matteüs zijn duidelijk over de maagdelijke geboorte. Wat in Maria verwekt is, is door de Heilige Geest verwekt.

* De eniggeboren zoon, monogenes, van de vader: Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Joh. 1: 14); Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3: 16)
De Bijbel spreekt niet over een geadopteerde zoon, maar over een zoon die de Vader als ‘natuurlijke’ oorsprong heeft.
Jezus spreek God aan met Abba

God spreekt voortdurend over God als Vader, en spreekt God aan als ‘Vader’. (ook in zijn gebeden: Mar. 14: 36, Joh. 17, Luc. 10: 22)

(Totaal: Marcus 3x, Lucas 4 x, Matteüs 31x en in Johannes 100x)
Jezus leert ons God aan te spreken als Abba

* Als de leerlingen aan Jezus vragen hoe zij moeten bidden, leert Hij hen het ‘Onze Vader’. ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader’.(Luc 11) en: Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden (Mat. 6)

* Hij spreekt over ‘jullie vader’: zo’n 20x.
De leerlingen noemen God ‘Vader’

* Paulus gebruikt noemt in zijn brieven God zo’n 60 x vader.

* Ook spreekt hij God aan met Abba: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. (Rom 8:15)

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. (Gal 4: 6)

* Paulus citeert ook Jesaja 43 als hij schrijft: Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen 18 en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’ (2 Kor. 6: 18)

* In 1 Pet. 1: 17 staat: En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben.

* In 1 Joh. 2:14: Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent.

* In 1 Joh. 3: 1: Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.

* etc.
Onze band met de Vader

Bij het laatste avondmaal geeft Jezus de leerlingen een geweldige belofte mee: Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Joh. 14: 15-21, 23a)


We zijn geen wezen, maar door het geloof zijn wij kinderen van God.
God is onze Vader, door Jezus zijn Zoon

Jezus is er steeds heel duidelijk in: Wij mogen God Vader noemen omdat Hij de Zoon is. Het geloof in Jezus, de vergeving die in Jezus is mogelijk gemaakt, maakt dat wij God mogen aanroepen als Abba Vader. Dat is een geweldig geschenk.


Gespreksvraag: Wat betekent dat voor ons?

De inventarisatie wordt bij de volgende keer toegevoegd.


Sluiting: het lied ‘Vader God, ik vraag me af’

Hart van de Vader, Avond 4: Abba Vader

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina