B. S. 1 februari 2011) Gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van: 10 juni 2011Dovnload 0.73 Mb.
Pagina14/17
Datum27.09.2016
Grootte0.73 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Bijlage 7/1

De logboeken en de procedures voor erkende milieudeskundigen in de discipline geluid en trillingen


Bijlage ingevoegd bij artikel 175 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013
1° Het minimumaantal logboeken
Onder logboek wordt verstaan: een eenduidige verwijzing naar een bestand of document waarin informatie wordt bijgehouden om alles traceerbaar te maken. Per logboek wordt de minimuminhoud weergegeven:

1) log offerten en bestellingen: bevat alle gegevens (details, opvolging …) van offerteaanvragen en bestellingen;

2) log beheer van apparatuur: bevat gegevens, zoals de datum van aankoop, de laatste ijking, buitendienststellingen van de apparatuur, en bevat ook alle gegevens over de uitgeleende apparatuur;

3) log methodologie van alle procedures:

bevat alle gegevens over de manier van werken in het laboratorium;

4) log klachten: bevat alle gegevens over de klachten;

5) log corrigerende maatregelen: bevat alle gegevens over correcties die zijn uitgevoerd;

6) log personeel: bevat onder meer een omschrijving van wie welke taken uitvoert in het bedrijf;

7) log registratie: is een lijst zonder details van alle uitgevoerde projecten.

2° Het minimumaantal procedures


In de procedures wordt de manier van werken van het laboratorium omschreven. De procedures kunnen rechtstreeks opgenomen worden in het kwaliteitshandboek of er kan naar verwezen worden in het kwaliteitshandboek:


   1. administratieve dossierbehandeling (offertes, bestellingen, facturen …);

   2. kalibratie en onderhoud van de apparatuur;

   3. beheer van de apparatuur;

   4. rapportage;

   5. klachtenbehandeling;

   6. archivering;

   7. corrigerende maatregelen;

   8. opleiding van personeel;

   9. beheersing kwaliteitssysteem.

BIJLAGE 8

Apparatuurvereisten deskundigen


Gewijzigd bij B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013


 1. Een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, [vermeld in artikel 6, 1°, c), 1), a.] beschikt over minstens:

 1. een klasse 1 sonometer, conform de normen NBN C 97 – 122 en IEC 804;

 2. een kalibrator;

 3. een anemometer;

 4. een meetruimte met een diffuus geluidsveld;

 5. een ruisbron die een roze ruis genereert waarvan het spectrum, gemeten in tertsbanden van 100 Hz tot 5 kHz, vlak is binnen een zone van 10dB;

 6. de nodige softwareprogramma’s voor de verwerking van de meetresultaten.
 1. Een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), 1), b. voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 1. beschikken over een dode kamer;

 2. beschikken over een nagalmkamer;

 3. beschikken over de buis van Kundt;

 4. kunnen aantonen dat hij samenwerkt met een instelling die in het bezit is van de infrastructuur, vermeld in punt a), b) of c).

3° Een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein trillingen, vermeld in artikel 6, 1°, c), 2), beschikt over minstens een toestel voor het meten van trillingen, conform de norm DIN 45669-1.


Gewijzigd bij artikel 176 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013

BIJLAGE 9

Onderwerpen van de opleiding voor de milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, de MER-deskundige en de VR-deskundige, vermeld in artikel 11, 12 en 13 van dit besluit


Gewijzigd bij B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013
[1° a) Een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid als vermeld in artikel 6, 1°, c), 1), heeft met gunstig gevolg een opleiding van minstens 50 uur gevolgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen:

1) elementaire fysische begrippen in verband met de geluidsleer;

2) geluidsgrootheden en -begrippen;

3) grondbeginselen geluid;

4) gehoor, gehoorschade, effecten van lawaai, geluidshinder;

5) lawaaibeheersing;

6) meettechnieken en -apparatuur;

7) berekenen van emissie- en immissieniveaus;

8) bronnen van lawaai;

b) een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c), 2), heeft met gunstig gevolg een opleiding van minstens 20 uur gevolgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen:

1) elementaire fysische begrippen in verband met de trillingsleer;

2) trillingsparameters en -begrippen;

3) grondbeginselen trillingen;

4) effecten van trillingen, trillingshinder;

5) trillingsbeheersing;

6) meettechnieken en -apparatuur;

7) berekenen van emissie- en immissieniveaus;

8) bronnen van trillingen;]


2° De opleiding voor de MER-deskundige, vermeld in artikel 12, §1, 3° bestaat uit minstens 60 uur per deeldomein of als er geen deeldomeinen zijn, per discipline, uitgezonderd voor de discipline licht, warmte en elektromagnetische golven en het deeldomein geur, waarvoor de opleiding uit minstens 25 uur bestaat. De onderwerpen van de opleiding per deeldomein of, als er geen deeldomeinen zijn, per discipline zijn de volgende:

 1. discipline mens:

 1. deeldomein toxicologie:

  1. chemische en ecologische principes en begrippen in verband met ecotoxicologie;

  2. effecten van chemische, fysische en biologische stoffen op het milieu;

  3. evaluatie van blootstelling en effecten;

  4. basisbegrippen van de epidemiologie;

  5. risico-evaluatie van chemische, fysische, biologische stoffen in het milieu;

  6. essentiële begrippen over celbiologie en menselijke fysiologie in hun relatie met toxicologie;

  7. toxicokinetiek en –dynamiek;

  8. toxicologisch onderzoek en normstelling;

  9. overzicht wijzen waarop het lichaam aan polluenten kan worden blootgesteld en de effecten ervan in het lichaam;

  10. biomonitoring;

  11. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein toxicologie.

 2. deeldomein psychosomatische aspecten;

  1. milieugezondheidskunde;

  2. basisbegrippen van acute en chronische toxiciteit;

  3. basisbegrippen van de epidemiologie en hun toepassing in milieusettings;

  4. blootstellingsevalutatie in de gevoelige populaties en in gevoelige settings;

  5. risico-evalutie van chemische, fysische en biologische stoffen;

  6. psychosomatische en psychosociale gevolgen van milieublootstellingen en gepercipieerde milieublootstelling;

  7. mentaal en sociaal welzijn;

  8. gevolgen van hinder op het welzijn van de mens;

  9. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein psychosomatische aspecten.

 3. deeldomein mobiliteit:

  1. verkeerskunde;

  2. verkeerstechnologie en –planologie;

  3. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein mobiliteit.

 4. deeldomein ruimtelijke aspecten:

  1. stedenbouwkunde:

  2. ruimtelijke planning: ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, planschade, planbaten;

  3. ruimtelijke ordening en planologie;

  4. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein ruimtelijke aspecten.

 1. discipline fauna en flora:

 1. principes en concepten van levende organisatievormen van verschillende complexiteit van individu tot gemeenschap;

 2. interacties tussen organismen onderling en tussen organismen en hun niet-levende omgeving;

 3. werken met determinatiesleutels;

 4. plantenkunde;

 5. dierkunde;

 6. biodiversiteit;

 7. milderende maatregelen met betrekking tot de discipline fauna en flora.

 1. discipline bodem:

 1. deeldomein pedologie:

 1. samenstelling van de bodem, bodemeigenschappen, bodemhorizonten, bodemstructuur en -textuur, bodemgenetische processen en bodemclassificatie;

 1. bodemchemie;

 1. bodemverontreiniging;

 1. bodemsaneringstechnieken.

 1. deeldomein geologie:

   1. samenstelling van de bodem, bodemeigenschappen, bodemhorizonten, bodemstructuur en -textuur, bodemgenetische processen en bodemclassificatie;

 1. bodemchemie;

 1. geologische processen, geologische structuren en geologische geschiedenis;

 1. geologische kaarten;

 1. indeling, samenstelling en eigenschappen van mineralen en gesteenten;

 1. bodemverontreiniging;

 1. bodemsaneringstechnieken.

 1. discipline water:

 1. deeldomein geohydrologie:

 1. porositeit, verticale verdeling van grondwater, wet van Darcy, grondwaterstromingen en grondwateronttrekking;

 2. basiskennis hydrologie en hydrochemie;

 3. waterkwaliteit, waterecologie en waterverontreiniging;

 4. impactmodellering;

 5. waterzuiveringstechnieken.

 1. deeldomein oppervlakte- en afvalwater:

 1. basiskennis hydrologie en hydrochemie;

 2. waterkwaliteit, waterecologie en waterverontreiniging;

 3. impactmodellering;

 4. waterbesparing en waterrecuperatie;

 5. waterzuiveringstechnieken.

 1. deeldomein mariene waters:

 1. basiskennis hydrologie en hydrochemie;

 2. waterkwaliteit, waterecologie en waterverontreiniging;

 3. waterzuiveringstechnieken.

 1. discipline lucht:

 1. deeldomein geur:

   1. basisbegrippen emissie, immissie en eenheid van geur;

   2. geurhinder;

   3. olfactometrie en snuffelmetingen;

   4. impactmodellering;

   5. technieken voor geurbestrijding.

 2. deeldomein luchtverontreiniging

   1. basisbegrippen emissie, immissie, parts per million, microgram per m³, geleide emissies en niet-geleide emissies;

   2. transport van polluenten: atmosferische dispersie en depositie;

   3. aantasting ozonlaag, broeikaseffect, fotochemische luchtverontreiniging, verzuring, fijn stof en gevaarlijke stoffen;

   4. impactmodellering;

   5. luchtzuiveringstechnieken.

 1. discipline licht, warmte en elektromagnetische golven:

 1. elementaire fysische begrippen in verband met licht;

 2. grondbeginselen optica;

 3. studie van elektromagnetische golven;

 4. milderende maatregelen met betrekking tot de discipline licht, warmte en elektromagnetische golven.

 1. discipline klimaat:

 1. klimatologische processen en hun onderlinge verbanden;

 2. regionale klimatologie;

 3. globale klimaatsverandering

 4. milderende maatregelen met betrekking tot de discipline klimaat.

 1. discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:

 1. deeldomein landschap

 1. landschapsecologie;

 2. landschapsgenese;

 3. landschapsbeheer;

 4. landschapsontwikkeling en landschapszorg

 5. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein landschap.

 1. deeldomein bouwkundig erfgoed

 1. monumentenzorg;

 2. erfgoed;

 3. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein bouwkundig erfgoed.

 1. deeldomein archeologie

 1. inleiding tot archeologie;

 2. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein archeologie.

[3° a) Een MER-deskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid als vermeld in artikel 6, 1°, d), heeft met gunstig gevolg een opleiding gevolgd van minstens 10 uur inzake het beperken van geluidshinder;b) Een MER-deskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, d), heeft met gunstig gevolg een opleiding gevolgd van minstens 4 uur inzake het beperken van trillingshinder;]
4° Een VR-deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, e), heeft met gunstig gevolg een opleiding gevolgd van minstens 60 uur, [waarin de volgende onderwerpen] aan bod kwamen:

 1. gevaarlijke stoffen en hun eigenschappen en gedrag;

 2. het inventariseren, analyseren en evalueren van risico’s voor mens en milieu, bij industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn;

 3. het gebruiken van methoden om fysische effecten ten gevolge van de vrijzetting van gevaarlijke stoffen te berekenen en aan schadeberekening en risicoberekening te doen;

 4. het uitvoeren van schade- en risicoberekeningen;

 5. ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning.


Gewijzigd bij artikel 177 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 20131   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina