B. S. 1 februari 2011) Gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van: 10 juni 2011Dovnload 0.73 Mb.
Pagina2/17
Datum27.09.2016
Grootte0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

HOOFDSTUK 2.

HET REFERENTIELABORATORIUM VAN HET VLAAMSE GEWEST


Opschrift vervangen bij artikel 87 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013
[Art. 5. Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest publiceert op zijn website:

 1. de beoordelingscriteria van ringtesten en technische proeven, vermeld in bijlage 10, die bij dit besluit is gevoegd, per pakket;

 2. de voorwaarden waaraan ringtesten moeten voldoen, vermeld in bijlage 10/1, die bij dit besluit is gevoegd;

 3. welke ringtesten of technische proeven het organiseert.

Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest brengt een laboratorium schriftelijk per brief of per e-mail op de hoogte van de beoordelingscriteria, voorafgaand aan de deelname aan een ringtest of technische proef, als die georganiseerd wordt door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest.


Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest wordt geacht erkend te zijn als laboratorium in de verschillende disciplines en deeldomeinen als vermeld in artikel 6, 5°.]
Vervangen bij artikel 87 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013


HOOFDSTUK 3

CATEGORIEËN VAN ERKENNINGENArt. 6. De erkenningen worden ingedeeld in de volgende categorieën:
1° deskundigen:

a) milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 1.3.1.1, §1, van titel II van het VLAREM, met betrekking tot een of meer van de domeinen, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;

b) milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie, vermeld in artikel 1.3.1.1, §1, van titel II van het VLAREM;

c) milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, vermeld in artikel 1.3.1.1, §2, van titel II van het VLAREM, met betrekking tot een van de deeldomeinen of voor beide:

1) geluid, voor:

a. het uitvoeren van akoestische onderzoeken, het opstellen en begeleiden van saneringsplannen volgens de bijlagen 4.5.2 en 4.5.3 van titel II van het VLAREM en het beproeven of controleren van apparaten en inrichtingen die lawaai kunnen veroorzaken, die bestemd zijn om het lawaai te meten of de hinder ervan te verhelpen;

b. optioneel, het beproeven of controleren van apparaten en inrichtingen die bestemd zijn om het lawaai te dempen of op te slorpen;

2) trillingen, voor het uitvoeren van trillingsmetingen, het opstellen en begeleiden van saneringsplannen en het beproeven of controleren van apparaten en inrichtingen die trillingen kunnen veroorzaken, die bestemd zijn om trillingen te meten of de hinder ervan te verhelpen;

d) MER-deskundige: deskundige voor het opstellen van milieueffectrapporten als vermeld in titel IV van het decreet Milieubeleid, met betrekking tot een of meer van de volgende disciplines en deeldomeinen:

1) mens: toxicologie, psychosomatische aspecten, mobiliteit en ruimtelijke aspecten;

2) fauna en flora;

3) bodem: pedologie en geologie;

4) water: geohydrologie, oppervlakte- en afvalwater, en mariene waters;

5) lucht: geur en luchtverontreiniging;

6) licht, warmte en elektromagnetische golven;

7) geluid en trillingen: geluid en trillingen;

8) klimaat;

9) landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie;

e) VR-deskundige: deskundige voor het opstellen van omgevings- en ruimtelijke veiligheidsrapporten als vermeld in titel IV van het decreet Milieubeleid;

[f) airco-energiedeskundige: deskundige voor het uitvoeren van keuringen aan airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW als vermeld in artikel 5.16.3.3, §3, eerste lid, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, §6, eerste lid, of artikel 5bis.19.8.4.8.4, §6, eerste lid, van titel II van het VLAREM;]


2° technici:

a) technicus vloeibare brandstof als vermeld in artikel 2 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen;

b) technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 2 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen;

c) technicus verwarmingsaudit als vermeld in artikel 2 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen;

d) stookolietechnicus: de erkende technicus als vermeld in artikel 6.5.6.3 van titel II van het VLAREM;
3° milieucoördinatoren en milieuverificateurs, belast met de validatie van de decretale milieuaudit:

a) milieucoördinatoren als vermeld in artikel 4.1.9.1.2, §2, 2°, d), van titel II van het VLAREM;

b) milieuverificateurs, belast met de validatie van de decretaal verplichte milieuaudit als vermeld in artikel 4.1.9.2.5, §3, van titel II van het VLAREM;
4° opleidingscentra:


 1. voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren, vermeld in artikel 4.1.9.1.2, §3, van titel II van het VLAREM;

 2. voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake vloeibare brandstof, vermeld in artikel 2 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen;

 3. voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake gasvormige brandstof, vermeld in artikel 2 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen;

 4. voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de verwarmingsaudit, vermeld in artikel 2 van het besluit inzake het onderhoud en nazicht van stooktoestellen;

 5. voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, vermeld in artikel 6.5.6.4 van titel II van het VLAREM;

[f) voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, vermeld in artikel 5.16.3.3, §3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, §6, eerste lid, of artikel 5bis.19.8.4.8.4, §6, eerste lid, van titel II van het VLAREM;

 1. voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, vermeld in artikel 8 van het Bodemdecreet;]

5° laboratoria: 1. [laboratorium in de discipline water voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses op afvalwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater in het kader van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en titel I en titel II van het VLAREM, voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 1°, die bij dit besluit is gevoegd.]

Een laboratorium in de discipline water kan erkend worden voor een of meer van de volgende deeldomeinen:

1) afvalwater;

2) oppervlaktewater;

3) grondwater;

4) drinkwater;


 1. laboratorium in de discipline lucht voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses [in het kader van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en titel I en titel II van het VLAREM], voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 2°, die bij dit besluit is gevoegd;

 2. laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen en analyses in het kader van de bodembescherming, vermeld in artikel 9, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor het pakket, vermeld in bijlage 3, 3°, die bij dit besluit is gevoegd;

[d) laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting, de discipline mest en de discipline diervoeder, voor het nemen van monsters en het uitvoeren van analyses op bodem, meststoffen en diervoeders in het kader van het Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 4°, die bij dit besluit is gevoegd;

e) laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses ter uitvoering van titel I en titel II van het VLAREM en het Materialendecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 5°, die bij dit besluit is gevoegd;

f) laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering, voor het uitvoeren van analyses op bodems in het kader van bodemonderzoek ter uitvoering van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, voor een of meer van de pakketten, vermeld in bijlage 3, 6°, die bij dit besluit is gevoegd;]
[6° bodemsaneringsdeskundigen: bodemsaneringsdeskundigen als vermeld in het Bodemdecreet, van type 1 of type 2:
Een bodemsaneringsdeskundige van type 1 kan de volgende taken uitvoeren in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan:


 1. het leiden van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek;

 2. het voorstellen en het leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen, voor zover die maatregelen geen grondwater­onttrekkingen omvatten;

 3. het leiden van het opstellen van een technisch verslag;

 4. het leiden van het opstellen van een studie van de ontvangende grond;

 5. het opstellen van een evaluatierapport als vermeld in artikel 78 van het Bodemdecreet.

Een bodemsaneringsdeskundige van type 2 kan alle taken uitvoeren die in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan aan een bodemsanerings­deskundige zijn toegewezen;


7° boorbedrijven: boorbedrijven met betrekking tot een of meer van de volgende disciplines, waarbij de boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, en horizontale boringen, voor zover deze niet vergunningsplichtig zijn, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze disciplines:

 1. bemalingen en draineringen: bemalingen en draineringen als vermeld in rubriek 53.2, 53.3, 53.4 en 53.5 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;

 2. andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt a);

 3. stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;

 4. verticale boringen: verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt c);

 5. andere boringen: andere boringen dan de boringen, vermeld in punt a) tot en met d).]


Gewijzigd bij artikel 88 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina