B. S. 1 februari 2011) Gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van: 10 juni 2011Dovnload 0.73 Mb.
Pagina4/17
Datum27.09.2016
Grootte0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

HOOFDSTUK 5

AANVRAAG, BEHANDELING, BESLISSING EN BEKENDMAKING
Afdeling 1. Algemene bepalingen aanvraag, behandeling, beslissing en bekendmakingArt. 26. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op erkenningen van rechtswege.


Afdeling 2. De aanvraagArt. 27. §1. De aanvraag tot erkenning wordt aangetekend, tegen afgifte van ontvangstbewijs of elektronisch via het één-loket ingediend bij de [bevoegde] afdeling.
[§2. De aanvraag bevat minstens:

 1. het aanvraagformulier, waarvan het model wordt vastgesteld door de bevoegde afdeling, dat minstens de volgende gegevens omvat:

 1. de identificatiegegevens van de aanvrager:

indien een natuurlijke persoon:

 1. de voor- en achternaam;

 2. het privéadres;

 3. het rijksregisternummer;

 4. in voorkomend geval, de naam van het statuut, het ondernemingsnummer en het adres van de werkgever;

 5. de contactgegevens van de aanvrager;

 6. als de erkenningsaanvraag uitgaat van een natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep uitoefent: het ondernemingsnummer;

indien een rechtspersoon:

 1. de naam;

 2. het statuut van de rechtspersoon die de aanvraag indient of namens wie ze wordt ingediend;

 3. het adres van de maatschappelijke zetel;

 4. het ondernemingsnummer;

 5. de identificatiegegevens van de personeelsleden en de erkenningen of beroepskwalificaties die ze bezitten;

 6. de identificatiegegevens van de bestuurders;

 1. een omschrijving van het voorwerp van de erkenning die wordt aangevraagd. Als een erkenning als vermeld in artikel 6, 1°, a), wordt aangevraagd, wordt het voorwerp van de aanvraag gespecificeerd op basis van de deeldomeinen, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd. Als een erkenning als vermeld in artikel 6, 1°, c) en d), wordt aangevraagd, wordt het voorwerp van de aanvraag gespecificeerd op basis van de deeldomeinen, vermeld in de respectieve artikels. Als een erkenning als vermeld in artikel 6, 5°, wordt aangevraagd, wordt het voorwerp van de aanvraag gespecificeerd op basis van de pakketten, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, en, in voorkomend geval, op basis van een of meer van de deeldomeinen, vermeld in artikel 6, 5°, a). Als een erkenning als vermeld in artikel 6, 7°, wordt aangevraagd, wordt het voorwerp van de aanvraag gespecificeerd op basis van een of meer van de disciplines, vermeld in artikel 6, 7°;

 2. de gegevens en verklaringen die bewijzen dat voldaan is aan de van toepassing zijnde erkenningsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 4;

 1. een ondertekende verklaring van de aanvrager dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld;

 2. in voorkomend geval, een kopie van de diploma’s en getuigschriften, alsook de andere bewijsstukken, vermeld in de erkenningsvoorwaarden;

 3. in voorkomend geval, als een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) of f), geen volledig pakket ontleedt en gebruikmaakt van de mogelijkheid, vermeld in artikel 25, vijfde lid: alle schriftelijke overeenkomsten met erkende laboratoria waaraan parameters worden uitbesteed met vermelding van welke parameters worden uitbesteed;

 4. in voorkomend geval, het bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, §1.]


Gewijzigd bij artikel 103 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013


Afdeling 3. Behandeling van de aanvraagArt. 28. §1. [De bevoegde afdeling] of het één-loket, als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, stuurt een ontvangstbevestiging naar de aanvrager binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van de indiening van de aanvraag. De ontvangstbevestiging bevat:

 1. de datum waarop de aanvraag is ontvangen;

 2. in voorkomend geval, de gegevens en documenten die de aanvrager aan het dossier moet toevoegen opdat de aanvraag volledig zou zijn;

 3. de termijn waarbinnen de beslissing genomen moet worden;

 4. in voorkomend geval, de vermelding dat de termijn, vermeld in 3°, pas begint te lopen op het moment dat alle ontbrekende documenten zijn ingediend;

 5. de vermelding van de beschikbare rechtsmiddelen, de bevoegde instanties die er kennis van nemen, alsook de te respecteren formaliteiten en termijnen.


Gewijzigd bij artikel 104 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013
§2. [De bevoegde afdeling onderzoekt de aanvraag tot erkenning. De bevoegde afdeling vraagt advies aan de volgende overheidsorganen:]2

 1. voor de aanvragen tot erkenning als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c): aan de afdeling, bevoegd voor geluidshinder, en aan de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage;

 2. voor de aanvragen tot erkenning als MER-deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, d): aan de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage.

Voor de volgende disciplines wordt een aanvullend advies gevraagd:

 1. mens, deeldomeinen:

 1. toxicologie: de afdeling, bevoegd [voor het toezicht volksgezondheid]2;

 2. psychosomatische aspecten: de afdeling, bevoegd [voor het toezicht volksgezondheid]2;

 3. mobiliteit: de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;

 4. [ruimtelijke aspecten: de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;]2

 1. fauna en flora: het Agentschap voor Natuur en Bos;

 2. bodem: deeldomeinen:

 1. pedologie: de afdeling, bevoegd voor bodembescherming, en [de afdeling, bevoegd voor bodembeheer]2;

 2. geologie: de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, en [de afdeling, bevoegd voor bodembeheer]2;

 1. water, deeldomein:

 1. geohydrologie: [de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer]2, de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, en [de afdeling, bevoegd voor bodembeheer]2;

 2. oppervlakte- en afvalwater: [de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer]2 en [de afdeling, bevoegd voor het ecologisch toezicht]2;

 3. mariene waters: [de afdeling, bevoegd voor het ecologisch toezicht]2 en het Vlaams Instituut voor de Zee;

 1. lucht, deeldomeinen:

 1. geur: de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging;

 2. luchtverontreiniging: de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging, en [de afdeling, bevoegd voor het opvolgen van de luchtkwaliteit]2;

 1. licht, warmte en elektromagnetische golven: de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging;

 2. geluid en trillingen: de afdeling, bevoegd voor geluidshinder;

 3. klimaat: de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging;

 4. landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: [het agentschap Onroerend Erfgoed]1,2;

 1. voor de aanvragen tot erkenning als VR-deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, e): de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportage;

 2. voor de aanvragen tot erkenning als laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, c): de afdeling, bevoegd voor bodembescherming;

[5°voor de aanvragen tot erkenning als boorbedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, voor de disciplines, vermeld in artikel 6, 7°, c), d) en e): de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen.]2
§3. Als het advies, vermeld in paragraaf 2, niet wordt verleend binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van het verzenden van het verzoek om advies, wordt het advies geacht gunstig te zijn.
§4. [De bevoegde afdeling]2 kan aanvullende adviezen of inlichtingen van andere overheden en organisaties inwinnen als ze dat nodig acht.
§5. Als de aanvrager vraagt om gehoord te worden of [de bevoegde afdeling] het nuttig acht, organiseert [de bevoegde afdeling]2 een hoorzitting waarop de aanvrager wordt uitgenodigd.
[…]2
1Gewijzigd bij artikel 62 B.Vl.Reg. 10 juni 2011, B.S. 2 augustus 2013

2Gewijzigd bij artikel 104 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013


Afdeling 4. De beslissingArt. 29. §1. [De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort, neemt] een beslissing tot het volledig of gedeeltelijk weigeren of verlenen van de erkenning binnen een termijn van negentig dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van de indiening van het volledige dossier door de aanvrager.
§2. [De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort] kan indien noodzakelijk de termijn, vermeld in paragraaf 1, met maximaal dertig dagen verlengen. [De bevoegde afdeling], als de aanvraag elektronisch werd ingediend het één-loket, brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing tot termijnverlenging voor de normale beslissingstermijn is verstreken.
§3. De beslissingstermijnen, [vermeld in paragraaf 1 en 2], worden voor de toepassing van dit besluit geacht termijnen van orde te zijn.
§4. De erkenning wordt verleend voor onbepaalde termijn.
Gewijzigd bij artikel 105 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013


Afdeling 5. Bekendmaking van de beslissingArt 30. De beslissing wordt binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van de ondertekening van de beslissing, betekend door [de bevoegde afdeling] met een aangetekende brief of, als de aanvraag elektronisch werd ingediend, met een elektronisch bericht van het één-loket. [Bij de betekening van de beslissing worden ook de beschikbare rechtsmiddelen, de bevoegde instanties die er kennis van nemen, alsook de te respecteren formaliteiten en termijnen vermeld.]
Gewijzigd bij artikel 106 B.Vl.Reg. 1 maart 2013, B.S. 23 april 2013
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina