Baaierd wanboel, wanorde baai in AfrikaDovnload 1.52 Mb.
Pagina12/24
Datum22.07.2016
Grootte1.52 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

beschimper – belediger, bespotter, smaler, uitschelder

beschimping – belediging, eerkrenking, hoon, ignominie, injurie insult, opprobatie, schimpwoord, smaad, spot

beschoeing – damwant, schot, wand

beschonken – bezopen, dronken, lazarus, onbekwaam, sikker, teut, toeter, zat

beschonkenheid - dronkenschap

beschoren   toebedeeld

beschot   afscheiding, afschutting, bekleedsel (hout)houten, lambrisering, opbrengst (veldvruchten), paneel, schutting

beschotwerk – paneelwerk, lambrizering

beschouwelijk – bespiegelend, contemplatief

beschouwelijkheid - contemplatie

beschouwen - aanzien, bekijken, beoordelen, considereren, gadeslaan, keuren, observeren, overwegen, waarnemen

beschouwen als – aanmerken, aanrekenen

beschouwend – contemplatief, beoordelend, bespiegelend, meditatief, overpeinzend,

beschouwer - spectator, speculant, speculateur, waarnemer

beschouwing – contemplatie, denkbeeld, denkwijze, terugblik

beschouwingswijze – gezichtspunt, oogpunt, standpunt, zienswijze

beschrijfbare huid van schapen – perkament

beschrijvende volkenkunde - etnografie

beschrijven - afbeelden

beschrijvend – descriptief

beschrijver (statistische -) van een volk – demograaf

beschrijver van eigen leven - autobiograaf

beschrijver van insekten - entomograaf

beschrijver van volken - etnograaf

beschrijving - schets, signalement, tekst, verhaal

beschrijving der dieren – zoögrafie

beschrijving der steensoorten - petrografie

beschrijving van bibliotheken – bibliothecografie

beschrijving van bomen - dendrografie

beschrijving van de aarde   geografie

beschrijving van de aardlagen – stratigrafie

beschrijving van de oceanen - oceanografie

beschrijving van de spieren - myografie

beschrijving van de sterrenhemel   uranografie

beschrijving van een boek - bibliografie

beschrijving van eigen leven – autobiografie

beschrijving van gebergten - orografie

beschrijving van gesteenten   petrografie

beschrijving van heiligenleven   hagiografie

beschrijving van het heelal – kosmografie

beschrijving van het leven der heiligen - hagiografie, legende

beschrijving van het oor – otografie

beschrijving van houtsoorten - xylologie

beschrijving van iemands leven   biografie

beschrijving van iemands uiterlijk   signalement

beschrijving van insecten – entomografie

beschrijving van iets - descriptie, tekst, omschrijving, verklaring,

beschrijving van vissen - ichtyografie

beschrijving van volksgroepen   sociografie

beschrijving van vogels - ornithografie

beschrijving van volken - demografie, etnografie

beschrijving van volksgroepen - sociografie

beschroomd – angstvallig, bang, bedeesd, bedremmeld, bleu, blo(de), eenkennig, laf(hartig), schroomvallig, schuchter, schuw, sip, timide, verlegen, vreesachtig

beschroomdheid   bedeesdheid, blohartigheid, bloheid, timiditeit, verlegen(heid)

beschroomd mens - bloodaard

beschuitbol – bestel, bolder, mastel

beschuitbol met anijs - bestel

beschuitbus - trommel

beschuitgelei - honingzoet

beschuldigde – aangeklaagde, beklaagde, verdachte

beschuldigen – aanbrengen, aangeven, aanklagen, aantijgen, accuseren, belasten, betichten, crimineren, inculperen, taxeren, verwijten

beschuldiger   aanklager

beschuldiging   aanklacht, aantijging, accusatie, betichting, incriminatie, inculpatie, last, tenlastelegging, verwijt

beschut   aegide, afgeschermd, beschermd, beveiligd, geborgen, gevrijwaard, luw, veilig, windvrij

beschut tegen de wind – luwte, windvrij

beschutte ligplaats van schepen   opper

beschutten – beschermen, beveiligen, dekken

beschuttende bomen en struiken – manteling

beschutter - phylax, protector

beschutting   abri, afdak, asiel, atap, bedekking, bescherming, beschutsel, beveiliging, dak, dek, dekkleed, deken, (kamer)scherm, luwte, mat, overdekking, overtrek, protectie, raster, rietmat, scherm, schild, schuil, schuilplaats, schut, schutsel

beschutting tegen de felle kou - anorak, beremuts, bontjas, oorkleppen, oorlap, oorwarmerbeschutting zoeken - schuilen

besef   begrip, benul, bewustzijn, bezinning, denkbeeld, doorzicht, erkenning, gevoel, gewaarwording, idee, inzicht, kennis, notie, positie, verstand, voorstelling, weet,

beseffen – achten, begrijpen, blijken, inzien, onderkennenrealiseren, vatten, weten

beseffend – bewust

besef hebbend - bewustzijn

besef hebbend van - bewust

besef van de juistheid van iets – erkentenis

besef van eigen eer – eergevoel

besef van goed en kwaad - geweten

besef van het bestaan   erkentenis

besef van hetgeen de eer vereist – eergevoel

besef van juistheid van iets - erkentenis

besef van schuld - berouw, gewetenswroeging

besef van zedelijke verbondenheid - plichtsbesef

besef van zijn verantwoordelijkheid - plichtsbesef

beseffeloosheid - bewusteloosheid

beseffen - achten, begrijpen, blijken, houden, waarnemen, identificeren, inzien, kennen, mededelen, rekenen, vasten, verstaan, waarnemen, weten, zien

besheide - kraaiheide

beseffeloos   bewusteloos

besje – bestemoer, grootmoeder

besjoemelen – manipuleren, neppen

beslaan   bedekken, bekleden, kanten, tengelen, vervullen

beslabberaar - morskriek

beslag   aanhouding, arrest, bekleding, belegsel, bekleedsel, deeg, hoefijzr, oogst, veestapel, versiering

beslag aan de staart van een affuit - staartbeslag

beslag leggen op - saississeren

beslag op neutrale schepen - angarie

beslag op schepen   embargo

beslagen - onderlegd

beslagleggen - accapareren, sekwestreren

beslaglegger - deurwaarder

beslaglegging   aanhaling, aanhouding, angarie, arrest, arrestatie, benadering, beslag, bezitneming, confiscatie, embargo, saisine, sekwestratie

beslaglegging op gebied – annexeren

beslagleggen op goederen – benaderen

beslaglegging op neutraal schip in oorlogstijd - angarie

beslagnagel   hoefspijker

beslagwerk – rijswerk

beslapen van een vrouw - paren

beslechten   beslissen, bijleggen, vereffenen, uitmaken

beslechting - beslissing, vereffening

beslissen – afdoen, beklinken, beslechten, besluiten, bepalen, decideren, oordelen, uitmaken, uitwijzen, vonnissen,

beslissend   afdoende, apodictisch, decisoir, definitief, genoeg

beslissend antwoord   uitsluitsel

beslissend kenmerk – criterium, maatstaf, toets

beslissend ogenblik   keerpunt

beslissend stadium - crisis

beslissende extra partij   barrage

beslissende rit bij wielrennen   belle

beslissing   beslechting, besluit, conclusie, decisie, decisief, dispositief, doorslag, eindoordeel, oplossing, resolutie, uitsluitsel, uitspraak, vonnis, voornemen

beslissing van gezworenen - verdict

beslist   absoluut, afdoend, apert, bepaald, besloten, doortastend, duidelijk, echt, gedecideerd, gewis, ongetwijfeld, onmiskenbaar, ontegenzeglijk, onversaagd, perse, pertinent, stellig, uitdrukkelijk, uitgemaakt, uitgesproken, vastberaden, volstrekt, waarachtig, waarlijk, welbewust, werkelijk, wilskrachtig, wis, zeker

beslist en stellig – waarlijk ,zeker

beslistheid   aplomb, flinkheid, pertinentie, stelligheid, zekerheid

beslist nodig - noodzakelijk

beslommering   besogne, bezigheid, drukte, moeite, omslag, soesa, rompslomp, zorg

besloten – afgesloten, beslist, besloten, gereserveerd,

geresolveerd, gesloten, intiem, ommuurd, ratus,besloten erf rondom boerenwoning   heem

besloten gezelschap   club, corps, coterie, ensemble, krans(je), kring, sociëteit, soos

besloten koliek - darmafsluiting

beslotenheid - vastberadenheid

besloten vereniging   club, corps, sociëteit, soos

besluit   afloop, beschikking, beslissing, conclusie, consultum, decisie, decreet, determinatie, edict, eind(e), end, irade, maatregel, narede, oekaze, order, resolutie, resultaat, slot, slotsom, vaststelling, voornemen, wet

besluit nemen – beslissen

besluit tot analogie - analogiebesluit

besluit van de sultan   irade

besluit van de tsaar   oekaze

besluit van een geschrift   narede

besluit van een vergadering   motie, resolutie

besluit van het haringseizoen - nateelt

besluit van overheidswege - decreet

besluiteloos   aarzelend , grillig, halfslachtig, huiverig, (in)suspendo, irresoluut, onbestendig, onstandvastig, onzeker, slap, talmend, twijfelachtig, twijfelmoedig, twijfelend, wankelmoedig, weifelachtig, weifelend, weifelmoedig, wispelturig,

besluiteloos mens   twijfelaar

besluiteloosheid   onzekerheid, twijfel

besluiteloos persoon - slappeling, twijfelaar,

besluiteloos zijn - aarzelen, balanceren, twijfelen, vacilleren

besluiteloosheid - aporie, onzekerheid, schromen, suspensie, twijfel, weifelen,besluiten   afmaken, beëindigen, beslissen, beschikken, besussen, concluderen, decideren, determineren ,einden, eindigen, omsluiten, omvatten, resolveren, sterven, uitdrukken, uitgaan, uitlopen, uitmaken, vaststellen, voltooien, voornemen

besluiten trekken - syllogiseren

besluitvaardig   doortastend, resoluut, vastberaden

besluitvorming – stemming

beslijken - bemodderen

besmelde - aardbeispinazie

besmeren   bemorsen, bestrijken, bevuilen, bezoedelen, boteren

besmeren met pek - asepsis,bepekken

besmet – aangestoken, bevlekt, geïnfecteerd, gevlekt, infect, onrein, verboden

besmet met de geest des kwaads - onrein

besmettelijk   aanstekelig, aanstekelijk, bezoedelend, contagieus, infectieus

besmettelijke kinderziekte   kinkhoest, mazelen, rode hond

besmettelijke veeziekte - boutvuur, miltvuur, (mond  en) klauwzeer, koepok

besmettelijke ziekte   alastrim, cholera, epidemie, favus, influenza, lepra, longontsteking, pest, pokken, roodvonk, schurft, t.b.c. tering, tyfus, tuberculose

besmettelijke ziekte van het hoofd - favus, kletskop

besmetten   aansteken, bemorsen, bevlekken, bevuilen, bezoedelen, infecteren, verontreinigen

besmetting   contagie, infectie

besmettingsangst - bacterievrees

besmeurd – bezoedeld, zwart

besmeuren - bezoedelen

besmuikt - geniepig, verdoken

besnaard   gevoelig

besnaard toetsinstrument (18e) eeuw   clavecimbel, klavechord

besnijdenis - circumcisie

besnijder   mohel

besnoeien   afsnijden, bekrimpen, beperken,bezuinigen, inkorten, knippen

bes-of knobbelachtige opzwelling - aambei

besogne   aangelegenheid, beslommering, zaak,

besognes - rompslomp

bespannen voertuig   calèche, huifkar, karos, koets, landauer, ossenwagen

besparen – overhouden, uitsparen, uitzuinigen

bespat   besmeurd

bespat met slijk – bemodderd, beslikt, beslijkt, besmeurd

bespeuren – bekennen, bemerken, merken, ontdekken, ontwaren, opmerken, waarnemen

bespieden – afloeren, begluren, beloeren, bespioneren, gadeslaan, observeren, schouwen, spioneren, waarnemen

bespieder – gluurder, observator, spion, waarnemer

bespieding – observatie, spionage

bespiegelen   contempleren,mediteren, overdenken

bespiegeling   aanschouwing, beschouwing, contemplatie, mediteren, overpeinzing

bespiegeling   meditatie

bespioneren - bespieden

bespoedigen   verhaasten, versnellen

bespot persoon - risee

bespottelijk   absurd, belachelijk, dol, dwaas, eigenaardig, gek, idioot, krankzinnig, lachwekkend, mal, ridicuul, vreemd, zot

bespottelijk iets   paskwil, pasquinade

bespottelijk nadoen - parodiëren

bespotten – aanfluiten, honen, aanfluiten, uitlachen

bespotting – aanfluiting, caricatuur, hoon, ludificatie, parodie, paskwil, risee, smaad, spot(prent)

bespraakt - eloquent, welsprekend

bespreken - bediscussere, beraadslagen, bestellen, recenseren, vermaken, verzeggen

bespreking   conferentie, congres, kritiek, overleg, palaver, recensie, vergadering, verhandeling

bespreking van en boek - beoordeling, kritiek, resensie

besprenkelen - bevochtigen

besproeide vruchtbare vlakte in Spanje   huerta, vega

besproeien – aangieten, arroseren, begieten, bespuiten, bevloeien, bewateren, irrigeren

besproeiing - irrigatie

besproken - bewust

bespuiten - besproeien

bespijkering - spijkerhuid

bessen afstropen - rissen

bessen (bruin )   mispel

bessendrank - cassis

bessen (groen)   kruisbes

bessenjenever - rood

bessen (rood)   niet giftig: aalbes, bergvlier, berendruif, dakkruid, framboos, hondrood, hulst, meelbes, taxus, veenbes

giftig, bitterzoet, boksdoorn, heggenrank, lelietjesvandalen, lijsterbes, peperboompje, slangenwortelbessenvlinder - harlekijn

bessen (wit)   mistletoe, sneeuwbes

bessen (zwart)   niet giftig: bosbraam, jeneverbes, klimop, krentenboompje kruidvlier, liguster, rijsbes, sleedoorn, vogelkers, wegedoorn, vlier, vuilboom, zoetekers, giftig: eenbes, kraaiheide, salomonszegel, wolfkers, zevenboom

best – betrouwbaar, braaf, eminent, excellent, flink, goed(ig), lekker, leuk, nut(tig), puik, prima, rechtschapen, solide, uitnemend, uitstekend, uitmuntend, voordeel, wonderwel

bestaan – aanzijn, dasein, durven, kostwinning, leven, omvatten, wezen, wagen, zijn

bestaanbaar   mogelijk

bestaand   aanwezig, actueel, concreet, echt, innig, levend, reëel, vast, voorkomend, waar, werkelijk, zijnde

bestaande op zichzelf - autonoom, integraal

bestaande toestand   status quo

bestaande uit reeksen – serieel

bestaansmiddelen - inkomen, loon, salaris, soldij, wedde

bestaansreden – zin

bestaat - is

bestand   akkoord, conventie, entente, opgewassen, overeenkomst, resistent, schikking, sterk, traktaat, verdrag, vergelijk, wapenstilstand

bestand kunnen bieden - resistent

bestand tegen aantasting - hecht

bestand tegen chemische invloeden - loogvast

bestand tegen rumoer - geluiddicht

bestand tegen warmte - hittebestendig

bestand tegen water   waterdicht, waterproef

bestanddeel   element, grondstof, ingrediënt, onderdeel

bestanddeel van aardolie – benzine, petroleum

bestanddeel van de aloë – aloïne

bestanddeel van de alsem plant - absintine

bestanddeel van Amerikaanse petroleum - pentaan

bestanddeel van bier - gerst, gruit, hop

bestanddeel van bloed   bloedwei, hemoglobine, plasma, water

bestanddeel van buskruit – houtskool, salpeter, zwavel

bestanddeel van bijenwas – cerine

bestanddeel van een cel - cellulose, cytoplasma, klem, protoplasma

bestanddeel van deeg   gist, meel, bloem

bestanddeel van fruit en verse groenten - ascorbinezuur

bestanddeel van het ei - dooier, eiwit

bestanddeel van groene zeep - hennepolie

bestanddeel van groentesoep - selderieknol

bestanddeel van het lichaam – bloed, (kraak)been, merg,

proteïne, speciebestanddeel van een kaarsen - stearine

bestanddeel van koffie – coffeïne

bestanddeel van koolteer - creosoot

bestanddeel van lucht   neon, argon helium, stikstof, koolzuur(gas), zuurstof

bestanddeel van melk en kaas   eiwit, lebenzym, room, vet

bestanddeel van oliën – oleïne

bestanddeel van palmolie - palmitine

bestanddeel van papier - cellulose

bestanddeel van pepermuntolie – menthol

bestanddeel van petroleum   pentaan

bestanddeel van stoomtrein   tender

bestanddeel van teer – beenstof, hout, kurk, steenkool, turf, xylol

bestanddeel van thee - teïne

bestanddeel van urine   xanthine

bestanddeel van vet - stearine

bestanddeel van voedsel   eiwit, vet zetmeel

bestanddeel van een cel   cellulose cytoplasma, protoplasma

bestanddeel van een kaars   stearine

bestanddeel van een klokhuis – blees, vruchtenpit

bestanddeel van een lucifer – fosfor, hout

bestanddeel van een sediment   fractie, korrel, partikel

bestanddeel van een stengel - vezel

bestanddeel van een stollingsgesteente – bergkristal, fenokrist, kristal, kwarts

bestanddeel van het lichaam   (kraak)been, bloed, merg, specie, proteïne

bestandslijn – demarcatielijn

beste hennep - kol

beste het – eersterangs, bloem, elite, keur, optimum, puik

beste kamer - latrine, privaat, retirade secreet

besteden   aanwenden, gebruiken, consumeren, opmaken, spenderen, uitgeven

besteding – aanwending, gebruik, uitgaaf, uitgave, verbruik

bestedingsbeperking - bezuiniging

besteedbaar inkomen - koopkracht

besteedster - verhuurster, vroegpreek

besteend rijshoofd   nol, nolle, strandhoofd

besteekband - kapitaalbandje

bestek – bouwplan, couvert, eetgerei, geraamte, kader, lepel, mes, omvang, opstand, plan, ruimte, schets, soeplepel, tafelgerei, tekening, tijdruimte, vismes, vork

bestek voor een aanbesteding - lastkohier

bestekamer   closet, cour, gemak, toilet, w.c.,

beste kwaliteit - puik

besteker - botenbaas

bestekkoepel - astrodome

bestel   beheer, beschikking, bestuur, drukte, leiding, regeling, opzet, orde, ordening, regime, schikking, verordning

bestelen – beroven ontroven

bestelfiets - bakfiets

bestellen – aanvragen, bezorgen ontbieden, overhandigen, regelen, thuisbezorgen,

besteller – bezorger, (post)bode

bestelling   aankoop, aanvraag, commissie, lastgeving, leiding, levering, ontbieding, opdracht, order, (ver)koop

bestelloon - port(o)

bestelvrachtfiets - carrier

bestemd – bepaald, geschikt

bestemd voor ingewijden - esoterisch

bestemmen   aanwijzen, bepalen, beschikken

bestemming – aankomst, adres, destinatie, doel, einddoel, fatum, levenslot, levensweg, lot, noodlot, reisdoel, roeping, voorland,

bestemoer - besje, grootmoeder, oma

bestempelen   brandmerken, kwalificeren

bestendig   aanhoudend, almaar, blijvend, constant, degelijk, duurzaam, klamp, langdurig, pal, pen, stabiel, standvastig, steeds, steevast, sterk, strak, stijf, onbeweeglijk, onveranderlijkheid, onverzettelijk, onwrikbaar, pal, regelmatig, standvastig, stijf, vast, volhardend, voortdurend

bestendigheid - durabiliteit, duurzaamheid, onveranderlijkheid,

stabiliteitbestendiging - fixatie

bestendig motief - draad

bestendige duur - sempiterniteit

bestendigen - aanhouden, eterniseren, handhaven, perpetueren, vereeuwigen, vervolgen, voortzetten

best en fijn – puik

beste prestatie – record

besterd - versierd

besterven - afsterven, sterven, tenietgaan

bestevaer - grootvader, opa

bestevenen - bezeilen, koersen

bestiaal – beestachtig, dierlijk, gemeen

bestialiteit – beestachtigheid, sodomie

bestiarium – dierenboek

bestiarius – stierenvechter, toreador,

bestier - bestuur

bestieren - besteden, besturen, leiden

best mogelijk – optimaal

bestippelenbestoft - stoffig

bestolen – beroofd

bestoken – aanvallen, beschieten, bombarderen

bestorming – aanloop, assout, expugnatie, overstelpen, run, stormloop, toeloop

bestorming van een stadsmuur met behulp van ladders - escalade

bestorven kind - weeskind

bestoven - stoffig

bestraffen – beknorren, berispen

bestraffende toespraak - strafpreek

bestraffing – berisping, boete, celstraf, degradatie, lijfstraf, penaliteit


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina