Baaierd wanboel, wanorde baai in AfrikaDovnload 1.52 Mb.
Pagina4/24
Datum22.07.2016
Grootte1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

bedrag van aankoop - prijs

bedrag waarmee de koopprijs verhoogd wordt   opgeld

bedragen - belopen

bedreigen – aanblaffen, belagen,intimideren, molesteren

bedreigend – grimmig
bedreiger - aanvaller, belager

bedreiging – gevaar, onheil

bedreiging tegen het leven - levensgevaar

bedremmeld – angstvallig, gedecontenanceerd, bedeesd, beduusd, beschroomd,

beteuterd, bleu, eenkennig, onthutsts, chroomvallig, schuchter, sip, timide, verlegenbedreven – afgericht, behendig, bekwaam, capabel, deskundig, expert, doorkneed, ervaren, gehaaid, gekheid, gereed, geoefend, geroutineerd, getraind, geverseerd, gezwind, handig, klaar, knap, kundig, kunstig, letterwijs, vaardig, vakbekwaam, vakkundig, waardig, vlug

bedreven in iets – abel, bekwaam, bevallig

bedreven musicus   virtuoos

bedrevenheid   ervaring, handigheid, kundigheid, routine, techniek, vaardigheid, vakmanschap

bedrevenheid door ervaring – routine

bedrevenheid t.a.v. muziekinstrument - virtuositeit

bedreven raken - leren

bedreven zijn – kennen

bedriegen – aannaaien, afzetten, bedotten, beetnemen, bedrog, belagen, beliegen, beduvelen, bezwendelen, dreigement, duperen, foppen, fraude(ren), knoeien, kuipen, kullen, kwakzalven, liegen, lorren(draaien), misleiden, neppen, oetsen, oplichten, plegen, seibelen, smokkelen, verduisteren, verlakken, verschalkt, vervalsen, zwendelen

bedrieger – afzetter, bedotter, dief, flessentrekker, fraudeur, guit, knoeier, kwakzalver, leperd, linkerd, leugenaar, misleider, oplichter, paloeter, schurk, sjacheraar, snees, oplichter, valsaard, zwendelaar

bedriegerij - bedrog, fopperij, fraude,geknoei, leugen, misleiding, nep, oplichting, zwendel

bedrieglijk – arglistig, frauduleus, illusoir, doleus, corrupt, gemeen, geslepen, leugenachtig, listig, loos, los, misleidend, ogenschijnlijk, oneerlijk, pseudo, slinks, vals

bedrieglijk beeld   drogbeeld, schijn

bedrieglijk slim - leep

bedrieglijk voorkomen   schijn

bedrieglijke namaak   pastiche

bedrieglijke handelaar – pingelaar, sjacheraar, snees

bedrieglijke nabootsing – pastische

bedrieglijke reden - drogreden

bedrieglijke redenering   drogreden, sofisme

bedrieglijke ruiler - tuiserbedrieglijke samenheuling – conclusie

bedrieglijke schijn – glimp, klatergoud

bedrieglijke voorstelling – bedrog, mystificatie

bedrieglijke zotternij – apekool

bedrieglijkheid – valsheid

bedrillen – beschikken, besturen, ringeloren

bedrijf (toneel)   actie, taf(e)reel

bedrijf (Grieks drama)   climax, expositie, intrige, kathersis, peripetie

bedrijf   akte, ambacht, bank, beroep, boerderij, compagnie, daad, etablissement, fa., fabriek, firma, fokkerij, garage, gedoe, handeling, handelszaak, handwerk, kwekerij, N.V., metier, nering, onderneming, restaurant, stiel, supermarkt, toko, toneelwerk, vak, vennootschap, werkzaamheid, zaak

bedrijfsconcentratie – fusie, trust

bedrijfsdrukte - bezettingsgraad

bedrijfshuishoudkunde   economie

bedrijfsleer   technologie

bedrijfsleider   directeur, gerant, manager

bedrijfsleiding - management

bedrijfspand - zakenpand

bedrijfsrestaurant - kantine

bedrijfsruimte – fabriek, smederij

bedrijfsstuk - akte

bedrijfstak – bouwsector, horeka, industrie, landbouw, scheepsbouw, tuinbouw, veeteelt, visserij, wegenbouw

bedrijfster   daderes

bedrijfsvorm – bv, cv, nv

bedrijf voor goederenopslag - veem

bedrijven – begaan, dader, doen, perpetreren, plegen, stichten, uitoefenen, uitrichten, uitwerken, verrichten, volvoeren

bedrijvend - actief

bedrijvende vorm   actief, activum

bedrijver   dader, pleger, schuldige

bedrijver van sluikhandel   smokkelaar

bedrijvig   actief, arbeidzaam, bezig, druk, geaffaireerd, ijverig, laborieus, levendig, nijver, onledig, vlijtig, werkzaam

bedrijvigheid – actie, activiteit, afleiding, ambitie, animatie, applicatie, arbeidzaam, bezigheid, drukte, empressement, ijver, krachtdadig, leven, naarstigheid, noestheid, nijverheid, vertier, vigilantie, vlijt(betoon), werkzaamheid

bedreivig vrouwtje - hittepetit

bedrillen   beschikken, besturen, ringeloren

bedroefd – aangedaan, akelig, armzalig, bedrukt, desolaat, droef, droevig, drol, gering, leeddragend, miserabel, naargeestig, neerslachtig, ontroerd, rauwig, sacherijnig, slecht, smartelijk, treurig, triest, troosteloos, verdrietig, weinig,

bedroefdheid   droefenis verdriet

bedroefd krijgsman - veteraan

bedroefd zijn - treuren

bedroeven – affigeren, chagrineren, verdrieten

bedroevend   armzalig, deerlijk,desolant, ergerlijk, geducht, hartverscheurend, jammerlijk, navrant, slecht, teléurstellend, treurig, triest, verdrietig

bedroevend slecht – droevig

bedroevend weinig – zielig

bedroeving – bedroefdheid, droefenis, smart, verdriet

bedrog – afzetterij, arglist, bedriegerij, boerenbedrog, dolus, falsivicatie, farce, flessentrekkerij, fopperij, fake, fint, fraude, geknoei, geveins, goochelspel - humbug, knoeiboel, knoeierij, kuiperij, kwakzalverij, laag, lak, leugen, list, malversatie, misleiding, nep, oneerlijkheid, onwaarheid, oplichterij, oplichting, part, seibel, streek, strik, teleurstelling, troggelarij, verlakkerij, verraad, vervalsing, woeker, zinsbegoocheling, zwendel(arij)

bedrogen – gedupeerd, misleid, teleurgesteld

bedrogene   dupe

bedrogen man - cocu, hoorndrager

bedrog in administratie - fraude

bedrog of nep – zwendel

bedrog plegen – bedriegen, frauderen, knoeien, liegen, malverseren, neppen, oplichten, verduisteren, zwendelen

bedruipen - arroseren, bedroppelen

bedrog plegen   bedriegen, beduvelen, knoeien, liegen, malverseren, neppen, oplichten, verduisteren, zwendelen

bedruipen – bedroppelen, bedruppelen

bedrukt   bedroefd, beklemd, bekommerd, benard, benauwd, bezorgd, bezwaard, droef, gedeprimeerd, gedrukt, miezerig, moedeloos, neerslachtig, sip, somber, stil, terneergeslagen, treurig, triest, zwaarmoedig

bedrukt en niet gevouwen   plano

bedrukt katoen - indienne, sits

bedruktheid - terneergeslagen

bedrukte stof – imprimé

bedrust – slaap

bedsermoen – gordijnpreek, terechtwijzing, vermaning

bedste(d)e – alkoof, ledikant, sponde

bedstro - asperula

beducht   angstig, bang, vervaard

beducht zijn   vrezen

beduiden - aanwijzen, betekenen, tonen

beduidend   aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, erg, hevig, zeer

beduimeld   slordig, smerig, smoezelig, vies, vuil

beduimeling – vlek

beduivelen – bedotten, beduvelen, beetnemen

beduusd – bedremmeld, beteuterd, verlegen, verslagen

beduveld - flauw, gek, mal, verbluft, verbijsterd, verward

beduvelen – aannaaien, bedotten, bedriegen, beetnemen, belatafelen, overbluffen

bed van een rivier - kil

bed voor bloemen - bloemperk

bed vulling   dons, kapok, schuimrubber, stro, veren, zeegras

bedwang   beheersing, gezag, macht, onderdrukking, onderwerping, overwicht

bedwants - wandluis, weegluis

bedwarmer – beddepan, bedde(kruik)

bedwelmd - beneveld, beteuterd, dronken, onmachtig, verdoofd, versuft

bedwelmen – benevelen, enivreren, verdoven, versuffen

bedwelmend – benevelend, hypnotisch

bedwelmend middel   alcohol, anfioen, atropine, bhang, bheng, cocaïne, dope, drug, ether, hasjiesj, heroïne, lachgas, LSD, marihuana, mescaline, morfine, narcoticum, opium, soma, tabak

bedwelmende drank – alcohol, kava, kawa, koemis, mede, mee, oemis, salep, soma(Ind.)

bedwelmende gas – kolendamp, koolmonoxyde

bedwelmende raaigras – dolik, hondsdravik

bedwelming   beneveling, bewusteloosheid, flauwte, lethargie, narcose, roes, trance, verdoving, zwijmel

bedwingen – beheersen, beteugelen, breidelen, inteugelen, temmen, tomen, inbinden, innemen, intomen, onderdrukken, ophalen, regeren, ringeloren, tomen,

bedwinger – dwingeland, onderdrukker, overwinnaar, temmer, tiran

bedwongen – getemd

bedwongen spijt – bitterheid, misnoegdheid, wrevel

bedzweer – decubitus, doorligwond

beëdigd - gezworen

beëdigd tussenhandelaar   makelaar

beëdigde gerechtelijke verklaring – affidavit

beefaal - sidderaal

beefachtig – beverig, rillerig

beefesp – ratelpopulier

beefrog - sidderrog

beeftea - vleesbouillon

beeftoon   tremolo

beefvis - siddermeerval

beëdigd deskundige die een rafactie vaststelt – rafactiemeter

beëdigd beëindigd getuige – klerk

beëdigd tussenhandelaar – makelaar

beëdigde – gezworene

bndigde gerechtelijke verklaring – affidavit

beëdigde verklaring – affidavit, getuigenis

beëindigd – afgerond, afgesloten, afhouden, afnokken, volbracht

beëindigen – afhouden, afmaken, afschaffen, besluiten, inhouden, intomen, omsluiten, omvatten, opheffen, ophouden, schukken, stoppen, tegenhouden, terughouden, uitscheiden, volbrengen, voltooien

beëindiging – afloop, afsluiting, terminatie

beëindiging der dienstbetrekking –enuntiatief

beek – afkeuring, grensscheiding, grift, kreek, laak, spreng , stroom, vliet, water, wetering

beek en vijvernimfen - hyaden

beekforel - schotzalm

beek in Limburg   Geleen, Geul, Gulp, Niers, Roer

beekje – grift, kreek, riviertje, spreng, stroom, vliet

beek- en vijvernimfen - hyaden

beeld – afbeelding, afgietsel, afschijnsel, beeltenis, begrip, buste, gelijkenis, icon, vkon, ikoon, illusie, imago, kolos, konterfeitsel, nabootsing, plasma, portret, projectie, sculptuur, schema, torso, troop, typus, voorbeeld, voorstelling, weergave

beeldaanbidder - beeldendienaar

beeld als schoorzuil - kariatide

beeldband - ampex

beeldbeschrijving   iconografie

beeldbraak - beeldenstorm

beeldbuis - tv, teevee, televisie

beeldend   plastisch

beeldend kunstenaar   beeldhouwer, etser, schilder, tekenaar

beeldendienst – idolatrie

beelden in de taal – beeldspraak, tropen

beeldenaar – muntafbeelding, muntboek

beeldenaarszijde – avers

beeldend – plastisch

beeldende kracht - plasticiteit

beeldendkunstenaar – beeldhoower, ester, schilder, tekenaar

beeldende kunsten – beeldhouwen, etsen, graveren, schilderen, tekenen

beeldendienst – idolatrie, xylolatrie

beeldengalerij – glyptotheek

beeldenstorm - iconoclasie

bee1denstormer – iconoclast

beeldenvereerders - iconodulen

beelddoek - scherm

beeldenstormers - iconoclasten

beeldenstrijd - iconoclasme

beelderig - mooi, prachtigsnoeperig, snoezig

beeldglas – spiegel

beeldhouw - statuair

beeldhouwer - sculpteur

beeldhouwers -

3 Arp, Wijk, Zijl

4 Beki, Boos, Eyek, Gaul, Krop, Rude, Saly, Veen, Zürn

5 Begas, Bolle, Cione ,Degas, Dietz, Egell, Ernst, Esser,

Grard, Husly, Juste, Kolbe, Manzu, Minne, Moore,

Musea, Pajou, Pilon, Porta, Puget, Rodin, Rosso, Stoss,

Vinei, Vulea, Witte6 Bandel, Boyens, Calder, Canova, Chabot, Derain,

Dongen, Donner, Dubois, Dughet, Floris, Gillet, Goujon,

Haller, Hodler, Houdon, Keyze,r Leplaie, Leyden, Lisböa,

Marcks, Marini, Mataré, Miller, Obrist, Omodeo,

Pisano, Puvrez, Robbia ,Sluter, Straub, Syrin, Wagner,

Zadkin, Zauner,7 Alessii, Aigardi, Bartach, Barrias, Belling, Bronner,

Cellini, Chagall, Chaudet, Coustau, Damier, Delvaux,

EI Greco, Filaret, Flaxman, Gauguin, Gerhard, Günther,

Jespers, Lardera, Lehmann, Lemoyne, Madema, Maitani,

Meunier, Orcagna, Phidias, Picasso, Quercia, Reichel,

Richier, Schadow, Schubin, Stappen, Trippel, Vischer,

Zandkine,

8 Ammanati, Antelami, Boccione, Boulogne, Brancuse,

Carstens, Cosmaten, Coyzevox, Desnoyer, Dubroecq,

Falconet, Ghiberti, Girardon, Gonzales, Kirchner,

Kollwitz, Lambeaux, Lipchitz, Longhena, Lysippus,

Michetti, Minguzzi, Montanés, Ollivier, Permoser,

Schröder, Tassaert, Tuaillon, Verhuist, Wezelaar9 Beauneven, Bourdelle, Corbusier, Dannecker, Dieussart,

Donatello, Faydherbe, Géricault, Lamoureux, Lehmbruck,

Leochares, Malevitsj, Multscher, Pasiteles, Quellinus,

Raedecker, Rietschel, Sansovino, Schilling, Verhaghen10 Andriessen, Antanianus, Appollonus, Archipenko,

Bandinelli, Bartholomé, Blumenthal, Bouchardon,

Feichtmayr, Giacometti, Hildebrand, Keldermans,

Leinbergen, Michelozzo, Modigliani, Pollaiuoli,

Prandtauer, Praxiteles, Settignano, Verrocchio,

Wenckebach11 Münstermann, Polykleitos, Schwantaler, horwaldsen,

Troebetzkoi12 Brunelleschi, Churriguerra, Michelangelo,

Sonnenschein, Verschaffeit13 Duchamp,Villon, Mendes da Costa, Messerschmidt,

Mino da Fiesole15 Riemenschneider

beeldhouwkunst - sculptuur

beeldhouwster – buste, monument, relief, sculptuur,

beeldhouwwerk - sculptuur

bee1dhouwwerk   borstbeeld, buste, monument, reliëf, sculptuur, standbeeld, statue

beeldig – aanminnig, allerliefst, mooi, prachtig, schattig, snoeperig, snoezig, verrukkelijk

beeld in was   wasfiguur

beeldje - pronkjestatuette

beeldje op een grafmonument - gisant

beeldje van terracotta - tanagra

beeldmerk – logo, vignet

beeld met Medusa’s hoofd – Aegis

beeld of kop van een munt - beeldenaar

beeldomroep - t.v., televisie

beeldpaar - koppel

beeldpuzzel - rebus

beeldraadsel - rebus

beeldregistratie - opname

beeldroman – strip

beeldrijk - plastisch

beeldscherm – monitor

beeldschone Egyptische koningin – Nefirtiti

beeldschone godin – Minerva, Venus

beeldschone jongeling – Adonis, Narcissus

beeldschoon - ideaal, schitterend

beeldschoon meisje   Galatea,Hekna, nimf

beeldschrift   spijkerschrift, hiëroglief, pictograaf, rune

beeldsnijden uit kurk – felloplastiek

beeldspraak – cliché, metafoor, metarfora

beeldspraak bij schildering vanvrouwelijk schoon – gazel

beeldspraak op vergelijking berustend – metafoor, metafora, metafore

beeldsprakig - figuurlijk, overdrachtelijk

beeldsteen - agalmatoliet, pagodiet, pyrofyliet, speksteen

beeldstormer - iconoclast

beeldstrook – strip

beeldteken - pictograaf

beeldtelegrafie - fax

beeldtelegram - belinogram

beeldvereerders   iconodulen

beeldverhaal   comic, strip, tekenverhaal

beeldverhoging - reliëf

beeldvervorming door een lens - astigmatisme

beeld van Andriessen – bootwerker

beeld van de beschermingsgodin Minerva – palladium

beelb van de bliksem – Miölner

beeld van de raadselachtigheid – Sfinx

beeld van de rouw – cypres(boom)

beeld van de stormwing - sleipnis

beeld van drogist – gaper

beeld van iemandbij het publiek – imago

beeld van Michelangelo - David

beeld van moeder der smarten   Piëta

beeld van Rodin   Donker, Hellepoort

beeld van terzijde – profiel, zijaanzicht

beeld van vergankelijkheid - schaduw

beeldvormig door een lens – astigmatisme

beeldwerk – beeldhouw en snijwerk, plasma, sculptuurbeeld zonder ledematen   tors(o)

beeldzuil - statue

beeldzijde (munt)   avers

beeltenis   afbeelding, afbeeldsel, afdruk, beeld, beschrijving, conterfeitsel, effigie, foto, plaat, portret, prent, tekening

Beëlzebub   opperduivel, satan

beemd – dreef, dreven, landouw, landschap, lusthof, oord, streek, veld, waqranda, warande, waterland, weiland

beemdduizendknoop - adderkruid

beemdgras – poa

beemdklaver – varkensklaver

beemdlangbloem – zwenkgras

been – beenstof, bonk, bot, ellepijp, gehoorbeen, halsbeen, handbeen, heupbeen, knekel, knok, knook, kuitbeen, pikkel, poot, rib, schink, schonk, schouderbeen, sleutelbeen, spaakbeen, stomp, voetbeen

been-atrofie - osteolyse

beenbescherming - kous

beenbeschrijving - osteologie

beenbreek – affodillelie

beenbreker – visarend, zeearend

beenbreuk – botbreuk, fractuur

been, deel van een   bekken, darmbeen, dijbeen, enkel, heiligbeen, hielbeen, jukbeen, kuitbeen, middenvoetsbeen, neusbeen, schaambeen, scheenbeen, slaapbeen, voetkootjes, voetwortelbeenderen, zitbeen

been van het oog in schedel   traanbeen

beenderen   botten, gebeente, geraamte, graat, karkas, knoken, ossa, rif, skelet

beenderenleer   oxologie

beendergestel - gebeente, geraamte, skelet

beenderhuisje - knekelhuis

beenderinhoud   merg

beenderkool – beenzwart

beenderlijm – colledos, gelatine, glutine

beenderolie – beenteer

beenderverweking – osteomalacie

beendervet - merg

beenderweefsel – beenderstof

beenderwoekering – spat (bij paarden)

beenderziekte – artritis, beendermergontsteking, beenetter, beenversterf, beenverwerking, beenvreter, ischias, jicht, necrose, ositis, osteoganggreen, osteomalacie, rachitis, reuma, scroliose

beenderzwart - spodium

beendor - (brood)mager

beendroog - kurkdroog

beeneter - cariës

beenfractuur - breuk

beengebrek bij een paard - hazehak

beengezwel – osteoma, periostose

beenhouwer – slager, slachter

beenhouwerij – slagerij

beenhuis – slagerij, vleeshal

beenkluister – hinderpaal

beenkool - beenzwart

beenmergontsteking - osteomyelitis

beenontsteking - ost(e)itis

beenpoeder - beendermeel

beenpuntje op een snavel   eitand

beenspecie – merg

beenstuk – pijp

beenteer - beenderoliebeentje lichten – beetnemen, tackelen

beentje op snavel – eitand

beentje uit achterpoot van een haas - sprong

beentje voor de hond – kluifje

beentje waar vlees aan zit - kluif

been van het gelaat - kaak

beenverharding - osteosclerose

beenverlenging   stelt

beenverweking - osteomalacie

beenvis   aal, ansjovis, baars, blei, bliek, bot, brasem, forel, geep, giebel, goudvis, griet, grondel, haring, heilbot, hors, kabeljauw, karper, klimvis, knorhaan, ledistes, leng, maanvis, maenida, makreel, meerval, meun, paling, pieterman, pos, puitaal, sardine, schelvis, schol, serranida, smelt, sneep, snelt, snoek, snoep, spiering, sprot, stokvis, tarbot, tink, tong, tonijn, voorn, wijting, witvis, zalm, zeebrasem, zeelt

beenvlies   periost

beenvliesontsteking - periostitis

beenweefselontsteking - ostitis

beenwindsel   putter

beenwoekering - overbeen, overtroef

beer – aasbeer, baribal, bruin, contrefort, dikzak, faecaliën, grizzly, helarotos, holenbeer, lobbes, lomp(erik), mannetjesvarken, mensendrek, muurstut, neusbeer, panda, ploeg, poolbeer, schaaf, schraagbeer, schuldbeer, schuldeiser, schut, sekreetmest, steunbeer, stut, teddybeer, ursidae, ijsbeer, ijsabreker, varken, wasbeer, waterkering, zwijn

beer (zwijn)   barg, var, berg

beer - fecaliën, feces

beerbak – beerput, drekbak, sekreetput

beerboer – beersteker, secreetruimer

beerdiertjes – tardigrade

beerkar – giertongierwagen, mestwagen, strontkar

beermaki - angwatibo

beermarter - bintoeroeng

beerput - stapelput

beerrupsvlinder - beeruil

beersem - kwajongen, vlegel

beeruil – beerrupsvlinder

bees – bes, bezie

beest – bruut, dier, gedierte, gedrocht, gierig, huisdier, ondier, onmens, ruw, vogel, woesteling

beestachtig   bestiaal, bruut, crapuleus, dierlijk, gemeen, laag, onmenselijk, woest, wreed

beesten – dieren,


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina