Baaierd wanboel, wanorde baai in AfrikaDovnload 1.52 Mb.
Pagina7/24
Datum22.07.2016
Grootte1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

bekronen – primeren, vervolmaken, voltooien

bekroning   prijs

bekroning (bouwkundig) – kapiteel

bekroond dichter – laureaat, schilder, schrijver

bekroond kunstenaar – laureaat

bekrijten - bewenen

bek van een muis - snuit

bekvechten - bestrijden, diskuteren, kiften, kijven, moelvechten, redetwisten, ruziën, twisten

bekwaam   abel, afgericht, ambidexyer, bedreven, behendig, bruikbaar, bijdehand, capabel, competent, deskundig, doorkneed, eminent, ervaren, geleerd, geroutineerd, geschikt, geschoold, goed, getraind, habiel, handig, handvaardig, knap, kundig, kunstvaardig, nuchter, onderlegd, ondernemen, ondervinden,

bekwaam genoeg voor - berelend

bekwaamheid – aanleg, bedrevenheid, capaciteit, ervarenheid, geoefendheidm geschiktheid, habiliteit, kunde, kundigheid, kundigheid, kunst, routine, talent, vaardigheid, vakkundig, vermogen

bekwaamheids bewijs – brevet, diploma, oorkondebekwaan kunstenaar - Prometeus

bekwaam maken – studeren, oefenen

bekwaam mens - deskundig

bekwamen – oefenen, studeren

bekwaming - studie

bekijken – bezien, beschouwen, gadeslaan, lorgneren

bekijven - berispen

bekziekte   pip

bel   blaasje, bloemtros, bobbel, gong, klok, knop, oorhanger, schel, zoemer

belaagster – vijandin

belabben - belasteren

belabberd   akelig, beroerd, ellendig, eng, lam, miserabel, naar, ontdaan, rottig, slecht, vervelend

belabben - belasteren, kwaadspreken

belachelijk – abderitisch, absurd, bespottelijk, bezopen, derisoir, dwaas, gek, grappig, idioot, kolderiek, krankzinnig, lachwekkend, onnozel, onzinnig, potsierkijk, ridicuul

belachelijk iets – bespotting, klucht, paskwil

belachelijk maken   (be)spotten, honen, ironiseren, ridiculiseren, persifleren

belachelijk mens – hansworst, risèe

belachelijke imitatie – parodie

belachelijke overdrijving - persiflage

beladen – belast(en), bepakken, bezwaard, bezwaren, laden

belagen – aanranden, aanvallen, bedreigen, overvallen

belager – aanrander, aanvaller, achtervolger, bedreiger, overvaller, vervolger, vijand

belanden – neerkomen, stranden, terechtkomen, verzeilen

belang – aangelegenheid, baat, betekenis, ernst, gewicht, gewin, importantie, inhoud, interesse, nut, omvang, participatie, profijt, portee, voordeel, waarde, zaak, zin

belangeloos – gratis, kosteloos, onbaatzuchtig, vrijwillig

belangeloosheid – altruïsme, onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid

belangende - aangaande, betreffende

belangengemeenschap - kongsi, solidairiteit, trust

belanghebbend - betrokken, gegadigd

belanghebbende – belangstellende, gegadigde, geïnteresseerde, interessant

belangrijk – aanmerkelijk, aanzienlijk, beduidend, geding, gewichtig, groot, notabel, veel, verhevèn, voornaam, waardevol, wichtig, zwaarwegend

belangrijk gedeelte van een orkest - slagwerk

belangrijk landbouwproduct - graan

belangrijk papier   bul, diploma, document, rapport, tentamenbriefje

belangrijk persoon bij wedstrijden - starter

belangrijk persoon   VIP

belangrijk stuk bij het schaakspel - dame

belangrijke belangrijke gebeurtenis – evenement, mijlpaal

operaster - primadonna

belangrijke rechthoek bij voetbal - doel

belangrijke staat in Zuid-Amerika - Chili

belangrijke uitvinding uit de 15e eeuw - boekdrukkunst

belangrijke verandering - doorbraak

belangrijke voedingsstof - eiwit, vet

belangrijke wedstrijd – klassieker, topper

belangrijkheid – aanwezigheid, betekenis, gewichtigheid, importantie, interesse, ponderositeit, portee, prioriteit, strekking, urgentie, voorrang, zwaarwichtigheid

belangrijkste – hoofdzaak

belangrijkste deel – glanspunt, hoofdpunt, kern, zwaartepuntbelangstellende – gegadigde, geïnteresseerde

belangstelling   aandacht,deelneming, gading, interesse, liefhebberij, meeleven, narcisme,

belangstelling koesteren voor – liefhebben

belangstelling trachten op te wekken - aanbevelen

belangstelling verdienend - belangstellend, interessant

belangstelling voor iemand – aanbevelen

belangstelling wekken - interesseren

belangwekkend   boeiend, curieus, interessant, spannend

belangzucht - eigenbaat

belast – beladen, bezwaard

belast met de uitvoering – regisseur

belasten – (be)laden, bepakken, bevrachten, bezwaren, debiteren, onereren

belasteren – aantasten, bekladden, bekletsen. belabben, belakken, beledigen, beroddelen, bezwadderen, calumniëren, diffameren, kwaadspreken, schandaliseren

belastering – denigratie, laster, roddel

belasting   aanslag, accijns, bezetting, B.T.W., census, cijns, douanerecht, druk, effectenbelasting, fiscus, gemeentebelasting, grondbelasting, honderbelasting, inkomstenbelasting invoerrecht, last, leges, loonbelasting, octrooirecht, omslag, omzetbebasting, precario, recht, rijksbelasting, schatting, straatbelasting, taks, tiend, tol, tribuut, uitvoerrecht, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting,zegelrecht

belasting-aanslagregister - kohier

belastingambtenaar – betaalmeester, beurder, commies, douanebeambte, douanier, gaarder, grensbewaker, grenswachter, inspecteur, keurmeester, kommies, ontvanger, peiler, percepteur, publikaan, roeier, rijksontvanger, tolbaas, tolbeambte, tolkommies, tollenaar, verificateur, verificateur, visiteur, ijker, zetter

belastingbandje – banderol

belastingbetaler - schatplichtige

belastingbiljet - aanslag, broodbrief

belastingdienst - fiscus

belastingen – bezwaren, onera

belastinginner (hist) – belastinggaarder, tollenaar

belastingheffer   fiscus

belastingontduiker – defraudant

belastingontvanger - percepteur

belasting op gebruik van een weg – tol

belastingpenning – hondepenning

belastingrecht – fiscaal, fiskaal

belastingrechter - accijnsrechter

belastingregister - aanslagrgister, kohier

belastingterm   aanslag

belasting toegevoegde waarde – B.T.W.

belasting vrij – onbelast

belatafeld - gek, idioot, mal

belatafelen – beduvelen

belazerd – bedonderd, bedroevend, belabberd, beroerd, betoeterd, ellendig, mal, miserabel, vervelend

belazeren – bedotten, bedriegen, beetnemen

belboei – signaalboei

belboom – abeel

belbuis – waterpas

belder – bolder, brileend

belderom - gildos, slachtbeest

beldrukker - belknop

beledigd – belasterd, beschadigd, gechoqueerd, geformaliseerd, gegriefd, gehoond, gekrenkt, gekwetst, geraakt, gesmaad, lichtgeraakt

beledigd tonen - kwalijk

beledigde - gelaedeerde

beledigen - affronteren, beschimpen, bespotten, blesseren, grieven, hekelen, honen, krenken, kwetsen, lasteren, offenderen, onteren, prikken, schanden, smaden, smalen, steken, toucheren, vernederen, uitschakelen, verguizen, vernederen, wonden

beledigend – gegriefd, grievend, honend, krenkend, kwetsend, smadelijk, smadend

beledigende spot – schimp

beledigende spotternij – smaadrede, spotternij

beledigende toespeling - insinuatie

belediging – afbreuk, affront, blessuur, grief, grieving, hoon, injurie, insult, insultatie, krenking, kwetsing, offensie, outrage, schimp(scheut), smaad, stoornis, vernedering

beleefd – behoorlijk, beschaafd, civiel, correct, elegant, galant, gehoorzaam, heus, hoffelijk, hoofs, hups, net, netjes, obligant, opgewekt, oppassend, poliet, urdaan, voorkomend, welgemanierd, wellevend, vormelijk, wellevend

beleefdheid   egard

beleefdheidsbetuiging – achting, buiging, compliment, eerbetoon, eerbewijs, egard, groet, kniebuiging, knieval, revérence, reverentie

beleefdheidsformule - geacht

beleefdheidsfrase   alsjeblieft, a.u.b., s.v.p.

beleefdheidsregels – etiketten

beleefdheidstitel in Engeland - esquire

beleenbank - lommerd, pandjeshuis

beleerd – afgericht,gedresseerd

beleg   belegering, blokkade, insluiting, omsingeling

belegd geld   deposito

belegen   oud

belegeraar - aanvaller

belegeren – aanvallen, omsingelen

belegering   beleg, bezetting, blokkade, insluiting, omsingeling

belegeringswerktuig – kanon, katapult, mangel, ram, vuurmond

beleggen   bedekken, bijeenroepen, seizen, vastsjorren

beleggen in een onderneming - investeren

belegger – financier, geldschieter

belegging van geld – investering

beleggingsklamp - kikker

beleghout – fineer, karvielnagel, kruisklamp

belegsel – agrement, beslag, boordsel, chenille, galon, garnituur, passement, tres

belegstuk – bewijsstuk, karvielnagel, klamp, kruisklamp, onderlaag, oplegstuk

belegsel   passement

beleid – bedachtzaamheid, beheer, behoedzaamheid, beraad, bestuur, doorzicht, omzichtigheid, overleg, politie, prudentie, strategie, tact, takt, tactiek

beleidvol – bedachtzaam, omzichtig

belemmerd – gegeneerd, gehandicapt, geremd

belemmerd in ademhaling   benauwd

belemmerd in zijn uiting   geremd

belemmeren   beletten, benadelen, dwarsbomen, handicappen, hinderen, hindernis, imprediëren, obstrueren, ophouden, remmen, retarderen, storen, stremmen, tegenhouden, verhinderen, verstoren, vertragen, voorkomen, weerstaan

belemmerend – hinderlijk, lastig, storend

belemmerend omhulsel - keurs

belemmering – belet(sel), blokkade, embarras, encombrement, handicap, haperen, hindernis, hindering, hinderpaal, horde, impediment, molest, obstakel, overlast, rem, remming, slagboom, stoornis, storing, struikelblok, tegenstand, verhindering, versperring, weerstand

belemmering der geestvermogens – verbijstering

belemmering van bloedtoevoer - infarct

belemmering van scheepvaart   plaat, wrak, zandbank

belemmering van vrije meningsuiting - censuur

belemmering voor het verkeer   barricade, slag(boom), spoorboom, tol

belemmering voor voertuigen – wegversperring

belemniet – donderbeitel, duivelskegel, duivelsvinger, heksenvinger, pijlsteen, vingersteenbelenden – grenzen, palen

belendend – aangelegen,aangrenzend, aanpalend, adjacent, naastgelegen, naburig

belendende aanhorigheden – appendentiën, dependentiën

belending – aangrenzing, contiguïteit

belenen – verpanden

belening – hypotheek, verpanding

beleningschuldige bij onroerend goed - hypotheekgever

beleren – africhten, leraren, leren, onderrichten, onderwijzen, opleiden

belet – belemmering, rem, verhindering

beletsel – belemmering, bezwaar, empechement, hinder(nis), hinderpaal, inpediment, klip, obstakel, rem, scheidsmuur, staketsel, stoornis, struikelblok, verhindering, verlet

beletten – afhouden, afwenden, belemmeren, deren, inhiberen, letten, schutten, storen, stuiten, tegenhouden, terughouden, verbieden, verhinderen, verhoeden, verstoren, verijdelen, voorkomen, weerhouden

beletten te spelen – obstructie

beletten te spreken - muilkorven

beleven   doorbrengen, doormaken, ervaren, meemaken, ondergaan, ondervinden

belevenis   avontuur, beleving, emotie, ervaring, lotgeval, ondervinding, sensatie

belevenis tijdens slapen - dromen

beleving - ervaring

belezen – bezweren, overreden

belezen van een duivel – bannen, exorceren, uitdrijven

belezene – geleerde

belezenheid - lectuur

belezer - bezweerder, duivelbanner

belezing – bezwering

Belgen   Vlamingen, Walen, Waloniërs

België, Nederland en Luxemburg - Benelux

belgeluid - tingeling

België, stad in - zie Belgische stad

België, streek in - Fagne

Belgisch bergland – Ardennen

Belgisch bier – seef

Belgisch biljarter – Ceulemans

Belgisch musicus – Radoux

Belgisch staatsman – Malon, Peereboom, Schoolaert, Spaak, Trooz, Renkin, Rogier, Vandervelde

Belgisch sterrenkundige – Plateau

Belgisch staatsman – Malon, Peereboom, Schoolaert, Spaak, Trooz, Renkin, Rogier, Vandervelde

Belgisch sterrenkundige – Plateau

Belgisch volkslied - Brabançonne

Belgisch woord voor adres   woonzit

Belgisch woord voor binnenplaats   koor

Belgisch woord voor gelagkamer   verbruikzaal

Belgisch woord voor fietsenstalling   velorust

Belgisch woord voor identiteitsbewijs   eenzelvigheidskaart

Belgisch woord voor reinigen - kuisen

Belgisch woord voor tramhalte   stilstand

Belgische architect (bouwmeester) -

4 Poot, Suys

5 Balat, Braem, Dewir, Geefs, Grard, Horta,

Hoste, Minne, Payeu6 Bastin, Blomme, Cantré, Faiken, Faulte, Floris,

Hankar, Hesius, Ledoux, Roulin, Stijnen7 Bonduel, Devigne, Dillens, Guimard, Meunier,

Simonis, Winders8 Aquillon, Brunfaut, Eggericx, Huyssens,

Montoyer, Poelaert9 Appelmans, Bourgeois, Coeberger, Faid`Herbe

10 Anneessens, Dessauvage, Godecharle

Belgische auteur – Claus, Gijsen, Raes, Ruyslinck, Streuvels, Vandeloo

Belgische badplaats   Blankenberge, Bredene, Heist, Knokke, Koksijde, Oostende, Spa

Belgische beeldhouwer -

4 Bury, Meyt, Mone, Pans, Poot

5 Aebly. Dries, Dupon, Geefs, Grard, Minne, Vonck

6 Borman, Caille, Cantré, Colijns, D´Haese, Hanrez,

Kreitz, Leplae, Macken, Puvrez, Roulin, Verlee7 Bonduel, Delcour, Delvaux, Devigne, Gentils,

Ghysels, Holmens, Jespers, Gentils, Ghysels,

Holmens, Jespers, Kerricx, Meunier, Permeke,

Verjans, Wouters8 Anthoons, Boulogne, Courtois, Lambeaux,

Quellieu, Rombeaux, Rousseau9 Dubroeucq, Duquesnoy, Faid-Herba, uellinus, Strebelle, Willequet

10 Dervichian, Godecharle, Verbruggen

Belgische biersoort – duvel, faro, lambiek, postel, seef

Belgische chansonnier   Brel

Belgische bevolkingsgroep - Vlamen, Walen

Belgische dichter – Nahon, Gezelle

Belgische grensplaats   Essen, Eysden, Hamont, Kanne, Kessenich, Neerharen, Poppel,Wuustwezol, Zelzate

Belgische gehucht met Kunstmatige waterval   Coo

Belgische grensplaats – Essen, Eysden, Hamont, Kanne, Kessenrich, Koewacht, Neerharen, Overslag, Poppel, Ternaaien, Veldwezel, Wuustwezel, Zelzate

Belgische industrieplaats - Luik

Belgische kiezelzandsten – gres

Belgische kloosterzuster - maseur

Belgische koning   Boudewijn, Leopold

Belgische koningin   Astrid, Fabiola

Belgische krant – Gazet

Belgische kunstmatige waterval - Coo

Belgische luchtvaartmaatschappij   Sabena

Belgische munt - belga, centiem, centime

Belgische musicus -

4 Gorr, Miry, Poot

5 Absil, Brehy, Denijn, Dufay, Fetis, Hamal,

Isaac, Lekeu, Louel, Rasse, Tinel, Ysaye6 Albert, Benoit, Blockx, Brumel, Cornet,

Fiocco, Franck, Gilson, Gossec, Gretry, Grisar,

Jongen, Legley, Quinet, Radoux, Schmit, Vreuls

7 Bayens, Bernier, Broeckx, Busnois, Candael,

Ciconia, Compère, Delvaaux, Duvosel,

Gevaert, Gombert, Josquin, Lemmens,

Marsick, Obrecht, Peeters, Waelput, Wambach8 Agricola, Alpaerts, Binchois, Brassart,

Defossez, Devreese, Grumiaux, Keurvels,

Loeillet, Lunssens, Mesdagh, Ockeghem,

P elemans, Veremans9 Antheneus, Meulemans

10 Froidebise, Mortelmans, Sternefeld

11 Chevreuille, Hullebroeck

Belgische omroep   BRT, NSR, RTB

Belgische plaats   zie: plaats in België

Belgische patat - patros

Belgische platteschotel   moniteur

Belgische politicus - Eyskens, Huysmans, Spaak

Belgische prinses   Paola

Belgische provincie  

4 Luik

5 Liège, Namen, Namur

7 Brabant, Hainaut, Limburg

9 Antwerpen, Luxemburg

10 Henegouwen, Luxembourg, Vlaanderen

Belgisch(e) rivier(tje)  

4 Amel, Dyle, Gabe, Geer, Gete, Hene, Herk,

Leie, Maas, Nete, Salm, IJzer5 Demer, Durme, Helle, Jeker, Lesse, Meuse

6 Dender, Hoëgne, Lhomme, Ourthe, Sambre

7 Amblève, Gileppe, Hoyoux, Schelde

8 Hermeton

Belgische schilder(es) -

3 Art, Cox, Fijt

4 Boel, Bril, Cocq, Lens, Leys, Moro,

5 Artan, Artot, Bouts, Claus, David, Ensor,

Fabry, Minne, Navez, Peire, Vinck6 Benson, Bonnet, Campin, Coxcie, Dasnoy,

Dudant, Gassel, Mesens, Metsijs, Oleffe,

Rubens, Tytgat, Verlat, Verwee, Vogels,

Vrancx, Wiertz7 Aertsen, Brouwer, Breugel, Delvaux, Gallait

Garemijn, Jespers, Landuyt, Lombard, Malfait,

Memlinc, Meunier, Mortier, Permeke,

Pourbus, Provost, Seghers, Servaes, Sneyers,

Snijders. Stevens, Teniers, Wappers, Wolvens

8 Badseleer, Blondeel, Defrance, Flemalle,

Gossaert, Horemans, Jordaens, Laermans,

Magritte, Odevaere, Patinier, Quelliieu,

Rombouts


9 Evenepoel, Ommeganch, Quellinus,

Verhaghen, Verschoot10 Bellegambe, Beuckelaer, Siberechts

Belgische staatskrant – moniteur

Belgische Stad -

3 Aat, Mol, Spa

4 Bree, Geel, Genk, Gent, Luik, Mons, Peer, Visé

5 Arlon, Damme, Gilly, Halle, Namen, Ronse

6 Bergen, Brugge, Dinant, Leuven, Lommel

7 Ardenne, Brussel, Doornik, Hasselt, Kortrijk,

Maaseik


8 Bastogne, Kapellen, Mechelen, Turnhout

9 Anrwerpen

Belgische streek - Ardennen, Condroz, Haspengouw, Kempen, Lotharingen, Maasland, Marlahne, Voerstreek

Belgische taal - Vlaams, Waals

Belgische volkslied - Brabantçonne

Belgische wielrenner – Merckx

Belgische zanger – Adamo, Brel, Neefs

belhamel   aanvoerder, boef, deugniet, galgenbrok,

leider, ondeugd, raddraaier, rakker, rekel, roervink, snotaap, vlegelbelial – hellevorst

belialskind - duivelsjong

belichamen – concretiseren, incarneren

belichaming – concretisering, incarnatie, materialisatie, personificatie

belichten – beschijnen, toelichten, verduidelijken, verlichten

belichting - lichtval

beliegen - bedriegen

believen – behagen, goeddunken, behagen, lusten, moeten, mogen, verkiezen, welbehagen, wens(en)

belijden   aanhangen, bekennen, biechten, erkennen, openbaren uiten

belijdend   confessioneel, gelovig, kerkelijk

belijdend lid van een protestantse kerk - lidmaat

belijdenis – bekentenis, biecht, confessie, geloofsbelijdenis, professie

belijdenisschrift - symbool

belijdenis van schuld - schuldbekentenis

belijder- confessor

belijder van de Islam   Islamiet, Moslim, Mohammedaan, muzzelman, saraceen

belijder van de Mozes' leer   Israëliet

belijnd – gelinieerd

belijnen - liniëren

belijning - liniatuur, liniéring

belladonna - antropine, doodkruid, nachtschade, wolfkers

bellen – ringelen, rinkelen, schellen, seinen, telefoneren, tingelen, zoemen

belleplant - fuchsia

bellentrekker - afluider

belletje – klingel, klokje

belletristisch - lit(t)erair

belligerent   oorlogvoerend

beloeren – aangluipen, begluren,belagen, bespieden, gadeslaan

belofte – eed, erewoord, gelofte, getuigenis, laudum, pollicitatie, parool, promesse, promissie, promissoir, toezegging, verbintenis, woord

bel of schel - klingel

beloken – gesloten

belomantie - pijlwichelarij

belommeren - beschaduwen

belonen – betalen, bezoldigen, honoreren, maken, recompenseren, renumeratie, remunereren, retributie, vergelden, vergoeden

beloning – betaling, compensatie, courtage, dagloon, fooi, gave, gift, handgeld, honorarium, jaarloon, loon, maandloon, premie, provisie, prijs, recognitie, recompens(i)e, remuneratie, retributie, salaris, schadeloosstelling, soldij, tip, uitkering, uurloon, vacatie, vergelding, vergoeding, wedde

beloning van een koopvaardijschipper – kaplaken

beloning van militairen – soldij


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina