Bedrijfseconomie derde graad tso boekhouden-informaticaDovnload 0.66 Mb.
Pagina1/8
Datum19.08.2016
Grootte0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Bedrijfseconomie

derde graad TSo
boekhouden-informatica

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

September 2007

LICAP – BRUSSEL D/2006/0279/???

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel


bedrijfseconomie

derde GRAAD Tso
boekhouden-informatica

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LICAP – BRUSSEL D/2006/0279/???

September 2007

ISBN ??-????-???-??
Inhoud

Lessentabel 19

1 Studierichtingsprofiel van de derde graad Boekhouden-informatica tso 20

1.1 Inleiding 20

1.1 Inleiding 20

een stevige algemene vorming, 20

de talen: Nederlands, Frans, Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context, 20

een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit: 20

een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse in een industriële KMO, de analytische boekhouding, de enkelvoudige boekhouding, de forfaitaire boekhouding en de boekhouding van een vzw; 20

een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen; de leerlingen leren hier programmeren; 20

een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming en de repercussies op boekhoudkundig vlak. 20

1.2 Beoogde kennis, vaardigheden en attitudes 21

1.2 Beoogde kennis, vaardigheden en attitudes 21

De jongere leert lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden: 21

De jongere leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in beroepsgerichte als maatschappelijke context. Hij leert informatie afleiden uit zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. Hij leert opgedane indrukken, ervaringen, persoonlijke gevoelens en meningen verwoorden en kan deelnemen aan een gesprek. Hij kan een Nederlandse, Franse en Engelse algemene schrijfopdracht uitvoeren. Hij kan eenvoudige Nederlandse, Franse en Engelse gesprekken voeren binnen de context van een boekhoudafdeling. Hij kan in- en verkoopdocumenten in het Nederlands, Frans en Engels lezen en begrijpen. 21

De jongere leert de rol van de boekhouding en de correlatie met de andere afdelingen kennen bij de start van de onderneming: 21

De jongere leert de vaardigheden en attitudes van een boekhouder kennen; 21

De jongere leert de doelstellingen van de onderneming en de startformaliteiten kennen in functie van de boekhouding van de onderneming; 21

De jongere leert de verschillende soorten boekhoudingen kennen; 21

De jongere leert aspecten van kostprijsberekening kennen; 21

De jongere leert aspecten van voorraad, financiering, eerste investeringen en personeel bij de start van een onderneming kennen. 21

De jongere voert boekhoudkundige verrichtingen uit in de context van de boekhoudafdeling van een onderneming of een boekhoudkantoor in een dubbele/analytische boekhouding van een industriële KMO, de enkelvoudige boekhouding/forfaitaire boekhouding van een kleine onderneming, in de boekhouding van een vzw: 21

De jongere leert aspecten van werkplanning en communicatie in een boekhoudomgeving; 21

De jongere leert het boekjaar openen; 21

De jongere leert gevorderde commerciële, financiële en diverse verrichtingen boeken; 21

De jongere leert eindejaarsverrichtingen boeken en het boekjaar afsluiten. Hij verwerkt de administratieve documenten hierbij. 21

De jongere leert de boekhouding als beleidsinstrument te gebruiken bij het runnen van de onderneming: 21

De jongere leert dat de boekhouding als dienst geïntegreerd samenwerkt met onder andere de verkoopafdeling en de productieafdeling; 21

De jongere leert de jaarrekening verticaal en horizontaal te analyseren; 21

De jongere leert ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit) te berekenen en te gebruiken in rapporten voor het advies beleidsbeslissingen; 21

De jongere leert aspecten van investeringsbeleid, fiscaal beleid, sociaal beleid en duurzaam ondernemen kennen en beschrijven. 21

De jongere leert boekhoudkundige aspecten bij het einde van een onderneming kennen en uitvoeren. 22

De jongere leert een begrippenkader rond bedrijfsinformatica verwerven; 22

De jongere leert datastructuren voor administratieve toepassingen ontwerpen, implementeren en onderhouden op basis van gestelde eisen; 22

De jongere leert binnen een bedrijfscontext een gebruiksvriendelijke (web)toepassing ontwerpen, testen, documenteren en onderhouden; 22

De jongere leert een bedrijfsadministratie automatiseren op basis van bestaande software. 22

1.3 Doorstromings- en beroepsgerichte context 22

1.3 Doorstromings- en beroepsgerichte context 22

2 Beginsituatie 23

3 Algemene doelstellingen 24

rol van de boekhouding en de correlatie met de andere afdelingen kennen bij de start van de onderneming; 24

boekhoudkundige verrichtingen in de context van de boekhoudafdeling van een onderneming of een boekhoudkantoor in een dubbele/analytische boekhouding van een industriële KMO, de enkelvoudige boekhouding/forfaitaire boekhouding van een kleine onderneming, in de boekhouding van een vzw; 24

de boekhouding als beleidsinstrument bij het runnen van de onderneming; 24

een begrippenkader rond bedrijfsinformatica; 24

ontwerpen, de implementeren en onderhouden van datastructuren voor administratieve toepassingen; 24

ontwerpen, testen, documenteren en onderhouden van een gebruiksvriendelijke (web)toepassing; 24

de automatisering van de bedrijfsadministratie op basis van bestaande software 24

4 Algemeen pedagogisch-didactische wenken 25

4.1 Het vak Bedrijfseconomie 25

4.1 Het vak Bedrijfseconomie 25

Deel 1: de rol van de boekhouding en de correlatie met de andere afdelingen bij de start van de onderneming; 25

Deel 2: boekhoudkundige verrichtingen in een dubbele/analytische boekhouding van een industriële KMO, de enkelvoudige boekhouding/forfaitaire boekhouding van een kleine onderneming, in de boekhouding van een vzw:; 25

Deel 3: de boekhouding als beleidsinstrument bij het runnen van de onderneming. 25

In onderstaande tabel staat de inhoudstafel van dit leerplan met richtinggevende lestijden voor de verschillende onderdelen ( lesweken x lestijden x 2 schooljaren)= lestijden) 25

Deel 2 – boekhoudkundige verrichtingen in een dubbele/analytische boekhouding van een industriële KMO, de enkelvoudige boekhouding/forfaitaire boekhouding van een kleine onderneming, in de boekhouding van een vzw 27

Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening 27

Ratio’s 27

Investeringsbeleid 27

Budgettering en opvolging 27

Fiscaal kader 27

4.2 Het vak Toegepaste informatica 28

4.2 Het vak Toegepaste informatica 28

Attitudevorming 28

Algemeen begrippenkader rond bedrijfsinformatica 28

Toepassingssoftware voor bedrijfsadministratieve toepassingen 28

Ontwikkeling van een toepassing voor lokaal gebruik en een webtoepassing 28

In onderstaande tabel staat de inhoudstafel van dit leerplan met richtinggevende lestijden voor de verschillende onderdelen ( lesweken x lestijden x 2 schooljaren)= lestijden) 28

Deel 3 – Toepassingssoftware voor bedrijfsadministratieve toepassingen 29

Deel 4 – Ontwikkeling van een toepassing voor lokaal gebruik en een webtoepassing 29

4.3 De vakken Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica 29

4.3 De vakken Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica 29

5 Kennis, vaardigheden en attitudes 32

Van een tekst een schema maken 32

De elementen van een redenering identificeren 32

Een goede samenvatting maken 32

Parate kennis bezitten over specifieke onderwerpen 32

Verschillen opmerken 32

Een gesprek voeren 32

Een leesbare en coherente tekst schrijven 32

Een presentatie, voordracht geven 32

Nieuws op Franse/Engelse radio/tv-zender volgen 32

Engelse/Franse krant/roman lezen 32

Over actuele thema’s een eigen opinie formuleren en weten hoe anderen hierover denken 32

Iets opzoeken in een encyclopedie, op internet en/of woordenboeken 33

Vragen stellen aan deskundigen 33

Creatief op zoek gaan naar nieuwe dingen 33

Niet zonder meer accepteren wat ergens gezegd/geschreven wordt 33

Op zoek gaan naar bewijsvoering 33

Fouten in redeneringen detecteren 33

Nieuwe ideeën opperen 33

Alternatieve oplossingen bedenken 33

Een boodschap origineel verpakken 33

Logisch redeneren 33

Nauwgezet afwerken van taken, puntgave weergave van ideeën 33

Betrouwbaar zijn in afspraken 33

Teksten nalezen op taalfouten 33

Aandacht hebben voor verzorgde lay-out 33

Voetnoten lezen 33

Opstellen van studieplanning 33

Regelmatig bijhouden van notities 33

Samen projecten uitwerken 33

Eigen notities doorgeven 33

Zich vragen stellen bij consequenties van gedragingen en beslissingen 33

De maatschappelijke gevolgen van werkzaamheden en beslissingen correct inschatten 33

6 Leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken 34

1 Invloed van de Macro-economie op de onderneming 35

Indicatoren economische groei: BBP (nominale waarde/reële waarde). 35

Economische groei België: evolutie 35

Factoren die de economische groei beïnvloeden 35

Positieve effecten van economische groei 35

Landen met hoge economische groei: opzoeking, oorzaken, gevolgen op wereldvlak 35

De conjunctuur: fases, verloop, meting 35

Behoeften, economische versus niet-economische behoeften, individuele versus collectieve behoeften, primaire versus secundaire behoeften 35

Schaarste Keuzeprobleem 35

Productiefactoren: definitie en voorbeelden 35

Welvaart: begrip 35

Aspecten opsommen 35

Vraagcurve: dalend verloop, vraagvergelijking 35

Invloed van prijswijziging op gevraagde hoeveelheid 35

Andere beïnvloedende factoren voor de vraag: grafische voorstelling 35

Aanbodcurve: stijgend verloop, aanbodvergelijking 35

Invloed van prijswijziging op aangeboden hoeveelheid 35

Andere beïnvloedende factoren voor het aanbod: grafische voorstelling 35

2 Doelstellingen van de onderneming 37

Doelstellingen korte en lange termijn: belang 37

Mission statement: voorbeelden 37

Strategische planning (lange termijn): omschrijving


37

Ondernemingsplan: nut 37

Onderdelen ondernemingsplan: marktanalyse en sectoranalyse 37

Begrip duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen – ethisch ondernemen 37

Wet betreffende duurzame productie- en consumptiepatronen 37

Socaal label 37

De drie P’s: People, Planet, Profit 37

Het imago van de onderneming (MVO ‘staat’) 37

- fair trade of eerlijke handel 37

Boekhouder: rol 37

Via websites van bedrijven en de website www.mvovlaanderen.be kan je de leerlingen voorbeelden laten geven van duurzaam ondernemen en van de belangrijkste pijlers daarbij, nl People Planet en Profit. Maak daarbij de link naar andere delen uit het leerplan, vb studie van de jaarrekening, productbeleid, personeelsbeleid, plaats (cf ecologisch aspect); tevens kan je de hulp van je collega aardrijkskunde inroepen: die moet immers ook binnen het leerplan de duurzaamheidsontwikkeling behandelen: mobiliteit - milieuproblematiek 38

Artikel I. Een interessante voorstelling wordt gegeven op de Nederlandse website: http://www.maatschappelijkverantwoordondernemen.net/definitie.htm 38

3 Formaliteiten bij de start 39

meerderjarig zijn, bekwaam zijn, burgerrechten genieten, beroepsbekwaamheid gereglementeerde beroepen, kennis bedrijfsbeheer 39

Inschrijven KBO: ondernemingsnummer 39

Ondernemingsloket: inschrijving 39

BTW-nummer: registratie 39

Sociale verzekeringskas/ziekenfonds naar keuze: aansluiting 39

Financiële rekening: opening 39

Bijkomende vergunningen voor bepaalde activiteiten, vestigingswet 39

Financieel plan 39

Oprichtingsakte (handelsnaam) 39

bankattest 39

inschrijvingskosten natuurlijke persoon/vennootschap in KBO 39

Huwelijkscontract: begrip, soorten, impact op de oprichting van een zaak 39

Samenlevingscontract: begrip, impact 39

Overname bestaande onderneming: voor- en nadelen 39

Natuurlijke versus rechtspersoon: onderscheid 39

Rechtspersoon: voordelen 39

Eenmanszaak/vennootschap 39

Courante vennootschapsvormen: BVBA (EVBA) NV en CVBA,(coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Comm A (commanditaire vennootschap op aandelen): voor- en nadelen, kenmerken 39

VZW: voor- en nadelen, doel, kenmerken, criteria 39

aandelen, aandeelhouder, dividend: begrip 39

Aandelen aan toonder/ aandelen op naam; aandelen met of zonder nominale waarde : begrip en verschil 39

Goede relaties tussen bedrijfsleiding en aandeelhouders: belang 39

Gelijklopende en tegengestelde belangen tussen bedrijfsleiding en aandeelhouders 40

Algemene vergadering der aandeelhouders: beleidsdoorlichting, toelichting resultaten, dividendenpolitiek, toekomstig beleid,… 40

Andere stakeholders: klanten, leveranciers, financiële instellingen, overheid, vakbonden, werkgeversorganisatie, media, consumentenorganisaties, buurt, buitenlandse actoren 40

Stakeholders: belangen 40

http://www.notare.be/huwelijk.htm; http://www.mineco.fgov.be/enterprises/vademecum/Vade1_nl.htm#P35_6367 40

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1998112335&la=n&fromtab=wet&sql=dt='wet'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1 40

Oprichting: oprichtingsakte, minimum aantal aandeelhouders, aansprakelijkheid van de oprichters, financieel plan, 41

Kapitaal: minimumkapitaal, volstorting van het kapitaal, inbreng in natura, inbreng in geld 41

Aandelen: soorten aandelen, overdracht van aandelen, 41

Bestuur: bestuur van de vennootschap, aansprakelijkheid bij faillissement, controle op de vennootschap 41

Algemene vergadering: jaarvergadering, aanwezigheid bestuurders en commissaris 41

Boekhoudkundige verplichtingen: inventaris, jaarrekening en verslag, aanleggen van wettelijke reserve 41

Fiscaliteit: vennootschapsbelasting of niet. 41

4 De boekhouding in vogelvlucht 43

Begrip boekhouden: omschrijving 43

Boekhouding: nut 43

Indeling ondernemingen: Zeer kleine, kleine en grote ondernemingen 43

Indeling VZW’s: Kleine, grote en zeer grote VZW’s 43

Wettelijke vormvereisten, verantwoordings-stukken en bewaringstermijnen voor de boekhouding 43

De digitale evolutie 43

BTW: Wettelijke verplichtingen 43

Werking 43

Voorwaarden 43

Concrete en actuele voorbeelden forfaits 43

Voor- en nadelen 43

43

Voorwaarden 43Wettelijke verplichtingen 43

Dagboeken en inventaris 43

Balans en resultatenrekening 43

Opstelling beginbalans 43

Inschrijving verrichtingen 43

Opstelling proef- en saldibalans 43

Omschrijving regularisatieverrichtingen 43

Verwerking resultaat 43

Opstelling eindbalans 43

Afsluiting en heropening boekjaar 43

Publicatie 43

Statutaire jaarrekening: volledig of verkort schema volgens Belgian GAAP 43

Onderdelen statutaire jaarrekening: balans, resultatenrekening, toelichting, sociale balans 43

Geconsolideerde jaarrekening: inhoud, doelgroep 43

De geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS: balans, resultatenrekening, wijziging in het eigen vermogen, kasstroomtabel. 43

IFRS-standaarden: doelgroep, nut, voor- en nadelen 44

Fiscale aspecten (Vennootschapsbelasting): basis is enkel de statutaire jaarrekening 44

Termijnen neerlegging en opmaak jaarrekening 44

Neerlegging jaarrekening: formaliteiten en tarieven 44

Niet of niet-tijdige neerlegging jaarrekening: gevolgen 44

Fouten jaarrekening: gevolgen 44

Interne en externe boekhouder: verschil in werking 44

Onderscheid accountant– erkend boekhouder – belastingsconsulent – bedrijfsrevisor op vlak opleiding, titel, opdrachten 44

Boekhoudkantoor: taken 44

5 De voorraad in de onderneming 46

Nut 46


Voor- en nadelen 46

Just-in-time delivery 46

Relatie just-in-time delivery/omloopsnelheid voorraad 46

Nieuwe tendensen: Postponed manufacturing, RFID 46

Postponed manufacturing en voorraad: verband 46

Voorraadadministratie: technische en economische voorraad, minimum en maximumvoorraad, veiligheidsbuffer, optimale en minimale bestelgrootte, bestelmoment, leveringstermijn. 46

Optimale bestelhoeveelheid: berekening 46

Bestelsystemen: vaste bestelhoeveelheid en vast bestelmoment en toepassing in rekenblad met verschillende functies 46

Inventarisatie van de voorraad: begrip, redenen, werkwijze 46

Waardebepaling van de voorraad: juridische aspecten 46

Waarderingstechnieken: geïndividualiseerde waarde, fifo, lifo, gewogen gemiddelde, toepassing in een rekenblad. 46

Automatisering voorraadbeleid: belang 46

Waarderingstechnieken: invloed resultaat aan de hand van voorbeeld 46

Voorraadwijzigingen: invloed resultaat aan de hand van voorbeeld 46

Waardevermindering voorraad: begrip, oorzaken en invloed resultaat 46

Electronic Data Interchange: begrip 46

Voordelen EDI bij commerciële toepassingen: verbeteren van relatie tussen klanten en leverancier, verhogen van productiviteit, verlagen van operationele kost. 46

Toepassingen gebruik EDI: doorsturen van catalogi of prijslijsten, bestellingen door klanten, bevestigingen van bestellingen, leveringsinformatie, facturen 46

Voorraadadministratie: administratief pakket 47

47


6 De eerste investeringen 48

Investeren: begrip 48

Soorten investeringen : 48

uitbreidingsinvesteringen/ vervangingsinvesteringen 48

diepte-/breedte-investeringen 48

Investeringsbehoeften 48

Afschrijvingen: begrip, nut, niet-kaskost 48

Meer- en minderwaarde 48

Minderwaarde-afschrijving: onderscheid 48

Lineaire afschrijvingen 48

Degressieve afschrijvingen: 48

dubbel lineair 48

dalend % op de aanschaffingswaarde 48

Afschrijvingstabel: opstellen. 48

Bestaande afschrijvingstabel: interpreteren 48

Afschrijvingstermijnen 48

Afschrijvingen: rubrieken in de jaarrekening 48

7 Financiering van de onderneming 50

Vertrouwensrelatie onderneming/banken 50

Financiering met eigen vermogen of vreemd vermogen: voor- en nadelen 50

Financieel plan: 50

afweging verwachte kosten / verwachte opbrengsten 50

voorcalculering resultaat 50

afweging rendabiliteit 50

notering herkomst en de besteding van de middelen 50

financiële haalbaarheid van de onderneming 50

Financieel plan: voordelen 50

Geld- en kapitaalmarkt: onderscheid 50

Indeling kredieten volgens vrager, grootte, doel, waarborgen, looptijd 50

Indeling kredieten volgens geld- en kapitaalmarkt of korte termijn en lange termijn 50

Het aanbod van de gezinnen, bedrijven en overheid: onderscheid tussen sparen op de geld- of kapitaalmarkt 50

De vraag naar kapitaal door gezinnen, bedrijven en overheid: onderscheid tussen geld- en kapitaalmarkt 50

Diverse beleggingsmogelijkheden 50

Intrest: begrip zowel voor vrager als aanbieder 50

Kapitaalmarkt: marktvorm, verklaring 50

Wijzigingen in de intrestvoet: grafische voorstelling. 50

Kapitaalverhoging: nut en voordelen 50

Uitgiftepremies: werking, doel 50

Reserves: soorten en onderscheid 50

Kapitaalsubsidies: begrip, doel 50

Beursintroductie: begrip, voordelen voor de onderneming, de aandeelhouders, het personeel, het management. 50

Euronext: 51

werking en structuur (indeling in Eurolist, Alternext en Free Market) 51

doel 51


transparantie 51

Contantmarkt en fixing: kenmerken 51

Mogelijkheden van plaatsing van een beursorder. 51

Soorten beursorders: zonder limiet of met limiet, stoporders: voorbeelden 51

Aandelenindices: begrip, nut, doel, voorbeelden 51

Koersvorming van een aandeel 51

Effectenbeurs: criteria volkomen concurrentie: verklaring 51

Hypothecair krediet: 51

rang van hypotheek 51

looptijd 51

aflossingsplan: vaste bedragen of vaste kapitaalsaflossingen 51

vaste of variabele rentevoet 51

wederbeleggingsvergoeding 51

Investeringslening: begrip, opname, duurtijd, waarborgen, terugbetaling, tarieven en kosten 51

roll-over krediet: doel, werking, voordelen 51

Financiering op afbetaling: begrip, rentevoet 51

Obligatielening: begrip, looptijd en terugbetaling 51

Leasing van roerende goederen: 51

onderscheid tussen financiële en operationele leasing, 51

onderscheid financiële leasing en financiële renting 51

wettelijk kader financiële leasing, leasingschema, voordelen van leasing 51

financiële renting: schema 51

leasing/renting met verhoogde restwaarde 51

keuze tussen leasing en renting 51

mantellease, sale and lease back 51

Het kaskrediet: begrip, doel, kost voor- en nadelen 52

Straight loans: begrip, doel, kost, werking, verschil met kaskrediet 52

Het leverancierskrediet: begrip, werking, kost 52

Factoring: begrip, mogelijke formules, voor- en nadelen, kostprijs 52

http://www.euronext.com/editorial/wide/0,5371,1700631_997839,00.html 52

http://www.euronext.com/alternext/landing/0,5371,1700631_203915424,00.html 52

http://www.tijd.be/mijn_beleggingen/beleggersgids/aandelen/ 52

8 Kostprijsberekening 54

Marketing: concept en strategie 54

Productbeleid: factoren (assortiment, verpakking, merken, service, kwaliteit en garantie) 54

Productbeleid: kostenaspect 54

Prijsbeleid: marktstructuur en kosten 54

Promotiebeleid: doelstellingen, budget, media 54

Promotiebeleid: bepalende factoren, kostenaspect 54

Intensieve, selectieve en exclusieve distributie 54

Lange en korte distributiekanalen 54

Huren, kopen en leasen: kostprijs 54

Koopcontract: aard en vorm 54

Koper en verkoper: rechten en plichten 54

Huurcontract: aard en vorm 54

Huurder en verhuurder: rechten en plichten 54

Verhuring van een handelspand: recente wetgeving
54

Leasingcontract: aard en vorm 54

Leasinggever en leasingnemer:rechten en plichten
54

Doelstellingen: bepalen van de aanbiedingsprijs, uitbesteden of zelf doen, beheersen van kosten


54

Directe en indirecte kosten: onderscheid 54

Vaste en variabele kosten: onderscheid 54

Fabricagekostprijs en verkoopkostprijs: begrippen 54

Kostensoorten: Totale kosten, gemiddelde kosten, marginale kosten 54

Prijszetting op de markt van volledige mededinging: bepaling totale winst: 55

Totale winst= totale opbrengst – totale kosten 55

Of marginale opbrengst = marginale kost 55

Monopolie: voorwaarden 55

Oligopolie: voorwaarden 55

Monopolistische concurrentie: voorwaarden 55

Overheidstussenkomst in de prijsvorming 55

Opleggen van een maximumprijs 55

Opleggen van een minimumprijs 55

Eenvoudige opslagmethode en kostenverdeelstaat: kostprijsbepaling 55

Kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers: begrippen 55

Eenvoudige kostenverdeelstaat: opmaak 55

Voorcalculatie en nacalculatie: begrippen 55

Winstberekening: als % van de inkoopprijs, als % van de kostprijs, als % van de verkoopprijs 55

Break-evenanalyse: berekening, grafische voorstelling, conclusies 55

Maakt uw zaak deel uit van een franchiseketen, een aankoopcentrale of een keten met gerant? 55

Wie is eigenaar of huurder van het pand waarin uw zaak wordt uitgebaat? 55

Wie beslist over de prijszetting? 55

Wie voert de publiciteit (individueel of centraal georganiseerd)? 55

Wie is eigenaar van de voorraden? 55

Bestaat er voor uw assortiment een minimum- of een maximumprijs? 55

Bestaat er veel concurrentie in uw sector? 56

… 56


9 Aanwerving personeel 57

9.1 Arbeidsmarkt en organisatiestructuur van de onderneming 57

9.1 Arbeidsmarkt en organisatiestructuur van de onderneming 57

De beroepsbevolking: structuur en evolutie in België én in de EU 57

Werkzaamheidsgraad, activiteitsgraad per categorie:leeftijd,geslacht,minderheidsgroepen, sectoren, opleidingsniveau 57

Participatiegraad 57

actieve bevolking en arbeidsaanbod 57

Vraag en aanbod arbeid: factoren 57

Knelpuntberoepen: begrip 57

Arbeid: vraag en aanbod 57

Arbeidsproductiviteit: begrip, verband met de vraag naar arbeid, beïnvloedende factoren 57

Arbeidsproductiviteit: invloed op de kostprijs 57

Werkloosheidscijfers 57

Werkloosheidsuitkering: voorwaarden 57

Werkloosheidsuitkering 57

Wachtgelduitkering voor schoolverlaters 57

Kinderbijslag voor schoolverlaters 57

Verplichtingen als werkloze 57

Werkloosheid voorkomen: maatregelen 57

Werkloosheid bestrijden: maatregelen 57

Steunmaatregelen 57

9.2 Organisatiestructuur van de onderneming 59

9.2 Organisatiestructuur van de onderneming 59

9.3 Aanwerving personeel en arbeidswetgeving 60

9.3 Aanwerving personeel en arbeidswetgeving 60

Verstandhouding werkgever – werknemer 60

Overlegorganen op ondernemingsniveau, sectoreel en nationaal niveau (en Europees???) 60

Loonvorming: minimumloon, CAO’s, indexmechanisme 60

Wettelijke volgorde in acht te nemen bij bepalen inhoud arbeidsovereenkomst 60

Verplichtingen werkgever – werknemer 60

Loon – werk – arbeid – gezag – arbeidsreglement 60

Bescherming van het loon – loonuitbetaling 60

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 60

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 60

Arbeidsovereenkomst met proefbeding 60

Arbeidsovereenkomst voor studenten 60

Arbeidsovereenkomst voor bedienden 60

Arbeidsovereenkomst voor arbeiders 60

Schorsingsgevallen: ziekte, ongeval, zwangerschapsverlof, verlof om dwingende redenen, kort verzuim, tijdskrediet,… 60

Arbeidsovereenkomst interimarbeid 60

Arbeidsreglement 60

Outplacement 60

Collectieve arbeidsovereenkomsten 60

Paritaire comité’s 60

Arbeidsduur 60

Loonschalen 60

Loonniveau 60

Ziektevergoeding 61

Zwangerschapsverlof en –vergoeding 61

Jobkanalen: VDAB, interimkantoren, selectiekantoren, kranten, eigen website, gespecialiseerde bladen, persoonlijke contacten en relaties,… 61

Interimkantoor: taken 61

Boekhoudkundig bediende/informaticus: profiel 61

Selectiekantoor: taken 61

Profielanalyse 61

websites van de erkende sociale bureau’s en interimkantoren 61

http://www.o-twee.be 61

http://www.meta.fgov.be: ook voor regelgeving in verband met CAO’s en paritair comité’s 61

http://www.groupes.be : ook voor minimumloonschalen van elke sector 61

9.4 Van brutoloon naar nettoloon 62

9.4 Van brutoloon naar nettoloon 62

Brutobezoldiging 62

RSZ-werknemer 62

RSZ-werkgever 62

Bedrijfsvoorheffing 62

Reiskostenvergoeding 62

Nettoloon 62

Netto uit te betalen loon 62

Totale loonkost 62

Exporteren database, loonberekening, functies rekenblad 62

Inflatie: begrip, vraag- en kosteninflatie 62

Gevolgen van inflatie 62

Index: begrip, indexkorf, gezondheidsindex 62

Loonindexering 62

Effect loonindexering met behulp van rekenbladl: functies en grafieken 62

9.5 Het sociaal secretariaat 63

9.5 Het sociaal secretariaat 63

Sociaal secretariaat: begrippen 63

Administratieve ontlasting werkgever 63

Correcte berekeningen 63

Correcte documenten 63

Juiste afhandeling ontslagprocedures, aanwerfprocedures,… 63

Documenten bij indiensttreding: functie 63

Loonopgave 63

Loonbrief 63

Controle op correctheid 63

Loonstaat Dimona-aangifte 63

Factuur 63

Kloppen het aantal uren en dagen met de loonopgave? 63

Werd rekening gehouden met een feestdag of inactiviteitsdag of vakantiedag? 63

Klopt de berekening van RSZ ? 63

Hoe komt men aan het bedrag van de bedrijfsvoorheffing? (ptl= personen ten laste) 63

Klopt de factuur met wat op de loonstaat staat? 63

Bedrag RSZ werknemers 63

Bedrag Bedrijfsvoorheffing werknemers 63

10 Verrichtingen met het buitenland 64

milleniumdoelstellingen 64

microkredieten 64

1 Werkplanning en communicatie 67

Werkplanning : nut 67

Elektronische agenda: toepassing 67

Het principe van Pareto: voorbeeld 67

Opstellen prioriteiten 67

Invloeden op de werkplanning: interne klok en energiepatroon 67

Omgaan met stress, positieve en negatieve stress 67

Vergaderingen: als instrument gebruiken bij werkplanning / afspraken maken 67

Externe en interne communicatie: stijl 67

Belang interne communicatie 67

Interne communicatie: oversten en ondergeschikte personen 67

Communicatiemogelijkheden beschrijven en toepassen: telefoon, post, elektronische post, elektronisch bankieren, computerfaxen, … 67

Communicatieontwikkelingen: webfoon, videoconferentie, … 67

Interne communicatie: afdeling boekhouding 67

Elektronische post 67

Comprimeren, decomprimeren, zelfextractie 67

test time management: www.vacature.com 67

stress test: www.vacature.com - www.managersonline.nl -
www.intermediair.nl/html/tests/stresstest/index.html 67

test assertiviteit: http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/assertiviteit/verder-lezen.html 68

2 De start van het boekjaar 69

Opstarten van een boekhouding: reglementering 69

Belang van juiste instellingen (automatische rekeningen, btw-instellingen, periodebeheer, basisbestanden parameters) 69

MAR: gebruik 69

Aankoopdagboek, verkoopdagboek, financiële dagboeken, diversendagboek, .. 69

Koppeling rekening aan financieel dagboek 69

Klanten- en leveranciersbestand 69

Opstart: beginbalans 69

Klanten- en leveranciersbestand, rekeningen, btw-gegevens, … 69

3 Aankoopverrichtingen en betalingen 71

Aankoopfactuur 60-rekening: ontleding en boeking 71

Aankoopfactuur diensten en diverse goederen: ontleding en boeking 71

Inkomende creditnota: ontleding en boeking 71

Rekeninguittreksel, kasdocument in verband met betaling facturen van handelsgoederen, diensten en diverse goederen, creditnota's: ontleding en boeking 71

Aankoopfactuur met handelskorting, korting voor contant, kosten en verpakking: ontleding en boeking 71

Korting voor contant: incalculering in MvH 71

Betaling: boeking 71

Rekeninguittreksels en kasdocumenten: ontleding en boeking 71

Oprichtingskosten: soorten, activering van kosten 71

71


Oprichtingskosten: ontleding en boeking 71

Immateriële vaste activa: soorten, onderscheid, voorbeelden, activering van kosten 71

Aankoop immateriële vaste activa: ontleding en boeking 71

Materiële vaste activa: begrip, soorten 71

Aankoop materiële vaste activa: ontleding en boeking 71

Rekeninguittreksels in verband met vaste activa: ontleding en boeking 71

Werk in onroerende staat, KB nr 1 art 20: begrip 72

Erkend aannemer/medecontractant: begrip 72

Boekhoudkundige verwerking van een werk in onroerende staat vanuit het standpunt van de medecontractant. 72

Onderscheid tussen registratie op rekening van vast actief (22-25) of klasse 6 (onderhoud) 72

Personenwagen voor beroepsdoeleinden: fiscale consequenties (BTW 50 % aftrekbaar) 72

Boekhoudkundige registratie van de aankoop van een personenwagen 72

Boekhoudkundige registratie van onderhoudsfacturen van een personenwagen 72

https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/30bis/Bericht_aan_de_opdrachtgevers.pdf 73

http://www.pouseele.be/btwwios.htm 73

4 Verkoopverrichtingen en inningen 74

Verkoopfacturen: opstelling en berekening 74

Creditnota's op verkopen: opstelling 74

Verkoopfacturen: ontleding en boeking 74

Uitgaande creditnota's: ontleding en boeking 74

Betalingsvoorwaarden: voorschotten, betaling in schijven,…: nut, voor- en nadelen 74

Rekeninguittreksels in verband met inningen van verkoopfacturen/creditnota's, al dan niet met korting voor contant, gedeeltelijke betalingen: ontleding en boeking 74

Werk in onroerende staat: boekhoudkundige verwerking vanuit standpunt aannemer 74

Verkoopfactuur in verband met een vast actief: ontleding en boeking. 74

Gebruik van de rekening 'diverse verkopen' 74

Doel: correcte btw-registratie (in een professioneel boekhoudpakket) 74

Verzamelstaat in verband met contante verkopen: ontleding en boeking. 74

Kredietverzekering voor debiteuren: nut, voordelen, kostprijs, boekhoudkundige registratie 74

5 Financiële verrichtingen 77

6 Boekhoudkundige verwerking personeel 78

Loonstaat: ontleding, boeking 78

Factuur sociaal secretariaat: ontleding en boeking 78

Rekeninguittreksels van de betaling van loon en factuur sociaal secretariaat: ontleding en boeking 78

Andere personeelkosten: 78

arbeidsongevallenverzekering 78

groepsverzekering 78

kosten geneeskundige dienst 78

reiskostenvergoeding 78

Personeelskosten en –schulden: rubrieken in de jaarrekening 78

7 Buitenlandse verrichtingen 79

8 Btw en btw-aangifte 80

Btw-aangifte: werking en doel 80

Analyse aankoopverrichtingen in de btw-aangifte: Belgische aankoopfactuur handelsgoederen, diensten en diverse goederen, bedrijfsmiddelen, ontvangen creditnota’s, werken in onroerende staat, intracommunautaire verwervingen, invoer uit niet-EU-landen, gemengde aankopen, niet-aftrekbare btw 80

Analyse verkoopverrichtingen in de btw-aangifte: Belgische verkoopfactuur handelsgoederen, werken in onroerende staat, uitgereikte creditnota’s, intracommunautaire leveringen, uitvoer naar niet-EU-landen 80

btw-overboekingen 80

link saldo btw-aangifte – saldo btw-rekening 80

Btw-maandaangifte en btw-kwartaalaangifte: invullen aan de hand van cijfergegevens van bovenvermelde documenten 80

Periodieke btw-verplichtingen (aangifte en betalingen) toelichten op een tijdsas 80

Btw-rekeninguittreksel, btw-klantenlijst en ICL-klantenlijst 80

9 Eindejaarsverrichtingen ( m.i.v. voorraadwijzigingen, afschrijvingen en investeringen) 81

Eindejaarsverrichtingen: situering 81

Regularisaties, overboekingen, correctieboekingen,…. 81

Eindejaarsverrichtingen: Belgische reglementering 81

Tussentijdse balans: voorlopig resultaat 81

Afschrijvingen: boekingen 81

Rubrieken in de jaarrekening: afschrijvingen en waardeverminderingen 81

Voorraadwijzigingen: boekingen 81

Waardeverminderingen op voorraden: boekingen 81

Jaarrekening: voorraadwijzigingen 81

Voorraadwijziging op het resultaat: effect 81

Aan- en verkopen van handelsgoederen: inventarisverrichtingen 81

Nog te ontvangen facturen 81

Nog op te maken facturen 81

Dubieuze vorderingen: begrip 81

Waardevermindering dubieuze vorderingen 81

Minder- of meerwaarde dubieuze vorderingen 81

Afrekening dubieuze vorderingen (geen eindejaarsverrichting?is geen (tenzij je dit uitstelt tot einde van het jaar) eindejaarsverrrichting maar waar zullen we het anders verwerken) 81

Btw-regeling afrekening dubieuze vorderingen 81

Omrekeningsresultaat 81

Aflossingstabellen: kapitaalaflossing 81

Regularisaties in verband met kredieten en inresultaatnemen: subsidies 81

Overlopende rekeningen 82

Voorzieningen (met inbegrip van vakantiegeld) 82

Aanleggen van een voorziening: voorwaarden 82

Onderscheid provisie voor vakantiegeld en voorzieningen 82

proef- en saldibalans na regularisatie 82

Regularisatieposten: invloed op het resultaat 82

10 Afsluiting van het boekjaar 83

Proef- en saldibalans na regularisatie 83

Resultaat voor belastingen 83

Belastbare winst 83

Aanrekenbare voorafbetalingen 83

Geraamde belastingen of fiscale provisie 83

Boeken fiscale provisie 83

Wettelijke reserve, overgedragen winst, vergoeding van het kapitaal, tantièmes, 83

Volgorde bij de resultaatverdeling 83

Resultaatverdeling 83

Definitieve proef- en saldibalans 83

Analyse proef- en saldibalans 83

Jaarrekening: analyse 83

Jaarrekening: eindrapport 83

Integratie tekstverwerking – rekenblad en presentatiepakket 83

Converteren van bestanden 83

De overheid in het maatschappelijk leven 91

Taken van de overheid: collectieve diensten, collectieve investeringen, overheidsoverdrachten: begrippen, voorbeelden 91

Totale overheidsuitgaven: som primaire uitgaven + rentelasten: begrippen, voorbeelden 91

Overheidsinkomsten: lopende ontvangsten/ kapitaalontvangsten: begrippen, onderscheid, voorbeelden 91

Onderscheid fiscale en parafiscale ontvangsten 91

Belastingen: indeling in directe en indirecte belastingen 91

Belastingen door verschillende overheden: situering, verklaring 91

Sociale zekerheidsbijdragen: RSZ werknemers, werkgevers en zelfstandigen 91

Begroting, rijksbegroting, bruto en netto te financieren saldo, schatkistverrichtingen, primair saldo: begrippen 91

Evolutie van de rijksbegroting over het laatste decennium, grafische voorstelling met behulp van een rekenblad 91

Surplus op de begroting: begrip en besteding 91

Deficit op de begroting: gevolgen 91

Overheidsschuld: begrip 91

Ontleding statistisch materiaal 91

Berekening schuldratio 91

222 Verklaren en verantwoorden dat de overheid nood heeft aan financiële middelen. 94

Noodzaak aan belastingen 94

Belastbaar tijdperk: begrip 94

Inkomstenjaar en aanslagjaar: begrippen 94

Progressief klimmend aanslagtarief 94

Samenlevingsvorm 94

De belastingvrije som 94

Personen ten laste 94

Aanslagbiljet, aanslagformulier: begrippen, onderscheid, indiening aangifteformulier 94

Onroerende inkomsten; begrip kadastraal inkomen, begrip onroerende voorheffing 94

Roerende inkomsten, begrip roerende voorheffng 94

Bedrijfsinkomsten: soorten, aftrekbare elementen: woon-werkverkeer, forfait voor verplaatsingen, andere beroepskosten 94

Diverse inkomsten 94

Bepaling netto-belastbaar inkomen 94

Aftrekbare bestedingen: kosten voor kinderopvang, aftrekbare giften, bijkomende intrestaftrek 94

Aftrek eigen woning: voorwaarden, beperkingen 94

Huwelijksquotiënt: begrip, doel 94

Belastingberekening: principe, gemeentebelasting, voorheffingen 94

Invulling van aanslagbiljet aan de hand van fiche 281.10 en interpretatie van een ingevuld exemplaar 94

Belastbaar tijdperk: begrip 95

Band tussen belastbaar tijdperk en aanslagjaar 95

Verworpen uitgaven: begrip 95

Verschil tussen boekhoudkundig en fiscaal resultaat 95

Bepaling van het belastbaar resultaat: reserves + verworpen uitgaven + uitgekeerde winsten 95

Berekening van de vennootschapsbelasting, toepassing van de diverse, getrapte tarieven 95

Notionele intrestaftrek: begrip 95

Invulling en interpretatie van een eenvoudig aanslagbiljet 95

Het opmaken van de jaarlijkse begroting= wettelijke verplichting van elke vzw 96

Goedkeuring van de begroting door de Algemene vergadering 96

De begroting als beleidsinstrument 96

masterplan 96

Begrotingscontrole 96

Het opmaken van een eenvoudige begroting 96

Begroting in evenwicht 96

Deficitaire begroting 96

Het opmaken van een eenvoudig liquiditeitsplan 96

7 Evaluatie 98

11 Minimale materiële vereisten 103

12 Bibliografie 104

13 Bijlagen 105

13.1 Genormaliseerd rekeningenstelsel 105

13.1 Genormaliseerd rekeningenstelsel 105Lessentabel  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina