Bedrijfsmentor: Drs. F. Sipkema Datum: 1 juni 2007 VoorwoordDovnload 270.83 Kb.
Pagina11/15
Datum20.08.2016
Grootte270.83 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1.19RecapitulatieKansen:

K1: Het internet heeft tot dusver de meeste mogelijkheden voor uitgebreide interactieve toepassingen.

K2: Nieuwe mogelijkheden die I-tv met zich meebrengt worden erg interessant gevonden door jongeren en jongvolwassenen.

K3: In 2008 wordt een sterke groei verwacht in audiovisuele content via de mobiele telefoon door de lancering van de DVB-H techniek. Binnen de doelgroep is een hoog verwacht gebruik van deze content.

K4: Het bekijken van on-demand audiovisuele content op het internet zoals bestaande programma’s en zelf gemaakte filmpjes is erg populair.

K5: Tv-zenders, met name MTV, TMF en Talpa, zijn actief bezig op het gebied van multimedia en interactiviteit. Hierdoor zijn multimediale concepten makkelijk aan te leveren en door te voeren.


Bedreigingen:

B1: De ‘leestijd’ die jongeren op het internet spenderen gaat ten koste van de tv-kijktijd dat hierbij steeds vaker als achtergrond medium gebruikt.

B2: Op dit moment worden er nog weinig investeringen gedaan in I-tv. Hiervoor is eerst een standaard nodig in het gebruik van settop boxen.

B3: Consumenten vinden interactieve diensten, waarvoor betaald moet worden, in tv-programma’s te duur.

B4: Het gebruik van mobiele internetdiensten, zoals GPRS en UMTS, is nog erg laag. Dit in tegenstelling tot de penetratie van andere multimediale toepassingen.

B5: De consument krijgt in de toekomst steeds meer de mogelijkheid reclameblokken over te slaan. Dit kan een nadelig effect hebben op de inkomsten van de Nederlandse omroepen.


Sterktes:

S1: WVH heeft een groot netwerk in het bedrijfsleven.

S2: DPI heeft ervaring in het presenteren van tv-programma’s en heeft connecties in de tv-wereld.

S3: WVH is financieel krachtig om zich bezig te houden met nieuwe projecten.

S4: WVH is gespecialiseerd in het bereiken van de juiste doelgroepen.

S5: WVH is een innovatief bedrijf met creatief personeel.


Zwaktes:

Z1: DPI en WVH hebben geringe ervaring in het ontwerpen van tv-concepten.

Z2: Beide bedrijven hebben geringe kennis van de ontwikkelingen in de tv-markt.

Z3: De dames van DPI worden geassocieerd met schoonmaak. Dit maakt ze minder geschikt voor andere programma’s.

Z4: Het bedenken en verder ontwerpen van concepten is niet ondergebracht bij bepaalde werknemers of afdelingen binnen WVH.

Z5: WVH staat bekend als communicatiebureau en niet als programmamaker.


1.20SWOT-matrix

In de SWOT-matrix worden de sterktes en zwaktes tegenover de kansen en bedreigingen geplaatst. Hieruit volgen de volgende SK-, SB-, ZK- en ZB-strategieën.


SK-strategieën (sterkte/kans)
SK1: K1,S3,S4: Ontwikkel een tv-concept waarbij het internet actief wordt betrokken.
SK2: K4,K5,S4,S5: Ontwikkel een nieuw tv-concept, met on-demand elementen, dat ook op internet te zien is en leg dit voor bij een van de huidige tv-zenders.
SK3: K2,S3,S5: Ontwikkelen van nieuwe tv-concepten die gebruik maken van de interactieve mogelijkheden van I-tv .
SK4: K3,S3,S4,S5: Ontwikkel een concept speciaal voor de mobiele telefoon gericht op de mobiele situatie waarin de gebruiker zich bevindt.
SB-strategieën (sterkte/bedreiging)
SB1: B1,S4,S5: Het ontwikkelen van nieuwe, op internet gerichte tv-concepten, die goed aansluiten bij de nieuwe behoeften van jongeren en jongvolwassenen.
SB2: B3,S1: De kosten bij het gebruik van interactieve diensten laag houden door werving van sponsors uit het eigen netwerk.
SB3: B3,B4,S4: Het zorgen voor een goede afstemming tussen de kosten voor gebruik van interactieve diensten en de beoogde doelgroep.
SB4: B5,S1,S4: Door middel van sponsors zorgen voor meer productplacement binnen tv-concepten.
ZK-strategieën (zwakte/kans)
ZK1: K1,K2,Z1,Z2: Bij het ontwerpen van tv-concepten gebruik maken van regisseurs uit het netwerk van DPI.
ZK2: K1,K2,K3,K5,Z3: Een nieuw schoonmaakprogramma ontwikkelen met interactieve toepassingen, zodat de dames van DPI hier goed in passen.
ZK3: K5,Z1,Z4,Z5: Zorgen voor een samenwerkingsverband tussen WVH en tv-producenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars sterke punten. Kennis van de tv-markt van de producten en de creativiteit en communicatievermogen van WVH.
ZB-strategieën (zwakte/bedreiging)
ZB1: B1,B2,B3,B4,Z1,Z4: Stel binnen WVH een kleine subgroep op die de ontwikkelingen op het gebied van multimedia nauwgezet in de gaten houdt.

1.20.1Centrale vraag


De centrale vraag is de belangrijkste probleemconclusie die naar voren komt uit de SWOT-matrix. Het uiteindelijke doel van de centrale vraag is het elimineren van de belangrijkste bottlenecks die het antwoord op de centrale vraag in de weg staan. Bij het opstellen van de parapluopties hebben we de volgende vraag centraal gesteld:
Hoe kan een nieuw tv-concept innovatief worden verrijkt door toevoeging van interactieve multimedia waar de tv-kijker gebruik van wil gaan maken, waarbij zij zelf kunnen bepalen in welke mate zij daar gebruik van zullen maken zodat zij meer binding krijgen met het programma?”

1.21Parapluopties
1.21.1Parapluoptie 1


Het ontwikkelen van een tv-concept, gericht op jongvolwassenen, waarbij het internet actief betrokken wordt met on-demand elementen waarin schoonmaak een centrale rol speelt en voldoende ruimte wordt geboden voor productplacement.
Bestaande uit SK1, SK2, SB1, SB4, ZK1, ZK2.
Omschrijving: Bij deze optie staat het ontwikkelen van een tv-concept waarbij het internet een belangrijke rol speelt centraal. Hierbij moet naast het reguliere televisie programma vooral gekeken worden naar de toevoeging van nuttige on-demand elementen op het internet. Hierbij kan gedacht worden aan extra videomateriaal over het tv-programma of ingezonden filmpjes van de kijkers zelf. Het concept moet toegankelijk zijn voor een brede doelgroep, waarbij de focus ligt op jongvolwassenen. Van deze doelgroep is bekend dat zij veel multitasken en tv-kijken vaak combineren met het gebruik van andere soorten multimedia. Daarbij wordt door hen in grote mate gebruik gemaakt van on-demand televisie, zoals Youtube en herhalingen. Door het toevoegen van (extra) videomateriaal en interactieve mogelijkheden op het internet kan deze doelgroep, naast de reguliere tv-uitzending, ook op het internet worden aangesproken. Het tv-concept moet verder gericht zijn op schoonmaak zodat de dames van DPI aan het concept kunnen worden toegevoegd. Dit is aantrekkelijk voor potentiële kopers. Voor het concept worden sponsors gezocht binnen het eigen netwerk en er moet voldoende ruimte worden gecreëerd voor productplacement zodat potentiële kopers minder afhankelijk zijn van inkomsten uit reguliere reclameblokken. Hiermee spelen we in op het toenemende ontwijkgedrag van de tv-kijker richting reclames. Bij het ontwerpen van de tv-concepten kan handig gebruik worden gemaakt van regisseurs uit het netwerk van DPI. Zij kunnen, door hun ervaring, praktische advies geven op het concept waardoor deze realistisch kan worden aangeboden bij een Nederlandse (commerciële) omroep die daar geschikt voor is.

1.21.2Parapluoptie 2


Het ontwikkelen van een tv-concept, gericht op een brede doelgroep, die gebruik maakt van de interactieve mogelijkheden van I-tv die tegen lage kosten worden aangeboden door toevoeging van sponsors uit eigen netwerk en productplacement.
Bestaande uit: SK3, SB2, SB3, SB4, ZK1, ZB1.
Omschrijving: Hier gaat het om de ontwikkeling van tv-concepten waarbij vernieuwende interactieve mogelijkheden van I-tv gebruikt worden. Hierbij valt te denken aan live deelname aan een tv-programma vanuit de huiskamer, invloed uitoefenen op het verloop van een programma door stemmen en deelname aan quizprogramma’s. Er moet afgewacht worden of er kosten verbonden moeten worden aan I-tv. Dat hangt af van de ontwikkelingen op dit gebied. Uit onderzoek is gebleken dat de kosten het grootste struikelblok is voor het gebruik van de huidige multimediale toepassingen. Als er kosten mee gemoeid zijn, dan moeten deze zo laag mogelijk worden gehouden door werving van sponsors uit het netwerk van WVH en DPI. Verder wordt het door technische ontwikkelingen steeds gemakkelijker reclameblokken over te slaan. Het concept moet daarom voldoende ruimte bieden aan productplacement. Ook hiervoor moet worden gekeken naar contacten uit het eigen netwerk van WVH. Bij het ontwerpen van een dergelijk tv-concept kan handig gebruik worden gemaakt van regisseurs uit het netwerk van DPI. Zij kunnen met hun ervaring praktische adviezen geven op de concepten, waardoor deze realistisch kunnen worden aangeboden bij de tv-producenten.
Een bedreiging op korte termijn, bij deze parapluoptie, is dat dergelijke programma’s weliswaar technisch mogelijk zijn maar nog niet haalbaar. Tot op heden is er geen standaard voor het soort settop-box pakketten waardoor het voor omroepen nog niet lucratief is te investeren in interactieve diensten voor digitale televisie. De kabelsector heeft aangeven over te stappen op de standaard settop-box pakket van UPC zodat er in 2009 een grote penetratie te verwachten is van één soort settop-box pakketten. Pas dan wordt het voor omroepen aantrekkelijk te investeren in interactieve diensten voor digitale televisie. Dit is een kans op langere termijn. Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van I-tv nog niet ver genoeg zijn kunnen werknemers binnen WVH de voortgang van de ontwikkelingen in de gaten houden. Hierdoor kan er op het juiste moment worden ingesprongen op de interactieve mogelijkheden.

1.21.3Parapluoptie 3


Ontwikkelen van een mobiel audiovisueel concept, voor jongeren en jongvolwassenen, speciaal gericht op de mobiele situatie waar de gebruiker zich in bevindt.
Bestaande uit: SK4, SB2, SB3, ZB1.
Omschrijving: Hier gaat het om een concept dat gericht is op mobiele audiovisuele content. Dit kan zowel voor de mobiel telefoon als voor andere handhelds geschikt zijn. Belangrijk is dat het concept gericht is op de mobiele situatie waar de gebruiker zich op dat moment in bevindt. Er kan hier bijvoorbeeld ingespeeld worden op de omgeving. De kosten kunnen hier laag gehouden worden door samenwerking met bedrijven. Deze bedrijven kunnen door het programma/content op zeer locale basis reclame maken. Ook is het hier van belang dat de kosten voor het gebruik goed worden afgestemd op de doelgroep.

1.21.4Aanvullende parapluoptie 4


Parapluoptie 4 dient niet als een mogelijke directe oplossing van de centrale vraag. Als we kijken naar de probleemstelling van het project heeft deze optie ook weinig invloed op de uitkomsten daarvan. We hebben er bewust voor gekozen deze parapluoptie wel mee te nemen in het verslag. Uit de interne analyse is gebleken dat het aangaan van partnerships een belangrijk streven is van WVH en positieve invloeden kan hebben op de toekomst voor beide partijen. We hebben daarom de volgende aanvullende parapluoptie opgesteld:
Het opzetten van goede samenwerkingsverbanden tussen WVH en tv-omroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars sterke kanten. De kennis van de tv-markt van de omroepen en de creativiteit en het communicatievermogen van WVH.
Bestaande uit: ZK3, ZB1.
Omschrijving: Deze optie moet gezien worden als een versterkende optie voor één van de eerdere parapluopties. Het belangrijkste element is hier het opzetten van een samenwerkingsverband waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars sterke punten. Hierbij biedt WVH, naast het ontwerpen van tv-concepten, ondersteuning op communicatievlak. De tv-producent werkt daarnaast samen met WVH en DPI aan het bedenken en uitwerken van tv-concepten.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina