Bedrijfsplan en produktomschrijving milieubeheerDovnload 10.26 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte10.26 Kb.
Anton Nagtegaal Aardappelteelt

Nesserweg 6

9162 ET Ballum

0519-554286


BEDRIJFSPLAN EN PRODUKTOMSCHRIJVING
1. Milieubeheer.

a. Mineralenbeheer;

- Fosfaat: adviesgift P2O5 bij Pw<60, geen P2O5 bij 6­0
100, bij Pw<30 mag de afvoer van P2O5 aange­vuld worden.

- Pw-getal moet eens in de vijf jaar bemonsterd wor­den.

- Stikstof: Stikstofverlies maximaal 208 kg N/ha (met gebruik dierlijke mest) en maximaal 122 kg N/ha (uitsluitend gebruik kunstmest).

- Bij de planning van de stikstofbemesting wordt een voorjaars-N-monster gebruikt.

- Er wordt een mineralenbalans van het beteelde per­ceel opgesteld.

- Op het perceel wordt langs watergangen een rand van minimaal 85 cm. niet beteeld en bemest.

b. Gewasbeschermingsmiddelen;

- De teelt vindt plaats op schone grond; eens in de 5-6 jaar aardappelteelt op grond dat de andere jaren gebruikt wordt als grasland.

- Er wordt geen chemische grondontsmetting toege­past.

- Er wordt een ras gebruikt dat resistent is tegen aardappelmoeheid.

- Er mag maximaal 6 kg werkzame stof/ha. gebruikt worden.

- Er mogen alleen gewasbeschermingsmiddelen ge­bruikt worden die vermeld worden als 'toege­staan' op de lijst van 'Agromilieukeur' in desbetreffende dose­ring.

- Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen moet worden geregis­treerd.

- De spuitmachine moet zijn goedgekeurd door een SKL-erkende instantie.

- Langs perceelsranden moet een offcenterdop (kant­dop) worden gebruikt bij het spuiten.

- Het schonen van sloten, slootoevers, taluds en perceelsranden moet door maaien gebeuren.

- Alleen probleemonkruiden (akkerdistel, kweek) mogen pleksgewijs worden bestreden met een biologisch afbreekbaar middel.

- Tot 85 cm. langs watergangen wordt niet gespo­ten.2. Natuurbeheer.

* Weidevogelbeheer;

- De weidevogelstand wordt geïnventariseerd en de nesten worden be­schermd.
3. Landschapsonderhoud.

* - Oude dijkjes in het land worden onderhouden.


4. Kwaliteit aardappelen.

* - Aardappelen verbouwd op zandgrond.

* - Aardappelen moeten voldoen aan kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de "Kwaliteitsverorde­ning con­sumptie-aardappelen" van het Produkt­schap voor Aard­appelen.

* - Nitraat gehalte in de aardappelen wordt gecon­tro­leerd.

* - Alleen aardappelen van een goede sortering en kwa­li­teit mogen worden verkocht als Amelander aardap­pel.
5. Uitstraling.

a. Erf;


- Het bedrijf heeft een verzorgde uitstraling, is toegankelijk voor bezoekers en men geeft blijk van "goed gastheerschap".

b. Produktiewijze;

Er wordt aan bezoekers/consumenten uitleg gegeven over de produktiewijze en zij kunnen ook zoveel mogelijk zelf aanschouwen.
6. Administratie.

a. Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

c. Het bedrijf voert een deugdelijke administratie zodat alle voorgaande bepalingen te controleren zijn en zal onderzoeken of het zich kan aansluiten bij het Agromilieukeur.
7. Amelander aardappel.

a. Aan alle voorgaande bepalingen omtrent produktiewij­ze en produkteisen dient voldaan te worden.

b. Het volgende specifieke aardappelras kan als Ame­land­se aardappel verkocht worden:

-Frieslanderc. Er zal gezocht worden naar een aardappelras met spe­cifieke Amelander kwaliteiten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina