Begeleidingsdocument implementatie Leerplan Elektriciteit elektronica 3de graadDovnload 386.52 Kb.
Pagina1/6
Datum17.08.2016
Grootte386.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6begeleidingsdocument

implementatie Leerplan

Elektriciteit - elektronica

3de graad
September 2009

Inhoud

1 Stappenplan implementatie 6

2 Studierichtingprofiel 8

2.1 Situering 8

2.1 Situering 8

2.2 Instroom en beginsituatie derde graad Elektriciteit-elektronica 8

2.2 Instroom en beginsituatie derde graad Elektriciteit-elektronica 8

2.3 Sancties van de studies en uitstroom 8

2.3 Sancties van de studies en uitstroom 8

3 Leerlijnen 10

4 Didactische wenken 11

4.1 Begrippenkader 11

4.1 Begrippenkader 11

4.2 Clustering van doelstellingen 12

4.2 Clustering van doelstellingen 12

5 Implementatie leerplan 53

5.1 Competentieprofiel leerkrachtenteam specifiek gedeelte 53

5.1 Competentieprofiel leerkrachtenteam specifiek gedeelte 53

5.2 Didactische leermiddelen 53

5.2 Didactische leermiddelen 53

5.3 Normen 53

5.3 Normen 53

6 Evaluatie 55

6.1 De relatie tussen doelen, werkvormen, evaluatie en rapportering () 55

6.1 De relatie tussen doelen, werkvormen, evaluatie en rapportering () 55

7 Naslagwerken 58

8 Websites 59

  Insteek • Dit document staat in directe relatie met het leerplan Elektriciteit - Elektronica (1)

 • Deze leidraad dient ter ondersteuning bij de implementatie van het leerplan Elektriciteit - Elektronica.

 • Dit begeleidingsdocument is een instrument voor leerkrachten

De bedoeling van dit document is:

 • concreet uitgeschreven didactische wenken aanwenden;

 • de didactische geïntegreerde aanpak stimuleren door voorbeelden;

 • de uitwerking van logische verticale geïntegreerde leerlijnen over de graden heen;

 • een overzicht van de competenties die de leerling in de loop van zijn studiën dient te verwerven;

 • een belangrijk hulpmiddel bij het oriënteren van leerlingen;

 1. Stappenplan implementatie

De implementatie van het leerplan vraagt van het lerarenteam (vakwerkgroep) een grondige voorbereiding die in verschillende fases dient te verlopen.

 1. Leerplanstudie door het beleid - leerkrachten van het algemeen gedeelte.

 • Algemeen gedeelte.

 • Bijkomende toelichting?

 1. Studie door vakwerkgroep van het leerplan (specifiek gedeelte)

 • Specifieke doelstellingen.

 • Welke doelstellingen vragen om meer toelichting?

 1. Opstellen van een gemeenschappelijk graadsplan (wat in 1ste en 2de jaar?)
 • Eenvoudig spreadsheet- document.

 • Bundeling – vergelijking van de jaarplannen.

 1. Opstellen van het jaarplan per leerkracht.

 • Welke doelstellingen worden nodeloos herhaald?

 • Welke doelstellingen zijn niet besproken of behandeld?

 • Welke doelstelling kunnen we nog niet bereiken; onvoldoende kennis leerling (bvb wiskunde), infrastructureel tekort, nascholing leerkracht nodig, …?

 • Welke timing van bepaalde doelstellingen moet gewijzigd worden?

 1. Vakwerkgroep overstijgend overleg.

 • Kan men beroep doen op leerinhouden van andere vakken (bv. wiskunde) 1. Optimaliseren van het jaarplan, bevorderen van projectmatig werken. (vakwerkgroep)

 • Welke leerplandoelstellingen kunnen we bundelen tot een project, thema, … ?

 • Welke bestaande projecten – thema’s zijn bruikbaar?

 • Uitwerken van het kader van een project – thema.

 • Afstemmen cursusmateriaal.

 • Opstellen gemeenschappelijk jaarplan.

 1. Uitwerken nieuwe projecten

 • Overleg – uitwisseling

 1. Evaluatie

 • Welke doelstellingen vragen een nascholing intern – extern?

 • Welke investeringen zijn er nodig?

 1. Optimalisatie en uitbreiding van het jaarplan.

 • Invulling van de V.O.E.T.


 • Noodzakelijke nascholingen moeten prioritair gebeuren. Dus zo snel mogelijk.

 • De uitwerking van dit stappenplan kan over twee schooljaren gespreid worden.

 • Project: “Technologisch - wetenschappelijke fenomenen bestuderen, de resultaten wiskundig verwerken, besluiten formuleren en de conceptstudie van een realisatie.”

 • Thema: “Technologisch - wetenschappelijke fenomenen theoretisch bestuderen, de resultaten wiskundig verwerken en besluiten formuleren.” 1. Studierichtingprofiel

In de derde graad Elektriciteit – Elektronica wordt door een algemene vorming de totale persoonlijkheid breed en algemeen gevormd, de specifieke vorming gebeurt via een theoretisch - technische vorming die sterk wetenschappelijk is onderbouwd. (2)

  1. Situering

Elektriciteit-elektronica is een doorstromingsrichting. De nadruk ligt in deze studierichting op de vormende waarde van de aangeboden leerplandoelstellingen en leerinhouden van zowel de algemene als de theoretisch–technische vakken. Aan de talenkennis en de taalvorming wordt er veel aandacht besteed, aan de algemene doelstellingen als in functie van analyse en rapportering. Het theoretisch-technisch deel wordt wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd. De studierichting streeft er vooral naar de leerlingen in staat te stellen om succesvol de opleiding op het niveau professionele bachelor binnen het domein Elektriciteit-elektronica aan te vatten.
Het gestructureerd inzichtelijk en creatief denken en handelen, in het kader van het technologische proces, staat centraal in deze vorming. Er is voldoende aandacht voor de uitvoeringstechnische aspecten in functie van concrete realisaties met zin voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

De studie van technologische en wetenschappelijke fenomenen

 • Communiceren om het concept van technologisch-wetenschappelijke fenomenen te analyseren;

 • Kenmerken van technologisch-wetenschappelijke fenomenen en hun gevolgen voor realisaties analyseren;

 • De impact van de kenmerken van technologisch-wetenschappelijke fenomenen op productrealisaties duiden;

 • De doelstellingen hebben een grote transfer- en abstraherende waarde, zij zijn gericht op het verwerven van leercompetenties met een bijzondere aandacht voor vaardigheden.

  1. Instroom en beginsituatie derde graad Elektriciteit-elektronica

De logische vooropleiding is de studierichting Elektriciteit-elektronica tso tweede graad. De leerlingen komen dan ook meestal uit deze studierichting.

Het merendeel van de leerlingen kwam dus al in min of meerdere mate in contact met theoretische en praktische kennis en vaardigheden. De studierichting bouwt vooral verder op inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in de tweede graad Elektriciteit-elektronica tso.  1. Sancties van de studies en uitstroom

Wegens het doorstroomkarakter van de studierichting is verder studeren eigenlijk het normale vervolg na de derde graad. Indien de nodige motivatie en doorzetting aanwezig zijn, moeten alle technische en wetenschappelijke studierichtingen aan een industriële hogeschool op het niveau van Bachelor binnen de mogelijkheden liggen.

De studierichting Elektriciteit-elektronica beoogt geen rechtstreekse instap in het bedrijfsleven. Leerlingen die niet kiezen voor een voortgezet onderwijs in het hoger technisch onderwijs – Bachelor-structuur – volgen best een vervolgopleiding in het secundair onderwijs (specialisatiejaren in de Sense structuur) of het volwassenenonderwijs (CVO).


In de derde graad Elektriciteit - Elektronica wordt door een algemene vorming de totale persoonlijkheid breed en algemeen gevormd, de specifieke vorming gebeurt via een theoretisch - technische vorming die sterk wetenschappelijk is onderbouwd.

 1. Leerlijnen  Om het lesgebeuren efficiënt te laten verlopen, is het aan te bevelen om de lesuren in blok te organiseren.

 1. Didactische wenken

  1. Begrippenkader

Het te behalen niveau van de leerinhoud volgt uit de doelstelling.

Analyseren

Een fenomeen, een technisch constructie, tekening, schema ontleden.

Bepalen

Door waarnemingen, wiskundige redeneringen of door opzoekingen in tabellen , waarden vastleggen en deze in een specifieke toepassing aanwenden.

Berekenen

Aan de hand van een formule, al of niet zelf opgesteld, waardes berekenen.

Centraliseren

Samenvoegen en/of samenbrengen.

Data operationeel maken

Dataformaten kunnen interpreteren en omvormen naar andere bruikbare formaten.

Dimensioneren

Aan de hand van analyse en berekeningen de nodige component of componenten in een industrieel proces bepalen.

Documenteren

Een oefening, project,… voorzien van de nodige uitleg.

Duiden

Met eigen woorden het effect, de implicatie, de oorzaak en de gevolgen van een fysisch fenomeen bespreken. Het fysische fenomeen en de vaststelling herleiden tot algemene wiskundige – fysisch toepasbare regels en eigenschappen. Op basis daarvan bij een specifieke toepassing de verwachtingen formuleren.

Genereren

Maken.

Interpreteren

Vaststellingen, een meetresultaat toetsen aan de vooropgestelde verwachtingen en de oorzaak en het gevolg bij een eventuele afwijking verklaren – duiden.

Onderbouwen

Door wetmatigheden en berekeningen beweringen/constructies verantwoorden.

Onderzoeken

Analyseren.

Ontwerpen

Een nieuwe of onbestaande constructie (-onderdeel) uitdenken – wijzigingen aan een bestaande constructie bedenken, steunend op eerder opgedane kennis.

Realisatie

Het fysisch maken van een industrieel proces of een onderdeel ervan.

Reflecteren

Het terugkijken naar een geleverde prestatie.

Relatie bepalen

Fysische, wiskundige onderlinge verbanden onderzoeken en vastleggen.

Tekeninglezen

De opbouw, de aanduidingen op een tekening, schema toelichten, verklaren.

Toelichten

Met eigen woorden van een begrip, een effect en de implicaties van een fenomeen omschrijven zonder het waarom in detail te bespreken.

Verantwoorden

Een besluit, een beslissing, een keuze op grond van wiskundige, fysische wetmatigheden, fysische eigenschappen … motiveren.

Verklaren

Met eigen woorden een fysisch fenomeen, een begrip … omschrijven, met enige toelichting van de fysische oorzaken en gevolgen bij implicatie.


  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina