Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2014-2024 Agendapunt 3 Overlegorgaan 14 mrt 2014Dovnload 258.68 Kb.
Pagina1/8
Datum20.08.2016
Grootte258.68 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


CONCEPT- 20140228
Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2014-2024

Agendapunt 3 Overlegorgaan 14 mrt 2014

Berkers Advies – Kennis van vrije tijd

Onderzoek, advies, project-, proces- en programmamanagement
Colofon

Titel: Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Opdrachtgever: Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Contactpersoon: Koosje Lever, secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Datum: februari 2014

Uitvoering: Rob Berkers, Berkers Advies

Begeleiding: Koosje Lever (secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Marieke Kuipers (PWN),

Thea Olivier (Gemeente Velsen)

Fotoverantwoording: PM

Tekstuele bijdragen: Marieke Kuipers (PWN) leverde tekstuele bijdragen aan paragraaf 2.2 en schreef de

conceptteksten voor beleidskeuze 2 .Berkers Advies – Kennis van vrije tijd

Onderzoek, advies, project-, proces- en programmamanagement

Berkers Advies

Rob Berkers


Pottenbakkerstraat 5 - 2645 KR DELFGAUW

www.berkersadvies.nlinfo@berkersadvies.nl


Voorwoord
Door mevr. Emmens-Knol


Samenvatting
Het plan
Voor u ligt het Beheer- en Ontwikkelplan 2014–2024 voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het plan is op (p.m. datum) vastgesteld door het Overlegorgaan van het Park. In het Overlegorgaan zijn vertegenwoordigd de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Velsen en Zandvoort, de beheerders PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, particuliere eigenaren en het IVN. In het Beheer- en Ontwikkelplan zetten wij het beleid voor het Park uiteen ten aanzien van natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, communicatie, educatie en onderzoek voor de komende 10 jaar. Het plan vormt de basis voor (meer-) jaarlijkse uitvoeringsplannen.
Participanten, belangengroepen en omwonenden zijn in een interactief proces betrokken geweest bij het opstellen van dit nieuwe beleidsplan. Er heeft goede afstemming plaatsgevonden met het proces rond het beheerplan Natura 2000 dat de Provincie Noord-Holland voor Zuid-Kennemerland opstelt.
Bij de evaluatie van het oude beleidsplan bleken enkele aanpassingen en actualisaties nodig. Het Beheer- en Ontwikkelplan 2014 – 2024 bevat echter geen grote koerswijzigingen.
Het Park
Het Park is in vele opzichten bijzonder. Het is voor Nederlandse begrippen zeer groot (zo’n 3800 ha), relatief ongerept, uniek, afwisselend en reliëfrijk. Mede door invloed van wind, zee en zout kent het gebied een gevarieerde rijkdom aan planten en dieren. De natuur is zó bijzonder, dat het is aangewezen als onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000). Het gebied kent een bijzondere cultuurgeschiedenis, waarvan nog veel in het landschap is te zien, zoals bijvoorbeeld de prachtige buitenplaatsen en landgoederen aan de oostzijde van het Park. Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt aan de rand van de Metropoolregio Amsterdam: een van de sterkste economische regio’s van Europa. Voor deze stedelijke omgeving heeft het Park een belangrijke functie, zowel voor de natuur als voor recreanten. Jaarlijks trekt het Park zo’n twee miljoen bezoekers, grotendeels afkomstig uit de directe omgeving. De ligging van het Park is weergegeven op kaart p.m.).
Doelen van het Park
Afgeleid van de vier landelijke doelstellingen voor de Nationale Parken onderscheiden we de volgende hoofddoelen:

 1. Het behouden en ontwikkelen van natuur, landschap en cultuurhistorie.

 2. Het stimuleren en verbeteren van de mogelijkheden voor rustige recreatievormen.

 3. Het bieden van een stimulerend pakket van communicatie en educatie. Actieve betrokkenheid van omwonenden en gebruikers staat hierbij centraal.

 4. Het geven van ruimte aan en stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek.

Wij voegen hier nog een vijfde doelstelling aan toe:

 1. Het streven dat het Park in het hart komt van velen: omwonenden, gebruikers, ondernemers en bestuurders.

Deze vijf doelen zijn uitgewerkt in achtereenvolgens streefbeelden, beleidskeuzes en uiteindelijk in een projectenlijst. De eerste doelstelling vormt de basis voor de andere doelstellingen. Bij alle activiteiten in het Park is duurzaamheid de toetssteen.
Ontwikkelingen en trends
De Nationale Parken zijn in 2011 als rijkstaak vervallen. Het Rijk heeft bovendien flink gekort op de werkzaamheden van het IVN in de Nationale Parken. Door bezuinigingen op natuur en de vermaatschappelijking van het natuurbeleid zullen nieuwe verbanden tussen overheden, samenleving en markt ontstaan. Het is de uitdaging om nieuwe vormen van financiering te vinden en meer draagvlak voor natuur te krijgen.
Duurzaamheid staat steeds nadrukkelijker op de agenda in de samenleving. Een goed evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen wordt essentieel gevonden.
Het is de verwachting dat het aantal bezoekers de komende jaren licht toeneemt. Als het om recreatie gaat is ‘beleving’ de laatste jaren een veelgehoorde term. Mensen willen de natuur echt kunnen ervaren.
Uitvoering van het plan
Dit beleidsplan is ambitieus. Om het plan uit te kunnen voeren zullen alle in het Overlegorgaan samenwerkende partijen in financiële en in personele zin moeten bijdragen. De Provincie Noord-Holland heeft een jaarlijkse steun toegezegd van zo’n € 120.000 voor de uitvoering van de jaarplannen, daarbij de verwachting uitsprekend dat ook de andere partners een bijdrage leveren.

Voor de uitvoering van projecten zullen wij meer nog dan voorheen op zoek moeten naar alternatieve (publieke en private) financiering. Het wordt daarom nog belangrijker dat overheden, ondernemers en burgers zich betrokken voelen bij het Park. Vrijwilligers zijn nu al onmisbaar bij het verwezenlijken van onze doelen. We zetten in op het faciliteren en professionaliseren van de huidige én nieuwe vrijwilligers.

Veel projecten zullen pas worden uitgevoerd wanneer zich kansen voordoen. Het is dus lastig om een goede lange termijnplanning te maken. Daar komt bij dat zich nieuwe projecten zullen aandienen tijdens onze zoektocht naar verbindingen met ondernemers en maatschappelijke organisaties. We zullen daarom werken met uitvoeringsprogramma’s voor de periode van vier jaren.
Een slagvaardige organisatie is noodzakelijk. Het Overlegorgaan is een vruchtbare organisatievorm gebleken. Afspraken over de samenstelling en benoeming van leden van het Overlegorgaan en van de onafhankelijk voorzitter worden in een reglement vastgelegd.
De beleidskeuzes en projecten
Op basis van de hoofddoelen van het Park en ontwikkelingen en trends hebben wij twaalf beleidskeuzes gemaakt voor de komende 10 jaar en deze uitgewerkt in projecten. Deze beleidskeuzes staan, samen met een greep uit de projecten (cursief), op de volgende pagina.


 1. Versterking biodiversiteit en natuurlijke dynamiek
  - uitvoeren diverse maatregelen Natura 2000 en PAS
  - instandhouden en beheer waardevolle naaldbossen
  - opstellen natuurbeheerplan Binnenmeer Kennemerstrand
  - aanleg ecoducten over spoorlijn en Zeeweg, en diverse kleinere faunapassages
 1. Blik naar buiten

- Procesafspraken maken over het optreden in diverse gremia

3. Cultuurhistorie beschermd en beleefbaar maken


- opstellen en uitvoeren beleid cultuurhistorie in relatie tot natuur en landschap

- deelname Open Monumentendag
- uitvoeren Masterplan Elswout

4. Rustige recreatievormen en duurzaam toerisme


- werken aan certificering ECST (duurzaam toerisme) i.s.m. ondernemers en gemeenten
- verbeteren en actualiseren aanbod diverse doelgroepen
- uitvoeren gezamenlijk evenementenbeleid

5. Beheren en profileren als eenheid
- consequent toepassen ‘duobranding’

6. Goede externe zonering en verbindingen
- afspraken maken met beheerders van andere gebieden over externe zonering
- concrete uitwerking gewenste verbindingen met groengebieden in omgeving

7. Intensieve open en tweezijdige communicatie
- vernieuwen website
- viering 20-jarig bestaan NPZK in 2015

8. Natuur- en milieueducatie
- samenwerken met andere aanbieders in de regio
- realisatie informatiepunt aan noordzijde van het Park

9. Onderzoek en monitoring
- uitvoeren tienjaarlijkse recreatieonderzoek
- onderzoek en monitoring diverse maatregelen en goede communicatie over resultaten

10. Actief vrijwilligersbeleid
- faciliteren bestaande en werven nieuwe vrijwilligers
11. Samenwerking burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties
- onderzoek naar en oprichten van stichting ‘Vrienden van het NPZK’

- sluiten strategische allianties met andere organisaties
12. Slagvaardige organisatie en financiën op orde
- opstellen reglementen organisatie

Inhoudsopgave
1 Inleiding 8

1.1 Een korte schets van Nationaal Park Zuid-Kennemerland 8

1.2 Aanleiding en doelstelling van het plan 8

1.3 Totstandkoming van het plan 9

1.4 Leeswijzer 9
2 NP Zuid-Kennemerland: de stand van zaken 11

2.1 NP Zuid-Kennemerland en zijn omgeving 11

2.2 Een karakterisering van NP Zuid-Kennemerland 11

2.3 Wat is in de vorige BIP-periode bereikt? 14


3 Ontwikkelingen en wensen 16

3.1 Uitdagingen voor de toekomst volgens de BIP-evaluatie 16

3.2 Trends en ontwikkelingen in de samenleving 17

3.3 Wensen uit de omgeving 19

3.4 Relevant beleid 21
4 Visie voor de periode tot 2024 24

4.1 Doelstelling van NPZK 24

4.2 Ons streefbeeld voor NPZK in 2024 25
5 Beleidskeuzes en doelen 28

5.1 Overzicht van beleidskeuzes 285.2 Uitwerking van beleidskeuzes tot concrete doelen 29
6 Projectenoverzicht 49

PM
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina