Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2014-2024 Agendapunt 3 Overlegorgaan 14 mrt 2014


Inleiding 1.1 Een korte schets van Nationaal Park Zuid-KennemerlandDovnload 258.68 Kb.
Pagina2/8
Datum20.08.2016
Grootte258.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1 Inleiding

1.1 Een korte schets van Nationaal Park Zuid-Kennemerland


Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) is in 1995 officieel ingesteld en is één van de 20 nationale parken in Nederland. De nationale parken zijn de visitekaartjes van de Nederlandse natuur.
NPZK is in vele opzichten bijzonder. Het is één van de weinige grote natuurgebieden in de Randstad waar beleving van natuur, rust en ruimte mogelijk is. Voor veel mensen vormt het Park ‘de achtertuin’ voor activiteiten als wandelen, fietsen, paardrijden en zwemmen. Het gebied is voor Nederlandse begrippen groot (3.800 ha), relatief ongerept, afwisselend en reliëfrijk. Mede door invloed van wind, zee en zout kent het een gevarieerde rijkdom aan zeldzame en beschermde planten en dieren en heeft daarmee hoge natuurwaarden. Op dit vlak behoort het gebied tot de beste van Nederland. De zilte geur brengt ook een unieke recreatieve beleving met zich mee. Daarnaast is er de bijzonder boeiende cultuurgeschiedenis, waarvan nog veel in het landschap is te zien, zoals bijvoorbeeld de buitenplaatsen en landgoederen. Sinds kort beschikt het Park over een prachtig nieuw bezoekerscentrum. Dit alles maakt het gebied voor de recreant uniek. Jaarlijks trekt het park 1,8 miljoen bezoeken. De aantrekkingskracht op al die bezoekers maakt dat het NPZK ook van waarde is voor het leefklimaat van de regio en als groene motor voor de regionale economie.
Op kaart 1 zijn de ligging en de begrenzing van het Park weergegeven (PM).
In bestuurlijk opzicht is NPZK een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, particuliere eigenaren, het IVN, de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Een Overlegorgaan, waarin al deze partijen vertegenwoordigd zijn, vormt het bestuur van het Nationaal Park. De besturende partijen overleggen over plannen, projecten en financiën om op deze wijze een maximale afstemming te verkrijgen. Dit Beheer- en Ontwikkelplan is hierbij een belangrijk sturend document.

1.2 Aanleiding en doelstelling van het plan


In 2003 verscheen onder de titel ‘Stuivende duinen’ het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2003-2012. Hierin is de visie op het Park voor de periode tot aan 2012 weergegeven alsmede de belangrijkste beleidskeuzes en voorgenomen maatregelen en projecten. Omdat de provincie Noord-Holland in 2013/2014 een beheerplan Natura2000 opstelt, dat van veel belang is voor het Park, is de werkingstijd van dit BIP met twee jaar verlengd. Daarna wil het Overlegorgaan van NPZK een nieuw plan in werking laten treden. Tot voor kort verplichtte de Rijksoverheid nationale parken om een BIP te hebben. Dit is nu niet meer het geval. Niettemin vindt het Overlegorgaan van NPZK het wel heel waardevol om zo’n plan te hebben. Omdat het plan over meer gaat dan beheer en inrichting en ook nieuwe ontwikkelkansen in beeld brengt, heet het nieuwe plan: Beheer- en Ontwikkelplan.
In dit Beheer- en Ontwikkelplan (BOP) staat de koers die NPZK de komende tien jaar gaat varen. Het Beheer- en Ontwikkelplan beslaat de periode 2014 – 2024 maar kijkt tevens verder omdat een aantal doelen pas op langere termijn bereikt kan worden. De keuzes in beleid zijn verwoord en uitgewerkt in concrete projecten en maatregelen. NPZK is van plan de komende 10 jaar de genoemde projecten en maatregelen uit te voeren. Uiteraard geldt dat NPZK in de loop der jaren tot nieuwe inzichten kan komen die tot aanpassingen van projecten en maatregelen leiden.

1.3 Totstandkoming van het plan


In 2012 is het vigerende BIP door leden van de Adviescommissie geëvalueerd. Deze evaluatie is in het Overlegorgaan besproken. Uit de evaluatie blijkt dat NPZK op de goede weg is. NPZK wil de ingeslagen weg voortzetten en op hoofdlijnen vasthouden aan de oorspronkelijke doelen en beleidskeuzes. Er is daarom gekozen om geen compleet nieuw plan op te stellen, maar het huidige BIP te actualiseren. De verbeterpunten voor de komende periode die bij de evaluatie zijn aangedragen, zijn belangrijke bouwstenen geweest voor dit nieuwe Beheer- en Ontwikkelplan.
NPZK wil zich in de komende periode meer richten op de wereld om zich heen. Het streven is om bewoners, recreanten en ondernemers nadrukkelijk meer aan het Park te verbinden. Dit is ook al gebeurd bij het opstellen van dit plan, door belangengroepen en publiek in een interactief proces bij het opstellen van het Beheer- en Ontwikkelplan te betrekken. Er is een aantal thematische workshops georganiseerd, tijdens twee publieksbijeenkomsten is uitgebreid stilgestaan bij het plan en er is een digitale ideeënbus ingericht. De input die op deze wijze is verkregen is verwerkt in het plan. Ook in de fase na het verschijnen van het Beheer- en Ontwikkelplan, wanneer sommige projecten en maatregelen nog nader uitgewerkt worden, zal ‘de buitenwereld’ een prominente rol spelen.
Ook alle organisaties die deelnemen in NPZK hebben een grote rol gespeeld bij het opstellen van het plan. Vertegenwoordigers van hen hebben op meerdere momenten inhoudelijke input geleverd. Zo namen zij deel aan de thematische workshops en zijn diverse conceptstukken met hen besproken.
Er heeft een goede afstemming plaatsgevonden met het proces rond het beheerplan Natura2000 dat de provincie Noord-Holland maakt voor Kennemerland-Zuid. De beleidskeuzes, maatregelen en projecten die in dit Beheer- en Ontwikkelplan genoemd zijn en betrekking hebben op natuur zijn voor zover mogelijk afgestemd met het beheerplan Natura2000 of verwijst hiernaar. Ook de communicatie naar het bredere publiek over het nieuwe Beheer- en Ontwikkelplan en over het beheerplan Natura2000 liep veelal gelijk op.
Over communicatie en educatie zijn onder leiding van het IVN gelijktijdig met het maken van dit nieuwe Beheer- en Ontwikkelplan voorstellen uitgewerkt voor een nieuwe koers. Deze nieuwe koers is noodzakelijk doordat het Rijk fors gaat bezuinigingen op het budget voor communicatie en educatie in de nationale parken. De voorstellen van het IVN zijn in het Overlegorgaan besproken en besluiten die daaruit voortkwamen hebben in dit Beheer- en Ontwikkelplan een plek gekregen.1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina