Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2014-2024 Agendapunt 3 Overlegorgaan 14 mrt 2014


Wat is in de vorige BIP-periode bereikt?Dovnload 258.68 Kb.
Pagina4/8
Datum20.08.2016
Grootte258.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.3 Wat is in de vorige BIP-periode bereikt?


De afgelopen tien jaar heeft NPZK veel gedaan om het gebied nog vitaler, mooier en beter beleefbaar te maken. Het BIP 2003-2012 was hierbij de leidraad. In 2012 is dit BIP uitgebreid geëvalueerd door de Adviescommissie en het Overlegorgaan. Hamvraag bij deze evaluatie was: hebben we de goede dingen gedaan, hebben we dit goed gedaan en kunnen we er wat van leren voor het nieuwe BOP? De hoofdconclusie is dat de afgelopen 10 jaar hard gewerkt is om de goede dingen te doen en dat dit ook goed geslaagd is. Belangrijke resultaten die NPZK behaald heeft in de afgelopen tien jaar, zijn:

 • Het duin is natuurlijker geworden met een natuurlijkere hydrologie (stoppen duinwaterwinning, herstel natte duinvalleien).

 • Herstel oude dynamiek van de duinen (windsleuven in de buitenste duinenrij, landinwaarts zijn paraboolduinen geactiveerd tot wandelende duinen).

 • Nagenoeg het hele duin is in begrazing genomen om vergrassing tegen te gaan.

 • Verwijderen van exoten, zoals Amerikaanse vogelkers, is grootschalig aangepakt om duineigen soorten de ruimte te geven.

 • Het gebied wordt beheerd als één gebied. Er zijn hekken weggehaald, eenduidige entreeborden geplaatst, gezamenlijk beheer gevoerd en de toegangskaarten zijn afgeschaft (m.u.v. Caprera).

 • Er zijn paddentunnels gerealiseerd, één ecoduct is gebouwd en twee zijn er in ontwikkeling.

 • Er is een NPZK-breed recreatieonderzoek uitgevoerd. Dat toont dat de bezoekers natuurgericht zijn en tevreden over hun bezoek.

 • Er is een zonering ingevoerd die voor recreatie goed werkt.

 • Er zijn diverse nieuwe recreatievoorzieningen gerealiseerd (zoals een nieuwe fietsverbinding door Heerenduinen), bestaande zijn verbeterd en bezoekers zijn er tevreden over. Onderling afgestemd toezicht waarborgt de waarden van het park.

 • Er is een nieuw modern en duurzaam bezoekerscentrum gerealiseerd: Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

 • Er zijn gastheerschapscursussen georganiseerd voor recreatie- en horecaondernemers. 19 ondernemers zijn nu gastheer van NPZK.

 • Cultuurhistorie heeft meer aandacht gekregen. Er is onderzoek gedaan, er zijn cultuurhistorische elementen hersteld en cultuurhistorie is beter beleefbaar gemaakt door diverse tentoonstellingen in het bezoekerscentrum, lespakketten voor scholieren en thema-excursies en wandel- en fietsroutes in het park.

 • Er is veel gecommuniceerd met bezoekers, bewoners en vrijwilligers via middelen als de park-nieuwsbrief, het bezoekerscentrum, tentoonstellingen, een uitgebreid excursieprogramma, vrijwilligersavonden en bezoekersavonden. Bij de realisatie van grote projecten is veel overleg gevoerd met belangengroepen.

 • Het educatieve aanbod voor basisscholen is verder uitgebouwd en is aangepast aan nieuwe wensen.

 • Er gebeurt veel onderzoek en voor het parkbudget worden de onderzoekswensen afgestemd.3 Ontwikkelingen en wensen

3.1 Uitdagingen voor de toekomst volgens de BIP-evaluatie


Op basis van de evaluatie van het oude BIP (zie paragraaf 2.3) concludeerde het Overlegorgaan in 2012 dat het beleid op hoofdlijnen voortgezet kan worden. Wel moeten doelen concreter (meer SMART) geformuleerd worden, zo concludeerde het Overlegorgaan. De evaluatie heeft verder een aantal suggesties opgeleverd die bij het opstellen van dit nieuwe Beheer- en Ontwikkelplan zijn meegenomen. Het gaat hierbij deels om nieuwe inzichten en deels om doelen die in het vorige BIP al benoemd waren maar nog niet bereikt zijn.
Belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe Beheer- en Ontwikkelplan die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn:

 • Het ontwikkelen van het nieuwe Beheer- en Ontwikkelplan in samenhang met het Natura2000-beheerplan.

 • Doorgaan op de ingeslagen weg met het bevorderen van verstuiving, valleiherstel, begrazing en het bestrijden van exoten en van struweelvorming.

 • Het overdragen van het Kennemerstrand (het jonge duingebied rond het Binnenmeer in de gemeente Velsen) naar een natuurbeherende instantie.

 • Het beter verbinden van NPZK met de omgeving, met name met Spaarnwoude. Dit zowel ten behoeve van natuur als recreatie.

 • Meer regie voeren op cultuurhistorie: aangeven wat we de belangrijkste waarden vinden, hoe we die willen behouden, herstellen en beleefbaar maken voor het publiek.

 • Ten aanzien van cultuurhistorie meer samenwerken met onze omgeving die ook zo rijk is aan cultuurhistorische waarden.

 • Actualiseren van de recreatieve doelgroepen en hen vervolgens goed bedienen.

 • Optimalisatie van recreatie in de regionale context. Het streven moet zijn: aantrekkelijke recreatiemogelijkheden dichtbij huis, goede routes vanuit de woonomgeving naar het Park en goede mogelijkheden voor (rust)beleving in het Park.

 • Vanuit NPZK kunnen we zorgen voor nauwere contacten met de gemeenteraden van de omliggende gemeenten teneinde de natuurbelangen nog beter onder de aandacht te brengen. Dit om ontwikkelingen die aan de randen van het Park kunnen ontstaan en een negatieve invloed hebben op NPZK tot een minimum te beperken.

 • Lawaai (met name van het circuit, strandpaviljoens en overvliegende vliegtuigen) beïnvloedt de beleving van bezoekers in negatieve zin. Dit aspect verdient blijvende aandacht.

 • Ontwikkeling van een informatiepunt in IJmuiden in dezelfde stijl als het bezoekerscentrum en het informatiepunt bij Elswout.

 • Eenduidige uitstraling en communicatie vanuit het Park nog verder verbeteren.

 • Het gastheernetwerk verder uitbouwen (meer ondernemers en intensievere samenwerking).

 • Het verbeteren van de communicatie met relaties en met de omgeving.

 • Verder ontwikkelen van een strategie voor lobby en fondsenwerving.

 • Het vergroten van het verdienvermogen van NPZK.

Verder zijn er nog twee andere uitdagingen door het Overlegorgaan geformuleerd, voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe Beheer- en Ontwikkelplan: • Het Overlegorgaan wil de blik meer naar buiten richten; vaker optrekken met burgers, bedrijven, organisaties en overheden in de omgeving.

 • Door leden van de Adviescommissie is globaal verkend of het voor NPZK interessant is om zich aan te sluiten bij het European Charter for Sustainable Tourism (ECST). Het antwoord was: dit kan zeker positief zijn. Duurzaam toerisme, en het aansluiten bij ECST is dan ook de weg die het Overlegorgaan op wil.1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina