Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2014-2024 Agendapunt 3 Overlegorgaan 14 mrt 2014Dovnload 258.68 Kb.
Pagina7/8
Datum20.08.2016
Grootte258.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4 Visie voor de periode tot 2024

4.1 Doelstelling van NPZK


Doelen en randvoorwaarden

Toen eind jaren ’80 en begin jaren ’90 de eerste nationale parken in Nederland in het leven werden geroepen, is een viertal doelstellingen geformuleerd. De eerste vier centrale doelstellingen van NPZK voor de komende periode zijn hier nog altijd op geënt:  1. Het behouden en ontwikkelen van natuur, landschap en cultuurhistorie.

  2. Het stimuleren en verbeteren van de mogelijkheden voor rustige op natuur en cultuurhistorie17 gerichte recreatie.

  3. Het bieden van een stimulerend pakket van communicatie en educatie. Daarbij streeft NPZK naar het actief betrekken van de gebruikers van het park bij het invullen en realiseren van de plannen.

  4. Het geven van ruimte aan en stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek, het uitwisselen van onderzoeksresultaten en het benutten hiervan.  1. NPZK voegt hier nog een vijfde centrale doelstelling aan toe:
    Meer dan ooit is het streven dat NPZK in het hart komt van velen; omwonenden, gebruikers, ondernemers en bestuurders. Met andere woorden, de maatschappelijke betekenis van het Park willen we zichtbaar maken voor deze doelgroepen om zo bij te dragen aan een toenemende waardering van het Park, bereidheid om hierin te investeren en de wil om de waarden van het Park te koesteren.

Om deze doelen te kunnen bereiken is nog een tweetal randvoorwaarden van belang:  • Financiën

  • Organisatie

Dat financiën een belangrijke randvoorwaarde is, dat is uiteraard nooit anders geweest. Maar gezien de huidige situatie (het Rijk draagt niet meer structureel financieel bij aan de nationale parken, er is een economische crisis) vraagt deze randvoorwaarde nu extra aandacht. Dit geeft het punt van de betrokkenheid van de omgeving bij NPZK ook nog extra gewicht. Partijen zullen immers alleen bereid zijn om financieel bij te dragen als zij vinden dat dat geld goed wordt ingezet. Tot slot kan het Beheer- en Ontwikkelplan slechts succesvol worden uitgevoerd als sprake is van een slagvaardige organisatie die kan rekenen op draagvlak in de samenleving. Een goede samenwerking is hierbij van belang, waarbij behoud en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van het park centraal staat en die tevens recht doet aan de belangen van de deelnemende partijen in het Overlegorgaan.
Afwegingskader

De vijf doelen en de twee randvoorwaarden hangen sterk met elkaar samen en zijn dan ook alle van groot belang. Waarbij de eerste doelstelling, het behouden en ontwikkelen van natuur, landschap en cultuurhistorie, wel gezien kan worden als basis voor de andere doelstellingen. Er zijn voor behoud en ontwikkeling van de natuur wettelijke verplichtingen. Ook geldt dat zonder de bijzondere natuur, het aantrekkelijke landschap en de interessante cultuurhistorie dit gebied voor recreanten lang niet zo interessant was, er op educatief gebied maar weinig te vertellen was, onderzoek niet aan de orde was en ook zou dit gebied niet in de harten komen van mensen. Maar omgekeerd is recreatie goed voor de waarden van het gebied (draagvlak, financiën) en zijn educatie en communicatie waardevolle activiteiten om draagvlak voor de korte en lange termijn veilig te stellen. Deze wederkerigheid is erg belangrijk. Ook voor de toekomst kiezen we voor een ontwikkeling waarbij de waarden van het park (natuur, landschap, cultuurhistorie en beleving) duurzaam in stand worden gehouden en waarbij de behoeften van de (duurzaam werkende) bedrijven in en om het Park en van de bezoekers worden gediend. Kortom, een duurzame ontwikkeling van het Park staat voorop. Hiermee komen we bij het afwegingskader voor de komende 10 jaar: alles dat wij vanuit NPZK zelf ondernemen, en alles dat anderen mogen ondernemen binnen NPZK, draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van het Park.4.2 Ons streefbeeld voor NPZK in 2024


Algemeen

Zowel het bestuur van NPZK als de bezoekers zijn momenteel erg tevreden over de kwaliteiten van het Park. Het streven is dat zij allen in 2024 nog minstens zo tevreden zijn. Voor natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, educatie, communicatie en onderzoek betekent dit dat in grote lijnen het bestaande beleid voortgezet wordt. Wel worden nieuwe accenten aangebracht om goed in te kunnen spelen op de eisen van deze tijd en van de toekomst. De grootste verandering de komende jaren is dat NPZK de blik nadrukkelijker naar buiten richt. Meer dan in het verleden wordt aan de directe omgeving en de wijdere regio getoond hoe belangrijk NPZK is. NPZK praat mee, denkt mee en werkt samen. Ook met nieuwe partners. En NPZK steekt zijn hand uit naar burgers, bedrijven en overheden die mee willen praten, mee willen denken, samen willen werken, mee willen financieren of in het Park zelf iets willen ondernemen. Hiermee streeft NPZK ernaar dat velen het Park nog sterker in hun hart sluiten.


Natuur, landschap en cultuurhistorie

NPZK is en blijft een aantrekkelijk duingebied met een grote verscheidenheid aan karakteristieke soorten en levensgemeenschappen die bij een duinecosysteem horen. Het duingebied is gedeeltelijk dynamisch (zeereep, buitenduin) en gedeeltelijk meer stabiel (bossen). In de vorige BIP-periode zijn al belangrijke stappen gezet om dit streefbeeld te bereiken, aan het einde van de nieuwe beleidsperiode zal dit in belangrijke mate verwezenlijkt zijn. Dit wordt vooral bereikt door het herstellen en stimuleren van natuurlijke processen. Maatregelen in het kader van het natuurbeheer die voortkomen uit het beheerplan Natura 2000 en de PAS zijn in lijn met onze ambities en zullen onderdeel gaan uitmaken van het Beheer- en Ontwikkelplan.

Het gebied kent zoveel mogelijk natuurlijke duisternis en stilte.
In de toekomst is NPZK beter met omliggende natuurgebieden verbonden. In de eerste plaats via een drietal ecoducten, waarvan de eerste al in 2013 is gerealiseerd. Verder is de ecologische west-oost- verbinding met het westelijk tuinbouwgebied, de graslanden bij Santpoort en recreatiegebied Spaarnwoude gerealiseerd of in een vergevorderd stadium. Ook de noord-zuid-verbinding over het Noordzeekanaal heeft een steppingstone in het sluizencomplex. De samenwerking met natuur- en recreatiegebieden rondom het Park is geïntensiveerd.
Cultuurhistorie staat aan het einde van de nieuwe beleidsperiode volledig op de kaart, zo is het streven. Veel waardevolle elementen zijn behouden, hersteld en beleefbaar gemaakt. Ook het immaterieel erfgoed (verhalen die horen bij het gebied) kan beleefd worden en de cultuurhistorische waarden binnen NPZK zijn sterker verbonden met de cultuurhistorische waarden in de omgeving. Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn in de toekomst sterker met elkaar verbonden. Samen vormen zij het verhaal van NPZK.
Rustige recreatievormen, gericht op natuur en cultuurhistorie

NPZK blijft streven naar een duurzaam samengaan tussen de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Park en de recreatieve mogelijkheden. Het European Charter for Sustainable Tourism, dat NPZK hoopt te behalen, werkt hierbij in de toekomst als leidraad. Samen met partners in en om het Park wil NPZK profijt trekken van de economische, sociale en natuur- en milieuvoordelen van dit Charter.


De bezoekers van NPZK zijn momenteel heel tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van nagenoeg alle voorzieningen en over de wijze waarop zij het Park kunnen beleven. Om ervoor te zorgen dat de bezoekers ook in de toekomst tevreden zijn wordt het huidige recreatieve aanbod goed onderhouden en worden (kleine) verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd waarmee wordt ingespeeld op trends en op behoeften van specifieke doelgroepen. De elementen die NPZK echt uniek maken worden verder ontwikkeld en vooral beter voor het voetlicht gebracht.
NPZK wil gastvrijheid uitstralen. Iedereen die op zoek is naar natuurbeleving of wil genieten van cultuurhistorie en hiervoor een rustige recreatievorm kiest is welkom in NPZK en moet zich ook welkom voelen. NPZK is en blijft van belang voor activiteiten als wandelen en fietsen maar zal ook plek blijven bieden aan andere vormen van rustige recreatie.
De huidige zonering blijft gehandhaafd. Deze zonering is gericht op het realiseren van de natuurdoelen en afgestemd op de behoefte van onze recreatieve doelgroepen. Bestaande en nieuwe voorzieningen zijn in overeenstemming met de zonering.
Communicatie en educatie

NPZK zet in op een open, tweezijdige communicatie. Mensen zijn welkom en hun wensen en ideeën doen ertoe; bezoekers kunnen zich bij het Nationaal Park betrokken voelen. Kritiek en suggesties worden ter harte genomen en mensen worden uitgenodigd actief mee te doen. De NPZK-partners bespreken actuele zaken en nieuwe ontwikkelingen regelmatig met omwonenden, gebruikers, ondernemers en vrijwilligers. NPZK beoogt hiermee een toenemende waardering voor het park, een toenemende bereidheid om hierin in te investeren en een sterke wil om de waarden van het Park te koesteren.


NPZK slaagt erin om ook in de toekomst een gevarieerd educatief aanbod te blijven aanbieden, een aanbod dat zowel aansluit bij de doelen van NPZK als bij de vraag. Schoolkinderen, met name in de leeftijd van 4-12 jaar, zijn daarbij de belangrijkste doelgroep. Ook voor jongere en oudere kinderen wil het NPZK educatiemogelijkheden bieden. Het Nationaal Park biedt naast ‘formal’ educatie, in schoolverband, ook gevarieerde mogelijkheden voor ‘non-formal’ educatie.
Het Nationaal Park heeft een kloppend hart in de vorm van Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, dat functioneert als een ontvangst- en activiteitencentrum en ook als kenniscentrum over NPZK en over groene duurzaamheid. Het gebouw, het personeel en de omgeving stralen kennis van zaken en gastvrijheid uit, waardoor bezoekers er iets kunnen leren en zich er welkom voelen.
Onderzoek en monitoring

Er vindt in NPZK onderzoek plaats over zowel natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, educatie als communicatie. Het onderzoek draagt bij aan het verwezenlijken van de doelen van NPZK. Terreinbeherende organisaties, vrijwilliger-onderzoekers en gemeenten hebben elk een rol in het onderzoek dat binnen NPZK plaatsvindt. NPZK streeft ernaar dat de afstemming tussen hen goed verloopt en dat zij onderzoeksresultaten met elkaar delen. Verder is het streven om interessante onderzoeksresultaten te communiceren naar het publiek of naar specifieke doelgroepen.


In het hart van de samenleving

NPZK is in de toekomst meer nog dan nu duidelijk herkenbaar als een eenheid. In alle uitingen is de duobranding consequent doorgevoerd. NPZK treedt ook vaak als eenheid naar buiten. Zo speelt het Park een rol van betekenis in diverse gremia in de regio. Andere partijen in de (Metropool)regio herkennen en erkennen daardoor het belang van NPZK voor de regio en zorgen er samen met NPZK voor dat het gebied toekomstbestendig beheerd kan worden.


NPZK werkt in de toekomst met een veelheid aan partijen samen, met sommigen eenmalig, met anderen structureel. Daar zijn ook partijen bij die nieuw zijn voor NPZK. Ook de samenwerking met ondernemers en burgers is intensiever en anders dan voorheen. Dit leidt tot diverse nieuwe producten en arrangementen, een grotere betrokkenheid van de buitenwereld bij het Park en ook tot meer private inkomsten.
Organisatie en financiën

Het NPZK heeft een hoog ambitieniveau, ondanks de lastige financiële situatie van dit moment. Voor maatregelen die nodig zijn in het kader van Natura 2000 en PAS kan en zal NPZK gebruik maken van de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn. Voor andere projecten wordt anderszins geprobeerd om projectsubsidies te verkrijgen. Europees geld en bijdrage van overheden in de regio komen hiervoor mogelijk in aanmerking. Daarnaast streeft NPZK ernaar om meer private inkomsten te genereren. Tot slot zijn structurele bijdragen van overheden van belang.


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina