Beheer Don Boscoparochie Parochieploeg (PP) Beleid voerenDovnload 36.92 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte36.92 Kb.
Beheer Don Boscoparochie
1. Parochieploeg (PP)

Beleid voeren

1. Vijf verkozen leden (via de parochieraad) met een mandaat van 5 jaar.


1 x beneden de 30 jaar.

1 x tussen 30 en 40 jaar.

1 x tussen 40 en 50 jaar.

1 x tussen 50 en 65 jaar.

1 x boven 65 jaar.
2. Drie permanente leden:
1 x Parochiecoördinator*- en Centrumverantwoordelijke (CV) .

1 x Parochieverantwoordelijke (PV).

1 x pastoor (of federatiepastoor)
De parochiecoördinator van het geheel van de Don Boscogemeenschap, ook Centrumverantwoordelijke (CV)) genoemd en de kerkverantwoordelijke, ook Parochieverant­woordelijke (PV) genoemd zijn uit hoofde van hun functie lid van de ploeg.

CV: is aangesteld door de ploeg.

PV: is voorgedragen door de ploeg en aangesteld door de bisschop.

Pastoor of federatiepastoor: is aangesteld door de bisschop.

Parochiale contactpersoon met het bisdom: een verkozen PP-lid.
Bevoegdheden

De door de bisschop erkende PP voert het beleid voor het geheel van de parochiewerking volgens de statuten van de PP (cfr. ‘Opdrachten en werking van de parochiale ploeg vandaag’ Herziene statuten Mechelen 2007).


Ieder lid heeft 1 stem, er wordt beslist bij meerderheid (de helft +1)

Naar buiten spreekt de ploeg met één stem (collegialiteit).

De parochiale ploeg is het beleidsorgaan van de parochie.
De algemene leiding: dagelijkse (dringende) beslissingen worden autonoom genomen door de CV (parochie) of PV (kerk), met terugkoppeling naar de ploeg en raad achteraf.

Indien CV of PV onbereikbaar zijn ( ziekte of verlof) duiden ze een ‘vervanger’ aan.

De gehele ploeg draagt zorg voor de gehele gemeenschap via teamcoördinatoren (TC).

Voor alle teams –vroeger “werkgroepen” genoemd (zie 5) is er een TC. Teams waarvoor nog geen TC is, gebeurt de teamcoördinatie rechtstreeks vanuit de Parochieploeg.
Als een verkozen lid van de ploeg de taak van een TC voor een onderdeel van het parochiewerk krijgt, (zie 5) dan verlaat hij/zij de PP nadat in de PP een (door de parochieraad voorgestelde en door de actuele ploegleden aangeduide) opvolger is aangesteld.
Werkingen of teams die rechtstreeks vanuit de ploeg beheerd worden: (via de CV)

Parochiedagen, Opvolging Yotb-visiedag, FVAP, coördinatie van alle onderstaande teams (zie 5), communicatie via de kerk, DACer en DAS-project Ommekaar.

Deelname aan Federatieploeg, Dekanale Ploeg en vicariale initiatieven, eigen vorming.

Concreet

Frequentie van de ploegvergaderingen: 2 maal per maand. In uitzonderlijke omstandigheden kan de frequentie verhoogd worden.

Agenda, leiding & verslaggeving, lidmaatschap bureau raad en parochieraad: beurtrol.

Aanwezigheid op de vergaderingen:

Alle leden zijn altijd aanwezig.

Ploegleden die persoonlijk betrokken zijn bij een onderwerp zijn niet aanwezig (op dat deel van) op die ploegvergadering.

In verlofperiodes blijft de ploeg vergaderen zolang minstens 3 leden aanwezig (kunnen) zijn.
2. Kerkbestuur (KB)

Beheer middelen voor de eredienst
Hiervoor beschikt het kerkbestuur over een pastorie en kerk. Het kerkbestuur beheert het archief van de kerk.

Samenkomsten: minstens vier maal per jaar. De door de bisschop aangestelde Parochieverantwoordelijke is de brugfi­guur tussen kerkbestuur en parochieploeg. Hij/zij zit zowel in het Kerkbestuur als in de Parochieploeg en kan altijd aanwezig zijn op een of ander coördinatieteam.

De kerkraad is gelast te voorzien in de materiele middelen, nodig voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. Dus geen eredienstorganisator en noch sociale of pastorale opdracht.” ‘(cfr. Vademecum)
3. Parochieraad (PR)

Inspraak van de gehele gemeenschap
Vergadert volgens het Huishoudelijk Reglement van de PR (goedgekeurd door de PP). Verkiezingen (om de 4 jaar), 8 vergaderingen per jaar.

Werkt met een bureau dat de vergaderingen voorbereidt en de verslaggeving doorstuurt.

Inhoud van de raad: advies, evaluatie, nieuwe terreinen aanboren, wisselwerking met de ploeg.
Leden

Verkozen leden (7 mannen en 7 vrouwen)

Voorzitter en bureaulid worden verkozen uit de verkozen leden van de raad.

Secretaris van buiten de raad.

Vanuit de ploeg zijn 2 personen aanwezig op de raad.

De CV is altijd aanwezig (of kan zich laten vervangen door een ploeglid) samen met een ploeglid in beurtrol.

Elke teamcoördinator* (TC) of zijn/haar afgevaardigde kan uitgenodigd worden.

De CV zorgt er voor dat elke TC (indien hij/zij nog geen lid van de raad is) minstens één keer per jaar aanwezig is op de Raad (of Ploeg) en zeker op de vergaderingen waar onderwerpen staan waar de TC voor bevoegd is.


Een TC kan dat deel van de raad waar hij/zij de agenda van bepaalt met de CV voorbereiden en evalueren en punten (rechtstreeks of via de CV) doorspelen naar de ploeg of naar het bureau van de PR.
Er is een Huishoudelijk Reglement. Zowel de PP als de PR kan het gehele kerkpubliek raadplegen.

4. Coördinatieteams

Samenwerken in overleg
Een team** wordt gecoördineerd door een teamcoördinator (TC) die deze taak op zich neemt voor een (voor verlenging vatbare) termijn van 5 jaar. De TC wordt voorgedragen door een team en bevestigd door de PP. Hij/zij zorgt voor de coördinatie van de eigen werking van de groep en mailt alle werkingen, verslagen enz. (in cc.) naar de CV.

Elke TC en zijn/haar teamleden kunnen door de CV te allen tijde uitgenodigd worden voor een “Coördinatievergadering” binnen hun werking of voor de coördinatie van hun werking binnen het geheel van de Don Boscogemeenschap. Normaler wijze gebeurt dit op de Parochieraad. Maar het kan ook daarbuiten. (met terugkoppeling).


Agenda:

Een of meerdere TC’s die hun werking willen coördineren, veranderen, verdiepen, evalueren intern of in het breder kader van de Don Boscogemeenschap.


Aanwezigen

TC’s (en hun teamleden) die zelf een onderwerp op de agenda (willen) plaatsen zijn aanwezig. Indien de CV iemand van hen uitnodigt wordt verondersteld dat de TC aanwezig zal zijn, samen met zoveel mogelijk leden van zijn/haar team. De CV kan zich laten vervangen.


Samenkomsten: vrij te bepalen door de CV, PV, ploeg of op aanvraag van een TC.
De “Raad der Wijzen”: hiervoor komen alle eerdere ploegleden in aanmerking. Deze mensen kunnen altijd gevraagd worden door de CV (op vraag van de ploeg) om deel uit te maken van eender welke samenkomst van ploeg, raad, team of coördinatieteam.
5. Teams

De PP behartigt 8 grote teamverbanden binnen het gemeenschapsleven in de Don Boscogemeenschap. Deze krijgen allen hun input in de PP via de CV of zijn/haar afgevaardigde. Alle teams (voorheen ook “werkgroepen” genoemd) hebben een teamcoördinator (TC).

Alle teams werken in overleg met de parochieploeg en de parochieraad. Elke nieuwe werking wordt voorgesteld aan de ploeg (en raad) en wordt na bevestiging (of bijsturing) van de ploeg (en raad) een levend deel van de Don Boscogemeenschap.

Elk team is vertegenwoordigd in de parochieaad via een TC (of zijn/haar vertegenwoordiger).

Hij/zij is minstens 1 x per jaar op een ploegvergadering of op een parochieraad aanwezig.

Haar/zijn teamwerk wordt daar besproken. Elke TC zorgt bij elke actie of werking voor een korte communicatietekst 3 weken voor datum (parochieblad en website) voor de gehele Don Boscogemeenschap.

.


5.1. Liturgieteams (vieren)

Vieren op zondag, koor, voorgangerswissel, voorgangers, predikanten, lectoren, jonggezinde vieringen, liturgische werkgroepen, Bijbelgroep, barmomenten, vormingsinitiatieven, liturgische ruimte, bloemschikkers, themavieringen, blanco vieringen, liturgieruimte, liturgie archief, zoldervieringen, babysit, kinder(neven)vieringen, muziekbedienaars, beeldliturgie (beamer), symbolische constructies in de liturgie, intenties, verjaardagkalender, preekdoos, kerk kuisploeg.


Bijhorend sacrament: eucharistie

Bijhorende vieringen: zondagsamenkomsten.


5.2. Catecheseteams (verkondigen)
1. kindercatechese***: achtjarigen, groeizegen

2. jongerencatechese***: vormselgroepen

3. volwassenencatechese: doopselpastoraal***, Bijbelgroep, In Petto, vorming.
Bijhorende sacramenten: Doopsel, Communie- Groeizegen en Vormsel.

Bijhorende vieringen: Doopselzondag (doopdruppels) Nevenvieringen (achtjarigen). Kruisoplegging en Hernieuwen van de doopbeloften (Groeizegen); Naamopgave Vormsel (vormselgroepen), vormsel, catechesevieringen.


5.3. DAWteams (Dienst aan de Wereldteam) (dienen)

Sociale Werken

Buurthuis Ommekaar, WZZ, Br. Delen, Solidaire Maaltijd, 11.11.11, en alle solidariteitsacties (Damiaanactie, Vredeseilanden, Missio enz…)

Bewegingen

KAV, KWB***, Chiro Oika-Sabbath-Sabboika***, Okra***
5.4. Patrimoniumteams (beheren)

Beheer vzw VPW Gewest Halle afd. 11 en onderafdelingen (Beheer van Het Tijdelijke)Reglement van inwendige orde van de VPW:

Art 7 §2 : Het komt de parochieploeg en/of pastor toe de pastorale doelstellingen te bepalen evenals de implicaties van de verwezelijking ervan wat betreft de toewijzing van goederen en de vereiste financiele midelen.Art 3 §4 : “De vereniging moet dan ook ten dienste staan van de afdeling die ze samenstellen.
Art 2 : “De vereniging heeft als dusdanig geen directe opdracht of roeping van pastorale aard.”

1. Onroerende Goederen

Alsembergsesteenweg 130: beheer en gebruikers pastorie, boven, benedenzalen en Zennedal (CJT) en omgeving (Zennewei) en Spaghetti-avonden, Kerkgebouw en kerkomgeving (parking en tuin). Langlopende en tijdelijke projecten. Werken.

Hoogveld 1: beheer en gebruikers. Werken.

2. Roerende Goederen

Beheer financies: betalingen, boekhouding, vzw VPW Gewest Halle afd. 11 en onderafdelingen, beheer subsidiedossiers (Vlaamse Overheid en Jeugdraad Halle). Beheer DAC-project***, beheer parochiearchief (+ archief vroegere Kleuterschool Don Bosco).
5.5. Relatieteams (verbinden)

Permanentie Onthaalcentrum met secretariaat, Relatiedagen***, Vorming, Klimop.


Bijhorend sacrament: huwelijk.

Bijhorende viering: zegening van een nieuwe relatie.


5.6. Zalfteams (genezen)

1. Ziekenzorg.


Bijhorend sacrament: Ziekenzalving.
2. WWW, Rouwverwerking, Gedenkmomenten, Gedenkweide.

Bijhorende vieringen: uitvaartliturgie en gedachtenismomenten, Allerheiligen - Allerzielen.


5.7. Dreamteams (dromen)

@ventuur, By the Way, Midzomer, Geschreven Stilte, Nieuwe Wegen***, Visiedagen***, Parochiedagen***..

.


    1. Netwerkteams (doorstromen)

1. Webstek beheer en paginabeheerders.

2. Federatieploeg, Dekanale Ploeg, Vicariaat met vormingsinitiatievenUitbesteed aan de Sint-Vincentiusparochie:

3. Publicaties: Parochieblad, redactieteksten, administratie en verzending.

Fotokopiëren: grote oplagen.


Coördinatoren van de teams

*Coördinator: “een persoon die bij uitvoering van een (groot) project zorg draagt voor het goed op elkaar aansluiten van de verschillende handelingen en fasen”

**Team: “een ploeg bij elkaar horende spelers”

***bredere werking dan enkel de Don BoscogemeenschapParochieploeg

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


Parochieraad

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


Kerkbestuur

Algemene coördinatie - Parochieverantwoordelijke: Bart VanvolsemTeams en hun coördinatoren (TC)
Liturgieteams (vieren)

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


Vieren op zondag: Els Paridaens

Voorgangers: (zon- en feestdagen, doop, ziekenzalving, uitvaart, huwelijk) Els Paridaens,

Muziekbedienaars: Els Paridaens

Lectoren: Els Paridaens

Beeldliturgie (beamer): Bart Vanvolsem

Symbool constructies in de liturgie: Jean-Marie De Greef.

Intenties, Verjaardagkalender, Preekdoos: Els Paridaens

Koster: Marij Vanisterbecq

Kinder(neven)vieringen: Marij Vanisterbecq

Babysit 10 urenviering: Anette Rimez.

Bloemschikkers: Geert Van Kelecom

Voorgangerswissel***: (1ste zondag) Luc Vanpevenage

Bijbelgroep: Freddy Steens

Predikanten: Els Paridaens

Liturgische werkgroepen (vasten-pasen; advent-nieuwjaar, vakantie): Geertje Van Cuyck

Jonggezinde Vieringen: (+/-laatste zondag) Nancy Speeckaert

Barmomenten: Kristel Stoffels

Blanco Vieringen (Liturgische kalendervieringen): Els Paridaens

Themavieringen: Els Paridaens

Zoldervieringen: Els Paridaens

Koor: André Brems

Vormingsinitiatieven: Els Paridaens

Liturgische ruimten (kerkschip, hoogkoor, vierhoekje, sacristie): Bart Vanvolsem

Liturgie archief: Marij Vanisterbecq

Kerkkuisteam: Els Paridaens.

5.2. Catecheseteams (verkondigen)

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


Doopteam: Inge Mertens

Bijbelgroep: Freddy Steens.

Achtjarigen: Geertje Van Cuyck

In Petto: Alis Lories

Eerste Jaar Groeizegen: Geertje Van Cuyck

Tweede Jaar Groeizegen: Geertje Van Cuyck

Vormselgroepen: Geertje Van Cuyck
5.3. DAWteams (Dienst aan de Wereldteam) (dienen)

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


1. Sociale Werken
Buurthuis Ommekaar: Anne Spirgi

Welzijnszorg: ?

Broederlijk Delen: Peter Van Craenenbroeck

Solidaire Maaltijd: Peter Van Craenenbroeck

Alle andere solidariteitsacties (Damiaanactie, Vredeseilanden, Missio enz…): Els Paridaens.
2. Bewegingen
KAV: Viviane Deleeuw

KWB***: Marcel Hemels

Chiro Oika-Sabbath-Sabboika***: Mark Dereymaeker

Okra***: Jean Czajkowski


5.4. Patrimoniumteams (beheren)

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


1. Onroerende Goederen
Kerk: Bart Vanvolsem

Pastorie: Bart Vanvolsem

Bovenlokalen: Marij Vanisterbecq

Hoogveld 1: Els Paridaens

Kerktuin en Zennewei: Nancy Speeckaert

Dagzalen beneden: Jeanne Hemels

Zennedal: Anette Rimez

Spaghetti-avond: Willy Delsaert

Werken: Jean-Marie De Greef
2. Roerende Goederen

Betalingen: Marij Vanisterbecq

Boekhouding: Hilde Liebert

vzw VPW Gewest Halle afd. 11 en onderafdelingen, beheer: Felix Mariën

Subsidiedossiers Vlaamse Overheid: Anette Rimez

Subsidiedossiers Jeugdraad Halle: Geertje Van Cuyck

Beheer DAC-project***: Erik Meeussen

DAC- Don Bosco-Roger: Els Päridaens

Parochiearchief ?

Archief vroegere Kleuterschool Don Bosco ?.


5.5. Relatieteams (verbinden)

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


Onthaalcentrum***: Kristel Stoffels

Secretariaat Verloofdenwerking***: Els Paridaens

Relatiedagen***: Els Paridaens

Vorming***: Els Paridaens

Klimop: Marie-Jeanne Muyldermans
5.6. Zalfteams (genezen)

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


Ziekenzorg: Joseé Vervondel.

WWW: Mariette Desmet

Rouwverwerking?

Gedenkmomenten: Els Paridaens

Gedenkweide: Nancy Speeckaert.
5.7. Dreamteams (dromen)

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens


@ventuur: Nancy Speeckaert

By the Way: Nancy Speeckaert

Midzomer: Nancy Speeckaert

Geschreven Stilte: Els Paridaens

Nieuwe Wegen***: Alis Lories

Visiedagen***: Els Paridaens.

Parochiedagen***: Els Paridaens.


    1. Netwerkteams (doorstromen)

Algemene coördinatie - Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens
Webstek: Jean-Luc De Bodt

Federatieploeg, Dekanale Ploeg, Vicariaat met vormingsinitiatieven: Els Paridaens

Publicaties: Parochieblad, redactieteksten, administratie en verzending: Erik Meeussen

Fotokopiëren: grote oplagen: Erik Meeussen.Buizingen, 26 maart 2009

De parochieploeg van de Don Boscogemeenschap

Marga Devalck, Johan Veys, Bart Vanvolsem, Els Paridaens en Rik Devillé


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina