Behorende bij de raamover­eenkomst gesloten tussen de gemeen­te HellevoetsluisDovnload 29.34 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte29.34 Kb.
Bijlage 1 behorende bij de raamover­eenkomst gesloten tussen de gemeen­te Hellevoetsluis,

Sportfondsen-Hellevoetsluis B.V(SFH). , Sportfondsen Exploitatie Beheer B.V. (SFEB) en Sportfondsen Nederland N.V. (SFN) d.d.
EXPLOITATIEOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
 1. de gemeente Hellevoetsluis (hierna te noemen: “de gemeente”), vertegenwoordigd door de heer C.A. Kleijwegt, in deze handelend als burgemeester van de gemeente Hellevoetsluis krachtens het bepaalde in artikel 171 der gemeentewet en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van .. ................ 2011;
 1. Sportfondsen-Hellevoetsluis B.V. (hierna te noemen: “de vennootschap”), gevestigd te Hellevoetsluis aan de Sportlaan 2­, hierbij vertegen­woordigd door : de heer B.T.M.H. van der Linden, wonende aan de Enschotsestraat 90 te Tilburgin aanmerking nemende dat:


 • de gemeente het beheer en de exploitatie van sportcomplex "De Eendraght", gelegen aan Sportlaan 2 te Hellevoetsluis, sportcomplex “De Morgenstont”, gelegen aan Forel 4 te Hellevoetsluis, sportcentrum “De Fazant”, gelegen aan Fazantenlaan 4 te Hellevoetsluis, sportpark honk- en softbal, gelegen aan de Fazantenlaan te Hellevoetsluis, gymzaal “De Branding”, gelegen aan Branding 53 te Hellevoetsluis, gymzaal “Het Bolwerk”, gelegen aan Bolwerk 46 te Hellevoetsluis, gymzaal “De Wateringhe”, gelegen aan Moriaanseweg West 2 te Hellevoetsluis, gymzaal “De Woelhoek”, gelegen aan Dorpsstraat 22 te Nieuwenhoorn en gymzaal “De Bonsen Hoek”, gelegen aan Martin Luther Kinglaan 5 met alle daarbij behorende voorzieningen en installaties (hierna: "de accommodaties") wenst over te laten aan de vennootschap

 • de gemeente bij de aanvang van de exploitatie de accommodaties bedrijfsklaar ter beschikking stelt, waarbij onder bedrijfsklaar tevens wordt verstaan, dat wordt voldaan aan alle wettelijke bepalingen en verplichtingen, gemeentelijke verordeningen en eisen, die op de aanwezigheid en het gebruik van die accommodaties van toepassing zijn;

 • de te exploiteren accommodaties en inventarissen door de vennootschap worden gehuurd van de gemeente, welke huur en verhuur zijn geregeld in separate overeenkomsten van gelijke datum als deze exploitatieovereenkomst;

 • de vennootschap voor de gemeente tot nadere afspraken beheerstaken verricht voor buurthuis “De Kooistee”;

 • ten aanzien van de exploitatie van de accommodaties nadere afspraken dienen te worden gemaakt, welke partijen in deze exploitatieovereenkomst (“de exploitatieovereenkomst”) wensen vast te leggen;

 • gymzaal “Ravense Hoek” gelegen aan de Tientweide 2 te Hellevoetsluis eigendom is van “de vennootschap”;

 • huurder verplicht zich jegens verhuurder aan de scholen met betrekking tot het gehuurde een eerste recht van huur te verlenen.


verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Definities


In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Accommodaties

Sportcomplex "De Eendraght", sportcomplex “De Morgenstont”, sportcentrum “De Fazant”, sportpark honk- en softbal, gymzaal “De Branding”, gymzaal “Het Bolwerk”, gymzaal “De Wateringhe”, gymzaal “De Woelhoek” en gymzaal “De Bonsen Hoek”, zoals nader omschreven in de huurovereenkomst.


b. Exploitatiebegroting 2010

De door de vennootschap onder begeleiding van SFN opgestelde exploitatiebegroting, omvattende een exploitatiebegroting van financiën, een exploitatiebegroting van aantallen, een afdelingsoverzicht en overzicht van tarieven, zoals aan deze overeenkomst is gehecht en geacht wordt daarvan deel uit te maken.


c. Exploitatie

De specifieke afspraken tussen de vennootschap en de gemeente neergelegd in deze overeenkomst betreffende de wijze waarop de accommodaties worden geëxploiteerd.
d. Huur

De in de huurovereenkomsten vastgelegde regelingen tussen de vennootschap en de gemeente betreffende sportcomplex “De Eendraght”, sportcomplex “De Morgenstont”, sportcentrum “De Fazant”, sportpark honk- en softbal, gymzaal “De Branding”, gymzaal “Het Bolwerk”, gymzaal “De Wateringhe”, gymzaal “De Woelhoek” en gymzaal “De Bonsen Hoek”. Op de huur zijn de artikelen

7:290 e.v. BW niet van toepassing aangezien de accommodatie in overwegende mate niet onder de betreffende wetsartikelen valt, zowel wat betreft oppervlakte als economisch belang.
e. Raamovereenkomst

De overeenkomst van 1 april 2011 tussen de gemeente, de vennootschap en Sportfondsen Nederland N.V. en Sportfondsen Exploitatie Beheer B.V.Artikel 2. Exploitatiebijdrage/werkkapitaal


  1. De gemeente betaalt de vennootschap een jaarlijkse exploitatiebijdrage ter grootte van

€ 940.896,-, prijspeil 2011 = € 360.101,- (oorspronkelijke subsidie) + € 382.305,- (mfsa-nieuwbouw) + € 71.111,- (honk- en softbalpark) + € 127.379,- (gymzaal bonsen hoek). In 2011 wordt de exploitatiebijdrage t.b.v. de exploitatie ‘gymzaal bonsen hoek’ verminderd met € 31.845,- vanwege een startende exploitatie vanaf 1 april 2011.

Uitgangspunt hierbij is het raadsbesluit van 16 oktober 2008 (adviesnummer 20080617), het raadsbesluit van 5 november 2009 (begrotingsraad), het collegebesluit van 15 december 2009 (adviesnummer 20091064) en het collegeadvies van 12 oktober 2010 (adviesnummer 20100845) en het collegebesluit van ................................

2.2 Uitbetaling van de exploitatiebijdrage vindt plaats in vier gelijke delen en wel per kalenderkwartaal bij vooruitbetaling. Indien nodig zal voor de financiering van het werkkapitaal van de vennootschap een permanent bankkrediet aanvragen ter grootte van € 34.033,52. De gemeente verstrekt hiervoor een garantie.

2.3 De exploitatiebijdragen, als vermeld in het eerste lid van dit artikel worden jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2012 aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2000 = 100). Hiertoe zal het tot de datum van aanpassing geldende bedrag worden vermenigvuldigd met een factor welke wordt verkregen door het bovengenoemde prijsindexcijfer van de maand eindigend vier maanden vóór de datum van aanpassing te delen door het prijsindexcijfer van de overeenkomstige maand van het jaar daarvoor.

2.4 Bij niet voorziene omstandigheden die leiden tot een belangrijke niet voorziene ontwikkeling in de exploitatie van de accommodaties, zowel in positieve als in negatieve zin, treden partijen met elkaar in overleg.

2.5 De gemeente ontvangt jaarlijks vóór 1 juni de vastgestelde jaarrekening over het voorafgaande boekjaar, voorzien van een verklaring van een accountant zoals bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek..

2.6 Een eventueel batig exploitatiesaldo van de vennootschap zal ten gunste worden gebracht van het geaccumuleerde nettoresultaat van de vennootschap. Een eventueel nadelig exploitatiesaldo zal ten laste worden gebracht van het geaccumuleerde nettoresultaat van de vennootschap als negatief netto resultaat en zal binnen een maand na een desbetreffende verzoek van de vennootschap door de gemeente als aanvullende exploitatiebijdrage aan de vennootschap worden uitgekeerd.

Deze aanvullende exploitatiebijdrage wordt in de boeken van de vennootschap opgenomen als een renteloze niet opeisbare schuld aan de gemeente. Eventueel daaropvolgende batige exploitatiesaldi van de vennootschap zullen allereerst worden aangewend ter aflossing van deze renteloze niet opeisbare schuld aan de gemeente.

2.7 Aan het eind van iedere contractperiode van vijf jaar, voor de eerste keer op 31 december 2015, vindt tussen de gemeente en de vennootschap afrekening plaats van het geaccumuleerde exploitatieresultaat. De eventuele renteloze niet opeisbare schuld aan de gemeente zoals genoemd in artikel 2.6 zal door de gemeente worden kwijtgescholden. Een eventueel positief geaccumuleerd nettoresultaat van de vennootschap zal bij deze afrekening door de vennootschap ter beschikking van de gemeente worden gesteld, voor zover de gemeente daarover niet anders beslist. SFN zal in haar hoedanigheid van aandeelhouder in de vennootschap hieraan alle medewerking verlenen.

Artikel 3. Gebruik van de accommodaties


3.1 Het gebruik door verenigingen of overige instellingen en organisaties wordt geregeld in huurovereenkomsten welke tussen de vennootschap en de desbetreffende organisaties worden gesloten. De vennootschap zal bevorderen dat deze overeenkomsten zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige regelingen omtrent het gebruik. Zonder toestemming van de gemeente zal de vennootschap geen huurovereenkomsten langer dan vijf jaar afsluiten en zal de verhuur passend zijn binnen de milieuvergunning en het bestemmingsplan.

3.2 De vennootschap verplicht zich om ten minste eenmaal per jaar overleg te plegen met de vertegenwoordigers van de door de gemeente gesubsidieerde gebruikersverenigingen en andere instellingen en organisaties die gebruik maken van de accommodaties. In ieder geval zullen daarbij de roostertijden voor de betreffende huurders aan de orde worden gesteld.

3.3 De vennootschap is verplicht de accommodaties, ten behoeve van het door de gemeente gesubsidieerde schoolgebruik, beschikbaar te stellen gedurende 40 schoolweken per jaar.

3.4 Indien in enig jaar het schoolgebruik significant afwijkt ten opzichte van het jaar daarvoor, zal overleg met de gemeente plaatsvinden over een aanpassing van de in artikel 2.1 genoemde exploitatiebijdrage.Artikel 4. Regels voor gebruikers


De gemeente gaat ermee akkoord dat voor het gebruik van de accommodaties de volgende regels als voorwaarden worden gesteld:

 • Het is aan gebruikers van de zwemaccommodatie niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap elementaire zwemlessen op niveau van het ABC-diploma te geven, examens voor deze diploma’s af te nemen of andere activiteiten te verrichten, die behoren tot het productaanbod van de zwemaccommodatie.

 • Het is aan derden, waaronder begrepen gebruikers van de accommodaties, verboden om, al dan niet tegen betaling, consumpties te verstrekken zonder toestemming van de vennootschap.Artikel 5. Garantie voor financiers


Zolang de vennootschap verplichtingen heeft uit overeenkomsten van geldlening die door de gemeente zijn gegarandeerd of waarvan de goedkeuring door de gemeente blijkt uit mede-ondertekening van de betreffende overeenkomsten, kan deze overeenkomst niet worden opgezegd tenzij de gemeente voornoemde verplichtingen van de vennootschap geheel van de vennootschap overneemt en verklaart uit dien hoofde geen verhaal op de vennootschap te zullen nemen.

Artikel 6. Personeel


De vennootschap en de gemeente verplichten zich om uitvoering te geven aan de overgang van het personeel overeenkomstig het sociaal statuut dat aan deze overeenkomst is gehecht en geacht wordt daarvan deel uit te maken.

Artikel 7. Beëindiging exploitatie – liquidatie


7.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden en geliquideerd, zoals omschreven in artikel 5 van de raamovereenkomst, onthoudt de vennootschap zich van het aangaan van nieuwe verplichtingen tenzij zulks geschiedt na voorafgaande toestemming van de gemeente. Reeds aangegane verplichtingen met een duur die de datum van de beëindiging van de exploitatie overschrijdt zullen door de vennootschap zo spoedig mogelijk worden beëindigd. Hieronder zijn mede begrepen de huurcontracten, leasecontracten, arbeidsovereenkomsten, enzovoorts, tenzij en voorzover deze overeenkomsten door een opvolgend exploitant worden (of ingevolge artikel 7:662 BW e.v. moeten worden) overgenomen.

7.2 De in artikel 2.6 (exploitatiebijdrage) genoemde exploitatietekorten respectievelijk exploitatieoverschotten omvatten mede de baten en lasten van de vennootschap vanaf het moment dat zij haar activiteiten heeft gestaakt tot het moment waarop de vereffening is voltooid.

7.3 De kosten van de vereffening alsmede de kosten van SFN voortvloeiende uit door haar te verrichten werkzaamheden in verband met de vereffening en de beëindiging respectievelijk overdracht van activiteiten van de vennootschap worden als exploitatiekosten ten laste van de vennootschap gebracht.

Artikel 8. Looptijd


8.1 Deze overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op 1 april 2011 en loopt tot en met 31 december 2015.

8.2 Na afloop van de in het voorgaande lid aangegeven periode wordt deze exploitatieovereenkomst van rechtswege telkenmaal verlengd met een periode van vijf jaren, tenzij een der partijen ten minste negen maanden voorafgaande aan de expiratiedatum van de betreffende periode deze exploitatieovereenkomst bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst heeft opgezegd.Artikel 9. Herziening overeenkomst


9.1 Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst de accommodaties door enige oorzaak geheel of voor een aanzienlijk deel teniet mochten gaan, treden de gemeente en de vennootschap eveneens met elkaar in overleg over een herziening van deze overeenkomst. Daarbij zal de jaarlijkse bijdrage inzake het exploitatieverlies gedurende de resterende looptijd van deze overeenkomst worden herzien.

9.2 Bij verlenging van deze overeenkomst zoals vermeld in artikel 8.2 kunnen de gemeente en de vennootschap op verzoek van een der partijen in overleg treden over een eventuele herziening van deze overeenkomst.Artikel 10. Geschillen


10.1 Behoudens de specifiek in deze overeenkomst getroffen regelingen, zal elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, ter beslechting aan de Rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.

10.2 De gemeente en de vennootschap kunnen overeenkomen dat een geschil, als in voorgaand lid bedoeld, wordt onderworpen aan een arbitrage volgens een op te maken akte van compromis en dat daarover een bindend advies wordt gevraagd.

10.3 De arbitrage zal geschieden door een commissie, waarin de gemeente en de vennootschap ieder een persoon aanwijzen als lid, welke personen vervolgens tezamen een derde als voorzitter aanwijzen.

10.4 Een geschil is aanwezig indien hetzij de gemeente, hetzij de vennootschap zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt.Artikel 11. Slotbepalingen


11.1 De wederpartij heeft, indien een van beide partijen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt, het recht de nalatige partij bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen.

11.2 Indien in dat geval de nalatige partij niet binnen drie weken na ontvangst van dat schrijven alsnog naar behoren presteert c.q. daartoe een aanvang heeft gemaakt, zal zij in verzuim zijn en ontstaat voor de wederpartij het recht in rechte nakoming dan wel ontbinding van deze overeenkomst te verlangen, een en ander inclusief volledige vergoeding van kosten, schaden en interessen.  1. Alle op deze overeenkomst vallende kosten zijn voor rekening van de vennootschap.

  2. Deze overeenkomst regelt alle tussen de vennootschap en de gemeente gemaakte afspraken ter uitvoering van, respectievelijk in aanvulling op de raamovereenkomst en vervangt alle andersluidende afspraken uit het verleden. De considerans en de bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst.

  3. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.


Artikel 12.

Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande exploitatieovereenkomsten tussen de gemeente en de vennootschap alsmede alle andere tussen partijen gemaakte afspraken en bedingen, voor zover deze niet in deze overeenkomst zijn vastgelegd. De voorgaande exploitatieovereenkomsten worden geacht te zijn ontbonden. Deze overeenkomst geeft thans alle tussen de gemeente en de vennootschap gemaakte afspraken weer.


Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hellevoetsluis op...........................................

Gemeente Hellevoetsluis

Sportfondsen Hellevoetsluis B.V.
: applicatie -> formhelv.nsf -> 0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> 08f1e532fa6590b0c12578a1003335ce -> $FILE
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> De raad der gemeente Hellevoetsluis
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Smitsweg, ring en hellevoetse achterweg
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Voor het uitbesteden van de restauratieve voorzieningen
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Behandeling zienswijzen ontwerpbesluit verzoek hogere grenswaarden bouwplan “Melkfabriek”
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> G. M. Morren Plan van Aanpak
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Gemeente hellevoetsluis
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Gemeente hellevoetsluis
0a72dbd40d91ef40c125701b002168df -> Aanbestedingsbeleid binnen de gemeente Hellevoetsluis Vigerend beleid
$FILE -> Huurovereenkomst sportaccommodaties
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina