Bekend veronderstelde woorden, begrippen en notaties cse vwo wa1,2Dovnload 75.97 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte75.97 Kb.

bekend veronderstelde woorden, begrippen en notaties CSE VWO wa1,2


versie gk-1.2 13-04-03
Hieronder lijsten van woorden, begrippen en notaties die je moet (her)kennen.

Het lijkt vrij veel, maar als het goed is ken je het meeste al.

Sommige woorden heb ik (gerard koolstra) vetgedrukt omdat ze naar mijn mening extra belangrijk zijn. Gebruik onderstaande lijsten vooral als checklist.


algemeen


Bereken

Hierbij moet de berekening altijd opgeschreven worden; het antwoord mag ook een met de (grafische) rekenmachine gevonden antwoord zijn. Bij het gebruik van de grafische rekenmachine moet duidelijk worden aangegeven hoe men tot het antwoord komt. Wanneer een antwoord wordt vereist dat langs algebraïsche weg en niet via benaderingen met de (grafische) rekenmachine dient te worden gevonden, wordt dat in de vraagstelling expliciet aangegeven. Dit kan op de volgende manier: “Bereken (eventueel met een toevoeging als ‘langs algebraïsche weg’ of ‘met differentiëren of iets dergelijks) de exacte waarde van …”

Druk A uit in B

en CDit kan gebruikt worden in omschrijvingen als "stel een formule op waarin A wordt uitgedrukt in B en C." of "druk uit in B en C."

Kan o.a. gebruikt worden om een formule 'andersom' te schrijven:

Bijv. B = 7A + 8 Hier is B uitgedrukt in A

Wanneer A wordt uitgedrukt in B krijgen we : A = (B-8)7Lees af

Het antwoord is voldoende.

Leg uit

Het werkwoord "beredeneren" wordt niet gebruikt.

Los op

De kandidaat dient alle oplossingen te geven. De context kan beperkingen opleggen aan het aantal oplossingen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een beperkt domein. De werkwijze is vrij, maar moet altijd toegelicht worden.

Onderzoek

De leerling verkent het probleem, bijvoorbeeld met behulp van de grafische rekenmachine, en doet verslag van zijn aanpak en bevindingen. Als ook de juistheid van de bevindingen formeel moet worden aangetoond, zal daar expliciet naar worden gevraagd.

Schat


Dit werkwoord wordt gebruikt in opdrachten als "schat de inhoud van de loods en licht je werkwijze toe" of "geef op basis van de gegevens een zo goed mogelijke schatting van het elektriciteitsgebruik in het jaar 2010 en licht je werkwijze toe".

Teken de grafiek

Bij deze opdracht worden aan de kwaliteit (zoals nauwkeurigheid, saillante punten, speciale vorm) van de tekening eisen gesteld. De opdrachten "plot de grafiek" en "teken de globale grafiek" zullen bij examens niet gebruikt worden. In het geval slechts een globale schets van een grafiek wordt gevraagd, worden omschrijvingen als "geef in een grafiek een mogelijk verloop aan ....", "licht je antwoord toe met een schets” of “maak een schets van de grafiek waaruit blijkt dat …” gebruikt. Indien een (tekstuele) toelichting bij de tekening gewenst is, moet daar expliciet om gevraagd worden

Toon aan

Gevraagd wordt naar een redenering of berekening waaruit de juistheid van het gestelde blijkt. Als de juistheid van een algemeen geldende regel moet worden aangetoond, zal een formulering worden gebruikt als "toon aan dat voor elke a de bewering waar is". Het verifiëren van een algemeen geldende regel door middel van enkele voorbeelden is dan niet voldoende.

Analyse en algebra

-notatie

A1 deel 1 pg .76

-notatie

A1 deel 1 pg. 256

Afgeleide (functie) ;

Notatie f (t)

A2 deel 2 pg. 19

Notatie

A2 deel 2 pg. 19

Asymptoot

A1 deel 1 pg. 26

Beginwaarde, groeifactor, groeipercentage

A1 deel 1 pg. 98-99

Beperkende voorwaarden

A2 deel 3 pg. 93

Beslissingsvariabelen

A2 deel 3 pg. 93-94

Convergent, divergent

A2 deel 3 pg. 49

Differentiaalquotiënt

A2 deel 2 pg. 18

Differentiequotiënt

A2 deel 1 pg. 71

Differentiëren

A2 deel 2 pg. 21

Differentievergelijking

A2 deel 3 pg. 40

Directe wegen, meerstapswegen

A1 deel 3 pg. 24, 47

Evenredig, omgekeerd evenredig

onderbouw

A en B evenredig:

A x 3 dan ook B x3

Dus AB = constant

A en B omgekeerd evenr.

A x 3 dan B  3

dus AxB = constant

Evenwichtswaarde, stabiel/instabiel evenwicht

A2 deel 3 pg. 47

Exponentiële groei

A1 deel 1 pg. 98

Extreme waarde

zie maximum, minimum

Formule

A1 deel 1 pg. 19

Functies: De naamgeving van functies, te weten: constante, lineaire, kwadratische, n-de graads, machts-, wortel-, exponentiële, logaritmische functie

A1 deel 1Functienotatie:

g(t) = ....

A1 deel 1

p = ....

A1 deel 1

yindex = ...

A1 deel 1 hfdst. 10

Gemiddelde verandering

A1 deel 1 pg. 71

Gerichte graaf, gerichte verbinding

niet op cse 2003

Graaf, knooppunt, verbinding

niet op cse 2003

Grafiek: De naamgeving te weten: rechte lijn, parabool, hyperbool

A1 deel 1 pg 278-280

Hellinggrafiek

A1 deel 1 pg. 227

Helling, hellingsgetal,hellingscoëfficiënt

A1 deel 1 pg. 278

Interpoleren en extrapoleren met behulp van grafieken; lineair interpoleren en extrapoleren

onderbouw

Het vinden van tussenliggende waarden of verder liggende waarden

Inverse functie

'functie in omgekeerde richting'

bijv: A1 deel 1 pg. 182

De inverse functie van A=2t

is t = 2log A


Isolijnen

A2 deel 3 pg. 94

Lineair programmeren

A2 deel 3 hfdst. 4 en 5

Logaritmische schaalverdeling

A1 deel 1 pg 186

Logistische groei

A2 deel 3 pg. 43

Marginale winst, opbrengst e.d.

A2 deel 2 pg. 117

Matrix, rij, kolom, hoofddiagonaal symmetrische, vierkante matrix,

niet op cse 2003

Matrixnaam: Directe-wegenmatrix, datamatrix overgangsmatrix, populatievoorspellingsmatrix, verbindingsmatrix

niet op cse 2003

Maximum, minimum

grootste, kleinste waarde

Model, statisch en dynamisch

A2 deel 3 pg. 64, 66

Model, discreet en continu

A1 deel 3 pg 149

A2 deel 3 pg 21Monotoon, alternerend

A2 deel 3 pg 49

Ongelijkheid

o.a. A1 deel 1 pg. 43

Optimaliseren, optimum, optimale grootheid

A2 deel 2 pg 111

Raaklijn

A2 deel 2 pg. 25

Randenwandelmethode

A2 deel 3 pg.97

Recursievergelijking

A1 deel 1 pg. 251

Richtingscoëfficiënt

zie hellingsgetal

Rij, rekenkundige, meetkundige, verschilrij, somrij

A1 deel 1 hoofdst. 10

Term van een rij (notaties: un en f(n))

A1 deel 1 pg. 250

Toegestane gebied

A2 deel 3 pg 93

Toenamendiagram

A1 deel 1 pg. 66

Toenemende, constante en afnemende stijging / daling

onderbouw

Uiterste waarde

zie maximum, minimum

Variabele

A1 deel 1 pg 20

Verband

zie formule

Vergelijking

onderbouw

Webgrafiek

A2 deel 2 pg 44 en 65

NB Twee soorten !Statistiek en kansrekening VWO

Aselect

A1 deel 2 pg 24, 26

Binomiale verdeling

A1 deel 2 pg. 146

Boomdiagram

A1 deel 2 pg. 44

Boxplot

A1 deel 3 pg. 118

Cirkeldiagram

A1 deel 3 pg. 303

Continu, discreet

A1 deel 3 pg. 149

Cumulatief, -tieve

(bij diagrammen, polygonen, frequenties)A1 deel 3 pg. 98

Cumulatieve verdeling

A1 deel 2 pg. 150

Frequentie, absoluut en relatief

A1 deel 3 pg. 94

Frequentiepolygoon

A1 deel 3 pg. 95

Frequentieverdeling

A1 deel 2 pg. 122

Gemiddelde

A1 deel 3 pg. 116

Histogram

zie staafdiagram

Hypothese, nul- en alternatieve , met notatie

A1 deel 3 pg. 212

Kansboom kansdiagram

A1 deel 2 pg 67

Kansexperiment

A1 deel 2 pg 20

Kansverdeling

A1 deel 2 pg 124

Klasse, klassenbreedte, klassenmidden

A1 deel 3 pg 96

Kwartiel

A1 deel 3 pg 118

Kwartielafstand

A1 deel 3 pg 118

Mediaan

A1 deel 3 pg 118

Model (bijv. vaasmodel

A1 deel 2 pg 24

Modus

A1 deel 3 pg 116

Normaal-waarschijnlijkheidspapier

A1 deel 3 pg 190

Normale verdeling

A1 deel 3 pg 170

Nulhypothese (notatie: H0)

A1 deel 3 pg. 212

Populatie

A1 deel 2 pg 26

Sector van een cirkeldiagram

A1 deel 3 pg. 303

Signifiantieniveau (notatie: )

A1 deel 3 pg. 215

Simulatie, simuleren

A1 deel 2 pg 19

Spreidingsbreedte

A1 deel 3 pg. 120

Staafdiagram

A1 deel 3 pg. 303

Standaardafwijking

A1 deel 3 pg. 122

Steekproef

A1 deel 2 pg 26

Steelbladdiagram

A1 deel 3 pg. 303

Toets, tekentoets

A1 deel 3 pg. 222

Toets, eenzijdig en tweezijdig

A1 deel 3 pg. 217, 220

Toetsingsgrootheid

A1 deel 3 pg. 214

Toevalsvariabele

A1 deel 2 pg 124

Variantie

A1 deel 3 pg. 151

Verwachtingswaarde

A1 deel 2 pg 126

Wegendiagram

vereenvoudigd boomdiagram
weten vwo wa12 pag. (totaal 4 pag.)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina