Bekendmaking openbare zittingDovnload 26.1 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte26.1 Kb.


Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 24-01-2013BEKENDMAKING

OPENBARE ZITTING

 1. Kennisgeving ontslag gemeenteraadslid.

De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Bart Nobels als gemeenteraadslid.

 1. Nazicht geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling opvolgingsgerechtigd raadslid.

Na nazicht van zijn geloofsbrieven legt de heer Bart Graus, opvolgingsgerechtigd gemeenteraadslid, de eed af en volgt aldus het ontslagnemend raadslid Bart Nobels op.

 1. Vaststelling voorrangslijst gemeenteraadsleden.

Ingevolge de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad stelt de raad opnieuw de rangorde van de raadsleden vast.

 1. Kennisneming afstand mandaat gemeenteraadslid.

De raad neemt kennis van de brieven van mevrouw Conny Van Driessche en de heer Pol Panis, respectievelijk verkozen als eerste en tweede opvolger op de lijst VLAM, waarbij zij verklaren dat zij een eventueel mandaat van gemeenteraadslid in de toekomst niet wensen op te nemen.

 1. Gemeenteraadscommissies:

  A. Oprichting.

De raad besluit om voor de nieuwe legislatuur in de schoot van de gemeenteraad 2 gemeenteraadscommissies op te richten.

De eerste commissie zal de aangelegenheden bespreken die behoren tot de bevoegdheden van burgemeester Bart Coopman en de schepenen Veerle Geerinckx en Kristel Van Praet. Deze commissie zal eveneens waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; De tweede commissie zal de punten bespreken die behoren tot de bevoegdheden van de schepenen Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Piet Van Grunderbeek en OCMW-voorzitter Bart Nobels.

Beide commissies zullen 15 leden tellen evenredig verdeeld over de gemeenteraadsfracties: 5 CD&V, 4 N-VA, 2 sp.a, 2 Vlam, 1 Open VLD en 1 Vlaams Belang, waarbij de voorzitter van het OCMW een van de vijf leden is voor CD&V in de tweede commissie en er enkel een raadgevende stem heeft.

De commissies zullen op hun eerste vergadering zelf hun voorzitter kiezen.  B. Aanstelling leden.

De eerste commissie bestaat uit volgende leden: Bart Coopman, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Erik Moens en Karin Andries; Veerle Geerinckx, Werner Keersmaekers, Marc De Fraeye en Danny Usewils; Tim Borteel en Leen Mertens; Greta Lauwers en Luc Bessems; Bruno Lesage en Patrick Van Den Bosch.

De tweede commissie bestaat uit volgende leden: Koen Vandermeiren, Jan Verdoodt, Alex Heyvaert, Bart Graus en Bart Nobels (raadgevende stem); Dirk Van Roey, Piet Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts en Ilse Van de Velde; Jason Valgaerts en Linda De Coster; Inge Malomgré en Sanne Verlinden; Bruno Lesage en Patrick Van Den Bosch. 1. Bevoegdheidsdelegaties van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen:

  A. Grafconcessies.

De raad gaat akkoord om de bevoegdheid voor het verlenen, vernieuwen en minnelijk beëindigen van grafconcessies en concessies voor columbaria te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen voor de ganse duur van de nieuwe legislatuur.

  B. Uitbreiding waterleidingnet.

De raad besluit om de bevoegdheid voor het verlenen van uitbreidingen en herleggingen van en de aansluitingen op het openbaar waterleidingsnet door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, voor zover het gaat om werken binnen openbaar domein en met een maximale kostprijs van 20 000,00 euro, te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen voor de ganse duur van de nieuwe legislatuur.

  C. Vaststellen aanvullende reglementen op het verkeer.

De raad gaat akkoord om het vaststellen van de aanvullende reglementen op het verkeer te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen voor de ganse duur van de nieuwe legislatuur.

 1. Vaststelling maatschappelijke geledingen Gecoro.

Ingevolge de vernieuwde samenstelling van de gemeenteraad moet ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) opnieuw samengesteld worden.

De raad besluit het aantal leden van de Zemstse Gecoro vast te stellen op 11 leden, inbegrepen de voorzitter, zoals tijdens de vorige legislatuur.

Minstens 1/4 van de GECORO-leden moeten deskundigen zijn. De raad besluit om het aantal deskundigen te beperken tot 4, waaronder de voorzitter.

Om de overige leden aan te wijzen besluit de raad om volgende maatschappelijke geledingen te weerhouden die een kandidaat kunnen voordragen voor het lidmaatschap van de Gecoro. 1. Milieu- en natuurverenigingen.

 2. Verenigingen van werkgevers en/of zelfstandigen.

 3. Verenigingen van handelaars en/of KMO’s.

 4. Verenigingen van landbouwers.

 5. Verenigingen van werknemers.

 6. Verenigingen uit de sociaal-culturele sector.

 1. Gunningsprocedure via openbare aanbesteding: uitbreiding van de BUDO-hal.

De raad keurt het bestek nr. 2013/02 voor de openbare aanbesteding van de uitbreiding van de BUDO-hal goed. De opdracht zal gegund worden via openbare aanbesteding en het totaal van de werken wordt geraamd op € 800 000, inclusief btw.

 1. Grondverwerving Steendreef-Weerdesteenweg (deel)

De raad keurt de volgende overeenkomsten goed die afgesloten werden ter verwezenlijking van de rooilijn:

 • kosteloze grondafstand met een oppervlakte van 4 a 92 ca;

 • vergoeding voor opstanden voor een bedrag van 371,25 euro.

 1. Overeenkomsten erfdienstbaarheid recht van doorgang en bouw dam Steendreef Zemst-Elewijt.

De raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomsten waardoor de gemeente een aarden dam mag aanleggen op vier percelen in de Steendreef in Zemst-Elewijt en hiervoor een recht van doorgang verkrijgt. Deze erfdienstbaarheid is nodig voor de aanleg van deze dam om een viertal percelen te vrijwaren voor overstromingen wanneer de Barebeek buiten haar oevers treedt.

 1. Grondruil Werfheidestraat/Tervuursesteenweg.

De raad hecht zijn goedkeuring van de overeenkomst van grondruil voor de:

 • verkoop grondoverschot met een oppervlakte van 92 centiare tegen de prijs van 80,00 €/m², of in totaal 7 360,00 euro;

 • kosteloze grondafstand binnen de rooilijn van de Werfheidestraat, met een oppervlakte van 28 centiare;

 • vergoeding opstanden ten bedrage van 4 884,20 euro.

 1. Intergemeentelijke samenwerking: agenda’s buitengewone algemene vergadering:

  A. Iverlek d.d. 19-03-2013.

De raad keurt de agenda van deze buitengewone algemene vergadering goed.

  B. Finilek d.d. 19-03-2013.

De raad keurt de agenda van deze buitengewone algemene vergadering goed.

 1. Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden:

  A. Buitengewone algemene vergadering Iverlek d.d. 19-03-2013

De raad wijst schepen Veerle Geerinckx aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid Bart Graus als plaatsvervanger voor het bijwonen van deze vergadering.

  B. Buitengewone algemene vergadering Finilek d.d. 19-03-2013

De raad wijst raadslid Kathleen Goovaerts aan als gemeentelijke afgevaardigde en schepen Dirk Van Roey als plaatsvervanger voor het bijwonen van deze vergadering.

 1. Intergemeentelijke samenwerking: voordrachten kandidaten en aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden:

  A. Iverlek: voordracht lid Regionaal Bestuurscomité Mechelen en voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur.

De raad wijst raadslid Alex Heyvaert aan als gemeentelijke afgevaardigde in de Regionale Bestuurscommissie Mechelen en draagt hem tevens voor als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur.

  B. Finilek: voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur.

De raad draagt raadslid Werner Keersmaekers voor als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur.

  C. Kanaaltochten Brabant vzw: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering.

De raad wijst schepen Piet van Grunderbeek aan als gemeentelijke afgevaardigde en schepen Veerle Geerinckx als plaatsvervanger.

  D. Regionaal Landschap Groene Corridor: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering.

De raad wijst schepen Koen Vandermeiren aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid Werner Keersmaekers als zijn plaatsvervanger.

  E. Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) vzw: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering.

De raad wijst schepen Dirk Van Roey aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid Kathleen Goovaerts als zijn plaatsvervanger.

  F. Toerisme Vlaams-Brabant vzw: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering.

De raad wijst raadslid Marc De Fraeye aan als gemeentelijke afgevaardigde en schepen Koen Vandermeiren als zijn plaatsvervanger.

  G. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeente vzw (VVSG): afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering.

De raad wijst burgemeester Bart Coopman aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid Ilse Van de Velde als zijn plaatsvervanger.

  H. Vzw Cargovil: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering.

De raad wijst schepen Dirk van Roey aan als gemeentelijke afgevaardigde en schepen Kristel Van Praet als zijn plaatsvervanger.

  I. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-Brabant vzw: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering.

De raad wijst schepen Dirk Van Roey aan als gemeentelijke afgevaardigde en schepen Kristel Van Praet als zijn plaatsvervanger.

  J. De Watergroep: vertegenwoordigers algemene vergadering en vertegenwoordiger provinciaal comité.

De raad wijst raadslid Kathleen Goovaerts aan als eerste gemeentelijke afgevaardigde en raadslid Bart Graus als tweede gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergadering. De raad draagt raadslid Marc De Fraeye voor als afgevaardigde voor het Provinciaal Comité van De Watergroep.

  K. Regionaal Overlegplatform van Adviesraden voor Senioren: Afgevaardigde vergadering.

De raad wijst schepen Jan Verdoodt aan als gemeentelijke afgevaardigde.

 1. Toekenning premies onder de vorm van aankoopbons.

De raad keurt het reglement goed waarbij de werkwijze vastgesteld wordt voor het uitreiken van aankoopbon. Met deze bons kunnen de begunstigden aankopen doen bij de plaatselijke handelaars.

De bedragen van de premies worden als volgt vastgesteld: • Sociale tegemoetkoming voor mindervalide: € 90

 • Geboorte- en adoptiepremie: € 65

 • Huwelijkspremie: € 65

 • Jubileumpremie: € 75 (50 jaar gehuwd)

€ 130 (60, 65 of 70 jaar gehuwd): 2 bons van € 65

€ 195 (100-jarigen): 3 bons van € 65 1. Kennisneming interne kredietwijziging budget 2012.

De raad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2012 waarbij een interne kredietwijziging werd doorgevoerd voor een totaal bedrag van € 197 888.

 1. Aanvraag investeringssubsidie vzw Chirome.

De raad gaat akkoord om een investeringssubsidie van € 20 500 aan vzw Chirome te verlenen voor de uitgevoerde werken aan hun jeugdlokalen. De kosten van de werken bedroegen € 61 763,72.

 1. Kennisgeving concessies gemeentelijke begraafplaatsen 2012.

De raad neemt kennis van de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen die het college gedurende het jaar 2012 verleend heeft voor een totaal bedrag van 60 300 euro.

 1. Aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden TV-Zemst.

De raad wijst raadslid Kathleen Goovaerts aan als eerste afgevaardigde en schepen Jan Verdoodt als tweede afgevaardigde.

 1. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2012 OCMW-Zemst.

De raad neemt kennis van deze budgetwijziging. De gemeentelijke bijdrage blijft na deze wijziging behouden op 1 759 225 euro.

 1. Kennisneming budget 2013 OCMW.

De raad neemt kennis van het budget 2013 van het OCMW-Zemst. Het exploitatiebudget sluit met een negatief resultaat van 1 152 354 euro en het investeringsbudget bedraagt 160 000 euro. Er wordt ook voor 377 470 euro kapitaal afgelost. Het budget 2013 blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan. Die gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt voor het huidig dienstjaar 1 689 825 euro.

 1. Kennisneming wijziging samenstelling OCMW-raad.

De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Tom Dehaene als OCMW-raadslid en van de eedaflegging van zijn opvolger, de heer Luc Deheyder.

 1. Princiepsbeslissing vernieuwing schoolraad.

De raad gaat akkoord met het voorstel de ouderraden en de pedagogische raden van de gemeentelijke basisscholen te machtigen om hun vertegenwoordiging in de schoolraad te vernieuwen vermits op 31 maart 2013 de huidige periode van 4 jaar afloopt en er bijgevolg een nieuwe schoolraad dient te worden samengesteld.

 1. Borden met een tweetalige tekst.

De raad stelt vast dat het tweetalige bord, waarvan de plaatsing door de Vlaams Belangfractie gemeld werd, onmiddellijk verwijderd werd. Er zal bovendien nog nagegaan worden of er effectief veel gesluikstort wordt in de betrokken wijk.

 1. Stand van zaken herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar er wordt afgesproken om het schematisch overzicht van de timing aan alle fractieleiders te bezorgen.

De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat
van 12 februari 2013 tot en met 3 maart 2013 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis

Namens het collegei.o. Jocelyn BruggemanBart Coopman

gemeentesecretaris
voorzitter-burgemeester

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst

Secretariaat ( 015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77 IBAN: BE33 0910 0020 5446 – BIC: GKCCBEBB

website:www.zemst.be e-mail:gemeente@zemst.be


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina