Belac 6-103 Rev 2-2013 Checklist voor de evaluatie van de conformiteit met de eisen van de norm iso/iec 17020: 2012Dovnload 204.58 Kb.
Pagina1/2
Datum25.07.2016
Grootte204.58 Kb.
  1   2


BELAC 6-103 Rev 2-2013
Checklist voor de evaluatie van de conformiteit met de eisen van de norm ISO/IEC 17020:2012

De volgende lijst kan gebruikt worden bij de beoordeling van de conformiteit met de norm ISO/IEC 17020:2012 “evaluatie van de conformiteit – vereisten voor de werking van diverse typen keuringsinstellingen”.


De lijst is opgebouwd als volgt:

 • de eerste kolom beschrijft een specifiek punt van de norm;

 • de tweede kolom laat toe het document te evalueren;

 • de derde kolom laat toe de uitvoering te evalueren;

 • de vierde kolom wordt gebruikt voor registratie van commentaar.


Dossiernummer: Naam instelling:
Datum:

Naam:

Belangrijke opmerking: Op het moment van het opmaken van deze lijst is nog géén Nederlandstalige versie van de norm beschikbaar. De vertaling van de eisen opgenomen in deze checklist is dan ook indicatief en vervangt op geen enkele manier de norm. In geval van onduidelijkheid dient de officiële Engelse of Franse versie te worden geraadpleegd.

Van toepassing vanaf: 01.03.2013
 1. Algemene eisen

  1. Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

   1. De keuringen worden onpartijdig uitgevoerd.


   1. De keuringsinstelling is verantwoordelijk voor de onpartijdigheid van zijn activiteiten en staat geen commerciële, financiële of andere druk toe die de onpartijdigheid in het gedrang brengt.


   1. De instelling identificeert voortdurend de risico’s die de onpartijdigheid kunnen beïnvloeden. Deze identificatie omvat de risico’s voortvloeiend uit zijn activiteiten of die van zijn werkrelaties, of de betrekkingen van het personeel.


   1. Indien een risico voor de onpartijdigheid wordt geïdentificeerd, toont de keuringsinstelling aan hoe dit risico geëlimineerd of geminimaliseerd wordt.


   1. De directie van de keuringsinstelling verbindt zich ertoe om zijn keuringsactiviteiten in volledige onpartijdigheid uit te voeren.


   1. De keuringsinstelling is onafhankelijk in de mate die nodig is, rekening houdend met de voorwaarden die gelden in zijn vakgebied.


 1. Een keuringsinstelling die keuringen uitvoert voor derden voldoet aan de eisen van type A uit clausule A.1 (keuringsinstelling voor derden)


 1. Een keuringsinstelling die keuringen uitvoert voor de eerste partij, de tweede partij of voor beide, die een apart en identificeerbaar onderdeel vormt van een organisatie handelend in het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de gekeurde voorwerpen, en die exclusief keuringen uitvoert in het moederbedrijf (interne keuringsinstelling), voldoet aan de eisen van type B uit clausule A.2.


 1. Een keuringsinstelling die keuringen uitvoert voor de eerste partij, de tweede partij of voor beide, die een identificeerbaar maar niet noodzakelijk een apart onderdeel vormt van een organisatie betrokken in het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de gekeurde voorwerpen, en die keuringen uitvoert in het moederbedrijf, andere bedrijven of beide, voldoet aan de eisen van type C uit clausule A.3


  1. Vertrouwelijkheid

   1. De keuringsinstelling is, in het kader van wettelijke afdwingbare verplichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van alle informatie verworven of voortgekomen uit de keuringsactiviteiten. De keuringsinstelling moet op voorhand de cliënt op de hoogte brengen welke informatie publiek bekend gemaakt wordt. Alle informatie wordt als confidentieel beschouwd, behalve de informatie die de cliënt publiek beschikbaar maakt, of die werd afgesproken tussen de keuringsinstelling en de cliënt (bv. om te kunnen reageren op klachten).


   1. Indien de keuringsinstelling wettelijk verplicht of contractueel gemachtigd is om confidentiële informatie vrij te geven, wordt de cliënt of de betrokken persoon geïnformeerd over de vrijgegeven informatie, tenzij de wet dit verbiedt.


   1. Informatie over de cliënt die bekomen is via andere bronnen dan de cliënt zelf (bv. eisers, toezichthouders), wordt beschouwd als confidentieel.


 1. Structurele eisen

  1. Administratieve vereisten

   1. De keuringsinstelling is een rechtspersoon of een bepaald deel van een rechtspersoon, zodanig dat de keuringsinstelling wettelijk verantwoordelijk is voor al zijn keuringsactiviteiten.


   1. Een keuringsinstelling die onderdeel is van een rechtspersoon actief op andere vlakken dan inspectie, is identificeerbaar binnen die entiteit.


   1. De keuringsinstelling beschikt over documentatie die de activiteiten waar het verantwoordelijk voor is beschrijft.


   1. De keuringsinstelling beschikt over een verzekering met voldoende aansprakelijkheid of over voldoende financiële reserves om de aansprakelijkheid voor de activiteiten te dekken.


   1. De keuringsinstelling beschikt over documenten waarin de contractuele voorwaarden waaronder het keuringsactiviteiten uitvoert, beschreven worden, behalve wanneer het keuringen uitvoert voor de rechtspersoon waar het deel van uitmaakt.


  1. Organisatie en beheer

   1. De keuringsinstelling is gestructureerd en wordt beheerd op een wijze die de onpartijdigheid waarborgt.


   1. De keuringsinstelling is gestructureerd en wordt beheerd op een wijze die het toelaat om de keuringsactiviteiten uit te voeren.


   1. De keuringsinstelling heeft de verantwoordelijkheden en de structuur van de organisatie die verantwoordelijk is voor de afgifte van rapporten gedefinieerd en gedocumenteerd.


   1. Indien de keuringsinstelling een deel vormt van een rechtspersoon die ook andere activiteiten uitvoert, wordt de wisselwerking tussen deze activiteiten en de keuringsactiviteiten gedefinieerd.


   1. De keuringsinstelling heeft één of meerdere technisch verantwoordelijken beschikbaar die de volledige verantwoordelijkheid hebben over de uitvoering van keuringsactiviteiten volgens de internationale norm.


   1. De keuringsinstelling heeft één of meerdere genoemde personen die, in geval van afwezigheid van de technisch verantwoordelijke, de continuïteit van de keuringsactiviteiten waarborgen.


   1. De keuringsinstelling beschikt over een jobbeschrijving of andere documentatie voor elke functiecategorie binnen de organisatie die kadert in de keuringsactiviteiten.


 1. Vereiste middelen

  1. Personeel

   1. De keuringsinstelling heeft de vereiste competenties gedefinieerd en gedocumenteerd voor alle personeelsleden die betrokken zijn in keuringsactiviteiten, met inbegrip van de vereisten op gebied van opleiding, training, technische kennis, vaardigheden en ervaring.


   1. De keuringsinstelling stelt een voldoende aantal personen tewerk, of contracteert ze, die beschikken over de vereiste competenties, waaronder, indien nodig, de vaardigheid om professionele oordelen te vellen, om het type, de aard en het volume van de keuringsactiviteiten uit te voeren.


   1. Het personeel verantwoordelijk voor de keuringen beschikt over de nodige kwalificaties, opleiding, ervaring en voldoende kennis over de vereisten van de uit te voeren keuringen. Ze hebben tevens voldoende kennis over:

 • de gebruikte technologie bij de fabricatie van de gekeurde producten, de werking van processen en het leveren van diensten;

 • de wijze waarop de producten gebruikt worden, de processen uitgevoerd worden en de diensten geleverd worden;

 • alle mogelijke defecten die kunnen optreden tijdens het gebruik van het product, alle fouten in de werking van het proces en alle gebreken tijdens het leveren van diensten.

Het personeel begrijpt het belang van de verschillen waargenomen tijdens het normale gebruik van de producten, de werking van de processen en het leveren van de diensten.


   1. De keuringsinstelling maakt aan elke persoon zijn/haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk.


   1. De keuringsinstelling beschikt over documentatie betreffende de procedures voor het selecteren, opleiden, officieel aanstellen en controleren van inspecteurs en andere personeelsleden betrokken bij keuringsactiviteiten.


   1. De documentatie over de opleidingsprocedures (zie 6.1.5) behandelt de volgende punten:

 • initiatieperiode;

 • werkperiode onder begeleiding van een ervaren inspecteur;

 • permanente vorming om op de hoogte te blijven van de technologische ontwikkelingen en de keuringsmethoden.


   1. De vereiste opleiding is afhankelijk van de bekwaamheid, kwalificaties en ervaring van elke inspecteur en andere personeelsleden betrokken bij keuringsactiviteiten, alsook van de monitoringsresultaten (zie 6.1.8).


   1. De personeelsleden die over een degelijke kennis van de inspectiemethoden-en procedures beschikken, staan in voor de opvolging van alle inspecteurs en andere personeelsleden die betrokken zijn bij keuringsactiviteiten, en dit met het oog op het bekomen van kwaliteitsvolle prestaties. De monitoringsresultaten worden gebruikt om de opleidingsnoden te identificeren (zie 6.1.7).


   1. Elke inspecteur wordt ter plaatse geobserveerd, behalve indien er voldoende bewijs is van werkbekwaamheid.


   1. De keuringsinstelling houdt voor ieder personeelslid betrokken bij keuringsactiviteiten een dossier bij over monitoring, opleiding, training, technische kennis, vaardigheden, ervaring en bevoegdheden.


   1. De personeelsleden betrokken bij keuringsactiviteiten worden niet betaald op zulke wijze dat het een invloed heeft op hun inspectieresultaten.


   1. Het voltallige personeel van de keuringsinstelling (zowel intern als extern), dat een invloed kan hebben op de keuringsactiviteiten, handelt op een onpartijdige wijze.


   1. Het voltallige personeel van de keuringsinstelling, evenals de onderaannemingen, het personeel van externe instellingen en de externen handelend in naam van de keuringsinstelling, houden alle informatie voortkomend uit de keuringsactiviteiten confidentieel, behalve indien door de wet anders bepaald.


  1. Voorzieningen: Installaties en uitrusting

   1. De keuringsinstelling kan beschikken over installaties en uitrusting om alle keuringsactiviteiten op een competente en veilige manier uit te voeren.


   1. De keuringsinstelling heeft een reglement inzake toegang en gebruik van installaties en uitrusting die nodig zijn om de keuringsactiviteiten uit te voeren.


   1. De keuringsinstelling zorgt ervoor dat de installaties en uitrusting, vermeld onder 6.2.1, zich continu in een staat van geschiktheid bevinden voor het beoogde gebruik.


   1. Alle uitrusting die een invloed kan hebben op de keuringsresultaten zijn gedefinieerd en, indien toepasselijk, uniek geïdentificeerd.


   1. Alle uitrusting (zie 6.2.4) wordt, volgens de gedocumenteerde procedures en instructies, in goede staat onderhouden.


   1. Indien van toepassing, wordt alle meetuitrusting die een invloed kan hebben op de keuringsresultaten gekalibreerd voor een eerste ingebruikname en vervolgens gekalibreerd volgens een vaststaand programma.


   1. Het kalibratieprogramma voor apparatuur is ontworpen en wordt op zulke wijze gebruikt dat, indien van toepassing, metingen door keuringsinstellingen worden herleid tot nationale of internationale metingsnormen, indien deze beschikbaar zijn. Indien de herleidbaarheid naar nationale of internationale metingsnormen niet van toepassing is, levert de keuringsinstelling voldoende bewijsmateriaal voor de correlatie of nauwkeurigheid van de keuringsresultaten.


   1. De referentiestandaarden van de meting gehouden door de keuringsinstelling worden enkel gebruikt voor kalibratie. De kalibratie van referentiestandaarden gebeurt volgens een nationale of internationale norm.


   1. Indien nodig wordt het materiaal onderworpen aan controles, tussen de regelmatige herkalibraties door.


   1. Referentiematerialen worden, indien mogelijk, herleid tot nationale of internationale referentiematerialen, indien deze bestaan.


   1. Indien de resultaten van keuringsactiviteiten dit vereisen, beschikt de keuringsinstelling over procedures voor de selectie en goedkeuring van leveranciers, de controle van inkomende goederen en diensten, en de garantie van geschikte opslagfaciliteiten.


   1. Indien van toepassing, wordt op gepaste tijden de staat gecontroleerd waarin de opslagfaciliteiten zich bevinden, om zo eventuele schade op te sporen.


   1. Indien de keuringsinstelling computers of ander geautomatiseerd materiaal gebruikt voor keuringen, zorgt deze ervoor dat:

 • de software aangepast is aan het gebruik;

 • procedures opgesteld en uitgevoerd zijn voor het beschermen van de integriteit en veiligheid van gegevens;

 • de computers en ander geautomatiseerd materiaal zich in goede staat van werking bevinden.


   1. De keuringsinstelling beschikt over gedocumenteerde procedures inzake defect materiaal. Het defect materiaal wordt uit dienst genomen door verwijdering of duidelijke markering. De keuringsinstelling bestudeert de gevolgen van het defect op voorgaande keuringen en neemt, indien nodig, passende corrigerende maatregelen.


   1. Relevante informatie betreffende materiaal, met inbegrip van software, wordt geregistreerd. Dit geldt ook voor de identificatie en, indien van toepassing, voor de informatie inzake kalibratie en het onderhoud.


  1. Uitbesteding

   1. De keuringsinstelling voert zelf de inspectie uit, dat bij contract aanvaard is. Wanneer een keuringsinstelling een deel van de inspectie uitbesteedt, dan verifieert en toont de keuringsinstelling aan dat de onderaannemer bevoegd is om de betreffende activiteiten uit te voeren, en, indien van toepassing, dat aan de relevante voorwaarden uit de internationale norm of andere beoordelingsnormen wordt voldaan.


   1. De keuringsinstelling informeert de cliënt over het voornemen om een deel van de inspectie uit te besteden.


   1. De keuringsinstelling is verantwoordelijk voor het vaststellen van de conformiteit van het geïnspecteerde object met de normen, zelfs wanneer een deel van de inspectie uitbesteed is.


   1. De keuringsinstelling registreert en bewaart gegevens over de competentie van de onderaannemers, alsook de bewijzen van hun conformiteit met de internationale normen of andere beoordelingsnormen. De keuringsinstelling houdt een register bij van alle onderaannemers.  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina