Belastingen en invorderingDovnload 185.86 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte185.86 Kb.
Federale

Overheidsdienst

FINANCIEN

BELASTINGEN EN INVORDERING

Provinciale Registratiecommissie

voor aannemers Oost-Vlaanderen

G. CROMMENLAAN 6 PB 604

9050 Gent

Tel: 0257/92340 Fax: 0257/95053


Betreft : aanvraag tot registratie als aannemer:


Stukken te voegen bij de aanvraag:


Als natuurlijk persoon:


 • ORIGINEEL bewijs van goed zedelijk gedrag (recent)

 • Inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen

 • Ingeval er personeel in dienst is:

  • Aantal personeelsleden

  • RSZ nr: XXX-xxxxxxx-xx

  • Attest van de verzekeringsmaatschappij (verklaring dat er een arbeidsongevallen verzekering onderschreven werd).


Als vennootschap:


 • ORIGINEEL bewijs van goed zedelijk gedrag (recent) van ALLE zaakvoerders

 • Oprichtingsakte en eventuele wijzigingen

 • Inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen

 • Ingeval er personeel in dienst is:

  • Aantal personeelsleden

  • RSZ nr: XXX-xxxxxxx-xx

  • Attest van de verzekeringsmaatschappij (verklaring dat er een arbeidsongevallenverzekering onderschreven werd).


In alle gevallen dient de aanvraag ondertekend te worden !!!!
Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij:

Dienst Provinciale Registratiecommissie Oost-Vlaanderen


Tel. 09/266.21.33 09/266.21.36 09/266.20.59 fax 09/266.20.82

E-mail: registratiecomm.oostvlaanderen@minfin.fed.be


Van Meirhaeghe Marc

Bestuurs assistent

Tel. 09/266.20.59

E-mail: marc.vanmeirhaeghe@minfin.fed.be


Dienst van bestemming

Zie bijlage, I. Toelichtingen, litt. B.
AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS AANNEMER

Artikelen 4 tot 6 van het Koninklijk besluit van 26 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1998) tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders..


Categorie(ën) (2):
INLICHTINGEN BETREFFENDE DE AANVRAGER


a. Ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (2) :

b. Voor de aanvrager – natuurlijke persoon:

Naam en voornamen (in hoofdletters) (3):

Voor andere aanvragers :

Juridische vorm (vb. NV, BVBA, Tijdelijke vereniging, enz.) (3):

Volledige benaming (in hoofdletters) (3):

Eventuele afkorting van de benaming (3):

c. Adres (4):

Straat: ....................................……………………………....................................... nr: ............................. bus………..

Gemeente: ....................................................................... Postcode: ................................

Land: ...................................................... Télefoon: ...............................

d. Voornaamste Belgische inrichting (5):

Straat: ……………………………........................................................................... nr: ............................. bus: ............

Gemeente: ....................................................................... Postcode: ................................

Telefoon: ...............................

e. Keuze van de woonplaats in België (5):

Straat: .........................................…………………………….................................. nr: ............................. bus: ............

Gemeente: ....................................................................... Postcode: ................................

Telefoon: ...............................

f. BTW - inschrijvingsnummer(6): code land [ …... ] nr [ ……….……………………….…… ]

g. Is de aanvrager werkgever:


 • In België: JA / NEEN (7)

Zo ja :

  • indexcijfer van de paritaire commissie waaronder de aanvrager ressorteert : [ ……] (8)

  • inschrijvingsnummer bij het R.S.Z.: [ …..…………….……… ] – [ ….. ] (7)

 • in het buitenland : JA / NEEN (7)

h. In voorkomend geval, benaming en adres van het erkend sociaal secretariaat voor werkgevers waarbij de aanvrager aangesloten is:

i. In voorkomend geval,benaming en adres van het ondernemingsloket (9) door dewelke de aanvrager ingeschreven werd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen :
Voor de verwijzingen: zie bijlage.
N° 333

B. INLICHTINGEN BETREFFENDE DE WERKZAAMHEID

a. Nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheid en datum van aanvang ervan (ingeval verscheidene werkzaamheden worden uitgeoefend, moeten die gegevens voor iedere werkzaamheid worden verstrekt) (10).

Werkzaamheid (of voornaamste werkzaamheid):

Andere werkzaamheden:

b. Totaal aantal tewerkgestelde werknemers (11) :

Werknemers tewerkgesteld in de categorie(ën) waarvoor de registratie wordt gevraagd (11):

c. In voorkomend geval, klasse(n) en categorie(ën) of ondercategorie(ën) waarin de aanvrager erkend is als aannemer voor het uitvoeren van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten :


C. INVENTARIS VAN DE BIJGEVOEGDE STUKKEN (12)

1.


2.

3.


4.

5.


6.

7.
Voor de verwijzingen: zie bijlage.


D. VERKLARING (13)

De ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven verstrekte inlichtingen.

Hij verklaart bovendien dat de aanvrager:
a) niet in staat verkeert, noch het voorwerp is van een procedure tot faillietverklaring of soortgelijke
b) niet het voorwerp is van een verbod om persoonlijk of door een tussenpersoon enig koopmansbedrijf uit te oefenen krachtens het Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerde om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
c) geen vennootschap is die onder haar bestuurders, zaakvoerders of personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, personen telt die in staat van faillissement verkeren, of die het voorwerp uitmaken van een procedure van dezelfde aard, noch personen aan wie het uitoefenen van dergelijke functies verboden is krachtens het in litt. B van het genoemd besluit;
d) tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan deze aanvraag, niet aansprakelijk is gesteld voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap, bij toepassing van de artikelen 35, 6°, 63ter, 123, tweede lid, 7°, of 133bis, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen;
e) niet op ernstige wijze in overtreding is met de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden beoogt door de registratie;
f) tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag, niet herhaaldelijk of op ernstige wijze in overtreding is geweest op het stuk van de fiscale, sociale en loonverplichtingen of op het stuk van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden beoogt door de registratie;
g) geen achterstallige bedragen verschuldigd is als lonen, belastingen, voorheffingen, bijdragen te innen door een instelling van sociale zekerheid of als bijdragen te innen door of voor een Fonds voor bestaanszekerheid (14);
h) geen vennootschap is die onder haar bestuurders, zaakvoerders of personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, personen telt die bij de uitoefening van een activiteit ten persoonlijke titel, of wel bij de uitoefening van verantwoordelijkheden in een of andere vennootschap in de hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of persoon die bevoegd is de vennootschap te verbinden, tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag, herhaaldelijk of op ernstige wijze in overtreding is geweest op het stuk van de fiscale, sociale en loonverplichtingen, of op het stuk van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden beoogt door de registratie.

Datum: ...............................................


Handtekening (+ naam in drukletters):

Hoedanigheid (15): ............................................

Voor de verwijzingen: zie bijlage.


E. VAK VOORBEHOUDEN AAN DE REGISTRATIECOMMISSIE


Dienst van bestemming

Zie bijlage, I. Toelichtingen, litt. B.


AFSCHRIFT

Te bewaren door de aanvrager

AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS AANNEMER
Artikelen 4 tot 6 van het Koninklijk besluit van 26 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1998) tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders..
Categorie(ën) (2):
INLICHTINGEN BETREFFENDE DE AANVRAGER


a. Ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (2) :

b. Voor de aanvrager – natuurlijke persoon:

Naam en voornamen (in hoofdletters) (3):

Voor andere aanvragers :

Juridische vorm (vb. NV, BVBA, Tijdelijke vereniging, enz.) (3):

Volledige benaming (in hoofdletters) (3):

Eventuele afkorting van de benaming (3):

c. Adres (4):

Straat: ....................................……………………………....................................... nr: ............................. bus………..

Gemeente: ....................................................................... Postcode: ................................

Land: ...................................................... Télefoon: ...............................

d. Voornaamste Belgische inrichting (5):

Straat: ……………………………........................................................................... nr: ............................. bus: ............

Gemeente: ....................................................................... Postcode: ................................

Telefoon: ...............................

e. Keuze van de woonplaats in België (5):

Straat: .........................................…………………………….................................. nr: ............................. bus: ............

Gemeente: ....................................................................... Postcode: ................................

Telefoon: ...............................

f. BTW - inschrijvingsnummer(6): code land [ …... ] nr [ ……….……………………….…… ]

g. Is de aanvrager werkgever:


 • In België: JA / NEEN (7)

Zo ja :

  • indexcijfer van de paritaire commissie waaronder de aanvrager ressorteert : [ ……] (8)

  • inschrijvingsnummer bij het R.S.Z.: [ …..…………….……… ] – [ ….. ] (7)

 • in het buitenland : JA / NEEN (7)

h. In voorkomend geval, benaming en adres van het erkend sociaal secretariaat voor werkgevers waarbij de aanvrager aangesloten is:

i. In voorkomend geval,benaming en adres van het ondernemingsloket (9) door dewelke de aanvrager ingeschreven werd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen :Voor de verwijzingen: zie bijlage.
N° 333

B. INLICHTINGEN BETREFFENDE DE WERKZAAMHEID

a. Nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheid en datum van aanvang ervan (ingeval verscheidene werkzaamheden worden uitgeoefend, moeten die gegevens voor iedere werkzaamheid worden verstrekt) (10).

Werkzaamheid (of voornaamste werkzaamheid):

Andere werkzaamheden:

b. Totaal aantal tewerkgestelde werknemers (11) :

Werknemers tewerkgesteld in de categorie(ën) waarvoor de registratie wordt gevraagd (11):

c. In voorkomend geval, klasse(n) en categorie(ën) of ondercategorie(ën) waarin de aanvrager erkend is als aannemer voor het uitvoeren van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten :


C. INVENTARIS VAN DE BIJGEVOEGDE STUKKEN (12)

1.


2.

3.


4.

5.


6.

7.
Voor de verwijzingen: zie bijlage.


D. VERKLARING (13)

De ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven verstrekte inlichtingen.

Hij verklaart bovendien dat de aanvrager:
a) niet in staat verkeert, noch het voorwerp is van een procedure tot faillietverklaring of soortgelijke
b) niet het voorwerp is van een verbod om persoonlijk of door een tussenpersoon enig koopmansbedrijf uit te oefenen krachtens het Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerde om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
c) geen vennootschap is die onder haar bestuurders, zaakvoerders of personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, personen telt die in staat van faillissement verkeren, of die het voorwerp uitmaken van een procedure van dezelfde aard, noch personen aan wie het uitoefenen van dergelijke functies verboden is krachtens het in litt. B van het genoemd besluit;
d) tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan deze aanvraag, niet aansprakelijk is gesteld voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap, bij toepassing van de artikelen 35, 6°, 63ter, 123, tweede lid, 7°, of 133bis, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen;
e) niet op ernstige wijze in overtreding is met de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden beoogt door de registratie;
f) tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag, niet herhaaldelijk of op ernstige wijze in overtreding is geweest op het stuk van de fiscale, sociale en loonverplichtingen of op het stuk van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden beoogt door de registratie;
g) geen achterstallige bedragen verschuldigd is als lonen, belastingen, voorheffingen, bijdragen te innen door een instelling van sociale zekerheid of als bijdragen te innen door of voor een Fonds voor bestaanszekerheid (14);
h) geen vennootschap is die onder haar bestuurders, zaakvoerders of personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, personen telt die bij de uitoefening van een activiteit ten persoonlijke titel, of wel bij de uitoefening van verantwoordelijkheden in een of andere vennootschap in de hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of persoon die bevoegd is de vennootschap te verbinden, tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag, herhaaldelijk of op ernstige wijze in overtreding is geweest op het stuk van de fiscale, sociale en loonverplichtingen, of op het stuk van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden beoogt door de registratie.

Datum: ...............................................


Handtekening (+ naam in drukletters):

Hoedanigheid (15): ............................................

Voor de verwijzingen: zie bijlage.


E. VAK VOORBEHOUDEN AAN DE REGISTRATIECOMMISSIE
BIJLAGE

TOELICHTINGEN EN VERWIJZINGEN BIJ DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS AANNEMER

I. Toelichtingen

A. De registratie als aannemer kan worden gevraagd door de aannemer die de hiernavolgende werkzaamheden werkelijk uitoefent of zich voorneemt werkelijk uit te oefenen:


1° het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in onroerende staat wordt verstaan: het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt;
2° iedere handeling ook indien niet beoogt onder het 1°, die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw:
a) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel - en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren;
b) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van al de vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;
c) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van de lampen;
d) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon;
e) van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust;
f) van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst;
3° iedere handeling, ook indien niet beoogt onder het 1° die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbekleding als de plaatsing ervan in een gebouw ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte;
4° het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het reinigen van goederen bedoeld in het 2° of het 3°;
5° de terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het verrichten van een werk in onroerende staat of van een onder het ten 2°, ten 3° of ten 4° bedoelde handeling;
6° iedere werkzaamheid niet beoogd in het 1° tot 5° hiervoor, die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité van het Bouwbedrijf valt.

B. De aanvraag tot registratie als aannemer moet worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven bij de registratiecommissie van het gebied waar de aanvrager:


- zijn woonplaats heeft, wanneer het een natuurlijke persoon betreft;

- zijn maatschappelijke zetel heeft, wanneer het een rechtspersoon betreft;

- zijn voornaamste inrichting heeft, wanneer het een tijdelijke vereniging of een vereniging in deelneming betreft.
Als de aanvrager zijn woonplaats, zijn maatschappelijke zetel of zijn voornaamste inrichting niet in België heeft, dan dient zijn aanvraag te worden ingediend:
- hetzij bij de commissie van het gebied waar zijn voornaamste Belgische inrichting gelegen is;

- hetzij bij gebrek aan een Belgische inrichting, bij de commissie van het gebied waar hij zijn woonplaats in België heeft gekozen.


Als Belgische inrichting wordt beschouwd elke vaste inrichting met behulp waarvan de beroepswerkzaamheden van een buitenlandse onderneming geheel of gedeeltelijk in België worden uitgeoefend.
Een vaste inrichting vormt in het bijzonder, een plaats waar leiding wordt gegeven, een filiaal, een kantoor, een fabriek, een werkplaats, een agentuur, een mijn, een steengroeve of enige andere plaats waar natuurlijke rijkdommen worden gewonnen, een bouw - of constructiewerk waarvan de duur een ononderbroken periode van 30 dagen overschrijdt, een opslagplaats, een goederenvoorraad.
Een Belgische inrichting is eveneens de vertegenwoordiger, niet zijnde een onafhankelijke tussenhandelaar optredend in het normale kader van zijn activiteit, die in België werkzaam is voor een niet-inwoner zelfs wanneer de vertegenwoordiger geen machtiging bezit om namens die niet-inwoner overeenkomsten te sluiten.
Hierna volgen de adressen van de registratiecommissies:
Provincie Antwerpen:
Amca - gebouw Italiëlei 4 bus 14, 2000 ANTWERPEN 1

Tél.: 03/203.24.58


Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Nederlandstalige aanvragen):
Louizalaan 245, 1050 BRUSSEL

Tel.: 02/641.02.68


Provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franstalige aanvragen):
Louizalaan 245, 1050 BRUSSEL

Tel.: 02/641.02.49


Provincie West-Vlaanderen:
G. Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 BRUGGE

Tel.: 050/32.93.61


Provincie Oost-Vlaanderen:
“Zuiderpoort” Blok B 6° verdiep – G. Crommenlaan 6 bus 604 - 9050 GENT

Tel.: 0257/92340


Provincie Henegouwen:
Digue des Peupliers 71, 7000 MONS

Tel.: 065/32.73.28


Provincie Luik (Franstalige en Duitstalige aanvragen)

Rue Paradis 3, 4000 LIEGE

Tél.: 04/254.88.67

Provincie Limburg:

Voorstraat 41-43-45, 3500 HASSELT

Tel.: 011/21.22.32


Provincie Luxemburg:
Centre administratif de l'Etat

Place des Fusillés 10, 6700 ARLON

Tél.: 063/22.04.32
Provincie Namen:
Rue des Bourgeois 7 - Bloc C 50, 5000 NAMUR

Tél.: 081/24.76.51

 1. Iedere geregistreerde aannemer is verplicht de registratiecommissie van het gebied waar, al naargelang het geval, zijn woonplaats, zijn maatschappelijke zetel, zijn voornaamste inrichting of zijn voornaamste Belgische inrichting gelegen is, of waar hij zijn woonplaats heeft gekozen (zie litt. B, hiervoor), binnen vijftien dagen in te lichten:

1° - wanneer hij die woonplaats, maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of voornaamste Belgische inrichting verplaatst of wanneer het adres van zijn in België gekozen woonplaats wijzigt 1 ;

- wanneer hij een wijziging aanbrengt in de benaming waaronder hij zijn werkzaamheden verricht 1;


 • of wanneer hij die werkzaamheden gedeeltelijk of volledig stopzet 1;

2° Ingeval het om een rechtspersoon gaat, wanneer de werkelijke bestuursbevoegdheid van de onderneming in andere handen is overgegaan.


Die kennisgeving geldt, behalve bij een wijziging van benaming of stopzetting van de werkzaamheden, als een nieuwe aanvraag tot registratie. In afwachting van een nieuwe beslissing van de commissie blijft de oorspronkelijke registratie van kracht.
De aannemer die na de indiening van zijn aanvraag tot registratie werkgever wordt, moet daarvan binnen vijftien dagen kennis geven aan de bevoegde registratiecommissie. Die kennisgeving geldt als een nieuwe aanvraag tot registratie. In afwachting van een nieuwe beslissing van de commissie blijft de oorspronkelijke registratie van kracht.
Wanneer een geregistreerde aannemer zijn werkzaamheden stopzet en die werkzaamheden worden voortgezet door de echtgenoot of door één of meer erfgenamen of erf gerechtigden in de rechte lijn van die aannemer, moet diegene die de werkzaamheden voortzet daarvan binnen vijftien dagen kennis geven aan de bevoegde registratiecommissie. Die kennisgeving geldt als een nieuwe aanvraag tot registratie. In afwachting van een beslissing van de commissie wordt de oorspronkelijke registratie geacht geldig te blijven ten name van degene die de werkzaamheden voortzet.
Wanneer een erkenning van een geregistreerd leerwerkbedrijf, een geregistreerd inschakelingbedrijf of een geregistreerd sociale werkplaats wordt hernieuwd, moet het bewijs daarvan binnen vijftien dagen aan de bevoegde registratiecommissie worden voorgelegd.
Wanneer de erkenning van een geregistreerde beschutte werkplaats, een geregistreerd leerwerkbedrijf, een geregistreerd inschakelingbedrijf of een geregistreerd sociale werkplaats wordt ingetrokken, moeten zij daarvan binnen de vijftien dagen kennis geven aan de bevoegde registratiecommissie.
De aannemer die met een BTW- inschrijvingsnummer met de letters van de Lidstaat van de Europese Unie waar hij is gevestigd of met een BTW- inschrijvingsnummer van de Lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar hij is gevestigd, werd geregistreerd, moet binnen vijftien dagen de bevoegde registratiecommissie inlichten wanneer hij in België een BTW -inschrijvingsnummer bekomt dat de letters BE bevat. Die kennisgeving geldt als nieuwe aanvraag tot registratie. In afwachting van de nieuwe beslissing van de commissie blijft de oorspronkelijke registratie van kracht.
Wanneer een geregistreerd aannemer zijn eenmanszaak omvormt tot een vennootschap waarin hij de enige vennoot is, moet die vennootschap binnen vijftien dagen nadat de oprichtingsakte van de vennootschap is verleden, de bevoegde registratiecommissie inlichten. Die kennisgeving geldt als een nieuwe aanvraag tot registratie. In afwachting van een beslissing van de commissie wordt de oorspronkelijke registratie geacht geldig te blijven ten name van de vennootschap.
Wanneer een geregistreerd inschakelingbedrijf zich omvormt tot een vennootschap met een sociaal oogmerk, moet die vennootschap binnen vijftien dagen nadat de oprichtingakte van de vennootschap is verleden, de bevoegde registratie commissie inlichten. Die kennisgeving geldt als een nieuwe aanvraag tot registratie. In afwachting van een beslissing van de commissie wordt de oorspronkelijke registratie geacht geldig te blijven ten name van de vennootschap.
D. Indien de aannemer moeilijkheden heeft bij het invullen van zijn aanvraag tot registratie, kan hij zich wenden tot het secretariaat van de bevoegde registratiecommissie, dat hem graag alle nuttige inlichtingen zal verstrekken.

II.Verwijzingen
(1) De aanvrager moet door middel van de navolgende codes de categorieën aanduiden die overeenstemmen met de werkzaamheden die hij werkelijk uitoefent of zich voorneemt uit te oefenen.
Gebruik zoals in het navolgende voorbeeld één vakje per code van categorie:


01

05
Catégorie


Specialiteit


Toelichting


01

Waterbouwkundige werken

Omvat onder meer de eigenlijke zee - en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen; de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; de uitbaggering.

02

Bijzondere grondwerken

Omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.

03

Draineringswerken

Omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.

04

Andere grondwerken

Omvat de niet elders vermelde grondwerken.

05

Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken

Omvat onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee - en stroomwerken) zoals: bruggen en viaducten, wegen - en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enz., omvat eveneens de rioleringswerken.

06

Leggen van kabels en van diverse leidingen

Omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water - en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.

07

Spoorlijnwerken

Omvat het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.

08

Aanleg en onderhoud van diverse terreinen

Omvat onder meer het aanleggen en het onderhouden van speelterreinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.

09

Verkeerssignalisatie

Omvat het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.

10

Ruwbouw

Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.

11

Algemene bouwwerkzaamheden

Omvat, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, die welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd ; omvat eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.

12

Schorsteen - en ovenbouw

Omvat onder meer het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.

13

Slopingswerken

Omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.

14

Voegwerken
15

Dakwerken en isolatie tegen vochtigheid

Omvat onder meer:a) het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen;b) het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt - of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;c) het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.

16

Thermische en geluidsisolatie
17

Vloerbedekking en muurbekleding

Omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.

18

Stukadoorswerken

Omvat plafonneer- cementeer – en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken.

19

Restauratiewerken

Arduin – en marmerwerkenOmvat onder meer:
a) het plaatsen van grafmonumenten;b) het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;c) het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;d) het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer of steen.

20

Timmer - en schrijnwerk en metalen schrijnwerk

Omvat onder meer:a) het timmer - en schrijnwerk voor gebouwen;b) het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;c) het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;d) het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;e) het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;f) het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;g) het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;h) het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.

21

Glaswerken

Omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle doorschijnende en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.

22

Schilder - en behangwerken

Omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekking en van alle andere synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek.

23

Metaalconstructies en metalen kunstwerken

Omvat ook montage - en demontagewerk, buis – en andere soortgelijke constructies.

24

Industriële pijpleidingen en kanalisaties

Omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorie fugage van leidingen en kanalisaties.

25

Centrale verwarming, sanitair en lood - en zinkwerk

Omvat onder meer:
a) het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;b) het plaatsen van sanitaire inrichtingen;c) lood - en zinkwerk;d) installatie van water verzachters;e) het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelllings - en onderhoudswerken;f) het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.

26

Elektrotechnische installaties

Omvat eveneens elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee - en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders.

27

Speciale installaties

Omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.

28

Diverse werkzaamheden

Omvat alle niet elders genoemde activiteiten, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.

(2) De aanvrager dient het ondernemingsnummer te vermelden die hem toebedeeld werd door de Kruispuntbank van Ondernemingen (zie artikel 11 van de wet van 16 januari 2003 houdende de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de modernisering van het handelsregister, de oprichting van de erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2003).Er valt te noteren dat de aanvrager die bij de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen reeds een identificatie nummer ontvangen heeft bij de Belgische BTW, of die reeds opgenomen was in het Nationaal Register van de rechtspersonen (identificatie in België voor andere doeleinden dan deze van de BTW), het ondernemingsnummer in principe overeenstemt met het bestaande identificatie nummer bij de BTW of een reeds bestaand nationaal nummer.
Opgepast :

 • de aanvrager die de rubriek « a. » niet invult, is verplicht de rubriek « b. » en « c. » in te vullen;

 • Indien de aanvrager een onderneming is die niet is gevestigd in België en die geen ondernemingsnummer bekomen heeft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, dient onder andere de rubriek « f. » verplicht ingevuld;
 1. Deze rubriek dient niet ingevuld door de aanvrager die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen EN die de rubriek « a. » ingevuld heeft.
 1. Deze rubriek dient niet ingevuld door de aanvrager die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen EN die de rubriek « a. » ingevuld heeft.

De aanvrager die niet ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en die de rubriek « a. » niet ingevuld heeft, dient hier het volledige adres te vermelden van:

Zijn woonplaats in België, wanneer het een natuurlijke persoon betreft, of in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

Zijn maatschappelijke zetel, zijn voornaamste inrichting, of zijn bestuur - of administratieve zetel in België indien het een rechtspersoon betreft;

Zijn voornaamste inrichting in België of in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, indien het een tijdelijke vereniging of een vereniging in deelneming betreft.


(5) De aanvrager die in België geen woonplaats (wanneer het een natuurlijke persoon betreft), geen maatschappelijke zetel (wanneer het een rechtspersoon betreft) of geen voornaamste inrichting (wanneer het een tijdelijke vereniging of een vereniging in deelneming betreft), moet in de rubriek « d. » het volledige adres van zijn voornaamste Belgische inrichting vermelden (voor het begrip « voornaamste Belgische inrichting » : (zie titel I. Toelichting, litt B). Bij ontstentenis van een Belgische inrichting moet in de rubriek « e. » het volledig adres van de (verplicht) gekozen woonplaats in België worden vermeld.
(6) De aanvrager die niet in België onderworpen is aan de BTW dient naargelang het geval te vermelden:
- het identificatienummer – BTW die de letters van de Lidstaat bevat van de Europese Unie waar hij gevestigd is (letters "DE" voor Duitsland, "FR" voor Frankrijk, "IT" voor Italië, "LU" voor Luxemburg, "NL" voor Nederland, "DK" voor Denemarken, "GB" voor het Verenigd Koninkrijk, "IE" voor Ierland, "EL" voor Griekenland, "ES" voor Spanje, "PT" voor Portugal, "AT" voor Oostenrijk, "FI" voor Finland en "SE" voor Zweden, “CY” voor Cyprus, “EE” voor Estland, “HU” voor Hongarije, “LV” voor Letland, “LT” voor Litouwen, “MT” voor Malta, “SI” voor Slovenië, “SK” voor Slowakije, “CZ” voor Tsjechische – Republiek, “P” voor Polen), indien hij zijn voornaamste woonplaats, zijn maatschappelijke zetel,, zijn voornaamste inrichting of zijn zetel van bestuur heeft in de Europese Unie;
- het BTW - identificatienummer van de Lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar hij gevestigd is, indien hij geen voornaamste woonplaats, maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur heeft in de Europese unie.
(7) Schrappen wat niet van toepassing is. Voor de aanvrager die in België werkgever is, het inschrijvingsnummer bij het R.S.Z. dient slechts vermeld te worden, indien hij de rubriek « a. » niet ingevuld heeft.
(8) Verplicht in te vullen. Voorbeeld : Paritair Comité voor het bouwbedrijf = [ 024].
(9) Zie de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2003).
(10) Wanneer verscheidene werkzaamheden worden uitgeoefend, moeten ze allemaal worden vermeld, zelfs als ze niet allemaal uitgeoefend worden zoals bedoeld in Titel I, toelichtingen, litt. A.
(11) Het betreft aantal werknemers (kaderpersoneel, bedienden, arbeiders) tewerkgesteld op de datum van de aanvraag, zie eveneens Titel I. Toelichtingen, litt. C. tweede lid.
(12) Bij de aanvraag dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de navolgende stukken te worden gevoegd:
1° door de aanvrager -natuurlijke persoon:
a) een bewijs waaruit blijkt dat hij in België of in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte is (b.v. een uittreksel uit de bevolkingsregisters). Opgelet, dit stuk is niet vereist indien het onder b. hierna bedoelde document vermeldt waar de aanvrager is gevestigd;
b) een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag) of, bij ontstentenis, een gelijkwaardig document afgeleverd door een gerechtelijke of overheidsinstantie van de Lidstaat waar de aanvrager gevestigd is en waaruit blijkt dat hij niet, bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

2° door de aanvrager – rechtspersoon:


a) een afschrift van de oprichtingakte zoals die tot op de datum van de aanvraag is gewijzigd;
b) enig document waaruit blijkt dat de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer in België of in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigd is;
c) een lijst met de namen van de bestuurders, de zaakvoerders en de personen die bevoegd zijn om de rechtspersoon te verbinden 2;
d) een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag) ten name van de in litt. C. bedoelde personen of, bij ontstentenis, een gelijkwaardig document afgeleverd door een gerechtelijke of overheidsinstantie van de Staat waar die personen gevestigd zijn en waaruit blijkt dat zij niet bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat hun professionele integriteit aantast;
3° door iedere aanvrager3 : een afschrift van de inschrijving in het beroepsregister volgens de eisen van de wetgeving van het land waar hij gevestigd is;
4° door de aanvrager - werkgever:
a) een bewijs van de inschrijving als werkgever bij de bevoegde overheid volgens de eisen van de wetgeving van het land waar hij gevestigd is 3 ;
b) een bewijs van aansluiting;
5° door de buitenlandse aanvrager: attesten afgeleverd door de bevoegde overheid van de Lidstaat waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij in die Lidstaat geen achterstallige belastingen of sociale bijdragen verschuldigd is;
6° door de erkende beschutte werkplaatsen, de erkende leerwerkbedrijven, de erkende inschakelingbedrijven en de erkende sociale werkplaatsen: het bewijs van hun erkenning door de bevoegde instanties;
7° door de aanvrager die in België geen inschrijvingsnummer inzake BTW heeft: dient een attest afgeleverd door de fiscale administratie van de Lidstaat waar hij is gevestigd, waaruit blijkt dat hij de hoedanigheid van belastingplichtige inzake de belasting over de toegevoerde waarde bezit en waarop zijn inschrijvingsnummer inzake die belasting voorkomt.
Wanneer het document bedoeld in het 1°, b, of ten 2°, d, niet wordt uitgereikt in de betrokken Lidstaat of Staat, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van die Lidstaat of Staat.
(13) De registratie als aannemer wordt geschrapt wanneer blijkt dat ze op grond van onjuiste of onvolledige inlichtingen of verklaringen werd verleend.
(14) De bedragen waarvoor een aflossingsplan bestaat dat wordt nageleefd, worden niet als achterstallige bedragen aangemerkt.
(15) Indien de ondertekenaar niet handelt in eigen naam, moet hij zijn hoedanigheid vermelden (gevolmachtigde, vennoot, zaakvoerder, bestuurder,enz.).


1 Deze inlichtingen dienen niet medegedeeld, indien de nodige wijziging(en) reeds ter kennis gebracht werden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen, opgericht bij de wet van 16 januari 2003 (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2003).

2 Deze lijst dient door de aanvrager niet te worden voorgelegd wanneer hij diezelfde informatie met het vooruitzicht om ingeschreven te worden, reeds medegedeeld heeft aan de Kruispuntbank van Ondernemingen.

3 Met uitsluiting van de aanvrager die gevestigd is in België en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen opgericht bij wet van 16 januari 2003 (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2003).

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina